31.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 279/23


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1827,

30. oktoober 2019,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/23/EL seoses kontsessioonilepingute suhtes kohaldatavate piirmääradega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 4 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu kiitis otsusega 2014/115/EL (2) heaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames sõlmitud riigihankelepingu (3) (edaspidi „leping“) muutmise protokolli. Tegemist on mitmepoolse kokkuleppega, mille kohaselt avavad kokkuleppe osalised üksteisele oma riigihanketuru. Kõnealust kokkulepet kohaldatakse kõigi riigihangete suhtes, mille väärtus vastab kokkuleppes sätestatud summale (edaspidi „piirmäärad“), mis on väljendatud eriarveldusühikutes, või ületab seda summat.

(2)

Üks direktiivi 2014/23/EL eesmärkidest on võimaldada hankijatel järgida direktiivi kohaldamisel ka kokkuleppes sätestatud kohustusi. Direktiivi 2014/23/EL artikli 9 lõike 1 kohaselt kontrollib komisjon iga kahe aasta tagant, kas kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 1 kehtestatud kontsessioonide piirmäär vastab lepingus sätestatud piirmäärale. Kuna direktiivi 2014/23/EL artikli 9 lõike 1 alusel arvutatud piirmäära väärtus erineb kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 1 sätestatud piirmäära väärtusest, tuleb seda piirmäära muuta.

(3)

Seepärast tuleks direktiivi 2014/23/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/23/EL artikli 8 lõikes 1 asendatakse summa 5 548 000 eurot summaga 5 350 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 1.

(2)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta otsus 2014/115/EL riigihankelepingu muutmise protokolli sõlmimise kohta (ELT L 68, 7.3.2014, lk 1).

(3)  ELT L 68, 7.3.2014, lk 2.