21.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1013,

16. aprill 2019,

liitu sisenevatest teatavate looma- ja kaubakategooriate saadetistest etteteatamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (1) eriti selle artikli 58 esimese lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2017/625 on muu hulgas kehtestatud raamistik ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute jaoks, mida rakendatakse kolmandatest riikidest liitu toodavate loomade ja kaupade suhtes, kontrollimaks nende vastavust liidu õigusaktidele, et kaitsta inimeste, loomade ja taimede tervist, loomade heaolu ning geneetiliselt muundatud organismide ja taimekaitsevahendite puhul ka keskkonda. See raamistik hõlmab määratud piiripunktide kaudu kolmandatest riikidest liitu toodud loomade ja kaupade ametlikku kontrolli.

(2)

Määruse (EL) 2017/625 kohaselt peab teatavate liitu sisenevate saadetiste eest vastutav ettevõtja enne saadetiste saabumist neist piiripunkti pädevatele asutustele ette teatama. Selleks et kõnealused asutused saaksid teha ametlikku kontrolli õigel ajal ja tõhusalt, on asjakohane kindlaks määrata, et minimaalne etteteatamisaeg on üks tööpäev enne saadetiste saabumist.

(3)

Transpordiga seotud logistiliste piirangute tõttu võib saadetisest etteteatamine üks tööpäev enne selle saabumist osutuda mõnikord võimatuks. See võib nii olla näiteks juhul, kui saadetis transporditakse lähetuskohast piiripunkti vähem kui 24 tunni jooksul ning enne saadetise laadimist ei ole võimalik saada vastavate ühtse sisseveodokumendi osade täitmiseks teavet, mida on vaja määruse (EL) 2017/625 artikli 56 lõike 3 punkti a kohase etteteatamise jaoks. Neil juhtudel peaks liikmesriikidel olema lubatud nõuda etteteatamist vähemalt neli tundi enne saadetise saabumist, et ka selliste asjaolude korral oleks võimalik teha õigeaegset ja tõhusat ametlikku kontrolli.

(4)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/1012 (2) nähakse ette, et liikmesriigid võivad töötlemata palkide, saematerjali ja puiduhakke impordiks määratavad piiripunktid vabastada konkreetsete geograafiliste piirangute tõttu teatavatest piiripunktide miinimumnõuetest. Kõnealuse määrusega nähakse ka ette, et ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid võib eespool nimetatud kaupade jaoks määratud piiripunktis teha mobiilne ametliku kontrolli meeskond. Seepärast tuleks selleks, et jätta kõnealustes piiripunktides ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute korraldamiseks piisavalt aega, näha käesoleva määrusega ette erand eeskirjast, mille kohaselt tuleb saadetisest ette teatada vähemalt üks tööpäev enne selle saabumist.

(5)

Kuna määrust (EL) 2017/625 hakatakse kohaldama alates 14. detsembrist 2019, peaks ka käesolevat määrust kohaldama alates samast kuupäevast.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Saadetistest etteteatamine

1.   Määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõikes 1 osutatud looma- ja kaubakategooriate alla kuuluva saadetise eest vastutav ettevõtja teatab esimese liitu sisenemise koha piiripunkti pädevale asutusele saadetisest vähemalt üks tööpäev enne selle eeldatavat saabumist.

2.   Erandina lõikest 1 võivad piiripunktide pädevad asutused juhul, kui logistilised piirangud ei võimalda nimetatud lõikes sätestatud tähtajast kinni pidada, kehtestada etteteatamisajaks vähemalt neli tundi enne saadetise eeldatavat saabumist.

3.   Erandina lõikest 1 võivad töötlemata palkide, saematerjali ja puiduhakke impordi jaoks määratud piiripunktide pädevad asutused kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/1012 artikliga 4 kehtestada etteteatamisajaks kuni viis tööpäeva enne selliste saadetiste eeldatavat saabumist.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(2)  Komisjoni 12. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/1012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 ja sätestatakse erandid kontrollpunktide määramise eeskirjadest ja piiripunktide miinimumnõuetest (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 4).