21.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 166/26


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/980,

14. märts 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti vormi, sisu, kontrolli ja kinnitamisega ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 14, artikli 13 lõikeid 1 ja 2, artikli 14 lõiget 3, artikli 15 lõiget 2 ja artikli 20 lõiget 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2017/1129 on sätestatud nõuded, mida tuleb täita prospektide koostamisel. Täpsustada tuleb nõudeid, mis puudutavad universaalse registreerimisdokumendi ja selle muudatuste kontrolli, läbivaatamist, kinnitamist ja esitamist; nõudeid, mis puudutavad prospekti, põhiprospekti ja lõplike tingimuste vormi, konkreetset prospektis esitatavat teavet, universaalsesse registreerimisdokumenti lisatavat minimaalset teavet, vähendatud teabekogust, mis tuleb lisada vastavalt teiseste emissioonide lihtsustatud avalikustamiskorrale, ELi kasvuprospekti vähendatud sisu, standardvormi ja selles esitatud teabe järjekorda, eriomase kokkuvõtte vähendatud sisu ja standardvormi ning prospektide kontrolli ja kinnitamist.

(2)

Prospekti sisu ja vorm sõltuvad mitmesugustest teguritest, nagu emitendi liik, väärtpaberi liik, emissiooni liik, võimalik kolmanda isiku kaasamine garantii andjana ning asjaolu, kas taotletakse väärtpaberite kauplemisele lubamist või mitte. Seetõttu ei ole asjakohane kehtestada kõigi prospektiliikide suhtes samad nõuded. Selle asemel tuleks kehtestada spetsiifilised teabenõuded ning neid olenevalt nimetatud teguritest ja prospekti liigist kombineerida. See ei tohiks aga takistada emitenti, pakkujat või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotlejat esitamast prospektis kõige põhjalikumat kättesaadavat teavet.

(3)

Et tagada õiguskindlus ja suurendada investorite jaoks läbipaistvust, peaksid emitendid oma universaalses registreerimisdokumendis märkima, kas pädev asutus on universaalse registreerimisdokumendi kinnitanud või see on esitatud ja avaldatud ilma eelneva kinnituseta.

(4)

Leebemad teabenõuded teiseste emissioonide korral peaksid kajastama kapitali- ja mittekapitaliväärtpaberite eriomadusi.

(5)

Kinnistel investeerimisfondidel on konkreetsed investeerimiseesmärgid ja nende suhtes võivad kehtida konkreetsed investeerimispiirangud. Järelikult tuleks selliste investeerimisfondide registreerimisdokumentide suhtes kohaldada spetsiifilisi teabenõudeid.

(6)

Kaudse seose tõttu investori ja hoidmistunnistuste aluseks olevate aktsiate vahel on oluline, et investorile antaks teavet alusaktsiate emitendi kohta. Seega peaks hoidmistunnistuste prospekt sisaldama lisaks hoidmistunnistust ja hoidmistunnistuse emitenti puudutavale teabele ka teavet alusaktsiate ja nende alusaktsiate emitendi kohta.

(7)

Mittekapitaliväärtpaberite prospektides esitatavat teavet tuleks kohandada vastavalt iga investoriliigi teadmistele ja asjatundlikkusele. Selliste mittekapitaliväärtpaberite prospektide suhtes, millesse jaeinvestorid investeerida saavad, tuleks järelikult kohaldada ulatuslikumaid ja selgemaid teabenõudeid kui selliste mittekapitaliväärtpaberite prospektide suhtes, mis on reserveeritud kutselistele investoritele.

(8)

Prospekti esitamise kohustus kehtib kolmandate riikide ning nende piirkondlike ja kohalike asutuste emiteeritavate mittekapitaliväärtpaberite puhul juhul, kui need üksused soovivad väärtpabereid liidus avalikult pakkuda või kui nad soovivad, et nende väärtpaberid lubataks reguleeritud turul kauplemisele. Selliste avaliku sektori asutuste erilise olemuse tõttu tuleks kehtestada spetsiifilised teabenõuded.

(9)

Investoritel peaks olema võimalik mõista keerulise finantsminevikuga emitendi olukorda ja olulist rahalist kohustust hõlmava tehingu eeldatavat mõju. Seega tuleks sellistelt emitentidelt nõuda sellekohase lisateabe esitamist prospektis.

(10)

Kui väärtpaberid on asendatavad aktsiatega, mis on juba reguleeritud turul kauplemisele lubatud, või kui need on selliste aktsiate vastu vahetatavad, on aktsionäridel ja investoritel nende väärtpaberite alusaktsiate kohta tavaliselt juba teave olemas. Seega piisab sellest, kui prospekti lisatakse märge alusaktsia liigi kohta ja üksikasjad selle kohta, kust on võimalik alusaktsia kohta teavet saada.

(11)

Investorid võivad soovida investeerida väärtpaberitesse, mis on vahetatavad selliste aktsiate vastu või asendatavad selliste aktsiatega, mille emiteerib nende väärtpaberite emitent või selle emitendi gruppi kuuluv üksus ning mida ei ole veel reguleeritud turul kauplemisele lubatud. Need investorid peaksid saama alusaktsiate emitendi tegevuse jätkamise suutlikkuse ja tema võlgade kohta võrreldes tema kapitalisatsiooniga samasugust teavet nagu investorid, kes on investeerinud neisse aktsiatesse otse. Seetõttu peaks prospekt sisaldama alusaktsiate emitendi käibekapitali aruannet ning kapitalisatsiooni ja võlgade aruannet.

(12)

Tuletisinstrumentidega kaasnevad investoritele erilised riskid, sest näiteks kahju võib kujuneda tehtud investeeringust suuremaks ning kuna alusvara ei ole alati reguleeritud turul kauplemisele lubatud ja seega ei pruugi teave selle alusvara kohta kättesaadav olla. Mõnedel mittekapitaliväärtpaberitel, näiteks struktureeritud väärtpaberitel on teatavad tuletisinstrumendi elemendid. Seega peaks väärtpaberikirjeldus sisaldama lisateavet tuletisinstrumendi alusvara kohta või mittekapitaliväärtpaberi tuletiskomponendi kohta, ning kui see on asjakohane, siis märget võimalike kahjude kohta, mis võivad investoritele tekkida.

(13)

Kui alusvaraga seotud või tagatud väärtpaberite kohta koostatakse põhiprospekt, peaks see sisaldama kogu teavet alusvara liigi kohta, juhul kui alusvara põhiprospekti kinnitamise kuupäeval teada on. Turutingimused võivad aga muuta seda, milline alusvara alusvarade kategooriast valitakse. Seega peaks konkreetseid üksikasju alusvara kohta sisaldama üksnes põhiprospekti lõplikud tingimused.

(14)

Garantiide eesmärk on tagada, et väärtpaberiga seotud maksed nõuetekohaselt tehakse. Arvestades garantiide võimalikku mitmekesisust, tuleks kehtestada selged teabenõuded, mis on seotud nende garantiide olemuse ja ulatusega.

(15)

Prospekti, põhiprospekti ja lõplike tingimuste vormi tuleks täpsustada, määrates kindlaks järjekorra, milles nõutav teave tuleks avalikustada. Emitentidele, kes otsustavad koostada ja avaldada igal majandusaastal universaalse registreerimisdokumendi, tuleks aga universaalse registreerimisdokumendi mitmeotstarbelise olemuse tõttu võimaldada suurem paindlikkus seoses selles esitatava teabe järjekorraga.

(16)

Kuigi põhiprospekt peaks sisaldama kogu teavet, mis on selle koostamise ajal kättesaadav, peaks olema võimalik jätta lünki seoses konkreetse teabega, mis muutub kättesaadavaks hiljem ja mis esitatakse lõplikes tingimustes, või lisada selle puuduva teabe loetelu.

(17)

Prospekti ei ole alati vaja kokkuvõtet lisada. Samas ei tähenda see, et prospekti ei tohiks lisada ülevaatlikku osa. Et vältida investorite hulgas segaduse tekitamist, ei tohiks sellist ülevaatlikku osa aga nimetada kokkuvõtteks, välja arvatud juhul, see vastab kõigile kokkuvõtete nõuetele.

(18)

ELi kasvuprospekti eesmärk on halduskoormuse vähendamine, eelkõige VKEde jaoks. Järelikult on asjakohane lihtsustada ELi kasvuprospektide koostamist, kehtestades kindla järjekorra, milles teave tuleks esitada. Tagamaks, et teavet esitatakse viisil, mis on järjepidev ja kooskõlas eri ärimudelitega, tuleks aga võimaldada paindlikkus seoses sellega, millises järjekorras teave ELi kasvuprospekti igas jaos esitatakse.

(19)

Paindlikkuse võimaldamiseks ja ELi kasvuprospekti kasutamise soodustamiseks tuleks tagada võimalus koostada ELi kasvuprospekt mitmest dokumendist. Teabe dubleerimise riski vältimiseks tuleks eriomase registreerimisdokumendi ja eriomase väärtpaberikirjelduse suhtes kehtestada eraldi üksikasjalikud teabenõuded, mis on kohandatud vastavalt asjaomaste väärtpaberite liigile, eristades kapitaliväärtpabereid ja mittekapitaliväärtpabereid.

(20)

ELi kasvuprospekti eriomases kokkuvõttes tuleks esitada põhiteave, mida investorid vajavad, et otsustada, milliseid väärtpaberite pakkumisi nad soovivad edasi kaaluda, vaadates prospekti tervikuna läbi. Seepärast peaks see teave sisaldama emitendi ja pakutavate väärtpaberitega seotud peamisi aspekte ja riske ning pakkumise üldtingimusi. Samas arvestades, et eriomane kokkuvõte on üksnes ELi kasvuprospekti sissejuhatus ning seda tuleb vaadelda koos prospekti teiste osadega, peaks eriomase kokkuvõtte sisu olema nende teiste osadega kooskõlas. Tagamaks, et eriomase kokkuvõtte maht lähtub ELi kasvuprospekti vähendatud mahust, peaks kokkuvõtte pikkus olema piiratud.

(21)

Tagamaks, et kogu liidu pädevad asutused kohaldavad prospektide kontrollimisel ühtlustatud standardeid ning eelkõige et prospektide kavandites sisalduv teave on täielik, arusaadav ja järjepidev, tuleks kehtestada prospektide kontrollimise kriteeriumid. Neid kriteeriume tuleks kohaldada kogu prospekti kavandi ja kõigi selle osade suhtes, sealhulgas universaalse registreerimisdokumendi ning prospekti muudatuste ja lisade suhtes.

(22)

Tagada tuleks investorikaitse kõrge tase. Seetõttu peaks pädevatel asutustel olema lubatud kaaluda prospektide kavandite täielikkuse, järjepidevuse ja arusaadavuse kontrollimisel vajaduse korral lisakriteeriume, et kohandada kontrolli vastavalt prospekti eripäradele.

(23)

Mõned emitendid osalevad väga spetsiifilises äritegevuses, mistõttu selliste emitentide emiteeritud väärtpaberite täielikuks mõistmiseks on vaja põhjalikke teadmisi asjaomasest äritegevusest. See kehtiks näiteks kinnisvaraettevõtte puhul, millelt võidakse nõuda sellise hindamisakti avaldamist, milles on esitatud kõik hindamisega seotud oluliste hoonete asjakohased andmed. Kui see on asjakohane, peaks pädevatel asutustel seega olema võimalik tegutseda proportsionaalselt ja nõuda, et need spetsialistist emitendid lisaksid prospekti nimetatud tegevuse kohta konkreetset ja kohandatud teavet, mis on põhjalikum kui muudelt emitentidelt nõutav teave.

(24)

Tingituna väärtpaberiturgude kiirest arengust esineb võimalus, et teatavat liiki väärtpabereid, mis ei ole käesoleva määruse lisadega hõlmatud, pakutakse avalikult või võetakse kauplemisele. Et võimaldada investoritel teha teadlik investeerimisotsus, peaksid pädevad asutused sellisel juhul otsustama emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotlejaga konsulteerides, milline teave tuleks prospekti lisada.

(25)

Selleks et tõhustada prospekti koostamise protsessi ja kõrvaldada tarbetu koormus, on asjakohane lubada jätta välja teabeelemente, mis on sätestatud käesoleva määruse lisades ning mis ei ole emitendi või pakutavate või reguleeritud turul kauplemisele võetud väärtpaberite puhul asjakohased.

(26)

Prospektide kontrollimine ja kinnitamine on järkjärguline protsess. Pädeva asutuse otsus prospekti kavand kinnitada võib hõlmata mitut prospekti kavandi analüüsimise vooru ning emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja täiustusi, mille eesmärk on tagada, et prospekti kavand vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse standarditele. Et tagada kindlus kinnitamismenetluse suhtes, on vaja täpsustada, millised dokumendid tuleks pädevatele asutustele kinnitamismenetluse eri etappides esitada.

(27)

Tõhususe huvides peaks pädevatel asutustel olema lubatud teha leebemat kontrolli, kui prospekti kavandis korratakse teavet, mida on juba kontrollitud või läbi vaadatud.

(28)

Et võimaldada pädevatel asutustel otsida esitatud dokumentidest konkreetseid termineid või sõnu ning tagada seeläbi prospektide tõhus ja kiire kontrollimine, tuleks prospektide kavandid ja lisateave esitada elektroonilises otsinguvõimalusega vormis ja elektrooniliste kanalite kaudu, mis on pädevale asutusele vastuvõetavad.

(29)

Emitentidel, pakkujatel või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotlejatel peaks olema võimalik pädevale asutusele näidata, kuidas nad tegelesid küsimustega, millele see asutus tähelepanu juhtis. Iga pädevale asutusele esitatav prospekti kavand, välja arvatud esimene kavand, peaks seega hõlmama parandustega versiooni, milles on kõik eelnevas esitatud kavandis tehtud muudatused selgelt esile tõstetud, ning puhast versiooni, milles neid muudatusi ei ole esile tõstetud.

(30)

Et vähendada viivitusi kontrollimisel, peaks pädevatel asutustel olema võimalik teha kiirelt kindlaks teabenõuded, mis ei ole kohaldatavad või asjakohased. Seetõttu tuleks pädevaid asutusi teavitada teabest, mida ei ole prospekti kavandisse lisatud.

(31)

Et hõlbustada prospekti koostamist ja seega kapitali kogumist liidus asutatud ettevõtjate jaoks ning et tagada ühiste standardite kohaldamine prospektide kontrollimisel ja kinnitamisel, tuleks kõik prospektide vormi, sisu, kontrolli ja kinnitamisega seotud nõuded sätestada ühes määruses.

(32)

Kuna käesoleva delegeeritud määrusega asendatakse komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004, (2) on nimetatud komisjoni määrus vananenud ja tuleks seega kehtetuks tunnistada.

(33)

Ühtsuse huvides tuleks käesoleva määruse kohaldamine edasi lükata kuni määruse (EL) 2017/1129 kohaldamise kuupäevani,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

MÕISTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   

„varaga tagatud väärtpaberid“

– mittekapitaliväärtpaberid, mis vastavad ühele järgmistest tingimustest:

i)

need esindavad osalust varas, sealhulgas õigusi, mille eesmärk on tagada nende varade teenindamine ning see, et nende varade alusel makstavad summad nende varade omanikele laekuvad või õigel ajal laekuvad;

ii)

need on tagatud varaga ning väärtpaberite tingimuste kohaselt tehakse makseid, mis arvutatakse nende varade alusel;

b)   „samaväärne kolmanda riigi turg“– kolmanda riigi turg, mis on tunnistatud samaväärseks reguleeritud turuga kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (3) artikli 25 lõike 4 kolmandas ja neljandas lõigus sätestatud nõuetega;

c)   „kasumihinnang“– kasumiprognoos finantsperioodiks, mis on lõppenud ning mille kohta ei ole tulemusi veel avaldatud;

d)   „kasumiprognoos“– avaldus, milles on sõnaselgelt või kaudselt märgitud kasumi või kahjumi tõenäoline summa või miinimum- või maksimumsumma jooksval finantsperioodil või tulevastel finantsperioodidel või mis sisaldab andmeid, mille põhjal on võimalik tulevase kasumi või kahjumi summa arvutada, isegi kui ühtegi konkreetset arvu ei mainita ja sõna „kasum“ ei kasutata;

e)   „oluline üldine muutus“– emitendi äritegevuse mahu ühe või mitme näitaja muutus enam kui 25 %.

II PEATÜKK

PROSPEKTI SISU

1. JAGU

Registreerimisdokumentidesse lisatav minimaalne teave

Artikkel 2

Kapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

Kapitaliväärtpaberite puhul peab registreerimisdokument sisaldama käesoleva määruse 1. lisas osutatud teavet, välja arvatud juhul, kui see on koostatud vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 9, 14 või 15.

Artikkel 3

Universaalne registreerimisdokument

Vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 9 koostatud registreerimisdokument peab sisaldama käesoleva määruse 2. lisas osutatud teavet.

Artikkel 4

Kapitaliväärtpaberite teiseste emissioonide registreerimisdokument

Vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 14 koostatud eriomane kapitaliväärtpaberite registreerimisdokument peab sisaldama käesoleva määruse 3. lisas osutatud teavet.

Artikkel 5

Kinniste investeerimisfondide osakute registreerimisdokument

Kinniste investeerimisfondide emiteeritud osakute puhul peab registreerimisdokument sisaldama 4. lisas osutatud teavet.

Artikkel 6

Aktsiate hoidmistunnistuste registreerimisdokument

Aktsiate hoidmistunnistuste puhul peab registreerimisdokument sisaldama 5. lisas osutatud teavet.

Artikkel 7

Jaeturu mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

Muude kui käesoleva määruse artikli 8 lõikes 2 osutatud mittekapitaliväärtpaberite puhul peab registreerimisdokument sisaldama käesoleva määruse 6. lisas osutatud teavet, välja arvatud juhul, kui see on koostatud vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 9, 14 või 15 või kui see sisaldab käesoleva määruse 1. lisas osutatud teavet.

Artikkel 8

Hulgituru mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

1.   Lõikes 2 osutatud mittekapitaliväärtpaberite puhul peab registreerimisdokument sisaldama käesoleva määruse 7. lisas osutatud teavet, välja arvatud juhul, kui registreerimisdokument on koostatud vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 9, 14 või 15 või kui see sisaldab käesoleva määruse 1. või 6. lisas osutatud teavet.

2.   Lõikes 1 osutatud nõuet kohaldatakse mittekapitaliväärtpaberite suhtes, mis vastavad ühele järgmistest tingimustest:

a)

nendega hakatatakse kauplema ainult reguleeritud turul või selle teatavas segmendis, millele on nende väärtpaberitega kauplemiseks juurdepääs üksnes kutselistel investoritel;

b)

neist igaühe nimiväärtus on vähemalt 100 000 eurot, või kui individuaalne nimiväärtus puudub, saab neid emiteerimisel omandada ainult vähemalt 100 000 euro eest väärtpaberi kohta.

Artikkel 9

Mittekapitaliväärtpaberite teiseste emissioonide registreerimisdokument

Vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 14 koostatud eriomane mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokument peab sisaldama käesoleva määruse 8. lisas osutatud teavet, välja arvatud juhul, kui see sisaldab käesoleva määruse 3. lisas osutatud teavet.

Artikkel 10

Varaga tagatud väärtpaberite registreerimisdokument

Varaga tagatud väärtpaberite registreerimisdokument peab erandina artiklitest 7 ja 8 sisaldama 9. lisas osutatud teavet.

Artikkel 11

Kolmandate riikide ning nende piirkondlike ja kohalike asutuste emiteeritud mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

Kolmandate riikide või nende piirkondlike või kohalike asutuste emiteeritud mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokument peab erandina artiklitest 7 ja 8 sisaldama 10. lisas osutatud teavet.

2. JAGU

Väärtpaberikirjeldustesse lisatav minimaalne teave

Artikkel 12

Väärtpaberikirjeldus kapitaliväärtpaberite või kinniste investeerimisfondide osakute puhul

Kapitaliväärtpaberite või kinniste investeerimisfondide emiteeritud osakute puhul peab väärtpaberikirjeldus sisaldama käesoleva määruse 11. lisas osutatud teavet, välja arvatud juhul, kui see on koostatud vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 14 või 15.

Artikkel 13

Väärtpaberikirjeldus kapitaliväärtpaberite või kinniste investeerimisfondide osakute teiseste emissioonide puhul

Kapitaliväärtpaberite või kinniste investeerimisfondide emiteeritud osakute puhul peab eriomane väärtpaberikirjeldus, mis on koostatud vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 14, sisaldama käesoleva määruse 12. lisas osutatud teavet.

Artikkel 14

Väärtpaberikirjeldus aktsiate hoidmistunnistuste puhul

Aktsiate hoidmistunnistuste puhul peab väärtpaberikirjeldus sisaldama 13. lisas osutatud teavet.

Artikkel 15

Väärtpaberikirjeldus jaeturu mittekapitaliväärtpaberite puhul

Muude kui käesoleva määruse artikli 8 lõikes 2 osutatud mittekapitaliväärtpaberite puhul peab väärtpaberikirjeldus sisaldama käesoleva määruse 14. lisas osutatud teavet, välja arvatud juhul, kui vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 14 või 15 on koostatud eriomane väärtpaberikirjeldus.

Artikkel 16

Väärtpaberikirjeldus hulgituru mittekapitaliväärtpaberite puhul

Käesoleva määruse artikli 8 lõikes 2 osutatud mittekapitaliväärtpaberite puhul peab väärtpaberikirjeldus sisaldama käesoleva määruse 15. lisas osutatud teavet, välja arvatud juhul, kui see sisaldab käesoleva määruse 14. lisas osutatud teavet või kui vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 14 või 15 on koostatud eriomane väärtpaberikirjeldus.

Artikkel 17

Väärtpaberikirjeldus mittekapitaliväärtpaberite teiseste emissioonide puhul

Vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 14 koostatud mittekapitaliväärtpabereid puudutav eriomane väärtpaberikirjeldus peab sisaldama käesoleva määruse 16. lisas osutatud teavet.

3. JAGU

Lisateave, mis tuleb prospekti lisada

Artikkel 18

Kapitaliväärtpaberite emitentide keeruline finantsminevik ja oluline rahaline kohustus

1.   Kui kapitaliväärtpaberi emitendil on keeruline finantsminevik või kui ta on võtnud olulise rahalise kohustuse, tuleb lisada prospekti lõikes 2 osutatud lisateave muu üksuse kui emitendi kohta.

2.   Muu üksuse kui emitendi puhul on lisateave kogu teave, millele on osutatud käesoleva määruse 1. ja 20. lisas ning mida investorid vajavad, et teha määruse (EL) 2017/1129 artikli 6 lõikes 1 ja artikli 14 lõikes 2 osutatud teadlik hindamine nii, nagu see üksus oleks kapitaliväärtpaberi emitent.

Sellisele lisateabele peab eelnema selge selgitus, miks investorid seda teavet teadlikuks hindamiseks vajavad, ning selles tuleb täpsustada emitendi keerulise finantsmineviku või olulise rahalise kohustuse mõjusid emitendile või emitendi äritegevusele.

3.   Lõike 1 kohaldamisel tuleb käsitada emitendi finantsminevikku keerulisena juhul, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

prospekti koostamise ajal ei kajasta asjakohastes lisades osutatud teave emitendi ettevõtte olukorda täpselt;

b)

punktis a osutatud ebatäpsus mõjutab investorite võimet teha teadlik hindamine, nagu osutatud määruse (EL) 2017/1129 artikli 6 lõikes 1 ja artikli 14 lõikes 2;

c)

määruse (EL) 2017/1129 artikli 6 lõikes 1 ja artikli 14 lõikes 2 osutatud teadlikuks hindamiseks on investoritel vaja muu üksuse kui emitendi kohta lisateavet.

4.   Lõike 1 kohaldamisel tähendab oluline rahaline kohustus siduvat kokkulepet sellise tehingu tegemiseks, millega kaasneb tõenäoliselt emitendi äritegevuse mahu ühe või mitme näitaja muutus enam kui 25 %.

Artikkel 19

Väärtpaberid, mis on aktsiatega asendatavad või nende vastu vahetatavad

1.   Kui väärtpaberid on asendatavad aktsiatega või vahetatavad aktsiate vastu, mida lubatakse kauplemisele reguleeritud turul, peab väärtpaberikirjeldus sisaldama lisateabena 17. lisa punktis 2.2.2 osutatud teavet.

2.   Kui väärtpaberid on asendatavad aktsiatega või vahetatavad aktsiate vastu, mille emiteerib emitent või emitendi gruppi kuuluv üksus ning mida ei lubata kauplemisele reguleeritud turul, peab väärtpaberikirjeldus sisaldama ka järgmist lisateavet:

a)

11. lisa punktides 3.1 ja 3.2 osutatud teave selle emitendi või tema gruppi kuuluva üksuse kohta;

b)

18. lisas osutatud teave aluseks oleva aktsia kohta.

3.   Kui väärtpaberid on asendatavad aktsiatega või vahetatavad aktsiate vastu, mille emiteerib kolmandast isikust emitent ning mida ei lubata kauplemisele reguleeritud turul, peab väärtpaberikirjeldus sisaldama lisateabena 18. lisas osutatud teavet.

Artikkel 20

Väärpaberid, millega kaasnevad alusvaraga seotud makse- või ülekandekohustused

1.   Muude väärtpaberite korral, kui artiklis 19 osutatud väärtpaberid, mis annavad õiguse märkida või omandada aktsiaid, mille emiteerib emitent või selle emitendi gruppi kuuluv üksus ning mis lubatakse kauplemisele reguleeritud turul, peab väärtpaberikirjeldus sisaldama lisateabena 17. lisas osutatud teavet.

2.   Muude väärtpaberite korral, kui artiklis 19 osutatud väärtpaberid, mis annavad õiguse märkida või omandada aktsiaid, mille emiteerib emitent või selle emitendi gruppi kuuluv üksus ning mida ei lubata kauplemisele reguleeritud turul, peab väärtpaberikirjeldus sisaldama ka järgmist lisateavet:

a)

17. lisas osutatud teave, välja arvatud selle lisa punktis 2.2.2 osutatud teave;

b)

18. lisas osutatud teave aluseks oleva aktsia kohta.

3.   Muude väärtpaberite puhul kui artiklis 19 osutatud väärtpaberid, mis on seotud muu alusvaraga kui aktsiad, millele on osutatud käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2, peab väärtpaberikirjeldus sisaldama lisateabena 17. lisas osutatud teavet.

Artikkel 21

Varaga tagatud väärtpaberid

Varaga tagatud väärtpaberite puhul peavad väärtpaberikirjeldused sisaldama 19. lisas osutatud lisateavet.

Artikkel 22

Garantiid

Kui mittekapitaliväärtpaberid hõlmavad garantiisid, peavad väärtpaberikirjeldused sisaldama 21. lisas osutatud lisateavet.

Artikkel 23

Nõusolek

Kui emitent või prospekti koostamise eest vastutav isik nõustub määruse (EL) 2017/1129 artikli 5 lõike 1 teise lõigu kohaselt selle kasutamisega, peab prospekt sisaldama järgmist lisateavet:

a)

käesoleva määruse 22. lisa punktides 1 ja 2A osutatud teave juhul, kui nõusolek on antud ühele või enamale konkreetsele finantsvahendajale;

b)

käesoleva määruse 22. lisa punktides 1 ja 2B osutatud teave juhul, kui nõusolek on antud kõigile finantsvahendajatele.

III PEATÜKK

PROSPEKTI VORM

Artikkel 24

Prospekti vorm

1.   Kui prospekt on koostatud ühe dokumendina, peab see hõlmama järgmisi elemente järgmises järjekorras:

a)

sisukord;

b)

kokkuvõte, kui seda määruse (EL) 2017/1129 artikli 7 kohaselt nõutakse;

c)

määruse (EL) 2017/1129 artiklis 16 osutatud riskitegurid;

d)

käesoleva määruse lisades osutatud muu teave, mis tuleb prospekti lisada.

Emitent, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja võib otsustada, millises järjekorras käesoleva määruse lisades osutatud teave prospektis esitatakse.

2.   Kui prospekt on koostatud mitme dokumendina, peavad registreerimisdokument ja väärtpaberikirjeldus hõlmama järgmisi elemente järgmises järjekorras:

a)

sisukord;

b)

määruse (EL) 2017/1129 artiklis 16 osutatud riskitegurid;

c)

käesoleva määruse lisades osutatud muu teave, mis tuleb registreerimisdokumenti või väärtpaberikirjeldusse lisada.

Emitent, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja võib otsustada, millises järjekorras käesoleva määruse lisades osutatud teave registreerimisdokumendis ja väärtpaberikirjelduses esitatakse.

3.   Kui registreerimisdokument on koostatud universaalse registreerimisdokumendi vormis, võib emitent lisada koos lõike 2 punktis c osutatud teabega selle lõike punktis b osutatud riskitegurid juhul, kui need riskitegurid esitatakse eraldi jaos.

4.   Kui määruse (EL) 2017/1129 artikli 9 lõike 12 kohaldamisel kasutatakse universaalset registreerimisdokumenti, tuleb selles universaalses registreerimisdokumendis sisalduv teave esitada kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/815 (4).

5.   Kui lõike 1 punktis d ja lõike 2 punktis c osutatud teabe järjekord erineb järjekorrast, milles see teave on käesoleva määruse lisades esitatud, võivad pädevad asutused nõuda sellise ristviidete loendi esitamist, milles on ära näidatud, millistele teabepunktidele see teave lisades vastab.

Esimeses lõigus osutatud ristviidete loendis tuleb loetleda käesoleva määruse lisades sätestatud teabepunktid, mida ei ole prospekti kavandisse lisatud emitendi, väärtpaberite, pakkumise või kauplemisele lubamise olemuse või liigi tõttu.

6.   Kui lõike 5 kohaselt ei nõuta ristviidete loendit või emitent, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja ei esita seda vabatahtlikult, siis tuleb märkida prospekti kavandi ääremärkustesse see, millisele teabele prospekti kavandis käesoleva määruse lisades esitatud asjaomased teabepunktid vastavad.

Artikkel 25

Põhiprospekti vorm

1.   Ühe dokumendina koostatud põhiprospekt peab hõlmama järgmisi elemente järgmises järjekorras:

a)

sisukord;

b)

pakkumiskava üldkirjeldus;

c)

määruse (EL) 2017/1129 artiklis 16 osutatud riskitegurid;

d)

käesoleva määruse lisades osutatud muu teave, mis tuleb põhiprospekti lisada.

Emitent, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja võib otsustada, millises järjekorras käesoleva määruse lisades osutatud teave põhiprospektis esitatakse.

2.   Kui põhiprospekt on koostatud mitme dokumendina, peavad registreerimisdokument ja väärtpaberikirjeldus hõlmama järgmisi elemente järgmises järjekorras:

a)

sisukord;

b)

pakkumiskava üldkirjeldus väärtpaberikirjelduses;

c)

määruse (EL) 2017/1129 artiklis 16 osutatud riskitegurid;

d)

käesoleva määruse lisades osutatud muu teave, mis tuleb registreerimisdokumenti ja väärtpaberikirjeldusse lisada.

Emitent, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja võib otsustada, millises järjekorras käesoleva määruse lisades osutatud teave registreerimisdokumendis ja väärtpaberikirjelduses esitatakse.

3.   Emitent, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja võib koondada kaks või enam erinevat põhiprospekti ühteainsasse dokumenti.

4.   Kui registreerimisdokument on koostatud universaalse registreerimisdokumendi vormis, võib emitent lisada koos lõike 2 punktis d osutatud teabega selle lõike punktis c osutatud riskitegurid juhul, kui need riskitegurid esitatakse eraldi jaos.

5.   Kui määruse (EL) 2017/1129 artikli 9 lõike 12 kohaldamisel kasutatakse universaalset registreerimisdokumenti, tuleb selles universaalses registreerimisdokumendis sisalduv teave esitada kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2019/815.

6.   Kui lõigete 1 ja 2 punktis d osutatud teabe järjekord erineb järjekorrast, milles see teave on käesoleva määruse lisades esitatud, võivad pädevad asutused nõuda sellise ristviidete loendi esitamist, milles on ära näidatud, millistele teabepunktidele see teave lisades vastab.

Esimeses lõigus osutatud ristviidete loendis tuleb loetleda käesoleva määruse lisades sätestatud teabepunktid, mida ei ole põhiprospekti kavandisse lisatud emitendi, väärtpaberite, pakkumise või kauplemisele lubamise olemuse või liigi tõttu.

7.   Kui lõike 6 kohaselt ei nõuta ristviidete loendit või emitent, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja ei esita seda vabatahtlikult, siis tuleb märkida põhiprospekti kavandi ääremärkustes see, millisele teabele põhiprospekti kavandis käesoleva määruse lisades esitatud asjaomased teabepunktid vastavad.

Artikkel 26

Põhiprospekti ja lõplikesse tingimustesse lisatav teave

1.   Põhiprospekti tuleb lisada käesoleva määruse 14.–19. lisas ja 27. lisas A-kategooriasse liigitatud teave.

2.   Põhiprospekti tuleb lisada käesoleva määruse 14.–19. lisas ja 27. lisas B-kategooriasse liigitatud teave, välja arvatud selle teabe üksikasjad, mis ei ole põhiprospekti kinnitamise ajal teada. Need üksikasjad lisatakse lõplikesse tingimustesse.

3.   Lõplikesse tingimustesse tuleb lisada käesoleva määruse 14–19. lisas ja 27. lisas C-kategooriasse liigitatud teave, välja arvatud juhul, kui see teave on põhiprospekti kinnitamise ajal teada – sel juhul võidakse see lisada asjaomasesse põhiprospekti.

4.   Lisaks käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud teabele võivad lõplikud tingimused sisaldada üksnes käesoleva määruse 28. lisas osutatud teavet. Määruse (EL) 2017/1129 artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud lõplike tingimuste vormi tuleb märkida, milline osa käesoleva määruse 28. lisas osutatud teabest määratakse kindlaks lõplikes tingimustes.

5.   Lõplikud tingimused ei või olla vastuolus põhiprospektis sisalduva teabega.

Artikkel 27

Prospekti kokkuvõte

1.   Prospekti lisatud ülevaatliku osa kohta võib kasutada terminit „kokkuvõte“ üksnes siis, kui see vastab määruse (EL) 2017/1129 artiklis 7 sätestatud nõuetele.

2.   Kui prospekti kokkuvõtet täiendatakse määruse (EL) 2017/1129 artikli 23 kohaselt, tuleb uus teave lõimida selle prospekti kokkuvõttega viisil, mis võimaldab investoritel muudatused lihtsasti kindlaks teha. Uus teave tuleb prospekti kokkuvõttesse lõimida uue kokkuvõtte esitamisega või esialgse kokkuvõtte täiendamisega.

