25.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 170/115


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1010,

5. juuni 2019,

mis käsitleb keskkonnaga seotud õigusaktide alaste aruandluskohustuste ühtlustamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 ning nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114, artikli 192 lõiget 1 ja artiklit 207,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Pidades silmas vajadust rakendamist ja vastavust käsitleva teabe järele, tuleks teha muudatusi mitmes liidu keskkonnaalases õigusaktis, võttes arvesse keskkonnaalase aruandluse ühtlustamise meetmeid käsitleva komisjoni 9. juuni 2017. aasta aruande „Keskkonnaalase aruandluse ühtlustamise meetmed“ ja toimivuskontrollialase hinnangu ELi keskkonnapoliitika aruandluse ja seire kohta (koos „toimivuskontrolli hindamine“) tulemusi.

(2)

Käesoleva määruse eesmärk on ajakohastada teabehaldust ja tagada ühtsem lähenemisviis määruse kohaldamisalas olevatele seadusandlikele aktidele, lihtsustades aruandlust, et vähendada halduskoormust, tõhustades andmebaasi tulevaste hindamiste jaoks ning suurendades üldsuse huvides läbipaistvust, võttes alati arvesse asjaolusid.

(3)

Juurdepääs andmetele peaks tagama kõigile üksustele, eelkõige valitsusvälistele üksustele, nagu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), võimalikult väikese halduskoormuse. Selliseks juurdepääsuks on vaja aktiivset teabelevitamist riiklikul tasandil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega 2003/4/EÜ (3) ja 2007/2/EÜ (4) ning nende rakendusnormidega, et tagada üldsusele juurdepääsuks, aruandluseks ja valitsusasutuste vaheliseks andmete jagamiseks sobiv taristu.

(4)

Need andmed ja nende terviklik ja õigeaegne esitamine liikmesriikide poolt on olulised, et komisjon saaks jälgida, vaadata läbi ja hinnata õigusaktide tulemuslikkust seoses püstitatud eesmärkide saavutamisega, mis on aluseks õigusaktide edaspidisele hindamisele vastavalt 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe (5) punktile 22. On asjakohane lisada sätteid mitmesse keskkonnaalasesse seadusandlikku akti nende edaspidiseks hindamiseks, tuginedes rakendamise käigus kogutud andmetele, mida võidakse täiendada teaduslike ja analüütiliste andmetega. Selles kontekstis on vaja asjakohaseid andmeid, mis võimaldaksid paremini hinnata liidu õigusaktide tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust ja sidusust ning lisaväärtust, millest tuleneb vajadus tagada asjakohased aruandlusmehhanismid, mida saab ühtlasi kasutada asjakohaste näitajatena nii poliitikakujundajate kui ka üldsuse jaoks.

(5)

Nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ (6) artiklites 10 ja 17 sätestatud aruandluskohustusi on vaja muuta. Kohustust esitada komisjonile aruandeid tuleks lihtsustada ning samal ajal tuleks liikmesriikidelt nõuda suurema läbipaistvuse tagamist, et nõutav teave oleks elektrooniliselt kergesti kättesaadav ja vastaks direktiividele 2003/4/EÜ ja 2007/2/EÜ, eelkõige üldsuse juurdepääsu, andmete jagamise ja teenuste osas. Arvestades kui oluline on võimaldada liidu kodanikele kiire juurdepääs keskkonnateabele, on tähtis, et liikmesriigid teeksid andmed avalikult kättesaadavaks nii kiiresti kui tehniliselt võimalik, pidades silmas eesmärki teha teave kättesaadavaks kolme kuu jooksul pärast aasta lõppu.

(6)

