8.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 257/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/1676

7. oktoober 2019,

millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 (toidu lisaainete kohta) II lisa teatavaid keeleversioone

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 tšehhikeelses versioonis on vead II lisa A osa tabelis 2 ja II lisa E osa toidugruppides 02.1, 02.2.2, 04.2.5.1, 04.2.5.2, 04.2.5.3, 08.2, 08.3.1, 08.3.2, 08.3.3, 14.1.4, 15.1 ja 15.2. Seepärast tuleks tšehhikeelses versioonis parandada nendes sätetes nimetatud toidu lisaainete kasutamise tingimusi (piirangud/erandid), et tagada õigusselgus toidukäitlejate jaoks ja siseturu sujuv toimimine.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 lätikeelses versioonis on viga II lisa E osa toidugrupis 04.1.2. Seepärast tuleks lätikeelses versioonis parandada selles sättes nimetatud toidu lisaainete kasutamise tingimusi (piirangud/erandid), et tagada õigusselgus toidukäitlejate jaoks ja siseturu sujuv toimimine.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 slovakikeelses versioonis on viga II lisa E osa toidugrupis 07.1. Seepärast tuleks slovakikeelses versioonis parandada selles sättes nimetatud toidu lisaainete kasutamise tingimusi (piirangud/erandid), et tagada õigusselgus toidukäitlejate jaoks ja siseturu sujuv toimimine.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 läti-, slovaki- ja tšehhikeelset versiooni tuleks seepärast vastavalt parandada. Muukeelsetes versioonides ei ole vaja parandusi teha.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.