IV PEATÜKK

ELi KASVUPROSPEKT

Artikkel 28

ELi kasvuprospekti juurde kuuluv kapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

Vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 15 koostatud eriomane kapitaliväärtpaberite registreerimisdokument peab sisaldama käesoleva määruse 24. lisas osutatud teavet.

Artikkel 29

ELi kasvuprospekti juurde kuuluv mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

Vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 15 koostatud eriomane mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokument peab sisaldama käesoleva määruse 25. lisas osutatud teavet.

Artikkel 30

ELi kasvuprospekti juurde kuuluv väärtpaberikirjeldus kapitaliväärtpaberite puhul

Vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 15 koostatud kapitaliväärtpabereid puudutav eriomane väärtpaberikirjeldus peab sisaldama käesoleva määruse 26. lisas osutatud teavet.

Artikkel 31

ELi kasvuprospekti juurde kuuluv väärtpaberikirjeldus mittekapitaliväärtpaberite puhul

Vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 15 koostatud mittekapitaliväärtpabereid puudutav eriomane väärtpaberikirjeldus peab sisaldama käesoleva määruse 27. lisas osutatud teavet.

Artikkel 32

ELi kasvuprospekti vorm

1.   Ühe dokumendina koostatud ELi kasvuprospekt peab hõlmama järgmisi elemente järgmises järjekorras:

a)

sisukord;

b)

kui see on asjakohane, siis kogu viidetena esitatud teave määruse (EL) 2017/1129 artikli 19 kohaselt;

c)

eriomane kokkuvõte;

d)

ELi kasvuprospekti pakkumiskava üldkirjeldus juhul, kui prospekt on koostatud põhiprospekti kujul;

e)

käesoleva määruse 24. lisa 1. jaos või 25. lisa 1. jaos osutatud teave olenevalt väärtpaberite liigist;

f)

käesoleva määruse 24. lisa 2. jaos või 25. lisa 2. jaos osutatud teave olenevalt väärtpaberite liigist;

g)

käesoleva määruse 26. lisa 2. jaos osutatud teave juhul, kui kapitaliväärtpaberite emitendi turukapitalisatsioon on üle 200 000 000 euro;

h)

käesoleva määruse 24. lisa 3. jaos ja 26. lisa 3. jaos osutatud teave või 25. lisa 3. jaos ja 27. lisa 2. jaos osutatud teave olenevalt väärtpaberite liigist;

i)

käesoleva määruse 26. lisa 4. jaos või 27. lisa 3. jaos osutatud teave olenevalt väärtpaberite liigist;

j)

käesoleva määruse 26. lisa 5. jaos või 27. lisa 4. jaos osutatud teave olenevalt väärtpaberite liigist;

k)

24. lisa 4. jaos või 25. lisa 4. jaos osutatud teave olenevalt väärtpaberite liigist;

l)

käesoleva määruse 24. lisa 5. jaos või 25. lisa 5. jaos osutatud teave olenevalt väärtpaberite liigist;

m)

käesoleva määruse 24. lisa 6. jaos või 25. lisa 6. jaos osutatud teave olenevalt väärtpaberite liigist;

n)

käesoleva määruse 27. lisa 5. jaos osutatud teave juhul, kui mittekapitaliväärtpaberid hõlmavad garantiisid;

o)

käesoleva määruse 24. lisa 7. jaos või 25. lisa 7. jaos osutatud teave olenevalt väärtpaberite liigist;

2.   Kui ELi kasvuprospekt on koostatud mitme dokumendina, peavad ELi kasvuprospektile lisatud registreerimisdokument ja väärtpaberikirjeldus hõlmama järgmisi elemente järgmises järjekorras:

a)

ELi kasvuprospekti juurde kuuluv registreerimisdokument:

i)

sisukord;

ii)

kui see on asjakohane, siis kogu viidetena esitatud teave määruse (EL) 2017/1129 artikli 19 kohaselt;

iii)

olenevalt väärtpaberite liigist muu käesoleva määruse 24. või 25. lisas osutatud teave, mis tuleb ELi kasvuprospekti juurde kuuluvasse registreerimisdokumenti lisada, järgides jagude järjekorda neis lisades.

b)

ELi kasvuprospekti juurde kuuluv väärtpaberikirjeldus:

i)

sisukord;

ii)

kui see on asjakohane, siis kogu viidetena esitatud teave määruse (EL) 2017/1129 artikli 19 kohaselt;

iii)

põhiprospekti puhul kava üldkirjeldus;

iv)

olenevalt väärtpaberite liigist muu käesoleva määruse 26. või 27. lisas osutatud teave, mis tuleb ELi kasvuprospekti juurde kuuluvasse väärtpaberikirjeldusse lisada, järgides jagude järjekorda neis lisades.

3.   Ühe või mitme dokumendina koostatud ELi kasvuprospekt võib olla põhiprospekti kujul.

4.   Määruse (EL) 2017/1129 artikli 15 lõikes 1 osutatud VKEd, emitendid ja pakkujad peavad järgima jagude järjekorda käesoleva määruse lisades. Nad võivad aga kõrvale kalduda teabepunktide järjekorrast nendes jagudes.

Artikkel 33

ELi kasvuprospekti eriomane kokkuvõte

1.   ELi kasvuprospekti eriomases kokkuvõttes esitatakse põhiteave, mida investorid vajavad selleks, et saada aru emitendi, garantii andja ja pakutavate väärtpaberite olemusest ja riskidest.

2.   Eriomase kokkuvõtte sisu peab olema täpne, õige ja selge ega tohi olla eksitav.

3.   Eriomane kokkuvõte peab olema kooskõlas ELi kasvuprospekti muude osadega.

4.   Eriomane kokkuvõte koostatakse lühidokumendina, mis on sisutihe ja printimisel maksimaalselt kuuel A4 leheküljel. Eriomane kokkuvõte:

a)

esitatakse ja vormistatakse kergesti loetaval kujul, kasutades selleks loetavas suuruses tähemärke;

b)

on kirjutatud selges, mittetehnilises ja täpses keeles, mis hõlbustab investorite jaoks teabest aru saamist.

Esimene lõige kehtib samuti, kui teave esitatakse tabelina.

5.   Eriomane kokkuvõte sisaldab käesoleva määruse 23. lisas osutatud teavet.

6.   Eriomane kokkuvõte ei või sisaldada ristviiteid ELi kasvuprospekti muudele osadele ega viidetena esitatud teavet.

7.   Eriomases kokkuvõttes võib kasutada käesoleva määruse 22. lisa 2., 3. ja 4. jaos osutatud teabe esitamiseks alapealkirju.

8.   Käesoleva määruse 23. lisa punktis 2.3.1, punkti 3.3 alapunktis d ja punktis 3.4.1 osutatud riskitegurite koguarv ei tohi olla eriomases kokkuvõttes suurem kui 15.

9.   Kui väärtpaberite suhtes kohaldatakse ühtlasi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, (5) võib päritoluliikmesriigi pädev asutus nõuda määruse (EL) 2017/1129 artikli 15 lõikes 1 osutatud VKEdelt, emitentidelt ja pakkujatelt käesoleva määruse 23. lisa 3. jaos osutatud teabe asendamist määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 8 lõike 3 punktides c–i sätestatud teabega.

10.   Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus ei nõua lõikes 9 osutatud asendamist, võivad määruse (EL) 2017/1129 artikli 15 lõikes 1 osutatud VKEd, emitendid ja pakkujad asendada käesoleva määruse 23. lisa 3. jaos osutatud teabe määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 8 lõike 3 punktides c–i sätestatud teabega.

11.   Lõigetes 9 ja 10 osutatud teabe asendamise korral tuleb see teave lisada eriomase kokkuvõtte eraldi osana ning selgelt märkida, et see sisaldab määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 8 lõike 3 punktides c–i sätestatud teavet.

12.   Eriomase kokkuvõtte maksimaalset lehekülgede arvu, millele on osutatud lõikes 4, suurendatakse:

a)

ühe A4 lisalehekülje võrra juhul, kui eriomane kokkuvõte sisaldab teavet, mis käsitleb väärtpaberite garantiid;

b)

kahe A4 lisalehekülje võrra juhul, kui eriomane kokkuvõte hõlmab mitut väärtpaberit, mis erinevad ainult väga vähestes üksikasjades, näiteks emissioonihind või lõpptähtaeg;

c)

kolme A4 lisalehekülje võrra juhul, kui teave asendatakse lõigete 9 ja 10 kohaselt.

Kui eriomane kokkuvõte hõlmab mitut väärtpaberit, mis erinevad ainult väga vähestes üksikasjades, näiteks emissioonihind või lõpptähtaeg, võib punkti c kohaldamisel kasutada kolme A4 lisalehekülge iga väärtpaberi kohta.

Artikkel 34

ELi kasvuprospekti eriomase kokkuvõtte lisad

Kui ELi kasvuprospekti eriomast kokkuvõtet täiendatakse määruse (EL) 2017/1129 artikli 23 kohaselt, tuleb uus teave lõimida selle ELi kasvuprospekti eriomase kokkuvõttega viisil, mis võimaldab investoritel muudatused lihtsasti kindlaks teha. Uus teave tuleb lõimida ELi kasvuprospekti uue eriomase kokkuvõtte esitamisega või esialgse eriomase kokkuvõtte täiendamisega.

V PEATÜKK

PROSPEKTI KONTROLL JA KINNITAMINE NING UNIVERSAALSE REGISTREERIMISDOKUMENDI LÄBIVAATAMINE

Artikkel 35

Kontrolli ulatus

Seoses prospekti kontrollimisega ja universaalse registreerimisdokumendi läbivaatamisega käsitatakse viiteid prospektile viidetena prospektile või selle osadele, sealhulgas universaalsele registreerimisdokumendile, olenemata sellest, kas see on esitatud kinnitamiseks või eelneva kinnituseta esitatud, ning nende osade muudatustele ja prospekti lisadele.

Artikkel 36

Prospektis sisalduva teabe täielikkuse kontrolli kriteeriumid

1.   Prospekti kavandis sisalduva teabe täielikkuse kontrollimiseks peavad pädevad asutused võtma arvesse kõike alljärgnevat:

a)

kas prospekti kavand on koostatud kooskõlas määrusega (EL) 2017/1129 ja käesoleva määrusega olenevalt emitendi, emissiooni, väärtpaberi ja pakkumise liigist või kauplemisele lubamisest;

b)

kas emitendil on keeruline finantsminevik või kas ta on võtnud olulise rahalise kohustuse, nagu osutatud artiklis 18.

2.   Lõike 1 punkti b kohaldamisel võivad pädevad asutused nõuda emitendilt teabe lisamist prospekti kavandisse või selles sisalduva teabe muutmist või väljajätmist, võttes arvesse järgmist:

a)

väärtpaberite liik;

b)

juba prospekti lisatud teave ning sellise teabe olemasolu ja sisu, mis on juba prospekti lisatud muu üksuse kui emitendi kohta, ning kohaldatavad raamatupidamis- ja auditeerimispõhimõtted;

c)

selliste tehingute majanduslik olemus, millega emitent on omandanud või võõrandanud oma ettevõtte või selle mistahes osa, ning selle ettevõtte konkreetne olemus;

d)

kas emitent saab mõistlike jõupingutustega hankida teavet muu üksuse kui emitendi kohta.

Artikkel 37

Prospektis sisalduva teabe arusaadavuse kontrolli kriteeriumid

1.   Prospekti kavandis sisalduva teabe arusaadavuse kontrollimiseks peavad pädevad asutused võtma arvesse kõike alljärgnevat:

a)

kas prospekti kavandil on selge ja üksikasjalik sisukord;

b)

kas prospekti kavandis puuduvad tarbetud kordused;

c)

kas seotud teave on esitatud koos;

d)

kas prospekti kavandis kasutatakse kergesti loetavat kirjasuurust;

e)

kas prospekti kavandil on selline struktuur, mis aitab investoritel selle sisu mõista;

f)

kas prospekti kavandis on määratletud matemaatiliste valemite osad ja kui see on asjakohane, siis kas selles kirjeldatakse selgelt tootestruktuuri;

g)

kas prospekti kavand on kirjutatud lihtsas keeles;

h)

kas prospekti kavandis on emitendi tegevuse ja tema põhitegevusalade olemust selgelt kirjeldatud;

i)

kas prospekti kavandis on selgitatud kaubandusalast või sektoripõhist terminoloogiat.

Pädevad asutused ei pea punkte g, h ja i arvesse võtma, kui prospekti kavand on seotud üksnes selliste mittekapitaliväärtpaberite reguleeritud turul kauplemisele lubamisega, mille kohta ei ole vaja määruse (EL) 2017/1129 artikliga 7 nõutavat kokkuvõtet esitada.

2.   Esimese lõike kohaldamisel võivad pädevad asutused igal üksikjuhul eraldi ja lisaks määruse (EL) 2017/1129 artiklis 7 ja käesoleva määruse artiklis 33 osutatud teabele nõuda, et teatav prospekti kavandis esitatud teave kokkuvõttesse lisataks.

Artikkel 38

Prospektis sisalduva teabe järjepidevuse kontrolli kriteeriumid

Prospekti kavandis sisalduva teabe järjepidevuse kontrollimiseks peab pädev asutus võtma arvesse kõike alljärgnevat:

a)

kas prospekti kavandis esitatud teabes, kaasa arvatud viidetena esitatud teabes puuduvad olulised vasturääkivused;

b)

kas mujal prospekti kavandis avalikustatud olulised ja spetsiifilised riskid on lisatud riskitegurite jakku;

c)

kas kokkuvõttes sisalduv teave on kooskõlas mujal prospekti kavandis sisalduva teabega;

d)

kas arvnäitajad tulu kasutamise kohta on kooskõlas laekuvate tulude summaga ning kas avalikustatud teave tulude kasutamise kohta on kooskõlas emitendi avalikustatud strateegiaga;

e)

kas emitendi kirjeldus tegevus- ja finantsülevaates, varasem finantsteave, emitendi tegevuse kirjeldus ja riskitegurite kirjeldus on järjepidevad;

f)

kas käibekapitali aruanne on kooskõlas riskiteguritega, auditiaruandega, tulu kasutamisega, emitendi avalikustatud strateegiaga ja sellega, kuidas strateegiat rahastatakse.

Artikkel 39

Spetsialistist emitentide prospektis sisalduva teabe kontroll

Pädevad asutused võivad nõuda lisateabe lisamist prospekti, tuginedes selliste spetsialistist emitentide tegevusele, kes kuuluvad ühte 29. lisas sätestatud kategooriatest.

Artikkel 40

Prospektis sisalduva teabe täielikkuse, järjepidevuse ja arusaadavuse kontrolli lisakriteeriumid

Kui see on vajalik investorikaitseks, võib pädev asutus kohaldada prospekti kavandis sisalduva teabe täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse kontrollimiseks lisaks artiklites 36, 37 ja 38 sätestatud kriteeriumidele ka muid kriteeriume.

Artikkel 41

Proportsionaalne lähenemine prospekti kavandite kontrollimisele ja universaalse registreerimisdokumendi läbivaatamisele

1.   Kui esimene pädevale asutusele esitatud prospekti kavand põhineb prospektil, mille sama pädev asutus on juba kinnitanud, ning kui selles on esile tõstetud kõik selles kinnitatud prospektis tehtud muudatused, peab pädev asutus kohaldama artiklites 36, 37 ja 38 sätestatud kriteeriume üksnes nende muudatuste ja neist mõjutatud muu teabe kontrollimisel.

2.   Ilma eelneva kinnituseta esitatud ja juba läbi vaadatud universaalse registreerimisdokumendi või selle dokumendi muudatuse kontrollimiseks peavad pädevad asutused võtma artiklites 36, 37 ja 38 sätestatud kriteeriume arvesse üksnes selliste universaalse registreerimisdokumendi või muudatuse osade puhul, mida ei ole läbi vaadatud.

3.   Kui prospekti esimene kavand sisaldab teavet viitena dokumendile, mis on kooskõlas määrusega (EL) 2017/1129 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ (6) üle võtvate riiklike sätete kohaselt kinnitatud, peavad pädevad asutused võtma selle teabe kontrollimisel arvesse üksnes käesoleva määruse artiklis 38 sätestatud kriteeriume.

4.   Lõike 1, 2 või 3 kohaldamisel peavad pädevad asutused nõudma emitendilt, pakkujalt või reguleeritud turule kauplemisele lubamise taotlejalt kinnitust, et kogu teave, mis on prospekti lõplikus kavandis või universaalses registreerimisdokumendis esitatud, on ajakohane ja sisaldab kogu käesoleva määruse lisades osutatud teavet, mis on selle prospekti või universaalse registreerimisdokumendi puhul asjakohane.

5.   Kui pädevale asutusele esitatakse prospekti järgmised kavandid, peab see pädev asutus neid järgmisi kavandeid kontrollides kohaldama artiklites 36, 37 ja 38 sätestatud kriteeriume üksnes seoses eelnevas kavandis tehtud muudatustega ja neist mõjutatud muu teabega.

Artikkel 42

Prospekti kavandi kinnitamise taotluse esitamine või universaalse registreerimisdokumendi või selle muudatuste esitamine

1.   Kõik prospekti kavandid tuleb esitada pädevale asutusele otsinguvõimalusega elektroonilises vormis ja elektroonilise kanali kaudu.

Prospekti esimese kavandi esitamisel peab emitent, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja teatama pädevale asutusele kontaktpunkti, millele pädev asutus esitab kirjalikult ja elektroonilise kanali kaudu kõik teavitused.

2.   Pädevale asutusele tuleb otsinguvõimalusega elektroonilises vormis ja elektroonilise kanali kaudu esitada ka järgmine teave:

a)

ristviidete loend, kui seda nõuab pädev asutus kooskõlas käesoleva määruse artikli 24 lõikega 5 või kui see esitatakse omal algatusel;

b)

kui ristviidete loendi esitamist ei nõuta, siis dokument, milles on loetletud kõik käesoleva määruse lisades sätestatud teabeühikud, mida ei ole emitendi, väärtpaberite, pakkumise või kauplemisele lubamise olemuse või liigi tõttu prospekti kavandisse lisatud;

c)

mis tahes teave, mis on prospekti viidetena lisatud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1129 artiklis 19, välja arvatud juhul, kui sama pädev asutus on selle teabe juba kinnitanud või kui see on samale pädevale asutusele juba otsinguvõimalusega elektroonilises vormis esitatud;

d)

pädevale asutusele esitatud põhjendatud taotlus teabe väljajätmiseks prospektist, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1129 artiklis 18;

e)

pädevale asutusele esitatud teavitamise taotlus, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1129 artikli 25 lõikes 1;

f)

pädevale asutusele esitatud teavitamise taotlus, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1129 artikli 26 lõikes 2;

g)

määruse (EL) 2017/1129 artikli 26 lõikes 4 osutatud lisa, välja arvatud juhul, kui kokkuvõte on nõutav kooskõlas selle määruse artikli 7 lõike 1 teise lõiguga;

h)

kui emitent esitab kinnitamiseks universaalse registreerimisdokumendi kavandi või kui ta esitab universaalse registreerimisdokumendi ilma eelneva kinnituseta ning soovib saada sagedase emitendi staatust, siis kinnitus, et emitendi parima teadmise kohaselt on kogu korraldatud teave, mis tuleb esitada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ (7) üle võtvatele siseriiklikele sätetele, kui see on asjakohane, ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 596/2014, (8) nende õigusaktide kohaselt esitatud ja avaldatud viimase 18 kuu kohta või ajavahemiku kohta pärast korraldatud teabe avalikustamise kohustuse tekkimist olenevalt sellest, kumb ajavahemik on lühem;

i)

kui universaalne registreerimisdokument on esitatud ilma eelneva kinnituseta, siis selgitus selle kohta, kuidas universaalses registreerimisdokumendis on arvesse võetud muudatuse või lisateabe taotlust, millele on osutatud määruse (EL) 2017/1129 artikli 9 lõike 9 teises lõigus;

j)

muu teave, mida pädev asutus nõuab prospekti kontrollimiseks ja kinnitamiseks või universaalse registreerimisdokumendi kontrollimiseks, läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.

3.   Kui ilma eelneva kinnituseta esitatud universaalne registreerimisdokument sisaldab ääremärkusi kooskõlas artikli 24 lõikega 6, tuleb sellele lisada ääremärkusteta versioon.

4.   Kui universaalne registreerimisdokument esitatakse ilma eelneva kinnituseta või kui seda dokumenti muudetakse, tuleb lõike 2 punktides a, b, c, d, h ja i osutatud teave esitada ajal, kui universaalne registreerimisdokument pädevale asutusele esitatakse, lõike 2 punktis j osutatud teave tuleb aga esitada läbivaatamisprotsessi ajal. Kõigil muudel juhtudel tuleb lõikes 2 osutatud teave esitada koos pädevale asutusele esitatava prospekti esimese kavandiga või kontrollimise käigus.

5.   Kui sagedane emitent teavitab kooskõlas määruse (EL) 2017/1129 artikli 20 lõike 6 esimese lõigu teise lausega pädevat asutust sellest, et ta kavatseb esitada prospekti kavandi kinnitamise taotluse, peab ta tegema seda kirjalikult ja elektroonilise kanali kaudu.

Esimeses lõigus osutatud teabest peab nähtuma, millised käesoleva määruse lisad on selle prospekti kavandi puhul asjakohased.

Artikkel 43

Prospekti kavandi muutmine kinnitamismenetluse käigus

1.   Prospekti kavandi igas versioonis, mis esitatakse pärast prospekti esimest kavandit, tuleb esile tõsta kõik eelnevas kavandis tehtud muudatused ning igale sellisele versioonile tuleb lisada kavand, milles ei ole muudatusi esile tõstetud. Kui on tehtud üksnes piiratud arvul muudatusi, aktsepteerivad pädevad asutused esiletõstetud muudatustega väljavõtteid prospekti eelmisest kavandist.

2.   Kui pädevad asutused on teavitanud kooskõlas käesoleva määruse artikli 45 lõikega 2 emitenti, pakkujat või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotlejat, et prospekti kavand ei vasta täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse standarditele, millele on osutatud määruse (EL) 2017/1129 artikli 20 lõikes 4, tuleb prospekti järgmisele kavandile lisada selgitus selle kohta, kuidas on lahendanud probleemid, millest pädevad asutused olid teada andnud.

3.   Kui prospekti kavandis tehtud muudatused on iseenesestmõistetavad või selgelt seotud probleemidega, millele pädev asutus on tähelepanu juhtinud, peetakse lõike 2 kohaldamisel piisavaks selgituseks selle ära märkimist, kus muudatused on tehtud nende probleemide lahendamiseks.

Artikkel 44

Prospekti lõpliku kavandi esitamine kinnitamiseks

1.   Prospekti lõplik kavand esitatakse kinnitamiseks koos kogu artikli 42 lõikes 2 osutatud teabega, mis on võrreldes eelneva versiooniga muutunud, välja arvatud selle artikli punktides a ja h osutatud teave. Prospekti lõplik kavand ei tohi sisaldada ääremärkusi.

2.   Kui artikli 42 lõikes 2 osutatud teabes ei ole muudatusi tehtud, peab emitent, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja seda kirjalikult ja elektroonilise kanali kaudu kinnitama.

Artikkel 45

Prospekti kavandi kinnitamise taotluse või universaalse registreerimisdokumendi või selle muudatuste kättesaamise kinnitus ning prospekti kavandi kinnitamise taotluse menetlemine

1.   Pädevad asutused kinnitavad prospekti kavandi esialgse kinnitamise taotluse või universaalse registreerimisdokumendi kättesaamist, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1129 artikli 9 lõike 2 teises lõigus, või universaalse registreerimisdokumendi muudatuse kättesaamist kirjalikult ja elektroonilise kanali kaudu niipea kui võimalik ja hiljemalt teise tööpäeva lõpuks pärast taotluse või esitatud registreerimisdokumendi või muudatuse kättesaamist.

Prospekti kavandi esialgse kinnitamise taotluse ja universaalse registreerimisdokumendi või selle muudatuse kättesaamisel peab pädev asutus teavitama emitenti, pakkujat või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotlejat järgmisest:

a)

taotluse või esitamise viitenumber;

b)

pädeva asutuse kontaktpunkt, kellele võib saata kõik päringud seoses taotluse ja esitamisega.

2.   Kui prospekti kavand ei vasta täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse standarditele, mis on vajalik selle kinnitamiseks, või kui on vaja muudatusi või lisateavet, peavad pädevad asutused teavitama emitenti, pakkujat või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotlejat sellest kirjalikult ja elektroonilise kanali kaudu.

Kui määruse (EL) 2017/1129 artikli 9 lõike 2 teises lõigus osutatud universaalne registreerimisdokument või selle universaalse registreerimisdokumendi muudatus ei vasta täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse standarditele või kui on vaja muudatusi või lisateavet, peavad pädevad asutused teavitama emitenti sellest kirjalikult ja elektroonilise kanali kaudu. Kui puudust tuleb käsitada põhjendamatu viivituseta, nagu on nõutud määruse (EL) 2017/1129 artikli 9 lõike 9 kolmandas lõigus, peab pädev asutus sellest emitenti teavitama.

3.   Pädev asutus peab emitenti, pakkujat või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotlejat teavitama oma otsusest prospekti kavandi kinnitamise kohta kirjalikult ja elektroonilise kanali kaudu niipea kui võimalik ning hiljemalt selle tööpäeva lõpuks, millal otsus tehakse.

VI PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 46

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 809/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 47

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 21. juulist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 168, 30.6.2017, lk 12.

(2)  Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 809/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ, mis puudutab prospektides sisalduvat informatsiooni ning ka selliste prospektide formaati, andmete esitamist viidetena ja selliste prospektide avaldamist ning reklaamide levitamist (ELT L 149, 30.4.2004, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(4)  Komisjoni 17. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/815, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks ühtne elektrooniline aruandlusvorming (ELT L 143, 29.5.2019, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 38).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1).


LISADE LOETELU

A OSA

REGISTREERIMISDOKUMENDID

1. lisa. Kapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

2. lisa. Universaalne registreerimisdokument

3. lisa. Kapitaliväärtpaberite teiseste emissioonide registreerimisdokument

4. lisa. Kinniste investeerimisfondide osakute registreerimisdokument

5. lisa. Aktsiate hoidmistunnistuste registreerimisdokument

6. lisa. Jaeturu mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

7. lisa. Hulgituru mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

8. lisa. Mittekapitaliväärtpaberite teiseste emissioonide registreerimisdokument

9. lisa. Varaga tagatud väärtpaberite registreerimisdokument

10. lisa. Kolmandate riikide ning nende piirkondlike ja kohalike asutuste emiteeritud mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokumendid

B OSA

VÄÄRTPABERIKIRJELDUSED

11. lisa. Väärtpaberikirjeldus kapitaliväärtpaberite või kinniste investeerimisfondide osakute puhul

12. lisa. Väärtpaberikirjeldus kapitaliväärtpaberite või kinniste investeerimisfondide osakute teiseste emissioonide puhul

13. lisa. Väärtpaberikirjeldus aktsiate hoidmistunnistuste puhul

14. lisa. Väärtpaberikirjeldus jaeturu mittekapitaliväärtpaberite puhul

15. lisa. Väärtpaberikirjeldus hulgituru mittekapitaliväärtpaberite puhul

16. lisa. Väärtpaberikirjeldus mittekapitaliväärtpaberite teiseste emissioonide puhul

C OSA

LISATEAVE, MIS TULEB PROSPEKTI LISADA

17. lisa. Väärpaberid, millega kaasnevad alusvaraga seotud makse- või ülekandekohustused

18. lisa. Alusaktsia

19. lisa. Varaga tagatud väärtpaberid

20. lisa. Pro forma teave

21. lisa. Garantiid

22. lisa. Nõusolek

D OSA

ELi KASVUPROSPEKT

23. lisa. ELi kasvuprospekti eriomane kokkuvõte

24. lisa. ELi kasvuprospekti juurde kuuluv kapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

25. lisa. ELi kasvuprospekti juurde kuuluv mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

26. lisa. ELi kasvuprospekti juurde kuuluv väärtpaberikirjeldus kapitaliväärtpaberite puhul

27. lisa. ELi kasvuprospekti juurde kuuluv väärtpaberikirjeldus mittekapitaliväärtpaberite puhul

E OSA

MUUD TEABEKATEGOORIAD

28. lisa. Lõplikes tingimustes esitatava lisateabe loetelu

29. lisa. Spetsialistist emitentide loetelu


1. LISA

KAPITALIVÄÄRTPABERITE REGISTREERIMISDOKUMENT

1. JAGU

VASTUTAVAD ISIKUD, KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE, EKSPERTIDE ARUANDED JA PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Punkt 1.1

Kõigi selliste isikute andmed, kes vastutavad registreerimisdokumendis antud teabe eest või selle osade eest, viimasel juhul koos viidetega nendele osadele. Füüsiliste isikute puhul, kaasa arvatud emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmete puhul märkida nende isikute nimed ja funktsioonid; juriidiliste isikute puhul märkida nende nimed ja registrijärgsed asukohad.

Punkt 1.2

Registreerimisdokumendi eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendis sisalduv teave on neile teadaolevalt tõene ja et registreerimisdokument ei sisalda väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Kui see on asjakohane, siis registreerimisdokumendi teatud osade eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendi sellistes osades sisalduv teave, mille eest nad vastutavad, on neile teadaolevalt tõene, ja et registreerimisdokumendi need osad ei sisalda väljajätmisi, mis võivad nende tähendust mõjutada.

Punkt 1.3

Kui registreerimisdokumendile on lisatud avaldus või aruanne, mis on omistatud eksperdist isikule, esitada selle isiku kohta järgmised üksikasjad:

a)

nimi;

b)

tegevuskoha aadress;

c)

kvalifikatsioonid;

d)

oluline huvi emitendi vastu, juhul kui see eksisteerib.

Kui avaldus või aruanne on koostatud emitendi taotlusel, tuleb teha märge selle kohta, et avaldus või aruanne on lisatud registreerimisdokumenti selle isiku nõusolekul, kes on registreerimisdokumendi selle osa sisu prospekti jaoks kinnitanud.

Punkt 1.4

Kui teave pärineb kolmandalt isikult, anda kinnitus, et see teave on korrektselt taasesitatud ja et niivõrd kui emitent on teadlik ja võimeline kolmanda isiku avaldatud teabe põhjal kindlaks tegema, ei sisalda see ühtegi väljajättu, mis muudaks taasesitatud teabe ebatäpseks või eksitavaks. Lisaks sellele märkida teabe allikas/allikad.

Punkt 1.5

Märge selle kohta, et:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on [registreerimisdokumendi/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [registreerimisdokument/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei tohiks käsitada [registreerimisdokumendis/prospektis] käsitletava emitendi heakskiitmisena.

2. JAGU

VANNUTATUD AUDIITORID

Punkt 2.1

Varasema finantsteabega hõlmatud perioodil emitendi tegevust auditeerinud audiitorite nimed ja aadressid (koos nende liikmesusega kutseühenduses).

Punkt 2.2

Kui audiitorid on varasema finantsteabega hõlmatud perioodil tagasi astunud, ametist eemaldatud või kui neid ei ole ametisse tagasi määratud, märkida olulised üksikasjad.

3. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 3.1

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse emitendiga seotud oluliste riskide kirjeldus piiratud arvu kategooriatena.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja nende riskide esinemise tõenäosust. Riske kinnitatakse registreerimisdokumendi sisus.

4. JAGU

TEAVE EMITENDI KOHTA

Punkt 4.1

Emitendi juriidiline ja ärinimi.

Punkt 4.2

Emitendi registreerimiskoht, registreerimisnumber ja juriidilise isiku tunnus (LEI).

Punkt 4.3

Asutamiskuupäev ja tegutsemisaeg, välja arvatud juhul, kui tegevustähtaega pole määratud.

Punkt 4.4

Emitendi alaline asukoht ja juriidiline vorm, õigusaktid, mille alusel emitent tegutseb, tema asutamise riik ning tema registrijärgse asukoha (või peamise tegevuskoha, kui see tema registrijärgsest asukohast erineb) aadress ja telefoninumber ning olemasolu korral emitendi veebisait koos märkusega, et veebisaidil esitatud teave pole osa prospektist, välja arvatud juhul, kui see teave on prospektis viidetena esitatud.

5. JAGU

ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE

Punkt 5.1

Põhitegevusalad

Punkt 5.1.1

Emitendi tegevuse ja tema põhitegevusalade olemuse kirjeldus ja sellega seonduvad põhitegurid, avaldades müüdavate toodete ja/või osutatavate teenuste peamised kategooriad iga majandusaasta kohta varasema finantsteabega hõlmatud perioodil.

Punkt 5.1.2

Viide olulistele uutele toodetele ja/või teenustele, mis on turule viidud, ning uute toodete või teenuste väljaarendamise seisule, juhul kui nende väljaarendamine on avalikuks tehtud.

Punkt 5.2

Peamised turud

Selliste peamiste turgude kirjeldus, millel emitent konkureerib, kaasa arvatud tulude jaotus tegevussegmentide ja geograafiliste turgude kaupa iga majandusaasta kohta varasema finantsteabega hõlmatud perioodil.

Punkt 5.3

Olulised sündmused emitendi äritegevuse arengus.

Punkt 5.4

Strateegia ja eesmärgid

Emitendi äristrateegia ning rahaliste ja mitterahaliste eesmärkide kirjeldus (kui see on asjakohane). Kirjelduses tuleb võtta arvesse emitendi tulevasi probleeme ja väljavaateid.

Punkt 5.5

Kui see on emitendi äritegevuse või kasumlikkuse seisukohast oluline, kokkuvõttev teave selle kohta, millises ulatuses emitent sõltub patentidest või litsentsidest, tööstus-, äri- või finantslepingutest või uutest tootmisprotsessidest.

Punkt 5.6

Selliste avalduste alus, mille emitent on teinud oma konkurentsivõime kohta.

Punkt 5.7

Investeeringud

Punkt 5.7.1

Emitendi oluliste investeeringute kirjeldus (kaasa arvatud summa) iga majandusaasta kohta varasema finantsteabega hõlmatud perioodil, kuni registreerimisdokumendi kuupäevani.

Punkt 5.7.2

Emitendi selliste oluliste investeeringute kirjeldus, mis on käimasolevad või mille suhtes on juba võetud kindlad kohustused, sealhulgas nende investeeringute geograafiline jaotus (kodu- ja välismaal) ja rahastamismeetod (sise- või välisrahastamine).

Punkt 5.7.3

Teave, mis puudutab ühisettevõtteid ja ettevõtteid, milles emitendile kuulub osa kapitalist ja millel on tõenäoliselt oluline mõju tema enda varade ja kohustuste, finantsseisundi või kasumi ja kahjumi hindamisele.