Nagu näitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2016. aasta direktiivi 2002/49/EÜ (7) hindamine, on vaja ühtlustada mürakaartide ja tegevuskavade alase aruandluse tähtaegasid, et tegevuskavade üle peetavateks avalikeks konsultatsioonideks jääks piisavalt aega. Sel eesmärgil tuleks lükata ainult üks kord ühe aasta võrra edasi tegevuskavade läbivaatamise või muutmise tähtaega, nii et järgmise tegevuskavade (neljanda) vooru tähtajaks jääks mitte 18. juuli 2023, vaid 18. juuli 2024. Seega jääb liikmesriikidele neljandast voorust alates senise ühe aasta asemel ligi kaks aastat mürakaartide koostamisest kuni tegevuskavade läbivaatamise või muutmise lõpuleviimiseni. Järgmistes tegevuskavade koostamise voorudes on taas kasutusel tegevuskavade läbivaatamise või muutmise viieaastane tsükkel. Lisaks sellele peaksid liikmesriigid direktiivi 2002/49/EÜ eesmärkide saavutamiseks ja liidu tasandi meetmete väljatöötamise aluse loomiseks esitama aruanded elektrooniliselt. Ühtlasi on vaja suurendada üldsuse osalemist ja nõuda, et tehtaks avalikult kättesaadavaks arusaadav, täpne ja võrreldav teave, viies selle kohustuse samal ajal kooskõlla muude liidu õigusaktidega, nagu direktiiv 2007/2/EÜ, dubleerimata seejuures praktilisi nõudeid.

(7)

Liit on võtnud kohustuse tugevdada läbipaistval viisil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/35/EÜ (8) tõendusbaasi, mille eest vastutab nimetatud direktiiviga tegelev komisjoni eksperdirühm. Et aidata kaasa võrreldavate tõendite kogumisele, peaks komisjon koostama suunised, mis tagavad direktiivi 2004/35/EÜ artiklis 2 määratletud mõiste „keskkonnakahjustus“ ühtse tõlgendamise.

(8)

Tuginedes komisjoni 20. juuli 2016. aasta aruandele direktiivi 2007/2/EÜ rakendamise kohta ja selle juurde koostatud 10. augusti 2016. aasta hindamisele, on asjakohane kõnealuse direktiivi rakendamise lihtsustamiseks ja liikmesriikide teostatava järelevalvega seotud halduskoormuse vähendamiseks loobuda nõudmast liikmesriikidelt iga kolme aasta tagant komisjonile aruannete esitamist ja mitte enam nõuda komisjonilt Euroopa Parlamendile ja nõukogule koondaruannete esitamist, kuna aruandluse toimivuskontroll näitas, et selliseid aruandeid kasutatakse vähe. Sellegipoolest peaks komisjon viima jätkuvalt iga viie aasta järel läbi direktiivi 2007/2/EÜ hindamise ning tegema selle tulemused avalikult kättesaadavaks.

(9)

Komisjoni 16. detsembri 2016. aasta ELi loodusalaste õigusaktide (linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ (9) ja nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ (10)) toimivuskontroll näitas, et direktiivis 2009/147/EÜ on sätestatud kolmeaastane aruandlustsükkel. Praktikas on direktiivile 2009/147/EÜ juba kohaldatud direktiivi 92/43/EMÜ kohast kuueaastast aruandlustsüklit, millel on sarnane põhieesmärk koguda ajakohast teavet liikide olukorra ja asjaomaste arengusuundumuste kohta. Direktiivide 92/43/EMÜ ja 2009/147/EÜ rakendamise vajalikuks ühtlustamiseks on vaja kohandada õigusakte ühise tavaga, tagades olukorra hindamise iga kuue aasta järel, kuid samal ajal tunnistades, et liikmesriikidel on vaja võtta vajalikke meetmeid teatud ohualdiste liikide seireks. Selline ühine tava peaks ka aitama liikmesriike komisjonile iga kuue aasta tagant esitatavate, direktiivide kohaldamist käsitlevate aruannete koostamisel. Selleks et meetmete edukust saaks hinnata, tuleks liikmesriikidelt nõuda, et nad esitaksid teavet eelkõige metslinnuliikide olukorra ja arengusuundumuste, neile avalduvate ohtude, survetegurite ja võetud kaitsemeetmete kohta ning erikaitsealade võrgustikuga direktiivi 2009/147/EÜ eesmärkide osas saavutatud tulemuste kohta.

