24.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/57


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1756,

23. oktoober 2019,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 136/2004 V lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi lisamisega selliste kolmandate riikide loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua heina- ja põhusaadetisi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 11. aprillil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/584, (2) millega pikendatakse kokkuleppel Ühendkuningriigiga ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega. Kooskõlas kõnealuse otsusega pikendati ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 31. oktoobrini 2019. Seega lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis alates 1. novembrist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Nõukogu direktiivis 97/78/EÜ on sätestatud kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted. Kõnealuse direktiivi artikli 19 lõikes 1 on sätestatud, et komisjon peab koostama selliste taimsete saaduste loendi, mis peavad läbima piiril veterinaarkontrolli, kuna võivad põhjustada nakkuslike loomahaiguste liitu levimise riski, ning selliste kolmandate riikide loendi, kellel võib lubada kõnealuseid taimseid saadusi liitu eksportida.

(3)

Sellest tulenevalt on komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004 (3) IV lisas loetletud hein ja põhk kui taimsed saadused, mis peavad läbima piiril veterinaarkontrolli, ning kõnealuse määruse V lisas on loetletud riigid, kust liikmesriikidel on lubatud heina ja põhku importida.

(4)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud vajalikud tagatised, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik täidavad määruses (EÜ) nr 136/2004 sätestatud nõudeid heina- ja põhusaadetiste liitu sissetoomiseks alates väljaastumise kuupäevast, kohaldades liidu õigusakte esialgu veel vähemalt üheksa kuu jooksul.

(5)

Võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi esitatud konkreetseid tagatisi ja selleks, et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik kanda määruse (EÜ) nr 136/2004 V lisas esitatud selliste riikide loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua heina- ja põhusaadetisi.

(6)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 136/2004 V lisa vastavalt muuta.

(7)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 1. novembrist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 136/2004 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(2)  Euroopa Ülemkogu 11. aprilli 2019. aasta otsus (EL) 2019/584, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 101, 11.4.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 22. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 136/2004, milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides (ELT L 21, 28.1.2004, lk 11).


LISA

Määruse (EÜ) nr 136/2004 V lisasse Tšiilit käsitleva kande järele lisatakse järgmine rida:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik“