2.8.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 204/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1292,

31. juuli 2019,

millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas) artikli 21 lõiget 2

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari 2016. aasta määrust (EL) 2016/44, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 204/2011, (1) eriti selle artikli 21 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2016 vastu määruse (EL) 2016/44.

(2)

Kooskõlas määruse (EL) 2016/44 artikli 21 lõikega 6 on nõukogu läbi vaadanud kõnealuse määruse III lisas esitatud isikute ja üksuste loetelu.

(3)

Kahte isikut puudutavad kanded tuleks määruse (EL) 2016/44 III lisas esitatud isikute ja üksuste loetelust välja jätta.

(4)

Määruse (EL) 2016/44 III lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2016/44 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

T. TUPPURAINEN


(1)  ELT L 12, 19.1.2016, lk 1.


LISA

Määruse (EL) 2016/44 III lisa („Artikli 6 lõikes 2 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetelu“) A osas (Isikud) esitatud loetelust jäetakse välja 1. kanne (ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) ja 14. kanne (Dr AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed) ning ülejäänud kanded nummerdatakse vastavalt ümber.