(10)

Et suurendada läbipaistust ja vähendada üldist halduskoormust on vaja muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL (11) artiklites 43, 54 ja 57 sätestatud aruandlusnõudeid. On vaja luua mittetehnilisi projektikokkuvõtteid ja nendega seotud tagasiulatuvaid hinnanguid sisaldava keskse, avatud juurdepääsuga otsingumootoriga andmebaas ning anda komisjonile rakendusvolitused. Kõnealused rakendamisvolitused hõlmavad ühtse vormi kehtestamist mittetehniliste projektikokkuvõtete ja nendega seotud tagasiulatuvate hinnangute esitamiseks ning samuti ühtse vormi ja sisu kehtestamist rakendamist käsitleva ja statistilise teabe esitamiseks. Samuti on vaja asendada komisjoni iga kolme aasta järel toimuv statistilise aruandlus nõudega, et komisjon loob dünaamilise keskse andmebaasi ja haldab seda ning avaldab igal aastal statistilist teavet.

(11)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006 (12) ja komisjoni REFITi 13. detsembri 2017 hindamise tulemustele on vaja muuta nimetatud määruses sätestatud aruandluskohustusi või need tühistada. Selleks et parandada sidusust Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL (13) kohase aruandlusega, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused määruse (EÜ) nr 166/2006 kohaselt esitatava teabe liigi, vormi ja esitamise sageduse kindlaksmääramiseks ning nimetatud määruses praegu sätestatud aruandevormi tühistamiseks. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 (14). Eelkõige on tähtis võimaldada liidu kodanikele kiire juurdepääs keskkonnateabele ning seetõttu on oluline, et liikmesriigid ja komisjon teeksid andmed avalikult kättesaadavaks nii kiiresti kui tehniliselt võimalik, pidades silmas eesmärki teha teave kättesaadavaks kolme kuu jooksul pärast aasta lõppu, sealhulgas liikudes nimetatud eesmärgi täitmise suunas määruse (EÜ) nr 166/2006 kohase rakendusakti abil. Ka on vaja muuta määruse (EÜ) nr 166/2006 konfidentsiaalsust käsitlevat artiklit 11, et tagada komisjonile esitatavate aruannete suurem läbipaistvus. Selleks et vähendada liikmesriikide ja komisjoni halduskoormust, on vaja lisaks tühistada nimetatud määruse artiklites 16 ja 17 sätestatud aruandluskohustused, sest nende kohustustega saadakse teavet, mis on piiratud väärtusega või ei vasta poliitilistele vajadustele.

(12)

Et parandada ja hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 995/2010 (15) rakendamise kohta, peaks komisjon tegema liikmesriikide poolt kõnealuse määruse rakendamise kohta esitatud andmed avalikult kättesaadavaks nende andmete liiduülese ülevaate kujul. Teabe sidususe suurendamiseks ning kõnealuse määruse toimimise järelevalve hõlbustamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused kehtestada liikmesriikidele vorm ja kord teabe kättesaadavaks tegemiseks ning teabe esitamise sagedus ja tähtaeg tuleks viia kooskõlla nõukogu määruses (EÜ) nr 2173/2005 (16) sätestatuga. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011.

(13)

Et parandada ja hõlbustada üldsuse juurdepääsu teabele määruse (EÜ) nr 2173/2005 rakendamise kohta, peaks komisjon tegema liikmesriikide poolt kõnealuse määruse rakendamise kohta esitatud andmed avalikult kättesaadavaks liiduülese ülevaate kujul. Tuginedes kogemustele, mida komisjon ja liikmesriigid on saanud esimesel aastal pärast metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse litsentsimissüsteemi jõustamist, on vaja ajakohastada määruse (EÜ) nr 2173/2005 aruandlusega seotud sätteid. Komisjoni peaks nende rakendamisvolituste teostamisel, mis talle on antud teabe kättesaadavaks tegemise vormi ja korra kehtestamiseks liikmesriikidele, abistama kõnealuse määruse artikli 11 kohaselt loodud komitee. Määruse hindamist käsitlevaid sätteid on vaja ajakohastada.

(14)

Aruannete esitamist vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 338/97 (17) on vaja muuta sujuvamaks ja seda on vaja ühtlustada ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES), mis on sõlmitud3. märtsil 1973 ja mille osalised on liit ja liikmesriigid, kohaste aruandlusnõuetega. CITESi kohaseid aruandlusnõudeid muudeti 2016. aastal toimunud CITESi osaliste 17. konverentsil, et kohandada CITESi rakendamise meetmete alal aruandluse sagedust ja luua uus CITESi konventsioonis loetletud liikidega ebaseadusliku kauplemise kohta aruandmise kord. Need muudatused peavad kajastuma ka määruses (EÜ) nr 338/97.

