29.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/1933,

6. november 2019,

mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 viidatud tööstustoodangu Prodcomi loetelu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrust (EMÜ) nr 3924/91 ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EMÜ) nr 3924/91 peaksid liikmesriigid teostama tööstustoodangu statistilise vaatluse.

(2)

Vaatlus peaks põhinema tooteloetelul, milles on kindlaks määratud asjaomane tööstustoodang.

(3)

Tooteloetelu on vajalik tööstustoodangu statistika ja väliskaubandusstatistika vastavusse viimiseks ning võrdlemiseks liidu tooteklassifikaatoriga CPA (tegevusaladel põhinev toodete klassifikaator).

(4)

Toodete loetelu, mida nõutakse määruses (EMÜ) nr 3924/91 („Prodcomi loetelu“), on ühine kõikidele liikmesriikidele ning seda on vaja, et võimaldada andmete võrreldavus liikmesriigiti.

(5)

Selleks et kajastada tehnika arengut ja tööstustoodangu struktuuri muutusi, on vaja koostada ajakohastatud Prodcomi loetelu.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Prodcomi loetelu sätestatakse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 374, 31.12.1991, lk 1.


LISA

PRODCOM

Kirjeldus

Naturaalühik

P

Erimärkused

NACE: 07.10

Rauamaagi kaevandamine

CPA: 07.10.10

Rauamaagid

07.10.10.10 *

Aglomeerimata rauamaagid ja -kontsentraadid (v.a põletatud püriidid)

kg

S

 

07.10.10.20 *

Aglomeeritud rauamaagid ja -kontsentraadid (v.a põletatud püriidid)

kg

S

 

NACE: 07.29

Muude mitteraudmetallide maakide kaevandamine

CPA: 07.29.11

Vasemaagid ja -kontsentraadid

07.29.11.00

Vasemaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Niklimaagid ja -kontsentraadid

07.29.12.00

Niklimaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid

07.29.13.00

Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid

07.29.14.10 *

Hõbedamaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

07.29.14.20 *

Muud väärismetallimaagid ja -kontsentraadid (v.a hõbedamaagid ja -kontsentraadid)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Plii-, tsingi- ja tinamaagid ning -kontsentraadid

07.29.15.10 *

Pliimaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

07.29.15.20 *

Tsingimaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

07.29.15.30 *

Tinamaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Muud mujal klassifitseerimata mitteraudmetallide maagid ja kontsentraadid

07.29.19.05 *

Koobaltimaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

07.29.19.10 *

Kroomimaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

07.29.19.15 *

Mangaanimaagid ja -kontsentraadid, sh rauasisaldusega mangaanimaagid ja -kontsentraadid mangaanisisaldusega vähemalt 20 % kuivaine massist

kg

S

 

07.29.19.20 *

Volframimaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

07.29.19.25 *

Põletatud molübdeenimaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

07.29.19.26 *

Põletamata molübdeenimaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

07.29.19.30 *

Titaanimaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

07.29.19.35 *

Tsirkoonimaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

07.29.19.40 *

Nioobiumi-, tantaali- või vanaadiumimaagid ning -kontsentraadid

kg

S

 

07.29.19.45 *

Antimonimaagid ja -kontsentraadid

kg

S

 

07.29.19.90 *

Muud maagid ja kontsentraadid, mujal nimetamata

kg

S

 

NACE: 08.11

Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine

CPA: 08.11.11

Marmor ja muu lubjasisaldusega dekoratiiv- või ehituskivi

08.11.11.33

Marmor ja travertiin, töötlemata või jämedalt tahutud

kg

T

 

08.11.11.36

Marmor ja travertiin, tükeldatud ristküliku- või ruudukujulisteks plokkideks või tahvliteks

kg

T

 

08.11.11.50

Ekausiin jm karbonaatkivimid monumentaalskulptuuri või ehituse tarbeks, näilise suhtelise tihedusega ≥ 2,5

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Graniit, liivakivi ja muu dekoratiiv- või ehituskivi

08.11.12.20 *

Kvartsiit (töötlemata, jämedalt töödeldud või tahutud)

kg

T

 

08.11.12.33

Töötlemata või jämedalt tahutud graniit

kg

T

 

08.11.12.36

Graniit, tükeldatud ristküliku- (sh ruudu-) kujulisteks plokkideks või tahvliteks

kg

T

 

08.11.12.50

Liivakivi

kg

T

 

08.11.12.60 *

Muu raid- või ehituskivi

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Lubjakivi ja kips

08.11.20.30

Kips ja anhüdriit

kg

T

 

08.11.20.50

Lubjakiviräbusti; lubja või tsemendi tootmisel kasutatav paas jm lubjakivi (v.a lubjakivikillustik ja paas monumentide või ehitiste jaoks)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Kriit ja kaltsineerimata dolomiit

08.11.30.10

Kriit

kg

T

 

08.11.30.30

Töötlemata, jämedalt tahutud või ristküliku- või ruudukujulisteks plokkideks või tahvliteks lõigatud dolomiit (v.a kaltsineeritud või paagutatud dolomiit, aglomeeritud, purustatud või peenestatud dolomiit, mida kasutatakse betoontäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina))

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Kiltkivi

08.11.40.00

Töötlemata, jämedalt tahutud või ristküliku- või ruudukujulisteks plokkideks või tahvliteks lõigatud kiltkivi

kg

T

 

NACE: 08.12

Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine

CPA: 08.12.11

Looduslikud liivad

08.12.11.50

Ränidioksiidliivad (kvartsliivad või tööstuslikud liivad)

kg

S

 

08.12.11.90

Liivad, nt saviliivad, kaoliinliivad, arkoosliivad (v.a räniliivad, metalli sisaldavad liivad)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Kivigraanulid, -puru ja -pulber; veeris, kruus

08.12.12.10

Kruus, veeris kasutamiseks killustikuna betoonides, maantee, raudtee vm ballastina; kiviklibu ja ränimugul

kg

S

 

08.12.12.35 *

Paas, dolomiit ja muu lubjakivi, purustatud või peenestatud

kg

S

 

08.12.12.40 *

Muu purustatud kivi või killustik, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina (v.a veeris, kruus, klibu, ränimugul, paas, dolomiit ja muu lubjakivi)

kg

S

 

08.12.12.50

Marmorigraanulid, -puru ja -pulber

kg

S

 

08.12.12.90

Travertiini-, ekausiini-, graniidi-, porfüüri-, basaldi-, liivakivi- ja muude monumentaalkivide graanulid, puru ja pulber

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Ehituses kasutatav räbust vm tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda veeriseid, kruusa, klibu ja ränikivi

08.12.13.00

Ehituses kasutatav räbust vm tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda veeriseid, kruusa, klibu ja ränikivi

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaoliin ja muu kaoliinsavi

08.12.21.40 z

Kaltsineerimata kaoliin

kg

T

 

08.12.21.60

Kaoliinsavid (plastilised savid)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Muu savi, andalusiit, küantiit ja sillimaniit; mulliit; šamott- või dinasmullad

08.12.22.10

Bentoniit

kg

T

 

08.12.22.30

Tulekindel savi

kg

T

 

08.12.22.55 *

Muud savid

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andalusiit, küaniit ja sillimaniit

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mulliit

kg

T

 

08.12.22.80 *

Šamott- või dinasmullad

kg

T

 

NACE: 08.91

Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine

CPA: 08.91.11

Looduslikud kaltsium- või alumiiniumkaltsiumfosfaadid

08.91.11.00

Looduslikud kaltsiumfosfaadid; looduslikud alumiiniumkaltsiumfosfaadid ja fosfaatkriit

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Põletamata püriidid; toorväävel või rafineerimata väävel

08.91.12.20 *

Põletamata püriidid

kg

T

 

08.91.12.30 *

Toorväävel või rafineerimata väävel (sh regenereeritud väävel)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Muud mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks

08.91.19.00

Muud mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks

kg

T

 

NACE: 08.93

Soola kaevandamine

CPA: 08.93.10

Sool ja puhas naatriumkloriid; merevesi

08.93.10.00

Sool (sh denatureeritud sool, kuid v.a inimtoidus kasutamiseks kõlblik sool) ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste või vaba voolavust tagavate lisanditega

kg

T

 

NACE: 08.99

Muu mujal klassifitseerimata kaevandamine

CPA: 08.99.10

Looduslik bituumen ja asfalt; asfaltiidid ja asfaltkivimid

08.99.10.00

Looduslik bituumen ja looduslik asfalt, asfaltiidid ja asfaltkivimid

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt töödeldud vääris- ja poolvääriskivid (v.a tööstuslikud teemandid)

08.99.21.10 *

Töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt töödeldud teemandid

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt töödeldud vääriskivid (v.a teemandid) ja poolvääriskivid

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Töötlemata või üksnes lahtisaetud, murtud või jämedalt eeltöödeldud tööstuslikud teemandid; pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat ja muud looduslikud abrasiivid

08.99.22.10 *

Töötlemata, üksnes lahtisaetud, murtud või jämedalt eeltöödeldud, raamistamata ning kinnitamata tööstuslikud teemandid

kg

T

 

08.99.22.20 *

Pimsskivi

kg

T

 

08.99.22.30 *

Smirgel; looduslik korund, looduslik granaat jm looduslikud abrasiivmaterjalid (termiliselt töödeldud või töötlemata)

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Muud mineraalid

08.99.29.00

Muud mineraalid

kg

T

 

NACE: 10.11

Liha töötlemine ja säilitamine

CPA: 10.11.11

Värske või jahutatud veiseliha

10.11.11.40

Värsked või jahutatud veise- ja vasikarümbad, pool- ja veerandrümbad, kondiga

kg

S

 

10.11.11.90

Värsked või jahutatud veise- ja vasikaliha jaotustükid

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Värske või jahutatud sealiha

10.11.12.30

Värsked või jahutatud searümbad ja poolrümbad (sh värskelt soolatud liha ajutiseks säilitamiseks)

kg

S

 

10.11.12.50

Värsked või jahutatud searümba taga-ja esiosad ning nende jaotustükid kondiga (sh värskelt soolatud liha ajutiseks säilitamiseks)

kg

S

 

10.11.12.90

Värske või jahutatud sealiha (sh värskelt soolatud liha ajutiseks säilitamiseks; v.a kondiga rümbad ja poolrümbad, searümba taga- ja esiosad ning nende jaotustükid kondiga)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Värske või jahutatud lambaliha

10.11.13.00

Värsked või jahutatud lambarümbad ja poolrümbad ning jaotustükid

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Värske või jahutatud kitseliha

10.11.14.00

Värske või jahutatud kitseliha

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Värske või jahutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

10.11.15.00

Värske või jahutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Värske või jahutatud veiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuste ja muude hobuslaste söödav rups

10.11.20.00

Värske või jahutatud veiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuste ja muude hobuslaste söödav rups

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Külmutatud veiseliha

10.11.31.00

Külmutatud veise- ja vasikarümbad, pool- ja veerandrümbad ning jaotustükid

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Külmutatud sealiha

10.11.32.30

Külmutatud searümbad või poolrümbad

kg

S

 

10.11.32.50

Searümba külmutatud taga- ja esiosad ning nende jaotustükid, kondiga

kg

S

 

10.11.32.90

Külmutatud sealiha (v.a rümbad ja poolrümbad, searümba taga- ja esiosad ning nende jaotustükid, kondiga)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Külmutatud lambaliha

10.11.33.00

Külmutatud lambarümbad ja poolrümbad ning jaotustükid

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Külmutatud kitseliha

10.11.34.00

Külmutatud kitseliha

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Külmutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

10.11.35.00

Hobuse- ja muude hobuslaste külmutatud liha

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Muu värske, jahutatud või külmutatud liha ning söödav rups

10.11.39.10

Külmutatud veise, sea, lamba, kitse, hobuse ja muude hobuslaste söödav rups;

kg

S

 

10.11.39.30

Värske, jahutatud või külmutatud söödav liha või rups (sh küüliku-, jänese- ning metsloomaliha ja -rups; v.a kodulinnu-, veise-, hobuslaste, sea-, lamba- ja kitseliha ja rups ning konnakoivad)

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Pesemata kitkevill, sh enne eemaldamist pestud kitkevill

10.11.41.00

Pesemata, kraasimata ja kammimata lambavill (sh fliispestud vill; v.a pöetud vill)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Veiste või hobuslaste terved toornahad

10.11.42.00

Veiste ja hobuslaste toornahad (v.a HS rubriigiga 4101 90 seotud)

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Muud veiste või hobuslaste toornahad

10.11.43.00

Muud veislaste või hobuslaste toornahad

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Lammaste või tallede toornahad

10.11.44.00

Lamba- ja tallenahad

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Kitsede või kitsetallede toornahad

10.11.45.00

Värsked või konserveeritud (parkimata) kitsenahad

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Veise-, lamba-, kitse- või searasv

10.11.50.40

Seapekk ilma tailihata (sulatamata), värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

kg

S

 

10.11.50.60

Seapekk ja muu searasv, sulatatud

kg

S

 

10.11.50.70

Veise-, lamba- või kitserasv ja rasvkude, toores või sulatatud

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Inimtoiduks kõlbmatu toorrups

10.11.60.30

Loomade (v.a kalad) sooled, põied ja maod, terved või tükeldatud)

kg

S

 

10.11.60.90

Inimtoiduks kõlbmatud loomsed jäätmed (v.a kalajäätmed, sooled, põied ja maod)

kg

S

 

NACE: 10.12

Linnuliha töötlemine ja säilitamine

CPA: 10.12.10

Värske ja jahutatud kodulinnuliha

10.12.10.10

Värsked või jahutatud kanarümbad

kg

S

 

10.12.10.20

Värsked või jahutatud kalkunirümbad

kg

S

 

10.12.10.30 z

Värsked või jahutatud hane-, pardi- ja pärlkanarümbad

kg

S

 

10.12.10.50

Värsked või jahutatud tükeldatud kanarümbad

kg

S

 

10.12.10.60

Värsked või jahutatud tükeldatud kalkunirümbad

kg

S

 

10.12.10.70 z

Värsked või jahutatud tükeldatud hane-, pardi- ja pärlkanarümbad

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Külmutatud kodulinnuliha

10.12.20.13

Külmutatud kanarümbad

kg

S

 

10.12.20.15

Külmutatud kalkunirümbad

kg

S

 

10.12.20.17 z

Külmutatud hane-, pardi- ja pärlkanarümbad

kg

S

 

10.12.20.53

Külmutatud tükeldatud kanarümbad

kg

S

 

10.12.20.55

Külmutatud tükeldatud kalkunirümbad

kg

S

 

10.12.20.57 z

Külmutatud tükeldatud hane-, pardi- ja pärlkanarümbad

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Kodulinnurasv

10.12.30.00

Kodulinnurasv

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Söödav kodulinnurups

10.12.40.00

Söödav kodulinnurups

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Suled ja sulgedega linnunahad

10.12.50.00

Ettevalmistatud linnunahad koos sulgedega või ilma, suled jne

kg

S

 

NACE: 10.13

Liha- ja linnulihatoodete tootmine

CPA: 10.13.11

Soolatud, kuivatatud või suitsutatud sealiha ja selle jaotustükid (peekon ja sink)

10.13.11.20

Searümba taga- ja esiosad ja nende jaotustükid kondiga, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

kg

S

 

10.13.11.50

Searümba küljetükid ja nende jaotustükid kondiga, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

kg

S

 

10.13.11.80

Soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud sealiha (sh peekon, ¾ peekonikülge või peekonikülje keskosa, puusatükid ja nende jaotustükid, v.a searümba taga- ja esiosad ning nende jaotustükid kondiga, küljetükid ja nende jaotustükid)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Soolatud, kuivatatud või suitsutatud veiseliha

10.13.12.00

Soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud veiseliha

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Muu soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud liha ja söödav rups (v.a sea- ja veiseliha); toiduks kasutatav liha- või rupsijahu või -pulber

10.13.13.00

Soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud liha, toiduks kasutatav liha- ja rupsijahu või -pulber (v.a soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud sea-, veise- ja vasikaliha)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Vorstid jms liha-, rupsi- või veretooted

10.13.14.30 z

Maksavorstid ja samalaadsed tooted ning nendel põhinevad toiduained (v.a valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Vorstid ja samalaadsed tooted lihast, rupsist või verest ning nendel põhinevad toiduained (v.a maksavorstid ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Muud lihast, rupsist või verest tooted või konservid

10.13.15.05 z

Tooted või konservid hane- või pardimaksast (v.a vorstid ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Tooted või konservid muude loomade maksast (v.a vorstid ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Tooted või konservid kalkuni lihast või rupsist (v.a vorstid, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Muud tooted või konservid linnulihast (v.a vorstid, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Tooted või konservid sealihast: singid ja nende jaotustükid (v.a valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Tooted või konservid sealihast: abatükid ja nende jaotustükid (v.a valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Tooted või konservid kodusea lihast, rupsist ja nende segudest, mis sisaldavad alla 40 % massist mis tahes liiki liha ja rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasv (v.a vorstid ja samalaadsed tooted, homogeenitud tooted, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Muud tooted või konservid sealihast, rupsist ja nende segudest, sh segud (v.a vorstid ja samalaadsed tooted, homogeenitud tooted, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Tooted või konservid veiselihast või rupsist (v.a vorstid ja samalaadsed tooted, homogeenitud tooted, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Muud tooted või konservid lihast või rupsist, k.a verest (v.a vorstid ja samalaadsed tooted, homogeenitud tooted, maksatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Inimtoiduks kõlbmatu lihajahu, -pulber ja -graanulid; rasvakõrned

10.13.16.00

Inimtoiduks kõlbmatud liha- või rupsipulbrid, -jahud ja -graanulid, rasvakõrned

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Lihatoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused

10.13.91.00

Lihatoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused

 

I

 

NACE: 10.20

Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine

CPA: 10.20.11

Värske või jahutatud kalafilee ja muu kalaliha (hakitud või hakkimata)

10.20.11.10 *

Värske või jahutatud kalafilee ja kalaliha (sh haiuimed), hakitud või hakkimata

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Värske või jahutatud kalamaks, -mari ja -niisk

10.20.12.00

Värske või jahutatud kalamaks ja -mari

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Külmutatud kala

10.20.13.30

Külmutatud tükeldamata merekala

kg

S

 

10.20.13.60

Külmutatud tükeldamata mageveekala

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Külmutatud kalafilee

10.20.14.00

Külmutatud kalafilee

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Külmutatud kalaliha (hakitud või hakkimata)

10.20.15.10 *

Külmutatud kalaliha, k.a kalahakkliha (v.a fileed ja surimi)

kg

S

 

10.20.15.20 *

Toores külmutatud surimi

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Külmutatud kalamaks, -mari ja -niisk

10.20.16.00

Külmutatud kalamaks ja -mari

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Kalafilee, kuivatatud, soolatud või soolvees, kuid mitte suitsutatud

