11.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1395,

10. september 2019,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Bosniat ja Hertsegoviinat ning Iisraeli käsitlevaid kandeid ning Põhja-Makedoonia Vabariigi nimetust selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib liitu importida või läbi liidu vedada teatavaid linnukasvatussaadusi, ning munatoodete veterinaarsertifikaadi näidist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat lauset, artikli 8 punkti 1 esimest lõiku, artikli 8 punkti 4 ja artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (2) eriti selle artikli 23 lõiget 1, artikli 24 lõiget 2, artikli 25 lõiget 2 ja artikli 26 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 798/2008 (3) on kehtestatud veterinaarsertifikaatide nõuded kodulindude ja linnukasvatussaaduste (edaspidi „kaubad“) liitu importimise ja liidu kaudu toimuva transiidi suhtes, kaasa arvatud ladustamine transiidi ajal. Kõnealuses määruses on sätestatud, et neid kaupu tohib liitu importida ja läbi liidu vedada ainult kõnealuse määruse I lisa 1. osas esitatud tabeli 1. ja 3. veerus loetletud kolmandatest riikidest, territooriumidelt, tsoonidest ja piirkondadest.

(2)

Määruses (EÜ) nr 798/2008 on sätestatud ka tingimused, mille täitmisel loetakse kolmas riik, territoorium, tsoon ja piirkond kõrge patogeensusega linnugripist vabaks.

(3)

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas on Bosnia ja Hertsegoviina loetletud kolmanda riigina, mille kogu territooriumilt on lubatud kodulindude liha liitu importida või liidust läbi vedada.

(4)

Bosnia ja Hertsegoviina on taotlenud luba importida liitu ja vedada läbi liidu mune ja munatooteid. Komisjon tegi Bosnias ja Hertsegoviinas auditi, et hinnata liitu eksportimiseks ettenähtud kodulindude liha käsitlevaid loomatervishoiu kontrolle, ning auditiga kogutud andmete ja auditi soodsa tulemuse põhjal tegi komisjon järelduse, et Bosnia ja Hertsegoviina vastab määruses (EÜ) nr 798/2008 sätestatud loomatervishoiunõuetele munade ja munatoodete importimiseks liitu ja läbi liidu vedamiseks. Seetõttu on asjakohane muuta Bosnia ja Hertsegoviina kannet määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabelis ja lubada sellel kolmandal riigil importida liitu ja vedada läbi liidu mune ja munatooteid.

(5)

Lisaks sellele on Bosnia ja Hertsegoviina esitanud komisjonile munakanade liigis Gallus gallus esineva Salmonella riikliku tõrjekava. Leiti, et kõnealune tõrjekava ei anna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2160/2003 (4) sätestatud tagatisi ning seda ei kiidetud heaks. Seega on Bosniast ja Hertsegoviinast lubatud importida üksnes liigi Gallus gallus mune vastavalt määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 2. osa punktile „S4“.

(6)

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas on Iisrael loetletud kolmanda riigina, mille territooriumi teatavatest osadest on olenevalt Newcastle'i haigusest tingitud hädatapmispõhimõtte rakendamisest lubatud teatud munatooteid liitu importida või läbi liidu vedada. Selline piirkonnajaotuskava on esitatud määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas.

(7)

24. aprillil 2019 kinnitas Iisrael alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripi esinemist ühes kodulinnukasvatuses oma territooriumil. Kõnealuse kinnitatud kõrge patogeensusega linnugripi puhangu tõttu alates aprillist 2019 ei saa Iisraeli enam kõnealusest haigusest vabaks pidada ning Iisraeli veterinaarasutustel ei ole enam võimalik välja anda sertifikaate liitu imporditavatele või läbi liidu veetavatele inimtoiduks ettenähtud kodulindude liha saadetistele.

(8)

Iisraeli veterinaarasutused on esitanud komisjonile kõrge patogeensusega linnugripi puhangu kohta teavet ja kinnitanud, et nad on alates taudipuhangu kindlakstegemise päevast peatanud veterinaarsertifikaatide väljastamise liitu imporditavatele või läbi liidu veetavatele inimtoiduks ettenähtud kodulinnulihasaadetistele.

(9)

Seega ei ole selliste toodete saadetisi alates nimetatud kuupäevast Iisraelist liitu sisse toodud. Selguse ja õiguskindluse huvides on asjakohane dokumenteerida kõnealune olukord ja kanda määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osas tabelisse asjakohane lõppkuupäev. Nii tagatakse ka see, et kui Iisrael saab kõrge patogeensusega linnugripist vabaks ja talle kehtestatakse alguskuupäev, ei või selliste pärast lõppkuupäeva ja enne alguskuupäeva valmistatud toodete saadetisi liitu sisse tuua.