(15)

Euroopa Keskkonnaamet täidab juba praegu tähtsaid ülesandeid seoses liidu keskkonnaalaste õigusaktide järelevalve ja aruandlusega ning need ülesanded tuleks asjaomastes õigusaktides sõnaselgelt sätestada. Muude keskkonnaalaste õigusaktide puhul käsitletakse Euroopa Keskkonnaameti rolli ja vahendeid seoses komisjoni toetamisega keskkonnaalases aruandluses pärast käimasoleva hindamise lõpetamist.

(16)

Määrusi (EÜ) nr 166/2006, (EL) nr 995/2010, (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 ning direktiive 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ, 2010/63/EL ja 86/278/EMÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 86/278/EMÜ muutmine

Direktiivi 86/278/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 2 lisatakse järgmised punktid:

„e)   „ruumiandmeteenused“– Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ artikli 3 punktis 4 määratletud ruumiandmeteenused; (*1)

f)   „ruumiandmekogum“– direktiivi 2007/2/EÜ artikli 3 punktis 3 määratletud ruumiandmekogum.

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).“"

2)

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

1.   Liikmesriigid tagavad, et peetakse ajakohaseid registreid ning et neis registrites registreeritakse:

a)

toodetud reoveesetete kogused ja põllumajanduslikuks kasutamiseks tarnitud kogused;

b)

reoveesetete koostise ja omaduste vastavus II A lisas nimetatud näitajatele;

c)

artikli 2 punktis b määratletud töötlemisliik;

d)

reoveesetete saajate nimed ja aadressid ning koht, kus reoveesetteid hakatakse kasutama;

e)

igasugune muu teave, mis on seotud käesoleva direktiivi ülevõtmise ja rakendamisega ning mille on liikmesriigid esitanud komisjonile vastavalt artiklile 17.

Ruumiandmeteenuseid kasutatakse selleks, et esitada ruumiandmekogumeid, mida kõnealustes registrites säilitatav teave hõlmab.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud registriandmed tehakse üldsusele kättesaadavaks ja lihtsasti juurdepääsetavaks iga kalendriaasta kohta kaheksa kuu jooksul pärast asjaomase kalendriaasta lõppu komisjoni otsuse 94/741/EÜ (*2) lisas sätestatud koondvormis või muus käesoleva direktiivi artikli 17 kohaselt kindlaks määratud koondvormis.

Liikmesriigid esitavad komisjonile elektrooniliselt käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud teabe.

3.   Pädevatele asutustele tehakse kättesaadavaks teave töötlemismeetodite ja analüüside tulemuste kohta.

(*2)  Komisjoni 24. oktoobri 1994. aasta otsus 94/741/EÜ, mis käsitleb teatavate jäätmesektori direktiivide liikmesriikides rakendamise aruannete küsimustikke (nõukogu direktiivi 91/692/EMÜ rakendamine) (EÜT L 296, 17.11.1994, lk 42).“"

3)

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

Komisjonil on õigus sätestada rakendusaktidega vorm, mille kohaselt liikmesriigid peavad esitama vastavalt artiklile 10 teavet käesoleva direktiivi rakendamise kohta. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjoni talitused avaldavad liiduülese ülevaate, sealhulgas kaardid, tuginedes liikmesriikide poolt artikli 10 ja käesoleva artikli kohaselt esitatud andmetele.“

Artikkel 2

Direktiivi 2002/49/EÜ muutmine

Direktiivi 2002/49/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:

„w)

„andmehoidla“ – Euroopa Keskkonnaameti hallatav infosüsteem, mis sisaldab keskkonnamürateavet ja andmeid, mis on kättesaadavad liikmesriikide juhitavatest riiklikest aruandlus- ja andmevahetussõlmedest.“

2)

Artikli 8 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Tegevuskavad vaadatakse läbi ja kui praegune müraolukord on põhjalikult muutunud, tehakse neisse vajaduse korral muudatused; igal juhul vaadatakse need läbi vähemalt iga viie aasta tagant pärast tegevuskavade kinnitamise kuupäeva.