10.20.21.00

Kalafilee, kuivatatud, soolatud või soolvees, kuid mitte suitsutatud

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees kalamaks, -mari, -niisk, -uimed, -pead, -sabad, ujupõied ja muu söödav kalarups; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

10.20.22.50

Kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees kalamaks, -mari, -niisk, -uimed, -pead, -sabad, ujupõied ja muu söödav kalarups; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Kala, kuivatatud, soolatud, soolvees või mitte

10.20.23.50

Kuivatatud (vinnutatud) kala, soolatud või mitte; soolatud kala, kuivatamata; soolvees kala (v.a suitsufilee, kalapead, -sabad ja -põied)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Suitsukala, sh suitsutatud kalafilee

10.20.24.25

Vaikse ja Atlandi ookeani ning Doonau suitsulõhe (sh filee, v.a kalapead, -sabad ja -põied)

kg

S

 

10.20.24.55

Suitsuheeringas (sh filee, v.a kalapead, -sabad ja -põied)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Suitsutatud forellid (sh filee, v.a kalapead, -sabad ja -põied)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Suitsutatud kala (v.a heeringas, forell, idalõhe, atlandi väärislõhe ja doonau taimen)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Muul viisil töödeldud või konserveeritud kala, v.a kalavalmistoidud

10.20.25.10

Tooted või konservid tervest või tükeldatud lõhest (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.20.25.20

Tooted või konservid tervest või tükeldatud heeringast (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.20.25.30

Tooted või konservid tervest või tükeldatud sardiinist, sardinellist ja kilust (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.20.25.40

Tooted või konservid tervest või tükeldatud tuunist, vööttuunist ja atlandi pelamiidist (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.20.25.50

Tooted või konservid tervest või tükeldatud makrellist (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.20.25.60

Tooted või konservid tervest või tükeldatud anšoovisest (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.20.25.70

Kalafilee taignas või paneerituna, k.a kalapulgad (v.a valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.20.25.80

Muul viisil töödeldud või konserveeritud kala (v.a hakklihatooted ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

10.20.25.90

Tooted või konservid kalast (v.a tervest või tükeldatust, ning valmiseined ja valmistoidud)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaaviar ja kaaviariasendajad

10.20.26.30

Kaaviar (must kalamari, tuuraliste marjast)

kg

S

 

10.20.26.60

Kaaviariasendajad

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees koorikloomad

10.20.31.00 z

Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees koorikloomad

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees molluskid

10.20.32.50 z

Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees molluskid (kammkarbid, rannakarbid, seepia, kalmaar ja kaheksajalg)

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Muud veeselgrootud ja merevetikad, külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees

10.20.33.50 * z

Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees muud veeselgrootud (veenuskarp, meduus jne); inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide, külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Muul viisil töödeldud või konserveeritud koorikloomad, molluskid, muud veeselgrootud ja merevetikad

10.20.34.00 * z

Muul viisil töödeldud või konserveeritud koorikloomad, molluskid, muud veeselgrootud ja merevetikad

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Inimtoiduks kõlbmatu pulber, jahu ja graanulid kalast, koorikloomadest, muudest veeselgrootutest või merevetikatest

10.20.41.00

Inimtoiduks kõlbmatu pulber, jahu ja graanulid kalast, koorikloomadest, molluskitest või muudest veeselgrootutest või merevetikatest

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Muud inimtoiduks kõlbmatud tooted kalast, koorikloomadest, muudest veeselgrootutest või merevetikatest

10.20.42.00

Muud inimtoiduks kõlbmatud tooted kalast, koorikloomadest, molluskitest või muudest veeselgrootutest või merevetikatest (sh kalajäätmed, v.a kiussarvised ja kiusplaadid, korallid või sarnased materjalid, koorikud, kojad ja seepialuud, töötlemata või lihtsalt töödeldud/looduslikud käsnad)

kg

S

 

NACE: 10.31

Kartuli töötlemine ja säilitamine

CPA: 10.31.11

Külmutatud kartul

10.31.11.10

Külmutatud kartulid, toored, eelnevalt keedetud või aurutatud

kg

S

 

10.31.11.30

Toiduks valmistatud või konserveeritud kartulid külmutatult (sh täielikult või osaliselt õlis keedetud ja seejärel külmutatud) (v.a äädikaga või äädikhappega töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Kuivatatud kartulid, terved, tükeldatud või viilutatud, kuid muul viisil töötlemata

10.31.12.00

Kuivatatud kartulid, terved, tükeldatud või viilutatud, kuid muul viisil töötlemata

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Kuivatatud kartulist valmistatud pulber, jahu, helbed, graanulid ja terad

10.31.13.00

Kuivatatud kartulist valmistatud pulber, jahu, helbed, graanulid ja terad

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Töödeldud või konserveeritud kartul

10.31.14.30

Toiduks valmistatud või konserveeritud kartulid pulbrina, jahuna või helvestena (v.a külmutatud, krõbekartulid, veiniäädikaga või äädikhappega töödeldud)

kg

S

 

10.31.14.60

Toiduks valmistatud või konserveeritud kartulid (sh krõbekartulid) (v.a külmutatud, kuivatatud, äädikaga või äädikhappega töödeldud, pulbritena, jahudena või helvestena)

kg

S

 

NACE: 10.32

Puu- ja köögiviljamahla tootmine

CPA: 10.32.11

Tomatimahl

10.32.11.00

Tomatimahl

l

S

 

CPA: 10.32.12

Apelsinimahl

10.32.12.10

Külmutatud kontsentreerimata apelsinimahl

kg

S

 

10.32.12.20

Kontsentreerimata ja külmutamata apelsinimahl

l

S

 

10.32.12.30

Mujal klassifitseerimata apelsinimahl

l

S

 

CPA: 10.32.13

Greibimahl

10.32.13.00

Greibimahl

l

S

 

CPA: 10.32.14

Ananassimahl

10.32.14.00

Ananassimahl

l

S

 

CPA: 10.32.15

Viinamarjamahl

10.32.15.00

Viinamarjamahl (sh viinamarjavirre)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Õunamahl

10.32.16.00

Õunamahl

l

S

 

CPA: 10.32.17

Puu- ja köögiviljamahlasegud

10.32.17.00

Puu- ja köögiviljamahlasegud

l

S

 

CPA: 10.32.19

Muud puu- ja köögiviljamahlad

10.32.19.10

Mis tahes ühe tsitrusvilja (v.a apelsini ja greibi) kontsentreerimata mahl

l

S

 

10.32.19.20

Mis tahes ühe puuvilja/köögivilja kontsentreerimata mahl, kääritamata ja piirituselisandita (v.a apelsini-, greibi-, ananassi-, tomati-, viinamarja- ja õunamahl)

l

S

 

10.32.19.30

Muud mujal klassifitseerimata puu- ja köögiviljamahlad

l

S

 

NACE: 10.39

Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine

CPA: 10.39.11

Külmutatud köögiviljad

10.39.11.00

Külmutatud köögiviljad ja nende segud, toored, eelnevalt keedetud või aurutatud (v.a kartulid)

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögiviljad

10.39.12.00

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögiviljad (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees vm konserveerivas lahuses), kuid koheseks tarbimiseks kõlbmatud:

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Kuivatatud köögiviljad

10.39.13.30

Kuivatatud sibulad, terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, kuid muul viisil töötlemata

kg

S

 

10.39.13.50

Kuivatatud seened ja trühvlid, terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, kuid muul viisil töötlemata

kg

S

 

10.39.13.90

Kuivatatud terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, kuid muul viisil töötlemata köögiviljad ja köögiviljade segud

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Äädikata või äädikhappeta konserveeritud oad, v.a valmis köögiviljatoidud

10.39.15.00 z

Äädikata või äädikhappeta konserveeritud oad, v.a valmis köögiviljatoidud

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Äädikata või äädikhappeta konserveeritud herned, v.a valmis köögiviljatoidud

10.39.16.00 z

Äädikata või äädikhappeta konserveeritud herned, v.a valmis köögiviljatoidud

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Muud äädikata või äädikhappeta konserveeritud köögiviljad (v.a kartul), v.a valmis köögiviljatoidud

10.39.17.10 z

Säilitatud terved või tükeldatud tomatid (v.a valmis köögiviljatoidud ning äädika või äädikhappega konserveeritud tomatid)

kg

S

 

10.39.17.21

Kontsentreerimata tomatipüree ja -pasta

kg

S

 

10.39.17.25

Kontsentreeritud tomatipüree ja -pasta

kg

S

 

10.39.17.30 z

Toiduks valmistatud või konserveeritud seened ja trühvlid (v.a valmis köögiviljatoidud ning kuivatatud, külmutatud, äädika või äädikhappega konserveeritud seened ja trühvlid)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Külmutatud köögivili ja köögiviljasegud (v.a valmis köögiviljatoidud, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud külmutatud köögivili ja köögiviljasegud või äädika või äädikhappega konserveeritud köögivili ja köögiviljasegud)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Konserveeritud hapukapsas (v.a valmis köögiviljatoidud ning kuivatatud, külmutatud või äädika või äädikhappega konserveeritud hapukapsas)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Konserveeritud spargel (v.a valmis köögiviljatoidud ning kuivatatud, külmutatud või äädika või äädikhappega konserveeritud spargel)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Toiduks valmistatud või konserveeritud oliivid (v.a valmis köögiviljatoidud ning kuivatatud, külmutatud või äädika või äädikhappega konserveeritud oliivid)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Toiduks valmistatud või konserveeritud suhkrumais (v.a valmis köögiviljatoidud ning kuivatatud, külmutatud või äädika või äädikhappega konserveeritud suhkrumais)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Muud mujal klassifitseerimata köögivili ja köögiviljasegud (v.a valmis köögiviljatoidud ja külmutatud köögivili ja köögiviljasegud)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Äädikaga või äädikhappega konserveeritud või muul viisil töödeldud köögiviljad (v.a kartul), puuviljad ja marjad, pähklid ja muud söödavad taimeosad

10.39.18.00

Äädika või äädikhappega valmistatud või konserveeritud köögivili (v.a kartul), puuvili, marjad, pähklid ja muud söödavad taimeosad

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Kuumtöötlemata või kuumtöödeldud külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid

10.39.21.00

Külmutatud puuviljad ja pähklid, toored, eelnevalt keedetud või aurutatud

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Keedised, puuvilja- ja marjatarretised, puuvilja- ja marja- või pähklipüreed ja -pastad

10.39.22.30

Keedetud, v.a homogeniseeritud, tsitrusviljade džemmid, marmelaadid, želeed, püreed või pastad

kg

S

 

10.39.22.90

Keedetud džemmid, marmelaadid, puuviljaželeed, puuvilja- või pähklipüreed või -pastad (v.a tooted tsitrusviljadest ja homogeniseeritud tooted)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Röstitud, soolatud või muul viisil töödeldud pähklid, maapähklid

10.39.23.30

Valmistatud või konserveeritud maapähklid, sh maapähklivõi, v.a äädika ja äädikhappega, külmutatud, püreed ja pastad

kg

S

 

10.39.23.90

Valmistatud või konserveeritud pähklid, v.a maapähklid, ja teised seemned ja segud (v.a äädika või äädikhappega, külmutatud, püreedena ja pastadena, suhkruga hoidistatud)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid, kohe tarvitamiseks kõlbmatud

10.39.24.10

Tsitruseliste ja meloni (sh arbuusi) koor, värske, külmutatud, kuivatatud või eelsäilitatud soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses

kg

S

 

10.39.24.30

Lühiajaliselt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishappe lahuses või muus konserveerivas lahuses säilitatud puuviljad, marjad ja pähklid, mis on kohe tarvitamiseks kõlbmatud

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Kooreta maapähklid ja pähklid

10.39.25.00

Kooreta maapähklid ja pähklid ja kooritud päevalilleseemned

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Muud töödeldud, kuivatatud või konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid

10.39.29.10

Kuivatatud viinamarjad

kg

S

 

10.39.29.30 *

Kuivatatud puuviljad (v.a rosinad); kuivatatud pähklite ja/või kuivatatud puuviljade segud

kg

S

 

10.39.29.50

Valmistatud või konserveeritud puuviljad, mujal klassifitseerimata (v.a müsli)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Taimse tooraine töötlemise jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused

10.39.30.00

Köögiviljade kõrvalproduktid ja loomatoiduks kasutatavad jäätmed, mujal klassifitseerimata

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Puu- ja köögiviljade ning marjade konserveerimisega seotud kuumtöötlemis- jm töötlemisteenused

10.39.91.00

Kuumtöötlemis- jm töötlemisteenused puu- ja köögivilja konserveerimiseks

 

I

 

NACE: 10.41

Õli ja rasva tootmine

CPA: 10.41.11

Emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata rasvasteariin, rasvaõli, oleosteariin, oleoõli ja rasvõli

10.41.11.00

Rasvasteariin, rasvaõli, oleosteariin, oleoõli ja rasvõli (v.a emulgeeritud, segatud või muul viisil töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Kalade ja veeimetajate rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.12.00

Mereimetajate ja kalade rasvad, õlid ja nende fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Muud rafineeritud või, kuid keemiliselt töötlemata rafineerimata loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.19.00

Muud rafineeritud või rafineerimata loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Maapähklitoorõli

10.41.21.10

Maapähklitoorõli ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Oliivitoorõli

10.41.22.10

Külmpressitud oliiviõli ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

10.41.22.20

Üksnes oliividest saadud toorõlid ja nende fraktsioonid (sh külmpressioliiviõliga segatud, rafineeritud) (v.a külmpressioliiviõli ja keemiliselt töödeldud õlid)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Päevalilleseemne-toorõli

10.41.23.00

Päevalilleseemne- ja värvisaflooriõli ja nende fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Rapsi-, rüpsi- ja sinepitoorõli

10.41.24.10

Rapsi-, rüpsi- või sinepiõli ja nende fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Palmitoorõli

10.41.25.10

Palmitoorõli ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Muud taimsed toorõlid

10.41.29.10

Muud taimsed toorõlid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Puuvillalinter

10.41.30.00

Puuvillalinter

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Õlikook ja muud taimsete rasvade või õlide tahked jäägid

10.41.41.30

Sojaõli ekstraheerimisel tekkiv õlikook ja muud tahked jäägid

kg

S

 

10.41.41.50

Päevalillerasva või -õli ekstraheerimisel tekkiv õlikook ja muud tahked jäägid

kg

S

 

10.41.41.70

Rapsi- ja rüpsirasva ja -õli ekstraheerimisel tekkiv õlikook ja muud tahked jäägid

kg

S

 

10.41.41.90

Köögiviljarasvade ja -õlide, sh puuvillaseemnete, linaseemnete, kookospähkli-, kopra-, palmituuma-, v.a sojaoa-, päevalille-, rapsi- ja rüpsiseemnetest õli ekstraheerimisel tekkiv õlikook ja muud tahked jäägid

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Õlitaimede seemnetest või õliviljadest (v.a sinepiseemnetest) jahu ja pulber

10.41.42.00

Õlitaimede seemnetest või õliviljadest (v.a sinep) valmistatud jahu ja pulber

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Rafineeritud, kuid keemiliselt töötlemata sojaõli ja selle fraktsioonid

10.41.51.00

Rafineeritud sojaoaõli ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Rafineeritud, kuid keemiliselt töötlemata maapähkliõli ja selle fraktsioonid

10.41.52.00

Rafineeritud maapähkliõli ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Rafineeritud, kuid keemiliselt töötlemata oliiviõli ja selle fraktsioonid

10.41.53.10

Rafineeritud oliiviõli ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

10.41.53.30

Üksnes oliividest saadud õlid ja nende fraktsioonid (sh külmpressioliiviõliga segatud, rafineeritud) (v.a külmpressioliiviõli ja keemiliselt töödeldud õlid)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Rafineeritud, kuid keemiliselt töötlemata päevalilleseemneõli ja selle fraktsioonid

10.41.54.00

Rafineeritud päevalilleseemne- ja värvisaflooriõli ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Rafineeritud, kuid keemiliselt töötlemata puuvillaseemneõli ja selle fraktsioonid

10.41.55.00

Rafineeritud puuvillaseemneõli ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Rafineeritud, kuid keemiliselt töötlemata rapsi-, rüpsi- ja sinepiõli ja nende fraktsioonid

10.41.56.00

Rafineeritud rapsi-, rüpsi- või sinepiõli ja nende fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Rafineeritud, kuid keemiliselt töötlemata palmiõli ja selle fraktsioonid

10.41.57.00

Rafineeritud palmiõli ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Rafineeritud, kuid keemiliselt töötlemata kookospähkliõli ja selle fraktsioonid

10.41.58.00

Rafineeritud kookospähkliõli (kopraõli) ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Muud rafineeritud, kuid keemiliselt töötlemata õlid ja nende fraktsioonid; mujal klassifitseerimata rafineeritud, kuid keemiliselt töötlemata taimerasvad ja muud taimeõlid (v.a maisiõli) ning nende fraktsioonid

10.41.59.00

Muud rafineeritud, kuid keemiliselt töötlemata õlid ja nende fraktsioonid; mujal klassifitseerimata rafineeritud, kuid keemiliselt töötlemata taimerasvad ja muud taimeõlid (v.a maisiõli) ning nende fraktsioonid

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Hüdrogeenitud ja esterdatud, kuid muul viisil töötlemata loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.60.30

Loomsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud, taasesterdatud või elaidiseeritud, kuid muul viisil töötlemata (sh rafineeritud)

kg

S

 

10.41.60.50

Taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud, taasesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või mitte, kuid muul viisil töötlemata:

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid)

10.41.71.00

Taimsed vahad, sh rafineeritud (v.a triglütseriidid)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degraa; rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisjäägid

10.41.72.00

Degraa; loomsete või taimsete vahade või rasvainete töötlemise jäägid

kg

S

 

NACE: 10.42

Margariini jms toidurasva tootmine

CPA: 10.42.10

Margariin jms toidurasvad

10.42.10.30

Margariin ning vähendatud ja madala rasvasisaldusega leivavõided (v.a vedel margariin)

kg

S

 

10.42.10.50

Teised toiduks tarvitatavad rasva- ja õlivalmistised, sh vedel margariin

kg

S

 

NACE: 10.51

Piima-, piimatoodete ja juustutootmine

CPA: 10.51.11

Töödeldud vedel piim

10.51.11.33

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega kuni 1 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga kuni 2 l

kg

S

 

10.51.11.37

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega kuni 1 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga üle 2 l

kg

S

 

10.51.11.42

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga kuni 2 l

kg

S

 

10.51.11.48

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga üle 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Kontsentreerimata ja magustamata, üle 6 % rasvasisaldusega rõõsk koor ja piim

10.51.12.10

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 6 %, kuid mitte üle 21 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga kuni 2 l

kg

S

 

10.51.12.20

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 6 %, kuid mitte üle 21 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga üle 2 l

kg

S

 

10.51.12.30

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 21 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, kontaktpakendites netomassiga kuni 2 l

kg

S

 

10.51.12.40

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 21 % massist, kontsentreerimata ja suhkru- ja muu magusainelisandita, pakendites netomassiga üle 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Lõssipulber

10.51.21.30

Lõssipulber (piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist), kontaktpakendites kuni 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Lõssipulber (piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist), kontaktpakendites üle 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Täispiima- ja -koorepulber

10.51.22.30

Täispiimapulber või täiskoorepulber (piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 1,5 % massist), kontaktpakendites kuni 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Täispiimapulber või täiskoorepulber (piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 1,5 % massist), kontaktpakendites üle 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Või ja piimarasvavõided

10.51.30.30

Või rasvasisaldusega kuni 85 massiprotsenti

kg

S

 

10.51.30.50

Või rasvasisaldusega vähemalt 85 massiprotsenti ja teised piimast saadud rasvad ja õlid (v.a piimast toodetud leivavõided rasvasisaldusega alla 80 %)

kg

S

 

10.51.30.70

Piimast toodetud leivavõided rasvasisaldusega alla 80 massiprotsendi

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Juust ja kohupiim

10.51.40.30

Valmimata või laagerdumata juust (värske juust) (sh vadakujuust ja kohupiim)

kg

S

 

10.51.40.50

Riivjuust, juustupulber, sinihallitusjuust ja teised sulatamata juustud (v.a värske juust, vadakujuust ja kohupiim)

kg

S

 

10.51.40.70

Sulatatud juust (v.a riivitud või pulbristatud)

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Kontsentreeritud või suhkru või muu magusainelisandiga piim ja rõõsk koor, v.a tahkel kujul

10.51.51.04

Magustamata kondenseeritud piim

kg

S

 

10.51.51.08

Magustatud kondenseeritud piim

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurt ja muu fermenteeritud või hapendatud piim või koor

10.51.52.41

Kalgendatud piim, koor, jogurt ja muud fermenteeritud tooted

kg

S

 

10.51.52.45

Maitsestatud vedel jogurt või hapustatud piim (kalgendatud piim, koor, jogurt ja teised fermenteeritud, maitsestatud või puuvilju, pähkleid või kakaod sisaldavad tooted)

kg

S

 

10.51.52.63

Petipulber

kg

S

 

10.51.52.65

Petipiim

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kaseiin

10.51.53.00

Kaseiin ja kaseinaadid

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktoos ja laktoosisiirup

10.51.54.00

Laktoos ja laktoosisiirup (sh keemiliselt puhas laktoos)

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Vadak

10.51.55.30

Vadak ja töödeldud vadak pulbrina, graanulitena või muus tahkes vormis, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lisatud magusainet sisaldav või mittesisaldav

kg

S

 

10.51.55.60

Vadak või töödeldud vadak vedelal kujul või pastana, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lisatud magusainet sisaldav või mittesisaldav

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Mujal klassifitseerimata piimatooted

10.51.56.00

Looduslikest piimakomponentidest koosnevad tooted, mujal klassifitseerimata

kg

S

 

NACE: 10.52

Jäätisetootmine

CPA: 10.52.10

Jäätis jm toidujää

10.52.10.00

Jäätis ja muu söödav jää (sh šerbett, pulgajäätis) (v.a segud ja jäätise algmaterjal)

l

S

 

NACE: 10.61

Jahu ja tangainete tootmine

CPA: 10.61.11

Kooritud riis

10.61.11.00

Kooritud (pruun) riis

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Kroovitud või poolkroovitud või purustatud riis

10.61.12.30

Poolkroovitud või täielikult kroovitud (valgendatud) riis, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata

kg

S

 

10.61.12.50

Purustatud riis

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Nisu- või meslinipüülijahu

10.61.21.00

Nisu- või meslinipüülijahu

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Muu teravilja-püülijahu

10.61.22.00

Muude teraviljade jahu (v.a nisu või meslin)

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Peen ja jäme köögiviljajahu

10.61.23.00

Jahu kuivatatud hernestest, ubadest, läätsedest, saagost, maniokist, marantast, saalepist, jeruusalemma artišokist, magusast kartulist või samalaadsetest juurtest/mugulatest, jahu või pulber söödavatest puuviljadest, pähklitest

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Segud pagaritoodete valmistamiseks

10.61.24.00

Segud ja taignad leiva, kookide, väikeste saiade ja pirukate, näkileiva, küpsiste, vahvlite, kuivikute, röstleiva ja sarnaste röstitud toodete ja teiste pagaritoodete valmistamiseks

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Nisutangud ja -jahu

10.61.31.33

Kõvast nisust valmistatud tangud ja jahu

kg

S

 

10.61.31.35

Harilikust nisust ja speltanisust valmistatud tangud ja jahu

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Mujal klassifitseerimata teraviljatangud, -lihtjahu ja -graanulid

10.61.32.30

Tangud ja jahu kaerast, maisist, riisist, rukkist, odrast ja teistest teraviljadest (v.a nisu)

kg

S

 

10.61.32.40

Nisugraanulid

kg

S

 

10.61.32.50

Kaera-, maisi-, riisi-, rukki-, odra- ja teiste teraviljade (v.a nisu) graanulid

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Hommikuhelbed ja muud teraviljatooted

10.61.33.33

Valtsitud, helvestatud, kroovitud, poleeritud, viilutatud või jämedalt purustatud terad (v.a riis)

kg

S

 

10.61.33.35

Terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud terad

kg

S

 

10.61.33.51

Müsli tüüpi röstimata teraviljahelvestest valmistatud tooted

kg

S

 

10.61.33.53

Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel saadud muud toiduained

kg

S

 

10.61.33.55

Teraviljad teradena, poolkeedetud või muul viisil valmistatud (v.a mais)

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Kliid, pebred ja muud teraviljatöötlemise jäägid

10.61.40.10

Kliid, pebred ja teised maisi tuulamise, jahvatamise või muu töötlemise jäägid

kg

S

 

10.61.40.30

Kliid, pebred ja teised riisi tuulamise, jahvatamise või muu töötlemise jäägid

kg

S

 

10.61.40.50

Kliid, pebred ja teised nisu jahvatamise, tuulamise või muu töötlemise jäägid

kg

S

 

10.61.40.90

Kliid, pebred ja teised teraviljade (v.a mais, riis, nisu) tuulamise, jahvatamise või muu töötlemise jäägid)

kg

S

 

NACE: 10.62

Tärklise ja tärklisetoodete tootmine

CPA: 10.62.11

Tärklis; inuliin; nisugluteen; dekstriinid jm modifitseeritud tärklised

10.62.11.11

Nisutärklis

kg

S

 

10.62.11.13

Maisitärklis

kg

S

 

10.62.11.15

Kartulitärklis

kg

S

 

10.62.11.19

Tärklised (sh riisist, maniokist, marantast ja saagopalmi säsist (v.a nisu-, maisi- ja kartulitärklis)

kg

S

 

10.62.11.30

Inuliin

kg

S

 

10.62.11.50

Nisugluteen (v.a nisugluteen, mida kasutatakse liimina või glaseerainena või apreteeriva vahendina tekstiilitööstuses)

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstriinid ja teised modifitseeritud tärklised (sh ester/eterifitseeritud, lahustuv tärklis, eelželatineeritud paisuv tärklis, dialdehüüdtärklis, formaldehüüd/epiklorohüdriiniga töödeldud tärklis)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapiokk ja selle tärklisest asendajad helvestena, teradena jms kujul

10.62.12.00

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud tapiokiasendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena või muul nendetaolisel kujul

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glükoos ja glükoosisiirup; fruktoos ja fruktoosisiirup; invertsuhkur; mujal klassifitseerimata suhkrud ja suhkrusiirupid

10.62.13.10

Glükoos ja glükoosisiirup, millele ei ole lisatud lõhna- ega värvaineid

kg

S

 

10.62.13.20

Keemiliselt puhas tahke fruktoos; fruktoos ja fruktoosisiirup kuivainesisaldusega > 50 % fruktoosi; isoglükoos, millele ei ole lisatud lõhna- ega värvaineid

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup, millele ei ole lisatud värvi- ega lõhnaaineid.

kg

S

 

10.62.13.90

Keemiliselt puhas maltoos, tehismesi, inuliinisiirup ja muud mujal klassifitseerimata suhkrud

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Maisiõli

10.62.14.30

Maisitoorõli ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

10.62.14.60

Rafineeritud maisiõli ja selle fraktsioonid (v.a keemiliselt töödeldud)

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Tärklisetootmise jms jäägid

10.62.20.00

Tärklisetootmise jms jäägid

kg

S

 

NACE: 10.71

Leivatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine

CPA: 10.71.11

Säilitusaineteta leib ja sai

10.71.11.00

Värske leib suhkrusisaldusega ≤ 5 % ja rasvasisaldusega ≤ 5 % kuivkaalust (v.a leib, millele on lisatud mett, mune, juustu või puuvilju)

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Säilitusaineteta valikpagaritooted ja koogid

10.71.12.00

Koogid ja pagaritooted; muud pagaritooted, millele on lisatud magusaineid

kg

S

 

NACE: 10.72

Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine

CPA: 10.72.11

Näkileib, kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted jms röstitud tooted

10.72.11.30

Kuivikleivad

kg

S

 

10.72.11.50

Kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted jms röstitud tooted

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Piparkoogid jms tooted; magusad küpsised; vahvlid

10.72.12.30

Piparkoogid jms tooted

kg

S

 

10.72.12.53

Täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toiduainetega kaetud magusad küpsised ja vahvlid

kg

S

 

10.72.12.55

Magusad küpsised (sh kihilised küpsised, v.a täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toiduainetega kaetud küpsised)

kg

S

 

10.72.12.57

Vahvlid veesisaldusega üle 10 % valmistoote massist (v.a jäätisetopsid, kihilised vahvlid jms)

kg

S

 

10.72.12.59

Vahvlid (sh soolased) (v.a täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toiduainetega kaetud)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Muud kuivatatud või säilitusainetega pagaritooted

10.72.19.10

Matsa

kg

S

 

10.72.19.20

Armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstuse jaoks, oblaadid, riisipaber jms

kg

S

 

10.72.19.40

Küpsised (v.a täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toiduainetega kaetud tooted, magusad küpsised, vahvlid)

kg

S

 

10.72.19.50

Soolanäksid või soolased pressitud või kergitatud tooted

kg

S

 

10.72.19.90

Pagaritooted, millele ei ole lisatud magusaineid (sh täidisega ja täidiseta pannkoogid, quiche, pitsa, v.a võileivad, kuivikleivad, vahvlid, kuivikud, röstitud, soolanäksid või soolatud pressitud/kergitatud tooted)

kg

S

 

NACE: 10.73

Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makarontoodete tootmine

CPA: 10.73.11

Makaronid, nuudlid jms makarontooted

10.73.11.30

Keetmata, muna sisaldavad makarontooted (v.a täidisega või muul viisil toiduks valmistatud)

kg

S

 

10.73.11.50

Keetmata makarontooted (v.a muna sisaldavad, täidisega, või muul viisil toiduks valmistatud)

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskuss

10.73.12.00

Kuskuss

kg

S

 

NACE: 10.81

Suhkrutootmine

CPA: 10.81.11

Toor-roo- või peedisuhkur tahkel kujul

10.81.11.00

Lõhna-, maitse- ja värvainelisandita roo- või peeditoorsuhkur tahkel kujul

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Maitse- ja värvainelisanditeta rafineeritud roo- või peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul

10.81.12.30

Rafineeritud valge roo- või peedisuhkur tahkel kujul

kg

S

 

10.81.12.90

Rafineeritud roo- või peedisuhkur tahkel kujul (v.a valge suhkur)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Maitse- ja värvainelisanditega rafineeritud roo- või peedisuhkur; vahtrasuhkur ja -siirup

10.81.13.00

Maitse- ja värvainelisanditega rafineeritud roo- või peedisuhkur; vahtrasuhkur ja -siirup

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melass

10.81.14.30

Suhkruroomelass

kg

S

 

10.81.14.50

Suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel saadav melass (v.a suhkruroost saadav melass)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Suhkrupeedi, suhkruroo pressimise jäägid ja muud suhkrutootmise jäägid

10.81.20.00

Suhkrupeedi, suhkruroo pressimise jäägid ja muud suhkrutootmise jäägid (sh selitus- ja filterpressimise jäägid)

kg

S

 

NACE: 10.82

Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine

CPA: 10.82.11

Rasvatustatud või rasvatustamata kakaopasta

10.82.11.00

Suhkru või muu magusainelisandita kakaopasta

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakaovõi, -rasv ja -õli

10.82.12.00

Kakaovõi, -rasv ja -õli

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Suhkruta või muu magusainelisandita kakaopulber

10.82.13.00

Suhkruta või muu magusainelisandita kakaopulber

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Suhkru või muu magusainelisandiga kakaopulber

10.82.14.00

Suhkru või muu magusainelisandiga kakaopulber

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Šokolaad ja kakaosisaldusega toiduvalmistised (v.a magustatud kakaopulber), pakendamata kujul

10.82.21.30

Šokolaad ja muud kakaod sisaldavad tooted plokkide, tahvlite või batoonidena massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, mahutites või kontaktpakendites massiga üle 2 kg, mis sisaldavad kakaovõid vähemalt 18 % massist

kg

S

 

10.82.21.50

Šokolaadipiimagraanulid, mis sisaldavad vähemalt 18 massiprotsenti kakaovõid, massiga vähemalt 2 kg toote kohta

kg

S

 

10.82.21.70

Šokolaadiglasuur, mis sisaldab vähemalt 18 massiprotsenti kakaovõid, massiga vähemalt 2 kg toote kohta

kg

S

 

10.82.21.90

Alla 18 % kakaovõid sisaldavad toiduvalmistised pakendites massiga üle 2 kg (v.a maitsestatud šokolaadiglasuur ja granuleeritud piimašokolaad)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Šokolaad ja kakaosisaldusega toiduvalmistised (v.a magustatud kakaopulber), muul kui pakendamata kujul

10.82.22.33

Koore-, likööri- või puuviljapasta täidisega šokolaadiplokid või tahvlid (v.a šokolaadiga kaetud küpsised)

kg

S

 

10.82.22.35

Teradega, puuviljadega või pähklitega šokolaadiplokid või -tahvlid (v.a täidisega šokolaadid, šokolaadiga kaetud küpsised)

kg

S

 

10.82.22.39

Šokolaadiplokid või -tahvlid (v.a täidisega, teradega, puuviljadega või pähklitega šokolaadid, šokolaadiga kaetud küpsised)

kg

S

 

10.82.22.43

Alkoholi sisaldavad šokolaadid (v.a plokkidena ja tahvlitena)

kg

S

 

10.82.22.45

Šokolaadid (v.a alkoholi sisaldavad šokolaadid, plokkidena, tahvlitena)

kg

S

 

10.82.22.53

Täidisega šokolaadikompvekid (v.a plokid, tahvlid, šokolaadiga kaetud küpsised, šokolaadid)

kg

S

 

10.82.22.55

Šokolaadikompvekid (v.a täidisega, plokid, tahvlid, šokolaadiga kaetud küpsised, šokolaadid)

kg

S

 

10.82.22.60

Suhkrukondiitritooted ja suhkruasendajatega valmistatud asendustooted, mis sisaldavad kakaod (sh šokolaadipähklimassi sisaldavad tooted) (v.a valge šokolaad)

kg

S

 

10.82.22.70

Šokolaadivõided

kg

S

 

10.82.22.80

Kakaod sisaldavad tooted jookide valmistamiseks

kg

S

 

10.82.22.90

Kakaod sisaldavad toiduained (v.a kakaopasta, -või, -pulber, -plokid, -tahvlid, -vedelikud, -pasta, -pulber, -graanulid vms, massiga vähemalt 2 kg toote kohta, jookide ja šokolaadivõiete valmistamiseks)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

10.82.23.10

Närimiskumm

kg

S

 

10.82.23.20

Lagritsakoogid, -kangid, -pulgad ja -kommid, mis sisaldavad üle 10 massiprotsendi sahharoosi, kuid ei sisalda muid aineid

kg

S

 

10.82.23.30

Valge šokolaad

kg

S

 

10.82.23.53

Esmapakendis suhkrukondiitritooted, netosisaldusega vähemalt 1 kg (sh martsipan, fondant, pähklimass ja mandlipasta)

kg

S

 

10.82.23.55

Põhiliselt suhkrust ja lõhnaainetest koosnevad kurgupastillid ja köhakompvekid (v.a raviomadustega, lõhnaaineid sisaldavad pastillid ja karamellid)

kg

S

 

10.82.23.63

Suhkrukattega (paneeritud) tooted (sh suhkrumandlid)

kg

S

 

10.82.23.65

Kummikommid, puuviljatarretised ja puuviljapastad suhkrukondiitritoodete kujul (v.a närimiskumm)

kg

S

 

10.82.23.73

Keedetud maiustused

kg

S

 

10.82.23.75

Iirised, karamellid jm maiustused

kg

S

 

10.82.23.83

Suhkrukondiitritoodete pressitud tabletid (sh kašuud)

kg

S

 

10.82.23.90

Mujal klassifitseerimata suhkrukondiitritooted

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Suhkruga konserveeritud puuviljad, marjad, pähklid, puuviljakoored ja muud taimeosad

10.82.24.00

Suhkruga konserveeritud puuvili, pähklid, puuviljakoored ja muud taimeosad

kg

S

 

NACE: 10.83

Tee ja kohvi töötlemine

CPA: 10.83.11

Kofeiinivaba või röstitud kohv

10.83.11.30

Kofeiinivaba röstimata kohv

kg

S

 

10.83.11.50

Kofeiini sisaldav röstitud kohv

kg

S

 

10.83.11.70

Kofeiinivaba röstitud kohv

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Kohviasendajad; kohvi või kohviasendajate ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid; kohviubade kestad ja koored

10.83.12.10

Kohvi sisaldavad kohviasendajad

kg

S

 

10.83.12.40

Kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, kohvil ning tema ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted

kg

S

 

10.83.12.70

Röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Roheline tee (fermenteerimata), must tee (fermenteeritud) ja osaliselt fermenteeritud tee, massiga kuni 3 kg kontaktpakendis

10.83.13.00

Tee, kontaktpakendis massiga kuni 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ning muud tooted nendest

10.83.14.00

Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Taimeteed

10.83.15.00 z

Taimeteed

kg

S

 

NACE: 10.84

Maitseainete ja -kastmete tootmine

CPA: 10.84.11

Äädikas ja äädikhappest valmistatud äädikaasendajad

10.84.11.30

Veiniäädikas

l

S

 

10.84.11.90

Äädikas ja äädikaasendajad (v.a veinist valmistatud)

l

S

 

CPA: 10.84.12

Kastmed; kastmelisandite segud ja maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep

10.84.12.10

Sojakaste

kg

S

 

10.84.12.30

Ketšup jm tomatikastmed

kg

S

 