(10)

Seepärast tuleks muuta määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabelis esitatud kannet Iisraeli kohta, et võtta arvesse praegust epidemioloogilist olukorda kõnealuses kolmandas riigis.

(11)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) vahendamise tulemusena saavutasid Ateena ja Skopje 2018. aasta juunis kahepoolse kokkuleppe („Prespa kokkulepe“), et muuta ÜRO esialgset viidet endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile. Mõlemad riigid on nüüdseks kokkuleppe ratifitseerinud ja Põhja-Makedoonia Vabariik on ELile ametlikult teatanud selle jõustumisest. Seetõttu on asjakohane muuta kõnealuse kolmanda riigi nimi määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 1. osa tabelis.

(12)

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 2. osas on sätestatud munatoodete veterinaarsertifikaadi näidis (EP). Kõnealuse veterinaarsertifikaadi näidise I osa märkustes on viidatud harmoneeritud süsteemi (HS) kaubakoodidele, mis tuleb märkida kõnealuse sertifikaadi I osa lahtrisse I.19.

(13)

Munadest eraldatud ensüüme, nagu näiteks lüsosüüm, loetakse munatoodeteks ja kõnealustele ensüümidele vastavad asjakohased HS-koodid tuleks lisada HS-koodidele, mis on märgitud munatoodete kohta veterinaarsertifikaadi näidise I osa lahtrisse I.19. Seega tuleks vastavalt muuta munatoodete veterinaarsertifikaadi näidist (EP).

(14)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa vastavalt muuta.

(15)

Veterinaarsertifikaatide muudetud näidiste kohustuslikuks muutmisele peaks eelnema kahekuuline üleminekuaeg, et liikmesriigid ja tööstusharu saaksid veterinaarsertifikaadi muudetud näidises sätestatud nõuetega kohaneda.

(16)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Üleminekuajal kuni 11. novembrini 2019 lubavad liikmesriigid jätkuvalt tuua liitu sellise kauba saadetisi, millega on kaasas määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa 2. osas esitatud veterinaarsertifikaadi näidisele vastav veterinaarsertifikaat munatoodete jaoks sellisel kujul, mis kehtis enne käesoleva määrusega tehtud muudatusi näidises, juhul kui sertifikaat on allkirjastatud enne 11. oktoobrit 2019.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. september 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 74.

(3)  Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta (ELT L 325, 12.12.2003, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

1. osa muudetakse järgmiselt:

a)

Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kolmanda riigi või territooriumi ISO-kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire staatus

Linnugripi vastu vaktsineerimise staatus

Salmonella tõrje staatus (6)

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev (1)

Alguskuupäev (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„BA – Bosnia ja Hertsegoviina

BA-0

Kogu riik

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4“

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

Iisraeli käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kolmanda riigi või territooriumi ISO-kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire staatus

Linnugripi vastu vaktsineerimise staatus

Salmonella tõrje staatus (6)

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev (1)

Alguskuupäev (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„IL – Iisrael(5)

IL-0

Kogu riik

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4“

IL-1

Maanteest nr 5 lõunasse jääv ala

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Maanteest nr 5 põhja jääv ala

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

Põhja-Makedoonia Vabariiki käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

Kolmanda riigi või territooriumi ISO-kood ja nimi

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kood

Kolmanda riigi, territooriumi, tsooni või piirkonna kirjeldus

Veterinaarsertifikaat

Eritingimused

Eritingimused

Linnugripi seire staatus

Linnugripi vastu vaktsineerimise staatus

Salmonella tõrje staatus (6)

Näidis(ed)

Lisatagatised

Lõppkuupäev (1)

Alguskuupäev (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„Põhja-Makedoonia Vabariik

MK-0

Kogu riik

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017“

 

 

 

d)

järgmine allmärkus jäetakse välja:

„(4)

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik: selle riigi lõplik nomenklatuur lepitakse kokku pärast ÜRO tasandil toimuvate läbirääkimiste lõppemist.“

2)

2. osas asendatakse munatoodete (EP) veterinaarsertifikaadi näidis järgmisega:

Munatoodete (EP) veterinaarsertifikaadi näidis

Image 1 Tekst pildi Image 2 Tekst pildi Image 3 Tekst pildi Image 4 Tekst pildi