Läbivaatamised ja muudatused, mis esimese lõigu kohaselt tuleks teha 2023. aastal, lükatakse edasi ja need tuleb teha hiljemalt 18. juuliks 2024.“

3)

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid tagavad, et nende koostatud või, kui see on asjakohane, kinnitatud strateegilised mürakaardid ja tegevuskavad tehakse üldsusele kättesaadavaks ja neid levitatakse asjakohaste liidu õigusaktide kohaselt, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2003/4/EÜ (*3) ning 2007/2/EÜ (*4) kohaselt ning kooskõlas käesoleva direktiivi IV ja V lisaga, sealhulgas kasutada olevate infotehnoloogia vahendite abil.

(*3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26)."

(*4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).“"

4)

Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Liikmesriigid tagavad, et VI lisas nimetatud strateegilistest mürakaartidest ja tegevuskavade kokkuvõtetest saadud teave edastatakse komisjonile kuue kuu jooksul alates artiklites 7 ja 8 sätestatud kuupäevadest. Sel eesmärgil esitavad liikmesriigid komisjoni poolt rakendusaktidega loodavasse kohustuslikku andmehoidlasse teavet üksnes elektrooniliselt. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Kui liikmesriik soovib teavet ajakohastada, kirjeldab ta ajakohastatud teabe andmehoidlale kättesaadavaks tegemisel erinevusi ajakohastatud ja esialgse teabe vahel ning ajakohastamise põhjuseid.“

5)

VI lisa punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.

Teabevahetusmehhanism

Komisjon, keda abistab Euroopa Keskkonnaamet, töötab rakendusaktide abil välja kohustusliku digitaalse teabevahetusmehhanismi, mille kaudu artikli 10 lõike 2 kohaselt edastatakse teavet strateegiliste mürakaartide ja tegevuskavade kokkuvõtete kohta. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“

Artikkel 3

Direktiivi 2004/35/EÜ muutmine

Direktiivi 2004/35/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 14 lõige 2 jäetakse välja.

2)

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

Teave rakendamise kohta ja tõendid

1.   Komisjon kogub liikmesriikidelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ (*5) kohaselt levitatavat teavet käesoleva direktiivi kohaldamisel saadud kogemuste kohta, kui selline teave on kättesaadav. Nimetatud teave hõlmab käesoleva direktiivi VI lisas esitatud teavet ning see kogutakse kokku 30. aprilliks 2022 ja seejärel iga viie aasta tagant.

2.   Komisjon viib lõikes 1 osutatud teabe põhjal läbi käesoleva direktiivi hindamise ja avaldab selle tulemused enne 30. aprilli 2023 ja seejärel iga viie aasta tagant.

3.   Komisjon koostab 31. detsembriks 2020 suunised, mis tagavad artiklis 2 määratletud mõiste „keskkonnakahjustus“ ühtse tõlgendamise.

(*5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).“"

3)

VI lisa asendatakse järgmisega:

„VI LISA

ARTIKLI 18 LÕIKES 1 OSUTATUD TEAVE JA ANDMED

Artikli 18 lõikes 1 osutatud teave on seotud käesoleva direktiivi kohase keskkonnakahjustuse juhtumitega, millest igaühe kohta tuleb esitada järgmine teave ja andmed:

1)

keskkonnakahju liik, kahju esinemise ja/või avastamise kuupäev. Keskkonnakahjustused liigitatakse vastavalt artikli 2 punktile 1 kaitsealustele liikidele ja looduslikele elupaikadele, veevarudele ja pinnasele tekitatud kahjuks;

2)

III lisa kohase toimingu kirjeldus.

Liikmesriigid lisavad muu asjakohase teabe käesoleva direktiivi rakendamisel saadud kogemuste kohta.“

Artikkel 4

Direktiivi 2007/2/EÜ muutmine

Direktiivi 2007/2/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„2.   Hiljemalt iga aasta 31. märtsiks ajakohastavad liikmesriigid vajaduse korral oma kokkuvõtva aruande ja avaldavad selle. Nendes aruannetes, mille teevad üldsusele kättesaadavaks komisjoni talitused, keda abistab Euroopa Keskkonnaamet, esitatakse järgmised kokkuvõtlikud kirjeldused:“;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

2)

Artikkel 23 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 23

Euroopa Keskkonnaamet avaldab liiduülese ülevaate, mis põhineb metaandmetel ja andmetel, mille liikmesriigid on teinud kättesaadavaks oma võrguteenuste kaudu kooskõlas artikliga 21, ning ajakohastab seda igal aastal. Liiduüleses ülevaates esitatakse, kui see on asjakohane, käesoleva direktiivi väljundite, tulemuste ja mõjude näitajad, liiduülesed ülevaatlikud kaardid ja liikmesriikide ülevaatearuanded.

