6.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/117


Nõukogu 11. novembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/1890 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Türgi ebaseadusliku puurimistegevusega Vahemere idaosas) parandus

(Euroopa Liidu Teataja L 291, 12. november 2019)

Leheküljel 8 artikli 12 lõikes 1

asendatakse

„1. Kui nõukogu otsustab kohaldada füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes artiklis 3 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt I lisa.“

järgmisega:

„1. Kui nõukogu otsustab kohaldada füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes artiklis 2 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt I lisa.“