28.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1965,

26. november 2019,

milles käsitletakse loa andmist naatriummolübdaatdihüdraadi kasutamiseks lammaste söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eelkõige selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.

(2)

Direktiivi 70/524/EMÜ alusel on antud tähtajatu luba naatriummolübdaatdihüdraadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 1 kanti see aine seejärel olemasoleva tootena söödalisandite registrisse.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud taotlus naatriummolübdaatdihüdraadi uuesti hindamiseks lammaste söödalisandina.

(4)

Taotleja taotles naatriummolübdaatdihüdraadi liigitamist söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 23. jaanuari 2019. aasta arvamuses (3) järeldusele, et kavandatud tingimuste juures ei avalda naatriummolübdaatdihüdraat kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijate ohutusele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et kõnealust söödalisandit käsitatakse nahka ja silmi ärritava ainena. Seetõttu leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohaseid kaitsemeetmeid, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste tervisele, eelkõige söödalisandi kasutajate puhul. Lisaks jõudis toiduohutusamet järeldusele, et lambasöödale naatriummolübdaatdihüdraadiga molübdeeni lisamine on tõhus piisava tasakaalu tagamiseks vasega, kui vase ja molübdeeni suhe söödas on vahemikus 3–10. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 21 kohaselt asutatud referentlabori esitatud aruanded söödas sisalduvate söödalisandite analüüsimise meetodi kohta.

(6)

Naatriummolübdaatdihüdraadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud.

(7)

Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust aine naatriummolübdaatdihüdraadi lubamise tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas nimetatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „mikroelementide ühendid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1.   Naatriummolübdaatdihüdraati ja seda ainet sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 18. juunit 2020 kooskõlas enne 18. detsembrit 2019 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

2.   Naatriummolübdaatdihüdraati sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 18. detsembrit 2020 kooskõlas enne 18. detsembrit 2019 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3.   Naatriummolübdaatdihüdraati sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 18. detsembrit 2021 kooskõlas enne 18. detsembrit 2019 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. novembrit 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

(3)  EFSA Journal 2019;17(2):5606.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Elemendi (Mo) sisaldus (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: mikroelementide ühendid.

3b701

Naatriummolübdaatdihüdraat

Söödalisandi koostis

Naatriummolübdaatdihüdraat pulbrina, mille molübdeenisisaldus on vähemalt 37 %.

Toimeaine kirjeldus

Keemiline valem: Na2MoO4. 2H2O

CASi number: 10102-40–6

Analüüsimeetodid  (1)

Molübdeeni üldsisalduse määramine söödalisandis, eelsegudes, söödamaterjalis ja segasöödas:

EN 15510: induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES)

Naatriumi üldsisalduse määramine söödalisandis:

EN 15510: induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) või

EN ISO 6869: aatomabsorptsioonspektromeetria (AAS)

Lambad

2,5 (üldsisaldus)

1.

Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.

2.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad asjakohased korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui kõnealuseid ohte ei ole sellise korra ja selliste meetmetega võimalik vähendada vastuvõetava tasemeni, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid.

3.

Söödalisandi ja eelsegude märgistusel esitatakse järgmine teave:

„Molübdeeni lisamisega lambasöödale saavutatakse söödas Cu: Mo suhe vahemikus 3–10, et tagada piisav tasakaal vasega“.

18.12.2029


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports