11.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 260/8


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1702,

1. august 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, kehtestades prioriteetsete taimekahjustajate loetelu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 6 lõikele 2 on komisjonil õigus kehtestada prioriteetsete taimekahjustajate loetelu.

(2)

Prioriteetsed taimekahjustajad on liidu karantiinsed taimekahjustajad, mis vastavad kõigile järgmistele tingimustele: esiteks, teadaolevalt ei esine taimekahjustajat liidu territooriumil või on teada, et taimekahjustajat esineb kas väikesel osal territooriumist või esineb seda asjaomasel territooriumil vähe, ebaregulaarselt, isoleeritult ja harva; teiseks on taimekahjustaja võimalik majanduslik, sotsiaalne või keskkonnamõju liidu territooriumil eriti tugev ning kolmandaks on taimekahjustaja kantud prioriteetsete taimekahjustajate loetellu.

(3)

Komisjon on teinud hindamise, et määrata kindlaks, millised taimekahjustajad tuleks kanda prioriteetsete taimekahjustajate loetellu. See hinnang põhines komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Euroopa Toiduohutusameti väljatöötatud metoodikal.

(4)

Metoodika hõlmab koondnäitajaid ja mitmel kriteeriumil põhinevat analüüsi. Selles on arvesse võetud hinnatud taimekahjustajate võimalikku levikut ja kohandumist ning selle tagajärgi liidu territooriumil. Lisaks sellele on metoodika puhul arvesse võetud määruse (EL) 2016/2031 I lisa 1. jao punktis 2 ja 2. jaos loetletud kriteeriume, mis hõlmavad nii majanduslikku, sotsiaalset kui ka keskkonnamõõdet.

(5)

Hindamisel võeti arvesse komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Euroopa Toiduohutusameti rakendatud metoodikaga saavutatud tulemusi ning üldsusega konsulteerimist parema õigusloome portaalis. Tehtud hindamise kohaselt on 20 taimekahjustajat, mille võimalik majanduslik, sotsiaalne või keskkonnamõju on liidu territooriumil eriti tugev.

(6)

Pealegi, teadaolevalt ei esine kõnealuseid taimekahjustajaid liidu territooriumil või on teada, et neid esineb kas väikesel osal territooriumist või esineb neid asjaomasel territooriumil vähe, ebaregulaarselt, isoleeritult ja harva.

(7)

Seetõttu on asjakohane esitada nende taimekahjustajate loetelu käesoleva määruse lisas.

(8)

Selleks et tagada liidu karantiinsete taimekahjustajatega seotud kõikide eeskirjade ühtne kohaldamine, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast kui määrust (EL) 2016/2031, st alates 14. detsembrist 2019,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Prioriteetsete taimekahjustajate loetelu

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 6 lõikes 2 osutatud prioriteetsete taimekahjustajate loetelu on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. august 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.


LISA

Prioriteetsete taimekahjustajate loetelu

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., tsitruste Huanglongbingi haiguse ehk tsitruste rohetõve põhjustaja

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)