10.84.12.53

Sinepipulber

kg

S

 

10.84.12.55

Valmissinep

kg

S

 

10.84.12.70

Kastmed ja valmistised, maitseainesegud ja kastmesegud (v.a sojakaste, ketšup, muud tomatikastmed, sinepipulber ja valmissinep)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Söögisool

10.84.30.00

Inimtoidus kasutamiseks kõlblik sool

kg

T

 

NACE: 10.85

Valmistoitude tootmine

CPA: 10.85.11

Lihal, rupsil või verel põhinevad valmistoidud

10.85.11.00 z

Lihal, rupsil või verel põhinevad valmistoidud

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Kalal, koorikloomadel ja molluskitel põhinevad valmistoidud

10.85.12.00 z

Kalal, koorikloomadel ja molluskitel põhinevad valmistoidud

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Köögiviljadel põhinevad valmistoidud

10.85.13.00 z

Köögiviljadel põhinevad valmistoidud

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Makarontoodetel põhinevad valmistoidud

10.85.14.10

Keedetud või keetmata makarontooted mis tahes hulga liha-, kala-, juustu- või muu täidisega

kg

S

 

10.85.14.30

Kuivatatud, kuivatamata ja külmutatud makarontooted (sh valmistatud toidud) (v.a keetmata makarontooted ja täidetud makarontooted)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Muud valmistoidud

10.85.19.10 z

Muud valmistoidud, k.a külmutatud pitsa, v.a värske pitsa

kg

S

 

NACE: 10.86

Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine

CPA: 10.86.10

Homogeenitud toiduained ja dieettoidud

10.86.10.10

Liha, liharupsi või vere homogeenitud valmistised (v.a vorstid jms lihatooted, nendel toodetel põhinevad road)

kg

S

 

10.86.10.30

Homogeenitud köögiviljad (v.a külmutatud, äädikas või äädikhappes konserveeritud köögiviljad)

kg

S

 

10.86.10.50

Homogeenitud keedised, puuviljatarretised, marmelaadid, puuvilja- või pähklipüreed ja puuvilja- või pähklipastad

kg

S

 

10.86.10.60

Homogeenitud valmissegud laste- või dieettoitudeks, jaemüügiks pakendatud anumates mahuga kuni 250 g

kg

S

 

10.86.10.70

Väikelaste toidusegud, jaemüügiks pakendatud (v.a homogeenitud valmissegud)

kg

S

 

NACE: 10.89

Mujal klassifitseerimata toiduainete tootmine

CPA: 10.89.11

Supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks

10.89.11.00

Supid ja puljongid, pooltooted nende valmistamiseks

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Värsked või konserveeritud kooreta munad ja munarebud; konserveeritud või kuumtöödeldud koorega munad; munaalbumiin

10.89.12.30

Munatooted, värsked, kuivatatud, aurus või vees keedetud munad, munavorm, külmutatud või muul viisil hoidistatud munad (v.a albumiin või koorimata munad)

kg

S

 

10.89.12.50

Munaalbumiin

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud surnud üherakulised mikroorganismid; valmis küpsetuspulbrid

10.89.13.34

Pagaripärm

kg

S

 

10.89.13.39

Aktiivpärm (v.a pagaripärm)

kg

S

 

10.89.13.50

Mitteaktiivne pärm ja muud surnud ainuraksed mikroorganismid

kg

S

 

10.89.13.70

Valmis küpsetuspulbrid

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast ja veeselgrootutest

10.89.14.00

Liha, kala, vähkide ja limuste või muude veeselgrootute ekstraktid ja mahlad

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Kiirestiriknevad valmistoiduained, nt võileivad ja värske pitsa

10.89.16.00 z

Kiirestiriknevad toidud, sh võileivad ja värske pitsa

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Inimtarbeks mõeldud toidulisandid

10.89.17.00 z

Toidulisandid (inimtarbeks mõeldud tooted toitainete saamiseks)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Mitmesugused mujal klassifitseerimata toiduained

10.89.19.10

Karamell

kg

S

 

10.89.19.25

Linnaseekstrakt

kg

S

 

10.89.19.30

Toiduained püüli- või lihtjahust, tärklisest jne

kg

S

 

10.89.19.35

Valgukontsentraadid ja maitsestatud või värvitud suhkrusiirupid

kg

S

 

10.89.19.50 z

Muud toidud, mujal klassifitseerimata

kg

S

 

NACE: 10.91

Valmissööda tootmine loomakasvatusele

CPA: 10.91.10

Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööt, v.a lutsernijahu ja -graanulid

10.91.10.10 z

Loomasööda eelsegud

kg

S

 

10.91.10.33 z

Valmistoidud farmiloomadele (v.a premiksid): sigadele

kg

S

 

10.91.10.35 z

Valmistoidud farmiloomadele (v.a premiksid): veistele

kg

S

 

10.91.10.37 z

Valmistoidud farmiloomadele (v.a premiksid): kodulindudele

kg

S

 

10.91.10.39 z

Valmistoidud farmiloomadele (v.a premiksid): mujal klassifitseerimata

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Lutsernijahu ja -graanulid

10.91.20.00

Lutsernijahu ja -graanulid

kg

S

 

NACE: 10.92

Lemmikloomade valmistoidu tootmine

CPA: 10.92.10

Lemmikloomade valmistoit

10.92.10.30

Kassi- või koeratoit, jaemüügiks pakendatud

kg

S

 

10.92.10.60 z

Lemmikloomade toitmiseks kasutatavad valmistooted (v.a kassi- või koeratoit, jaemüügiks pakendatud)

kg

S

 

NACE: 11.01

Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine

CPA: 11.01.10

Destilleeritud alkoholjoogid

11.01.10.20

Destilleeritud viinamarjaveinist ja viinamarjade pressimisjääkidest saadud alkohoolsed joogid (NB! Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Viski (NB! Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rumm ja taffia (NB! Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Džinn ja genever (NB! Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Viin alkoholisisaldusega kuni 45,4 mahuprotsenti (NB! Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Puuviljadest destilleeritud alkohoolsed joogid (v.a liköörid, džinn, genever, viinamarjavein või viinamarjajäägid) (NB! Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Puhtad alkoholid (NB! Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Liköörid ja muud alkohoolsed joogid (v.a alkohol, mis on saadud viinamarjaveini, viinamarjapressimise kääritatud jääkide destilleerimisel/viski, rumm, taffia, džinn jm kadakamarjanapsid, viin alkoholisisaldusega kuni 45,4 mahuprotsenti, puuviljadest aetud piiritusjoogid) (NB! Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Viinamarjaveini tootmine

CPA: 11.02.11

Värsketest viinamarjadest vahuvein

11.02.11.30

Šampus (NB! Ei sisalda alkoholi tollimaksu)

l

S

 

11.02.11.90

Värsketest viinamarjadest valmistatud vahuvein (v.a šampanja ja ilma alkoholimaksuta)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Värsketest viinamarjadest vein, v.a vahuvein; viinamarjavirre

11.02.12.11 z

Kaitstud päritolunimetusega (KPN) valge vein

l

S

 

11.02.12.15

Vein/viinamarjavirre, mille käärimisprotsess on takistatud või peatatud alkoholi lisamisega, villitud CO2-ga rõhul 1–3 baari temperatuuril 20 °C (v.a vahuvein)

l

S

 

11.02.12.17 z

Kaitstud päritolunimetusega (KPN) kvaliteetvein ja viinamarjavirre, mille käärimisprotsess on takistatud või peatatud alkoholi lisamisega, alkoholisisaldusega kuni 15 % (v.a valge vein ja vahuvein)

l

S

 

11.02.12.20

Vein ja viinamarjavirre, mille käärimisprotsess on takistatud või peatatud alkoholi lisamisega, alkoholisisaldusega kuni 15 % (v.a valge vein ja vahuvein (KPN))

l

S

 

11.02.12.31

Portvein, madeira, šerri jt, alkoholisisaldusega üle 15 %

l

S

 

11.02.12.50

Viinamarjavirre (ei sisalda alkoholi tollimaksu)

l

S

 

NACE: 11.03

Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine

CPA: 11.03.10

Muud kääritatud joogid (nt õuna- ja pirnisiider, mõdu); alkoholisisaldusega segujoogid

11.03.10.00

Kääritamise teel valmistatud joogid (sh alkoholivabad joogid, siider, pirnivein ja mõdu, v.a linnaseõlu ja viinamarjavein, mis on maitsestatud taimedega või aromaatsete ainetega)

l

S

 

NACE: 11.04

Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine

CPA: 11.04.10

Vermut ja muud maitsestatud veinid värsketest viinamarjadest

11.04.10.00

Vermut ja muu värsketest viinamarjadest valmistatud, taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein (ei sisalda alkoholi tollimaksu)

l

S

 

NACE: 11.05

Õlletootmine

CPA: 11.05.10

Õlu, v.a kääritamisjäägid

11.05.10.00

Linnastest valmistatud õlu (v.a alkoholivaba õlu ja õlu, mille alkoholisisaldus on alla 0,5 mahuprotsendi, sisaldab alkoholi tollimaksu)

l

S

 

11.05.10.10

Alkoholivaba õlu ja õlu, mille alkoholisisaldus on ≤ 0,5 %

l

S

 

CPA: 11.05.20

Pruulimise ja destilleerimise jäägid

11.05.20.00

Pruulimis- ja destilleerimissete ja -jäägid (ei sisalda alkoholi tollimaksu)

kg

S

 

NACE: 11.06

Linnasetootmine

CPA: 11.06.10

Linnased

11.06.10.30

Röstimata linnased (ei sisalda alkoholi tollimaksu)

kg

S

 

11.06.10.50

Röstitud linnased (ei sisalda alkoholi tollimaksu, täiendavalt töödeldud tooted, kohviasendajana valmistatud röstitud linnased)

kg

S

 

NACE: 11.07

Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine

CPA: 11.07.11

Magustamata ja maitsestamata mineraalveed ja gaseeritud veed

11.07.11.30

Mineraalvesi ja gaseeritud vesi, magustamata

l

S

 

11.07.11.50

Magustamata ja maitsestamata vesi, jää ja lumi (v.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Muud alkoholivabad joogid

11.07.19.30

Vesi, millele on lisatud suhkrut või mõnda muud magusainet või mis on maitsestatud, st karastusjoogid (sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi)

l

S

 

11.07.19.50

Piimarasva mittesisaldavad mittealkohoolsed joogid (v.a magustatud või magustamata mineraalvesi, gaseeritud vesi või maitsestatud vesi)

l

S

 

11.07.19.70

Piimarasva sisaldavad mittealkohoolsed joogid

l

S

 

NACE: 12.00

Tubakatoodete tootmine

CPA: 12.00.11

Tubakast või tubakaasendajatest sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid

12.00.11.30

Sigarid, manilla sigarid ja sigarillod, mis sisaldavad tubakat või tubaka ja tubakaasendajate segusid (ei sisalda tubaka tollimaksu)

p/st

S

 

12.00.11.50

Sigaretid, mis sisaldavad tubakat või tubaka ja tubakaasendajate segusid (ei sisalda tubaka tollimaksu)

p/st

S

 

12.00.11.70

Sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, mis sisaldavad ainult tubakaasendajaid (ei sisalda tubaka tollimaksu)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Eemaldatud leherootsudega kuivatatud tubakalehed

12.00.12.00

Eemaldatud leherootsudega kuivatatud tubakalehed

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Muu töödeldud tubakas ja tubakaasendajad; homogeenitud ja taastatud tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid

12.00.19.30

Suitsetamistubakas (ei sisalda tubaka tollimaksu)

kg

S

 

12.00.19.90

Töödeldud tubakas, tubakaekstraktid ja -essentsid, muu homogeniseeritud või taastatud tubakas, mujal klassifitseerimata tubakas

kg

S

 

NACE: 13.10

Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine

CPA: 13.10.10

Villarasv (sh lanoliin)

13.10.10.00

Villarasv ja sellest saadud rasvained, sh lanoliin

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Toorsiid (nullkeeruga)

13.10.21.00

Toorsiid (nullkeeruga)

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Kraasimata või kammimata, pestud või karboniseeritud lambavill

13.10.22.00

Kraasimata või kammimata, pestud või karboniseeritud lambavill

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Lambavilla või muude loomade villa kraasmed

13.10.23.00

Lambavilla või muude loomade villa kraasmed

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Kraasitud või kammitud lambavill, muude loomade vill ja loomakarvad

13.10.24.00

Lambavill või muude loomade vill, kraasitud või kammitud (sh kammlindi villatopid)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Kraasitud või kammitud puuvill

13.10.25.00

Kraasitud või kammitud puuvill

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Töödeldud, kuid ketramata džuut ja muud tekstiilkiud (v.a lina, harilik kanep ja ramjee)

13.10.26.00

Töödeldud, kuid ketramata džuut ja muud tekstiilkiud (v.a lina, harilik kanep ja ramjee)

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Muud töödeldud, kuid ketramata taimsed kiud

13.10.29.00

Muud töödeldud, kuid ketramata taimsed kiud

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud sünteesstaapelkiud

13.10.31.00

Kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud sünteesstaapelkiud

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud tehisstaapelkiud

13.10.32.00

Kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud tehisstaapelkiud

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng

13.10.40.10

Siidlõng, jaemüügiks pakendamata (v.a siidijääkidest kedratud lõng)

kg

T

 

13.10.40.30

Siidijääkidest kedratud lõng, jaemüügiks pakendamata

kg

T

 

13.10.40.50

Siidlõng ja siidijääkidest lõng, jaemüügiks pakendatud, jämesiid

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Jaemüügiks pakendatud või pakendamata lambavillane lõng; muude loomade villast või loomakarvadest või hobusejõhvist lõng

13.10.50.10

Lamba kraasvillast või muude loomade villast lõng, jaemüügiks pakendamata

kg

T

 

13.10.50.30

Kammitud lambavillast või muude loomade kammitud villast lõng, jaemüügiks pakendamata

kg

T

 

13.10.50.50

Lõng lambavillast ja muude loomade villast, jaemüügiks pakendatud

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Puuvillane lõng (v.a puuvillane õmblusniit)

13.10.61.32 z

Lõng kammimata puuvillast, jaemüügiks pakendamata, riide valmistamiseks (v.a vaipade ja põrandakatete valmistamiseks)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Lõng kammimata puuvillast, jaemüügiks pakendamata, silmkoelise kanga ja trikotaažitoodete valmistamiseks

kg

T

 

13.10.61.35 z

Lõng kammimata puuvillast, jaemüügiks pakendamata, muuks otstarbeks (sh vaipade ja põrandakatete valmistamiseks)

kg

T

 

13.10.61.52 z

Lõng kammitud puuvillast, jaemüügiks pakendamata, riide valmistamiseks (v.a vaipade ja põrandakatete valmistamiseks)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Lõng kammitud puuvillast, jaemüügiks pakendamata, silmkoelise kanga ja trikotaažitoodete valmistamiseks

kg

T

 

13.10.61.55 z

Lõng kammitud puuvillast, jaemüügiks pakendamata, muuks otstarbeks (sh vaipade ja põrandakatete valmistamiseks)

kg

T

 

13.10.61.60

Puuvillane lõng, jaemüügiks pakendatud (v.a õmblusniit)

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Puuvillane õmblusniit

13.10.62.00

Puuvillane õmblusniit

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Linane lõng

13.10.71.10

Linane lõng, jaemüügiks pakendamata

kg

T

 

13.10.71.20

Linane lõng, jaemüügiks pakendatud

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Džuudist või muudest niinekiududest lõng; muudest taimsetest kiududest lõng; paberlõng

13.10.72.00

Taime- või niinekiust lõng (v.a linakiust), paberlõng

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Keemilistest filamentkiududest mitmekordne või komplekslõng (v.a õmblusniit, eriti tugev polüamiid-, polüester- või viskooslõng), jaemüügiks pakendamata; jaemüügiks pakendatud keemiline filamentlõng (v.a õmblusniit)

13.10.81.10

Mitmekordne või korrutatud sünteesfilamentlõng, jaemüügiks pakendamata

kg

T

 

13.10.81.30

Mitmekordne või korrutatud tehisfilamentlõng, jaemüügiks pakendamata (v.a õmblusniit)

kg

T

 

13.10.81.50

Süntees- või tehiskiust filamentlõng, jaemüügiks pakendatud (v.a õmblusniit)

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Sünteesstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit), mis sisaldab nimetatud kiude 85 % või rohkem

13.10.82.10

Lõng (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiu sisaldus on vähemalt 85 % massist, jaemüügiks pakendamata

kg

T

 

13.10.82.50

Lõng (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on vähemalt 85 % massist (jaemüügiks pakendatud)

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Sünteesstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit), mis sisaldab nimetatud kiude alla 85 %

13.10.83.20

Lõng (v.a õmblusniit), mille polüesterstaapelkiudude sisaldus on vähem kui 85 % massist ja mis on segatud tehisstaapelkiuga (jaemüügiks pakendamata)

kg

T

 

13.10.83.33 z

Lõng, mille sünteesstaapelkiu sisaldus on kuni 85 % massist segus lamba või muude loomade kraasvillaga, jaemüügiks pakendamata

kg

T

 

13.10.83.36 z

Lõng, mille sünteesstaapelkiu sisaldus on kuni 85 % massist segus kammitud lambavilla või muude loomade kammitud villaga, jaemüügiks pakendamata

kg

T

 

13.10.83.40

Lõng (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on vähem kui 85 % massist ja mis on segatud puuvillaga (jaemüügiks pakendamata)

kg

T

 

13.10.83.80

Muud mujal klassifitseerimata lõngad (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on alla 85 % massist ja mis on segatud puuvillaga (jaemüügiks pakendamata)

kg

T

 

13.10.83.90

Lõng (v.a õmblusniit), mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on alla 85 % massist (jaemüügiks pakendatud)

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Tehisstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit)

13.10.84.10

Tehisstaapelkiust lõng (v.a õmblusniit), jaemüügiks pakendamata

kg

T

 

13.10.84.30

Tehisstaapelkiust lõng (v.a õmblusniit), jaemüügiks pakendatud

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Tehis- ja sünteesfilamentkiust õmblusniit ja lõng

13.10.85.10

Süntees- või tehisfilamentkiust õmblusniit

kg

T

 

13.10.85.50

Süntees- või tehisstaapelkiust õmblusniit

kg

T

 

NACE: 13.20

Riidekudumine

CPA: 13.20.11

Siidist või siidijääkidest riie

13.20.11.00

Siidist või siidijääkidest riie

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Kraasitud või kammitud lambavillast või muude loomade villast, karvadest või hobusejõhvist riie

13.20.12.30

Lamba või muude loomade kraasvillast riie

m2

T

 

13.20.12.60

Kammitud lambavillast või muude loomade kammitud villast riie; loomakarvadest riie

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Linane riie

13.20.13.30

Linane riie linasisaldusega vähemalt 85 % massist

m2

T

 