Punkt 5.7.4

Mistahes selliste keskkonnaküsimuste kirjeldus, mis võivad mõjutada emitendi materiaalse vara kasutamist.

6. JAGU

ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR

Punkt 6.1

Juhul kui emitent kuulub gruppi, grupi lühikirjeldus ja emitendi positsioon grupis. Kui see aitab struktuuri selgitada, võib selle teabe esitada organisatsioonilise struktuuri skeemi vormis või teavet sellise skeemiga täiendada.

Punkt 6.2

Loetelu emitendi olulistest tütarettevõtetest, kaasa arvatud nimi, asutamis- või asukohariik, osaluse suurus, ja juhul kui see eelnevast erineb, siis omatava hääleõiguse osakaal.

7. JAGU

TEGEVUS- JA FINANTSÜLEVAADE

Punkt 7.1

Finantsseisund

Punkt 7.1.1

Kui seda pole mujal registreerimisdokumendis käsitletud ja see on vajalik emitendi äritegevuse kui terviku mõistmiseks, esitada õiglane ülevaade emitendi äritegevuse arengust ja tulemustest ning tema seisundist igal aastal ja vaheperioodil, mille kohta varasemat finantsteavet nõutakse, kaasa arvatud oluliste muutuste põhjused.

Ülevaade on emitendi äritegevuse arengu ja tulemuste ning tema seisundi tasakaalustatud ja põhjalik analüüs, mis vastab tema äritegevuse suurusele ja keerukusele.

Kui see on vajalik emitendi arengu, tulemuste või seisundi mõistmiseks, peab analüüs sisaldama konkreetse äritegevuse seisukohast asjakohaseid peamisi rahalisi ja vajaduse korral mitterahalisi tulemusnäitajaid. Kui see on asjakohane, peab aruanne sisaldama viiteid aruandeaasta finantsaruannetes esitatud summadele ja lisaselgitusi nende kohta.

Punkt 7.1.2

Kui seda pole mujal registreerimisdokumendis käsitletud ja see on vajalik emitendi äritegevuse kui terviku mõistmiseks, tuleb ülevaates viidata ka järgmisele:

a)

emitendi tõenäolised tulevased arengusuunad;

b)

tegevus teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.

Punktis 7.1 esitatud nõuete täitmiseks võib esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL (1) artiklites 19 ja 29 osutatud tegevusaruande.

Punkt 7.2

Tegevustulemused

Punkt 7.2.1

Teave oluliste tegurite kohta, kaasa arvatud ebatavalised või harvad sündmused või uued arengusuunad, mis mõjutavad oluliselt emitendi tegevustulu, märkida muu hulgas, millises ulatuses oli tulu mõjutatud.

Punkt 7.2.2

Kui varasem finantsteave kajastab olulisi muutusi netomüügis või -tuludes, kirjeldada selliste muutuste põhjusi.

8. JAGU

KAPITALIRESSURSID

Punkt 8.1

Teave, mis puudutab emitendi kapitaliressursse (nii lühiajalisi kui ka pikaajalisi).

Punkt 8.2

Selgitus emitendi rahavoogude allikate ja summade kohta ning nende rahavoogude kirjeldus.

Punkt 8.3

Teave emitendi laenuvajaduse ja rahastamisstruktuuri kohta.

Punkt 8.4

Teave kapitaliressursside kasutamise piirangute kohta, mis on emitendi tegevust oluliselt mõjutanud või võivad seda otseselt või kaudselt oluliselt mõjutada.

Punkt 8.5

Teave punktis 5.7.2 osutatud kohustuste täitmiseks vajalike vahendite eeldatavate allikate kohta.

9. JAGU

REGULATIIVNE KESKKOND

Punkt 9.1

Selle regulatiivse keskkonna kirjeldus, milles emitent tegutseb ning mis võib tema äritegevust oluliselt mõjutada, ning teave valitsuse, majanduslike, fiskaalsete, rahanduslike või poliitiliste põhimõtete või tegurite kohta, mis on emitendi tegevust oluliselt mõjutanud või võivad seda otseselt või kaudselt oluliselt mõjutada.

10. JAGU

TEAVE SUUNDUMUSTE KOHTA

Punkt 10.1

Kirjeldus järgmise kohta:

a)

kõige olulisemad suundumused tootmises, müügis ja inventaris ning kuludes ja müügihindades alates viimase majandusaasta lõpust kuni registreerimisdokumendi kuupäevani;

b)

olulised muutused grupi finantstulemustes alates viimase finantsperioodi lõpust, mille kohta finantsteavet on avaldatud, kuni registreerimisdokumendi kuupäevani, või asjakohane eitav avaldus.

Punkt 10.2

Teave teadaolevate suundumuste, ebakindluste, nõudmiste, kohustuste või sündmuste kohta, mis võivad vähemalt jooksval majandusaastal suhteliselt tõenäoliselt emitendi väljavaateid oluliselt mõjutada.

11. JAGU

KASUMIPROGNOOSID VÕI -HINNANGUD

Punkt 11.1

Kui emitent on avaldanud tuluprognoosi või -hinnangu (mis on endiselt täitumata ja kehtiv), tuleb see prognoos või hinnang registreerimisdokumendis esitada. Kui tuluprognoos või -hinnang on avaldatud ja endiselt täitumata, aga see ei kehti enam, teha sellekohane märge ja selgitada, miks see prognoos või hinnang enam ei kehti. Sellise kehtetu prognoosi või hinnangu suhtes ei kohaldata punktides 11.2 ja 11.3 esitatud nõudeid.

Punkt 11.2

Kui emitent otsustab lisada uue tuluprognoosi või -hinnangu või punkti 11.1 kohase varem avaldatud tuluprognoosi või -hinnangu, peab see tuluprognoos või -hinnang olema selge ja üheselt mõistetav ning sisaldama märget peamiste eelduste kohta, millele emitent on oma prognoosi või hinnangu koostamisel tuginenud.

Prognoos või hinnang peab olema kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

a)

tuleb selgelt eristada nende tegurite eeldusi, mida haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed saavad mõjutada, ja nende tegurite eeldusi, mis asuvad täielikult haldus-, juht- või järelevalveorganiste liikmete mõjust väljaspool;

b)

eeldused peavad olema mõistlikud, investoritele lihtsalt arusaadavad, konkreetsed ja täpsed ega tohi olla seotud prognoosi aluseks olevate hinnangute üldise täpsusega;

c)

prognoosi puhul tuleb eeldustega juhtida investori tähelepanu neile ebakindlatele teguritele, mis võivad prognoosi tulemust oluliselt muuta.

Punkt 11.3

Prospekt peab sisaldama avaldust, et kasumiprognoosi või -hinnangu koostamise ja ettevalmistamise alus on:

a)

võrreldav varasema finantsteabega;

b)

kooskõlas emitendi arvestusmeetoditega.

12. JAGU

HALDUS-, JUHT- JA JÄRELEVALVEORGANID NING KÕRGEM JUHTKOND

Punkt 12.1

Järgmiste isikute nimed, tegevuskoha aadressid ja funktsioonid emitendis ning nende põhitegevused väljaspool emitenti, kui need on selle emitendi seisukohast olulised:

a)

haldus-, juht- ja järelevalveorganite liikmed;

b)

piiramatu vastutusega osanikud aktsiakapitaliga usaldusühingu puhul;

c)

asutajad, kui emitent on asutatud vähem kui viis aastat tagasi;

d)

kõrgema juhtkonna liikmed, kes on olulised selle kindlakstegemisel, et emitendil on nõuetekohane pädevus ja kogemus emitendi äritegevuse juhtimiseks.

Üksikasjad alapunktides a–d nimetatud isikute võimalike perekondlike suhete olemuse kohta.

Emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite iga liikme puhul ja iga esimese lõigu alapunktides b ja d nimetatud isiku puhul selle isiku asjakohase juhtimispädevuse ja -kogemuse üksikasjad ning järgmine teave:

a)

kõigi ettevõtete ja partnerluste nimed, kus need isikud on olnud haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed või partnerid mistahes ajal eelneva viie aasta jooksul, näidates ära, kas need isikud on endiselt haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed või partnerid või mitte. Ei ole vaja loetleda kõiki emitendi tütarettevõtteid, mille haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed need isikud on;

b)

vähemalt viit eelnevat aastat puudutavad üksikasjad süüdimõistmiste kohta, mis on seotud pettuse või kelmuse toimepanemisega;

c)

vähemalt viit eelnevat aastat puudutavad üksikasjad pankrottide, pankrotivara haldamise, likvideerimiste või saneeritud ettevõtete kohta, millega isikud, kes tegutsesid ühel või mitmel esimese lõigu alapunktides a ja d nimetatud ametipositsioonil, olid seotud;

d)

vähemalt viit eelnevat aastat puudutavad üksikasjad täitevasutuste või reguleerivate asutuste (kaasa arvatud määratud kutseühendused) kõigi ametlike avalike süüdistuste ja/või sanktsioonide kohta, mis on seotud nende isikutega, ning see, kas kohus on kunagi keelanud neil isikutel tegutseda emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmena või osaleda emitendi tegevuse juhtimises või elluviimises.

Juhul kui sellist teavet avalikustamiseks ei ole, peab tegema sellekohase avalduse.

Punkt 12.2

Haldus-, juht- ja järelevalveorganite ning kõrgema juhtkonna huvide konfliktid

Punktis 12.1 viidatud isikute võimalikud huvide konfliktid emitendi ees võetud kohustuste ning nende erahuvide ja/või muude kohustuste vahel peavad olema selgelt avaldatud. Juhul kui sellised konfliktid puuduvad, peab tegema sellekohase avalduse.

Mistahes kokkulepe põhiaktsionäride, klientide, tarnijate või muude isikutega, mille kohaselt valiti punktis 12.1 viidatud isik haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmeks või kõrgema juhtkonna liikmeks.

Üksikasjad mistahes piirangute kohta, milles punktis 12.1 viidatud isikud on kokku leppinud seoses neile kuuluvate emitendi väärtpaberite võõrandamisega teatud ajavahemikul.

13. JAGU

TÖÖTASU JA HÜVITISED

 

Nende isikute puhul, kellele on viidatud punkti 12.1 esimese lõigu alapunktides a ja d, esitada viimase täismajandusaasta kohta alltoodud teave.

Punkt 13.1

Makstud töötasu summa (kaasa arvatud tingimuslikud või edasilükatud hüvitised) ning mitterahalised hüvitised, mida emitent ja tema tütarettevõtted on neile isikutele andnud mistahes teenuste eest, mida isikud on emitendile ja tema tütarettevõtetele osutanud.

See teave peab olema esitatud individuaalsetel alustel, välja arvatud juhul, kui individuaalset avalikustamist emitendi päritolumaal ei nõuta ning kui emitent pole seda teavet muul viisil avalikustanud.

Punkt 13.2

Emitendi või tema tütarettevõtete eraldatud kogusummad pensionide, vanaduspensionide või muude samalaadsete hüvitiste maksmiseks.

14. JAGU

JUHT-, HALDUS- JA/VÕI JÄRELEVALVEORGANI TÖÖKORD

 

Emitendi viimase lõppenud majandusaasta kohta, ja kui ei ole kindlaks määratud teisiti, siis punkti 12.1 esimese lõigu alapunktis a viidatud isikute kohta:

Punkt 14.1

Kui see on asjakohane, siis jooksva ametiaja lõppemise kuupäev ja aeg, mille jooksul isik on seda ametit pidanud.

Punkt 14.2

Teave haldus-, juht- ja järelevalveorganite liikmete ning emitendi või tema tütarettevõtete vaheliste teenuslepingute kohta, millega on ette nähtud hüvitised töösuhte lõpetamise korral, või asjakohane märge selliste hüvitiste puudumise kohta.

Punkt 14.3

Teave emitendi auditikomitee ja töötasukomitee kohta, kaasa arvatud komitee liikmete nimed ja komitee tegevuse aluseks oleva pädevuse kokkuvõte.

Punkt 14.4

Märge selle kohta, kas emitent järgib tema suhtes kohaldatavat äriühingu üldjuhtimise korda. Juhul kui emitent sellist korda ei järgi, tuleb lisada sellekohane avaldus koos selgitusega selle kohta, miks emitent seda korda ei järgi.

Punkt 14.5

Võimalik oluline mõju äriühingu üldjuhtimisele, sealhulgas tulevased muutused juhatuse ja komiteede koosseisus (kui selle kohta on juba juhatuse ja/või aktsionäride koosolekul otsus tehtud).

15. JAGU

TÖÖTAJAD

Punkt 15.1

Kas töötajate arv perioodi lõpus või nende keskmine arv iga majandusaasta kohta varasema finantsteabega hõlmatud perioodil kuni registreerimisdokumendi kuupäevani (ja muutused nendes arvudes, kui need on olulised) ning juhul, kui see on võimalik ja oluline, töötajate jaotus peamiste tegevuskategooriate ja geograafiliste asukohtade kaupa. Juhul kui emitent on tööandjaks suurele arvule ajutistele töötajatele, lisada ajutiste töötajate keskmine arv viimasel majandusaastal.

Punkt 15.2

Osalus ja aktsiaoptsioonid

Anda punkti 12.1 esimese lõigu alapunktides a ja d viidatud iga isiku puhul kõige hiljutisema võimaliku kuupäeva seisuga teavet tema osaluse kohta emitendi aktsiakapitalis ja tema aktsiaoptsioonide kohta.

Punkt 15.3

Sellise korra kirjeldus, millega kaasatakse töötajaid emitendi kapitali.

16. JAGU

PÕHIAKTSIONÄRID

Punkt 16.1

Kui see on emitendile teada, sellise isiku nimi, kes ei ole haldus-, juht- või järelevalveorgani liige ja kes osaleb otseselt või kaudselt emitendi kapitalis või hääleõigustes määral, millest tuleb emitendi riigi õiguse kohaselt teatada, koos iga sellise isiku osaluse suurusega registreerimisdokumendi kuupäeva seisuga, või juhul kui sellised isikud puuduvad, asjakohane märge, et sellised isikud puuduvad.

Punkt 16.2

Teave selle kohta, kas emitendi põhiaktsionäridel on erinevad hääleõigused, või asjakohane avaldus, et selliseid hääleõigusi pole.

Punkt 16.3

Emitendile teadaolevas ulatuses avaldada, kas emitenti omatakse või kontrollitakse otse või kaudselt ning kes seda teeb, ja kirjeldada selle kontrolli olemust ning meetmeid tagamaks, et sellist kontrolli ei kuritarvitata.

Punkt 16.4

Selliste emitendile teadaolevate kokkulepete kirjeldus, mille kasutamine võib hilisemal ajal põhjustada muutuse emitendi kontrollis.

17. JAGU

SEOTUD OSAPOOLTE TEHINGUD

Punkt 17.1

Üksikasjad seotud osapoolte tehingute kohta (mida praeguses tähenduses käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1606/2002 (2) kohaselt vastu võetud standardites), mille emitent on teinud varasema finantsteabega hõlmatud perioodil ja kuni registreerimisdokumendi kuupäevani, tuleb asjakohasel juhul avalikustada kooskõlas vastava standardiga, mis on vastu võetud määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt.

Juhul kui sellised standardid ei ole emitendi suhtes kohaldatavad, peab avalikustama järgmise teabe:

a)

selliste tehingute olemus ja ulatus, mis on kas eraldi tehingutena või tervikuna emitendile olulised. Kui sellised seotud osapoolte tehingud ei ole tehtud turutingimustel, anda selgitus, miks neid tehinguid ei ole tehtud turutingimustel. Tagasimaksmata laenude puhul, kaasa arvatud mistahes liiki garantiid, näidata ära tagasimaksmata summa;

b)

seotud osapoolte tehingute summa või protsent emitendi käibes.

18. JAGU

EMITENDI VARASID JA KOHUSTUSI, FINANTSSEISUNDIT NING KASUMIT JA KAHJUMIT PUUDUTAV FINANTSTEAVE

Punkt 18.1

Varasem finantsteave

Punkt 18.1.1

Auditeeritud varasem finantsteave, mis hõlmab kolme viimast majandusaastat (või sellist lühemat ajavahemikku, mille jooksul emitent tegutsenud on), ning auditiaruanne iga aasta kohta.

Punkt 18.1.2

Majandusaasta lõpu kuupäeva muutmine

Kui emitent on selle ajavahemiku jooksul, mille kohta nõutakse varasema finantsteabe esitamist, muutnud oma majandusaasta lõpu kuupäeva, peab auditeeritud varasem teave hõlmama vähemalt 36 kuud või kogu seda ajavahemikku, mille jooksul emitent on tegutsenud, olenevalt sellest, kumb neist on lühem.

Punkt 18.1.3

Raamatupidamisstandardid

Finantsteave tuleb koostada kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega, mis on määruse (EÜ) nr 1606/2002 põhjal liidus heaks kiidetud.

Kui määrus (EÜ) nr 1606/2002 pole kohaldatav, tuleb finantsteave koostada kooskõlas järgmisega:

a)

Euroopa Majanduspiirkonna emitentide puhul liikmesriigi raamatupidamisstandardid, nagu nõutud direktiivis 2013/34/EL;

b)

kolmandate riikide emitentide puhul riigisisesed raamatupidamisstandardid, mis on võrdväärsed määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaste standarditega. Kui kolmanda riigi raamatupidamisstandardid pole määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaste standarditega võrdväärsed, tuleb finantsaruandeid kooskõlas selle määrusega korrigeerida.

Punkt 18.1.4

Raamatupidamistavade muutused

Viimane auditeeritud varasem finantsteave, mis sisaldab võrdlusandmeid eelneva aasta kohta, tuleb esitada ja koostada vormis, mis on kooskõlas raamatupidamisstandardite raamistikuga, mida kasutatakse emitendi järgmiste avaldatavate aruandeaasta finantsaruannete puhul, võttes arvesse selliste aruandeaasta finantsaruannete suhtes kohaldatavaid raamatupidamisstandardeid ja arvestusmeetodeid ning raamatupidamisalaseid õigusakte.

Emitendi suhtes kohaldatavate raamatupidamistavade muutuste tõttu pole vaja auditeeritud finantsaruandeid üksnes prospekti jaoks korrigeerida. Kui emitent kavatseb kasutada oma järgmiste avaldatavate aruandeaasta finantsaruannete puhul aga uut raamatupidamisstandardite raamistikku, tuleb esitada vähemalt üks finantsaruannete tervikkomplekt (nagu määratletud IAS 1-s „Finantsaruannete esitamine“ vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002), sealhulgas võrdlusandmed, vormis, mis on kooskõlas selle vormiga, mida emitent kasutab oma järgmiste avaldatavate aruandeaasta finantsaruannete puhul, võttes arvesse selliste aruandeaasta finantsaruannete suhtes kohaldatavaid raamatupidamisstandardeid ja arvestusmeetodeid ning raamatupidamisalaseid õigusakte.

Punkt 18.1.5

Kui auditeeritud finantsteave on koostatud kooskõlas riigisiseste raamatupidamisstandarditega, peab see hõlmama vähemalt järgmist:

a)

bilanss;

b)

kasumiaruanne;

c)

aruanne, mis näitab kas kõiki muutusi omakapitalis või selliseid muutusi omakapitalis, mis ei ole põhjustatud kapitalitehingutest omanikega ega jaotustest omanikele;

d)

rahavoogude aruanne;

e)

arvestusmeetodid ja selgitavad märkused.

Punkt 18.1.6

Konsolideeritud finantsaruanded

Juhul, kui emitent koostab nii enda kui ka konsolideeritud finantsaruandeid, lisada registreerimisdokumenti vähemalt konsolideeritud finantsaruanded.

Punkt 18.1.7

Finantsteabe vanus

Viimase sellise aasta bilansipäev, mille kohta esitatakse auditeeritud finantsteavet, ei tohi olla varasem kui üks järgmistest:

a)

18 kuud alates registreerimisdokumendi kuupäevast, kui emitent lisab registreerimisdokumenti auditeeritud vahefinantsaruanded;

b)

16 kuud alates registreerimisdokumendi kuupäevast, kui emitent lisab registreerimisdokumenti auditeerimata vahefinantsaruanded.

Punkt 18.2

Vaheperioodi finantsteave ja muu finantsteave

Punkt 18.2.1

Juhul, kui emitent on avaldanud kvartali või poolaasta finantsteabe alates oma viimaste auditeeritud finantsaruannete kuupäevast, tuleb see registreerimisdokumenti lisada. Juhul, kui kvartali või poolaasta finantsteave on auditeeritud või revideeritud, peab olema lisatud ka auditi- või revideerimisaruanne. Kui kvartali või poolaasta finantsteave on auditeerimata või seda pole revideeritud, tuleb see asjaolu ära märkida.

Kui registreerimisdokumendi kuupäeval on möödunud rohkem kui üheksa kuud viimaste auditeeritud finantsaruannete kuupäevast, peab see sisaldama vaheperioodi finantsteavet, mis võib olla auditeerimata (misjuhul peab see asjaolu olema ära märgitud) ja mis hõlmab vähemalt majandusaasta kuut esimest kuud.

Vaheperioodi finantsteave koostatakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 1606/2002 nõuetega.

Emitentide puhul, kelle suhtes ei kohaldata määrust (EÜ) nr 1606/2002, peab vaheperioodi finantsteave sisaldama võrdlevaid andmeid sama perioodi kohta eelneval majandusaastal, aga võrdleva bilansiteabe nõue võidakse täita aastalõpu bilansi esitamisega kooskõlas kohaldatava finantsaruandlusraamistikuga.

Punkt 18.3

Varasema aruandeaasta finantsteabe auditeerimine

Punkt 18.3.1

Varasem aruandeaasta finantsteave peab olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/56/EL (3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 537/2014 (4).

Kui direktiivi 2014/56/EL ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata:

a)

peab varasem aruandeaasta finantsteave olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas see annab registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile;

b)

kui vannutatud audiitorid on keeldunud varasemat finantsteavet käsitlevaid auditiaruandeid kinnitamast või kui need aruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses koos põhjustega esitada.

Punkt 18.3.2

Märge registreerimisdokumendis sisalduva muu teabe kohta, mida audiitorid on auditeerinud.

Punkt 18.3.3

Kui finantsteave registreerimisdokumendis ei ole võetud emitendi auditeeritud finantsaruannetest, märkida ära andmete allikas ja asjaolu, et andmed on auditeerimata.

Punkt 18.4

Pro forma finantsteave

Punkt 18.4.1

Oluliste üldiste muutuste puhul kirjeldada seda, kuidas tehing oleks võinud mõjutada emitendi varasid, kohustusi ja tulusid, kui see oleks toimunud käsitletava ajavahemiku alguses või aruandekuupäeval.

See nõue on tavaliselt rahuldatud pro forma finantsteabe lisamisega. Pro forma finantsteave tuleb esitada vastavalt 20. lisas sätestatule ja see peab sisaldama nimetatud lisas osutatud teavet.

Koos pro forma finantsteabega tuleb esitada sõltumatute raamatupidajate või audiitorite koostatud aruanne.

Punkt 18.5

Dividendipoliitika

Punkt 18.5.1

Kirjeldada emitendi põhimõtteid dividendide jagamisel ja selle suhtes kehtestatud piiranguid. Kui emitendil selliseid põhimõtteid pole, lisada sellekohane eitav avaldus.

Punkt 18.5.2

Dividendi summa aktsia kohta varasema finantsteabega hõlmatud perioodi igal majandusaastal, kohandatuna vastavalt emitendi aktsiate arvu muutusele, et muuta see võrreldavaks.

Punkt 18.6

Kohtu- ja vahekohtumenetlus

Punkt 18.6.1

Vähemalt eelnevat 12 kuud hõlmava perioodi teave mistahes valitsuse, kohtu- või vahekohtumenetluste kohta (kaasa arvatud kõik sellised käimasolevad või ähvardavad menetlused, millest emitent teadlik on), millel võib olla või on hiljuti olnud oluline mõju emitendi ja/või grupi finantsseisundile või kasumlikkusele, või sellekohane eitav avaldus.

Punkt 18.7

Oluline muutus emitendi finantsseisundis

Punkt 18.7.1

Kirjeldada grupi finantsseisundi olulisi muutusi, mis on toimunud alates viimase finantsperioodi lõpust, mille kohta on avaldatud kas auditeeritud finantsaruanded või vaheperioodi finantsteave, või esitada asjakohane eitav avaldus.

19. JAGU

LISATEAVE

Punkt 19.1

Aktsiakapital

Punktide 19.1.1–19.1.7 kohane varasem finantsteave viimase bilansipäeva seisuga.

Punkt 19.1.1

Emiteeritud kapitali summa, ja aktsiakapitali iga klassi kohta:

a)

emitendi põhikirjajärgne aktsiakapital kokku;

b)

emiteeritud ja täielikult makstud ning emiteeritud, aga täielikult maksmata aktsiate arv;

c)

aktsia nimiväärtus või asjaolu, et aktsiatel nimiväärtus puudub, ning

d)

aasta alguses ja lõpus ringluses olevate aktsiate arvu võrdlus.

Kui enam kui 10 % kapitali eest on varasema finantsteabega hõlmatud perioodil tasutud muude varadega kui sularaha, tuleb see asjaolu avaldada.

Punkt 19.1.2

Kui on olemas aktsiaid, mis ei ole seotud kapitaliga, tuleb märkida selliste aktsiate arv ja põhiomadused.

Punkt 19.1.3

Emitendi selliste aktsiate arv, bilansiline väärtus ja nimiväärtus, mida omavad emitent ise või tema tütarettevõtted või mida omatakse emitendi nimel.

Punkt 19.1.4

Vahetus-, asendus- või optsioonivõlakirjade kogus koos vahetamise, asendamise või märkimise tingimuste ja korraga.

Punkt 19.1.5

Teave põhikirjajärgset, kuid emiteerimata kapitali puudutavate omandamisõiguste ja/või kohustuste ning kapitali suurendamise kohustuste kohta ning nende õiguste ja kohustuste tingimused.

Punkt 19.1.6

Teave grupi liikmete kapitali kohta, mis on optsiooni all või millega seoses on optsiooni alla panek tingimusteta või tingimuslikult kokku lepitud, ja üksikasjad selliste optsioonide kohta, kaasa arvatud isikud, keda sellised optsioonid puudutavad.

Punkt 19.1.7

Aktsiakapitali ajalugu, tuues välja teabe muutuste kohta varasema finantsteabega hõlmatud perioodil.

Punkt 19.2

Asutamisleping ja põhikiri

Punkt 19.2.1

Neis esitatud register ja registrinumber, kui see on asjakohane, ning emitendi eesmärkide ja sihtide lühikirjeldus ning see, kust neid kehtivas asutamislepingus ja põhikirjas leida võib.

Punkt 19.2.2

Kui olemasolevad aktsiad kuuluvad enam kui ühte klassi, esitada iga klassiga seotud õiguste, eeliste ja piirangute kirjeldus.

Punkt 19.2.3

Lühikirjeldus emitendi põhikirja, statuudi või määruste sätete kohta, millel oleks viivitav, edasilükkav või takistav mõju emitendi kontrolli muutusele.

20. JAGU

OLULISED LEPINGUD

Punkt 20.1

Registreerimisdokumendi avaldamisele vahetult eelneva kahe aasta kohta kokkuvõte igast olulisest lepingust, mis ei ole tavapärase äritegevuse raames sõlmitud ja mille osaline emitent või grupi mõni liige on.

Registreerimisdokumendi kuupäeva seisuga kokkuvõte mistahes muust sellisest lepingust (mis ei ole tavapärase äritegevuse raames sõlmitud leping), mis on grupi liikme sõlmitud ja mis sisaldab sätteid, mille alusel grupi mõnel liikmel on grupi jaoks oluline kohustus või õigus.

21. JAGU

KÄTTESAADAVAD DOKUMENDID

Punkt 21.1

Märge selle kohta, et registreerimisdokumendi kehtivusajal võib vajaduse korral kontrollida järgmisi dokumente:

a)

emitendi kehtiv asutamisleping ja põhikiri;

b)

kõik emitendi taotlusel ekspertide koostatud aruanded, kirjad ja muud dokumendid, hinnangud ja avaldused, mille mõni osa sisaldub või mille osale on viidatud registreerimisdokumendis.

Viide veebisaidile, kus dokumentidega tutvuda saab.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/56/EL, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohustuslikku auditit (ELT L 158, 27.5.2014, lk 196).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 537/2014, mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ (ELT L 158, 27.5.2014, lk 77).


2. LISA

UNIVERSAALNE REGISTREERIMISDOKUMENT

1. JAGU

EMITENDI KOHTA AVALDATAV TEAVE

Punkt 1.1

Emitent avaldab teavet kooskõlas kapitaliväärtpaberite registreerimisdokumenti puudutavate avalikustamisnõuetega, mis on sätestatud 1. lisas.

Punkt 1.2

Kui universaalne registreerimisdokument on kinnitatud, täiendatakse 1. lisa punkti 1.5 märkega, et universaalset registreerimisdokumenti võib kasutada väärtpaberite avalikuks pakkumiseks või väärtpaberite reguleeritud turul kauplemisele lubamiseks, kui sellele lisatud muudatused (kui see on asjakohane) ning väärtpaberikirjeldus ja kokkuvõte on kinnitatud kooskõlas määrusega (EL) 2017/1129.

Kui universaalne registreerimisdokument on esitatud ja avaldatud ilma eelneva kinnituseta, asendatakse 1. lisa punkt 1.5 märkega, et:

a)

kooskõlas määruse (EL) 2017/1129 artikliga 9 on universaalne registreerimisdokument esitatud määruse (EL) 2017/1129 kohasele pädevale asutusele, milleks on [pädeva asutuse nimi], ilma eelneva kinnituseta;

b)

universaalset registreerimisdokumenti võib kasutada väärtpaberite avalikuks pakkumiseks või väärtpaberite reguleeritud turul kauplemisele lubamiseks, kui [sisestada pädeva asutuse nimi] on selle kinnitanud koos selle muudatustega (kui see on asjakohane) ning väärtpaberikirjelduse ja kokkuvõttega, mis on kinnitatud kooskõlas määrusega (EL) 2017/1129.


3. LISA

KAPITALIVÄÄRTPABERITE TEISESTE EMISSIOONIDE REGISTREERIMISDOKUMENT

1. JAGU

VASTUTAVAD ISIKUD, KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE, EKSPERTIDE ARUANDED JA PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Punkt 1.1

Kõigi selliste isikute andmed, kes vastutavad registreerimisdokumendis antud teabe eest või selle osade eest, viimasel juhul koos viidetega nendele osadele. Füüsiliste isikute puhul, kaasa arvatud emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmete puhul märkida nende isikute nimed ja funktsioonid; juriidiliste isikute puhul märkida nende nimed ja registrijärgsed asukohad.

Punkt 1.2

Registreerimisdokumendi eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendis sisalduv teave on neile teadaolevalt tõene ja et registreerimisdokument ei sisalda väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Kui see on asjakohane, siis registreerimisdokumendi teatud osade eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendi sellistes osades sisalduv teave, mille eest nad vastutavad, on neile teadaolevalt tõene, ja et registreerimisdokumendi need osad ei sisalda väljajätmisi, mis võivad nende tähendust mõjutada.

Punkt 1.3

Kui registreerimisdokumendile on lisatud avaldus või aruanne, mis on omistatud eksperdist isikule, esitada selle isiku kohta järgmised üksikasjad:

a)

nimi;

b)

tegevuskoha aadress;

c)

kvalifikatsioonid;

d)

oluline huvi emitendi vastu, juhul kui see eksisteerib.

Kui avaldus või aruanne on koostatud emitendi taotlusel, tuleb teha märge selle kohta, et avaldus või aruanne on lisatud registreerimisdokumenti selle isiku nõusolekul, kes on registreerimisdokumendi selle osa sisu prospekti jaoks kinnitanud.

Punkt 1.4

Kui teave pärineb kolmandalt isikult, anda kinnitus, et see teave on korrektselt taasesitatud ja et niivõrd kui emitent on teadlik ja võimeline kolmanda isiku avaldatud teabe põhjal kindlaks tegema, ei sisalda see ühtegi väljajättu, mis muudaks taasesitatud teabe ebatäpseks või eksitavaks. Lisaks sellele märkida teabe allikas/allikad.

Punkt 1.5

Märge selle kohta, et:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on [registreerimisdokumendi/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [registreerimisdokument/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei käsitata [registreerimisdokumendis/prospektis] käsitletava emitendi heakskiitmisena.

d)

[registreerimisdokument/prospekt] on koostatud osana lihtsustatud prospektist kooskõlas määruse (EL) 2017/1129 artikliga 14.

2. JAGU

VANNUTATUD AUDIITORID

Punkt 2.1

Varasema finantsteabega hõlmatud perioodil emitendi tegevust auditeerinud audiitorite nimed (koos nende liikmesusega kutseorganisatsioonis).

3. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 3.1

Jaos „RiskiteguridFactors“ esitatakse emitendiga seotud oluliste riskide kirjeldus piiratud arvu kategooriatena.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja nende riskide esinemise tõenäosust. Riske kinnitatakse registreerimisdokumendi sisus.

4. JAGU

TEAVE EMITENDI KOHTA

Punkt 4.1

Emitendi juriidiline ja ärinimi.

Punkt 4.2

Emitendi alaline asukoht ja juriidiline vorm, juriidilise isiku tunnus (LEI), õigusaktid, mille alusel emitent tegutseb, tema asutamise riik ning tema registrijärgse asukoha (või peamise tegevuskoha, kui see tema registrijärgsest asukohast erineb) aadress ja telefoninumber ning olemasolu korral emitendi veebisait koos märkusega, et veebisaidil esitatud teave pole osa prospektist, välja arvatud juhul, kui see teave on prospektis viidetena esitatud.

5. JAGU

ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE

Punkt 5.1

Lühikirjeldus järgmise kohta:

a)

emitendi põhitegevusalad;

b)

olulised muutused, mis on emitendi tegevust ja põhitegevusalasid viimase avaldatud auditeeritud finantsaruandega hõlmatud perioodi lõpust saadik mõjutanud, sealhulgas:

i)

olulised uued tooted ja teenused, mis on turule viidud;

ii)

uute toodete või teenuste väljaarendamise seis, juhul kui nende väljaarendamine on avalikuks tehtud;

iii)

olulised muutused emitendi regulatiivses keskkonnas alates perioodist, mida viimane avaldatud auditeeritud finantsaruanne hõlmab.

Punkt 5.2

Investeeringud

Punkt 5.2.1

Selliste oluliste investeeringute kirjeldus, mille emitent on teinud alates viimaste avaldatud finantsaruannete kuupäevast ning mis on käimasolevad ja/või mille suhtes on juba võetud siduvad kohustused, koos rahaliste vahendite eeldatava allikaga.

6. JAGU

TEAVE SUUNDUMUSTE KOHTA

Punkt 6.1

Kirjeldus järgmise kohta:

a)

kõige olulisemad suundumused tootmises, müügis ja inventaris ning kuludes ja müügihindades alates viimase majandusaasta lõpust kuni registreerimisdokumendi kuupäevani;

b)

olulised muutused grupi finantstulemustes alates viimase finantsperioodi lõpust, mille kohta finantsteavet on avaldatud, kuni registreerimisdokumendi kuupäevani, või asjakohane eitav avaldus;

c)

teave teadaolevate suundumuste, ebakindluste, nõudmiste, kohustuste või sündmuste kohta, mis võivad vähemalt jooksval majandusaastal suhteliselt tõenäoliselt emitendi väljavaateid oluliselt mõjutada.

7. JAGU

KASUMIPROGNOOSID VÕI -HINNANGUD

Punkt 7.1

Kui emitent on avaldanud tuluprognoosi või -hinnangu (mis on endiselt täitumata ja kehtiv), tuleb see prognoos või hinnang registreerimisdokumendis esitada. Kui tuluprognoos või -hinnang on avaldatud ja endiselt täitumata, aga see ei kehti enam, teha sellekohane märge ja selgitada, miks see prognoos või hinnang enam ei kehti. Sellise kehtetu prognoosi või hinnangu suhtes ei kohaldata punktides 7.2 ja 7.3 esitatud nõudeid.

Punkt 7.2

Kui emitent otsustab lisada uue tuluprognoosi või -hinnangu või kui emitent lisab punkti 7.1 kohase varem avaldatud tuluprognoosi või -hinnangu, peab see tuluprognoos või -hinnang olema selge ja üheselt mõistetav ning sisaldama märget peamiste eelduste kohta, millele emitent on oma prognoosi või hinnangu koostamisel tuginenud.

Prognoos või hinnang peab olema kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

a)

tuleb selgelt eristada nende tegurite eeldusi, mida haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed saavad mõjutada, ja nende tegurite eeldusi, mis asuvad täielikult haldus-, juht- või järelevalveorganiste liikmete mõjust väljaspool;

b)

eeldused peavad olema mõistlikud, investoritele lihtsalt arusaadavad, konkreetsed ja täpsed ega tohi olla seotud prognoosi aluseks olevate hinnangute üldise täpsusega;

c)

prognoosi puhul tuleb eeldustega juhtida investori tähelepanu neile ebakindlatele teguritele, mis võivad prognoosi tulemust oluliselt muuta.

Punkt 7.3

Prospekt peab sisaldama avaldust, et kasumiprognoosi või -hinnangu koostamise ja ettevalmistamise alus on:

a)

võrreldav varasema finantsteabega;

b)

kooskõlas emitendi arvestusmeetoditega.

8. JAGU

HALDUS-, JUHT- JA JÄRELEVALVEORGANID NING KÕRGEM JUHTKOND

Punkt 8.1

Järgmiste isikute nimed, tegevuskoha aadressid ja funktsioonid emitendis ning nende põhitegevused väljaspool emitenti, kui need on selle emitendi seisukohast olulised:

a)

haldus-, juht- ja järelevalveorganite liikmed;

b)

piiramatu vastutusega osanikud aktsiakapitaliga usaldusühingu puhul;

c)

asutajad, kui emitent on asutatud vähem kui viis aastat tagasi;

d)

kõrgema juhtkonna liikmed, kes on olulised selle kindlakstegemisel, et emitendil on nõuetekohane pädevus ja kogemus emitendi äritegevuse juhtimiseks.

Üksikasjad alapunktides a–d nimetatud isikute võimalike perekondlike suhete olemuse kohta.

Juhul, kui seda teavet pole juba avaldatud, ning emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite uute liikmete korral (alates viimaste auditeeritud aruandeaasta finantsaruannete kuupäevast) esitada iga esimese lõigu alapunktides b ja d nimetatud isiku kohta järgmine teave:

a)

kõigi ettevõtete ja partnerluste nimed, kus need isikud on olnud haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed või partnerid mistahes ajal eelneva viie aasta jooksul, näidates ära, kas need isikud on endiselt haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed või partnerid või mitte. Ei ole vaja loetleda kõiki emitendi tütarettevõtteid, mille haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed need isikud on;

b)

vähemalt viit eelnevat aastat puudutavad üksikasjad süüdimõistmiste kohta, mis on seotud pettuse või kelmuse toimepanemisega;

c)

vähemalt viit eelnevat aastat puudutavad üksikasjad pankrottide, pankrotivara haldamise, likvideerimiste või saneeritud ettevõtete kohta, millega isikud, kes tegutsesid ühel või mitmel esimese lõigu alapunktides a ja d nimetatud ametipositsioonil, olid seotud;

d)

vähemalt viit eelnevat aastat puudutavad üksikasjad täitevasutuste või reguleerivate asutuste (kaasa arvatud määratud kutseühendused) kõigi ametlike avalike süüdistuste ja/või sanktsioonide kohta, mis on seotud nende isikutega, ning see, kas kohus on kunagi keelanud neil isikutel tegutseda emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmena või osaleda emitendi tegevuse juhtimises või elluviimises.

Juhul kui sellist teavet avalikustamiseks ei ole, peab tegema sellekohase avalduse.

Punkt 8.2

Punktis 8.1 viidatud isikute võimalikud huvide konfliktid emitendi nimel täidetud kohustuste ning nende erahuvide või muude kohustuste vahel peavad olema selgelt avaldatud. Juhul kui sellised konfliktid puuduvad, peab tegema sellekohase avalduse.

Mistahes kokkulepe põhiaktsionäride, klientide, tarnijate või muude isikutega, mille kohaselt valiti punktis 8.1 viidatud isik haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmeks või kõrgema juhtkonna liikmeks.

Üksikasjad mistahes piirangute kohta, milles punktis 8.1 viidatud isikud on kokku leppinud seoses neile kuuluvate emitendi väärtpaberite võõrandamisega teatud ajavahemikul.

9. JAGU

PÕHIAKTSIONÄRID

Punkt 9.1

Kui see on emitendile teada, sellise isiku nimi, kes ei ole haldus-, juht- või järelevalveorgani liige ja kes osaleb otseselt või kaudselt emitendi kapitalis või hääleõigustes määral, millest tuleb emitendi riigi õiguse kohaselt teatada, koos iga sellise isiku osaluse suurusega registreerimisdokumendi kuupäeva seisuga, või juhul kui sellised isikud puuduvad, asjakohane märge, et sellised isikud puuduvad.

Punkt 9.2

Teave selle kohta, kas emitendi põhiaktsionäridel on erinevad hääleõigused, või asjakohane avaldus, et selliseid hääleõigusi pole.

Punkt 9.3

Emitendile teadaolevas ulatuses avaldada, kas emitenti omatakse või kontrollitakse otse või kaudselt ning kes seda teeb, ja kirjeldada selle kontrolli olemust ning meetmeid tagamaks, et sellist kontrolli ei kuritarvitata.

Punkt 9.4

Selliste emitendile teadaolevate kokkulepete kirjeldus, mille kasutamine võib hilisemal ajal põhjustada muutuse emitendi kontrollis.

10. JAGU

SEOTUD OSAPOOLTE TEHINGUD

Punkt 10.1

Üksikasjad seotud osapoolte tehingute kohta (mida praeguses tähenduses käsitletakse määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt vastu võetud standardites), mille emitent on teinud alates viimaste finantsaruannete kuupäevast, tuleb asjakohasel juhul avalikustada kooskõlas vastava standardiga, mis on vastu võetud määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt.

Juhul kui sellised standardid ei ole emitendi suhtes kohaldatavad, peab avalikustama järgmise teabe:

a)

selliste tehingute olemus ja ulatus, mis on kas eraldi tehingutena või tervikuna emitendile olulised. Kui sellised seotud osapoolte tehingud ei ole tehtud turutingimustel, anda selgitus, miks neid tehinguid ei ole tehtud turutingimustel. Tagasimaksmata laenude puhul, kaasa arvatud mistahes liiki garantiid, näidata ära tagasimaksmata summa;

b)

seotud osapoolte tehingute summa või protsent emitendi käibes.

11. JAGU

EMITENDI VARASID JA KOHUSTUSI, FINANTSSEISUNDIT NING KASUMIT JA KAHJUMIT PUUDUTAV FINANTSTEAVE

Punkt 11.1

Finantsaruanded

(Aruandeaasta ja poolaasta) finantsaruanded tuleb esitada prospekti kinnitamisele eelneva 12 kuu kohta.

Kui avaldatud on nii aruandeaasta kui ka poolaasta finantsaruanded, tuleb esitada üksnes aruandeaasta aruanded, kui need on uuemad kui poolaasta finantsaruanded.

Punkt 11.2

Aruandeaasta finantsteabe auditeerimine

Punkt 11.2.1

Auditiaruanne

Aruandeaasta finantsaruanded peavad olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas direktiiviga 2014/56/EL ja määrusega (EL) nr 537/2014.

Kui direktiivi 2014/56/EL ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata:

a)

peavad aruandeaasta finantsaruanded olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas need annavad registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile. Vastasel juhul peab registreerimisdokument sisaldama järgmist teavet:

i)

sõnaselge märge selle kohta, milliseid auditistandardeid on kohaldatud;

ii)

selgitus mistahes oluliste kõrvalekaldumiste kohta rahvusvahelistest auditistandarditest;

b)

kui aruandeaasta finantsaruandeid käsitlevad auditiaruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses koos põhjustega esitada.

Punkt 11.2.2

Märge registreerimisdokumendis sisalduva muu teabe kohta, mida audiitorid on auditeerinud.

Punkt 11.2.3

Kui finantsteave registreerimisdokumendis ei ole võetud emitendi auditeeritud finantsaruannetest, märkida ära andmete allikas ja asjaolu, et andmed on auditeerimata.

Punkt 11.3

Kohtu- ja vahekohtumenetlus

Vähemalt eelnevat 12 kuud hõlmava perioodi teave mistahes valitsuse, kohtu- või vahekohtumenetluste kohta (kaasa arvatud kõik sellised käimasolevad või ähvardavad menetlused, millest emitent teadlik on), millel võib olla või on hiljuti olnud oluline mõju emitendi ja/või grupi finantsseisundile või kasumlikkusele, või sellekohane eitav avaldus.

Punkt 11.4

Oluline muutus emitendi finantsseisundis

Kirjeldada grupi finantsseisundi olulisi muutusi, mis on toimunud alates viimase finantsperioodi lõpust, mille kohta on avaldatud kas auditeeritud finantsaruanded või vaheperioodi finantsteave, või esitada asjakohane eitav avaldus.

Punkt 11.5

Pro forma finantsteave

Oluliste üldiste muutuste puhul kirjeldada seda, kuidas tehing oleks võinud mõjutada emitendi varasid, kohustusi ja tulusid, kui see oleks toimunud käsitletava ajavahemiku alguses või aruandekuupäeval.

See nõue on tavaliselt rahuldatud pro forma finantsteabe lisamisega. Pro forma finantsteave tuleb esitada vastavalt 20. lisas sätestatule ja see peab sisaldama nimetatud lisas osutatud teavet.

Koos pro forma finantsteabega tuleb esitada sõltumatute raamatupidajate või audiitorite koostatud aruanne.

Punkt 11.6

Dividendipoliitika

Kirjeldada emitendi põhimõtteid dividendide jagamisel ja selle suhtes kehtestatud piiranguid.

Punkt 11.6.1

Dividendi summa aktsia kohta viimasel majandusaastal, kohandatuna vastavalt emitendi aktsiate arvu muutusele, et muuta see võrreldavaks.

12. JAGU

LISATEAVE

Punkt 12.1

Aktsiakapital

Aruandeaasta finantsaruannetes esitatud punktide 12.1.1 ja 12.1.2 kohane teave viimase bilansipäeva seisuga:

Punkt 12.1.1

Vahetus-, asendus- või optsioonivõlakirjade kogus koos vahetamise, asendamise või märkimise tingimuste ja korraga.

Punkt 12.1.2

Teave põhikirjajärgset, kuid emiteerimata kapitali puudutavate omandamisõiguste ja/või kohustuste ning kapitali suurendamise kohustuste kohta ning nende õiguste ja kohustuste tingimused.

13. JAGU

KOHUSTUSLIK AVALIKUSTAMINE

Punkt 13.1

Kokkuvõte viimase 12 kuu jooksul määruse (EL) nr 596/2014 kohaselt avalikustatud teabest, mis on prospekti kuupäeva seisuga asjakohane. Kokkuvõte tuleb esitada hõlpsasti analüüsitaval, sisutihedal ja arusaadaval kujul ning see ei tohi dubleerida juba määruse (EL) nr 596/2014 kohaselt avaldatud teavet.

Kokkuvõte tuleb esitada piiratud hulga kategooriatena sõltuvalt teemadest.

14. JAGU

OLULISED LEPINGUD

Punkt 14.1

Registreerimisdokumendi avaldamisele vahetult eelneva kahe aasta kohta lühike kokkuvõte igast olulisest lepingust, mis ei ole tavapärase äritegevuse raames sõlmitud ja mille osaline emitent või grupi mõni liige on.

Registreerimisdokumendi kuupäeva seisuga lühike kokkuvõte mistahes muust sellisest lepingust (mis ei ole tavapärase äritegevuse raames sõlmitud leping), mis on grupi liikme sõlmitud ja mis sisaldab sätteid, mille alusel grupi mõnel liikmel on grupi jaoks oluline kohustus või õigus.

15. JAGU

KÄTTESAADAVAD DOKUMENDID

Punkt 15.1

Märge selle kohta, et registreerimisdokumendi kehtivusajal võib vajaduse korral kontrollida järgmisi dokumente:

a)

emitendi kehtiv asutamisleping ja põhikiri;

b)

kõik emitendi taotlusel ekspertide koostatud aruanded, kirjad ja muud dokumendid, hinnangud ja avaldused, mille mõni osa sisaldub või mille osale on viidatud registreerimisdokumendis.

Viide veebisaidile, kus dokumentidega tutvuda saab.


4. LISA

KINNISTE INVESTEERIMISFONDIDE OSAKUTE REGISTREERIMISDOKUMENT

 

Lisaks selles lisas nõutavale teabele peab investeerimisfond esitama teabe, mida nõutakse 1. lisa jagudes/punktides 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (kuigi selle regulatiivse keskkonna kirjeldus, milles emitent tegutseb, peab puudutama üksnes emitendi investeeringute seisukohast olulist regulatiivset keskkonda), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (välja arvatud pro forma finantsteave), 19, 20, 21, või kui investeerimisfond vastab määruse (EL) 2017/1129 artikli 14 lõike 1 nõuetele, peab ta esitama 3. lisa jagudes/punktides 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 nõutud teabe.

Kui osakuid emiteerib investeerimisfond, mis on asutatud fondivalitseja valitsetava lepingulise fondina, avaldada fondivalitseja kohta 1. lisa jagudes/punktides 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 ja 20 osutatud teave ning nii fondi kui ka fondivalitseja kohta 1. lisa punktides 2, 4 ja 18 osutatud teave.

1. JAGU

INVESTEERIMISEESMÄRK JA -POLIITIKA

Punkt 1.1

a)

Investeerimisfondi investeerimispoliitika, -strateegia ja -eesmärkide kirjeldus;

b)

teave selle kohta, kus aluseks olev(ad) investeerimisfond(id) loodud on, kui investeerimisfond koosneb allfondidest;

c)

selliste varade kirjeldus, millesse investeerimisfond investeerida võib;

d)

tehnikad, mida investeerimisfond võib kasutada, ja kõik nendega seotud riskid, samuti asjaolud, mille korral investeerimisfond võib kasutada finantsvõimendust;

e)

finantsvõimenduse lubatud liigid ja allikad ning nendega seotud riskid;

f)

finantsvõimenduse kasutamise piirangud ning tagatise ja varade uuesti kasutamise kord;

g)

maksimaalne finantsvõimendus, mida on võimalik investeerimisfondi nimel kasutada.

Punkt 1.2

Investeerimisfondi investeerimisstrateegia või -poliitika või mõlema muutmise korra kirjeldus.

Punkt 1.3

Investeerimisfondi finantsvõimenduse piirangud. Kui sellised piirangud puuduvad, lisada sellekohane märge.

Punkt 1.4

Investeerimisfondi õiguslik staatus koos tema asutamise riigi järelevalveorgani nimega.

Punkt 1.5

Tüüpilise investori profiil, kelle jaoks investeerimisfond mõeldud on.

Punkt 1.6

Avaldus, millega kinnitatakse järgmist:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on [registreerimisdokumendi/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [registreerimisdokument/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei tohiks käsitada [registreerimisdokumendis/prospektis] käsitletava emitendi heakskiitmisena.

2. JAGU

INVESTEERIMISPIIRANGUD

Punkt 2.1

Avaldus investeerimispiirangute kohta, mida investeerimisfondi suhtes kohaldatakse, kui neid on, ning märge selle kohta, kuidas väärtpaberite omanikke teavitatakse meetmetest, mida investeerimisjuht rikkumise korral võtab.

Punkt 2.2

Avaldada tuleb teatav teave (välja arvatud juhul kui registreerimisdokumendi koostamisel üksuse kohta kohaldatakse punkti 2.3 või 2.5), kui enam kui 20 % investeerimisfondi koguvarast on kas:

a)

investeeritud otseselt või kaudselt üksikusse alusemitenti (kaasa arvatud alusemitendi tütar- või sidusettevõtted) või talle laenatud;

b)

investeeritud ühte või enamasse investeerimisfondi, mis võib investeerida üle 20 % oma koguvarast muudesse (avatud ja/või kinnistesse) investeerimisfondidesse;

c)

avatud mistahes vastaspoole (kaasa arvatud tema tütar- või sidusettevõtete) krediidikõlblikkuse või maksevõime riskile.

Allpool esitatud asjaoludel peab sissejuhatavas lauses osutatud teave hõlmama järgmist teavet:

i)

kui aluseks olevaid väärtpabereid ei ole reguleeritud turul või samaväärsel kolmanda riigi turul või VKEde kasvuturul kauplemisele lubatud, esitada teave, mis puudutab iga alusemitenti/investeerimisfondi/vastaspoolt selliselt, nagu ta oleks emitent kapitaliväärtpaberite registreerimisdokumendi avalikustamise miinimumnõuete (alapunkti a puhul) või kinniste investeerimisfondide emiteeritud osakute registreerimisdokumendi avalikustamise miinimumnõuete (alapunkti b puhul) või hulgituru mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokumendi avalikustamise miinimumnõuete (alapunkti c puhul) kohaldamisel;

ii)

kui alusemitendi/investeerimisfondi/vastaspoole emiteeritud väärtpaberid on juba reguleeritud turul või samaväärsel kolmanda riigi turul või VKEde kasvuturul kauplemisele lubatud või kui kohustused on tagatud üksuse poolt, kes on reguleeritud turul või samaväärsel turul või VKEde kasvuturul kauplemisele lubatud, esitada nimi, aadress, asutamise riik, äritegevuse olemus ja turu nimi, kus tema väärtpaberid on kauplemisele lubatud.

Alapunktides i ja ii osutatud avalikustamisnõue ei kehti juhul, kui 20 % künnis on ületatud seoses kallinemiste või odavnemistega, vahetuskursimuutustega või kapitali vormis õiguste, boonuste, hüvitiste vastuvõtmisega või mistahes muu tegevuse tõttu, mis mõjutab selle investeeringu iga omanikku, eeldusel, et investeerimisjuht võtab künnist arvesse, kui ta kaalub muudatusi investeerimisportfellis.

Kui investeerimisfondil on võimalik pädevale asutusele mõistlikult tõendada, et tal puudub osaliselt või täielikult juurdepääs alapunktis i nõutud teabele, peab investeerimisfond avaldama kogu teabe, millele tal on juurdepääs, millest ta teadlik on ja/või mille ta on võimeline kindlaks tegema alusemitendi/investeerimisfondi/vastaspoole avaldatud teabe põhjal, et täita alapunktis i kehtestatud nõuded niivõrd, kui see on praktikas võimalik. Sellisel juhul peab prospekt sisaldama sõnaselget hoiatust, et investeerimisfondil polnud võimalik saada juurdepääsu konkreetsele teabele, mis tuleks muidu prospekti lisada, ning et seega on selle alusemitendi, investeerimisfondi või vastaspoole kohta avalikustatud vähem teavet.

Punkt 2.3

Kui investeerimisfond investeerib üle 20 % oma koguvaradest muudesse (avatud ja kinnistesse) investeerimisfondidesse, esitada kirjeldus investeeringute kohta ja selle kohta, kuidas risk on nende investeeringute suhtes jaotatud. Peale selle kohaldatakse investeerimisfondi kõigi alusinvesteeringute suhtes punkti 2.2 selliselt, nagu need investeeringud oleks tehtud otse.

Punkt 2.4

Seoses punkti 2.2 alapunktiga c: juhul kui enam kui 20 % investeerimisfondi koguvarast on avatud mistahes vastaspoolega seotud riskile ja selle riski katmiseks on antud tagatis, esitada selliste tagatiskokkulepete üksikasjad.

Punkt 2.5

Kui investeerimisfond investeerib üle 40 % oma koguvarast muusse investeerimisfondi, peab avalikustama ühe järgmistest:

a)

käesolevas lisas sätestatud avalikustamise miinimumnõuete kohane teave seoses iga aluseks oleva investeerimisfondiga, nagu see oleks emitent;

b)

kui aluseks oleva investeerimisfondi emiteeritud väärtpaberid on juba reguleeritud turul või samaväärsel kolmanda riigi turul või VKEde kasvuturul kauplemisele lubatud või kui kohustused on tagatud üksuse poolt, kes on reguleeritud turul või samaväärsel turul või VKEde kasvuturul kauplemisele lubatud, esitada nimi, aadress, asutamise riik, äritegevuse olemus ja turu nimi, kus tema väärtpaberid on kauplemisele lubatud.

Kui investeerimisfondil on võimalik pädevale asutusele mõistlikult tõendada, et tal puudub osaliselt või täielikult juurdepääs alapunktis i nõutud teabele, peab investeerimisfond avaldama kogu teabe, millele tal on juurdepääs, millest ta teadlik on ja/või mille ta on võimeline kindlaks tegema alusemitendi/investeerimisfondi/vastaspoole avaldatud teabe põhjal, et täita alapunktis a kehtestatud nõuded niivõrd, kui see on praktikas võimalik. Sellisel juhul peab prospekt sisaldama sõnaselget hoiatust, et investeerimisfondil polnud võimalik saada juurdepääsu konkreetsele teabele, mis tuleks muidu prospekti lisada, ning et seega on selle alusemitendi, investeerimisfondi või vastaspoole kohta avalikustatud vähem teavet.

Punkt 2.6

Füüsilised kaubad

Kui investeerimisfond investeerib otse füüsilistesse kaupadesse, avalikustada see asjaolu ja protsent koguvarast, mis selliselt investeeritakse.

Punkt 2.7

Vara investeerimisfondid

Kui investeerimisfondi investeerimiseesmärk hõlmab vara valdamist, tuleb esitada protsent portfellist, mis varasse investeeritakse, vara kirjeldus ning selle vara omandamise ja valdamisega seotud olulised kulud. Lisaks sellele tuleb lisada vara hindamise aruanne.

Punktis 4.1 esitatud avalikustamisnõudeid kohaldatakse:

a)

hindamisaruande koostaja suhtes;

b)

mistahes muu üksuse suhtes, kes vastutab vara haldamise eest.

Punkt 2.8

Tuletisinstrumendid/finantsinstrumendid/rahaturuinstrumendid/valuutad

Kui investeerimisfond investeerib tuletisinstrumentidesse, finantsinstrumentidesse, rahaturuinstrumentidesse või valuutadesse muul põhjusel kui portfelli tõhusa valitsemise eesmärgil (st ainult investeerimisriski vähendamise, ülekandmise või kõrvaldamise eesmärgil investeerimisfondi alusinvesteeringutes), kaasa arvatud mistahes tehnikasse või instrumenti, mida kasutatakse kaitseks valuuta- ja krediidiriskide vastu, teha märge selle kohta, kas neid investeeringuid kasutatakse riskimaandamise või investeerimise eesmärgil, ja kirjeldada, kus ja kuidas on risk nende investeeringute suhtes jaotatud.

Punkt 2.9

Punkti 2.2 ei kohaldata investeeringute puhul väärtpaberitesse, mis on mistahes ELi liikmesriigi või OECD liikmesriigi valitsuse, valitsusasutuse või ameti, piirkondlike või kohalike asutuste emiteeritud või tagatud.

Punkt 2.10

Punkti 2.2 alapunkti a ei kohaldata investeerimisfondi suhtes, kelle investeerimiseesmärk on jälgida oluliste muudatusteta laiapõhjalist ja tunnustatud avaldatud indeksit. Lisada tuleb avaldus üksikasjadega selle kohta, kust indeksi kohta teavet saab.

3. JAGU

TAOTLEJA TEENUSEPAKKUJAD

Punkt 3.1

Kõigi selliste oluliste tasude tegelik või hinnanguline maksimumsumma, mida investeerimisfond maksab otse või kaudselt mistahes teenuste eest, mida osutatakse vastavalt kokkulepetele, mis on sõlmitud registreerimisdokumendi kuupäeval või enne seda, ning nende tasude arvutamise kirjeldus.

Punkt 3.2

Investeerimisfondi otse või kaudselt makstava mistahes tasu kirjeldus, mis ei kuulu punkti 3.1 alla ning mis on või võib olla oluline.

Punkt 3.3

Juhul kui teenuseosutaja, kes investeerimisfondile teenuseid osutab, saab investeerimisfondile teenuste osutamise eest kolmandatelt isikutelt (kes ei ole investeerimisfond) hüvitisi ning need hüvitised ei pruugi laekuda investeerimisfondile, tuleb avaldada see asjaolu ja selle kolmanda isiku nimi, kui see on teada, ning kirjeldada hüvitiste olemust.

Punkt 3.4

Teenuseosutajate nimed ning nende kohustuste ja investori õiguste kirjeldus.

Punkt 3.5

Selliste võimalike oluliste huvide konfliktide kirjeldus, mis võivad olla teenusepakkujal, kes investeerimisfondile teenuseid osutab, investeerimisfondi ja kolmandate isikute suhtes võetud kohustuste ning nende muude huvide vahel. Sellise korra kirjeldus, mis on kehtestatud selliste võimalike konfliktidega tegelemiseks.

4. JAGU

Investeerimisjuht/nõustajad

Punkt 4.1

Iga investeerimisjuhi kohta selline teave, mille avalikustamist nõutakse vastavalt punktidele 4.1–4.4, ja kui see on oluline, siis vastavalt 1. lisa punktile 5.3, koos tema õigusliku staatuse ja kogemuste kirjeldusega.

Punkt 4.2

Iga sellise üksuse nimi ja lühikirjeldus, mis annab investeerimisnõu seoses investeerimisfondi varadega.

5. JAGU

VÄÄRTPABERITE HOIDMINE

Punkt 5.1

Seoses väärtpaberite hoidmisega täielik kirjeldus selle kohta, kuidas ja kelle poolt investeerimisfondi varasid hoitakse, ning usaldussuhte või muu sarnase suhte kohta investeerimisfondi ja kolmanda isiku vahel.

Kui määratud on depositoorium või muu usaldusisik, tuleb esitada järgmine:

a)

teave, mille avalikustamist nõutakse punktide 4.1–4.4 kohaselt, ja kui see on oluline, siis 1. lisa punkti 5.3 kohaselt;

b)

mõlema osalise kohustuste kirjeldus vastavalt väärtpaberite hoidmise lepingule või muule sarnasele lepingule;

c)

mistahes korraldused seoses väärtpaberite hoidmise delegeerimisega;

d)

mõlema osalise ja nende delegaatide õiguslik staatus.

Punkt 5.2

Kui mistahes muu üksus peale punktis 5.1 nimetatud üksuste valdab investeerimisfondi varasid, kirjeldus selle kohta, kuidas neid varasid vallatakse ja millised on lisariskid.

6. JAGU

HINDAMINE

Punkt 6.1

Vara hindamise korra ja hinnakujundusmetoodika kirjeldus.

Punkt 6.2

Kõigi selliste asjaolude üksikasjad, mille korral võidakse hindamised peatada, ning avaldus selle kohta, kuidas sellest peatamisest investoritele teada antakse või kuidas see teave neile kättesaadavaks tehakse.

7. JAGU

Ristvastutus

Punkt 7.1

Katusinvesteerimisfondi puhul märge kogu ristvastutuste kohta, mis võib ilmneda muudesse investeerimisfondidesse tehtud investeeringute klasside vahel, ja selle vastutuse piiramiseks võetud meetmete kohta.

8. JAGU

FINANTSTEAVE

Punkt 8.1

Kui investeerimisfond ei ole alates asutamise või loomise kuupäevast tegevust alustanud ning alates asutamisest või loomisest pole registreerimisdokumendi kuupäeva seisuga koostatud ühtegi finantsaruannet, tuleb see asjaolu avaldada.

Kui investeerimisfond on tegevust alustanud, kohaldatakse vastavalt vajadusele 1. lisa 18. jao või 3. lisa 11. jao sätteid.

Punkt 8.2

Investeerimisfondi portfelli terviklik ja mõtestatud analüüs. Kui portfell on auditeerimata, tuleb see selgelt ära märkida.

Punkt 8.3

Märkida investeerimisfondi vara viimane puhasväärtus või investeerimisfondi osaku või aktsia viimane turuhind. Kui vara puhasväärtus või osaku või aktsia viimane turuhind on auditeerimata, tuleb see selgelt ära märkida.


5. LISA

AKTSIATE HOIDMISTUNNISTUSTE REGISTREERIMISDOKUMENT

1. JAGU

TEAVE ALUSAKTSIATE EMITENDI KOHTA

 

Aktsiate hoidmistunnistuste puhul esitatakse teave alusaktsia emitendi kohta käesoleva määruse 1. lisa kohaselt.

Aktsiate hoidmistunnistuste puhul, mis vastavad määruse (EL) 2017/1129 artikli 14 lõike 1 nõuetele, esitatakse teave alusaktsia emitendi kohta käesoleva määruse 3. lisa kohaselt.

2. JAGU

TEAVE HOIDMISTUNNISTUSTE EMITENDI KOHTA

Esmane emissioon

Teisene emissioon

Punkt 2.1

Nimi, registrijärgne asukoht, juriidilise isiku tunnus (LEI) ja peakontor, kui see erineb registrijärgsest asukohast.

Punkt 2.2

Asutamiskuupäev ja tegutsemisaeg, välja arvatud juhul, kui tegevustähtaega pole määratud.

Punkt 2.3

Õigusaktid, mille alusel emitent tegutseb, ja tema õiguslik vorm nende õigusaktide kohaselt.


6. LISA

JAETURU MITTEKAPITALIVÄÄRTPABERITE REGISTREERIMISDOKUMENT

1. JAGU

VASTUTAVAD ISIKUD, KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE, EKSPERTIDE ARUANDED JA PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Punkt 1.1

Kõigi selliste isikute andmed, kes vastutavad registreerimisdokumendis antud teabe eest või selle osade eest, viimasel juhul koos viidetega nendele osadele. Füüsiliste isikute puhul, kaasa arvatud emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmete puhul märkida nende isikute nimed ja funktsioonid; juriidiliste isikute puhul märkida nende nimed ja registrijärgsed asukohad.

Punkt 1.2

Registreerimisdokumendi eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendis sisalduv teave on neile teadaolevalt tõene ja et registreerimisdokument ei sisalda väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Kui see on asjakohane, siis registreerimisdokumendi teatud osade eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendi sellistes osades sisalduv teave, mille eest nad vastutavad, on neile teadaolevalt tõene, ja et registreerimisdokumendi need osad ei sisalda väljajätmisi, mis võivad nende tähendust mõjutada.

Punkt 1.3

Kui registreerimisdokumendile on lisatud avaldus või aruanne, mis on omistatud eksperdist isikule, esitada selle isiku kohta järgmised üksikasjad:

a)

nimi;

b)

tegevuskoha aadress;

c)

kvalifikatsioonid;

d)

oluline huvi emitendi vastu, juhul kui see eksisteerib.

Kui avaldus või aruanne on koostatud emitendi taotlusel, tuleb teha märge selle kohta, et avaldus või aruanne on lisatud registreerimisdokumenti selle isiku nõusolekul, kes on registreerimisdokumendi selle osa sisu prospekti jaoks kinnitanud.

Punkt 1.4

Kui teave pärineb kolmandalt isikult, anda kinnitus, et see teave on korrektselt taasesitatud ja et niivõrd kui emitent on teadlik ja võimeline kolmanda isiku avaldatud teabe põhjal kindlaks tegema, ei sisalda see ühtegi väljajättu, mis muudaks taasesitatud teabe ebatäpseks või eksitavaks. Lisaks sellele märkida teabe allikas/allikad.

Punkt 1.5

Märge selle kohta, et:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on [registreerimisdokumendi/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [registreerimisdokument/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei tohiks käsitada [registreerimisdokumendis/prospektis] käsitletava emitendi heakskiitmisena.

2. JAGU

VANNUTATUD AUDIITORID

Punkt 2.1

Varasema finantsteabega hõlmatud perioodil emitendi tegevust auditeerinud audiitorite nimed ja aadressid (koos nende liikmesusega kutseühenduses).

Punkt 2.2

Kui audiitorid on varasema finantsteabega hõlmatud perioodil tagasi astunud, ametist eemaldatud või kui neid ei ole ametisse tagasi määratud, märkida olulised üksikasjad.

3. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 3.1

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse piiratud arvu kategooriatena selliste oluliste riskide kirjeldus, mis on emitendiga seotud ja mis võivad mõjutada emitendi võimet täita oma väärtpaberitest tulenevaid kohustusi.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja nende riskide esinemise tõenäosust. Riskitegureid kinnitatakse registreerimisdokumendi sisus.

4. JAGU

TEAVE EMITENDI KOHTA

Punkt 4.1

Emitendi minevik ja areng.

Punkt 4.1.1

Emitendi juriidiline ja ärinimi.

Punkt 4.1.2

Emitendi registreerimiskoht, registreerimisnumber ja juriidilise isiku tunnus (LEI).

Punkt 4.1.3

Asutamiskuupäev ja tegutsemisaeg, välja arvatud juhul, kui tegevustähtaega pole määratud.

Punkt 4.1.4

Emitendi alaline asukoht ja juriidiline vorm, õigusaktid, mille alusel emitent tegutseb, tema asutamise riik ning tema registrijärgse asukoha (või peamise tegevuskoha, kui see tema registrijärgsest asukohast erineb) aadress ja telefoninumber ning olemasolu korral emitendi veebisait koos märkusega, et veebisaidil esitatud teave pole osa prospektist, välja arvatud juhul, kui see teave on prospektis viidetena esitatud.

Punkt 4.1.5

Emitenti puudutavad hiljutised sündmused, mis on olulisel määral asjakohased emitendi maksevõime hindamisel.

Punkt 4.1.6

Emitendile tema taotlusel või temaga koostöös reitinguprotsessis määratud krediidireitingud. Lühikirjeldus reitingute tähenduse kohta, kui reitinguandja on selle eelnevalt avaldanud.

Punkt 4.1.7

Olulised muutused emitendi laenu- ja rahastamisstruktuuris alates viimasest majandusaastast.

Punkt 4.1.8

Emitendi tegevuse oodatava rahastamise kirjeldus.

5. JAGU

ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE

Punkt 5.1

Põhitegevusalad

Punkt 5.1.1

Emitendi põhitegevusalade kirjeldus, sealhulgas:

a)

müüdavate toodete ja/või osutatavate teenuste peamised kategooriad;

b)

olulised uued tooted või tegevused;

c)

põhiturud, kus emitent konkureerib.

Punkt 5.2

Selliste avalduste alus, mille emitent on teinud oma konkurentsivõime kohta.

6. JAGU

ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR

Punkt 6.1

Juhul kui emitent kuulub gruppi, grupi lühikirjeldus ja emitendi positsioon grupis. Kui see aitab struktuuri selgitada, võib selle teabe esitada organisatsioonilise struktuuri skeemi vormis või teavet sellise skeemiga täiendada.

Punkt 6.2

Kui emitent sõltub muudest üksustest grupis, peab see olema selgelt väljendatud koos sõltuvuse selgitusega.

7. JAGU

TEAVE SUUNDUMUSTE KOHTA

Punkt 7.1

Kirjeldus järgmise kohta:

a)

emitendi väljavaadetes alates tema viimaste avaldatud auditeeritud finantsaruannete kuupäevast toimunud olulised kahjulikud muutused;

b)

olulised muutused grupi finantstulemustes alates viimase finantsperioodi lõpust, mille kohta finantsteavet on avaldatud, kuni registreerimisdokumendi kuupäevani.

Kui ühtki sellist muutust pole toimunud, lisab emitent sellekohase märkuse.

Punkt 7.2

Teave teadaolevate suundumuste, ebakindluste, nõudmiste, kohustuste või sündmuste kohta, mis võivad vähemalt jooksval majandusaastal suhteliselt tõenäoliselt emitendi väljavaateid oluliselt mõjutada.

8. JAGU

KASUMIPROGNOOSID VÕI -HINNANGUD

Punkt 8.1

Kui emitent lisab vabatahtlikult tuluprognoosi või -hinnangu (mis on endiselt täitumata ja kehtiv), peab see registreerimisdokumendis esitatud prognoos või hinnang sisaldama punktides 8.2 ja 8.3 osutatud teavet. Kui tuluprognoos või -hinnang on avaldatud ja endiselt täitumata, aga see ei kehti enam, teha sellekohane märge ja selgitada, miks see tuluprognoos või -hinnang enam ei kehti. Sellise kehtetu prognoosi või hinnangu suhtes ei kohaldata punktides 8.2 ja 8.3 esitatud nõudeid.

Punkt 8.2

Kui emitent otsustab lisada uue tuluprognoosi või -hinnangu või kui emitent lisab punkti 8.1 kohase varem avaldatud tuluprognoosi või -hinnangu, peab see tuluprognoos või -hinnang olema selge ja üheselt mõistetav ning sisaldama märget peamiste eelduste kohta, millele emitent on oma prognoosi või hinnangu koostamisel tuginenud.

Prognoos või hinnang peab olema kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

a)

tuleb selgelt eristada nende tegurite eeldusi, mida haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed saavad mõjutada, ja nende tegurite eeldusi, mis asuvad täielikult haldus-, juht- või järelevalveorganiste liikmete mõjust väljaspool;

b)

eeldused peavad olema mõistlikud, investoritele lihtsalt arusaadavad, konkreetsed ja täpsed ega tohi olla seotud prognoosi aluseks olevate hinnangute üldise täpsusega ning

c)

prognoosi puhul tuleb eeldustega juhtida investori tähelepanu neile ebakindlatele teguritele, mis võivad prognoosi tulemust oluliselt muuta.

Punkt 8.3

Prospekt peab sisaldama avaldust, et kasumiprognoosi või -hinnangu koostamise ja ettevalmistamise alus on:

a)

võrreldav varasema finantsteabega;

b)

kooskõlas emitendi arvestusmeetoditega.

9. JAGU

HALDUS-, JUHT- JA JÄRELEVALVEORGANID

Punkt 9.1

Järgmiste isikute nimed, tegevuskoha aadressid ja funktsioonid emitendis ning nende põhitegevused väljaspool emitenti, kui need on selle emitendi seisukohast olulised:

a)

haldus-, juht- ja järelevalveorganite liikmed;

b)

piiramatu vastutusega osanikud aktsiakapitaliga usaldusühingu puhul.

Punkt 9.2

Haldus-, juht- ja järelevalveorganite huvide konfliktid

Punktis 9.1 viidatud isikute võimalikud huvide konfliktid emitendi ees võetud kohustuste ning nende erahuvide ja/või muude kohustuste vahel peavad olema selgelt avaldatud. Juhul kui sellised konfliktid puuduvad, peab tegema sellekohase avalduse.

10. JAGU

PÕHIAKTSIONÄRID

Punkt 10.1

Emitendile teadaolevas ulatuses avaldada, kas emitenti omatakse või kontrollitakse otse või kaudselt ning kes seda teeb, ja kirjeldada selle kontrolli olemust ning meetmeid tagamaks, et sellist kontrolli ei kuritarvitata.

Punkt 10.2

Selliste emitendile teadaolevate kokkulepete kirjeldus, mille kasutamine võib hilisemal ajal põhjustada muutuse emitendi kontrollis.

11. JAGU

EMITENDI VARASID JA KOHUSTUSI, FINANTSSEISUNDIT NING KASUMIT JA KAHJUMIT PUUDUTAV FINANTSTEAVE

Punkt 11.1

Varasem finantsteave

Punkt 11.1.1

Auditeeritud varasem finantsteave, mis hõlmab kaht viimast majandusaastat (või sellist lühemat ajavahemikku, mille jooksul emitent tegutsenud on), ning auditiaruanne iga aasta kohta.

Punkt 11.1.2

Majandusaasta lõpu kuupäeva muutmine

Kui emitent on selle ajavahemiku jooksul, mille kohta nõutakse varasema finantsteabe esitamist, muutnud oma majandusaasta lõpu kuupäeva, peab auditeeritud finantsteave hõlmama vähemalt 24 kuud või kogu seda ajavahemikku, mille jooksul emitent on tegutsenud, olenevalt sellest, kumb neist on lühem.

Punkt 11.1.3

Raamatupidamisstandardid

Finantsteave tuleb koostada kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega, mis on määruse (EÜ) nr 1606/2002 põhjal liidus heaks kiidetud.

Kui määrus (EÜ) nr 1606/2002 pole kohaldatav, tuleb finantsteave esitada kooskõlas ühega järgmisest:

a)

Euroopa Majanduspiirkonna emitentide puhul liikmesriigi raamatupidamisstandardid, nagu nõutud direktiivis 2013/34/EL;

b)

kolmandate riikide emitentide puhul riigisisesed raamatupidamisstandardid, mis on võrdväärsed määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaste standarditega. Kui kolmanda riigi raamatupidamisstandardid pole määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaste standarditega võrdväärsed, tuleb finantsaruandeid kooskõlas selle määrusega korrigeerida.

Punkt 11.1.4

Raamatupidamistavade muutused

Viimane auditeeritud varasem finantsteave, mis sisaldab võrdlusandmeid eelneva aasta kohta, tuleb esitada ja koostada vormis, mis on kooskõlas raamatupidamisstandardite raamistikuga, mida kasutatakse emitendi järgmiste avaldatavate aruandeaasta finantsaruannete puhul.

Muutuste tõttu emitendi kohaldatavates raamatupidamistavades pole vaja auditeeritud finantsaruandeid korrigeerida. Kui emitent kavatseb aga kasutada oma järgmistes avaldatavates finantsaruannetes uut raamatupidamisstandardite raamistikku, peavad viimase aasta finantsaruanded olema koostatud ja auditeeritud vastavalt uuele raamistikule.

Punkt 11.1.5

Juhul, kui auditeeritud finantsteave on koostatud vastavalt riigisisestele raamatupidamisstandarditele, peab käesolevas jaos nõutud finantsteave sisaldama vähemalt järgmist:

a)

bilanss;

b)

kasumiaruanne;

c)

rahavoogude aruanne;

d)

arvestusmeetodid ja selgitavad märkused.

Punkt 11.1.6

Konsolideeritud finantsaruanded

Juhul, kui emitent koostab nii enda kui ka konsolideeritud finantsaruandeid, lisada registreerimisdokumenti vähemalt konsolideeritud finantsaruanded.

Punkt 11.1.7

Finantsteabe vanus

Viimase sellise aasta bilansipäev, mille kohta esitatakse auditeeritud finantsaruanded, ei tohi olla varasem kui 18 kuud alates registreerimisdokumendi kuupäevast.

Punkt 11.2

Vaheperioodi finantsteave ja muu finantsteave

Punkt 11.2.1

Juhul kui emitent on pärast oma viimaste auditeeritud finantsaruannete kuupäeva avaldanud kvartali või poolaasta finantsteabe, tuleb see lisada registreerimisdokumenti. Juhul kui kvartali või poolaasta finantsteave on revideeritud või auditeeritud, peab olema lisatud ka auditi- või revideerimisaruanne. Kui kvartali või poolaasta finantsteave on auditeerimata või seda pole revideeritud, tuleb see asjaolu ära märkida.

Kui registreerimisdokumendi kuupäeval on möödunud rohkem kui üheksa kuud viimaste auditeeritud finantsaruannete kuupäevast, peab see sisaldama vaheperioodi finantsteavet, mis võib olla auditeerimata (misjuhul peab see asjaolu olema ära märgitud) ja mis hõlmab vähemalt majandusaasta kuut esimest kuud.

Vaheperioodi finantsteave esitatakse olenevalt asjaoludest kooskõlas direktiivi 2013/34/EL või määruse (EÜ) nr 1606/2002 nõuetega.

Emitentide puhul, kelle suhtes ei kohaldata direktiivi 2013/34/EL ega määrust (EÜ) nr 1606/2002, peab vaheperioodi finantsteave sisaldama võrdlevaid andmeid sama perioodi kohta eelneval majandusaastal, aga võrdleva bilansiteabe nõue võidakse täita aastalõpu bilansi esitamisega.

Punkt 11.3

Varasema aruandeaasta finantsteabe auditeerimine

Punkt 11.3.1

Varasem aruandeaasta finantsteave peab olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas direktiiviga 2014/56/EL ja määrusega (EL) nr 537/2014.

Kui direktiivi 2014/56/EL ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata:

a)

peab varasem finantsteave olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas see annab registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile;

b)

kui varasemat finantsteavet käsitlevad auditiaruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses koos põhjustega esitada.

Punkt 11.3.2

Märge registreerimisdokumendis sisalduva muu teabe kohta, mida audiitorid on auditeerinud.

Punkt 11.3.3

Kui finantsteave registreerimisdokumendis ei ole võetud emitendi auditeeritud finantsaruannetest, märkida ära andmete allikas ja asjaolu, et andmed on auditeerimata.

Punkt 11.4

Kohtu- ja vahekohtumenetlus

Punkt 11.4.1

Vähemalt eelnevat 12 kuud hõlmava perioodi teave mistahes valitsuse, kohtu- või vahekohtumenetluste kohta (kaasa arvatud kõik sellised käimasolevad või ähvardavad menetlused, millest emitent teadlik on), millel võib olla või on hiljuti olnud oluline mõju emitendi ja/või grupi finantsseisundile või kasumlikkusele, või sellekohane eitav avaldus.

Punkt 11.5

Oluline muutus emitendi finantsseisundis

Punkt 11.5.1

Kirjeldada grupi finantsseisundi olulisi muutusi, mis on toimunud alates viimase finantsperioodi lõpust, mille kohta on avaldatud kas auditeeritud finantsteave või vaheperioodi finantsteave, või esitada asjakohane eitav avaldus.

12. JAGU

LISATEAVE

Punkt 12.1

Aktsiakapital

Emiteeritud kapitali suurus ning sellesse kuuluvate aktsiate arv ja klassid koos nende peamiste omaduste üksikasjadega, osa emiteeritud kapitalist, mis on veel tasumata, viidates nende aktsiate arvule, kogunimiväärtusele ja liigile, mille eest pole veel täielikult tasutud, ja tehes vajaduse korral jaotuse selle järgi, millises ulatuses nende eest on tasutud.

Punkt 12.2

Asutamisleping ja põhikiri

Neis esitatud register ja registrinumber, kui see on asjakohane, ning emitendi eesmärkide ja sihtide kirjeldus ning see, kust neid asutamislepingus ja põhikirjas leida võib.

13. JAGU

OLULISED LEPINGUD

Punkt 13.1

Lühikokkuvõte kõigist olulistest lepingutest, mis ei ole sõlmitud emitendi tavapärase äritegevuse raames ning mis võivad tekitada grupi liikmele kohustuse või õiguse, mis on oluline emitendi võimele täita oma emiteeritavate väärtpaberitega seotud kohustusi väärtpaberiomanike ees.

14. JAGU

KÄTTESAADAVAD DOKUMENDID

Punkt 14.1

Märge selle kohta, et registreerimisdokumendi kehtivusajal võib vajaduse korral kontrollida järgmisi dokumente:

a)

emitendi kehtiv asutamisleping ja põhikiri;

b)

kõik emitendi taotlusel ekspertide koostatud aruanded, kirjad ja muud dokumendid, hinnangud ja avaldused, mille mõni osa sisaldub või mille osale on viidatud registreerimisdokumendis.

Viide veebisaidile, kus dokumentidega tutvuda saab.


7. LISA

HULGITURU MITTEKAPITALIVÄÄRTPABERITE REGISTREERIMISDOKUMENT

1. JAGU

VASTUTAVAD ISIKUD, KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE, EKSPERTIDE ARUANDED JA PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Punkt 1.1

Kõigi selliste isikute andmed, kes vastutavad registreerimisdokumendis antud teabe eest või selle osade eest, viimasel juhul koos viidetega nendele osadele. Füüsiliste isikute puhul, kaasa arvatud emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmete puhul märkida nende isikute nimed ja funktsioonid; juriidiliste isikute puhul märkida nende nimed ja registrijärgsed asukohad.

Punkt 1.2

Registreerimisdokumendi eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendis sisalduv teave on neile teadaolevalt tõene ja et registreerimisdokument ei sisalda väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Kui see on asjakohane, siis registreerimisdokumendi teatud osade eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendi sellistes osades sisalduv teave, mille eest nad vastutavad, on neile teadaolevalt tõene, ja et registreerimisdokumendi need osad ei sisalda väljajätmisi, mis võivad nende tähendust mõjutada.

Punkt 1.3

Kui registreerimisdokumendile on lisatud avaldus või aruanne, mis on omistatud eksperdist isikule, esitada selle isiku kohta järgmine teave:

a)

nimi;

b)

tegevuskoha aadress;

c)

kvalifikatsioonid;

d)

oluline huvi emitendi vastu, juhul kui see eksisteerib.

Kui avaldus või aruanne on koostatud emitendi taotlusel, tuleb teha märge selle kohta, et avaldus või aruanne on lisatud registreerimisdokumenti selle isiku nõusolekul, kes on registreerimisdokumendi selle osa sisu prospekti jaoks kinnitanud.

Punkt 1.4

Kui teave pärineb kolmandalt isikult, anda kinnitus, et see teave on korrektselt taasesitatud ja et niivõrd kui emitent on teadlik ja võimeline kolmanda isiku avaldatud teabe põhjal kindlaks tegema, ei sisalda see ühtegi väljajättu, mis muudaks taasesitatud teabe ebatäpseks või eksitavaks. Lisaks sellele märkida teabe allikas/allikad.

Punkt 1.5

Märge selle kohta, et:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on [registreerimisdokumendi/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [registreerimisdokument/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei tohiks käsitada [registreerimisdokumendis/prospektis] käsitletava emitendi heakskiitmisena.

2. JAGU

VANNUTATUD AUDIITORID

Punkt 2.1

Varasema finantsteabega hõlmatud perioodil emitendi tegevust auditeerinud audiitorite nimed ja aadressid (koos nende liikmesusega kutseühenduses).

Punkt 2.2

Kui audiitorid on varasema finantsteabega hõlmatud perioodil tagasi astunud, ametist eemaldatud või kui neid ei ole ametisse tagasi määratud, märkida olulised üksikasjad.

3. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 3.1

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse piiratud arvu kategooriatena selliste oluliste riskide kirjeldus, mis on emitendiga seotud ja mis võivad mõjutada emitendi võimet täita oma väärtpaberitest tulenevaid kohustusi.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja nende riskide esinemise tõenäosust. Riskitegureid kinnitatakse registreerimisdokumendi sisus.

4. JAGU

TEAVE EMITENDI KOHTA

Punkt 4.1

Emitendi minevik ja areng.

Punkt 4.1.1

Emitendi juriidiline ja ärinimi.

Punkt 4.1.2

Emitendi registreerimiskoht, registreerimisnumber ja juriidilise isiku tunnus (LEI).

Punkt 4.1.3

Asutamiskuupäev ja tegutsemisaeg, välja arvatud juhul, kui tegevustähtaega pole määratud.

Punkt 4.1.4

Emitendi alaline asukoht ja juriidiline vorm, õigusaktid, mille alusel emitent tegutseb, tema asutamise riik ning tema registrijärgse asukoha (või peamise tegevuskoha, kui see tema registrijärgsest asukohast erineb) aadress ja telefoninumber ning olemasolu korral emitendi veebisait koos märkusega, et veebisaidil esitatud teave pole osa prospektist, välja arvatud juhul, kui see teave on prospektis viidetena esitatud.

Punkt 4.1.5

Emitenti puudutavad hiljutised sündmused, mis on olulisel määral asjakohased emitendi maksevõime hindamisel.

Punkt 4.1.6

Emitendile tema taotlusel või temaga koostöös reitinguprotsessis määratud krediidireitingud.

5. JAGU

ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE

Punkt 5.1

Põhitegevusalad

Punkt 5.1.1

Emitendi põhitegevusalade lühikirjeldus, milles on esitatud müüdavate toodete ja/või osutatavate teenuste peamised kategooriad.

Punkt 5.1.2

Selliste avalduste alus, mille emitent on teinud oma konkurentsivõime kohta.

6. JAGU

ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR

Punkt 6.1

Juhul kui emitent kuulub gruppi, grupi lühikirjeldus ja emitendi positsioon grupis. Kui see aitab struktuuri selgitada, võib selle teabe esitada organisatsioonilise struktuuri skeemi vormis või teavet sellise skeemiga täiendada.

Punkt 6.2

Kui emitent sõltub muudest üksustest grupis, peab see olema selgelt väljendatud koos sõltuvuse selgitusega.

7. JAGU

TEAVE SUUNDUMUSTE KOHTA

Punkt 7.1

Kirjeldus järgmise kohta:

a)

emitendi väljavaadetes alates tema viimaste avaldatud auditeeritud finantsaruannete kuupäevast toimunud olulised kahjulikud muutused ning

b)

olulised muutused grupi finantstulemustes alates viimase finantsperioodi lõpust, mille kohta finantsteavet on avaldatud, kuni registreerimisdokumendi kuupäevani.

Kui ühtki sellist muutust pole toimunud, peaks emitent lisama sellekohase(d) eitava(d) avalduse(d).

8. JAGU

KASUMIPROGNOOSID VÕI -HINNANGUD

Punkt 8.1

Kui emitent lisab vabatahtlikult tuluprognoosi või -hinnangu, peab see tuluprognoos või -hinnang olema selge ja üheselt mõistetav ning sisaldama märget peamiste eelduste kohta, millele emitent on oma prognoosi või hinnangu koostamisel tuginenud.

Prognoos või hinnang peab olema kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

a)

tuleb selgelt eristada nende tegurite eeldusi, mida haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed saavad mõjutada, ja nende tegurite eeldusi, mis asuvad täielikult haldus-, juht- või järelevalveorganiste liikmete mõjust väljaspool;

b)

eeldused peavad olema mõistlikud, investoritele lihtsalt arusaadavad, konkreetsed ja täpsed ega tohi olla seotud prognoosi aluseks olevate hinnangute üldise täpsusega;

c)

prognoosi puhul tuleb eeldustega juhtida investori tähelepanu neile ebakindlatele teguritele, mis võivad prognoosi tulemust oluliselt muuta.

Punkt 8.2

Prospekt peab sisaldama avaldust, et kasumiprognoosi või -hinnangu koostamise ja ettevalmistamise alus on:

a)

võrreldav varasema finantsteabega;

b)

kooskõlas emitendi arvestusmeetoditega.

9. JAGU

HALDUS-, JUHT- JA JÄRELEVALVEORGANID

Punkt 9.1

Järgmiste isikute nimed, tegevuskoha aadressid ja funktsioonid emitendis ning nende põhitegevused väljaspool emitenti, kui need on selle emitendi seisukohast olulised:

a)

haldus-, juht- ja järelevalveorganite liikmed;

b)

piiramatu vastutusega osanikud aktsiakapitaliga usaldusühingu puhul.

Punkt 9.2

Haldus-, juht- ja järelevalveorganite huvide konfliktid

Punktis 9.1 viidatud isikute võimalikud huvide konfliktid emitendi ees võetud kohustuste ning nende erahuvide ja/või muude kohustuste vahel peavad olema selgelt avaldatud. Juhul kui sellised konfliktid puuduvad, peab tegema sellekohase avalduse.

10. JAGU

PÕHIAKTSIONÄRID

Punkt 10.1

Emitendile teadaolevas ulatuses avaldada, kas emitenti omatakse või kontrollitakse otse või kaudselt ning kes seda teeb, ja kirjeldada selle kontrolli olemust ning meetmeid tagamaks, et sellist kontrolli ei kuritarvitata.

Punkt 10.2

Selliste emitendile teadaolevate kokkulepete kirjeldus, mille kasutamine võib hilisemal ajal põhjustada muutuse emitendi kontrollis.

11. JAGU

EMITENDI VARASID JA KOHUSTUSI, FINANTSSEISUNDIT NING KASUMIT JA KAHJUMIT PUUDUTAV FINANTSTEAVE

Punkt 11.1

Varasem finantsteave

Punkt 11.1.1

Varasem finantsteave, mis hõlmab kaht viimast majandusaastat (vähemalt 24 kuud) või sellist lühemat ajavahemikku, mille jooksul emitent tegutsenud on, ning auditiaruanne iga aasta kohta.

Punkt 11.1.2

Majandusaasta lõpu kuupäeva muutmine

Kui emitent on selle ajavahemiku jooksul, mille kohta nõutakse varasema finantsteabe esitamist, muutnud oma majandusaasta lõpu kuupäeva, peab auditeeritud finantsteave hõlmama vähemalt 24 kuud või kogu seda ajavahemikku, mille jooksul emitent on tegutsenud, olenevalt sellest, kumb neist on lühem.

Punkt 11.1.3

Raamatupidamisstandardid

Finantsteave tuleb koostada kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega, mis on määruse (EÜ) nr 1606/2002 põhjal liidus heaks kiidetud.

Kui määrus (EÜ) nr 1606/2002 pole kohaldatav, tuleb finantsaruanded koostada kooskõlas järgmisega:

a)

Euroopa Majanduspiirkonna emitentide puhul liikmesriigi raamatupidamisstandardid, nagu nõutud direktiivis 2013/34/EL;

b)

kolmandate riikide emitentide puhul riigisisesed raamatupidamisstandardid, mis on võrdväärsed määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaste standarditega.

Vastasel juhul peab registreerimisdokument sisaldama järgmist teavet:

a)

sõnaselge märge, et registreerimisdokumendis esitatud finantsteave pole koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega, mis on määruse (EÜ) nr 1606/2002 põhjal liidus heaks kiidetud, ja et kui varasema finantsteabe suhtes oleks kohaldatud määrust (EÜ) nr 1606/2002, oleks finantsteabes võinud olla olulisi erinevusi;

b)

vahetult varasemale finantsteabele järgnev kirjeldus erinevustest liidus vastu võetud määruse (EÜ) nr 1606/2002 ning nende raamatupidamispõhimõtete vahel, mida emitent oma aruandeaasta finantsaruannete koostamisel kasutab.

Punkt 11.1.4

Kui auditeeritud finantsteave on esitatud kooskõlas riigisiseste raamatupidamisstandarditega, peab see hõlmama vähemalt järgmist:

a)

bilanss;

b)

kasumiaruanne;

c)

arvestusmeetodid ja selgitavad märkused.

Punkt 11.1.5

Konsolideeritud finantsaruanded

Juhul, kui emitent koostab nii enda kui ka konsolideeritud finantsaruandeid, lisada registreerimisdokumenti vähemalt konsolideeritud finantsaruanded.

Punkt 11.1.6

Finantsteabe vanus

Viimase sellise aasta bilansipäev, mille kohta esitatakse auditeeritud finantsteavet, ei tohi olla varasem kui 18 kuud alates registreerimisdokumendi kuupäevast.

Punkt 11.2

Varasema finantsteabe auditeerimine

Punkt 11.2.1

Varasem finantsteave peab olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas direktiiviga 2014/56/EL ja määrusega (EL) nr 537/2014.

Kui direktiivi 2014/56/EL ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata:

a)

peab varasem finantsteave olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas see annab registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile.

Vastasel juhul peab registreerimisdokument sisaldama järgmist teavet:

i)

sõnaselge märge selle kohta, milliseid auditistandardeid on kohaldatud;

ii)

selgitus mistahes oluliste kõrvalekaldumiste kohta rahvusvahelistest auditistandarditest;

b)

kui varasemat finantsteavet käsitlevad auditiaruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses koos põhjustega esitada.

Punkt 11.2.2

Märge registreerimisdokumendis sisalduva muu teabe kohta, mida audiitorid on auditeerinud.

Punkt 11.2.3

Kui finantsteave registreerimisdokumendis ei ole võetud emitendi auditeeritud finantsaruannetest, märkida ära andmete allikas ja asjaolu, et andmed on auditeerimata.

Punkt 11.3

Kohtu- ja vahekohtumenetlus

Punkt 11.3.1

Vähemalt eelnevat 12 kuud hõlmava perioodi teave mistahes valitsuse, kohtu- või vahekohtumenetluste kohta (kaasa arvatud kõik sellised käimasolevad või ähvardavad menetlused, millest emitent teadlik on), millel võib olla või on hiljuti olnud oluline mõju emitendi ja/või grupi finantsseisundile või kasumlikkusele, või sellekohane eitav avaldus.

Punkt 11.4

Oluline muutus emitendi finantsseisundis

Punkt 11.4.1

Kirjeldada grupi finantsseisundi olulisi muutusi, mis on toimunud alates viimase finantsperioodi lõpust, mille kohta on avaldatud kas auditeeritud finantsteave või vaheperioodi finantsteave, või esitada asjakohane eitav avaldus.

12. JAGU

OLULISED LEPINGUD

Punkt 12.1

Lühikokkuvõte kõigist olulistest lepingutest, mis ei ole sõlmitud emitendi tavapärase äritegevuse raames ning mis võivad tekitada grupi liikmele kohustuse või õiguse, mis on oluline emitendi võimele täita oma emiteeritavate väärtpaberitega seotud kohustusi väärtpaberiomanike ees.

13. JAGU

KÄTTESAADAVAD DOKUMENDID

Punkt 13.1

Märge selle kohta, et registreerimisdokumendi kehtivusajal võib vajaduse korral kontrollida järgmisi dokumente:

a)

emitendi kehtiv asutamisleping ja põhikiri;

b)

kõik emitendi taotlusel ekspertide koostatud aruanded, kirjad ja muud dokumendid, hinnangud ja avaldused, mille mõni osa sisaldub või mille osale on viidatud registreerimisdokumendis.

Viide veebisaidile, kus dokumentidega tutvuda saab.


8. LISA

MITTEKAPITALIVÄÄRTPABERITE TEISESTE EMISSIOONIDE REGISTREERIMISDOKUMENT

1. JAGU

VASTUTAVAD ISIKUD, KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE, EKSPERTIDE ARUANDED JA PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Punkt 1.1

Kõigi selliste isikute andmed, kes vastutavad registreerimisdokumendis antud teabe eest või selle osade eest, viimasel juhul koos viidetega nendele osadele. Füüsiliste isikute puhul, kaasa arvatud emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmete puhul märkida nende isikute nimed ja funktsioonid; juriidiliste isikute puhul märkida nende nimed ja registrijärgsed asukohad.

Punkt 1.2

Registreerimisdokumendi eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendis sisalduv teave on neile teadaolevalt tõene ja et registreerimisdokument ei sisalda väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Kui see on asjakohane, siis registreerimisdokumendi teatud osade eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendi sellistes osades sisalduv teave, mille eest nad vastutavad, on neile teadaolevalt tõene, ja et registreerimisdokumendi need osad ei sisalda väljajätmisi, mis võivad nende tähendust mõjutada.

Punkt 1.3

Kui registreerimisdokumendile on lisatud avaldus või aruanne, mis on omistatud eksperdist isikule, esitada selle isiku kohta järgmised üksikasjad:

a)

nimi;

b)

tegevuskoha aadress;

c)

kvalifikatsioonid;

d)

oluline huvi emitendi vastu, juhul kui see eksisteerib.

Kui avaldus või aruanne on koostatud emitendi taotlusel, tuleb teha märge selle kohta, et avaldus või aruanne on lisatud registreerimisdokumenti selle isiku nõusolekul, kes on registreerimisdokumendi selle osa sisu prospekti jaoks kinnitanud.

Punkt 1.4

Kui teave pärineb kolmandalt isikult, anda kinnitus, et see teave on korrektselt taasesitatud ja et niivõrd kui emitent on teadlik ja võimeline kolmanda isiku avaldatud teabe põhjal kindlaks tegema, ei sisalda see ühtegi väljajättu, mis muudaks taasesitatud teabe ebatäpseks või eksitavaks. Lisaks sellele märkida teabe allikas/allikad.

Punkt 1.5

Märge selle kohta, et:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on [registreerimisdokumendi/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [registreerimisdokument/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei käsitata [registreerimisdokumendis/prospektis] käsitletava emitendi heakskiitmisena.

d)

[registreerimisdokument/prospekt] on koostatud osana lihtsustatud prospektist kooskõlas määruse (EL) 2017/1129 artikliga 14.

2. JAGU

VANNUTATUD AUDIITORID

Punkt 2.1

Varasema finantsteabega hõlmatud perioodil emitendi tegevust auditeerinud audiitorite nimed (koos nende liikmesusega kutseorganisatsioonis).

3. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 3.1

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse piiratud arvu kategooriatena selliste oluliste riskide kirjeldus, mis on emitendiga seotud ja mis võivad mõjutada emitendi võimet täita oma väärtpaberitest tulenevaid kohustusi.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja nende riskide esinemise tõenäosust. Riskitegureid kinnitatakse registreerimisdokumendi sisus.

4. JAGU

TEAVE EMITENDI KOHTA

Punkt 4.1

Emitendi juriidiline ja ärinimi.

Punkt 4.2

Emitendi alaline asukoht ja juriidiline vorm, juriidilise isiku tunnus (LEI), õigusaktid, mille alusel emitent tegutseb, tema asutamise riik ning tema registrijärgse asukoha (või peamise tegevuskoha, kui see tema registrijärgsest asukohast erineb) aadress ja telefoninumber ning olemasolu korral emitendi veebisait koos märkusega, et veebisaidil esitatud teave pole osa prospektist, välja arvatud juhul, kui see teave on prospektis viidetena esitatud.

5. JAGU

ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE

Punkt 5.1

Emitendi põhitegevusalade lühikirjeldus, milles on esitatud müüdavate toodete ja/või osutatavate teenuste peamised kategooriad.

6. JAGU

TEAVE SUUNDUMUSTE KOHTA

Punkt 6.1

Kirjeldus järgmise kohta:

a)

emitendi väljavaadetes alates tema viimaste avaldatud auditeeritud finantsaruannete kuupäevast toimunud olulised kahjulikud muutused;

b)

olulised muutused grupi finantstulemustes alates viimase finantsperioodi lõpust, mille kohta finantsteavet on avaldatud, kuni registreerimisdokumendi kuupäevani.

Kui alapunktid a ega b pole kohaldatavad, peaks emitent lisama sellekohase eitava avalduse.

Punkt 6.2 (üksnes jaeturg)

Teave teadaolevate suundumuste, ebakindluste, nõudmiste, kohustuste või sündmuste kohta, mis võivad vähemalt jooksval majandusaastal suhteliselt tõenäoliselt emitendi väljavaateid oluliselt mõjutada.

7. JAGU

KASUMIPROGNOOSID VÕI -HINNANGUD

Punkt 7.1

Kui emitent lisab vabatahtlikult tuluprognoosi või -hinnangu (mis on endiselt täitumata ja kehtiv), peab see registreerimisdokumendis esitatud prognoos või hinnang sisaldama punktides 7.2 ja 7.3 osutatud teavet. Kui tuluprognoos või -hinnang on avaldatud ja endiselt täitumata, aga see ei kehti enam, teha sellekohane märge ja selgitada, miks see tuluprognoos või -hinnang enam ei kehti. Sellise kehtetu prognoosi või hinnangu suhtes ei kohaldata punktides 7.2–7.3 esitatud nõudeid.

Kasumiprognoosi või -hinnangu lisamise üle otsustab emitent. Kui selline prognoos või hinnang lisatakse, peab registreerimisdokument sisaldama punktides 7.2 ja 7.3 sätestatud teavet.

Punkt 7.2

Kui emitent otsustab lisada uue tuluprognoosi või -hinnangu või kui emitent lisab punkti 7.1 kohase varem avaldatud tuluprognoosi või -hinnangu, peab see tuluprognoos või -hinnang olema selge ja üheselt mõistetav ning sisaldama märget peamiste eelduste kohta, millele emitent on oma prognoosi või hinnangu koostamisel tuginenud.

Prognoos või hinnang peab olema kooskõlas järgmiste põhimõtetega:

a)

tuleb selgelt eristada nende tegurite eeldusi, mida haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed saavad mõjutada, ja nende tegurite eeldusi, mis asuvad täielikult haldus-, juht- või järelevalveorganiste liikmete mõjust väljaspool;

b)

eeldused peavad olema mõistlikud, investoritele lihtsalt arusaadavad, konkreetsed ja täpsed ega tohi olla seotud prognoosi aluseks olevate hinnangute üldise täpsusega ning

c)

prognoosi puhul tuleb eeldustega juhtida investori tähelepanu neile ebakindlatele teguritele, mis võivad prognoosi tulemust oluliselt muuta.

