7.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 286/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/1858,

6. november 2019,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Aine 4-(3-etoksü-4-hüdroksüfenüül)butaan-2-oon (CASi number 569646-79-3), millele on kosmeetikatoodete koostisainete rahvusvahelises nomenklatuuris antud nimetus hüdroksüetoksüfenüülbutanoon (HEPB), toimib säilitusaine ja nahka hooldava ainena. Praegu ei ole seda määruses (EÜ) nr 1223/2009 loetletud.

(2)

Tarbijaohutuse komitee jõudis oma 7. aprilli 2017. aasta arvamuses (2) järeldusele, et üldise kokkupuutestsenaariumi kohaselt võib HEPBd pidada ohutuks, kui seda kasutatakse säilitusainena mahapestavates ja mittemahapestavates kosmeetikatoodetes ning suuhooldustoodetes maksimaalses kontsentratsioonis 0,7 %. Tarbijaohutuse komitee järeldas samuti, et silmi ärritavate omaduste välistamiseks on vaja rohkem tõendeid.

(3)

Pärast seda, kui mitu liikmesriiki väljendas muret HEPB kui võimaliku silmi ärritava toimega aine pärast ja kui taotleja oli esitanud täiendavad teaduslikud andmed, jõudis tarbijaohutuse komitee oma 5. märtsi 2019. aasta arvamuses (3) järeldusele, et üldise kokkupuutestsenaariumi kohaselt on HEPB kasutamine säilitusainena mahapestavates ja mittemahapestavates kosmeetikatoodetes ning suuhooldustoodetes maksimaalses kontsentratsioonis 0,7 % silmade ärrituse seisukohast ohutu.

(4)

Eespool nimetatud arvamusi silmas pidades ning võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut, tuleks lubada HEPB kasutamist mahapestavates ja mittemahapestavates kosmeetikatoodetes ning suuhooldustoodetes maksimaalses kontsentratsioonis 0,7 % kasutusvalmis tootes.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1223/2009 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikavahendite komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  SCCS (tarbijaohutuse komitee), Opinion on Ethylzingerone - ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) - Cosmetics Europe nr P98, SCCS/1582/16, 7. aprill 2017.

(3)  SCCS (tarbijaohutuse komitee), Opinion on Ethylzingerone - ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) - Cosmetics Europe No P98 – Submission II eye irritation, esialgne versioon 21. detsember 2018, lõplik versioon 5. märts 2019, SCCS/1604/18.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisasse lisatakse järgmine kanne:

Viitenumber

Aine määratlus

Tingimused

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

Keemiline nimetus/INN

Koostisainete ühtses nimestikus kasutatav nimetus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes

Muud

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„60

4-(3-etoksü-4-hüdroksüfenüül)butaan-2-oon

Hüdroksüetoksüfenüülbutanoon

569646-79-3

933-435-8

 

0,7 %“