13.20.13.60

Linane riie linasisaldusega alla 85 % massist

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Džuudist ja muudest niinekiududest riie (v.a lina, harilik kanep ja ramjee)

13.20.14.00

Džuudist või muust niinekiust riie (v.a lina, kanep, ramjee)

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Muudest taimsetest tekstiilkiududest riie; paberlõngast riie

13.20.19.00

Kanepist, ramjeest või muudest taimsest tekstiilkiust riie (v.a lina, džuut ja muud niintekstiilkiud), paberlõng

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Puuvillane riie

13.20.20.14 z

Ühevärviline puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, rõivaste valmistamiseks

m2

T

 

13.20.20.17 z

Ühevärviline puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, kasutamiseks kodu- ja sisustustekstiilina

m2

T

 

13.20.20.19 z

Puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, samavärvilistest lõngadest tehniliseks või tööstuslikuks kasutamiseks (v.a marli ja meditsiinimarli)

m2

T

 

13.20.20.20

Puuvillane riie, pindtihedusega kuni 100 g/m2, meditsiinilise marli, sidemete ja mähiste valmistamiseks

m2

S

 

13.20.20.31 z

Puuvillane riie, pindtihedusega kuni 200 g/m2, erivärvilistest lõngadest, pluuside ja särkide valmistamiseks

m2

T

 

13.20.20.42 z

Puuvillane riie, pindtihedusega üle 200 g/m2, samavärvilistest lõngadest, rõivaste valmistamiseks

m2

T

 

13.20.20.44 z

Ühevärviline puuvillane riie, pindtihedusega üle 200 g/m2, kasutamiseks kodu- ja sisustustekstiilina

m2

T

 

13.20.20.49 z

Puuvillane riie, pindtihedusega üle 200 g/m2, samavärvilistest lõngadest, tehniliseks või tööstuslikuks kasutamiseks

m2

T

 

13.20.20.60

Puuvillane denimkangas, pindtihedusega üle 200 g/m2 (sh muud värvi kui sinine denim)

m2

S

 

13.20.20.72 z

Puuvillane riie erivärvilistest lõngadest, muude rõivaste valmistamiseks

m2

T

 

13.20.20.74 z

Erivärvilistest lõngadest puuvillane riie, kasutamiseks kodu- ja sisustustekstiilina

m2

T

 

13.20.20.79 z

Puuvillane riie erivärvilistest lõngadest, tehniliseks või tööstuslikuks kasutamiseks

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Süntees- ja tehisfilamentkiududest riie

13.20.31.30

Eriti tugevatest keemilistest kiududest filamentlõngast riie, ribamaterjalist vms (sh nailon, muud polüamiidid, polüester, viskoos-raionkiud)

m2

S

 

13.20.31.50

Sünteesfilamentlõngast riie (v.a eriti tugevast lõngast või ribadest jms riie)

m2

T

 

13.20.31.70

Tehisfilamentlõngast riie (v.a eriti tugevast lõngast)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Sünteesstaapelkiududest riie

13.20.32.10

Sünteesstaapelkiududest riie, mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on vähemalt 85 % massist

m2

T

 

13.20.32.20

Sünteesstaapelkiududest riie, mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on alla 85 % massist segus, peamiselt või üksnes puuvillaga (v.a erivärvilistest lõngadest riie)

m2

T

 

13.20.32.30

Erivärvilistest lõngadest sünteesstaapelkiududest riie, mille sünteesstaapelkiudude sisaldus on alla 85 % massist segus peamiselt või üksnes puuvillaga

m2

T

 

13.20.32.40

Riie sünteesstaapelkiududest segus peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kraasvillaga

m2

T

 

13.20.32.50

Riie sünteesstaapelkiududest segus peamiselt või üksnes kammitud lambavilla või muude loomade kammitud villaga

m2

T

 

13.20.32.90

Sünteesstaapelkiududest riie, segatuna muuga kui lambavill, muude loomade vill või puuvill

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Tehisstaapelkiududest riie

13.20.33.30

Tehisstaapelkiududest ühevärviline riie

m2

T

 

13.20.33.50

Tehisstaapelkiududest riie, erivärvilistest lõngadest

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Karusriie ja šenillriie (v.a froteerätikuriie ja paelad)

13.20.41.00

Lõimest ja koelõngaga riie, šenillriie (v.a froteerätikuriie ja muu puuvillane froteeriie, taftingriie, paelad)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Puuvillane froteerätikuriie jms froteeriie (v.a paelad)

13.20.42.00

Puuvillane froteerätikuriie ja muu puuvillane froteeriie

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Muu froteerätikuriie jms froteeriie (v.a paelad)

13.20.43.00

Froteerätikuriie ja muu froteeriie (v.a puuvillane)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Ažuurne riie (v.a paelad)

13.20.44.00

Marli (v.a meditsiiniline marli, paelad)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Taftingriie, v.a vaibad

13.20.45.00

Taftingriie (v.a taftingvaibad ja muud tekstiilpõrandakatted)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Klaaskiust riie (sh paelad)

13.20.46.00

Klaaskiudriie (sh paelad, klaasvill)

kg

S

 

NACE: 13.30

Tekstiili viimistlemine

CPA: 13.30.11

Tekstiilkiudude ja lõnga pleegitamise ja värvimise teenused

13.30.11.10

Kiudude värvimine

 

I

 

13.30.11.21

Siidlõnga värvimine

 

I

 

13.30.11.22

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist lõnga värvimine

 

I

 

13.30.11.23

Puuvillase lõnga (v.a õmblusniidi) värvimine

 

I

 

13.30.11.24

Lina, džuudi, muude niintekstiilkiudude, taimsete tekstiilkiudude ja paberlõnga värvimine

 

I

 

13.30.11.25

Sünteesfilamentniidi (v.a õmblusniidi) värvimine

 

I

 

13.30.11.26

Tehisfilamentniidi (v.a õmblusniidi) värvimine

 

I

 

13.30.11.27

Sünteesstaapelkiududest lõnga (v.a õmblusniidi) värvimine

 

I

 

13.30.11.28

Tehisstaapelkiududest lõnga (v.a õmblusniidi) värvimine

 

I

 

CPA: 13.30.12

Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) pleegitamise teenused

13.30.12.10

Siidriide pleegitamine

 

I

 

13.30.12.20

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riide pleegitamine

 

I

 

13.30.12.30

Puuvillase riide pleegitamine

 

I

 

13.30.12.40

Linase, džuudist, muudest niintekstiilkiududest, taimsetest tekstiilkiududest ja paberlõngast riide pleegitamine

 

I

 

13.30.12.50

Sünteesfilamentlõngast või sünteetilistest kiududest lõngast riide pleegitamine

 

I

 

13.30.12.60

Tehisfilamentlõngast või tehiskiududest tehisfilamentlõngast riide pleegitamine

 

I

 

13.30.12.70

Karusriide ja šenillriide (v.a froteerätikuriide ja muu puuvillase froteeriide, paela) pleegitamine

 

I

 

13.30.12.80

Froteerätikuriide ja muu puuvillase froteeriide (v.a taftingriide) pleegitamine

 

I

 

13.30.12.90

Silmkoelise või heegeldatud kanga pleegitamine

 

I

 

CPA: 13.30.13

Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) värvimise teenused

13.30.13.10

Siidriide või siidijääkidest riide pleegitamine

 

I

 

13.30.13.20

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riide värvimine

 

I

 

13.30.13.30

Puuvillase riide värvimine

 

I

 

13.30.13.40

Linase, džuudist, muudest niintekstiilkiududest, taimsetest tekstiilkiududest ja paberlõngast riide värvimine

 

I

 

13.30.13.50

Sünteesfilamentlõngast või sünteetilistest kiududest riide värvimine

 

I

 

13.30.13.60

Tehisfilamentlõngast või tehiskiududest riide värvimine

 

I

 

13.30.13.70

Karusriide ja šenillriide (v.a froteerätikuriide ja muu puuvillase froteeriide, paela) värvimine

 

I

 

13.30.13.80

Froteerätikuriide ja muu froteeriide (v.a taftingriide) värvimine

 

I

 

13.30.13.90

Silmkoelise, heegeldatud või lausriide värvimine

 

I

 

CPA: 13.30.19

Muud riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) viimistlemise teenused

13.30.19.10

Siidriide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

I

 

13.30.19.20

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

I

 

13.30.19.30

Puuvillase riide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

I

 

13.30.19.40

Linase, džuudist, muudest niintekstiilkiududest, taimsetest tekstiilkiududest ja paberlõngast riide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

I

 

13.30.19.50

Sünteesfilamentlõngast või sünteetilistest kiududest riide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

I

 

13.30.19.60

Tehisfilamentlõngast või tehiskiududest riide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

I

 

13.30.19.70

Karusriide ja šenillriide (v.a froteerätikuriide ja muu puuvillase froteeriide, paela) viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

I

 

13.30.19.80

Froteerätikuriide ja muu froteeriide (v.a taftingriide) viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

I

 

13.30.19.90

Silmkoelise, heegeldatud või lausriide viimistlemine (v.a pleegitamine, värvimine, trükkimine)

 

I

 

13.30.19.95

Rõivaste viimistlemise teenused

 

I

 

NACE: 13.91

Silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine

CPA: 13.91.11

Silmkoeline või heegeldatud karusriie ja froteeriie

13.91.11.00

Silmkoeline või heegeldatud karusriie ja froteeriie

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Muud silmkoe- ja heegelkangad, sh silmkoeline tehiskarusnahk

13.91.19.10

Silmkoeline või heegeldatud riie (v.a karusriie)

kg

T

 

13.91.19.20

Tehiskarusnahk ja tooted sellest

 

S

 

NACE: 13.92

Valmis tekstiiltoodete tootmine, v.a rõivad

CPA: 13.92.11

Tekid ja reisivaibad, v.a elektritekid

13.92.11.30

Lambavillast või muude loomade villast tekid ja reisivaibad (v.a elektritekid)

p/st

S

 

13.92.11.50

Sünteetilistest kiududest tekid ja reisivaibad (v.a elektritekid)

p/st

S

 

13.92.11.90

Tekstiilmaterjalist (v.a lambavillast või muude loomade villast, sünteetilistest kiududest) tekid (v.a elektritekid) ja reisivaibad

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Voodipesu

13.92.12.30

Silmkoeline või heegeldatud voodipesu

kg

S

 

13.92.12.53

Puuvillane voodipesu (v.a silmkoeline või heegeldatud)

kg

S

 

13.92.12.55

Linane või ramjeeriidest voodipesu (v.a silmkoeline või heegeldatud)

kg

S

 

13.92.12.59

Kootud tekstiilmaterjalist voodipesu (v.a puuvillane, linane või ramjee)

kg

S

 

13.92.12.70

Tehiskiududest lausriidest voodipesu (v.a silmkoeline või heegeldatud)

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Lauapesu

13.92.13.30

Silmkoelised või heegeldatud laudlinad

kg

S

 

13.92.13.53

Puuvillased laudlinad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

kg

S

 

13.92.13.55

Linased laudlinad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

kg

S

 

13.92.13.59

Kootud tehiskiududest ja muust kootud või mittekootud tekstiilist laudlinad (v.a puuvillased ja linased)

kg

S

 

13.92.13.70

Tehiskiududest lausriidest laudlinad

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Käte- ja köögirätikud

13.92.14.30

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud puuvillasest froteerätikuriidest või samalaadsest froteeriidest

kg

S

 

13.92.14.50

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud kootud tekstiilmaterjalist (v.a puuvillasest froteerätikuriidest või samalaadsest froteeriidest)

kg

S

 

13.92.14.70

Vannilinad, käte- ja köögirätid tehiskiududest lausriidest

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Kardinad (sh eesriided) ja aknakatted; kardina- või voodidrapeeringud

13.92.15.30

Silmkoelised või heegeldatud kardinad ja akna sisekatted, lühikesed aknaeesriided või voodi alläärised

m2

S

 

13.92.15.50

Kardinad ja akna sisekatted, lühikesed aknaeesriided või voodi alläärised, kootud materjalist

m2

S

 

13.92.15.70

Kardinad ja akna sisekatted, lühikesed aknaeesriided või voodi alläärised, lausmaterjalist

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Mujal klassifitseerimata sisustustarbed; riidest ja lõngast käsitöökomplektid vaipade, seinavaipade jms valmistamiseks

13.92.16.20

Käsitelgedel kootud seinavaibad (Gobelini, Flandria, Aubussoni, Beauvais’ jms tüüpi) ning käsitsi väljaõmmeldud (sh vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte

 

S

 

13.92.16.40

Päevatekid (v.a udusulgedest)

p/st

S

 

13.92.16.60

Sisustustooted, sh mööbli- ja padjakatted, samuti padjakatted jms autoistmetele (v.a tekid, reisivaibad, voodipesu, laudlinad, vannilinad ja käterätid, köögirätid, kardinad, aknakatted, lühikesed aknaeesriided või voodi alläärised ja päevatekid)

 

S

 

13.92.16.80

Komplektid, mis sisaldavad riiet ja lõnga vaipade, seinavaipade, tikitud laualinade, salvrätikute või samalaadsete tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud

 

S

 

CPA: 13.92.21

Kotid kaupade pakendamiseks

13.92.21.30

Puuvillased kaubakotid

kg

S

 

13.92.21.50

Kaubakotid silmkoelistest või heegeldatud polüeteen- või polüpropeenribadest

kg

S

 

13.92.21.70

Kaubakotid polüeteen- või polüpropeenribadest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

kg

S

 

13.92.21.90

Kaubakotid (v.a puuvillased, polüeteen- või polüpropeenribadest)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed; telgid ja matkatarbed (sh õhkmadratsid)

13.92.22.10

Present-, vari- ja päikesekatted (v.a haagissuvilate varikatted)

kg

S

 

13.92.22.30

Telgid (sh haagissuvilate varikatted)

kg

S

 

13.92.22.50

Purjed

kg

S

 

13.92.22.70

Õhkmadratsid ja muud matkatarbed (v.a haagissuvilate varikatted, telgid, magamiskotid)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Langevarjud (sh juhitavad langevarjud) ja rotovarjud; nende osad

13.92.23.00

Langevarjud ja rootorvarjud, nende osad ja tarvikud (sh juhitavad langevarjud)

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Vatitekid, sulgtekid, diivanipadjad, pufid, padjad, magamiskotid jm vedrustatud või mis tahes materjaliga täidetud või vahtkummist või vahtplastist tooted

13.92.24.30

Magamiskotid

p/st

S

 

13.92.24.93

Voodivarustus, sulg- või udusulgtäitega (sh vatitekid ja udusulgedega vateeritud tekid, diivanipadjad, polsterdatud istmepadjad, magamispadjad) (v.a madratsid, magamiskotid)

p/st

S

 

13.92.24.99

Voodivarustus, mis on täidetud muude materjalidega kui sulgedega või udusulgedega (sh vatitekid ja udusulgedega vateeritud tekid, diivanipadjad, polsterdatud istmepadjad, magamispadjad) (v.a madratsid, magamiskotid)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Muud valmistekstiiltooted (sh põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid jms puhastuslapid, päästevestid ja -vööd)

13.92.29.53

Põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid ja muud lausriidest puhastuslapid

kg

S

 

13.92.29.57

Põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid ja muud puhastuslapid (v.a silmkoelised ja heegeldatud ning lausriidest tooted)

kg

S

 

13.92.29.99

Põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid ja muud puhastuslapid, silmkoelised ja heegeldatud; päästevestid, päästevööd ja muud kohandatud tooted (v.a hügieenisidemed ja mähkmed ning muud samalaadsed tooted)

kg

S

 

NACE: 13.93

Vaipade ja vaipkatete tootmine

CPA: 13.93.11

Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted

13.93.11.00

Sõlmtehnikas vaibad ja muud sõlmtehnikas tekstiilpõrandakatted

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Telgedel kootud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, v.a tafting- ja flokeeritud vaibad

13.93.12.00

Kootud vaibad ja muud kootud tekstiilkatted (v.a taftingvaibad või flokeeritud vaibad)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Taftingvaibad ja muud taftingtekstiilpõrandakatted

13.93.13.00

Taftingvaibad ja muud tafting-tekstiilpõrandakatted

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Muud vaibad ja tekstiilpõrandakatted (sh vildist)

13.93.19.30

Rapiirkudumistelgedel kootud vaibad ja muud rapiirkudumistelgedel kootud tekstiilpõrandakatted (v.a taftingvaibad või flokeeritud vaibad)

m2

S

 

13.93.19.90

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted (v.a sõlmtehnikas ja kootud vaibad, taftingvaibad, rapiirkudumistelgedel kootud vaibad)

m2

S

 

NACE: 13.94

Nööri-, köie- ja võrgulina tootmine

CPA: 13.94.11

Džuudist või muudest niinekiududest nöörid, köied ja trossid

13.94.11.30

Sidumisnöör, taglaseköis, köis või trossid, sisalist või muudest agaaviliikide tekstiilkiududest, džuudist või muudest niintekstiilkiududest ja kõvakiust (v.a viljavihu- või heinapallinöör)

kg

S

 

13.94.11.53

Sisalist viljavihu- või heinapallinöör (põllumajanduses kasutatav sidumisnöör)

kg

S

 

13.94.11.55

Polüetüleenist või polüpropüleenist viljavihu- või heinapallinöör (põllumajanduses kasutatav sidumisnöör)

kg

S

 

13.94.11.60

Taglaseköied, köied või trossid polüetüleenist, polüpropüleenist, nailonist või muudest polüamiididest või polüestritest joontihedusega üle 50 000 detsiteksi, muudest sünteetilistest kiududest (v.a viljavihu- või heinapallinöör)

kg

S

 

13.94.11.70

Sidumisnöörid polüetüleenist, polüpropüleenist, nailonist või muudest polüamiididest või polüestritest joontihedusega kuni 50 000 detsiteksi, (5 g/m) (v.a viljavihu- või heinapallinöör)

kg

S

 

13.94.11.90

Sidumisnöörid, taglaseköied, köied ja trossid tekstiilmaterjalidest (v.a džuudist ja muudest niintekstiilkiududest, sisalist, abakast või muudest kõvakiududest, sünteetilistest kiududest)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Sõlmedega võrgulina nöörist või köiest, tekstiilmaterjalist valmisvõrgud; mujal klassifitseerimata tooted tekstiillõngast või -ribadest

13.94.12.33

Valmis kalavõrgud sidumisnöörist, taglaseköiest või tehiskiududest köiest (v.a kalalossimisvõrgud)

kg

S

 

13.94.12.35

Valmis kalavõrgud tehiskiudlõngast (v.a kalalossimisvõrgud)

kg

S

 

13.94.12.53

Valmis võrgud sidumisnöörist, trossist või nailonköiest või muudest polüamiididest (v.a heegeldatud võrk meetrikaubana, juuksevõrgud, spordi- ja kalavõrgud)

kg

S

 

