8.8.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/42


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1333,

25. juuni 2019,

mis käsitleb kalapüügivõimaluste jaotamist Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli alusel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas nõukogu otsusega (EL) 2019/1332 (1) kirjutati Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelisele säästva kalapüügi partnerluslepingule (edaspidi „partnerlusleping“) ning Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokollile (edaspidi „protokoll“) alla 31. juulil 2019.

(2)

Partnerluslepinguga tunnistatakse kehtetuks Euroopa Majandusühenduse ja Gambia Vabariigi valitsuse vaheline Gambia rannikuvetes kalastamise leping, (2) mis jõustus 2. juunil 1987.

(3)

Protokolli kehtivusaeg on kuus aastat alates selle kohaldamise alguskuupäevast.

(4)

Protokollis sätestatud kalapüügivõimalused tuleks jaotada liikmesriikide vahel protokolli kohaldamisajaks.

(5)

Protokolli kohaldatakse selle allkirjastamisest alates ajutiselt, et liidu laevad saaksid kiiresti püügitegevust alustada. Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokollis sätestatud kalapüügivõimalused jaotatakse liikmesriikide vahel järgmiselt:

a)

tuunipüügiseinerid:

Hispaania

16 laeva

Prantsusmaa

12 laeva

b)

ritvõngelaevad:

Hispaania

8 laeva

Prantsusmaa

2 laeva

c)

süvamere põhjatraalerid:

Liikmesriik

Pidevalt tegutsevate süvamere põhjatraalerite maksimaalne arv

Kvartaalsete püügilubade arv aastas (3)

Sihtliigid tonnides, nagu on kindlaks määratud protokolli lisa 2b liites

Hispaania

3

10

625

Kreeka

2 (kahes erinevas kvartalis)

125

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 31. juulist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 25. juuni 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A. ANTON


(1)  Nõukogu 25. juuni 2019. aasta otsus (EL) 2019/1332 Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja nimetatud partnerluslepingu rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja nende ajutise kohaldamise kohta (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).

(2)  EÜT L 146, 6.6.1987, lk 3.

(3)  Asjaomased liikmesriigid teevad komisjoniga koostööd, et koordineerida kvartaalsete püügilubade kasutamist.