Punkt 7.3

Prospekt peab sisaldama avaldust, et kasumiprognoosi või -hinnangu koostamise ja ettevalmistamise alus on:

a)

võrreldav varasema finantsteabega;

b)

kooskõlas emitendi arvestusmeetoditega.

8. JAGU

HALDUS-, JUHT- JA JÄRELEVALVEORGANID NING KÕRGEM JUHTKOND

Punkt 8.1

Järgmiste isikute nimed, tegevuskoha aadressid ja funktsioonid emitendis ning nende põhitegevused väljaspool emitenti, kui need on selle emitendi seisukohast olulised:

a)

haldus-, juht- ja järelevalveorganite liikmed;

b)

piiramatu vastutusega osanikud aktsiakapitaliga usaldusühingu puhul.

Punkt 8.2

Punktis 8.1 viidatud isikute võimalikud huvide konfliktid emitendi nimel täidetud kohustuste ning nende erahuvide või muude kohustuste vahel peavad olema selgelt avaldatud. Juhul kui sellised konfliktid puuduvad, peab tegema sellekohase avalduse.

9. JAGU

PÕHIAKTSIONÄRID

Punkt 9.1

Emitendile teadaolevas ulatuses avaldada, kas emitenti omatakse või kontrollitakse otse või kaudselt ning kes seda teeb, ja kirjeldada selle kontrolli olemust ning meetmeid tagamaks, et sellist kontrolli ei kuritarvitata.

Punkt 9.2

Selliste emitendile teadaolevate kokkulepete kirjeldus, mille kasutamine võib hilisemal ajal põhjustada muutuse emitendi kontrollis.

10. JAGU

EMITENDI VARASID JA KOHUSTUSI, FINANTSSEISUNDIT NING KASUMIT JA KAHJUMIT PUUDUTAV FINANTSTEAVE

Punkt 10.1

Finantsaruanded

(Aruandeaasta ja poolaasta) finantsaruanded, mis tuleb esitada prospekti kinnitamisele eelneva 12 kuu kohta.

Kui avaldatud on nii aruandeaasta kui ka poolaasta finantsaruanded, tuleb esitada üksnes aruandeaasta aruanded, kui need on uuemad kui poolaasta finantsaruanded.

Punkt 10.2

Aruandeaasta finantsteabe auditeerimine

Punkt 10.2.1

Auditiaruanne

Aruandeaasta finantsaruanded peavad olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas direktiiviga 2014/56/EL ja määrusega (EL) nr 537/2014.

Kui direktiivi 2014/56/EL ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata:

a)

peavad aruandeaasta finantsaruanded olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas need annavad registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile. Vastasel juhul peab registreerimisdokument sisaldama järgmist teavet:

i)

sõnaselge märge selle kohta, milliseid auditistandardeid on kohaldatud;

ii)

selgitus mistahes oluliste kõrvalekaldumiste kohta rahvusvahelistest auditistandarditest;

b)

kui aruandeaasta finantsaruandeid käsitlevad auditiaruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses koos põhjustega esitada.

Punkt 10.2.2

Märge registreerimisdokumendis sisalduva muu teabe kohta, mida audiitorid on auditeerinud.

Punkti 10.2.3

Kui finantsteave registreerimisdokumendis ei ole võetud emitendi auditeeritud finantsaruannetest, märkida ära andmete allikas ja asjaolu, et andmed on auditeerimata.

Punkt 10.3

Kohtu- ja vahekohtumenetlus

Vähemalt eelnevat 12 kuud hõlmava perioodi teave mistahes valitsuse, kohtu- või vahekohtumenetluste kohta (kaasa arvatud kõik sellised käimasolevad või ähvardavad menetlused, millest emitent teadlik on), millel võib olla või on hiljuti olnud oluline mõju emitendi ja/või grupi finantsseisundile või kasumlikkusele, või sellekohane eitav avaldus.

Punkt 10.4

Oluline muutus emitendi finantsseisundis

Kirjeldada grupi finantsseisundi olulisi muutusi, mis on toimunud alates viimase finantsperioodi lõpust, mille kohta on avaldatud kas auditeeritud finantsaruanded või vaheperioodi finantsteave, või esitada asjakohane eitav avaldus.

11. JAGU

KOHUSTUSLIK AVALIKUSTAMINE

Punkt 11.1

Kokkuvõte viimase 12 kuu jooksul määruse (EL) nr 596/2014 kohaselt avalikustatud teabest, mis on prospekti kuupäeva seisuga asjakohane. Kokkuvõte tuleb esitada hõlpsasti analüüsitaval, sisutihedal ja arusaadaval kujul ning see ei tohi dubleerida juba määruse (EL) nr 596/2014 kohaselt avaldatud teavet.

Kokkuvõte tuleb esitada piiratud hulga kategooriatena sõltuvalt teemadest.

12. JAGU

OLULISED LEPINGUD

Punkt 12.1

Lühikokkuvõte kõigist olulistest lepingutest, mis ei ole sõlmitud emitendi tavapärase äritegevuse raames ning mis võivad tekitada grupi liikmele kohustuse või õiguse, mis on oluline emitendi võimele täita oma emiteeritavate väärtpaberitega seotud kohustusi väärtpaberiomanike ees.

13. JAGU

KÄTTESAADAVAD DOKUMENDID

Punkt 13.1

Märge selle kohta, et registreerimisdokumendi kehtivusajal võib vajaduse korral kontrollida järgmisi dokumente:

a)

emitendi kehtiv asutamisleping ja põhikiri;

b)

kõik emitendi taotlusel ekspertide koostatud aruanded, kirjad ja muud dokumendid, hinnangud ja avaldused, mille mõni osa sisaldub või mille osale on viidatud registreerimisdokumendis.

Viide veebisaidile, kus dokumentidega tutvuda saab.


9. LISA

VARAGA TAGATUD VÄÄRTPABERITE REGISTREERIMISDOKUMENT

1. JAGU

VASTUTAVAD ISIKUD, KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE, EKSPERTIDE ARUANDED JA PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Punkt 1.1

Kõigi selliste isikute andmed, kes vastutavad registreerimisdokumendis antud teabe eest või selle osade eest, viimasel juhul koos viidetega nendele osadele. Füüsiliste isikute puhul, kaasa arvatud emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmete puhul märkida nende isikute nimed ja funktsioonid; juriidiliste isikute puhul märkida nende nimed ja registrijärgsed asukohad.

Punkt 1.2

Registreerimisdokumendi eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendis sisalduv teave on neile teadaolevalt tõene ja et registreerimisdokument ei sisalda väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Kui see on asjakohane, siis registreerimisdokumendi teatud osade eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendi sellistes osades sisalduv teave, mille eest nad vastutavad, on neile teadaolevalt tõene, ja et registreerimisdokumendi need osad ei sisalda väljajätmisi, mis võivad nende tähendust mõjutada.

Punkt 1.3

Kui registreerimisdokumendile on lisatud avaldus või aruanne, mis on omistatud eksperdist isikule, esitada selle isiku kohta järgmised üksikasjad:

a)

nimi;

b)

tegevuskoha aadress;

c)

kvalifikatsioonid;

d)

oluline huvi emitendi vastu, juhul kui see eksisteerib.

Kui avaldus või aruanne on koostatud emitendi taotlusel, tuleb teha märge selle kohta, et avaldus või aruanne on lisatud registreerimisdokumenti selle isiku nõusolekul, kes on registreerimisdokumendi selle osa sisu prospekti jaoks kinnitanud.

Punkt 1.4

Kui teave pärineb kolmandalt isikult, anda kinnitus, et see teave on korrektselt taasesitatud ja et niivõrd kui emitent on teadlik ja võimeline kolmanda isiku avaldatud teabe põhjal kindlaks tegema, ei sisalda see ühtegi väljajättu, mis muudaks taasesitatud teabe ebatäpseks või eksitavaks. Samuti peab emitent esitama teabe allika(d).

Punkt 1.5

Märge selle kohta, et:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on [registreerimisdokumendi/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [registreerimisdokument/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei tohiks käsitada [registreerimisdokumendis/prospektis] käsitletava emitendi heakskiitmisena.

2. JAGU

VANNUTATUD AUDIITORID

Punkt 2.1

Varasema finantsteabega hõlmatud perioodil emitendi tegevust auditeerinud audiitorite nimed ja aadressid (koos nende liikmesusega kutseühenduses).

3. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 3.1

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse emitendiga seotud oluliste riskide kirjeldus piiratud arvu kategooriatena.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja nende riskide esinemise tõenäosust. Riskitegureid kinnitatakse registreerimisdokumendi sisus.

4. JAGU

TEAVE EMITENDI KOHTA

Punkt 4.1

Märge selle kohta, kas emitent on loodud eriotstarbelise üksusena või varaga tagatud väärtpabereid emiteeriva üksusena.

Punkt 4.2

Emitendi juriidiline ja ärinimi ning juriidilise isiku tunnus (LEI).

Punkt 4.3

emitendi registreerimise asukoht ja registreerimisnumber.

Punkt 4.4

Asutamiskuupäev ja tegutsemisaeg, välja arvatud juhul, kui tegevustähtaega pole määratud.

Punkt 4.5

Emitendi alaline asukoht ja juriidiline vorm, õigusaktid, mille alusel emitent tegutseb, tema asutamise riik ning tema registrijärgse asukoha (või peamise tegevuskoha, kui see tema registrijärgsest asukohast erineb) aadress ja telefoninumber ning olemasolu korral emitendi, kolmanda isiku või garantii andja veebisait koos märkusega, et veebisaidil esitatud teave pole osa prospektist, välja arvatud juhul, kui see teave on prospektis viidetena esitatud.

Punkt 4.6

Emitendi põhikirjajärgse ja emiteeritud kapitali summa ja sellise kapitali summa, mille emiteerimises on kokku lepitud, ning sellesse kuuluvate väärtpaberite arv ja klassid.

5. JAGU

ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE

Punkt 5.1

Emitendi põhitegevusalade lühikirjeldus.

6. JAGU

HALDUS-, JUHT- JA JÄRELEVALVEORGANID

Punkt 6.1

Järgmiste isikute nimed, tegevuskoha aadressid ja funktsioonid emitendis ning nende põhitegevused väljaspool emitenti, kui need on selle emitendi seisukohast olulised:

a)

haldus-, juht- ja järelevalveorganite liikmed;

b)

piiramatu vastutusega osanikud aktsiakapitaliga usaldusühingu puhul.

7. JAGU

PÕHIAKTSIONÄRID

Punkt 7.1

Emitendile teadaolevas ulatuses avaldada, kas emitenti omatakse või kontrollitakse otse või kaudselt ning kes seda teeb, ja kirjeldada selle kontrolli olemust ning meetmeid tagamaks, et sellist kontrolli ei kuritarvitata.

8. JAGU

EMITENDI VARASID JA KOHUSTUSI, FINANTSSEISUNDIT NING KASUMIT JA KAHJUMIT PUUDUTAV FINANTSTEAVE

Punkt 8.1

Juhul kui emitent pole alates loomise või asutamise kuupäevast tegevust alustanud ning registreerimisdokumendi kuupäeva seisuga pole koostatud ühtegi finantsaruannet, tuleb see registreerimisdokumendis ära märkida.

Punkt 8.2

Varasem finantsteave

Kui emitent on alates oma loomise või asutamise kuupäevast tegevust alustanud ja koostatud on finantsaruanded, peab registreerimisdokument sisaldama auditeeritud varasemat finantsteavet, mis hõlmab kaht viimast majandusaastat (vähemalt 24 kuud või sellist lühemat ajavahemikku, mille jooksul emitent tegutsenud on), ning auditiaruannet kummagi aasta kohta.

Punkt 8.2.1

Majandusaasta lõpu kuupäeva muutmine

Kui emitent on selle ajavahemiku jooksul, mille kohta nõutakse varasema finantsteabe esitamist, muutnud oma majandusaasta lõpu kuupäeva, peab varasem finantsteave hõlmama vähemalt 24 kuud või kogu seda ajavahemikku, mille jooksul emitent on tegutsenud, olenevalt sellest, kumb neist on lühem.

Punkt 8.2.2

Raamatupidamisstandardid

Finantsteave tuleb koostada kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega, mis on määruse (EÜ) nr 1606/2002 põhjal liidus heaks kiidetud.

Kui määrus (EÜ) nr 1606/2002 pole kohaldatav, tuleb finantsaruanded koostada kooskõlas järgmisega:

a)

Euroopa Majanduspiirkonna emitentide puhul liikmesriigi raamatupidamisstandardid, nagu nõutud direktiivis 2013/34/EL;

b)

kolmandate riikide emitentide puhul riigisisesed raamatupidamisstandardid, mis on võrdväärsed määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaste standarditega. Kui kolmanda riigi raamatupidamisstandardid pole määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaste standarditega võrdväärsed, tuleb finantsaruandeid kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002 korrigeerida.

Punkt 8.2.3

Raamatupidamistavade muutused

Eelneva aasta varasem finantsteave, mis sisaldab võrdlusandmeid eelneva aasta kohta, tuleb esitada ja koostada vormis, mis on kooskõlas raamatupidamisstandardite raamistikuga, mida kasutatakse emitendi järgmiste avaldatavate aruandeaasta finantsaruannete puhul, võttes arvesse selliste aruandeaasta finantsaruannete suhtes kohaldatavaid raamatupidamisstandardeid ja arvestusmeetodeid ning raamatupidamisalaseid õigusakte.

Muutuste tõttu emitendi kohaldatavates raamatupidamistavades pole vaja auditeeritud finantsaruandeid korrigeerida. Kui emitent kavatseb kasutada oma järgmiste avaldatavate aruandeaasta finantsaruannete puhul aga uut raamatupidamisstandardite raamistikku, tuleb esitada vähemalt üks finantsaruannete tervikkomplekt (nagu määratletud IAS 1-s „Finantsaruannete esitamine“), sealhulgas võrdlusandmed, vormis, mis on kooskõlas selle vormiga, mida emitent kasutab oma järgmiste avaldatavate aruandeaasta finantsaruannete puhul, võttes arvesse selliste aruandeaasta finantsaruannete suhtes kohaldatavaid raamatupidamisstandardeid ja arvestusmeetodeid ning raamatupidamisalaseid õigusakte.

Punkt 8.2.4

Juhul, kui auditeeritud finantsteave on koostatud vastavalt riigisisestele raamatupidamisstandarditele, peab käesolevas jaos nõutud finantsteave sisaldama vähemalt järgmist:

a)

bilanss;

b)

kasumiaruanne;

c)

arvestusmeetodid ja selgitavad märkused.

Punkt 8.2.a

Seda punkti (punktid 8.2.a, 8.2.a.1, 8.2.a.2 ja 8.2.a.3) võib kohaldada üksnes selliste varaga tagatud väärtpaberite emiteerimise suhtes, millest igaühe nimiväärtus on vähemalt 100 000 eurot või millega kaubeldakse üksnes reguleeritud turul ja/või selle konkreetses osas, millele on väärtpaberitega kauplemiseks juurdepääs üksnes kutselistel investoritel.

Varasem finantsteave

Kui emitent on alates oma loomise või asutamise kuupäevast tegevust alustanud ja koostatud on finantsaruanded, peab registreerimisdokument sisaldama varasemat finantsteavet, mis hõlmab kaht viimast majandusaastat (vähemalt 24 kuud või sellist lühemat ajavahemikku, mille jooksul emitent tegutsenud on), ning auditiaruannet kummagi aasta kohta.

Punkt 8.2.a.1

Raamatupidamisstandardid

Finantsteave tuleb koostada kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega, mis on määruse (EÜ) nr 1606/2002 põhjal liidus vastu võetud.

Kui määrus (EÜ) nr 1606/2002 pole kohaldatav, tuleb finantsaruanded koostada kooskõlas järgmisega:

a)

Euroopa Majanduspiirkonna emitentide puhul liikmesriigi raamatupidamisstandardid, nagu nõutud direktiivis 2013/34/EL;

b)

kolmandate riikide emitentide puhul riigisisesed raamatupidamisstandardid, mis on võrdväärsed määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaste standarditega.

Vastasel juhul peab registreerimisdokument sisaldama järgmist teavet:

a)

sõnaselge märge, et registreerimisdokumendis esitatud finantsteave pole koostatud vastavalt liidus vastu võetud määrusele (EÜ) nr 1606/2002 ja et kui varasema finantsteabe suhtes oleks kohaldatud määrust (EÜ) nr 1606/2002, oleks finantsteabes võinud olla olulisi erinevusi;

b)

vahetult varasemale finantsteabele järgnev kirjeldus erinevustest liidus vastu võetud määruse (EÜ) nr 1606/2002 ning nende raamatupidamispõhimõtete vahel, mida emitent oma aruandeaasta finantsaruannete koostamisel kasutab.

Punkt 8.2.a.2

Kui auditeeritud finantsteave on koostatud kooskõlas riigisiseste raamatupidamisstandarditega, peab see hõlmama vähemalt järgmist:

a)

bilanss;

b)

kasumiaruanne;

c)

arvestusmeetodid ja selgitavad märkused.

Punkt 8.2.a.3

Auditiaruanne

Varasem finantsteave peab olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas direktiiviga 2014/56/EL ja määrusega (EL) nr 537/2014.

Kui direktiivi 2014/56/EL ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata:

a)

peab varasem finantsteave olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas see annab registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile. Vastasel juhul peab registreerimisdokument sisaldama järgmist teavet:

i)

sõnaselge märge selle kohta, milliseid auditistandardeid on kohaldatud;

ii)

selgitus mistahes oluliste kõrvalekaldumiste kohta rahvusvahelistest auditistandarditest;

b)

avaldus selle kohta, et varasem finantsteave on auditeeritud. Kui vannutatud audiitorid on keeldunud varasemat finantsteavet käsitlevaid auditiaruandeid kinnitamast või kui need aruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb need keeldumised või need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses koos põhjustega esitada.

Punkt 8.3

Kohtu- ja vahekohtumenetlus

Vähemalt eelnevat 12 kuud hõlmava perioodi teave mistahes valitsuse, kohtu- või vahekohtumenetluste kohta (kaasa arvatud kõik sellised käimasolevad või ähvardavad menetlused, millest ettevõte teadlik on), millel võib olla või on hiljuti olnud oluline mõju emitendi ja/või grupi finantsseisundile või kasumlikkusele, või sellekohane eitav avaldus.

Punkt 8.4

Oluline kahjulik muutus emitendi finantsseisundis

Kui emitent on koostanud finantsaruanded, lisada avaldus selle kohta, et emitendi finantsseisundis või väljavaadetes pole alates tema viimaste avaldatud auditeeritud finantsaruannete kuupäevast toimunud mingit olulist kahjulikku muutust. Kui toimunud on oluline kahjulik muutus, tuleb see registreerimisdokumendis avalikustada.

9. JAGU

KÄTTESAADAVAD DOKUMENDID

Punkt 9.1

Avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendi kehtivusajal võib vajaduse korral kontrollida järgmisi dokumente:

a)

emitendi asutamisleping ja kehtiv põhikiri;

b)

kõik emitendi taotlusel ekspertide koostatud aruanded, kirjad ja muud dokumendid, varasem finantsteave, hinnangud ja avaldused, mille mõni osa sisaldub või mille osale on viidatud registreerimisdokumendis.

Viide veebisaidile, kus dokumentidega tutvuda saab.


10. LISA

KOLMANDATE RIIKIDE NING NENDE PIIRKONDLIKE JA KOHALIKE ASUTUSTE EMITEERITUD MITTEKAPITALIVÄÄRTPABERITE REGISTREERIMISDOKUMENDID

1. JAGU

VASTUTAVAD ISIKUD, KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE, EKSPERTIDE ARUANDED JA PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Punkt 1.1

Kõigi selliste isikute andmed, kes vastutavad registreerimisdokumendis antud teabe eest või selle osade eest, viimasel juhul koos viidetega nendele osadele. Füüsiliste isikute puhul, kaasa arvatud emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmete puhul märkida nende isikute nimed ja funktsioonid; juriidiliste isikute puhul märkida nende nimed ja registrijärgsed asukohad.

Punkt 1.2

Registreerimisdokumendi eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendis sisalduv teave on neile teadaolevalt tõene ja et registreerimisdokument ei sisalda väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Kui see on asjakohane, siis registreerimisdokumendi teatud osade eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et registreerimisdokumendi sellistes osades sisalduv teave, mille eest nad vastutavad, on neile teadaolevalt tõene, ja et registreerimisdokumendi need osad ei sisalda väljajätmisi, mis võivad nende tähendust mõjutada.

Punkt 1.3

Kui registreerimisdokumendile on lisatud avaldus või aruanne, mis on omistatud eksperdist isikule, esitada selle isiku kohta järgmised üksikasjad:

a)

selle isiku nimi;

b)

tegevuskoha aadress;

c)

kvalifikatsioonid;

d)

oluline huvi emitendi vastu, juhul kui see eksisteerib.

Kui avaldus või aruanne on koostatud emitendi taotlusel, tuleb teha märge selle kohta, et avaldus või aruanne on lisatud registreerimisdokumenti selle isiku nõusolekul, kes on registreerimisdokumendi selle osa sisu prospekti jaoks kinnitanud.

Emitendile teadaolevas ulatuses anda teavet eksperti puudutavate huvide kohta, mis võivad mõjutada eksperdi sõltumatust aruande koostamisel.

Punkt 1.4

Märge selle kohta, et:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on [registreerimisdokumendi/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [registreerimisdokument/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei tohiks käsitada [registreerimisdokumendis/prospektis] käsitletava emitendi heakskiitmisena.

2. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 2.1

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse emitendiga seotud oluliste riskide kirjeldus piiratud arvu kategooriatena.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja nende riskide esinemise tõenäosust.

Riskitegureid kinnitatakse registreerimisdokumendi sisus.

3. JAGU

TEAVE EMITENDI KOHTA

Punkt 3.1

Emitendi minevik ja areng.

Emitendi juriidiline nimi ja lühikirjeldus emitendi positsiooni kohta riiklikus valitsemisraamistikus.

Punkt 3.2

Emitendi alaline või geograafiline asukoht, tema juriidiline vorm ja kontaktaadress, telefoninumber ning olemasolu korral emitendi veebisait koos klausliga, et veebisaidil esitatud teave pole osa prospektist, välja arvatud juhul, kui see teave on prospektis viidetena esitatud.

Punkt 3.3

Hiljutised sündmused, mis on olulised emitendi maksevõime hindamisel.

Punkt 3.4

Emitendi riigi majanduse kirjeldus, kaasa arvatud:

a)

majanduse struktuur koos üksikasjadega majanduse põhisektorite kohta;

b)

sisemajanduse koguprodukt lahti kirjutatuna emitendi majandussektorite kaupa viimase kahe majandusaasta kohta.

Punkt 3.5

Emitendi poliitilise süsteemi ja valitsuse üldkirjeldus, kaasa arvatud üksikasjad emitendi juhtorgani kohta.

Punkt 3.6

Emitendile tema taotlusel või temaga koostöös reitinguprotsessis määratud krediidireitingud.

4. JAGU

RIIGI RAHANDUS JA KAUBANDUS

Punkt 4.1

Järgnev teave registreerimisdokumendi kuupäevale eelneva kahe majandusaasta kohta:

a)

maksu- ja eelarvesüsteemid;

b)

valitsemissektori koguvõlg, kaasa arvatud võla kokkuvõte, tasumata võla tähtajastruktuur (pidades eelkõige silmas võlgu, mille järelejäänud tähtaeg on vähem kui üks aasta), võla makseajalugu ning võla osad, mis on nomineeritud emitendi omavaluutas ja välisvaluutades;

c)

väliskaubanduse ja maksebilansi statistika;

d)

välisvaluutareservid, kaasa arvatud nende välisvaluutareservide võimalikud koormatised forvardlepingute või tuletisinstrumentidena;

e)

finantsseisund ja ressursid, kaasa arvatud omavaluutas saadaolevad likviidsed hoiused;

f)

tulude ja kulude arvnäitajad.

Emitendi kontode auditeerimise või sõltumatute revideerimismenetluste kirjeldus.

5. JAGU

OLULINE MUUDATUS

Punkt 5.1

Üksikasjad alates viimase majandusaasta lõpust toimunud oluliste muutuste kohta punkti 4 kohaselt antud teabes või sellekohane eitav avaldus.

6. JAGU

KOHTU- JA VAHEKOHTUMENETLUS

Punkt 6.1

Vähemalt eelnevat 12 kuud hõlmava perioodi teave mistahes valitsuse, kohtu- või vahekohtumenetluste kohta (kaasa arvatud kõik sellised käimasolevad või ähvardavad menetlused, millest emitent teadlik on), millel võib olla või on hiljuti olnud oluline mõju emitendi finantsseisundile, või sellekohane eitav avaldus.

Punkt 6.2

Teave puutumatuse kohta, mis emitendil võib kohtumenetluste suhtes olla.

7. JAGU

KÄTTESAADAVAD DOKUMENDID

Punkt 7.1

Märge selle kohta, et registreerimisdokumendi kehtivusajal võib vajaduse korral kontrollida järgmisi dokumente:

a)

emitendi finants- ja auditiaruanded, mis hõlmavad kaht viimast majandusaastat, ning jooksva majandusaasta eelarve;

b)

kõik emitendi taotlusel ekspertide koostatud aruanded, kirjad ja muud dokumendid, hinnangud ja avaldused, mille mõni osa sisaldub või mille osale on viidatud registreerimisdokumendis.

Viide veebisaidile, kus dokumentidega tutvuda saab.


11. LISA

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS KAPITALIVÄÄRTPABERITE VÕI KINNISTE INVESTEERIMISFONDIDE OSAKUTE PUHUL

1. JAGU

VASTUTAVAD ISIKUD, KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE, EKSPERTIDE ARUANDED JA PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Punkt 1.1

Kõigi selliste isikute andmed, kes vastutavad väärtpaberikirjelduses antud teabe eest või selle osade eest, viimasel juhul koos viidetega nendele osadele. Füüsiliste isikute puhul, kaasa arvatud emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmete puhul märkida nende isikute nimed ja funktsioonid; juriidiliste isikute puhul märkida nende nimed ja registrijärgsed asukohad.

Punkt 1.2

Väärtpaberikirjelduse eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et väärtpaberikirjelduses sisalduv teave on neile teadaolevalt tõene ja et väärtpaberikirjeldus ei sisalda väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Kui see on asjakohane, siis väärtpaberikirjelduse teatud osade eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et väärtpaberikirjelduse sellistes osades sisalduv teave, mille eest nad vastutavad, on neile teadaolevalt tõene, ja et väärtpaberikirjelduse need osad ei sisalda väljajätmisi, mis võivad nende tähendust mõjutada.

Punkt 1.3

Kui väärtpaberikirjeldusele on lisatud avaldus või aruanne, mis on omistatud eksperdist isikule, esitada selle isiku kohta järgmised üksikasjad:

a)

nimi;

b)

tegevuskoha aadress;

c)

kvalifikatsioonid;

d)

oluline huvi emitendi vastu, juhul kui see eksisteerib.

Kui avaldus või aruanne on koostatud emitendi taotlusel, tuleb teha märge selle kohta, et avaldus või aruanne on lisatud väärtpaberikirjeldusse selle isiku nõusolekul, kes on väärtpaberikirjelduse selle osa sisu prospekti jaoks kinnitanud.

Punkt 1.4

Kui teave pärineb kolmandalt isikult, anda kinnitus, et see teave on korrektselt taasesitatud ja et niivõrd kui emitent on teadlik ja võimeline kolmanda isiku avaldatud teabe põhjal kindlaks tegema, ei sisalda see ühtegi väljajättu, mis muudaks taasesitatud teabe ebatäpseks või eksitavaks. Lisaks sellele märkida teabe allikas/allikad.

Punkt 1.5

Märge selle kohta, et:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on selle [väärtpaberikirjelduse/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [väärtpaberikirjeldus/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei tohiks käsitada [väärtpaberikirjelduses/prospektis] käsitletavate väärtpaberite kvaliteedi kinnitamisena;

d)

investorid peaksid ise hindama nendesse väärtpaberitesse investeerimise sobivust.

2. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 2.1

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse pakutavatele ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberitele omaste oluliste riskide kirjeldus piiratud arvu kategooriatena.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja väärtpaberitele ning nende riskide esinemise tõenäosust. Riske kinnitatakse väärtpaberikirjelduse sisus.

3. JAGU

OLULINE TEAVE

Punkt 3.1

Käibekapitali aruanne

Emitendi avaldus selle kohta, et tema arvates on käibekapital piisav emitendi praeguste vajaduste jaoks, või kui see seda ei ole, kuidas ta kavatseb vajaliku lisakäibekapitali hankida.

Punkt 3.2

Kapitalisatsioon ja võlad

Kapitalisatsiooni ja võlgade aruanne (tehes vahet garanteeritud ja garanteerimata, tagatud ja tagamata võlgade vahel) mitte varasema kui 90 päeva dokumendi kuupäevale eelneva kuupäeva seisuga. Võlgade hulka kuuluvad ka kaudsed ja tingimuslikud võlad.

Kui emitendi kapitalisatsioon ja võlad on 90päevase ajavahemiku jooksul oluliselt muutunud, tuleb esitada lisateavet, kirjeldades neid muutusi või ajakohastades asjaomaseid arvnäitajaid.

Punkt 3.3

Emiteerimise/pakkumisega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute huvi.

Emiteerimise/pakkumise seisukohast oluliste huvide, kaasa arvatud huvide konfliktide kirjeldus koos üksikasjadega asjaomaste isikute ja nende huvi olemuse kohta.

Punkt 3.4

Pakkumise põhjendus ja tulu kasutamine

Pakkumise põhjused, ja kui see on asjakohane, siis hinnanguline netotulu iga peamise kavandatava kasutusviisi kaupa, esitatuna nende kasutusviiside tähtsuse järjekorras. Juhul kui emitent on teadlik sellest, et eeldatav tulu ei ole piisav kõigi kavandatud kasutusviiside rahastamiseks, avaldada muude vajalike rahastamisvahendite summa ja allikad. Üksikasjad tuleb esitada ka tulu kasutamise kohta, eelkõige juhul, kui seda kasutatakse, et soetada vara, välja arvatud tavapärase äritegevuse raames, et rahastada teiste ettevõtete omandamist, mis on välja kuulutatud, või et võlgadest vabaneda või neid vähendada või tagasi maksta.

4. JAGU

PAKUTAVAID/KAUPLEMISELE LUBATUD VÄÄRTPABEREID PUUDUTAV TEAVE

Punkt 4.1

Pakutavate ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberite liigi ja klassi kirjeldus, sealhulgas rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood).

Punkt 4.2

Õigusaktid, mille alusel väärtpaberid on loodud.

Punkt 4.3

Märge selle kohta, kas väärtpaberid on registreeritud vormis või esitajaväärtpaberi vormis ja kas nad on sertifitseeritud vormis või registrikande vormis. Viimasel juhul märkida registriandmete pidamise eest vastutava üksuse nimi ja aadress.

Punkt 4.4

Väärtpaberite emiteerimise valuuta.

Punkt 4.5

Väärtpaberitega kaasnevate õiguste ja nende õiguste piirangute kirjeldus ning nende õiguste teostamise kord:

a)

dividendiõigused:

i)

fikseeritud kuupäev(ad), millal õigus tekib,

ii)

tähtaeg, mille möödudes õigus dividendidele aegub, ja viide isikutele, kelle kasuks aegumine toimub;

iii)

dividendide maksmise piirangud ja mitteresidendist omanike menetlus;

iv)

dividendimäär või selle arvutamise meetod ja maksete perioodilisus, kumulatiivsus või mittekumulatiivsus;

b)

hääleõigused;

c)

ostueesõigused sama klassi väärtpaberite märkimiseks pakkumisel;

d)

õigus osale emitendi kasumist;

e)

õigus osale mistahes ülejäägist likvideerimisel;

f)

tagasivõtmise sätted;

g)

konverteerimise sätted.

Punkt 4.6

Uute emissioonide puhul märge otsuste, volituste ja kinnituste kohta, mille alusel väärtpaberid on loodud ja/või emiteeritud või mille alusel neid luuakse ja/või emiteeritakse.

Punkt 4.7

Uute emissioonide puhul väärtpaberite eeldatav emiteerimise kuupäev.

Punkt 4.8

Väärtpaberite ülekantavuse piirangute kirjeldus.

Punkt 4.9

Kui see on asjakohane, siis avaldus emitendi suhtes kohaldatavate ülevõtmist käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta, mis võivad ülevõtmised nurjata.

Lühikirjeldus aktsionäri õiguste ja kohustuste kohta kohustuslike ülevõtupakkumiste korral ja/või väärtpaberitega seotud väljatõrjumis- või väljaostmiseeskirjade kohta.

Punkt 4.10

Märge avalike ülevõtupakkumiste kohta, mille kolmandad isikud on viimasel majandusaastal ja jooksval majandusaastal emitendi omakapitali suhtes teinud. Märkida tuleb ka sellises pakkumises osutatud hind või vahetustingimused ja pakkumise lõpptulemus.

Punkt 4.11

Hoiatus, et investori liikmesriigi ja emitendi asutamisriigi maksuõigus võib mõjutada väärtpaberitelt teenitavat tulu.

Väärtpaberite maksustamise korra kirjeldus juhul, kui kavandatava investeeringu liigi suhtes kehtib maksustamise erikord.

Punkt 4.12

Kui see on asjakohane, siis võimalik mõju investeeringule Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL (1) kohase kriisilahenduse korral.

Punkt 4.13

Kui see isik emitendist erineb, siis väärtpaberite pakkuja ja/või kauplemise lubamise taotleja nimi ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI), kui pakkuja on juriidiline isik.

5. JAGU

VÄÄRTPABERITE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED

Punkt 5.1

Tingimused, pakkumise statistika, eeldatav ajakava ja pakkumise raames taotlemiseks vajalik tegevus.

Punkt 5.1.1

Pakkumise suhtes kehtivad tingimused.

Punkt 5.1.2

Emiteerimise/pakkumise koguhulk, tehes vahet müügiks pakutavate ja märkimiseks pakutavate väärtpaberite vahel; kui kogus ei ole fikseeritud, märkida pakutavate väärtpaberite maksimaalne kogus (kui see on teada) ning kirjeldada pakkumise lõpliku koguse avalikkusele teatamise korda ja aega.

Kui väärtpaberite maksimaalset kogust ei saa prospektis esitada, tuleb prospektis märkida, et väärtpaberite ostmise või märkimise nõusoleku võib tagasi võtta vähemalt kahe tööpäeva jooksul pärast avalikkusele pakutavate väärtpaberite koguse teatamist.