13.94.12.55

Valmis võrgud nailonist või muudest polüamiididest (v.a heegeldatud võrk meetrikaubana, juuksevõrgud, spordi- ja kalavõrgud, sidumisnöörist, trossist või köiest võrgud)

kg

S

 

13.94.12.59

Sõlmtehnikas võrgud tekstiilmaterjalist (v.a valmis kalavõrgud tehistekstiilist, muud valmis võrgud nailonist ja muudest polüamiididest)

kg

S

 

13.94.12.80

Tooted sidumisnöörist, taglaseköiest, köiest või trossidest

kg

S

 

NACE: 13.95

Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad

CPA: 13.95.10

Lausriie ja lausriidest tooted, v.a rõivad

13.95.10.10

Lausriie kaaluga kuni 25 g/m2 (sh lausriidest tooted) (v.a pealistatud või kaetud ning rõivad)

kg

S

 

13.95.10.20

Lausriie kaaluga 25–70 g/m2 (sh lausriidest tooted) (v.a pealistatud või kaetud ning rõivad)

kg

S

 

13.95.10.30

Lausriie kaaluga 70–150 g/m2 (sh lausriidest tooted) (v.a pealistatud või kaetud ning rõivad)

kg

S

 

13.95.10.50

Lausriie kaaluga üle 150 g/m2 (sh lausriidest tooted) (v.a pealistatud või kaetud ning rõivad)

kg

S

 

13.95.10.70

Lausriie, pealistatud või kaetud (sh lausriidest tooted) (v.a rõivad)

kg

S

 

NACE: 13.96

Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine

CPA: 13.96.11

Metalliseeritud lõng või mähitud metalliseeritud lõng

13.96.11.00

Metalliseeritud lõng või mähitud metalliseeritud lõng

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Mujal klassifitseerimata metallniidist ja metalliseeritud lõngast riie

13.96.12.00

Metallniidist või metalliseeritud lõngast riie rõivaste valmistamiseks, sisustusriideks või muuks otstarbeks

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; impregneeritud või kummi või plastiga kaetud tekstiillõng ja -ribad

13.96.13.00

Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; impregneeritud või kummi või plastiga kaetud tekstiillõng ja -ribad

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Mujal klassifitseerimata impregneeritud, pealistatud või kaetud riie

13.96.14.00

Mujal klassifitseerimata impregneeritud, pealistatud või kaetud riie

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polüester- või viskooslõngast

13.96.15.00

Rehvikoortriie ülitugevast nailon- või muust polüamiid-, polüester- või viskoos-raionkiust

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Tehnilise otstarbega tekstiiltooted ja -esemed (sh tahid, hõõgsukad, voolikud, ülekande- või konveierilindid, sõelariie ja filterriie)

13.96.16.20

Tekstiilvoolikud ja samalaadsed tekstiiltorud, impregneeritud või kaetud või mitte, sisekattega või ilma, muude materjalidega sarrustatud või mitte, muudest materjalidest manustega või ilma

kg

S

 

13.96.16.50

Tekstiiltahid, konveierilindid, torud (sh metalli või muude materjalidega sarrustatud)

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstiilriie ja vilt, kasutamiseks paberimasinates ja samalaadsetes masinates (sh tselluloosimasinates ja asbesttsemendi masinates)

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Paelad; pael, mis koosneb liimühendatud ühesuunalistest koelõngata lõimelõngadest (lauspael); posamendid jms

13.96.17.30

Paelad, kuid mitte sildid, märgid ja muud samalaadsed tooted

 

S

 

13.96.17.50

Sildid, märgid ja muud samalaadsed tekstiilmaterjalist tooted (v.a tikitud)

 

S

 

13.96.17.70

Punutud paelad meetrikaubana, tutid ja tupsud, kaunistusnöörid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

 

S

 

NACE: 13.99

Mujal klassifitseerimata tekstiilitootmine

CPA: 13.99.11

Tüll ja muu võrkriie, v.a kootud, silmkoeline kangas; pitskangas, -ribad või -motiivid

13.99.11.30

Tüll ja muu võrkriie (v.a kootud, silmkoeline või heegeldatud)

 

S

 

13.99.11.50

Masinpits meetrikaubana, ribadena või motiividena

 

S

 

13.99.11.70

Käsipits meetrikaubana, ribadena või motiividena

 

S

 

CPA: 13.99.12

Tikitud kangas, ribad või motiivid

13.99.12.30

Tikitud kangas (ilma nähtava aluspinnata), ribad või motiivid

 

S

 

13.99.12.50

Puuvillased tikandid meetrikaubana, ribade või motiividena (v.a tikandid ilma nähtava aluspinnata)

 

S

 

13.99.12.70

Tekstiiltikandid meetrikaubana, ribadena või motiividena (v.a ilma nähtava aluspinnata, puuvillased)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Pealistatud, kaetud või lamineeritud vilt

13.99.13.00

Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte, mujal klassifitseerimata

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Tekstiilkiud (flokk) pikkusega kuni 5 mm, tekstiilitolm ja -ebemed

13.99.14.00

Tekstiilflokk, tolm, ebemed

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Mähitud lõng ja ribad, šenill-lõng, bukleelõng

13.99.15.00

Mähitud lõng ja mähitud ribad ning samalaadsed tooted tehistekstiilmaterjalidest, näivlaiusega kuni 5 mm, šenill-lõng, bukleelõng

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Tepitud tekstiil meetrikaubana

13.99.16.00

Tepitud tekstiiltooted meetrikaubana (v.a tikandid)

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Muud mujal klassifitseerimata tekstiiltooted

13.99.19.00

Puudripadjad ja meigišvammid kosmeetika- ja tualett-tarvete nahale kandmiseks

p/st

S

 

NACE: 14.11

Nahkrõivaste tootmine

CPA: 14.11.10

Nahast või komposiitnahast rõivad

14.11.10.00

Nahast või komposiitnahast rõivaesemed (sh jakid ja mantlid, v.a rõivamanused, peakatted, jalanõud)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Töörõivaste tootmine

CPA: 14.12.11

Meeste komplektid, pintsakud ja bleiserid, töö- ja ametirõivastena

14.12.11.20

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest komplektid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

p/st

S

 

14.12.11.30

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest pintsakud ja bleiserid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Meeste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, töö- ja ametirõivastena

14.12.12.40

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest püksid ja põlvpüksid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

p/st

S

 

14.12.12.50

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest rinnatüki ja traksidega tunked, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Naiste komplektid, jakid ja bleiserid, töö- ja ametirõivastena

14.12.21.20

Naiste ja tüdrukute puuvillased või keemilistest kiududest komplektid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

p/st

S

 

14.12.21.30

Naiste ja tüdrukute puuvillased või keemilistest kiududest jakid ja bleiserid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Naiste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, töö- ja ametirõivastena

14.12.22.40

Naiste ja tüdrukute puuvillased või keemilistest kiududest püksid ja põlvpüksid, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

p/st

S

 

14.12.22.50

Naiste ja tüdrukute puuvillased või keemilistest kiududest rinnatüki ja traksidega tunked, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Muud töörõivad

14.12.30.13

Meeste ja poiste muud puuvillased või tehiskiududest rõivad, töörõivastena kasutamiseks

p/st

S

 

14.12.30.23

Naiste ja tüdrukute muud puuvillased või tehiskiududest rõivad, töörõivastena kasutamiseks

p/st

S

 

NACE: 14.13

Muude pealisrõivaste tootmine

CPA: 14.13.11

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid ja samalaadsed tooted

14.13.11.10

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped ja samalaadsed tooted, silmkoelisest ja heegeldatud tekstiilist (v.a jakid ja bleiserid, anorakid, tuulejoped ja -jakid)

p/st

S

 

14.13.11.20

Meeste ja poiste anorakid, suusajakid, tuulejoped ja -jakid ning samalaadsed tooted, silmkoelisest ja heegeldatud tekstiilist (v.a jakid ja bleiserid)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid

14.13.12.30

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud jakid ja bleiserid

p/st

S

 

14.13.12.60

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud ülikonnad ja komplektid

p/st

S

 

14.13.12.70

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud pikad püksid, põlvpüksid, lühikesed püksid, rinnatüki ja traksidega tunked

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad

14.13.13.10

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped ja samalaadsed tooted, silmkoelised ja heegeldatud (v.a jakid ja bleiserid)

p/st

S

 

14.13.13.20

Naiste ja tüdrukute anorakid, suusajakid, tuulejoped ja -jakid ning samalaadsed tooted, silmkoelised ja heegeldatud (v.a jakid ja bleiserid)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid

14.13.14.30

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud jakid ja bleiserid

p/st

S

 

14.13.14.60

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud ülikonnad ja komplektid

p/st

S

 

14.13.14.70

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud kleidid

p/st

S

 

14.13.14.80

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud seelikud ja püksseelikud

p/st

S

 

14.13.14.90

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud pikad püksid, põlvpüksid, lühikesed püksid, rinnatüki ja traksidega tunked

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

14.13.21.15

Meeste ja poiste vihmamantlid, mantlid, poolmantlid, keebid jne

p/st

S

 

14.13.21.30

Meeste ja poiste vestid, anorakid, suusajakid, tuulejoped jms (v.a silmkoelised või heegeldatud, impregneeritud, pealistatud, kaetud, lamineeritud või kummeeritud pintsakud ja bleiserid)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Meeste ja poiste ülikonnad ja komplektid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.22.00

Meeste ja poiste ülikonnad ja komplektid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Meeste ja poiste pintsakud ja bleiserid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.23.00

Meeste ja poiste pintsakud ja bleiserid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Meeste ja poiste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.24.42

Meeste ja poiste pikad püksid ja põlvpüksid, denimriidest (v.a töörõivad)

p/st

S

 

14.13.24.44

Meeste ja poiste pikad püksid, põlvpüksid, lühikesed püksid, lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või heegeldatud või töörõivad)

p/st

S

 

14.13.24.45

Meeste ja poiste pikad püksid ja põlvpüksid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud või töörõivad)

p/st

S

 

14.13.24.48

Meeste ja poiste puuvillased püksid ja põlvpüksid (v.a teksariidest, silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.13.24.49

Meeste ja poiste pikad püksid, põlvpüksid ja lühikesed püksid, rinnatüki ja traksidega tunked (v.a lambavillast, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.13.24.55

Meeste ja poiste rinnatüki ja traksidega tunked (v.a silmkoelised või heegeldatud või töörõivad)

p/st

S

 

14.13.24.60

Meeste ja poiste puuvillased või keemilistest kiududest lühikesed püksid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.31.15

Naiste ja tüdrukute vihmamantlid, mantlid jne

p/st

S

 

14.13.31.30

Naiste ja tüdrukute vestid, anorakid, suusajakid, tuulepluusid jms rõivad (v.a silmkoelised või heegeldatud, impregneeritud, pealistatud, kaetud, lamineeritud või kummeeritud pintsakud ja bleiserid)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Naiste ja tüdrukute kostüümid ja komplektid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.32.00

Naiste ja tüdrukute kostüümid ja komplektid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Naiste ja tüdrukute jakid ja bleiserid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.33.30

Naiste ja tüdrukute pintsakud ja bleiserid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Naiste ja tüdrukute kleidid, seelikud ja püksseelikud, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.34.70

Naiste ja tüdrukute kleidid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.13.34.80

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Naiste ja tüdrukute püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, v.a silmkoelised

14.13.35.42

Naiste ja tüdrukute pikad püksid ja põlvpüksid, denimriidest (v.a töörõivad)

p/st

S

 

14.13.35.48

Naiste ja tüdrukute püksid ja põlvpüksid (v.a teksariidest, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks)

p/st

S

 

14.13.35.49

Naiste ja tüdrukute lambavillast, muude loomade villast või keemilistest kiududest püksid ja põlvpüksid (v.a silmkoelised või heegeldatud ning töö- ja ametirõivad)

p/st

S

 

14.13.35.51

Naiste ja tüdrukute rinnatüki ja traksidega tunked, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud, töörõivad)

p/st

S

 

14.13.35.61

Naiste ja tüdrukute lühikesed püksid, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.13.35.63

Naiste ja tüdrukute lamba- või muude loomade villast või keemilistest kiududest (v.a puuvillased, silmkoelised või heegeldatud, ette nähtud töö- ja ametirõivasteks) rinnatüki ja traksidega tunked ning naiste ja tüdrukute lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või heegeldatud) lühikesed püksid

p/st

S

 

14.13.35.65

Naiste ja tüdrukute lühikesed püksid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.13.35.69

Naiste ja tüdrukute pikad püksid, põlvpüksid, rinnatüki ja traksidega tunked, tekstiilist (v.a puuvillased, lambavillast või muude loomade villast, tehiskiududest, silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Alusrõivaste tootmine

CPA: 14.14.11

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud päevasärgid

14.14.11.00

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud päevasärgid

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed

14.14.12.20

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud aluspüksid ja püksikud (sh bokserid)

p/st

S

 

14.14.12.30

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud öösärgid ja pidžaamad

p/st

S

 

14.14.12.40

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud hommikumantlid, supelmantlid ja muud samalaadsed tooted

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud pluusid, särgid või särkpluusid

14.14.13.10

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud pluusid, särgid või särkpluusid

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed

14.14.14.20

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud püksikud ja aluspüksid (sh bokserid)

p/st

S

 

14.14.14.30

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud öösärgid ja pidžaamad

p/st

S

 

14.14.14.40

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud negližeed, supelmantlid, hommikumantlid ja muud samalaadsed tooted

p/st

S

 

14.14.14.50

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud kombineed ja alusseelikud

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Meeste ja poiste päevasärgid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.21.00

Meeste ja poiste särgid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.22.20

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud (sh bokserid) (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.14.22.30

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.14.22.40

Meeste ja poiste särgikud, särgid, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Naiste ja tüdrukute pluusid ning särkpluusid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.23.00

Naiste ja tüdrukute pluusid ja särkpluusid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Naiste ja tüdrukute alussärgid, kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.24.30

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.14.24.50

Naiste ja tüdrukute kombineed ja alusseelikud (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.14.24.60

Naiste ja tüdrukute puuvillased särgikud jm alussärgid, püksikud, aluspüksid, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid, kodukuued jms tooted (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.14.24.80

Naiste ja tüdrukute negližeed, supelmantlid, hommikumantlid, särgikud, alussärgid, püksikud ja aluspüksid, (sh bokserid), tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.14.24.89

Naiste ja tüdrukute särgikud, alussärgid, püksikud, supelmantlid, hommikumantlid ja muud samalaadsed tooted, tekstiilist (v.a puuvillased, tehiskiududest, silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Rinnahoidjad, sukahoidjad, korsetid, traksid, sukapaelad jms rõivaesemed ning nende osad, sh silmkoelised või heegeldatud

14.14.25.30

Rinnahoidjad

p/st

S

 

14.14.25.50

Sukahoidjad, sukkpüksihoidjad ja pihik-rinnahoidjad (sh reguleeritavate rihmadega bodid)

p/st

S

 

14.14.25.70

Traksid, sukahoidjad, sukapaelad ja muud samalaadsed tooted ning nende osad

 

S

 

CPA: 14.14.30

Silmkoelised või heegeldatud T-särgid, särgikud ja muud alussärgid

14.14.30.00

Silmkoelised või heegeldatud T-särgid, särgikud ja muud alussärgid

p/st

S

 

NACE: 14.19

Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine

CPA: 14.19.11

Silmkoelised või heegeldatud väikelaste rõivad ja rõivamanused

14.19.11.00

Silmkoelised või heegeldatud väikelaste rõivad ja rõivamanused, sh alussärgid, mängupüksid, aluspüksid, siputuspüksid, pudipõlled, sõrm- või labakindad või sõrmedeta kindad, ülerõivad (lastele pikkusega kuni 86 cm)

 

S

 

CPA: 14.19.12

Silmkoelised või heegeldatud spordidressid, suusa- ja supelkostüümid

14.19.12.10

Silmkoelised või heegeldatud dressid

p/st

S

 

14.19.12.30

Silmkoelised või heegeldatud suusaülikonnad

p/st

S

 

14.19.12.40

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud supelrõivad

p/st

S

 

14.19.12.50

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud supelrõivad

p/st

S

 

14.19.12.90

Muud silmkoelised või heegeldatud rõivad (sh täispikkuste käistega bodid)

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Silmkoelised või heegeldatud sõrm-, labakindad ja sõrmedeta kindad

14.19.13.00

Silmkoelised või heegeldatud sõrm-, labakindad ja sõrmedeta kindad

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Muud silmkoelised või heegeldatud rõivamanused valmistoodetena ning rõivaste või rõivamanuste silmkoelised või heegeldatud osad

14.19.19.30

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid ja muud samalaadsed tooted, silmkoelised ja heegeldatud

p/st

S

 

14.19.19.60

Rõivamanused ja nende osad, silmkoelised ja heegeldatud (v.a sõrm- või labakindad, suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad ja loorid)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Riidest väikelasterõivad, muud rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.21.50

Riidest väikelaste väikelasterõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud (lastele pikkusega kuni 86 cm), sh alussärgid, mängupüksid, aluspüksid, siputuspüksid, sõrm- või labakindad ja ülerõivad (v.a hügieenisidemed ja mähkmed ning muud sarnased tooted)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Spordidressid, suusa- ja supelkostüümid; muud riidest rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.22.10

Muud mujal klassifitseerimata meeste ja poiste rõivad, k.a vestid, spordidressid ja jooksudressid (v.a suusakostüümid, silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.19.22.20

Muud mujal klassifitseerimata naiste ja tüdrukute rõivad, k.a vestid, spordidressid ja jooksudressid (v.a suusakostüümid, silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.19.22.30

Suusaülikonnad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.19.22.40

Meeste ja poiste supelrõivad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.19.22.50

Naiste ja tüdrukute supelrõivad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Taskurätikud, suurrätikud, sallid, pea- ja kaelarätikud, loorid, lipsud, kaelasidemed, kindad jm valmis rõivamanused; riidest mujal klassifitseerimata rõivaste või rõivamanuste osad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.23.10

Taskurätikud

p/st

S

 

14.19.23.33

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms (v.a siidist või siidijääkidest, silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.19.23.38

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid ja muud samalaadsed tooted siidist ja siidijääkidest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.19.23.53

Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed (v.a siidist või siidijääkidest, silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.19.23.58

Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed, siidist ja siidijääkidest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

p/st

S

 

14.19.23.70

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

pa

S

 

14.19.23.96

Rõivamanused, rõivaste või rõivamanuste osad, tekstiilist, mujal klassifitseerimata (v.a suurrätikud, sallid, mantiljad, loorid, lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed, sõrm- või labakindad ja sõrmedeta kindad, ja nende osad, rinnahoidjad, sukahoidjad ja korsetid, traksid, sukkpüksihoidjad, sukapaelad, silmkoelised ja heegeldatud)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Nahast või komposiitnahast rõivamanused, v.a spordikindad