Komisjon koostab hiljemalt 1. jaanuariks 2022 ja pärast seda vähemalt iga viie aasta järel käesoleva direktiivi ja selle rakendamise hinnangu ning avalikustab selle. Nimetatud hindamine tugineb muu hulgas järgmistele elementidele:

a)

käesoleva direktiivi rakendamisel saadud kogemused;

b)

liikmesriikide poolt vastavalt artiklile 21 kogutud teave ja Euroopa Keskkonnaameti koostatud liiduülesed ülevaated;

c)

asjaomased teaduslikud analüütilised andmed;

d)

muu teave, sealhulgas parema õigusloome suuniste kohaselt nõutavad asjakohased teaduslikud analüütilised andmed, eelkõige sellised, mis põhinevad tõhusatel ja tulemuslikel teabehaldusprotsessidel.“

Artikkel 5

Direktiivi 2009/147/EÜ muutmine

Direktiivi 2009/147/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Samal aastal nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ (*6) artikli 17 lõike 1 kohaselt koostatud aruandega edastavad liikmesriigid komisjonile iga kuue aasta järel aruande käesoleva direktiivi alusel võetud meetmete rakendamise ja nende meetmete peamiste mõjude kohta. Kõnealune aruanne avalikustatakse ja selles esitatakse eelkõige teave käesoleva direktiiviga kaitstavate metslinnuliikide seisundi ja arengusuundumuste, neile avalduvate ohtude ja survetegurite ja võetud kaitsemeetmete kohta ning erikaitsealade võrgustikuga saavutatud tulemuste kohta käesoleva direktiivi artiklis 2 sätestatud eesmärkide täitmise osas.

Komisjon kehtestab rakendusaktidega käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud aruande vormi. Kõnealuse aruande vorm ühtlustatakse direktiivi 92/43/EMÜ artikli 17 lõikes 1 osutatud aruande vormiga. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 16a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

(*6)  Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).“;"

b)

lõike 2 esimene lause asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon, keda abistab Euroopa Keskkonnaamet, koostab iga kuue aasta järel lõikes 1 osutatud teabe põhjal kokkuvõtliku aruande ja avaldab selle.“

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 16a

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011 (*7) tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Kui komitee arvamust ei esita, ei võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu ja kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku.

(*7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).“"

Artikkel 6

Direktiivi 2010/63/EL muutmine

Direktiivi 2010/63/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 43 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2.   Liikmesriigid võivad nõuda, et mittetehnilises projektikokkuvõttes täpsustatakse, kas projekti puhul on vaja sooritada tagasiulatuv hindamine ning kui see on vajalik, kehtestada selleks tähtpäev. Sellisel juhul tagavad liikmesriigid alates 1. jaanuarist 2021, et mittetehniline projektikokkuvõte ajakohastatakse kuue kuu jooksul pärast tagasiulatuva hindamise lõpetamist vastavalt selle hindamise tulemustele.

3.   31. detsembriks 2020 avaldavad liikmesriigid loa saanud projektide mittetehnilised projektikokkuvõtted ja kõik nende ajakohastamised. Alates 1. jaanuarist 2021 esitavad liikmesriigid komisjonile avaldamiseks projektide mittetehnilised kokkuvõtted ja kõik nende ajakohastamised hiljemalt kuue kuu jooksul pärast projektile loa saamist, kasutades elektroonilist edastussüsteemi.“;

b)

lisatakse lõige 4:

„4.   Komisjon võtab rakendusaktidega vastu ja kehtestab vastavalt artikli 56 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele ühtse vormi käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud andmete esitamiseks. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 56 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega. Komisjoni talitused loovad avatud juurdepääsuga otsingumootoriga andmebaasi mittetehniliste projektikokkuvõtete ja nende ajakohastuste jaoks ja haldavad seda.“

2)

Artiklit 54 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri ning lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„TEAVE RAKENDAMISE JA STATISTILISTE ANDMETE ESITAMISE KOHTA

1.   Liikmesriigid saadavad hiljemalt 10. novembriks 2023 ning seejärel iga viie aasta järel komisjonile teabe käesoleva direktiivi, eelkõige selle artikli 10 lõike 1 ning artiklite 26, 28, 34, 38, 39, 43 ja 46 rakendamise kohta.

