14.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 261/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1714,

30. september 2019,

millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 136/2004 ja (EÜ) nr 282/2004 toodete ja loomade ühise veterinaariaalase sisenemisdokumendi näidise osas ning muudetakse määrust (EÜ) nr 669/2009 teatava mitteloomse sööda ja toidu ühise sisenemisdokumendi näidise osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2 ja artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (2) eriti selle artikli 3 lõiget 5, artikli 4 lõiget 5 ja artikli 5 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (3) eriti selle artikli 15 lõiget 5,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (4) eriti selle artikli 53 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 136/2004 (5) on sätestatud kolmandatest riikidest kooskõlas direktiiviga 97/78/EÜ liitu toodavate toodete veterinaarkontrolli kord piiripunktides. Kõnealuse määruse III lisas on esitatud ühise veterinaariaalase sisenemisdokumendi (edaspidi „CVED“) näidis, mille peab veose eest vastutav isik täitma ja edastama selleks, et teatada piiripunkti veterinaarametnikele toodete saabumisest, ning mis täidetakse piiripunkti veterinaarjärelevalve ametniku vastutusel, ning millega kinnitatakse veterinaarkontrolli lõpetamist.

(2)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 282/2004 (6) on sätestatud kolmandatest riikidest kooskõlas direktiiviga 91/496/EMÜ liitu toodavate loomade deklareerimise ja piiripunktides veterinaarkontrolli korra eeskirjad. Kõnealuse määruse I lisas on esitatud ühise veterinaariaalase sisenemisdokumendi näidis, mille peab veose eest vastutav isik täitma ja edastama selleks, et teatada piiripunkti inspekteerimispersonalile loomade saabumisest, ning mis täidetakse piiripunkti veterinaarjärelevalve ametniku vastutusel, ning millega kinnitatakse veterinaarkontrolli lõpetamist.

(3)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 669/2009 (7) on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 882/2004 sätestatud liidu määratud sisenemiskohtades teatavate kolmandatest riikidest pärit mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametlike kontrollide tegemise eeskirjad. Määruse (EÜ) nr 669/2009 II lisas on esitatud ühise sisenemisdokumendi näidis, mille peavad sööda- ja toidukäitlejad täitma ja edastama selleks, et teatada määratud sisenemiskoha või impordiks määratud tollipunkti pädevale asutusele sellise teatava sööda ja toidu saadetiste saabumisest, millele on osutatud komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 884/2014, (8) ning mille peab täitma ametiasutus, kes kinnitab ametliku kontrolli lõpetamist.

(4)

Veebipõhine süsteem TRACES loodi komisjoni otsusega 2004/292/EÜ, (9) et ühtlustada ettevõtjate ja pädevate asutuste tööd ning võimaldada automaatset teabevahetust tolli- ja veterinaarasutuste vahel. Otsusega 2004/292/EÜ on samuti nõutud, et liikmesriigid kasutaksid süsteemi TRACES toodete ja loomade CVED-de täitmiseks ja edastamiseks. Alates 2011. aastast on ka ettevõtjatel ja pädevatel asutustel võimalik süsteemi TRACES kaudu ühist sisenemisdokumenti (edaspidi „CED“) täita ja edastada ning liikmesriigid kasutavad kõnealust süsteemi vabatahtlikkuse alusel.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 (10) kohaselt loob komisjon koostöös liikmesriikidega ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (edaspidi „IMSOC“), et hallata, töödelda ja automaatselt vahetada ametliku kontrolliga seotud andmeid, teavet ja dokumente, ning haldab seda süsteemi. Ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi eesmärk on integreerida ja ajakohastada vajaduse korral komisjoni hallatavaid infosüsteeme, sealhulgas süsteemi TRACES, ning luua asjakohased seosed kõnealuste süsteemide ja liikmesriikide olemasolevate riiklike süsteemide vahel. Kõnealuse määrusega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse direktiivid 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ ning määrus (EÜ) nr 882/2004 alates 14. detsembrist 2019.

(6)

Määruses (EL) 2017/625 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 47 lõikes 1 osutatud iga looma- ja kaubakategooria saadetise puhul peavad saadetise eest vastutavad ettevõtjad kasutama ühtset sisseveodokumenti (edaspidi „CHED“) selleks, et teatada piiripunkti ametiasutustele ette saadetise saabumisest, ning piiripunkti ametiasutused peavad kõnealust dokumenti kasutama selleks, et registreerida ametliku kontrolli tulemused ja kõik otsused, mis on tehtud kõnealuste tulemuste põhjal. Seega asendatakse CHED-dega CVED-d ja CED-d alates 14. detsembrist 2019.

(7)

Määruses (EL) 2017/625 on ka sätestatud, et IMSOC võimaldab CHED koostamist, töötlemist ja edastamist ning annab komisjonile õiguse kehtestada eeskirjad CHED vormingu kohta ning juhised selle esitamiseks ja kasutamiseks, võttes arvesse rahvusvahelisi standardeid ning elektrooniliste allkirjade kasutamise eeskirju.

(8)

Selleks et ettevõtjate ja pädevate asutuste jaoks haldusmenetlusi veelgi lihtsustada ja kiirendada, on komisjon välja töötanud süsteemi TRACES uue versiooni, mis võimaldab kogu CHED koostamise protsessi täita elektrooniliselt alates 14. detsembrist 2019. Kõnealuse süsteemi uues versioonis kasutatakse paberivaba kaubandussüsteemi rahvusvahelisi standardeid, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 (11) sätestatud kvalifitseeritud e-allkirja, e-templi ja e-ajatempli standardeid ning komisjoni rakendusotsuse (EL) 2015/1506 (12) lisas esitatud täiustatud e-allkirja ja täiustatud e-templi nõudeid.

(9)

CVED-de ja CED-de koostamiseks ja edastamiseks kasutatav süsteemi TRACES praegune versioon kaotatakse järk-järgult alates 14. detsembrist 2019 ning alates sellest kuupäevast peavad ettevõtjad ja pädevad asutused CHED-d täitma ja esitama süsteemi TRACES uut versiooni kasutades.

(10)

Selleks et võimaldada sujuvat üleminekut süsteemi TRACES uue versiooni kasutamisele, tuleks ettevõtjatele ja pädevatele asutustele kuni 13. detsembrini 2019 anda võimalus kasutada CVED ja CED täitmiseks ja edastamiseks kas praegust või uut versiooni. Selleks tuleks käesolevas määruses sätestada CVED näidis loomade ja toodete jaoks ning CED näidis teatava mitteloomse sööda ja toidu jaoks, mis ühilduvad süsteemi TRACES uue versiooniga.

(11)

Määrustes (EÜ) nr 136/2004 ja (EÜ) nr 282/2004 on sätestatud, et pädeva asutuse kaalutlusõiguse kohaselt võib CVED-sid koostada, kasutada, edastada ja salvestada elektrooniliste vahendite abil. Määruses (EÜ) nr 882/2004 on ka sätestatud, et komisjon võib vastu võtta nõuded, mida tuleb järgida usaldusväärse sertifitseerimise, sealhulgas elektroonilise sertifitseerimise tagamiseks. Selleks et CVED-de ja CED näidiste täitmist ja edastamist süsteemi TRACES uues versioonis ühtlustada, tuleks käesoleva määrusega kehtestada turvanõuded, mis tuleb täita selles süsteemis e-CVED-de ja e-CED-de kasutamisel.

(12)

Seepärast on asjakohane muuta sätteid, milles käsitletakse toodete ja loomade saabumisest teatamist, et võimaldada CVED kahe erineva näidise kasutamist ning sätestada määrustes (EÜ) nr 136/2004 ja (EÜ) nr 282/2004 nõuded e-CVED täitmiseks. Kõnealustele määrustele tuleks lisada lisa, milles esitatakse toodete ja loomade CVED näidis süsteemi TRACES uues versioonis kasutamiseks.

(13)

Samuti on asjakohane kohandada määruses (EÜ) nr 669/2009 sätestatud CED määratlust, et võimaldada kahe erineva CED kasutamist, kehtestada nõuded e-CED täitmise kohta ja lisada kõnealusele määrusele lisa, milles on esitatud süsteemi TRACES uues versioonis kasutatav CED näidis.

(14)

Järjepidevuse huvides peaks käesoleva määruse kohaldamise lõppkuupäev olema kuupäev, mil direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ ning määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaldamine lõpeb.

(15)

Määrusi (EÜ) nr 136/2004, (EÜ) nr 282/2004 ja (EÜ) nr 669/2009 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(16)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 136/2004 muutmine

Määrust (EÜ) nr 136/2004 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Enne kaubasaadetise füüsilist saabumist ühenduse territooriumile teavitab veose eest vastutav isik kauba saabumisest selle piiripunkti veterinaarametnikke, kuhu kaup tuleb toimetada, kasutades selleks III lisas ja VI lisa 2. osas esitatud ühise veterinaariaalase sisenemisdokumendi (CVED) näidiste kohaselt koostatud dokumenti.“

2)

Lisatakse artikkel 10a:

„Artikkel 10a

E-CVED täitmise nõuded

1.   Kui kasutatakse e-CVED-d, tuleb see täita süsteemis TRACES ja see peab vastama kõigile järgmistele nõuetele:

a)

see vastab VI lisa 2. osas esitatud näidisele;

b)

see on allkirjastatud veose eest vastutava ettevõtja elektroonilise allkirjaga;

c)

selle on piiripunktis täiustatud või kvalifitseeritud e-allkirjaga allkirjastanud veterinaarjärelevalve ametnik või muu veterinaarjärelevalve ametnik, kes tegutseb esimese järelevalve all;

d)

sellel on sellise väljaandva pädeva asutuse täiustatud või kvalifitseeritud e-tempel, kuhu kuulub piiripunktis tegutsev veterinaarjärelevalve ametnik või muu tema järelevalve all tegutsev veterinaarjärelevalve ametnik;

e)

see on süsteemis TRACES varustatud täiustatud või kvalifitseeritud e-templi jäljendiga.

2.   Iga lõikes 1 osutatud toiming on varustatud kvalifitseeritud e-ajatempli jäljendiga.“

3)

Lisatakse VI lisa, mille tekst on esitatud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 282/2004 muutmine

Määrust (EÜ) nr 282/2004 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kui ühendusse kavatsetakse tuua direktiivis 91/496/EMÜ nimetatud kolmandatest riikidest pärit loomi, annab direktiivi 97/78/EÜ artikli 2 lõike 2 punktis e esitatud määratluse kohase veose eest vastutav isik sellest teada vähemalt üks tööpäev enne looma(de) oodatavat saabumist ühenduse territooriumile. Asjast teavitatakse piiripunkti inspekteerimispersonali dokumendiga, mis on koostatud vastavalt I lisas ja III lisa 2. osas esitatud ühise veterinaariaalase sisenemisdokumendi (CVED) näidistele.“

2)

Lisatakse artikkel 7a:

„Artikkel 7a

E-CVED täitmise nõuded

1.   Kui kasutatakse e-CVED-d, tuleb see täita süsteemis TRACES ja see peab vastama kõigile järgmistele nõuetele:

a)

see vastab III lisa 2. osas esitatud näidisele;

b)

see on allkirjastatud veose eest vastutava ettevõtja elektroonilise allkirjaga;

c)

selle on piiripunktis täiustatud või kvalifitseeritud e-allkirjaga allkirjastanud veterinaarjärelevalve ametnik või muu veterinaarjärelevalve ametnik, kes tegutseb esimese järelevalve all;

d)

sellel on sellise väljaandva pädeva asutuse täiustatud või kvalifitseeritud e-tempel, kuhu kuulub piiripunktis tegutsev veterinaarjärelevalve ametnik või muu tema vastutusel tegutsev veterinaarjärelevalve ametnik;

e)

see on süsteemis TRACES varustatud täiustatud või kvalifitseeritud e-templi jäljendiga.

2.   Iga lõikes 1 osutatud toiming on varustatud kvalifitseeritud e-ajatempli jäljendiga.“

3)

Lisatakse III lisa, mille tekst on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 669/2009 muutmine

Määrust (EÜ) nr 669/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

„ühine sisenemisdokument“ – dokument, mille näidisvorm on esitatud II lisas ja III lisa 2. osas ning mille peab artikli 6 kohaselt täitma sööda- ja toidukäitleja või tema esindaja ning ametliku kontrollimise teostamist kinnitav pädev asutus;“.

2)

Lisatakse artikkel 7a:

„Artikkel 7a

E-CVED täitmise nõuded

1.   Kui kasutatakse e-CVED-d, tuleb see täita süsteemis TRACES ja see peab vastama kõigile järgmistele nõuetele:

a)

see vastab III lisa 2. osas esitatud näidisele;

b)

see on allkirjastatud veose eest vastutava ettevõtja elektroonilise allkirjaga;

c)

see on allkirjastatud ametliku inspektori täiustatud või kvalifitseeritud e-allkirjaga:

i)

kas määratud sisenemiskohas või

ii)

impordiks määratud tollipunktis või

iii)

artikli 19 lõikes 1 sätestatud kontrollpunktis üleminekuperioodi jooksul;

d)

sellel on väljaandva pädeva asutuse, kuhu ametlik inspektor kuulub, täiustatud või kvalifitseeritud e-templi jäljend;

e)

see on süsteemis TRACES varustatud täiustatud või kvalifitseeritud e-templi jäljendiga.

2.   Iga lõikes 1 osutatud toiming on varustatud kvalifitseeritud e-ajatempli jäljendiga.“

3)

Lisatakse III lisa, mille tekst on esitatud käesoleva määruse III lisas.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse kuni 13. detsembrini 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(2)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(3)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(4)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(5)  Komisjoni 22. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 136/2004, milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides (ELT L 21, 28.1.2004, lk 11).

(6)  Komisjoni 18. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 282/2004, millega kehtestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate loomade deklareerimise ja veterinaarkontrolli dokument (ELT L 49, 19.2.2004, lk 11).

(7)  Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 669/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ (ELT L 194, 25.7.2009, lk 11).

(8)  Komisjoni 13. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 884/2014, millega kehtestatakse eritingimused teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatava sööda ja toidu impordile seoses aflatoksiinidega saastumise ohuga ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1152/2009 (ELT L 242, 14.8.2014, lk 4).

(9)  Komisjoni 30. märtsi 2004. aasta otsus 2004/292/EÜ TRACES süsteemi kasutuselevõtmise kohta ja otsuse 92/486/EMÜ muutmise kohta (ELT L 94, 31.3.2004, lk 63).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

(12)  Komisjoni 8. septembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/1506, millega kehtestatakse täiustatud e-allkirja ja täiustatud e-templi vormingu kirjeldus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) artikli 27 lõikele 5 ja artikli 37 lõikele 5 (ELT L 235, 9.9.2015, lk 37).


I LISA

VI lisa

1. OSA

Juhised toodete jaoks ettenähtud ühise veterinaariaalase sisenemisdokumendi kohta – näidis 2 (CVED-P2)

Üldine

I osa täidab direktiivi 97/78/EÜ artikli 2 lõike 2 punktis e määratletud deklarant või veose eest vastutav isik.

II ja III osa täidab veterinaarjärelevalve ametnik või määratud ametiisik (nagu on sätestatud otsuses 93/352/EMÜ).

Käesolevas osas esitatud kanded kujutavad endast CVED-P2 elektroonilise versiooni andmesõnastikke.

Elektroonilise CVED-P2 paberkoopial peab olema kordumatu masinloetav optiline märgis, mille hüperlink suunab elektroonilisele versioonile.

Lahtritest I.20–I.25 ja lahtritest II.9–II.16 peate valima ühe lahtri; iga lahtri puhul peate valima ühe variandi.

Kui lahter võimaldab valida ühe või mitu varianti, kuvatakse CVED-P2 elektroonilises versioonis vaid valitud võimalus(ed).

Kui lahter ei ole kohustuslik, kuvatakse selle sisu nurksulgudega.

Lahtrite järjestus CVED-P2 näidistes, nende lahtrite suurus ja kuju on soovituslikud.

Kui nõutakse templit, on selle elektrooniline ekvivalent e-tempel.

I OSA – SAADETISE KIRJELDUS

Lahter

Kirjeldus

I.1

Kaubasaatja/eksportija

 

märkida kaubasaadetist lähetav kaubandusettevõte (kolmandas riigis).

I.2

CVED viide

 

See on süsteemis TRACES määratud kordumatu tähtnumbriline kood (korratakse lahtrites II.2 ja III.2).

I.3

Kohalik viide

 

Märkida kordumatu tähtnumbriline tunnuskood, mille on määranud pädev asutus.

I.4

Piiripunkt

 

Valida piiripunkti nimi.

Nõuetele mittevastava saadetise puhul märkige järgnevas CVED-s süsteemi TRACES selle üksuse nimi, mis vastutab vabatsooni, vabalao või tollilao järelevalve eest, kuhu saadetis tarnitakse ja kus seda ladustatakse.

I.5

Piiripunkti sihtnumber

 

See on süsteemis TRACES piiripunkti jaoks määratud kordumatu tähtnumbriline kood (korratakse lahtrites II.2 ja III.2).

I.6

Kaubasaaja/importija

 

märkida kolmanda riigi sertifikaadil esitatud isiku või kaubandusettevõtte aadress. Kui nimetatud andmeid ei ole sertifikaadile kantud, võib kasutada asjaomastes äridokumentides nimetatud vastuvõtja andmeid.

I.7

Sihtkoht

 

Märkida tarne sihtkoha aadress liidus. See kehtib nii nõuetele vastava kui ka mittevastava kauba puhul (vt lahter I.19).

I.8

Veose eest vastutav ettevõtja

 

Direktiivi 97/78/EÜ artikli 2 lõike 2 punktis e määratletud isik (ka ametiisik või deklarant), kes vastutab saadetise eest selle esitamisel piiripunktis ja esitab importija nimel pädevale asutusele vajalikud deklaratsioonid: märkida nimi ja aadress.

I.9

Saatedokumendid

 

Veterinaarsertifikaat/veterinaardokument:

Väljaandmise kuupäev: kuupäev, mil veterinaarjärelevalve ametnik või pädev asutus sertifikaadile/dokumendile alla kirjutas.

Number: märkida sertifikaadi kordumatu ametlik number. Heakskiidetud või registreeritud ettevõttest või laevalt pärit toodete puhul märkida nimi ja vajadusel loa- või registreerimisnumber. Embrüote, munarakkude või spermakõrte puhul märkida heakskiidetud kogumisrühma identifitseerimisnumber.

Äridokumendi viide: lennuveokirja number, laeva lastikirja number või raudtee- või maanteesõiduki puhul kaubasaatelehe number.

I.10

Eelteade

 

Märkida saadetise kavandatav piiripunkti jõudmise kuupäev.

I.11

Päritoluriik

 

See tähendab riiki, kus lõpptoode on toodetud, valmistatud või pakitud.

I.12

Ei kohaldata

I.13

Transpordivahend

 

Märkida üksikasjalikud andmed transpordivahendi kohta, millega saadetis tuuakse: õhusõidukite puhul lennunumber, laevade puhul laeva nimi, maanteesõidukite puhul registreerimisnumber ja vajaduse korral haagise number, raudteesõidukite puhul rongi tunnusandmed ja vaguni number.

I.14

Lähteriik

 

See tähendab kolmandat riiki, kus saadetis on pandud liitu sõitva lõpliku transpordivahendi peale.

I.15

Päritoluettevõte

 

Lahtrisse võib märkida päritoluettevõtte (päritoluettevõtete) nime ja aadressi (vajaduse korral tänav, linn ja piirkond/maakond/riik), riigi ja riigi ISO koodi.

Vajaduse korral märkida registreerimis- või loanumber.

I.16

Veotingimused

 

Märkida sobiv veotemperatuur.

I.17

Konteineri number/plommi number

 

Märkida vajaduse korral kõik plommi ja konteineri tunnusnumbrid.

Ametliku plommi puhul märkida ametliku plommi number, nagu on märgitud ametlikus sertifikaadis, ja märgistada kast „ametlik plomm“ või märkida mõni muu saatedokumentides nimetatud tõkend.

I.18

Sertifitseeritud

 

Valida kategooria, mis vastab esitatavale saadetisele: inimtoiduks, loomasöödaks, farmaatsiatööstusele, tehniliseks või muuks otstarbeks.

I.19

Kauba vastavus

 

Märgistada kast „vastav“ kõikide toodete puhul, mis esitatakse siseturul vabasse ringlusse lubamiseks, sealhulgas tooted, mis on heakskiidetud, kuid mis toimetatakse edasi järelevalve all, ning tooted, mis pärast veterinaarkontrolli tunnistatakse vabasse ringlusse lubamiseks sobivaks, mida võib ladustada tollikontrolli all ning mille tollivormistus tehakse hiljem kas piiripunktiga geograafiliselt lähestikku asuvas tollipunktis või mujal asuvas tolliasutuses.

Märgistada kast „mittevastav“ nende toodete puhul, mis ei vasta ELi nõuetele ning mis on ette nähtud vabatsoonide, vabaladude, tolliladude, laevavarustajate või laevade jaoks või transiidiks kolmandasse riiki (vt lahtrid 22 ja 24).

I.20

Ümberlaadimise jaoks

 

Märgistada see lahter juhul, kui kaubasaadetist ei impordita selle piiripunkti kaudu, vaid saadetakse edasi muu laeva või õhusõidukiga kas importimiseks ELi mõne teise ELi/EMP piiripunkti kaudu või sihtkohaks olevasse kolmandasse riiki.

Märkida teise piiripunkti nimi ja kordumatu tähtnumbriline kood, mis on määratud süsteemis TRACES, või sihtkohaks oleva kolmanda riigi nimi ja riigi ISO kood.

I.21

Ei kohaldata

I.22

Transiidi jaoks

 

Märgistada see lahter saadetiste puhul, mis ei vasta ELi nõuetele ja on ette nähtud edasitoimetamiseks kolmandasse riiki läbi ELi või asjakohase EMP-riigi maantee-, raudtee- või veetranspordiga.

Märkida selle piiripunkti nimi, kus tooted EList välja viiakse (väljumise piiripunkt) ja selle kordumatu tähtnumbriline kood, mis on määratud süsteemis TRACES.

Märkida sihtkohaks oleva kolmanda riigi nimi ja riigi ISO kood.

I.23

Siseturu jaoks

 

Märgistada see lahter saadetiste puhul, mis esitatakse ühtsel turul turustamiseks.

Täita ka saadetiste puhul, mida pärast veterinaarkontrollis vabasse ringlusse lubamiseks sobivaks tunnistamist võib ladustada tollikontrolli all ning mille tollivormistus tehakse hiljem kas piiripunktiga geograafiliselt lähestikku asuvas tollipunktis või mujal asuvas tolliasutuses.

I.24

Nõuetele mittevastava kauba jaoks

 

Valige sellise sihtkoha liik, kuhu saadetis tarnitakse ja kus seda ladustatakse veterinaarkontrolli all: vabatsoon, vabaladu, tolliladu või laevavarustaja (chandler).

I.25

Taassisenemise jaoks

 

See osutab EL päritolu saadetistele, mida ei ole kolmandas riigis heaks kiidetud või mida ei ole lubatud kolmandasse riiki sisse tuua ning mis tagastatakse Euroopa Liidus asuvale päritoluettevõttele.

I.26

Ei kohaldata

I.27

Transpordivahend pärast piiripunkti

 

Valida transpordivahend ümberlaadimiseks või taassisenemiseks ettenähtud kauba ning nõuetele mittevastava transiitkauba jaoks (vt selgitav märkus lahtris I.13).

I.28

Ei kohaldata

 

Ei kohaldata.

I.29

Ei kohaldata

 

Ei kohaldata.

I.30

Ei kohaldata

I.31

Saadetise kirjeldus

 

Märkida loomaliik, toote töötlusviis ning veose moodustavate pakendite arv ja tüüp (nt 50 kasti kaaluga 2 kg) või konteinerite arv.

Märkida vähemalt neli esimest numbrit viimati muudetud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 alusel kehtestatud asjakohasest CN-koodist. Kõnealused koodid on samuti loetletud komisjoni otsuses 2007/275/EÜ (ning on samaväärsed HSi rubriikidega). Kui kalatoodete puhul vastab üks sertifikaat ühele kaubasaadetisele, milles sisalduvatel kaupadel on mitu kaubakoodi, võib täiendavad koodid vajadusel märkida CVED-le.

I.32

Pakkeüksuste koguarv

 

Vajaduse korral märkida saadetisse kuuluvate pakkeüksuste koguarv.

I.33

Üldkogus

 

Vajaduse korral märkida sperma-, munaraku- ja embrüokõrte koguarv.

I.34

Kogunetomass (kg)/kogubrutomass (kg)

 

Netomass: tegeliku toote mass kilogrammides ilma pakendi massita. Netomass on määratletud kui toodete mass ilma kontaktpakendite ja muude pakenditeta.

Brutomass: kogumass kilogrammides. Brutomass määratletakse toodete kogumassina koos kontaktpakendite ja muu pakendiga, välja arvatud transpordikonteinerid ja muu transpordivarustus.

I.35

Kinnitus

 

Deklaratsiooni peab allkirjastama saadetise eest vastutav füüsiline isik.

Mina, allakirjutanu, eespool kirjeldatud veose eest vastutav isik, kinnitan, et minule teadaolevatel andmetel on käesoleva dokumendi I osas esitatud väited tõesed ja täielikud ning olen nõus järgima direktiivi 97/78/EÜ nõudeid, sealhulgas tasuma veterinaarkontrolli eest pärast seda, kui saadetis on tagasi lükatud pärast transiiti läbi ELi kolmandasse riiki [artikli 11 lõike 1 punkt c], või hävitamiskulud, kui see on vajalik.


II OSA – KONTROLLID

Lahter

Kirjeldus

II.1

Eelmine CVED

 

See on süsteemis TRACES CVED jaoks määratud kordumatu tähtnumbriline kood, mida kasutatakse enne ümberlaadimist.

II.2

CVED viide

 

See on lahtris I.2 märgitud kordumatu tähtnumbriline kood.

II.3

Dokumentide kontroll

 

Täita iga saadetise puhul.

II.4

Identsuskontroll

 

Märgistada kast „plommi kontroll“, kui konteinereid ei ole avatud ja üksnes plommi on kontrollitud direktiivi 97/78/EÜ artikli 4 lõike 4 punkti a alapunkti i kohaselt.

Märgistada kast „ei“, kui kaup sadetakse edasi ühest piiripunktist teise piiripunkti.

II.5

Füüsiline kontroll

 

„Vähendatud kontrollid“ viitavad komisjoni otsusega 94/360/EMÜ kehtestatud süsteemile, mille puhul saadetisele füüsilist kontrolli ei tehta ning saadetist käsitatakse kontrolli rahuldavalt läbinuna üksnes dokumentide kontrolli ja identsuskontrolli põhjal.

„Muud“ viitavad taassisseveoprotseduurile, kauba järelevalve all edasitoimetamisele, ümberlaadimisele, transiidile või artiklite 12 ja 13 kohastele toimingutele. Kõnealuseid lähetusviise võib järeldada muude lahtrite põhjal.

II.6

Laboriuuringud

 

Märkida aine kategooria või nakkusetekitaja, mille kohta on algatatud uurimismenetlus.

„Pisteline kontroll“ tähendab kontrolli, mille puhul saadetist ei peeta kuni tulemuse saamiseni kinni ning mille puhul tuleb sihtkoha pädevat asutust teavitada süsteemis TRACES sõnumiga (vt direktiivi 97/78/EÜ artikkel 8). „Kahtlus“ hõlmab juhtumeid, mille puhul peetakse saadetis kinni kuni positiivsete tulemuste saamiseni, kontrollitakse seda toidu ja sööda kiirhoiatussüsteemi (edaspidi „RASFF“) eelneva teate põhjal või kasutusel oleva kaitsemeetme tõttu.

II.7

Ei kohaldata

II.8

Ei kohaldata

II.9

Lubatud ümberlaadimiseks

 

Märgistada see lahter juhul, kui kaubasaadetist ei impordita kõnealusesse piiripunkti, vaid saadetakse edasi muu laeva või õhusõidukiga kas importimiseks ELi mõne teise ELi/EMP piiripunkti kaudu või sihtkohaks olevasse kolmandasse riiki (vt direktiivi 97/78/EÜ artikkel 9 ja komisjoni rakendusotsus 2011/215/EL) (1).

II.10

Ei kohaldata

II.11

Lubatud transiidiks

 

Märgistada see lahter juhul, kui ELi nõuetele mittevastavaid saadetisi võib saata kolmandasse riiki läbi Euroopa Liidu või asjaomase EMP riigi maantee-, raudtee- või veetranspordiga. Kõnealune transiit peab toimuma veterinaarkontrolli all vastavalt direktiivi 97/78/EÜ artikli 11 ja otsuse 2000/208/EÜ nõuetele.

II.12

Lubatud siseturule

 

See lahter tuleb täita kõikide saadetiste puhul, mis on ühtsel turul vabasse ringlusse lubamiseks heaks kiidetud.

See lahter tuleb täita ka saadetiste puhul, mis vastavad ELi nõuetele, kuid mille tollivormistust ei tehta rahalistel põhjustel vahetult piiripunktis ning mida ladustatakse tollilaos tollikontrolli all või mille tollivormistus tehakse hiljem ja/või geograafiliselt eraldi asuvas lähetuskohas.

II.13

Lubatud järelevalve jaoks

 

Täita see lahter juhul, kui saadetis on heaks kiidetud, kuid tuleb järelevalve all edasi toimetada direktiivi 97/78/EÜ artiklitega 8 või 15 ettenähtud konkreetsesse sihtkohta.

II.14

Lubatud nõuetele mittevastava kaubana

 

Täita see lahter kõikide ELi nõuetele mittevastavate saadetiste puhul, mis on ette nähtud artikli 12 lõike 4 kohaselt heakskiidetud ladudesse viimiseks või kõnealustes ladudes ladustamiseks või mis saadetakse direktiivi 97/78/EÜ artikli 13 kohaselt heakskiidetud ettevõtjatele.

II.15

Ei kohaldata

II.16

Ei ole vastuvõetavad

 

Saadetise vastuvõtmisest keeldumise korral märkida selgelt järgnevalt läbiviidavad menetlused.

Märkida kavandatavate meetmete lõpuleviimise kuupäev.

Sihtettevõtte aadress märkida lahtrisse II.18.

II.17

Keeldumise põhjus

 

Märgistada vastav kast.

II.18

Kontrollitud sihtkohtade üksikasjad

 

Märkida vajaduse korral loanumber ja aadress (või laeva nimi ja sadam) kõikide sihtkohtade puhul, kus nõutakse saadetise täiendavat veterinaarkontrolli.

II.19

Saadetis uuesti plommitud

 

See lahter tuleb täita juhul, kui saadetise esialgne plomm on konteineri avamisel purunenud. Tuleb koostada kõikide sel eesmärgil kasutatud plommide koondnimekiri.

II.20

Piiripunkti identimine

 

Nõuetele mittevastavate saadetiste puhul kasutada piiripunkti või pädeva asutuse ametlikku templit.

II.21

Sertifikaati välja andev ametnik

 

Veterinaarjärelevalve ametniku allkiri või üksnes kalakäitlusega tegelevate sadamate puhul määratud ametiisiku allkiri vastavalt komisjoni otsusele 93/352/EMÜ.

Mina, allakirjutanud veterinaarjärelevalve ametnik või määratud ametiisik, kinnitan, et saadetise suhtes on tehtud veterinaarkontroll kooskõlas ELi nõuetega.

II.22

Kontrollitasud

 

Ettevõttesiseseks kasutamiseks.

II.23

Tollidokumendi viide

 

Vajaduse korral täidab toll.

II.24

Järgnev CVED

 

Märkida süsteemis TRACES CVED jaoks määratud kordumatu tähtnumbriline kood, mida kasutatakse pärast ümberlaadimist dokumendi kontrollimiseks.


III OSA – JÄRELMEETMED

Lahter

Kirjeldus

III.1

Eelmine CVED

See on lahtris II.1 märgitud kordumatu tähtnumbriline kood.

III.2

CVED viide

See on lahtris I.2 märgitud kordumatu tähtnumbriline kood.

III.3

Järgnev CVED

Märkida lahtris II.24 märgitud ühe või mitme CVEDiga seotud tähtnumbriline kood.

III.4

Andmed tagasisaatmise kohta

Märkida kasutatud transpordivahend, selle tunnusandmed, väljumispiiripunkti nimi, sihtriik ja tagasisaatmise kuupäev, niipea kui need on teada.

III.5

Järelmeetmed

Märkida vajaduse korral CVED-ga hõlmatud saadetise vastuvõtmise ja vastavuse sertifitseerimise eest vastutav asutus.

III.6

Sertifikaati välja andev ametnik

Saadetise tagasisaatmise ja järelmeetmete võtmise korral tähendab see vastutava ametniku allkirja.

2. OSA

CVED-P2 näidis

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


(1)  Komisjoni 4. aprilli 2011. aasta rakendusotsus 2011/215/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses liitu importimiseks või kolmandatesse riikidesse saatmiseks ettenähtud tootepartiide ümberlaadimisega sisenemiskoha piiripunktis (ELT L 90, 6.4.2011, lk 50).


II LISA

III LISA

1. OSA

Juhised loomade jaoks ettenähtud ühise veterinaariaalase sisenemisdokumendi kohta – näidis 2 (CVED-A2)

Üldine

I osas esitatud kanded kujutavad endast CVED-A2 elektroonilise versiooni andmesõnastikke.

Elektroonilise CVED-A2 paberkoopial peab olema kordumatu masinloetav optiline märgis, mille hüperlink suunab elektroonilisele versioonile.

Lahtritest I.20 – I.26 ja lahtritest II.9 – II.16 peate valima ühe lahtri; iga lahtri puhul peate valima ühe variandi.

Kui lahter võimaldab valida ühe või mitu varianti, kuvatakse CVED-A2 elektroonilises versioonis vaid valitud võimalus(ed).

Kui lahter ei ole kohustuslik, kuvatakse selle sisu nurksulgudega.

Lahtrite järjestus CVED-A2 näidistes, nende lahtrite suurus ja kuju on soovituslikud.

Kui nõutakse templit, on selle elektrooniline ekvivalent e-tempel.

I OSA – SAADETISE KIRJELDUS

Lahter

Kirjeldus

I.1

Kaubasaatja/eksportija

 

Märkida kaubasaadetist lähetav kaubandusettevõte (kolmandas riigis).

I.2

CVED viide

 

See on süsteemis TRACES määratud kordumatu tähtnumbriline kood (korratakse lahtrites II.2 ja III.2).

I.3

Kohalik viide

 

Märkida kordumatu tähtnumbriline tunnuskood, mille on määranud pädev asutus.

I.4

Piiripunkt

 

Valida piiripunkti nimi.

I.5

Piiripunkti sihtnumber

 

See on süsteemis TRACES piiripunkti jaoks määratud kordumatu tähtnumbriline kood (avaldatud Euroopa Liidu Teatajas).

I.6

Kaubasaaja/importija

 

Märkida kolmanda riigi sertifikaadil esitatud isiku või kaubandusettevõtte aadress. Kõik need üksikasjad on kohustuslikud.

I.7

Sihtkoht

 

Koht, kuhu loomad lõplikuks mahalaadimiseks saadetakse (arvesse ei võeta kontrollpunkte) ja kus neid vastavalt kehtivatele eeskirjadele hoitakse.

Märkida nimi, riik, aadress ja sihtnumber.

Sihtkoht võib vastuvõtja asukohaga sama olla.

I.8

Veose eest vastutav ettevõtja

 

See on isik (sh ametiisik või deklarant), kes vastutab saadetise eest selle esitamisel piiripunktis ja esitab importija nimel pädevale asutusele vajalikud deklaratsioonid: märkida nimi ja aadress.

Vastavalt direktiivi 91/496/EMÜ artikli 3 lõike 1 punktile a peab see isik piiripunkti teavitama.

Veose eest vastutav isik ja vastuvõtja võib olla sama isik.

I.9

Saatedokumendid

 

Number: märkida sertifikaadi kordumatu ametlik number.

Väljaandmise kuupäev: kuupäev, mil veterinaarjärelevalve ametnik või pädev asutus sertifikaadile/dokumendile alla kirjutas.

Saatedokumendid: see puudutab peamiselt teatavat liiki hobuseid (hobusepass), zootehnilisi dokumente või CITESi lubasid.

Äridokumendi viide: lennuveokirja number, laeva lastikirja number või raudtee- või maanteesõiduki puhul kaubasaatelehe number.

I.10

Eelteade

 

Märkida saadetise kavandatav piiripunkti jõudmise kuupäev ja kellaaeg.

Importijad või nende esindajad peavad (vastavalt direktiivi 91/496/EMÜ artikli 3 lõike 1 punktile a) teavitama ühe tööpäevase etteteatamisega piiripunkti veterinaarametnikke, kuhu loomad tuuakse, täpsustades loomade arvu, liigi ja kavandatava saabumise aja.

I.11

Päritoluriik

 

Riik, kus loomad on veetnud nõutud aja (kolm kuud tapmiseks ettenähtud veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste puhul ning aretus-, tootmis- või registreeritud hobuslaste ja kodulindude puhul; kuus kuud aretus- ja tootmisveiste ja sigade puhul ning aretus-, tootmis- või nuumlammaste ja kitsede puhul).

Taassisseveetavate hobuste puhul tähendab see riiki, kust nad viimati lähetati.

I.12

Päritolupiirkond

 

Piirkond, kus loomad on veetnud sama aja, nagu on täpsustatud riigi puhul: see nõue kehtib ainult nende riikide puhul, mis on jagatud piirkondadeks ja mille puhul import on lubatud ainult asjaomase riigi ühest või mitmest osast. Piirkondlikud koodid on esitatud asjaomastes eeskirjades.

I.13

Transpordivahend

 

Märkida piiripunkti saabuvad transpordivahendid:

transpordiliik (õhu-, mere-, raudtee- ja maanteetransport).

Transpordivahendi tunnusandmed: õhutranspordi korral lennu number; meretranspordi korral laeva nimi; raudteetranspordi korral rongi ja vaguni number ning maanteetranspordi puhul maanteesõiduki registreerimisnumber ja haagise number, kui seda on kasutatud.

I.14

Ei kohaldata

I.15

Päritoluettevõte

 

Lahtrisse võib märkida päritoluettevõtte(päritoluettevõtete) nime ja aadressi (vajaduse korral tänav, linn ja piirkond/maakond/riik), riigi ja riigi ISO koodi.

Vajaduse korral märkida registreerimis- või loanumber.

I.16

Ei kohaldata

I.17

Konteineri number/plommi number

 

Märkida vajaduse korral kõik plommi ja konteineri tunnusnumbrid.

Ametliku plommi puhul märkida ametliku plommi number, nagu on märgitud ametlikus sertifikaadis, ja märgistada kast „ametlik plomm“ või märkida mõni muu saatedokumentides nimetatud tõkend.

I.18

Sertifitseeritud

 

Anda sertifikaadis märgitud teavet vastavalt kehtestatud eeskirjadele.

„Direktiivi 92/65/EMÜ kohaselt heakskiidetud asutus“ – ametlikult tunnustatud asutus, instituut või keskus. „Karantiin“ – teatavate lindude puhul osutatakse määrusele (EL) nr 139/2013 (1) ning lindude, kasside ja koerte puhul direktiivile 92/65/EÜ. „Ülekandmine“ – kohaldatakse molluskite suhtes. „Muu“ – käesolevas klassifikatsioonis mujal loetlemata otstarbel.

I.19

Ei kohaldata

I.20

Ümberlaadimiseks

 

Kasutada seda lahtrit vastavalt direktiivi 91/496/EMÜ artikli 4 lõikele 3, kui kaubasaadetist ei impordita selle piiripunkti kaudu ja kui loomad saadetakse edasi meritsi või õhutranspordiga sama laeva või sama õhusõidukiga teise piiripunkti Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda importimiseks. Märkida süsteemis TRACES määratud üksuse number – vt lahter I.5.

Seda lahtrit võib kasutada ka juhul, kui loomad saabuvad ühest kolmandast riigist ELi/EMPsse, et jätkata sama õhusõiduki või laeva pardal teekonda teise kolmandasse riiki.

I.21

Ei kohaldata

I.22

Transiidi jaoks

 

See tähendab, et kolmandast riigist pärit loomad transporditakse vastavalt direktiivi 91/496/EMÜ artiklile 9 läbi ELi/EMP teise kolmandasse riiki. Märkida kolmanda sihtriigi ISO kood.

Väljumise piiripunkt: piiripunkti nimi, kus loomad EList välja viiakse.

I.23

Siseturu jaoks

 

Märgistada see lahter, kus saadetised kavatsetakse liidu turule lasta.

I.24

Ei kohaldata

I.25

Taassisenemise jaoks

 

Taassiseneda võivad ainult registreeritud hobused pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti (määrus (EL) 2018/659) (2).

I.26

Ajutise impordi jaoks

 

Ajutist importi kohaldatakse ainult registreeritud hobuste suhtes. Märkida väljumiskoht ja -kuupäev (see peab olema vähem kui 90 päeva pärast importi).

I.27

Transpordivahend pärast piiripunkti

 

Märkida kasutatav transpordiliik pärast seda, kui saadetis on läbinud piiripunkti, ja esitada üksikasjad (vt selgitav märkus lahtris I.13).

„Muud“ – transpordiliigid, mida ei ole nimetatud määruses (EÜ) nr 1/2005, (3) milles käsitletakse loomade heaolu veo ajal.

I.28

Vedaja

 

Vastavalt loomade heaolu eeskirjadele esitada vedaja loanumber ja õhutranspordi puhul tagada, et lennuettevõtja on IATA liige.

I.29

Lähetamiskuupäev

 

Sellesse lahtrisse võib märkida piiripunktist lähetamise kavandatav kuupäev ja kellaaeg.

I.30

Lennupäevik

 

Märkida, kus on esitatud loomadega kaasas olev teekonnaplaan vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2005 nõuetele.

I.31

Saadetise kirjeldus

 

Liik: märkida looma liik, esitades vajaduse korral üldnimetuse ja tõu.

Muude kui koduloomadena peetavate loomade puhul (eelkõige loomaaedade, näituste või uurimisinstituutide jaoks ette nähtud loomad) esitatakse teaduslik nimetus.

I.32

Pakkeüksuste koguarv

 

Märkida loomade transportimiseks kasutatavate kastide, puuride või latrite arv.

I.33

Üldkogus

 

Märkida loomade arv või kaal kilogrammides, mis on märgitud veterinaarsertifikaadile või muudele dokumentidele.

I.34

Kogunetomass (kg)/kogubrutomass (kg)

 

Seda lahtrit võib kasutada selleks, et:

märkida kogunetomass (st loomade enda mass ilma kontaktpakendite ja muude pakenditeta);

märkida kogubrutomass (st loomade kogumass, millele on liidetud kontaktpakendid ja kõik pakendid, kuid välja arvatud transpordikonteinerid ja muu transpordivarustus).

I.35

Kinnitus

 

Mina, allakirjutanu, eespool kirjeldatud veose eest vastutav isik, kinnitan, et minule teadaolevatel andmetel on käesoleva dokumendi I osas esitatud väited tõesed ja täielikud ning olen nõus järgima direktiivi 91/496/EÜ õiguslikke nõudeid, sealhulgas tasuma veterinaarkontrolli, aga ka saadetiste ümberjaotamise, loomade karantiini või isoleerimise eest, või eutanaasia ja hävitamiskulud, kui see on vajalik.

Allkiri kohustab allakirjutajat võtma tagasi transiitkauba saadetised, mille vastuvõtmisest on kolmas riik keeldunud.


II OSA – KONTROLLID

Lahter

Kirjeldus

II.1

Eelmine CVED

 

See on süsteemis TRACES CVED-le määratud kordumatu tähtnumbriline kood, mida kasutatakse saadetise osadeks jagamise või ümberlaadimise (kui tehakse ametlik kontroll), selle asendamise või tühistamise korral.

II.2

CVED viide

 

See on lahtris I.2 märgitud kordumatu tähtnumbriline kood.

II.3

Dokumentide kontroll

 

Täita iga saadetise puhul. See hõlmab ka vastavust riiklikele nõuetele, olenemata lõppsihtkohast. Selle kontrolli jaoks vajalikud dokumendid esitab importija või importija esindaja.

II.4

Identsuskontroll

 

Võrrelda originaalsertifikaatide ja -dokumentidega.

Erand: märgistada see lahter, kui loomad laaditakse ümber ühest piiripunktist teise, ning ei ole läbinud identsuskontrolli vastavalt direktiivi 91/496/EMÜ artikli 4 lõikele 3.

II.5

Füüsiline kontroll

 

See hõlmab kliinilise läbivaatuse tulemusi ning loomade suremust ja haigestumust.

Erand: märgistada see lahter, kui loomad laaditakse ümber ühest piiripunktist teise ja neid ei ole füüsiliselt kontrollitud vastavalt direktiivi 91/496/EMÜ artikli 4 lõikele 3. Seda lahtrit tuleb kasutada ka selliste direktiivi 90/425/EMÜ A lisas loetlemata liiki loomade puhul, kes on imporditud sellise liikmesriigi piiripunkti kaudu, mis ei ole lõppsihtkoht ja kelle füüsiline kontroll tuleb teha lõppsihtkohaks oleva liikmesriigis koha peal vastavalt direktiivi 91/496/EMÜ artikli 8A jao punkti 1 alapunkti b alapunktile ii.

II.6

Laboriuuringud

 

Uuritud: märkida aine kategooria või nakkusetekitaja, mille kohta on algatatud uurimine.

„Pistelise valiku alusel“ osutab igakuisele proovivõtule vastavalt otsusele 97/794/EÜ.

„Põhineb kahtlustel“ hõlmab juhtumeid, kui loomadel on kahtlustatakse haigust või neil esinevad haigusnähud või neid on testitud vastavalt kehtivatele kaitseklauslitele.

Menetluses: märgistada, kui loomi ei ole lähetatud enne tulemuste selgumist.

II.7

Heaolu kontroll

 

Kirjeldada transporditingimusi ja loomade heaolu saabumisel.

Erand: märgistada see lahter, kui loomad laaditakse ümber ühest piiripunktist teise, ning ei ole läbinud heaolukontrolli.

II.8

Transpordi mõju loomadele

 

Märkida, kui palju loomi on surnud, kui paljud on teekonna jätkamiseks kõlbmatuks muutunud ja kui mitu emaslooma on transportimise ajal poeginud või kui mitme tiinus on katkenud. Kui lähetatakse suurt hulka loomi (ööpäevased tibud, kalad, molluskid jne), esitatakse vastavalt kas surnud või kõlbmatute loomade hinnanguline arv.

II.9

Lubatud ümberlaadimiseks

 

Täita, kui see on asjakohane, et näidata lahtris määratletud ümberlaadimise lubamist. I.20

II.10

Ei kohaldata

II.11

Lubatud transiidiks

 

Täita vajaduse korral, näidates transiitliikmesriigid vastavalt teekonnaplaanile.

II.12

Lubatud siseturule

 

Täita vajaduse korral, kui loomad saadetakse kontrollitud sihtkohta (tapamaja, ametlikult heakskiidetud asutus või karantiin, nagu on määratletud lahtris I.18), mida on lubatud importida eritingimustel.

II.13

Ei kohaldata

II.14

Ei kohaldata

II.15

Lubatud ajutiseks impordiks

 

See lahter täidetakse ainult registreeritud hobuste puhul. Neil on lubatud jääda ELi/EMP territooriumile ainult kuni lahtris I.26 täpsustatud kuupäevani, mis ei tohi ületada 90 päeva.

II.16

Ei ole vastuvõetavad

 

Kasutada seda lahtrit selliste saadetiste jaoks, mis ei vasta ELi nõuetele või on kahtlased.

Vastuvõtmisest keeldumise korral tuleb selgelt märkida järgitav menetlus. „Tapaloomad“ – loomadelt saadud liha võib kasutada inimtoiduks, kui see on kontrolli läbinud. „Eutanaasia“ – loomad tuleb hävitada või kõrvaldada ning nende liha ei tohi lubada kasutada inimtoiduks.

II.17

Keeldumise põhjus

 

Lisada vajaduse korral asjakohane teave. Märgistada vastav kast.

„Sertifikaat puudub/kehtetu sertifikaat“ osutab impordilitsentsidele või transiididokumentidele, mida nõuavad kolmandad riigid või liikmesriigid.

II.18

Kontrollitud sihtkohtade üksikasjad

 

Märkida loanumber ja aadress, sealhulgas sihtnumbriga kõik sihtkohad, kus nõutakse täiendavat veterinaarkontrolli. See kehtib lahtrite II.9, II.11, II.12 ja II.15 puhul. Lahtris II.15 märkida üksnes esimese ettevõtte aadress. Delikaatsete asutuste puhul, mis peavad jääma anonüümseks, märkida neile määratud number, aga mitte aadress.

II.19

Saadetis uuesti plommitud

 

See lahter tuleb täita juhul, kui saadetise esialgne plomm on konteineri avamisel purunenud. Tuleks koostada kõikide sel eesmärgil kasutatud plommide koondnimekiri.

II.20

Piiripunkti identimine

 

Piiripunkti või pädeva asutuse ametlik tempel.

II.21

Sertifikaati välja andev ametnik

 

Vetrinaarjärelevalve ametniku nimi ja allkiri ning kuupäev.

II.22

Kontrollitasud

 

Ettevõttesiseseks kasutamiseks.

II.23

Tollidokumendi viide

 

Selle lahtri peab täitma tolliteenistus, et lisada asjakohast teavet (nt T1 või T5 tollisertifikaadi number), kui saadetised jäävad mõneks ajaks tollikontrolli alla. Kõnealune teave lisatakse tavaliselt pärast veterinaararsti allkirja.

II.24

Järgnev CVED

 

Märkida ühe või mitme CVED-ga seotud tähtnumbriline kood.


III OSA – JÄRELMEETMED

Lahter

Kirjeldus

III.1

Eelmine CVED

See on lahtris II.1 märgitud kordumatu tähtnumbriline kood.

III.2

CVED viide

See on lahtris I.2 märgitud kordumatu tähtnumbriline kood.

III.3

Järgnev CVED

Märkida lahtris II.24 märgitud ühe või mitme CVED-ga seotud tähtnumbriline kood.

III.4

Andmed tagasisaatmise kohta

Märkida kasutatud transpordivahend ja selle tunnusandmed, riik ja riigi ISO kood.

Märkida tagasisaatmise kuupäev ja väljumispiiripunkti nimi kohe, kui see teave on teada.

III.5

Järelmeetmed

Märkida CVED-ga hõlmatud saadetise vastuvõtmise ja vastavuse sertifitseerimise eest vastutav asutus: väljumise piiripunkt, lõppsihtkoha piiripunkt või kontrolliüksus.

Märkida täiendav sihtkoht ja/või nõuete eiramise põhjused või loomade seisundi muutmine (nt nõuetele mittevastav sihtkoht, puuduv või kehtetu sertifikaat, dokumendi mittevastavus, puuduv või kehtetu identimine, mitterahuldavad testid, kahtlusega loom(ad), surnud loom(ad), kaotatud loom(ad) või lõplikuks impordiks muutmine).

III.6

Sertifikaati välja andev ametnik

Saadetiste tagasisaatmise ja järelmeetmete korral tähendab see pädevas asutuses sertifikaadi välja andnud ametniku allkirja.

2. OSA

CVED-A2 näidis

Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9


(1)  Komisjoni 7. jaanuari 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 139/2013, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil liitu (ELT L 47, 20.2.2013, lk 1).

(2)  Komisjoni 12. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/659 elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise tingimuste kohta (ELT L 110, 30.4.2018, lk 1).

(3)  Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1).


III LISA

III LISA

1. OSA

Juhised ühise sisenemisdokumendi kohta – näidis 2 (CED2)

Üldine

I osa täidab sööda- ja toidukäitleja või tema esindaja, kui ei ole märgitud teisiti.

II ja III osa täidab pädev asutus.

Käesolevas osas esitatud kanded kujutavad endast CED2 elektroonilise versiooni andmesõnastikke.

Elektroonilise CED2 paberkoopial peab olema kordumatu masinloetav optiline märgis, mille hüperlink suunab elektroonilisele versioonile.

Kui lahter võimaldab valida ühe või mitu varianti, kuvatakse CED2 elektroonilises versioonis vaid valitud võimalus(ed).

Kui lahter ei ole kohustuslik, kuvatakse selle sisu nurksulgudega.

Lahtrite järjestus CED2 näidistes, nende lahtrite suurus ja kuju on soovituslikud.

Kui nõutakse templit, on selle elektrooniline ekvivalent e-tempel.

I OSA – SAADETISE KIRJELDUS

Lahter

Kirjeldus

I.1

Kaubasaatja/eksportija

 

Märkida saadetist lähetava füüsilise või juriidilise isiku (sööda- ja toidukäitleja) nimi ja täielik aadress. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

I.2

CVED viide

 

See on süsteemis TRACES määratud kordumatu tähtnumbriline kood (korratakse lahtrites II.2 ja III.2).

I.3

Kohalik viide

 

Märkida kordumatu tähtnumbriline tunnuskood, mille on määranud pädev asutus.

I.4

Määratud sisenemiskoht

 

Vajaduse korral valige määratud sisenemiskoha või kontrollpunkti nimi.

I.5

Määratud sisenemiskoha kood

 

See on vajaduse korral süsteemis TRACES sisenemiskoha või kontrollpunkti jaoks määratud kordumatu tähtnumbriline kood.

I.6

Kaubasaaja/importija

 

Märkida nimi ja täielik aadress. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

I.7

Sihtkoht

 

Märkida tarne sihtkoha aadress liidus. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

I.8

Saadetise eest vastutav ettevõtja

 

See on isik (sööda- ja toidukäitleja, tema esindaja või isik, kes tema nimel täidab deklaratsiooni), kes vastutab saadetise eest, kui see on jõudnud määratud sisenemiskohta, ja kes esitab importija nimel vajalikud deklaratsioonid määratud sisenemiskoha pädevale asutusele. Märkida nimi ja täielik aadress. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

I.9

Saatedokumendid

 

Märkida saadetisega kaasas olevate ametlike dokumentide väljaandmise kuupäev ja number.

Äridokumendi viide: lennuveokirja number, laeva lastikirja number või raudtee- või maanteesõiduki puhul kaubasaatelehe number.

I.10

Eelteade

 

Märkida vajaduse korral saadetise kavandatav määratud sisenemiskohta või kontrollpunkti jõudmise kuupäev.

I.11

Päritoluriik

 

See tähendab kolmandat riiki, kust kaup pärineb, kus see on kasvatatud, koristatud või toodetud.

I.12

Ei kohaldata

I.13

Transpordivahend

 

Märkida üksikasjalikud andmed transpordivahendi kohta, millega saadetis tuuakse: õhusõidukite puhul lennunumber, laevade puhul laeva nimi, maanteesõidukite puhul registreerimisnumber ja vajadusel haagise number, raudteesõidukite puhul rongi tunnusandmed ja vaguni number.

I.14

Lähteriik

 

See tähendab kolmandat riiki, kus saadetis on pandud liitu sõitva lõpliku transpordivahendi peale.

I.15

Ei kohaldata

I.16

Veotingimused

 

Valida sobiv temperatuur veo ajal.

I.17

Konteineri number/plommi number

 

Märkida vajaduse korral kõik plommi ja konteineri tunnusnumbrid.

Ametliku plommi puhul märkida ametliku plommi number, nagu on märgitud ametlikus sertifikaadis, ja märgistada kast „ametlik plomm“ või märkida mõni muu saatedokumentides nimetatud tõkend.

I.18

Sertifitseeritud

 

Märkida kauba kasutusotstarve, nagu on märgitud ametlikus sertifikaadis (vajaduse korral) või äridokumendis.

Märgistada asjaomane kast vastavalt sellele, kas kaup on ette nähtud inimtoiduks eelnevalt sortimata või muul viisil füüsiliselt töötlemata kujul (sel juhul märgistada lahter „Inimtoit“) või inimtoiduks pärast sellist töötlemist (märgistada lahter „Edasine töötlemine“) või kasutamiseks söödana (märgistada lahter „Sööt“).

I.19

Ei kohaldata

I.20

Üleviimiseks

 

Artikli 19 lõikes 1 sätestatud üleminekuajal valib määratud sisenemiskoht selle lahtri, et lubada üleviimist teise kontrollpunkti pärast seda, kui määratud sisenemiskohas on tehtud rahuldav dokumentide kontroll.

I.21

Edasitoimetamiseks

 

Märkida eelistatud koht, kuhu identsus- ja füüsiliseks kontrolliks valitud saadetis kooskõlas artikliga 8 määratud sisenemiskoha loal füüsilise kontrolli tulemuste selgumiseni transporditakse.

I.22

Ei kohaldata

I.23

Siseturu jaoks

 

Märgistada see lahter siis, kui saadetis on ette nähtud liitu importimiseks (artikkel 8).

I.24

Ei kohaldata

I.25

Ei kohaldata

I.26

Ei kohaldata

I.27

Transpordivahend pärast piiripunkti

 

Valida sobiv transpordivahend kontrollpunkti üleviimise või edasitoimetamise puhul (vt juhised lahtris I.13).

I.28

Ei kohaldata

 

 

I.29

Ei kohaldata

 

 

I.30

Ei kohaldata

I.31

Saadetise kirjeldus

 

Esitada kauba detailne kirjeldus (sh sööda puhul selle liik).

Kasutada kauba tunnuskoodi, mis on esitatud I lisas (sh lisada olemasolu korral TARICi alamrubriigi kood).

Märkida pakendiliik.

I.32

Pakkeüksuste koguarv

 

Vajaduse korral märkida saadetisse kuuluvate pakkeüksuste koguarv.

I.33

Üldkogus

 

Vajaduse korral märkida üksuste või mahu arv.

I.34

Kogunetomass (kg)/kogubrutomass (kg)

 

Netomass: tegeliku toote mass kilogrammides ilma pakendi massita. Netomass on määratletud kui toodete mass ilma kontaktpakendite ja muude pakenditeta.

Brutomass: kogumass kilogrammides. Brutomass määratletakse toodete kogumassina koos kontaktpakendite ja muu pakendiga, välja arvatud transpordikonteinerid ja muu transpordivarustus.

I.35

Kinnitus

 

Deklaratsiooni peab allkirjastama saadetise eest vastutav füüsiline isik.

Mina, allakirjutanud ettevõtja, eespool kirjeldatud saadetise eest vastutav isik, kinnitan, et minule teadaolevatel andmetel on käesoleva dokumendi I osas esitatu tõene ja täielik ning ma nõustun täitma määrusest (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta) tulenevaid nõudeid, sh ametliku kontrollimise eest tasumine, ning nõustun sööda- ja toidualastele õigusaktidele mittevastavuse korral rakendatavate ametlike meetmetega.


II OSA – KONTROLLID

Lahter

Kirjeldus

II.1

Eelmine CVED

 

Märkida selles lahtris süsteemis TRACES CED jaoksmääratud kordumatu tähtnumbriline kood, mida kasutatakse enne kontrollpunkti üleviimist või enne edasitoimetamist.

II.2

CVED viide

 

See on lahtris I.2 märgitud kordumatu tähtnumbriline kood.

II.3

Dokumentide kontroll

 

Täita iga saadetise puhul.

II.4

Identsuskontroll

 

Määratud sisenemiskoha pädev asutus või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädev asutus märgib identsuskontrolli tulemused.

II.5

Füüsiline kontroll

 

Määratud sisenemiskoha pädev asutus märgib, kas saadetis on valitud füüsiliseks kontrolliks, mida saab artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal teha mõnes teises kontrollpunktis.

Määratud sisenemiskoha pädev asutus või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädev asutus märgib siia füüsilise kontrolli tulemused.

II.6

Laboriuuringud

 

Määratud sisenemiskoha pädev asutus või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädev asutus märgib siia laboriuuringute tulemused. Siia märkida ainekategooria või nakkusetekitaja, mida on laboriuuringutega kontrollitud.

II.7

Ei kohaldata

II.8

Ei kohaldata

II.9

Lubatud üleviimiseks

 

Pärast dokumentide kontrollimise rahuldavat tulemust märgib määratud sisenemiskoha pädev asutus artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal, millisesse kontrollpunkti võib saadetise transportida identsuse ja füüsiliseks kontrollimiseks.

II.10

Edasitoimetamiseks

 

Määratud sisenemiskoha pädev asutus märgib, kas saadetist on lubatud vastavalt artiklile 8 edasi toimetada. Edasitoimetamist võib lubada üksnes juhul, kui määratud sisenemiskohas on kontrollitud saadetise identsust ja kui kontrollimise tulemus on rahuldav. Lahter II.4 täidetakse seega ajal, kui saadetise edasitoimetamiseks on antud luba, lahter II.5 täidetakse aga siis, kui laboriuuringute tulemused on selgunud.

II.11

Ei kohaldata

II.12

Lubatud siseturule

 

See lahter tuleb täita kõikide saadetiste puhul, mis on liidus vabasse ringlusse lubatud.

II.13

Ei kohaldata

II.14

Ei kohaldata

II.15

Ei kohaldata

II.16

Ei ole vastuvõetavad

 

Märkida selgelt kuupäev, mil meede tuleb võtta, kui saadetis dokumentide kontrollimisel saadud mitterahuldavate tulemuste tõttu tagasi lükatakse.

II.17

Keeldumise põhjus

 

Märgistada vastav kast.

II.18

Kontrollitud sihtkohtade üksikasjad (lahtrid II.9, II.10 ja II.16)

 

Märkida vajaduse korral loanumber ja aadress (või laeva nimi ja sadam) kõikide sihtkohtade puhul, kus nõutakse saadetise täiendavat kontrolli.

II.19

Saadetis uuesti plommitud

 

See lahter tuleb täita juhul, kui saadetise esialgne plomm on konteineri avamisel purunenud. Tuleb koostada kõikide sel eesmärgil kasutatud plommide koondnimekiri.

II.20

Määratud sisenemiskoha või kontrollpunkti identimine

 

Määratud sisenemiskoha pädeva asutuse või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädeva asutuse ametlik tempel.

II.21

Sertifikaati välja andev ametnik

 

Määratud sisenemiskoha pädeva asutuse või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädeva asutuse vastutava ametniku allkiri.

Mina, allakirjutanu, määratud sisenemiskoha/kontrollpunkti ametlik inspektor, kinnitan, et saadetist on kontrollitud kooskõlas Euroopa Liidu nõuetega.

II.22

Kontrollitasud

 

Seda lahtrit võib kasutada kontrollitasude märkimiseks.

II.23

Tollidokumendi viide

 

Vajaduse korral täidab toll.

II.24

Järgnev CVED

 

Märkida süsteemis TRACES on CED jaoksmääratud kordumatu tähtnumbriline kood, mida kasutatakse pärast kontrollpunkti üleviimist või pärast edasitoimetamist.


III OSA – JÄRELMEETMED

Lahter

Kirjeldus

III.1

Eelmine CVED

See on lahtris II.1 märgitud kordumatu tähtnumbriline kood.

III.2

CVED viide

See on lahtris I.2 märgitud kordumatu tähtnumbriline kood.

III.3

Järgnev CVED

Märkida lahtris II.24 märgitud ühe või mitme CED-ga seotud tähtnumbriline kood.

III.4

Andmed tagasisaatmise kohta

Määratud sisenemiskoha pädev asutus või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädev asutus märgib kasutatava transpordivahendi, selle tunnusandmed, sihtriigi ja tagasisaatmise kuupäeva, niipea kui need andmed teada on. Väljumise piiripunkti või määratud sisenemiskoha nime märkimine on vabatahtlik.

III.5

Järelmeetmed

Märkida vajaduse korral kohaliku pädeva asutuse vastutav üksus, kelle järelevalve all on saadetis hävitamise, muutmise või muul otstarbel kasutamise korral. Kohalik pädev asutus märgib sellesse lahtrisse teabe saadetise saabumise ning saadetise vastavuse kohta.

III.6

Sertifikaati välja andev ametnik

Tagasisaatmise korral tähendab see määratud sisenemiskoha pädeva asutuse või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädeva asutuse vastutava ametniku allkirja.

Hävitamise, muutmise või muul otstarbel kasutamise korral tähendab see kohaliku pädeva asutuse vastutava ametniku allkirja.

2. OSA

CED2 näidis

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13