Punkt 5.1.3

Ajavahemik (võttes arvesse ka võimalikke muudatusi), mille jooksul jääb pakkumine avatuks, ning taotlusprotsessi kirjeldus.

Punkt 5.1.4

Märge selle kohta, millal ja millistel tingimustel võib pakkumise tühistada või peatada ja kas tühistamine võib aset leida pärast kauplemise algust.

Punkt 5.1.5

Märkimiste vähendamise võimaluse ja taotlejate makstud üleliigsete summade tagastamise kirjeldus.

Punkt 5.1.6

Taotluse minimaalse ja/või maksimaalse koguse üksikasjad (kas väärtpaberite arvuna või investeeringu kogusummana).

Punkt 5.1.7

Viide ajavahemikule, mille jooksul võib taotluse tagasi võtta, eeldusel et investoritel on õigus oma märkimised tagasi võtta.

Punkt 5.1.8

Väärtpaberite eest maksmise ja väärtpaberite ülekandmise viis ja ajapiirang.

Punkt 5.1.9

Pakkumise tulemuste avalikustamise viisi täielik kirjeldus ja selle kuupäev.

Punkt 5.1.10

Ostueesõiguse kasutamise kord, märkimisõiguste läbiräägitavus ja kasutamata märkimisõiguste käsitlemine.

Punkt 5.2

Levitamise ja jaotamise kava

Punkt 5.2.1

Erinevad võimalike investorite kategooriad, kellele väärtpabereid pakutakse. Juhul, kui pakkumist tehakse samal ajal kahe või enama riigi turgudel ja kui seeria on olnud reserveeritud või reserveeritakse nendest teatavate riikide jaoks, näidata ära kõik sellised seeriad.

Punkt 5.2.2

Emitendile teadaolevas ulatuses märkida, kas põhiaktsionärid või emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed kavatsevad pakkumises märkida või kas mõni isik kavatseb märkida enam kui viis protsenti pakkumisest.

Punkt 5.2.3

Avalikustamine enne jaotamist:

a)

pakkumise jagamine seeriatesse, kaasa arvatud institutsionaalsed, jaeturu ja emitendi töötajate seeriad ning mistahes muud seeriad;

b)

tingimused, mille alusel võib kasutada tagasinõudmist, sellise tagasinõudmise maksimaalne ulatus ja individuaalsete seeriate puhul kohaldatavad miinimumprotsendid;

c)

jaotamise viis või viisid, mida kasutatakse jaeturu ja emitendi töötajate seeriate puhul nende seeriate ülemärkimise korral;

d)

teatud investorite klasside või lähikondsete rühmade suhtes (kaasa arvatud sõbra- ja pereprogrammid) jaotamisel rakendatava eeliskohtlemise kirjeldus, sellise eeliskohtlemise jaoks reserveeritud pakkumise protsent ning sellistesse klassidesse või rühmadesse kuulumise kriteeriumid;

e)

kas jaotamisel tehtud märkimiste või märkimispakkumiste käsitlemine võib oleneda firmast, kelle poolt või kaudu märkimine või märkimispakkumine tehakse;

f)

üksikjaotise sihtmiinimum jaeturu seerias, kui see on määratud;

g)

pakkumise sulgemise tingimused, samuti varaseim kuupäev, mil pakkumine võidakse sulgeda;

h)

kas korduvmärkimine on lubatud ja kui mitte, siis kuidas korduvmärkimisi käsitletakse.

Punkt 5.2.4

Protsess taotlejate teavitamiseks jaotatavast kogusest ja märge selle kohta, kas kauplemine võib alata enne teavitamist.

Punkt 5.3

Hinnakujundus

Punkt 5.3.1

Märge hinna kohta, millega väärtpabereid pakkuma hakatakse, ning märkija või ostja kaetavate kulutuste ja maksude summa kohta.

Kui hind pole teada, märkige määruse (EL) 2017/1129 artikli 17 kohaselt kas:

a)

maksimumhind, kui see on teada;

b)

hindamismeetodid ja -kriteeriumid ja/või tingimused, mille põhjal on määratud või määratakse kindlaks lõplik müügihind, ning iga kasutatud hindamismeetodi selgitus.

Kui väärtpaberikirjelduses ei saa esitada alapunkti a ega alapunkti b kohast teavet, tuleb väärtpaberikirjelduses märkida, et väärtpaberite ostmise või märkimise nõusoleku võib tagasi võtta kuni kahe tööpäeva jooksul pärast avalikkusele pakutavate väärtpaberite lõpliku müügihinna teatamist.

Punkt 5.3.2

Pakkumise hinna avalikustamise protsess.

Punkt 5.3.3

Juhul kui emitendi aktsionäridel on ostueesõigus ja see õigus on piiratud või tühistatud, viide emissioonihinna alusele, kui emiteerimine toimub sularaha eest, ning sellise piirangu või tühistamise põhjustele ning piirangust või tühistamisest kasu saavatele isikutele.

Punkt 5.3.4

Kui selliste väärtpaberite puhul, mille haldus-, juht- või järelevalveorganite või kõrgema juhtkonna liikmed või seotud isikud on omandanud eelneval aastal tehtud tehingutega või mille omandamiseks neil on õigus, esineb või võib esineda oluline erinevus avaliku pakkumise hinna ning nimetatud isikute tegelike kulude vahel, lisada kavandatud avaliku pakkumise avaliku hinna ja nende isikute tegelike rahaliste panuste võrdlus.

Punkt 5.4

Pakkumine ja väärtpaberite emissiooni tagamine

Punkt 5.4.1

Üldise pakkumise ja pakkumise üksikute osade koordineerija(te) nimi ja aadress, ning niivõrd kui see emitendile või pakkujale teada on, turustajate nimed ja aadressid erinevates riikides, kus pakkumine toimub.

Punkt 5.4.2

Makseagentide ja hoiuagentide nimed ja aadressid igas riigis.

Punkt 5.4.3

Nende üksuste nimed ja aadressid, kes nõustuvad emissiooni tagama siduva kohustuse alusel, ning nende üksuste nimed ja aadressid, kes nõustuvad väärtpabereid pakkuma ilma siduva kohustuseta või „parimate jõupingutuste“ alusel. Viide lepingute olulistele omadustele, kaasa arvatud kvootidele. Kui kogu emissioon pole tagatud, lisada märge tagamata osa kohta. Märge emissiooni tagamise komisjonitasu ja pakkumise komisjonitasu kogusumma kohta.

Punkt 5.4.4

Millal väärtpaberite emissiooni tagamise kokkulepe saavutati või saavutatakse.

6. JAGU

KAUPLEMISELE LUBAMINE JA KAUPLEMISE KORD

Punkt 6.1

Märge selle kohta, kas pakutavad väärtpaberid on praegu või tulevikus kauplemisele lubamise taotluse objektiks, pidades silmas nende levitamist reguleeritud turul või kolmanda riigi turul, VKEde kasvuturul või mitmepoolses kauplemissüsteemis ning viidates kõnealustele turgudele. Asjaolud peavad olema mainitud sellise mulje loomiseta, et kauplemiseks kindlasti luba antakse. Kui need on teada, kõige varasemad kuupäevad, millal väärtpaberid kauplemisele lubatakse.

Punkt 6.2

Kõik reguleeritud turud, kolmandate riikide turud, VKEde kasvuturud või mitmepoolsed kauplemissüsteemid, kus emitendi teadmise kohaselt juba lubatakse kaubelda sama klassi väärtpaberitega, millesse pakutavad või kauplemisele lubatavad väärtpaberid kuuluvad.

Punkt 6.3

Juhul kui samal ajal või peaaegu samal ajal, kui taotletakse väärtpaberite reguleeritud turul kauplemisele lubamist, märgitakse või pakutakse suunatult sama klassi väärtpabereid või luuakse avalikuks või suunatud pakkumiseks muude klasside väärtpabereid, anda selliste toimingute olemuse ja nendega seotud väärtpaberite arvu, omaduste ja hinna üksikasjad.

Punkt 6.4

Reguleeritud turul kauplemisele lubamise korral üksikasjad üksuste kohta, kes on võtnud siduva kohustuse tegutseda järelturul vahendajatena, tagades ostu- ja müügihindadega likviidsuse, ja nende kohustuse põhitingimuste kirjeldus.

Punkt 6.5

Punktide 6.5.1–6.6 kohased üksikasjad stabiliseerimise kohta reguleeritud turul, kolmanda riigi turul, VKEde kasvuturul või mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele lubamise korral, kui emitent või müüv aktsionär on andnud täiendava jaotamise õiguse või on muul viisil ette pandud, et seoses pakkumisega võidakse alustada hinda stabiliseerivate tegevustega.

Punkt 6.5.1

Asjaolu, et stabiliseerimine võidakse ette võtta, et selle ettevõtmist ei garanteerita ja et stabiliseerimine võidakse igal ajal lõpetada.

Punkt 6.5.1.1

Asjaolu, et stabiliseerimistehingute eesmärk on asjaomaste väärtpaberite turuhinna toetamine stabiliseerimisperioodil.

Punkt 6.5.2

Võimaliku stabiliseerimisperioodi algus- ja lõppkuupäev.

Punkt 6.5.3

Stabiliseerimise juhi isik iga asjassepuutuva jurisdiktsiooni puhul, välja arvatud juhul, kui see ei ole avaldamise ajal teada.

Punkt 6.5.4

Asjaolu, et stabiliseerimistehingute tulemusena võib turuhind kujuneda tavalisest kõrgemaks.

Punkt 6.5.5

Koht, kus stabiliseerimine võib toimuda, ja kui see on asjakohane, siis kauplemiskoha (kauplemiskohtade) nimi (nimed).

Punkt 6.6

Täiendav jaotamine

Reguleeritud turul, VKEde kasvuturul või mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele lubamise korral:

a)

täiendava jaotamise õiguse olemasolu ja ulatus;

b)

täiendava jaotamise õiguse kehtivusperiood;

c)

tingimused täiendava jaotamise õiguse kasutamiseks.

7. JAGU

MÜÜVAD VÄÄRTPABERIOMANIKUD

Punkt 7.1

Sellise isiku või üksuse nimi ja äritegevuse asukoht, kes pakub väärtpabereid müügiks, sellise ametisuhte või muu olulise suhte olemus, mis müüvatel isikutel on olnud viimase kolme aasta jooksul emitendi või tema eelkäijate või sidusettevõtetega.

Punkt 7.2

Nende väärtpaberite arv ja klass, mida iga müüv väärtpaberiomanik pakub.

Punkt 7.3

Kui väärtpabereid müüb põhiaktsionär, esitada tema osaluse suurus enne ja vahetult pärast emiteerimist.

Punkt 7.4

Seoses keeluperioodi käsitlevate lepingutega esitada järgmised üksikasjad:

a)

lepinguosalised;

b)

lepingu sisu ja erandid;

c)

märge keeluperioodi pikkuse kohta.

8. JAGU

EMITENDI/PAKKUJA KULU

Punkt 8.1

Emiteerimise/pakkumise puhastulu ning hinnangulised kogukulud.

9. JAGU

LAHJENDAMINE

Punkt 9.1

Järgmiste elementide võrdlus:

a)

olemasolevate aktsionäride osalus aktsiakapitalis ja hääleõigused enne ja pärast kapitali suurendamist avaliku pakkumise tulemusel, eeldades, et olemasolevad aktsionärid ei märgi uusi aktsiaid;

b)

vara puhasväärtus aktsia kohta avalikule pakkumisele (müügipakkumisele ja/või kapitali suurendamisele) eelneva viimase bilansi seisuga ning müügihind aktsia kohta selle avaliku pakkumise raames.

Punkt 9.2

Kui olemasolevate aktsionäride osalus lahjendatakse olenemata sellest, kas nad märgivad vastavalt oma õigusele, sest osa asjaomastest emiteeritud aktsiatest on mõeldud ainult teatavatele investoritele (nt institutsionaalne pakkumine koos aktsionäridele pakkumisega), märkida ka see, millise lahjendamisega olemasolevad aktsionärid kokku puutuvad, kui nad oma õigust kasutavad (lisaks olukorrale punktis 9.1, kus nad seda ei tee).

10. JAGU

LISATEAVE

Punkt 10.1

Juhul kui väärtpaberikirjelduses on mainitud emiteerimisega seotud nõustajaid, avaldus pädevuse kohta, mille ulatuses nõustajad on tegutsenud.

Punkt 10.2

Viide muule teabele väärtpaberikirjelduses, mis on vannutatud audiitorite auditeeritud või revideeritud ja mille kohta audiitorid on koostanud aruande. Aruande koopia või pädeva asutuse loa korral aruande kokkuvõte.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).


12. LISA

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS KAPITALIVÄÄRTPABERITE VÕI KINNISTE INVESTEERIMISFONDIDE OSAKUTE TEISESTE EMISSIOONIDE PUHUL

1. JAGU

VASTUTAVAD ISIKUD, KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE, EKSPERTIDE ARUANDED JA PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Punkt 1.1

Kõigi selliste isikute andmed, kes vastutavad väärtpaberikirjelduses antud teabe eest või selle osade eest, viimasel juhul koos viidetega nendele osadele. Füüsiliste isikute puhul, kaasa arvatud emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmete puhul märkida nende isikute nimed ja funktsioonid; juriidiliste isikute puhul märkida nende nimed ja registrijärgsed asukohad.

Punkt 1.2

Väärtpaberikirjelduse eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et väärtpaberikirjelduses sisalduv teave on neile teadaolevalt tõene ja et väärtpaberikirjeldus ei sisalda väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Kui see on asjakohane, siis väärtpaberikirjelduse teatud osade eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et väärtpaberikirjelduse sellistes osades sisalduv teave, mille eest nad vastutavad, on neile teadaolevalt tõene, ja et väärtpaberikirjelduse need osad ei sisalda väljajätmisi, mis võivad nende tähendust mõjutada.

Punkt 1.3

Kui väärtpaberikirjeldusele on lisatud avaldus või aruanne, mis on omistatud eksperdist isikule, esitada selle isiku kohta järgmised üksikasjad:

a)

nimi;

b)

tegevuskoha aadress;

c)

kvalifikatsioonid;

d)

oluline huvi emitendi vastu, juhul kui see eksisteerib.

Kui avaldus või aruanne on koostatud emitendi taotlusel, tuleb teha märge selle kohta, et avaldus või aruanne on lisatud väärtpaberikirjeldusse selle isiku nõusolekul, kes on väärtpaberikirjelduse selle osa sisu prospekti jaoks kinnitanud.

Punkt 1.4

Kui teave pärineb kolmandalt isikult, anda kinnitus, et see teave on korrektselt taasesitatud ja et niivõrd kui emitent on teadlik ja võimeline kolmanda isiku avaldatud teabe põhjal kindlaks tegema, ei sisalda see ühtegi väljajättu, mis muudaks taasesitatud teabe ebatäpseks või eksitavaks. Lisaks sellele märkida teabe allikas/allikad.

Punkt 1.5

Märge selle kohta, et:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on selle [väärtpaberikirjelduse/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [väärtpaberikirjeldus/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei tohiks käsitada [väärtpaberikirjelduses/prospektis] käsitletavate väärtpaberite kvaliteedi kinnitamisena;

d)

investorid peaksid ise hindama nendesse väärtpaberitesse investeerimise sobivust;

e)

[väärtpaberikirjeldus/prospekt] on koostatud osana lihtsustatud prospektist kooskõlas määruse (EL) 2017/1129 artikliga 14.

2. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 2.1

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse pakutavatele ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberitele omaste oluliste riskide kirjeldus piiratud arvu kategooriatena.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja väärtpaberitele ning nende riskide esinemise tõenäosust. Riske kinnitatakse väärtpaberikirjelduse sisus.

3. JAGU

OLULINE TEAVE

Punkt 3.1

Emiteerimise/pakkumisega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute huvi.

Emiteerimise/pakkumise seisukohast oluliste huvide, kaasa arvatud huvide konfliktide kirjeldus koos üksikasjadega asjaomaste isikute ja nende huvi olemuse kohta.

Punkt 3.2

Pakkumise põhjendus ja tulu kasutamine

Pakkumise põhjused, ja kui see on asjakohane, siis hinnanguline netotulu iga peamise kavandatava kasutusviisi kaupa, esitatuna nende kasutusviiside tähtsuse järjekorras. Juhul kui emitent on teadlik sellest, et eeldatav tulu ei ole piisav kõigi kavandatud kasutusviiside rahastamiseks, avaldada muude vajalike rahastamisvahendite summa ja allikad. Üksikasjad tuleb esitada ka tulu kasutamise kohta, eelkõige juhul, kui seda kasutatakse, et soetada vara, välja arvatud tavapärase äritegevuse raames, et rahastada teiste ettevõtete omandamist, mis on välja kuulutatud, või et võlgadest vabaneda või neid vähendada või tagasi maksta.

Punkt 3.3

Käibekapitali aruanne

Emitendi avaldus selle kohta, et tema arvates on käibekapital piisav emitendi praeguste vajaduste jaoks, või kui see seda ei ole, kuidas ta kavatseb vajaliku lisakäibekapitali hankida.

Punkt 3.4

Kapitalisatsioon ja võlad

Kapitalisatsiooni ja võlgade aruanne (tehes vahet garanteeritud ja garanteerimata, tagatud ja tagamata võlgade vahel) mitte varasema kui 90 päeva dokumendi kuupäevale eelneva kuupäeva seisuga. Võlgade hulka kuuluvad ka kaudsed ja tingimuslikud võlad.

Kui emitendi kapitalisatsioon ja võlad on 90päevase ajavahemiku jooksul oluliselt muutunud, tuleb esitada lisateavet, kirjeldades neid muutusi või ajakohastades asjaomaseid arvnäitajaid.

4. JAGU

PAKUTAVAID/KAUPLEMISELE LUBATUD VÄÄRTPABEREID PUUDUTAV TEAVE

Punkt 4.1

Pakutavate ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberite liigi, klassi ja koguse kirjeldus, sealhulgas rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood).

Punkt 4.2

Väärtpaberite emiteerimise valuuta.

Punkt 4.3

Uute emissioonide puhul märge otsuste, volituste ja kinnituste kohta, mille alusel väärtpaberid on loodud ja/või emiteeritud või mille alusel neid luuakse ja/või emiteeritakse.

Punkt 4.4

Väärtpaberite ülekantavuse piirangute kirjeldus.

Punkt 4.5

Hoiatus, et investori liikmesriigi ja emitendi asutamisriigi maksuõigus võib mõjutada väärtpaberitelt teenitavat tulu.

Väärtpaberite maksustamise korra kirjeldus juhul, kui kavandatava investeeringu liigi suhtes kehtib maksustamise erikord.

Punkt 4.6

Kui see isik emitendist erineb, siis väärtpaberite pakkuja ja/või kauplemise lubamise taotleja nimi ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI), kui pakkuja on juriidiline isik.

Punkt 4.7

Väärtpaberitega kaasnevate õiguste ja nende õiguste piirangute kirjeldus ning nende õiguste teostamise kord:

a)

dividendiõigused:

i)

fikseeritud kuupäev(ad), millal õigus tekib;

ii)

tähtaeg, mille möödudes õigus dividendidele aegub, ja viide isikutele, kelle kasuks aegumine toimub;

iii)

dividendide maksmise piirangud ja mitteresidendist omanike menetlus;

iv)

dividendimäär või selle arvutamise meetod ja maksete perioodilisus, kumulatiivsus või mittekumulatiivsus;

b)

hääleõigused;

c)

ostueesõigused sama klassi väärtpaberite märkimiseks pakkumisel;

d)

õigus osale emitendi kasumist;

e)

õigus osale mistahes ülejäägist likvideerimisel;

f)

tagasivõtmise sätted;

g)

konverteerimise sätted.

Punkt 4.8

Kui see on asjakohane, siis avaldus emitendi suhtes kohaldatavate ülevõtmist käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta, mis võivad ülevõtmised nurjata.

Punkt 4.9

Märge avalike ülevõtupakkumiste kohta, mille kolmandad isikud on viimasel majandusaastal ja jooksval majandusaastal emitendi omakapitali suhtes teinud. Märkida tuleb ka sellises pakkumises osutatud hind või vahetustingimused ja pakkumise lõpptulemus.

5. JAGU

PAKKUMISE TINGIMUSED

Punkt 5.1

Tingimused, pakkumise statistika, eeldatav ajakava ja pakkumise raames taotlemiseks vajalik tegevus.

Punkt 5.1.1

Pakkumise suhtes kehtivad tingimused.

Punkt 5.1.2

Ajavahemik, võttes arvesse võimalikke muudatusi, mille jooksul jääb pakkumine avatuks, ning taotlusprotsessi kirjeldus koos uute väärtpaberite emiteerimise kuupäevaga.

Punkt 5.1.3

Märkimiste vähendamise võimaluse ja taotlejate makstud üleliigsete summade tagastamise kirjeldus.

Punkt 5.1.4

Taotluse minimaalse ja/või maksimaalse koguse üksikasjad (kas väärtpaberite arvuna või investeeringu kogusummana).

Punkt 5.1.5

Väärtpaberite eest maksmise ja väärtpaberite ülekandmise viis ja ajapiirang.

Punkt 5.1.6

Pakkumise tulemuste avalikustamise viisi täielik kirjeldus ja selle kuupäev.

Punkt 5.1.7

Ostueesõiguse kasutamise kord, märkimisõiguste läbiräägitavus ja kasutamata märkimisõiguste käsitlemine.

Punkt 5.1.8

Emiteerimise/pakkumise koguhulk, tehes vahet müügiks pakutavate ja märkimiseks pakutavate väärtpaberite vahel; kui kogus ei ole fikseeritud, märkida pakutavate väärtpaberite kogus (kui see on teada) ning kirjeldada pakkumise lõpliku koguse avalikkusele teatamise korda ja aega.

Kui pakutavate väärtpaberite maksimaalset kogust ei saa väärtpaberikirjelduses esitada, tuleb väärtpaberikirjelduses märkida, et väärtpaberite ostmise või märkimise nõusoleku võib tagasi võtta kuni kahe tööpäeva jooksul pärast avalikkusele pakutavate väärtpaberite koguse teatamist.

Punkt 5.1.9

Märge selle kohta, millal ja millistel tingimustel võib pakkumise tühistada või peatada ja kas tühistamine võib aset leida pärast kauplemise algust.

Punkt 5.1.10

Viide ajavahemikule, mille jooksul võib taotluse tagasi võtta, eeldusel et investoritel on õigus oma märkimised tagasi võtta.

Punkt 5.2

Levitamise ja jaotamise kava

Punkt 5.2.1

Protsess taotlejate teavitamiseks jaotatavast kogusest ja märge selle kohta, kas kauplemine võib alata enne teavitamist.

Punkt 5.2.2

Emitendile teadaolevas ulatuses märkida, kas põhiaktsionärid või emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed kavatsesid pakkumises märkida või kas mõni isik kavatseb märkida enam kui viis protsenti pakkumisest.

Punkt 5.3

Hinnakujundus

Punkt 5.3.1

Märge hinna kohta, millega väärtpabereid pakkuma hakatakse, ning märkija või ostja kaetavate kulutuste ja maksude summa kohta.

Kui hind pole teada, märkige määruse (EL) 2017/1129 artikli 17 kohaselt kas:

a)

väärtpaberite maksimumhind, kui see on teada;

b)

hindamismeetodid ja -kriteeriumid ja/või tingimused, mille põhjal määratakse kindlaks lõplik müügihind, ning iga kasutatud hindamismeetodi selgitus.

Kui väärtpaberikirjelduses ei saa esitada alapunkti a ega alapunkti b kohast teavet, tuleb väärtpaberikirjelduses märkida, et väärtpaberite ostmise või märkimise nõusoleku võib tagasi võtta kuni kahe tööpäeva jooksul pärast avalikkusele pakutavate väärtpaberite lõpliku müügihinna teatamist.

Punkt 5.3.2

Pakkumise hinna avalikustamise protsess.

Punkt 5.3.3

Juhul kui emitendi aktsionäridel on ostueesõigus ja see õigus on piiratud või tühistatud, viide emissioonihinna alusele, kui emiteerimine toimub sularaha eest, ning sellise piirangu või tühistamise põhjustele ning piirangust või tühistamisest kasu saavatele isikutele.

Punkt 5.4

Pakkumine ja väärtpaberite emissiooni tagamine

Punkt 5.4.1

Üldise pakkumise ja pakkumise üksikute osade koordineerija(te) nimi ja aadress, ning niivõrd kui see emitendile või pakkujale teada on, turustajate nimed ja aadressid erinevates riikides, kus pakkumine toimub.

Punkt 5.4.2

Makseagentide ja hoiuagentide nimed ja aadressid igas riigis.

Punkt 5.4.3

Nende üksuste nimed ja aadressid, kes nõustuvad emissiooni tagama siduva kohustuse alusel, ning nende üksuste nimed ja aadressid, kes nõustuvad väärtpabereid pakkuma ilma siduva kohustuseta või „parimate jõupingutuste“ alusel. Viide lepingute olulistele omadustele, kaasa arvatud kvootidele. Kui kogu emissioon pole tagatud, lisada märge tagamata osa kohta. Märge emissiooni tagamise komisjonitasu ja pakkumise komisjonitasu kogusumma kohta.

Punkt 5.4.4

Millal väärtpaberite emissiooni tagamise kokkulepe saavutati või saavutatakse.

6. JAGU

KAUPLEMISELE LUBAMINE JA KAUPLEMISE KORD

Punkt 6.1

Märge selle kohta, kas pakutavad väärtpaberid on praegu või tulevikus kauplemisele lubamise taotluse objektiks, pidades silmas nende levitamist reguleeritud turul või samaväärsetel kolmandate riikide turgudel või VKEde kasvuturul ning viidates kõnealustele turgudele. Asjaolud peavad olema mainitud sellise mulje loomiseta, et kauplemiseks kindlasti luba antakse. Kui need on teada, kõige varasemad kuupäevad, millal väärtpaberid kauplemisele lubatakse.

Punkt 6.2

Kõik reguleeritud turud, samaväärsed kolmandate riikide turud või VKEde kasvuturud, kus emitendi teadmise kohaselt juba lubatakse kaubelda sama klassi väärtpaberitega, millesse pakutavad või kauplemisele lubatavad väärtpaberid kuuluvad.

Punkt 6.3

Juhul kui samal ajal või peaaegu samal ajal, kui taotletakse väärtpaberite reguleeritud turul kauplemisele lubamist, märgitakse või pakutakse suunatult sama klassi väärtpabereid või luuakse avalikuks või suunatud pakkumiseks muude klasside väärtpabereid, anda selliste toimingute olemuse ja nendega seotud väärtpaberite arvu, omaduste ja hinna üksikasjad.

Punkt 6.4

Üksikasjad üksuste kohta, kes on võtnud siduva kohustuse tegutseda järelturul vahendajatena, tagades ostu- ja müügihindadega likviidsuse, ja nende kohustuse põhitingimuste kirjeldus.

7. JAGU

MÜÜVAD VÄÄRTPABERIOMANIKUD

Punkt 7.1

Keeluperioodi käsitlevad lepingud.

Seoses keeluperioodi käsitlevate lepingutega esitada järgmised üksikasjad:

a)

lepinguosalised;

b)

lepingu sisu ja erandid;

c)

märge keeluperioodi pikkuse kohta.

8. JAGU

EMITENDI/PAKKUJA KULU

Punkt 8.1

Emiteerimise/pakkumise puhastulu ning hinnangulised kogukulud.

9. JAGU

LAHJENDAMINE

Punkt 9.1

Järgmiste elementide võrdlus:

a)

olemasolevate aktsionäride osalus aktsiakapitalis ja hääleõigused enne ja pärast kapitali suurendamist avaliku pakkumise tulemusel, eeldades, et olemasolevad aktsionärid ei märgi uusi aktsiaid;

b)

vara puhasväärtus aktsia kohta avalikule pakkumisele (müügipakkumisele ja/või kapitali suurendamisele) eelneva viimase bilansi seisuga ning müügihind aktsia kohta selle avaliku pakkumise raames.

Punkt 9.2

Kui olemasolevate aktsionäride osalus lahjendatakse olenemata sellest, kas nad märgivad vastavalt oma õigusele, sest osa asjaomastest emiteeritud aktsiatest on mõeldud ainult teatavatele investoritele (nt institutsionaalne pakkumine koos aktsionäridele pakkumisega), tuleks märkida ka see, millise lahjendamisega olemasolevad aktsionärid kokku puutuvad, kui nad oma õigust kasutavad (lisaks olukorrale, kus nad seda ei tee).

10. JAGU

LISATEAVE

Punkt 10.1

Juhul kui väärtpaberikirjelduses on mainitud emiteerimisega seotud nõustajaid, avaldus pädevuse kohta, mille ulatuses nõustajad on tegutsenud.

Punkt 10.2

Viide muule teabele väärtpaberikirjelduses, mis on vannutatud audiitorite auditeeritud või revideeritud ja mille kohta audiitorid on koostanud aruande. Aruande koopia või pädeva asutuse loa korral aruande kokkuvõte.


13. LISA

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS AKTSIATE HOIDMISTUNNISTUSTE PUHUL

1. JAGU

OLULINE TEAVE

Esmane emissioon

Teisene emissioon

Punkt 1.1

Käibekapitali aruanne

Aluseks olevate väärtpaberite emitendi avaldus selle kohta, et tema arvates on käibekapital piisav aluseks olevate väärtpaberite emitendi praeguste vajaduste jaoks, või kui see seda ei ole, kuidas ta kavatseb vajaliku lisakäibekapitali hankida.

Punkt 1.2

Kapitalisatsioon ja võlad

Aluseks olevate väärtpaberite emitendi kapitalisatsiooni ja võlgade aruanne (tehes vahet garanteeritud ja garanteerimata, tagatud ja tagamata võlgade vahel) mitte varasema kui 90 päeva dokumendi kuupäevale eelneva kuupäeva seisuga. Võlgade hulka kuuluvad ka kaudsed ja tingimuslikud võlad.

Kui emitendi kapitalisatsioon ja võlad on 90päevase ajavahemiku jooksul oluliselt muutunud, tuleb esitada lisateavet, kirjeldades neid muutusi või ajakohastades asjaomaseid arvnäitajaid.

Punkt 1.3

Alusaktsiate liigi ja klassi kirjeldus, kaasa arvatud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood).

Punkt 1.4

Õigusaktid, mille alusel väärtpaberid on loodud.

Punkt 1.5

Märge selle kohta, kas alusaktsiad on registreeritud vormis või esitajaaktsia vormis ja kas nad on sertifitseeritud vormis või registrikande vormis. Viimasel juhul märkida registriandmete pidamise eest vastutava üksuse nimi ja aadress.

Punkt 1.6

Alusaktsiate valuuta.

Punkt 1.7

Alusaktsiatega kaasnevate õiguste ja nende õiguste piirangute kirjeldus ning nende õiguste teostamise kord.

Punkt 1.8

Dividendiõigused:

a)

fikseeritud kuupäev(ad), millal õigus tekib;

b)

tähtaeg, mille möödudes õigus dividendidele aegub, ja viide isikutele, kelle kasuks aegumine toimub;

c)

dividendide maksmise piirangud ja mitteresidendist omanike menetlus;

d)

dividendimäär või selle arvutamise meetod ja maksete perioodilisus, kumulatiivsus või mittekumulatiivsus.

Punkt 1.9

Hääleõigused.

Ostueesõigused sama klassi väärtpaberite märkimiseks pakkumisel.

Õigus osale emitendi kasumist.

Õigus osale mistahes ülejäägist likvideerimisel.

Tagasivõtmise sätted.

Konverteerimise sätted.

Punkt 1.10

Alusaktsiate emiteerimise kuupäev, kui hoidmistunnistuste emiteerimise jaoks luuakse uued alusaktsiad ja need ei ole hoidmistunnistuste emiteerimise ajal olemas.

Punkt 1.11

Kui hoidmistunnistuste emiteerimiseks luuakse uued alusaktsiad, avaldada otsused, volitused ja kinnitused, mille alusel uued alusaktsiad on loodud või emiteeritud või mille alusel neid luuakse või emiteeritakse.

Punkt 1.12

Alusaktsiate ülekantavuse piirangute kirjeldus.

Punkt 1.13

Hoiatus, et investori liikmesriigi ja emitendi asutamisriigi maksuõigus võib mõjutada väärtpaberitelt teenitavat tulu.

Väärtpaberite maksustamise korra kirjeldus juhul, kui kavandatava investeeringu liigi suhtes kehtib maksustamise erikord.

Punkt 1.14

a)

Kui see on asjakohane, siis avaldus emitendi suhtes kohaldatavate ülevõtmist käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta, mis võivad ülevõtmised nurjata.

b)

Lühikirjeldus aktsionäri õiguste ja kohustuste kohta kohustuslike ülevõtupakkumiste korral ja/või väärtpaberitega seotud väljatõrjumis- või väljaostmiseeskirjade kohta.

 

Punkt 1.15

Märge avalike ülevõtupakkumiste kohta, mille kolmandad isikud on viimasel majandusaastal ja jooksval majandusaastal emitendi omakapitali suhtes teinud. Märkida tuleb ka sellises pakkumises osutatud hind või vahetustingimused ja pakkumise lõpptulemus.

Punkt 1.16

Kui see on asjakohane, siis võimalik mõju investeeringule direktiivi 2014/59/EL kohase kriisilahenduse korral.

 

Punkt 1.17

Keeluperioodi käsitlevad lepingud.

a)

Lepinguosalised.

b)

Lepingu sisu ja erandid.

c)

Märge keeluperioodi pikkuse kohta.

Punkt 1.18

Teave müüvate aktsionäride kohta, kui neid on.

Punkt 1.18.1

Sellise isiku või üksuse nimi ja äritegevuse asukoht, kes pakub alusaktsiaid müügiks, sellise ametisuhte või muu olulise suhte olemus, mis müüvatel isikutel on olnud viimase kolme aasta jooksul emitendi või tema eelkäijate või sidusettevõtetega.

Punkt 1.19

Lahjendamine

Punkt 1.19.1

Järgmiste elementide võrdlus:

a)

olemasolevate aktsionäride osalus aktsiakapitalis ja hääleõigused enne ja pärast kapitali suurendamist avaliku pakkumise tulemusel, eeldades, et olemasolevad aktsionärid ei märgi uusi aktsiaid;

b)

vara puhasväärtus aktsia kohta avalikule pakkumisele (müügipakkumisele ja/või kapitali suurendamisele) eelneva viimase bilansi seisuga ning müügihind aktsia kohta selle avaliku pakkumise raames.