Liikmesriigid esitavad ja avaldavad sellised andmed elektrooniliselt vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 4.

Hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui liikmesriigid on esitanud teises lõigus osutatud andmed, avaldavad komisjoni talitused nende andmete põhjal koostatud liiduülese ülevaate ja ajakohastavad seda korrapäraselt.

2.   Liikmesriigid koguvad igal aastal statistilist teavet, mis käsitleb loomade kasutamist katsetes, sealhulgas teavet katsete tegeliku raskuse ja katsetes kasutatavate ahviliste päritolu ja liikide kohta, ning teevad selle teabe avalikult kättesaadavaks.

Liikmesriigid esitavad selle statistilise teabe komisjonile hiljemalt järgmise aasta 10. novembriks kokkuvõtmata kujul ja elektrooniliselt vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 4.

Komisjon loob avatud juurdepääsuga otsingumootoriga andmebaasi kõnealuste statistiliste andmete jaoks ja haldab seda. Komisjoni talitused teevad igal aastal liikmesriikide käesoleva lõike kohaselt esitatud statistilised andmed ja nende põhjal koostatud aruande avalikult kättesaadavaks.“;

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Komisjon kehtestab rakendusaktidega ühtse vormi ja sisu käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teabe esitamiseks. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 56 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.“

3)

Artikkel 57 jäetakse välja.

Artikkel 7

Määruse (EÜ) nr 166/2006 muutmine

Määrust (EÜ) nr 166/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 5 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Iga üksuse käitaja, kes tegutseb ühel või mitmel I lisas nimetatud tegevusalal, ületades selles täpsustatud rakendatavat võimsuse/tootlikkuse künnist, edastab pädevale asutusele elektrooniliselt üksuse tuvastamisandmed artikli 7 lõikes 2 osutatud vormis, välja arvatud juhul kui selline teave on pädevale asutusele juba kättesaadav.“

2)

Artikli 7 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2.   Liikmesriigid esitavad igal aastal komisjonile elektrooniliselt aruande, mis sisaldab kõiki artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud andmeid, sellises vormis ja selliseks tähtajaks, nagu komisjon kehtestab rakendusaktidega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 19 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Aruandluskuupäev on hiljemalt 11 kuud pärast aruandeaasta lõppu.

3.   Komisjoni talitused sisestavad Euroopa Keskkonnaameti abil liikmesriikide aruannetes esitatud teabe Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrisse ühe kuu jooksul pärast seda, kui liikmesriigid on esitanud aruande vastavalt lõikele 2.“

3)

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Konfidentsiaalsus

Kui liikmesriik peab teavet vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ (*8) artiklile 4 konfidentsiaalseks, märgitakse vastava aruandeaasta kohta koostatud ja käesoleva määruse artikli 7 lõikes 2 osutatud aruandes iga üksuse kohta eraldi, millist teavet ei tohi avalikustada ning tuuakse ära selle põhjused.

(*8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).“"

4)

Artiklid 16 ja 17 jäetakse välja.

5)

III lisa jäetakse välja.

Artikkel 8

Määruse (EL) nr 995/2010 muutmine

Määruse (EL) nr 995/2010 artiklis 20 asendatakse pealkiri ning lõiked 1, 2 ja 3 järgmisega:

Rakendamise ja teabele juurdepääsu järelevalve

1.   Liikmesriigid teevad hiljemalt iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal. Komisjon kehtestab rakendusaktidega liikmesriikidele vormi ja korra sellise teabe kättesaadavaks tegemiseks. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Lõikes 1 osutatud teabe alusel avalikustavad komisjoni talitused igal aastal liikmesriikide esitatud teabe põhjal koostatud liiduülese ülevaate. Selle ülevaate koostamisel võtavad komisjoni talitused arvesse määruse (EÜ) nr 2173/2005 põhjal vastu võetud vabatahtlike FLEGTi partnerluslepingute sõlmimisel ja toimimisel saavutatud edu ning nimetatud lepingute mõju ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete koguste vähendamisele siseturul.

