10.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 184/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1174,

9. juuli 2019,

millega kehtestatakse 2019. aastaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1307/2013 sätestatud teatavate otsetoetuskavade suhtes kohaldatavad eelarve ülemmäärad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009, (1) eriti selle artikli 22 lõiget 1, artikli 36 lõiget 4, artikli 42 lõiget 2, artikli 47 lõiget 3, artikli 49 lõiget 2, artikli 51 lõiget 4 ja artikli 53 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon peab iga liikmesriigi jaoks, kes rakendab määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 1. peatüki kohast põhitoetuskava, sätestama 2019. aastaks kõnealuse määruse artikli 22 lõike 1 kohase iga-aastase riikliku ülemmäära, lahutades sama määruse II lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust ülemmäärast sama määruse artiklite 42, 47, 49, 51 ja 53 kohaselt sätestatavad ülemmäärad. Vastavalt määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 lõikele 2 võetakse arvesse kõiki liikmesriikide poolt kõnealuse sätte kohaselt kohaldatud suurendamisi.

(2)

Komisjon peab iga liikmesriigi jaoks, kes rakendab määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 1. peatüki kohast ühtse pindalatoetuse kava, sätestama 2019. aastaks kõnealuse määruse artikli 36 lõike 4 kohase iga-aastase riikliku ülemmäära, lahutades sama määruse II lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust ülemmäärast sama määruse artiklite 42, 47, 49, 51 ja 53 kohaselt sätestatavad ülemmäärad. Komisjon peab määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 36 lõike 4 teise lõigu kohaselt võtma ühtse pindalatoetuse kava iga-aastast riiklikku ülemmäära sätestades arvesse kõiki liikmesriikide poolt kõnealuse sätte kohaselt kohaldatud suurendamisi.

(3)

Komisjon peab iga liikmesriigi jaoks, kes annab ümberjaotavat toetust vastavalt määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 2. peatükile, sätestama 2019. aastaks kõnealuse määruse artikli 42 lõike 2 kohase iga-aastase riikliku ülemmäära, võttes aluseks liikmesriikide poolt sama määruse artikli 42 lõike 1 kohaselt teatatud protsendimäära.

(4)

Määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 3. peatüki kohase kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade 2019. aasta toetuse suhtes tuleb kõnealuse määruse artikli 47 lõikes 3 osutatud iga-aastased riiklikud ülemmäärad 2019. aastaks arvutada kooskõlas sama määruse artikli 47 lõikega 1 ning need peavad moodustama 30 % asjakohase liikmesriigi riiklikust ülemmäärast, mis on sätestatud sama määruse II lisas.

(5)

Komisjon peab liikmesriikide jaoks, kes annavad looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade toetust vastavalt määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 4. peatükile, sätestama 2019. aastaks kõnealuse määruse artikli 49 lõike 2 kohased iga-aastased riiklikud ülemmäärad, võttes aluseks asjaomaste liikmesriikide poolt sama määruse artikli 49 lõike 1 kohaselt teatatud protsendimäära.

(6)

Määruse (EL) nr 1307/2013 III jaotise 5. peatüki kohase noorte põllumajandustootjate toetuse suhtes peab komisjon liikmesriikide poolt sama määruse artikli 51 lõike 1 kohaselt teatatud protsendimäära alusel sätestama 2019. aastaks kõnealuse määruse artikli 51 lõike 4 kohased iga-aastased riiklikud ülemmäärad, mis ei tohi ületada 2 % II lisas sätestatud iga-aastasest ülemmäärast.

(7)

Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 51 lõikega 2 nähakse ette, et kui liikmesriigis 2019. aastal antava noorte põllumajandustootjate toetuse kogusumma ületab kõnealuse määruse artikli 51 lõike 4 kohaselt sama liikmesriigi jaoks sätestatud ülemmäära, rahastab liikmesriik erinevuse, võttes arvesse sama määruse artikli 51 lõikes 1 sätestatud maksimumsummat. Selguse huvides on asjakohane sätestada see maksimumsumma iga liikmesriigi jaoks.

(8)

Komisjon peab iga liikmesriigi jaoks, kes annab 2019. aastal vabatahtlikku tootmiskohustusega seotud toetust vastavalt määruse (EL) nr 1307/2013 IV jaotise 1. peatükile, sätestama 2019. aastaks kõnealuse määruse artikli 53 lõike 7 kohase iga-aastase riikliku ülemmäära, võttes aluseks asjakohase liikmesriigi poolt sama määruse artikli 54 lõike 1 kohaselt teatatud protsendimäära.

(9)

Seoses 2019. aastaga hakati määruses (EL) nr 1307/2013 sätestatud otsetoetuskavasid rakendama 1. jaanuaril 2019. Et kõnealuse määruse kohaldatavus taotlusaasta 2019 puhul oleks kooskõlas vastavate eelarve ülemmäärade kohaldatavusega, tuleks käesolevat määrust hakata kohaldama alates samast kuupäevast.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas otsetoetuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 lõike 1 kohase põhitoetuskava 2019. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa I punktis.

2.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 36 lõike 4 kohase ühtse pindalatoetuse kava 2019. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa II punktis.

3.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 42 lõike 2 kohase ümberjaotava toetuse 2019. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa III punktis.

4.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 47 lõike 3 kohase kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse 2019. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa IV punktis.

5.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 49 lõike 2 kohase looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade toetuse 2019. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa V punktis.

6.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 51 lõike 4 kohase noorte põllumajandustootjate toetuse 2019. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa VI punktis.

7.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 51 lõike 1 kohase noorte põllumajandustootjate toetuse 2019. aasta maksimumsummad on esitatud käesoleva määruse lisa VII punktis.

8.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 53 lõike 7 kohase vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse 2019. aasta riiklikud ülemmäärad on esitatud käesoleva määruse lisa VIII punktis.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 608.


LISA

I.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 lõike 1 kohase põhitoetuskava iga-aastased riiklikud ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2019

Belgia

211 289

Taani

531 810

Saksamaa

2 988 165

Iirimaa

825 611

Kreeka

1 091 170

Hispaania

2 845 377

Prantsusmaa

3 025 958

Horvaatia

143 257

Itaalia

2 155 184

Luksemburg

22 741

Malta

650

Madalmaad

466 930

Austria

470 383

Portugal

279 562

Sloveenia

75 223

Soome

262 840

Rootsi

403 066

Ühendkuningriik

2 092 657

II.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 36 lõike 4 kohase ühtse pindalatoetuse kava iga-aastased riiklikud ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2019

Bulgaaria

378 884

Tšehhi Vabariik

472 211

Eesti

93 655

Küpros

29 672

Läti

148 482

Leedu

187 426

Ungari

733 206

Poola

1 576 884

Rumeenia

987 609

Slovakkia

253 038

III.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 42 lõike 2 kohase ümberjaotava toetuse iga-aastased riiklikud ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2019

Belgia

46 100

Bulgaaria

55 900

Saksamaa

335 480

Prantsusmaa

687 718

Horvaatia

31 765

Leedu

72 552

Poola

298 036

Portugal

23 050

Rumeenia

101 799

Ühendkuningriik

81 479

IV.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 47 lõike 3 kohase kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse iga-aastased riiklikud ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2019

Belgia

144 557

Bulgaaria

238 888

Tšehhi Vabariik

258 509

Taani

245 627

Saksamaa

1 437 770

Eesti

43 190

Iirimaa

363 320

Kreeka

550 385

Hispaania

1 468 030

Prantsusmaa

2 063 154

Horvaatia

95 294

Itaalia

1 111 301

Küpros

14 593

Läti

84 046

Leedu

145 104

Luksemburg

10 030

Ungari

402 860

Malta

1 573

Madalmaad

201 261

Austria

207 521

Poola

1 035 154

Portugal

179 807

Rumeenia

570 959

Sloveenia

40 283

Slovakkia

135 498

Soome

157 389

Rootsi

209 930

Ühendkuningriik

961 573

V.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 49 lõike 2 kohase looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade toetuse iga-aastased riiklikud ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2019

Taani

2 857

Sloveenia

2 122

VI.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 51 lõike 4 kohase noorte põllumajandustootjate toetuse iga-aastased riiklikud ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2019

Belgia

9 095

Bulgaaria

3 176

Tšehhi Vabariik

1 723

Taani

14 328

Saksamaa

47 926

Eesti

979

Iirimaa

24 221

Kreeka

36 692

Hispaania

97 869

Prantsusmaa

68 772

Horvaatia

6 353

Itaalia

37 043

Küpros

657

Läti

5 603

Leedu

6 046

Luksemburg

501

Ungari

5 371

Malta

21

Madalmaad

13 417

Austria

13 835

Poola

34 505

Portugal

11 987

Rumeenia

23 752

Sloveenia

2 014

Slovakkia

1 706

Soome

5 246

Rootsi

10 497

Ühendkuningriik

16 405

VII.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 51 lõike 1 kohase noorte põllumajandustootjate toetuse maksimumsummad

(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2019

Belgia

9 637

Bulgaaria

15 926

Tšehhi Vabariik

17 234

Taani

16 375

Saksamaa

95 851

Eesti

2 879

Iirimaa

24 221

Kreeka

36 692

Hispaania

97 869

Prantsusmaa

137 544

Horvaatia

6 353

Itaalia

74 087

Küpros

973

Läti

5 603

Leedu

9 674

Luksemburg

669

Ungari

26 857

Malta

105

Madalmaad

13 417

Austria

13 835

Poola

69 010

Portugal

11 987

Rumeenia

38 064

Sloveenia

2 686

Slovakkia

9 033

Soome

10 493

Rootsi

13 995

Ühendkuningriik

64 105

VIII.   Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 53 lõike 7 kohase vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse iga-aastased riiklikud ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

2019

Belgia

80 935

Bulgaaria

119 444

Tšehhi Vabariik

129 255

Taani

24 135

Eesti

6 142

Iirimaa

3 000

Kreeka

182 056

Hispaania

584 919

Prantsusmaa

1 031 577

Horvaatia

47 647

Itaalia

478 600

Küpros

3 891

Läti

42 023

Leedu

72 552

Luksemburg

160

Ungari

201 430

Malta

3 000

Madalmaad

3 350

Austria

14 526

Poola

505 933

Portugal

117 535

Rumeenia

259 043

Sloveenia

17 456

Slovakkia

67 740

Soome

102 828

Rootsi

90 970

Ühendkuningriik

53 129