14.19.31.75

Nahast või komposiitnahast sõrmkindad, labakindad ja sõrmetud kindad (v.a spordikindad, kaitsekindad kõigile elukutsetele)

pa

S

 

14.19.31.80

Nahast või komposiitnahast vööd, rihmad ja õlarihmad

p/st

S

 

14.19.31.90

Nahast või komposiitnahast rõivamanused (v.a sõrm- ja labakindad, sõrmedeta kindad, vööd ja õlavööd)

 

S

 

CPA: 14.19.32

Vildist või lausriidest, impregneeritud või pealistatud tekstiilriidest rõivad

14.19.32.00

Vildist või lausriidest, impregneeritud või pealistatud tekstiilriidest rõivad

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Vildist kübaratoorikud, kübaravildid; lamedad viltkettad ja silindrilised toorikud; punutud või mis tahes materjalist ribade ühendamise teel valmistatud kübaratoorikud

14.19.41.30

Vildist kübaratoorikud, lamedad ja silindrilised (sh lahti lõigatud) (v.a vormi pressitud või servaga kübarad)

p/st

S

 

14.19.41.50

Kübaratoorikud, palmitud või mis tahes materjali ribadest kokku pandud (v.a vormi pressitud või servaga kübarad, vooderdatud või kaunistatud)

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Viltkübarad jm vildist peakatted või punutud või mis tahes materjalist ribade ühendamise teel valmistatud kübarad ja peakatted või silmkoelised või heegeldatud või pitsist vm riidest valmistatud kübarad ja peakatted; juuksevõrgud

14.19.42.30

Viltkübarad ja muud vildist peakatted, valmistatud lamedatest ja silindrilistest toorikutest

p/st

S

 

14.19.42.50

Kübarad ja muud peakatted, palmitud või mis tahes materjali ribadest kokku pandud

p/st

S

 

14.19.42.70

Kübarad ja muud peakatted, silmkoelised või heegeldatud või valmistatud pitsist või muust tekstiilmaterjalist metraažkaubana (kuid mitte ribadest), juuksevõrgud mis tahes materjalist

p/st

S

 

CPA: 14.19.43

Muud peakatted, v.a kummist või plastikust peakatted, kaitsekiivrid või asbestist peakatted; peapaelad, kübarate higipaelad, peakatete voodrid, kübarakatted, kübaraalused, kübarasõrestikud, mütsinokad ning peakatete lõuapaelad

14.19.43.00

Muud peakatted (v.a kummist või plastikust peakatted, kaitsekiivrid või asbestist peakatted); peapaelad, kübarate higipaelad, peakatete voodrid, kübarakatted, kübaraalused, kübarasõrestikud, mütsinokad ning peakatete lõuapaelad

 

S

 

NACE: 14.20

Karusnahatoodete tootmine

CPA: 14.20.10

Karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted, v.a peakatted

14.20.10.30

Karushahast rõivaesemed ja -manused (v.a kübarad ja peakatted)

 

S

 

14.20.10.90

Karushahast tooted (v.a rõivad ja rõivamanused, kübarad ja peakatted)

 

S

 

NACE: 14.31

Suka- ja sokitootmine

CPA: 14.31.10

Silmkoelised või heegeldatud sukkpüksid, retuusid, sukad, sokid jm sukktooted

14.31.10.33

Silmkoelised või heegeldatud sünteeskiududest sukkpüksid ja retuusid, ühekordse lõnga joontihedusega < 67 detsiteksi

p/st

S

 

14.31.10.35

Silmkoelised või heegeldatud sünteeskiududest sukkpüksid ja retuusid, ühekordse lõnga joontihedusega ≥ 67 detsiteksi

p/st

S

 

14.31.10.37

Tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud sukkpüksid ja retuusid (v.a tugisukad, sünteeskiududest ja väikelaste sukktooted)

p/st

S

 

14.31.10.50

Silmkoelised või heegeldatud naiste sukad ja põlvikud, ühekordse lõnga joontihedusega < 67 detsiteksi

pa

S

 

14.31.10.90

Silmkoelised või heegeldatud sukad-sokid ja jalanõud (sh sokid, v.a naiste sukad ja põlvikud, ühekordse lõnga joontihedusega < 67 detsiteksi, sukkpüksid ja retuusid, kinnitatud tallaga jalanõud)

pa

S

 

NACE: 14.39

Muude silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine

CPA: 14.39.10

Silmkoelised või heegeldatud kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed,

14.39.10.31

Meeste ja poiste lambavillast või muude loomade villast kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a kampsunid ja pulloverid, milles on ≥ 50 % villa ja mis kaaluvad ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.32

Naiste ja tüdrukute lambavillast või muude loomade villast kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a kampsunid ja pulloverid, milles on ≥ 50 % villa ja mis kaaluvad ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.33

Kampsunid ja pulloverid lambavilla sisaldusega ≥ 50 massiprotsenti ja kaaluga ≥ 600 g toote kohta

p/st

S

 

14.39.10.53

Kerged peenkoes puuvillased džemprid ja pulloverid rull-, polo- või püstkaelusega

p/st

S

 

14.39.10.55

Kerged peenkoes tehiskiududest džemprid ja pulloverid rull-, polo- või püstkaelusega

p/st

S

 

14.39.10.61

Meeste ja poiste puuvillased kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a rull-, polo- või püstkaelusega kerged peenkoes džemprid ja pulloverid)

p/st

S

 

14.39.10.62

Naiste ja tüdrukute puuvillased kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a rull-, polo- või püstkaelusega kerged peenkoes džemprid ja pulloverid)

p/st

S

 

14.39.10.71

Meeste ja poiste tehiskiududest kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a rull-, polo- või püstkaelusega kerged peenkoes džemprid ja pulloverid)

p/st

S

 

14.39.10.72

Naiste ja tüdrukute tehiskiududest kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a rull-, polo- või püstkaelusega kerged peenkoes džemprid ja pulloverid)

p/st

S

 

14.39.10.90

Tekstiilmaterjalist kampsunid, pulloverid, sviitrid, vestid ja nööbitavad kampsunid (v.a lambavillast ja muude loomade villast, puuvillased, tehiskiududest)

p/st

S

 

NACE: 15.11

Nahatöötlemine ja -parkimine; karusnaha töötlemine ja värvimine

CPA: 15.11.10

Pargitud või töödeldud karusnahk

15.11.10.30

Pargitud või töödeldud, terved, mittekokkupandud küüliku-, jänese või lambanahad

p/st

S

 

15.11.10.50

Pargitud või töödeldud karusnahad või nahad (v.a küüliku-, jänese- või lambanahad)

 

S

 

CPA: 15.11.21

Seemisnahk

15.11.21.00

Seemisnahk ja kombineeritud seemisnahk

m2

S

 

CPA: 15.11.22

Lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk

15.11.22.00

Lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metalliseeritud nahk

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Terve karvata veisenahk

15.11.31.00

Veiste nahad, karvata, terved

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Karvata veisenahk, v.a terved nahad

15.11.32.00

Veiste nahad, karvata, mitte terved

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Hobuslaste karvata nahk

15.11.33.00

Hobuslaste nahad, karvata

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Villata lamba- või tallenahk

15.11.41.30

Lamba- või tallenahad ilma villata, pargitud, kuid muul viisil töötlemata (v.a seemisnahk)

kg

T

 

15.11.41.50

Lamba- või tallenahad ilma villata, pärgament-töödeldud või töödeldud pärast parkimist (v.a seemisnahk, lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metalliseeritud nahk)

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Karvata kitse- või kitsetallenahk

15.11.42.30

Kitse- või kitsetallenahad ilma villata, pargitud või eelpargitud, kuid muul viisil töötlemata (v.a seemisnahk)

kg

T

 

15.11.42.50

Kitse- või kitsetallenahad ilma villata, pärgament-töödeldud või töödeldud pärast parkimist (v.a seemisnahk, lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metalliseeritud nahk)

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Seanahk

15.11.43.30

Seanahk, karvata, pargitud, kuid muul viisil töötlemata

kg

T

 

15.11.43.50

Seanahk, karvata, pärgament-töödeldud või töödeldud pärast parkimist (v.a lakknahk, lamineeritud lakknahk ja metalliseeritud nahk)

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Muude loomade karvata nahad

15.11.51.00

Muude loomade karvata nahad

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil

15.11.52.00

Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil, tahvlite, lehtede, ribadena või rullides

m2

T

 

NACE: 15.12

Kohvrite, käekottide jms, sadulsepatoodete, rakmete tootmine

CPA: 15.12.11

Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed mis tahes loomadele

15.12.11.10 z

Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed mis tahes loomadele (sh ratsapiitsad ja nende osad, trengid, ohjad, põlvekaitsmed, suukorvid, sadulakatted, koeramantlid)

 

S

 

CPA: 15.12.12

Nahast, komposiitnahast, lehtplastidest, tekstiilmaterjalidest, vulkaniseeritud kiust või papist kohvrid, käekotid jms; tualett- või õmblustarvete või jalatsite ja rõivaste puhastusvahendite reisikomplektid

15.12.12.10

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikatarvete kotid, kooliranitsad ja muud samalaadsed säilitusvahendid nahast, komposiitnahast, lakknahast, plastist, tekstiilist, alumiiniumist või muudest materjalidest

p/st

S

 

15.12.12.20

Käekotid nahast, komposiitnahast, lakknahast, plastvoodriga, tekstiilist või muudest materjalidest (sh kotid ilma käepidemeta)

p/st

S

 

15.12.12.30

Esemed, mida tavaliselt kantakse taskus või käekotis

 

S

 

15.12.12.50

Karbid ja muud säilitusvahendid, mujal klassifitseerimata

 

S

 

15.12.12.70

Tualett- või jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid (v.a maniküürikomplektid)

p/st

S

 

CPA: 15.12.13

Kellarihmad (v.a metallist), -võrud, -ketid ja nende osad

15.12.13.00

Kellarihmad, vööd, käevõrud ja nende osad (sh nahast, komposiitnahast või plastist, v.a väärismetallist, metallist või põhimetallist, kaetud/metalliseeritud väärismetalliga)

p/st

S

 

CPA: 15.12.19

Muud mujal klassifitseerimata nahast ja komposiitnahast tooted (sh masinates ja mehaanilistes seadmetes või muuks tehniliseks otstarbeks kasutatavad tooted)

15.12.19.30

Nahast ja komposiitnahast tooted, mida kasutatakse masinates ja mehaanilistes seadmetes või muuks tehniliseks otstarbeks

kg

S

 

15.12.19.60

Nahast või komposiitnahast tooted, mujal klassifitseerimata

 

S

 

NACE: 15.20

Jalatsitootmine

CPA: 15.20.11

Veekindlad kummist või plastist välistalla ja pealsega jalatsid, v.a tugevdatud metallninaga jalatsid

15.20.11.00

Veekindlad kummist või plastist pealsega jalatsid (v.a kaitsva metallninaga jalatsid)

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Kummist või plastist välistalla ja pealsega jalatsid, v.a veekindlad ja spordijalatsid

15.20.12.10

Sandaalid kummist või plastist välistalla ja pealsega (sh nahkrihmadega sandaalid, varbavahed)

pa

S

 

15.20.12.31

Välisjalatsid kummist või plastist pealsega

pa

S

 

15.20.12.37

Toakingad ja muud sisejalatsid kummist või plastist välistalla ja plastist pealsega (sh toa- ja tantsusussid, lahtise kannaga toasussid)

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Nahast pealsega jalatsid, v.a spordijalatsid, tugevdatud metallninaga jalatsid ja mitmesugused eriotstarbelised jalatsid

15.20.13.30

Puidust põhjaga ja nahast pealsega jalatsid (sh puutallaga kingad, v.a sisetallaga ja kaitsva metallninaga jalatsid)

pa

S

 

15.20.13.51

Meeste nahast pealsega välisjalatsid (sh saapad ja kingad, v.a veekindlad jalatsid, kaitsva metallninaga jalatsid)

pa

S

 

15.20.13.52

Naiste nahast pealsega välisjalatsid (sh saapad ja kingad, v.a veekindlad jalatsid, kaitsva metallninaga jalatsid)

pa

S

 

15.20.13.53

Laste nahast pealsega välisjalatsid (sh saapad ja kingad, v.a veekindlad jalatsid, kaitsva metallninaga jalatsid)

pa

S

 

15.20.13.61

Meeste sandaalid nahast pealsega (sh nahkrihmadega sandaalid, varbavahed)

pa

S

 

15.20.13.62

Naiste sandaalid nahast pealsega (sh nahkrihmadega sandaalid, varbavahed)

pa

S

 

15.20.13.63

Laste sandaalid nahast pealsega (sh nahkrihmadega sandaalid, varbavahed)

pa

S

 

15.20.13.70

Toakingad ja muud sisejalatsid kummist, plastist või nahast välistalla ja nahast pealsega (sh toa- ja tantsusussid, lahtise kannaga toasussid)

pa

S

 

15.20.13.80

Jalatsid puidust, korgist või muust materjalist välistallaga ja nahast pealsega (v.a kummist, plastist või nahast välistallaga jalatsid)

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Tekstiilmaterjalist pealsetega jalatsid, v.a spordijalatsid

15.20.14.44

Toakingad ja muud sisejalatsid (sh toa- ja tantsusussid, lahtise kannaga toasussid), tekstiilpealsetega

pa

S

 

15.20.14.45

Jalatsid kummist, plastist või nahast välistallaga ja tekstiilist pealsega (v.a toakingad ja muud sisejalatsid, spordijalatsid)

pa

S

 

15.20.14.46

Tekstiilist pealsetega jalatsid (v.a tuhvlid ja muud sisejalatsid ning kummist, plastist, nahast või kunstnahast välistallaga jalatsid

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Tennise-, korvpalli-, võimlemis-, treening- jms jalatsid

15.20.21.00

Spordijalatsid kummist või plastist välistallaga ja tekstiilist pealsega (sh tennisejalatsid, korvpallijalatsid, võimlemisjalatsid, treeningujalatsid ja muud samalaadsed tooted)

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Muud spordijalatsid, v.a mäe- või murdmaasuusa- ja uisusaapad

15.20.29.00

Muud spordijalatsid, v.a mäe- või murdmaasuusa- ja uisusaapad

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Tugevdatud metallninaga jalatsid

15.20.31.20

Kummist välistalla ja pealsete ning kaitsva metallninaga jalatsid (sh veekindlad)

pa

S

 

15.20.31.50

Kummist, plastist või nahast välistalla ja nahast pealsega ning kaitsva metallninaga jalatsid

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Puust jalatsid, mitmesugused eriotstarbelised jalatsid ja muud mujal klassifitseerimata jalatsid

15.20.32.00

Puust jalatsid, mitmesugused eriotstarbelised jalatsid ja muud mujal klassifitseerimata jalatsid

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Jalatsite nahkosad; eemaldatavad sisetallad, kannapehmendused jms; kedrid, säärised jms tooted ja nende osad

15.20.40.20

Jalatsite nahast pealsed ja nende osad (v.a tugevdusdetailid)

 

S

 

15.20.40.50

Jalatsite pealsed ja nende osad (v.a nahast, v.a tugevdusdetailid)

 

S

 

15.20.40.80

Jalatsite osad (v.a pealsed), muust materjalist

 

S

 

NACE: 16.10

Puidu saagimine ja hööveldamine

CPA: 16.10.11

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või –kooritud okaspuit paksusega üle 6 mm

16.10.11.34

Hariliku kuuse (Picea abies Karst.) ja euroopa nulu (Abies alba Mill.) puit, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, paksusega üle 6 mm

m3

S

 

16.10.11.36

Hariliku männi (Pinus sylvestris L) puit, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, paksusega üle 6 mm

m3

S

 

16.10.11.38

Okaspuit, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, paksusega > 6 mm, (v.a harilik kuusk (Picea abies Karst.), euroopa nulg (Abies alba Mill.) ja harilik mänd (Pinus sylvestris L))

m3

S

 

CPA: 16.10.12

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud lehtpuit paksusega üle 6 mm

16.10.12.50

Puit, pikikiudu saetud või raiutud, lõhestatud või kooritud, paksusega > 6 mm, v.a okaspuit ja troopiliste puuliikide puit, tammepakud, -latid ja -liistud)

m3

S

 

16.10.12.71

Troopiliste puuliikide puit, pikikiudu saetud või raiutud, lõhestatud või kooritud, pikijätkatud või hööveldatud/lihvitud, paksusega > 6 mm

m3

S

 

16.10.12.77

Tammepakud, -latid ja -liistud parkett- või laudpõrandale, hööveldatud, kuid mitte paketina (v.a pidevvormitud)

m2

S

 

CPA: 16.10.13

Raudteede ja trammiteede immutamata puitliiprid (ristsidemed)

16.10.13.00

Raudteede ja trammiteede immutamata puitliiprid (ristsidemed)

m3

S

 

CPA: 16.10.21

Okaspuit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud ja profileeritud liistud)

16.10.21.10

Puit pidevprofiiliga, okaspuidust (keeled, sooned, punnid, kald- või ümarservad, V-punnid, helmestus, lekaalprofiil vms), ühel või mitmel küljel, otsal või serval

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Bambuspuit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud ja profileeritud liistud)

16.10.22.10

Bambus, k.a kokku ühendamata parketilipid ja -liistud, keeled, sooned, punnid, kald- või ümarservad, V-punnid, helmestus, lekaalprofiil vms; ühel või mitmel küljel, otsal või serval, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Muu puit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud ja profileeritud liistud)

16.10.23.00

Puit pidevprofiiliga, k.a kokku ühendamata parketilipid ja -liistud; keeled, sooned, punnid, kald- või ümarservad, V-punnid, helmestus, lekaalprofiil vms; ühel või mitmel küljel, otsal või serval, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte (v.a okaspuit ja bambus)

kg

S

 

CPA: 16.10.24

Puitvill; puidujahu

16.10.24.00

Puitvill; puidujahu

kg

S

 

CPA: 16.10.25

Puitlaastud ja -pilpad

16.10.25.03

Okaspuit puitlaastudena või pilbastena

kg

S

 

16.10.25.05

Lehtpuit puitlaastudena või pilbastena

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Värvi, peitsi, kreosoodi või muude säilitusainetega töödeldud toorpuit

16.10.31.16

Värvi, peitsi, kreosoodi või muude säilitusainetega töödeldud toorpuit

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Raudteede ja trammiteede immutatud puitliiprid

16.10.32.00

Raud- ja trammiteede liiprid (ristsidemed), immutatud puidust

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Muu toorpuit, sh lõhestatud postid ja teibad

16.10.39.00

Muu toorpuit, sh lõhestatud postid ja teibad

m3

S

 

CPA: 16.10.91

Puidu kuivatamise, immutamise ja keemilise töötlemise teenused

16.10.91.00

Puidu töötlemine, immutamine ja säilitamine (sh konditsioneerimine ja kuivatamine)

 

I

 