3.   Hiljemalt 3. detsembriks 2021 ning seejärel iga viie aasta järel hindab komisjon käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste ja teabe, eelkõige lõikes 1 osutatud teabe alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust, sealhulgas ebaseaduslikult üles töötatud puidu ja sellest valmistatud puittoodete turulelaskmise vältimisel. Komisjon võtab eriti arvesse halduslikke tagajärgi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning hõlmatavaid tooteid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamise tulemuste kohta aruande ja vajaduse korral lisab asjakohased seadusandlikud ettepanekud.“

Artikkel 9

Määruse (EÜ) nr 2173/2005 muutmine

Määrust (EÜ) nr 2173/2005 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

1.   Liikmesriigid teevad hiljemalt iga aasta 30. aprilliks üldsusele ja komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelmisel kalendriaastal.

2.   Komisjon kehtestab rakendusaktidega liikmesriikidele käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teabe kättesaadavaks tegemise vormi ja korra. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

3.   Lõikes 1 osutatud teabe alusel avalikustavad komisjoni talitused igal aastal liikmesriikide esitatud teabe põhjal koostatud liiduülese ülevaate.“

2)

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

2021. aasta detsembriks ning seejärel iga viie aasta järel hindab komisjon teabe, eelkõige artikli 8 lõikes 1 osutatud teabe, ning käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemuste alusel käesoleva määruse toimimist ja tulemuslikkust. Seejuures võtab komisjon arvesse vabatahtlike partnerluslepingute rakendamisel tehtud edusamme. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga viie aasta järel hindamise tulemuste aruande ja vajaduse korral lisab ettepanekud FLEGT-litsentsimissüsteemi täiustamiseks.“

Artikkel 10

Määruse (EÜ) nr 338/97 muutmine

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 15 lõiget 4 muudetakse järgmiselt.

1)

Punktid b, c ja d asendatakse järgmisega:

„b)

Punktis a osutatud ja liikmesriikide esitatud teabe alusel avaldavad komisjoni talitused igal aastal enne 31. oktoobrit liiduülese ülevaate käesoleva määrusega hõlmatud liikidest isendite liitu toomise, liidust eksportimise ja reeksportimise kohta ning edastavad konventsiooni sekretariaadile teabe nende liikide kohta, mille suhtes konventsiooni kohaldatakse.

c)

Ilma et sellega piirataks käesoleva määruse artikli 20 kohaldamist, edastavad liikmesriikide korraldusasutused komisjonile üks aasta enne konventsiooni osapoolte konverentsi konventsiooni VIII artikli lõike 7 punktis b nimetatud aruannete koostamiseks vajaliku teabe eelmise perioodi kohta ning samuti vastava teabe käesoleva määruse nende sätete kohta, mis jäävad konventsiooni reguleerimisalast välja. Komisjon täpsustab rakendusaktidega edastatava teabe esitamise vormi. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

d)

Punktis c osutatud ja liikmesriikide esitatud teabe alusel avaldab komisjon liiduülese ülevaate käesoleva määruse rakendamise ja jõustamise kohta.“

2)

Lisatakse järgmine punkt:

„e)

Liikmesriikide korraldusasutused edastavad komisjonile igal aastal enne 15. juunit kogu teabe eelmise aasta kohta ebaseadusliku kauplemise aastaaruande koostamiseks, nagu on osutatud CITESi resolutsioonis Conf. 11,17 (rev. CoP17).“

Artikkel 11

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates selle jõustumise kuupäevast. Artikli 7 punkte 2 ja 5 ning artikleid 8, 9 ja 10 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020 ning artiklit 1 alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuni 2019

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

G. CIAMBA


(1)  ELT C 110, 22.3.2019, lk 99.

(2)  Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 21. mai 2019. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1).

(5)  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

(6)  Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses (EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega (EÜT L 189, 18.7.2002, lk 12).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (ELT L 143, 30.4.2004, lk 56).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

(10)  Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta direktiiv 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 166/2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17).

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (ELT L 295, 12.11.2010, lk 23).

(16)  Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse (ELT L 347, 30.12.2005, lk 1).

(17)  Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1).