27.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 173/36


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1089,

6. juuni 2019,

mis käsitleb kalapüügivõimaluste jaotamist vastavalt Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokollile (2019–2024)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu sõlmis 17. märtsil 2008. aastal vastu võetud määrusega (EÜ) nr 241/2008 (1) Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu (2) („leping“). Leping jõustus 15. aprillil 2008, seda on vaikimisi pikendatud ja see on kehtiv.

(2)

Lepingu eelmise protokolli kehtivusaeg lõppes 23. novembril 2017.

(3)

Komisjon on pidanud liidu nimel läbirääkimisi uue protokolli üle. Läbirääkimiste tulemusena parafeeriti uus protokoll 15. novembril 2018.

(4)

Kooskõlas nõukogu otsusega (EL) 2019/1088 (3) allkirjastati Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll (2019–2024) („protokoll“) 15. juunil 2019.

(5)

Protokollis sätestatud kalapüügivõimalused tuleks jaotada liikmesriikide vahel protokolli kohaldamisajaks.

(6)

Protokolli kohaldatakse selle allkirjastamisest alates ajutiselt, et liidu laevad saaksid püügitegevust kiiresti alustada. Seega tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses on „pika rändega liigid“ liigid, mis on loetletud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta mereõiguse konventsiooni I lisas, välja arvatud Alopiidae ja Sphyrnidae perekonda kuuluvad kalad ning liigid Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

Artikkel 2

Kalapüügivõimalused

Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokollis (2019–2024) sätestatud kalapüügivõimalused jaotatakse liikmesriikide vahel vastavalt käesoleva määruse artiklitele 3 ja 4.

Artikkel 3

Põhjalähedased ja väikesed pelaagilised liigid.

Kalapüügivõimalused põhjalähedaste ja väikeste pelaagiliste liikide püügiks jaotatakse liikmesriikide vahel järgmiselt:

1)

protokolli kohaldamise esimesel ja teisel aastal vastavalt püügikoormussüsteemile (brutoregistertonnides, brt) on jaotus järgmine:

a)

krevetikülmutustraalerid:

Hispaania

2 500 brt;

Kreeka

140 brt;

Portugal

1 060 brt;

b)

kala ja peajalgsete püügi ja külmutuse traalerid:

Hispaania

2 900 brt;

Kreeka

225 brt;

Itaalia

375 brt;

c)

väikeste pelaagiliste liikide püügi traalerid:

Hispaania

3 500 brt;

Portugal

500 brt;

Leedu

5 000 brt;

Läti

5 000 brt;

Poola

1 000 brt;

2)

alates protokolli kohaldamise kolmandast aastast vastavalt püügi piirnormide süsteemile, on jaotus liikide kaupa (lubatud kogupüük tonnides, TAC) järgmine:

a)

krevetikülmutustraalerid:

Hispaania

1 650 tonni;

Kreeka

100 tonni;

Portugal

750 tonni;

b)

külmutustraalerid, püügitraalerid:

Hispaania

9 500 tonni;

Kreeka

500 tonni;

Itaalia

1 000 tonni;

c)

kala- ja peajalgsete külmutuse traalerid:

Hispaania

1 200 tonni;

Kreeka

150 tonni;

Itaalia

150 tonni;

d)

väikeste pelaagiliste liikide püügi traalerid:

Hispaania

3 900 tonni;

Portugal

700 tonni;

Leedu

6 000 tonni;

Läti

6 000 tonni;

Poola

1 400 tonni.

Artikkel 4

Pika rändega liigid

Pika rändega liikide püügivõimalused jaotatakse järgmiselt:

a)

tuunikülmutusseinerid ja triivõngelaevad:

Hispaania

14 laeva;

Prantsusmaa

12 laeva;

Portugal

2 laeva;

b)

ritvõngedega tuunipüügilaevad:

Hispaania

10 laeva;

Prantsusmaa

3 laeva.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 15. juunist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 6. juuni 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A. BIRCHALL


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 241/2008 Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (ELT L 75, 18.3.2008, lk 49).

(2)  ELT L 342, 27.12.2007, lk 5.

(3)  Nõukogu 6. juuni 2019. aasta otsus (EL) 2019/1088 Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).