NACE: 16.21

Spooni ja puitplaatide tootmine

CPA: 16.21.11

Bambusest vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

16.21.11.00

Bambusest vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Puitlaastplaadid

16.21.12.00

Puitlaastplaadid, puidust

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Orienteeritud kihtidega plaadid (OSB)

16.21.13.16

Orienteeritud kihtidega plaadid (OSB), puidust

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Muud puidust või muust puitmaterjalist plaadid

16.21.14.19

Vahvelplaat ja samalaadne puidust puitlaastplaat (v.a puitlaastplaat ja orienteeritud kihtidega plaat (OSB)

m3

S

 

16.21.14.50

Puitlaastplaat ja samalaadne puitmaterjalist plaat (v.a täispuidust plaat)

m3

S

 

CPA: 16.21.15

Puidust või muust puitmaterjalist puitkiudplaadid

16.21.15.23

Keskmise tihedusega puitkiudplaat puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, paksusega kuni 5 mm

m2

S

 

16.21.15.26

Keskmise tihedusega puitkiudplaat puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, paksusega 5–9 mm

m2

S

 

16.21.15.29

Keskmise tihedusega puitkiudplaat puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, paksusega üle 9 mm

m2

S

 

16.21.15.43

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist (v.a keskmise tihedusega puitkiudplaat), vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega üle 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.46

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist (v.a keskmise tihedusega puitkiudplaat [MDF]), vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega 0,5 g/cm3 – 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.49

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist (v.a keskmise tihedusega puitkiudplaat [MDF]), vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega kuni 0,5 g/cm3

m2

S

 

CPA: 16.21.16

Muu okaspuidust vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

16.21.16.00

Muu okaspuidust vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

m3

S

 

CPA: 16.21.17

Muu vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal, millel vähemalt väline kiht on troopilisest puidust

16.21.17.11

Vineer, mis koosneb ainult puidukihtidest (v.a bambus), kihi paksus kuni 6 mm, vähemalt üks välimine kiht on troopilisest puidust

m3

S

 

CPA: 16.21.18

Muu muust puidust vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

16.21.18.00

Muu muust puidust vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

m3

S

 

CPA: 16.21.21

Presspuit plokkide, plaatide, prusside või profiilvormidena

16.21.21.00

Presspuit plokkide, plaatide, prusside või profiilvormidena

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Spoonitud tahvlid ja spoon vineeri valmistamiseks ning muu pikikiudu saetud, spoonihööveldatud või kooritud okaspuidust paksusega kuni 6 mm

16.21.22.10

Spoonitud tahvlid ja spoon vineeri valmistamiseks ning muu pikikiudu saetud, spoonihööveldatud või kooritud okaspuidust paksusega kuni 6 mm

m3

S

 

CPA: 16.21.23

Spoonitud tahvlid ja spoon vineeri valmistamiseks ning muu pikikiudu saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm, troopilisest puidust

16.21.23.00

Spoonitud tahvlid ja spoon vineeri valmistamiseks ning muu pikikiudu saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm, troopilisest puidust

m3

S

 

CPA: 16.21.24

Spoonitud tahvlid ja spoon vineeri valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm, muust puidust

16.21.24.00

Spoonitud tahvlid ja spoon vineeri valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm, muust puidust

m3

S

 

NACE: 16.22

Kilpparketi tootmine

CPA: 16.22.10

Kilpparkett

16.22.10.30

Puitkilpparketi paneelid mosaiikpõrandate ehitamiseks

m2

S

 

16.22.10.60

Puitkilpparketi paneelid (v.a mosaiikpõrandate ehitamiseks)

m2

S

 

NACE: 16.23

Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine

CPA: 16.23.11

Puidust aknad, Prantsuse aknad ja nende raamid, uksed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud

16.23.11.10

Aknad, prantsuse aknad (klaasuksed) ja nende puitraamid

p/st

S

 

16.23.11.50

Puidust uksed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Puitraketis betoneerimistöödeks, puidust katusesindlid ja katuselaastud

16.23.12.00

Puitraketis betoneerimistöödeks, puidust katusesindlid ja katuselaastud

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Mujal klassifitseerimata puidust ehituspuusepa- ja tisleritooted

16.23.19.00

Ehituspuusepa- ja tisleritooted (v.a aknad, Prantsuse aknad ja uksed, ukseraamid, lävepakud, parketipaneelid, betoonitööde raketised, katusesindlid ja -laastud)

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Kokkupandavad puitehitised

16.23.20.00

Kokkupandavad puitehitised

 

S

 

NACE: 16.24

Puittaara tootmine

CPA: 16.24.11

Puitalused, äärtega puitalused jms kaubaalused

16.24.11.33

Puidust tasapinnalised kaubaalused ja servadega kaubaalused

p/st

S

 

16.24.11.35

Puidust kastialused ja laadimisplatvormid (v.a tasapinnalised kaubaalused)

p/st

S

 

CPA: 16.24.12

Puittünnid jm puidust püttsepatooted

16.24.12.00

Vaadid, tünnid, tõrred, pütid ja muud puidust püttsepatooted ja nende osad (sh tünnilauad)

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Muu puittaara ja selle osad

16.24.13.20

Puidust pakkimiskastid, karbid, korvpakendid, trumlid ja muud puitpakendid (v.a kaablitrumlid)

kg

S

 

16.24.13.50

Puidust kaablitrumlid

kg

S

 

NACE: 16.29

Muude puittoodete tootmine; korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

CPA: 16.29.11

Puidust tööriistad, tööriistade korpused ja käepidemed, pintslite ja harjade puitosad ja -käepidemed, piibutoorikud, saapa- ja kingaliistud ning -toed

16.29.11.30

Puidust tööriistad, tööriistade korpused ja käepidemed, pintslite ja harjade puitosad ja -käepidemed; puidust saapa- ja kingaliistud ning -toed

kg

S

 

16.29.11.80

Puust või puujuurest piibutoorikud, jämedalt töödeldud

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Puidust lauanõud ja köögitarbed

16.29.12.00

Puidust lauanõud ja kööginõud

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Puitmarketrii ja -intarsia, puidust juveeli-, terariista- jms karbid, kujukesed ja muud dekoratiivesemed

16.29.13.00

Puitmarketrii ja -intarsia; laekad ja karbid väärisehetele, söögiriistadele ja muudele samalaadsetele esemetele, kujukesed ja muud ornamendid, mantli- ja kübaraalused, kirjaalused, tuhatoosid, sulepea- ja tindipotialused

 

S

 

CPA: 16.29.14

Maalide, fotode, peeglite jms esemete puitraamid ning muud puittooted

16.29.14.20

Puitraamid maalidele, fotodele, peeglitele ja muudele samalaadsetele esemetele

m

S

 

16.29.14.91

Muud puittooted (v.a kaubaaluste ääred ja puidust kirstud)

 

S

 

CPA: 16.29.15

Pelletid ja briketid pressitud ja aglomeeritud puidust ning puidujäätmetest ja jääkidest

16.29.15.00

Pelletid ja briketid pressitud ja aglomeeritud puidust ning puidujäätmetest ja jääkidest

kg

S

 

CPA: 16.29.21

Looduslik kork, eemaldatud väliskihiga või jämedalt tükeldatud või plokkide, plaatide, tahvlite või ribadena; purustatud, granuleeritud või jahvatatud kork korgijäätmed;

16.29.21.30

Korgijäätmed; peenestatud, granuleeritud või jahvatatud kork (v.a looduslik toorkork või lihtsa töötlusega kork)

kg

S

 

16.29.21.50

Looduslik kork, eemaldatud väliskihiga või jämedalt tükeldatud või plokkide, plaatide, tahvlite või ribadena

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Looduslikust korgist tooted

16.29.22.50

Pudelikorgid ja muud sulgurid looduslikust korgist

kg

S

 

16.29.22.90

Muud looduslikust korgist tooted

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Aglomeeritud korgist plokid, plaadid, tahvlid ja ribad, mis tahes kujuga klotsid, silindrid

16.29.23.20

Pudelikorgid ja sulgurid aglomeeritud korgist, silindrilised, vahuveinile, sh looduslikust korgist kettaid sisaldavad

kg

S

 

16.29.23.50

Pudelikorgid ja sulgurid aglomeeritud korgist, silindrilised (v.a vahuveinile)

kg

S

 

16.29.23.80

Aglomeeritud kork, plokkide, plaatide, tahvlite või ribadena, igasuguse kujuga paanid, ühtsed silindrid või kettad, sh aglomeeritud, paisutatud kork või põletatud kork (v.a pudelikorgid ja sulgurid)

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Aglomeeritud kork; aglomeeritud korgist tooted, mujal klassifitseerimata

16.29.24.00

Aglomeeritud kork; aglomeeritud korgist tooted, mujal klassifitseerimata

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

16.29.25.00

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

kg

S

 

NACE: 17.11

Paberimassi tootmine

CPA: 17.11.11

Lahustuv puidutselluloos

17.11.11.00

Lahustuv puidutselluloos

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Puidust naatron- või sulfaattselluloos, v.a lahustuv tselluloos

17.11.12.00

Puidust naatron- või sulfaattselluloos, v.a lahustuv tselluloos

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Puidust sulfittselluloos, v.a lahustuv tselluloos

17.11.13.00

Puidust sulfittselluloos, v.a lahustuv tselluloos

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Puitmass; pooltselluloos; tselluloos kiulisest tselluloosmaterjalist, v.a puidust

17.11.14.00

Puitmass; pooltselluloos; tselluloos kiulisest tselluloosmaterjalist, v.a puidust

kg 90 % sdt

T

 

NACE: 17.12

Paberi- ja papitootmine

CPA: 17.12.11

Ajalehepaber rullides või lehtedena

17.12.11.00

Ajalehepaber rullides või lehtedena

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Käsitsivalmistatud paber ja papp

17.12.12.00

Käsitsivalmistatud paber ja papp

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Valgus-, soojus- või elektritundliku paberi või papi alusena kasutatav paber ja papp; söepaberi aluspaber; tapeedi aluspaber

17.12.13.00

Valgus-, soojus- või elektritundliku paberi või papi alusena kasutatav paber ja papp; söepaberi aluspaber; tapeedi aluspaber

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Muu paber või papp graafilisteks töödeks

17.12.14.10

Graafiline paber ja papp: mehaanilisi kiude ≤ 10 massiprotsenti, kaal < 40 g/m2

kg

S

 

17.12.14.35

Graafiline paber ja papp: mehaanilisi kiude ≤ 10 massiprotsenti, kaal ≥ 40 g/m2, kuid ≤ 150 g/m2, rullides

kg

S

 

17.12.14.39

Graafiline paber ja papp: mehaanilisi kiude ≤ 10 massiprotsenti, kaal ≥ 40 g/m2, kuid ≤ 150 g/m2, lehtedena

kg

S

 

17.12.14.50

Graafiline paber ja papp: mehaanilisi kiude ≤ 10 massiprotsenti, kaal > 150 g/m2

kg

S

 

17.12.14.70

Graafiline paber ja papp: mehaanilisi kiude > 10 %

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Tualettpaber ja kosmeetiliste salvrätikute paber, käterätiku- ja salvrätikupaber, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas

17.12.20.30

Majapidamis- või hügieeniotstarbel kasutatav tselluloosvatt, rullides laiusega > 36 cm või ristkülikukujuliste (sh ruudukujuliste) lehtedena, mille vähemalt üks külg voltimata olekus > 36 cm

kg

S

 

17.12.20.55

Krepp-paber ja tselluloosikiududest paber majapidamis- või hügieeniotstarbel kasutamiseks, rullides laiusega > 36 cm, ristkülikukujuliste lehtedena ühe külje pikkusega voltimata olekus > 36 cm, kaaluga ≤ 25 g/m2/kiht

kg

S

 

17.12.20.57

Krepp-paber ja tselluloosikiududest paber majapidamis- või hügieeniotstarbel kasutamiseks, rullides laiusega > 36 cm, ristkülikukujuliste lehtedena ühe külje pikkusega voltimata olekus > 36 cm, kaaluga > 25 g/m2/kiht

kg

S

 

17.12.20.90

Majapidamispaber, muud liigid

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Pleegitamata ja pealistamata kraftlainer

17.12.31.00

Pinnakatteta kraftlainer-paber, pleegitamata, rullides või lehtedena (v.a kirjutus- ja trükipaber ning muu graafiline paber, perfokaardi- ja perfolindipaber)

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Valge pinnaga kraftlainer; pealistatud kraftlainer

17.12.32.00

Pinnakatteta kraftlainer-paber, rullides või lehtedena (v.a pleegitamata, kirjutus- ja trükipaber ning muu graafiline paber, perfokaardi- ja perfolindipaber)

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Pooltselluloosist lainestuspaber

17.12.33.00

Pooltselluloosist lainestuspaber

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Ringlusse võetud materjalist lainestuspaber ja muu lainestuspaber

17.12.34.00

Ringlusse võetud materjalist lainestuspaber ja muu lainestuspaber

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Testlainer-paber (ringlusse võetud lainerpapp)

17.12.35.20

Pinnakatteta testlainer-paber (ringlusse võetud lainerpapp), kaaluga ≤ 150 g/m2, rullides või lehtedena

kg

S

 

17.12.35.40

Pinnakatteta testlainer-paber (sekundaarkiust lainerpapp), kaaluga > 150 g/m2, rullides või lehtedena

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Pinnakatteta jõupaber; kotijõupaber, krepitud või kortsutatud

17.12.41.20

Pinnakatteta koti-jõupaber, pleegitamata, (v.a kirjutus- ja trükipaber ning muu graafiline paber, perfokaardi- ja perfolindipaber)

kg

S

 

17.12.41.40

Pinnakatteta koti-jõupaber (v.a pleegitamata, kirjutus- ja trükipaber ning muu graafiline paber, perfokaardi- ja perfolindipaber)

kg

S

 

17.12.41.60

Pinnakatteta jõupaber ja -papp kaaluga ≤ 150 g/m2 (v.a kraftlainer-paber, koti-jõupaber, kirjutus- ja trükipaber ning muu graafiline paber jne)

kg

S

 

17.12.41.80 z

Koti-jõupaber, krepitud või laineline, rullides või lehtedena

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Sulfit-pakkepaber ja muu pinnakatteta paber (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks graafilisteks töödeks kasutatav paber)

17.12.42.20

Sulfit-pakkepaber, rullides või lehtedena

kg

S

 

17.12.42.40

Muu pinnakatteta paber ja papp, rullides või lehtedena, kaaluga ≤ 150 g/m2 (v.a HS rubriiki 4802 liigitatavad tooted, lainestuspaber, testlainer-paber, sulfit-pakkepaber, filter- või ehituspaber ja -papp)

kg

S

 

17.12.42.60

Muu pinnakatteta paber ja papp, rullides või lehtedena, kaaluga > 150 g/m2 ja < 225 g/m2 (v.a HS rubriiki 4802 liigitatavad tooted, lainestuspaber, testlainer-paber, sulfit-pakkepaber, filter- või ehituspaber ja -papp)

kg

S

 

17.12.42.80

Muu pinnakatteta paber ja papp, rullides või lehtedena, kaaluga ≥ 225 g/m2 (v.a HS rubriiki 4802 liigitatavad tooted, lainestuspaber, testlainer-paber, sulfit-pakkepaber, filter- või ehituspaber ja -papp)

kg

S

 

CPA: 17.12.43

Filterpaber ja -papp; viltpaber

17.12.43.30

Pinnakatteta filterpaber ja -papp, rullides või lehtedena

kg

S

 

17.12.43.60

Pinnakatteta ehituspaber ja -papp, rullides või lehtedena

kg

S

 

CPA: 17.12.44

Mõõtu lõikamata, raamatuks voltimata, toruks vormimata sigaretipaber

17.12.44.00

Sigaretipaber (v.a raamatuks volditud või toruks vormitud), rullides laiusega > 5 cm

kg

S

 

CPA: 17.12.51

Seest hall pinnakatteta papp

17.12.51.10

Seest hall pinnakatteta papp

kg

S

 

CPA: 17.12.59

Muu pinnakatteta papp

17.12.59.10

Muu pinnakatteta papp

kg

S

 

CPA: 17.12.60

Taimne pärgament, rasvakindel paber, kalka, pärgamiin jm läikega läbipaistev või poolläbipaistev paber

17.12.60.00

Taimne pärgament, rasvakindel paber, kalka, pärgamiin jm läikega läbipaistev või poolläbipaistev paber

kg

S

 

CPA: 17.12.71

Pinnakatte või immutuseta kihiline paber ja papp

17.12.71.00

Komposiitpaber ja -papp, rullides või lehtedena (sh õlgpaber ja -papp, v.a pinnakattega või immutatud, lamineeritud bituumeniga, tõrvaga või asfaldiga)

kg

S

 

CPA: 17.12.72

Krepitud, kortsutatud, surutrükiga või perforeeritud paber ja papp

17.12.72.00 z

Krepitud, kortsutatud, surutrükiga või perforeeritud paber ja papp

kg

S

 

CPA: 17.12.73

Kirjutamiseks, trükkimiseks jm graafilisteks töödeks kasutatav paber ja papp, kaetud kaoliini vm anorgaanilise ainega

17.12.73.36

Valgus-, soojus- või elektritundliku paberi või papi alusena kasutatav paber ja papp, mis sisaldab kuni 10 % mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel töötlusel saadud kiude, ning paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks, tihedusega kuni 150 g/m2

kg

S

 

17.12.73.60

Pinnakattega kerge kirjutus- ja trükipaber ning muu graafiline paber, mehaanilisi kiude > 10 %

kg

S

 

17.12.73.75

Muu pinnakattega mehaaniline graafiline kirjutus- ja trükipaber ning graafiline paber, mehaanilisi kiude > 10 %, rullides

kg

S

 

17.12.73.79

Muu pinnakattega mehaaniline graafiline kirjutus- ja trükipaber ning graafiline paber, mehaanilisi kiude > 10 %, lehtedena

kg

S

 

CPA: 17.12.74

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud jõupaber (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

17.12.74.00

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud jõupaber (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

kg

S

 

CPA: 17.12.75

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud sulfaatpapp (v. a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks kasutatav)

17.12.75.00

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud sulfaatpapp (v. a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks kasutatav)

kg

S

 

CPA: 17.12.76

Söepaber rullides või lehtedena, isekopeeruv paber jm kopeerpaber või paber kujutise ümberkandmiseks

17.12.76.00

Söepaber rullides või lehtedena, isekopeeruv paber jm kopeerpaber või paber kujutise ümberkandmiseks

kg

S

 

CPA: 17.12.77

Paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas rullides või lehtedena pealistatud, immutatud, kaetud, värvitud või pealetrükiga

17.12.77.10

Tõrv-, bituumen- või asfaltpaber ja -papp, rullides või lehtedena

kg

S

 

17.12.77.33

Kummeeritud või isekleepuv paber ja papp, rullides või lehtedena