12.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 187/11


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1188,

14. märts 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 seoses toimivusklasside kehtestamisega väliruloode ja markiiside vastupanule tuulekoormuse suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa standard EN 13561, mis käsitleb väliruloosid ja markiise, võeti Euroopa Standardikomitees algselt vastu 2004. aastal ja seda muudeti 2008. aastal. Selles on sätestatud neli väliruloode ja markiiside toimivusklassi, ennekõike mis puudutab nimetatud toodete vastupanu tuulekoormusele.

(2)

Standardiga EN 13561 kehtestatud klassid ei ole praegu turul olemasolevate toodete jaoks piisavad. Kõige uuemate toodete vastupanu tuulekoormusele on suurem kui varasemate toodete puhul. Olemasolevate klasside kasutamine võib teatud juhtudel tingida ohutusprobleeme, mis on seotud toodete kinnitustega.

(3)

Seega tuleb standardis EN 13561 esitatud tuulekoormusele vastupanu klassifikatsioonile lisada veel kolm toimivusklassi. Samuti tuleb seoses klasside kasutamisega vahet teha kõnealuse standardiga hõlmatud toodete alamklassidel, ennekõike mis puudutab liigendtugedega markiise, selliseid väliruloosid, mille kangas liigub külgjuhikutes, ja pergolaid.

(4)

Vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 artiklile 27 võivad toimivusklassid seoses ehitustoodete põhiomadustega kehtestada kas komisjon või Euroopa standardiorganisatsioonid, lähtudes komisjoni poolt talle antud läbivaadatud volitusest. Kuna täiendavad toimivusklassid tuleb kehtestada võimalikult kiiresti, peaks uued toimivusklassid kehtestama komisjon. Kõnealuse määruse artikli 27 lõike 2 kohaselt tuleb kõnealuseid klasse kasutada ühtlustatud standardites,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kehtestatakse väliruloode ja markiiside tuulekoormusele vastupanu toimivusklassid, mis esitatakse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.


LISA

Tabel 1

Tuulekoormusele vastupanu toimivusklassid selliste väliruloode puhul, mille kangas liigub külgjuhikutes, ja pergolate puhul

Klass

0

1

2

3

Nominaalne tuulesurve pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110 – < 170

Turvaline tuulesurve pN (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132 – < 204


Klass

4

5

6

Nominaalne tuulesurve pN (N/m2)

≥ 170 – < 270

≥ 270 – < 400

≥ 400

Turvaline tuulesurve pN (N/m2)

≥ 204 – < 324

≥ 324 – < 480

≥ 480

Tabel 2

Tuulekoormusele vastupanu toimivusklassid käärliigendiga markiiside, lihtmarkiiside, libistatavate kinnitustega markiiside, vertikaalsete markiiside, ruloosarnaste markiiside (markisolette), fassaadikatete, katusemarkiiside, lehtlaruloode ja putukavõrkude puhul

Klass

0

1

2

3

Nominaalne tuulesurve pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110

Turvaline tuulesurve pN (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132


Tabel 3

Tuulekoormusele vastupanu toimivusklassid liigendmarkiiside puhul

Klass

0

1

2

Nominaalne tuulesurve pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70

Turvaline tuulesurve pN (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84