Punkt 1.19.2

Kui olemasolevate aktsionäride osalus lahjendatakse olenemata sellest, kas nad märgivad vastavalt oma õigusele, sest osa asjaomastest emiteeritud aktsiatest on mõeldud ainult teatavatele investoritele (nt institutsionaalne pakkumine koos aktsionäridele pakkumisega), märkida ka see, millise lahjendamisega olemasolevad aktsionärid kokku puutuvad, kui nad oma õigust kasutavad (lisaks olukorrale punktis 1.19.1, kus nad seda ei tee).

Punkt 1.20

Lisateave juhul, kui samal ajal või peaaegu samal ajal pakutakse või lubatakse kauplemisele sama klassi alusaktsiaid, millesse kuuluvad need alusaktsiad, mille hoidmistunnistusi emiteeritakse.

Punkt 1.20.1

Juhul kui samal ajal või peaaegu samal ajal selliste hoidmistunnistuste loomisega, mille reguleeritud turul kauplemisele lubamist taotletakse, märgitakse või pakutakse suunatult alusaktsiaid, mis kuuluvad samasse klassi aktsiatega, mille hoidmistunnistusi emiteeritakse, tuleb anda selliste toimingute olemuse ning nendega seotud alusaktsiate arvu ja omaduste üksikasjad.

Punkt 1.20.2

Avalikustada kõik reguleeritud turud või samaväärsed turud, kus hoidmistunnistuste emitendi teadmise kohaselt pakutakse või lubatakse kauplemisele sama klassi alusaktsiaid kui need, mille hoidmistunnistusi emiteeritakse.

Punkt 1.20.3

Hoidmistunnistuste emitendile teadaolevas ulatuses märkida, kas põhiaktsionärid, haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed kavatsesid pakkumises märkida või kas mõni isik kavatseb märkida enam kui viis protsenti pakkumisest.

2. JAGU

TEAVE HOIDMISTUNNISTUSTE KOHTA

Esmane emissioon

Teisene emissioon

Punkt 2.1

Märkida, mitut aktsiat iga hoidmistunnistus esindab.

Punkt 2.2

Pakutavate ja/või kauplemisele lubatud hoidmistunnistuste liigi ja klassi kirjeldus.

Punkt 2.3

Õigusaktid, mille alusel hoidmistunnistused on loodud.

Punkt 2.4

Märge selle kohta, kas hoidmistunnistused on registreeritud vormis või esitajaväärtpaberi vormis ja kas nad on sertifitseeritud vormis või registrikande vormis. Viimasel juhul lisada registriandmete eest vastutava üksuse nimi ja aadress.

Punkt 2.5

Hoidmistunnistuste valuuta.

Punkt 2.6

Kirjeldada hoidmistunnistustega kaasnevaid õigusi, kaasa arvatud nende hoidmistunnistustega kaasnevate õiguste piiranguid ja nende õiguste teostamise korda, kui see eksisteerib.

Punkt 2.7

Kui hoidmistunnistustega kaasnevad dividendiõigused erinevad alusaktsiatega seoses avalikustatud dividendiõigustest, avalikustada dividendiõiguste kohta järgnev:

a)

fikseeritud kuupäev(ad), millal õigus tekib;

b)

tähtaeg, mille möödudes õigus dividendidele aegub, ja viide isikutele, kelle kasuks aegumine toimub;

c)

dividendide maksmise piirangud ja mitteresidendist omanike menetlus;

d)

dividendimäär või selle arvutamise meetod ja maksete perioodilisus, kumulatiivsus või mittekumulatiivsus.

Punkt 2.8

Kui hoidmistunnistustega kaasnevad hääleõigused erinevad alusaktsiatega seoses avalikustatud hääleõigustest, avalikustada nende õiguste kohta järgnev:

a)

hääleõigused;

b)

ostueesõigused sama klassi väärtpaberite märkimiseks pakkumisel;

c)

õigus osale emitendi kasumist;

d)

õigus osale mistahes ülejäägist likvideerimisel;

e)

tagasivõtmise sätted;

f)

konverteerimise sätted.

Punkt 2.9

Kirjeldada alusaktsiatega kaasnevate õiguste teostamist ja nendest kasu saamist, eelkõige hääleõigused, tingimused, mille alusel hoidmistunnistuste emitent võib neid õigusi teostada, ja meetmed, mis on ette nähtud hoidmistunnistuste omanike juhiste saamiseks – ning õigus osale kasumist ning likvideerimisel tekkinud ülejäägist, mida ei anta edasi hoidmistunnistuse omanikule.

Punkt 2.10

Eeldatav hoidmistunnistuste emiteerimise kuupäev.

Punkt 2.11

Hoidmistunnistuste ülekantavuse piirangute kirjeldus.

Punkt 2.12

Hoiatus, et investori liikmesriigi ja emitendi asutamisriigi maksuõigus võib mõjutada väärtpaberitelt teenitavat tulu.

Hoidmistunnistuste maksustamise korra kirjeldus juhul, kui kavandatava investeeringu liigi suhtes kehtib maksustamise erikord.

Punkt 2.13

Hoidmistunnistustega seotud panga- ja muud garantiid, mille eesmärk on kindlustada emitendi kohustuste täitmine.

Punkt 2.14

Võimalus konverteerida hoidmistunnistusi originaalaktsiateks ning sellise konverteerimise kord.

3. JAGU

TEAVE HOIDMISTUNNISTUSTE PAKKUMISE TINGIMUSTE KOHTA

Esmane emissioon

Teisene emissioon

Punkt 3.1

Tingimused, pakkumise statistika, eeldatav ajakava ja pakkumise raames taotlemiseks vajalik tegevus.

Punkt 3.1.1

Emiteerimise/pakkumise koguhulk, tehes vahet müügiks pakutavate ja märkimiseks pakutavate väärtpaberite vahel; kui kogus ei ole fikseeritud, märkida pakutavate väärtpaberite maksimaalne kogus (kui see on teada) ning kirjeldada pakkumise lõpliku koguse avalikkusele teatamise korda ja aega.

Kui pakutavate väärtpaberite maksimaalset kogust ei saa prospektis esitada, tuleb prospektis märkida, et väärtpaberite ostmise või märkimise nõusoleku võib tagasi võtta vähemalt kahe tööpäeva jooksul pärast avalikkusele pakutavate väärtpaberite koguse teatamist.

Punkt 3.1.2

Ajavahemik (võttes arvesse ka võimalikke muudatusi), mille jooksul jääb pakkumine avatuks, ning taotlusprotsessi kirjeldus.

Punkt 3.1.3

Märge selle kohta, millal ja millistel tingimustel võib pakkumise tühistada või peatada ja kas tühistamine võib aset leida pärast kauplemise algust.

Punkt 3.1.4

Märkimiste vähendamise võimaluse ja taotlejate makstud üleliigsete summade tagastamise kirjeldus.

Punkt 3.1.5

Taotluse minimaalse ja/või maksimaalse koguse üksikasjad (kas väärtpaberite arvuna või investeeringu kogusummana).

Punkt 3.1.6

Viide ajavahemikule, mille jooksul võib taotluse tagasi võtta, eeldusel et investoritel on õigus oma märkimised tagasi võtta.

Punkt 3.1.7

Väärtpaberite eest maksmise ja väärtpaberite ülekandmise viis ja ajapiirang.

Punkt 3.1.8

Pakkumise tulemuste avalikustamise viisi täielik kirjeldus ja selle kuupäev.

Punkt 3.1.9

Ostueesõiguse kasutamise kord, märkimisõiguste läbiräägitavus ja kasutamata märkimisõiguste käsitlemine.

Punkt 3.2

Levitamise ja jaotamise kava

Punkt 3.2.1

Erinevad võimalike investorite kategooriad, kellele väärtpabereid pakutakse. Juhul, kui pakkumist tehakse samal ajal kahe või enama riigi turgudel ja kui seeria on olnud reserveeritud või reserveeritakse nendest teatavate riikide jaoks, näidata ära kõik sellised seeriad.

Punkt 3.2.2

Emitendile teadaolevas ulatuses märkida, kas põhiaktsionärid või emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmed kavatsesid pakkumises märkida või kas mõni isik kavatseb märkida enam kui viis protsenti pakkumisest.

Punkt 3.2.3

Avalikustamine enne jaotamist:

a)

pakkumise jagamine seeriatesse, kaasa arvatud institutsionaalsed, jaeturu ja emitendi töötajate seeriad ning mistahes muud seeriad;

b)

tingimused, mille alusel võib kasutada tagasinõudmist, sellise tagasinõudmise maksimaalne ulatus ja individuaalsete seeriate puhul kohaldatavad miinimumprotsendid;

c)

jaotamise viis või viisid, mida kasutatakse jaeturu ja emitendi töötajate seeriate puhul nende seeriate ülemärkimise korral;

d)

teatud investorite klasside või lähikondsete rühmade suhtes (kaasa arvatud sõbra- ja pereprogrammid) jaotamisel rakendatava eeliskohtlemise kirjeldus, sellise eeliskohtlemise jaoks reserveeritud pakkumise protsent ning sellistesse klassidesse või rühmadesse kuulumise kriteeriumid;

e)

kas jaotamisel tehtud märkimiste või märkimispakkumiste käsitlemine võib oleneda firmast, kelle poolt või kaudu märkimine või märkimispakkumine tehakse;

f)

üksikjaotise sihtmiinimum jaeturu seerias, kui see on määratud;

g)

pakkumise sulgemise tingimused, samuti varaseim kuupäev, mil pakkumine võidakse sulgeda;

h)

kas korduvmärkimine on lubatud ja kui mitte, siis kuidas korduvmärkimisi käsitletakse.

Punkt 3.2.4

Protsess taotlejate teavitamiseks jaotatavast kogusest ja märge selle kohta, kas kauplemine võib alata enne teavitamist.

Punkt 3.3

Hinnakujundus

Punkt 3.3.1

Märge hinna kohta, millega väärtpabereid pakkuma hakatakse, ning märkija või ostja kaetavate kulutuste ja maksude summa kohta.

Kui hind pole teada, märkige määruse (EL) 2017/1129 artikli 17 kohaselt kas:

a)

väärtpaberite maksimumhind, kui see on teada;

b)

hindamismeetodid ja -kriteeriumid ja/või tingimused, mille põhjal on määratud või määratakse kindlaks lõplik müügihind, ning iga kasutatud hindamismeetodi selgitus.

Kui prospektis ei saa esitada alapunkti a ega alapunkti b kohast teavet, tuleb prospektis märkida, et väärtpaberite ostmise või märkimise nõusoleku võib tagasi võtta vähemalt kahe tööpäeva jooksul pärast avalikkusele pakutavate väärtpaberite lõpliku müügihinna teatamist.

Punkt 3.3.2

Pakkumise hinna avalikustamise protsess.

Punkt 3.3.3

Kui selliste väärtpaberite puhul, mille haldus-, juht- või järelevalveorganite või kõrgema juhtkonna liikmed või seotud isikud on omandanud eelneval aastal tehtud tehingutega või mille omandamiseks neil on õigus, esineb või võib esineda oluline erinevus avaliku pakkumise hinna ning nimetatud isikute tegelike kulude vahel, lisada kavandatud avaliku pakkumise avaliku hinna ja nende isikute tegelike rahaliste panuste võrdlus.

Punkt 3.4

Pakkumine ja väärtpaberite emissiooni tagamine

Punkt 3.4.1

Üldise pakkumise ja pakkumise üksikute osade koordineerija(te) nimi ja aadress, ning niivõrd kui see emitendile või pakkujale teada on, turustajate nimed ja aadressid erinevates riikides, kus pakkumine toimub.

Punkt 3.4.2

Makseagentide ja hoiuagentide nimed ja aadressid igas riigis.

Punkt 3.4.3

Nende üksuste nimed ja aadressid, kes nõustuvad emissiooni tagama siduva kohustuse alusel, ning nende üksuste nimed ja aadressid, kes nõustuvad väärtpabereid pakkuma ilma siduva kohustuseta või „parimate jõupingutuste“ alusel. Viide lepingute olulistele omadustele, kaasa arvatud kvootidele. Kui kogu emissioon pole tagatud, lisada märge tagamata osa kohta. Märge emissiooni tagamise komisjonitasu ja pakkumise komisjonitasu kogusumma kohta.

Punkt 3.4.4

Millal väärtpaberite emissiooni tagamise kokkulepe saavutati või saavutatakse.

4. JAGU

HOIDMISTUNNISTUSTE KAUPLEMISELE LUBAMINE JA NENDEGA KAUPLEMISE KORD

Esmane emissioon

Teisene emissioon

Punkt 4.1

Märge selle kohta, kas pakutavad väärtpaberid on praegu või tulevikus kauplemisele lubamise taotluse objektiks, pidades silmas nende levitamist reguleeritud turul või samaväärsel kolmanda riigi turul, VKEde kasvuturul või mitmepoolses kauplemissüsteemis ning viidates kõnealustele turgudele. Asjaolud peavad olema mainitud sellise mulje loomiseta, et kauplemiseks kindlasti luba antakse. Kui need on teada, kõige varasemad kuupäevad, millal väärtpaberid kauplemisele lubatakse.

Punkt 4.2

Kõik reguleeritud turud või samaväärsed kolmandate riikide turud, VKEde kasvuturud või mitmepoolsed kauplemissüsteemid, kus emitendi teadmise kohaselt juba lubatakse kaubelda sama klassi väärtpaberitega, millesse pakutavad või kauplemisele lubatavad väärtpaberid kuuluvad.

Punkt 4.3

Juhul kui samal ajal või peaaegu samal ajal nende väärtpaberite loomisega, mille reguleeritud turul kauplemisele lubamist taotletakse, märgitakse või pakutakse suunatult sama klassi väärtpabereid või luuakse avalikuks või suunatud pakkumiseks muude klasside väärtpabereid, anda selliste toimingute olemuse ning nendega seotud väärtpaberite arvu ja omaduste üksikasjad.

Reguleeritud turul kauplemisele lubamise korral üksikasjad üksuste kohta, kellel on siduv kohustus tegutseda järelturul vahendajatena, tagades ostu- ja müügihindadega likviidsuse, ja nende kohustuse põhitingimuste kirjeldus.

Punkt 4.4

Väärtpaberite emissioonihind.

Stabiliseerimise üksikasjad: kui emitent või müüv aktsionär on andnud täiendava jaotamise õiguse või kui on muul viisil ette pandud, et seoses pakkumisega võidakse alustada hinda stabiliseerivate tegevustega, esitada alltoodud teave.

Asjaolu, et stabiliseerimine võidakse ette võtta, et selle ettevõtmist ei garanteerita ja et stabiliseerimine võidakse igal ajal lõpetada.

 

Punkt 4.5

Asjaolu, et stabiliseerimistehingute eesmärk on asjaomaste väärtpaberite turuhinna toetamine stabiliseerimisperioodil.

 

Võimaliku stabiliseerimisperioodi algus- ja lõppkuupäev.

 

Stabiliseerimise juhi isik iga asjassepuutuva jurisdiktsiooni puhul, välja arvatud juhul, kui see ei ole avaldamise ajal teada.

 

Asjaolu, et stabiliseerimistehingute tulemusena võib turuhind kujuneda tavalisest kõrgemaks.

 

Punkt 4.6

Koht, kus stabiliseerimine võib toimuda, ja kui see on asjakohane, siis kauplemiskoha (kauplemiskohtade) nimi (nimed).

 

Täiendav jaotamine

Reguleeritud turul kauplemisele lubamise korral:

a)

täiendava jaotamise õiguse olemasolu ja ulatus;

b)

täiendava jaotamise õiguse kehtivusperiood;

c)

tingimused täiendava jaotamise õiguse kasutamiseks.

5. JAGU

OLULINE TEAVE HOIDMISTUNNISTUSTE EMITEERIMISE KOHTA

Esmane emissioon

Teisene emissioon

Punkt 5.1

Pakkumise põhjendus ja tulu kasutamine

Punkt 5.1.1

Pakkumise põhjused, ja kui see on asjakohane, siis hinnanguline netotulu iga peamise kavandatava kasutusviisi kaupa, esitatuna nende kasutusviiside tähtsuse järjekorras. Juhul kui emitent on teadlik sellest, et eeldatav tulu ei ole piisav kõigi kavandatud kasutusviiside rahastamiseks, avaldada muude vajalike rahastamisvahendite summa ja allikad. Üksikasjad tuleb esitada ka tulu kasutamise kohta, eelkõige juhul, kui seda kasutatakse, et soetada vara, välja arvatud tavapärase äritegevuse raames, et rahastada teiste ettevõtete omandamist, mis on välja kuulutatud, või et võlgadest vabaneda või neid vähendada või tagasi maksta.

Punkt 5.2

Emiteerimise/pakkumisega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute huvi

Punkt 5.2.1

Emiteerimise/pakkumise seisukohast oluliste huvide, kaasa arvatud huvide konfliktide kirjeldus koos üksikasjadega asjaomaste isikute ja nende huvi olemuse kohta.

Punkt 5.3

Riskitegurid

Punkt 5.3.1

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse pakutavatele ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberitele omaste oluliste riskide kirjeldus piiratud arvu kategooriatena.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja väärtpaberitele ning nende riskide esinemise tõenäosust. Riske kinnitatakse prospekti sisus.

6. JAGU

HOIDMISTUNNISTUSTE EMITEERIMISE/PAKKUMISE KULU

Esmane emissioon

Teisene emissioon

Punkt 6.1

Emiteerimise/pakkumise puhastulu ning hinnangulised kogukulud.


14. LISA

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS JAETURU MITTEKAPITALIVÄÄRTPABERITE PUHUL

1. JAGU

VASTUTAVAD ISIKUD, KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE, EKSPERTIDE ARUANDED JA PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Punkt 1.1

Kõigi selliste isikute andmed, kes vastutavad väärtpaberikirjelduses antud teabe eest või selle osade eest, viimasel juhul koos viidetega nendele osadele. Füüsiliste isikute puhul, kaasa arvatud emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmete puhul märkida nende isikute nimed ja funktsioonid; juriidiliste isikute puhul märkida nende nimed ja registrijärgsed asukohad.

A-kategooria

Punkt 1.2

Väärtpaberikirjelduse eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et väärtpaberikirjelduses sisalduv teave on neile teadaolevalt tõene ja et väärtpaberikirjeldus ei sisalda väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Kui see on asjakohane, siis väärtpaberikirjelduse teatud osade eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et väärtpaberikirjelduse sellistes osades sisalduv teave, mille eest nad vastutavad, on neile teadaolevalt tõene, ja et väärtpaberikirjelduse need osad ei sisalda väljajätmisi, mis võivad nende tähendust mõjutada.

A-kategooria

Punkt 1.3

Kui väärtpaberikirjeldusele on lisatud avaldus või aruanne, mis on omistatud eksperdist isikule, esitada selle isiku kohta järgmised üksikasjad:

a)

nimi;

b)

tegevuskoha aadress;

c)

kvalifikatsioonid;

d)

oluline huvi emitendi vastu, juhul kui see eksisteerib.

Kui avaldus või aruanne on koostatud emitendi taotlusel, tuleb teha märge selle kohta, et avaldus või aruanne on lisatud väärtpaberikirjeldusse selle isiku nõusolekul, kes on väärtpaberikirjelduse selle osa sisu prospekti jaoks kinnitanud.

A-kategooria

Punkt 1.4

Kui teave pärineb kolmandalt isikult, anda kinnitus, et see teave on korrektselt taasesitatud ja et niivõrd kui emitent on teadlik ja võimeline kolmanda isiku avaldatud teabe põhjal kindlaks tegema, ei sisalda see ühtegi väljajättu, mis muudaks taasesitatud teabe ebatäpseks või eksitavaks. Lisaks sellele märkida teabe allikas/allikad.

C-kategooria

Punkt 1.5

Märge selle kohta, et:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on selle [väärtpaberikirjelduse/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [väärtpaberikirjeldus/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei tohiks käsitada [väärtpaberikirjelduses/prospektis] käsitletavate väärtpaberite kvaliteedi kinnitamisena;

d)

investorid peaksid ise hindama nendesse väärtpaberitesse investeerimise sobivust.

A-kategooria

2. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 2.1

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse pakutavatele ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberitele omaste oluliste riskide kirjeldus piiratud arvu kategooriatena.

Avalikustatavad riskid hõlmavad järgmist:

a)

riskid, mis tulenevad väärtpaberi allutatuse tasemest ning mõjust väärtpaberite omanikele tehtavate maksete eeldatavale summale või ajale pankroti või muu sarnase menetluse korral, sealhulgas – kui see on asjakohane – krediidiasutuse maksejõuetuse või direktiivi 2014/59/EL kohase kriisilahenduse või restruktureerimise korral,

b)

kui väärtpaberid on tagatud, konkreetsed ja olulised garantii andjaga seotud riskid, kui need on asjakohased garantii andja suutlikkuse jaoks täita garantiist tulenevaid kohustusi.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja väärtpaberitele ning nende riskide esinemise tõenäosust. Riske kinnitatakse väärtpaberikirjelduse sisus.

A-kategooria

3. JAGU

OLULINE TEAVE

Punkt 3.1

Emiteerimise/pakkumisega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute huvi

 

Emiteerimise/pakkumise seisukohast oluliste huvide, kaasa arvatud huvide konfliktide kirjeldus koos üksikasjadega asjaomaste isikute ja nende huvi olemuse kohta.

C-kategooria

Punkt 3.2

Pakkumise põhjendus ja tulu kasutamine

 

Avaliku pakkumise või kauplemisele lubamise põhjused. Kui see on asjakohane, siis emiteerimise/pakkumise hinnangulise kogukulu ja hinnangulise puhastulu summa avalikustamine. Need kulud ja tulud jaotatakse peamiste kavandatavate kasutusviiside kaupa ja esitatakse nende kasutusviiside tähtsuse järjekorras. Juhul kui emitent on teadlik sellest, et eeldatav tulu ei ole piisav kõigi kavandatud kasutusviiside rahastamiseks, avaldada muude vajalike rahastamisvahendite summa ja allikad.

C-kategooria

4. JAGU

AVALIKKUSELE PAKUTAVAID/KAUPLEMISELE LUBATUD VÄÄRTPABEREID PUUDUTAV TEAVE

Punkt 4.1

a)

Avalikkusele pakutavate ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberite liigi ja klassi kirjeldus.

B-kategooria

b)

Alapunktis a osutatud väärtpaberite klasside puhul rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood).

C-kategooria

Punkt 4.2

Õigusaktid, mille alusel väärtpaberid on loodud.

A-kategooria

Punkt 4.3

a)

Märge selle kohta, kas väärtpaberid on registreeritud vormis või esitajaväärtpaberi vormis ja kas nad on sertifitseeritud vormis või registrikande vormis.

A-kategooria

b)

Registrikande vormis väärtpaberite puhul lisada registriandmete eest vastutava üksuse nimi ja aadress.

C-kategooria

Punkt 4.4

Avalikkusele pakutavate/kauplemisele lubatud väärtpaberite kogus. Kui kogus ei ole fikseeritud, märkida pakutavate väärtpaberite maksimaalne kogus (kui see on teada) ning kirjeldada pakkumise lõpliku koguse avalikkusele teatamise korda ja aega.

Kui pakutavate väärtpaberite maksimaalset kogust ei saa väärtpaberikirjelduses esitada, tuleb väärtpaberikirjelduses märkida, et väärtpaberite ostmise või märkimise nõusoleku võib tagasi võtta kuni kahe tööpäeva jooksul pärast avalikkusele pakutavate väärtpaberite koguse teatamist.

C-kategooria

Punkt 4.5

Väärtpaberite emiteerimise valuuta.

C-kategooria

Punkt 4.6

Väärtpaberite suhteline nõudeõiguse järk emitendi kapitalistruktuuris maksejõuetuse korral, sh asjakohasel juhul teave väärtpaberite allutatuse taseme ning investeeringule avalduva võimaliku mõju kohta direktiivi 2014/59/EL kohase kriisilahenduse korral.

A-kategooria

Punkt 4.7

Väärtpaberitega kaasnevate õiguste ja nende õiguste piirangute kirjeldus ning nende õiguste teostamise kord.

B-kategooria

Punkt 4.8

a)

Nominaalne intressimäär;

C-kategooria

b)

makstava intressiga seotud sätted;

B-kategooria

c)

päev, millest hakatakse intressi arvestama;

C-kategooria

d)

intressimaksete tähtpäevad;

C-kategooria

e)

intresside maksmist ja põhisumma tagasimaksmist käsitlevate nõuete kehtivusaeg.

B-kategooria

Kui määr ei ole fikseeritud:

 

a)

avaldus alusvara liigi kohta;

A-kategooria

b)

selle alusvara kirjeldus, millel määr põhineb;

C-kategooria

c)

määra ja alusvara sidumise viis;

B-kategooria

d)

märge selle kohta, kust on võimalik saada elektrooniliselt teavet alusvara eelneva ja tulevase tootluse ja volatiilsuse kohta ning kas seda teavet on võimalik saada tasuta;

C-kategooria

e)

selliste turu- või arveldushäirete kirjeldus, mis alusvara mõjutavad;

B-kategooria

f)

kohandamiseeskirjad seoses alusvara puudutavate sündmustega;

B-kategooria

g)

arvutusagendi nimi;

C-kategooria

h)

kui väärtpaberil on intressimaksel tuletiskomponent, anda selge ja terviklik selgitus, aitamaks investoritel mõista seda, kuidas alusinstrumendi/alusinstrumentide väärtus mõjutab nende investeeringute väärtust, eelkõige juhul, kui riskid on kõige ilmsemad.

B-kategooria

Punkt 4.9

a)

Lõpptähtaeg.

C-kategooria

b)

Laenu amortisatsiooni korra üksikasjad, sealhulgas tagasimakseviis. Kui emitendi või omaniku algatusel kaalutakse varasemat amortisatsiooni, tuleb seda kirjeldada, esitades amortisatsiooni tingimused.

B-kategooria

Punkt 4.10

a)

Märge tootluse kohta.

C-kategooria

b)

Alapunktis a osutatud tootluse arvutamise meetodi kokkuvõtlik kirjeldus.

B-kategooria

Punkt 4.11

Mittekapitaliväärtpaberite omanike esindatus, kaasa arvatud selle organisatsiooni andmed, kes investoreid esindab, ja esindamise suhtes kohaldatavad sätted. Viide veebisaidile, mille kaudu avalikkusel võib olla vaba juurdepääs kõnealust esindamist käsitlevatele lepingutele.

B-kategooria

Punkt 4.12

Uute emissioonide puhul märge otsuste, volituste ja kinnituste kohta, mille alusel väärtpaberid on loodud ja/või emiteeritud või mille alusel neid luuakse ja/või emiteeritakse.

C-kategooria

Punkt 4.13

Emiteerimise kuupäev või uute emissioonide puhul väärtpaberite eeldatav emiteerimise kuupäev.

C-kategooria

Punkt 4.14

Väärtpaberite ülekantavuse piirangute kirjeldus.

A-kategooria

Punkt 4.15

Hoiatus, et investori liikmesriigi ja emitendi asutamisriigi maksuõigus võib mõjutada väärtpaberitelt teenitavat tulu.

Väärtpaberite maksustamise korra kirjeldus juhul, kui kavandatava investeeringu liigi suhtes kehtib maksustamise erikord.

A-kategooria

Punkt 4.16

Kui see isik emitendist erineb, siis väärtpaberite pakkuja ja/või kauplemise lubamise taotleja nimi ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI), kui pakkuja on juriidiline isik.

C-kategooria

5. JAGU

VÄÄRTPABERITE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED

Punkt 5.1

Tingimused, pakkumise statistika, eeldatav ajakava ja pakkumise raames taotlemiseks vajalik tegevus.

Punkt 5.1.1

Pakkumise suhtes kehtivad tingimused.

C-kategooria

Punkt 5.1.2

Ajavahemik (võttes arvesse ka võimalikke muudatusi), mille jooksul jääb pakkumine avatuks. Taotlusprotsessi kirjeldus.

C-kategooria

Punkt 5.1.3

Märkimiste vähendamise võimaluse ja taotlejate makstud üleliigsete summade tagastamise kirjeldus.

C-kategooria

Punkt 5.1.4

Taotluse minimaalse ja/või maksimaalse koguse üksikasjad (kas väärtpaberite arvuna või investeeringu kogusummana).

C-kategooria

Punkt 5.1.5

Väärtpaberite eest maksmise ja väärtpaberite ülekandmise viis ja ajapiirang.

C-kategooria

Punkt 5.1.6

Pakkumise tulemuste avalikustamise viisi täielik kirjeldus ja selle kuupäev.

C-kategooria

Punkt 5.1.7

Ostueesõiguse kasutamise kord, märkimisõiguste läbiräägitavus ja kasutamata märkimisõiguste käsitlemine.

C-kategooria

Punkt 5.2

Levitamise ja jaotamise kava

Punkt 5.2.1

Erinevad võimalike investorite kategooriad, kellele väärtpabereid pakutakse.

Juhul, kui pakkumist tehakse samal ajal kahe või enama riigi turgudel ja kui seeria on olnud reserveeritud või reserveeritakse nendest teatavate riikide jaoks, näidata ära kõik sellised seeriad.

C-kategooria

Punkt 5.2.2

Protsess taotlejate teavitamiseks jaotatavast kogusest ja märge selle kohta, kas kauplemine võib alata enne teavitamist.

C-kategooria

Punkt 5.3

Hinnakujundus

Punkt 5.3.1

a)

Eeldatav hind, millega väärtpabereid pakkuma hakatakse.

C-kategooria

b)

Kui eeldatavale hinnale pole võimalik viidata, esitada hinna kindlaksmääramise meetod kooskõlas määruse (EL) 2017/1129 artikliga 17 ja hinna avalikustamise protsess.

B-kategooria

c)

Märkija või ostja kaetavate kulutuste ja maksude summa. Märkida, kas emitendi suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr 1286/2014 või direktiivi 2014/65/EL, ning ulatuses, milles need on teada, esitada hinnas sisalduvad kulutused.

C-kategooria

Punkt 5.4

Pakkumine ja väärtpaberite emissiooni tagamine

Punkt 5.4.1

Üldise pakkumise ja pakkumise üksikute osade koordineerija(te) nimi ja aadress, ning niivõrd kui see emitendile või pakkujale teada on, turustajate nimed ja aadressid erinevates riikides, kus pakkumine toimub.

C-kategooria

Punkt 5.4.2

Makseagentide ja hoiuagentide nimed ja aadressid igas riigis.

C-kategooria

Punkt 5.4.3

Nende üksuste nimed ja aadressid, kes nõustuvad emissiooni tagama siduva kohustuse alusel, ning nende üksuste nimed ja aadressid, kes nõustuvad väärtpabereid pakkuma ilma siduva kohustuseta või „parimate jõupingutuste“ alusel. Viide lepingute olulistele omadustele, kaasa arvatud kvootidele. Kui kogu emissioon pole tagatud, lisada märge tagamata osa kohta. Märge emissiooni tagamise komisjonitasu ja pakkumise komisjonitasu kogusumma kohta.

C-kategooria

Punkt 5.4.4

Millal väärtpaberite emissiooni tagamise kokkulepe saavutati või saavutatakse.

C-kategooria

6. JAGU

KAUPLEMISELE LUBAMINE JA KAUPLEMISE KORD

Punkt 6.1

a)

Märge selle kohta, kas pakutavad väärtpaberid on praegu või tulevikus kauplemisele lubamise taotluse objektiks, pidades silmas nende levitamist reguleeritud turul, muudel kolmandate riikide turgudel, VKEde kasvuturul või mitmepoolses kauplemissüsteemis ning viidates kõnealustele turgudele. Asjaolud peavad olema mainitud sellise mulje loomiseta, et kauplemiseks kindlasti luba antakse.

B-kategooria

b)

Kui need on teada, esitada kõige varasemad kuupäevad, millal väärtpaberid kauplemisele lubatakse.

C-kategooria

Punkt 6.2

Kõik reguleeritud turud või kolmandate riikide turud, VKEde kasvuturud või mitmepoolsed kauplemissüsteemid, kus emitendi teadmise kohaselt juba lubatakse kaubelda sama klassi väärtpaberitega, millesse avalikkusele pakutavad või kauplemisele lubatavad väärtpaberid kuuluvad.

C-kategooria

Punkt 6.3

Reguleeritud turul kauplemisele lubamise korral nende üksuste nimed ja aadressid, kellel on siduv kohustus tegutseda järelturul vahendajatena, tagades ostu- ja müügihindadega likviidsuse, ja nende kohustuse põhitingimuste kirjeldus.

C-kategooria

Punkt 6.4

Väärtpaberite emissioonihind.

C-kategooria

7. JAGU

LISATEAVE

Punkt 7.1

Juhul kui väärtpaberikirjelduses on mainitud emiteerimisega seotud nõustajaid, avaldus pädevuse kohta, mille ulatuses nõustajad on tegutsenud.

C-kategooria

Punkt 7.2

Viide muule teabele väärtpaberikirjelduses, mis on vannutatud audiitorite auditeeritud või revideeritud ja mille kohta audiitorid on koostanud aruande. Aruande koopia või pädeva asutuse loa korral aruande kokkuvõte.

A-kategooria

Punkt 7.3

Väärtpaberitele emitendi taotlusel või temaga koostöös reitinguprotsessis määratud krediidireitingud. Lühikirjeldus reitingute tähenduse kohta, kui reitinguandja on selle eelnevalt avaldanud.

C-kategooria

Punkt 7.4

Kui kokkuvõte on osaliselt asendatud määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 8 lõike 3 punktides c–i sätestatud teabega, tuleb esitada kogu kõnealune teave, kui seda pole mujal väärtpaberikirjelduses juba avaldatud.

C-kategooria


15. LISA

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS HULGITURU MITTEKAPITALIVÄÄRTPABERITE PUHUL

1. JAGU

VASTUTAVAD ISIKUD, KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE, EKSPERTIDE ARUANDED JA PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Punkt 1.1

Kõigi selliste isikute andmed, kes vastutavad väärtpaberikirjelduses antud teabe eest või selle osade eest, viimasel juhul koos viidetega nendele osadele. Füüsiliste isikute puhul, kaasa arvatud emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmete puhul märkida nende isikute nimed ja funktsioonid; juriidiliste isikute puhul märkida nende nimed ja registrijärgsed asukohad.

A-kategooria

Punkt 1.2

Väärtpaberikirjelduse eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et väärtpaberikirjelduses sisalduv teave on neile teadaolevalt tõene ja et väärtpaberikirjeldus ei sisalda väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Kui see on asjakohane, siis väärtpaberikirjelduse teatud osade eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et väärtpaberikirjelduse sellistes osades sisalduv teave, mille eest nad vastutavad, on neile teadaolevalt tõene, ja et väärtpaberikirjelduse need osad ei sisalda väljajätmisi, mis võivad nende tähendust mõjutada.

A-kategooria

Punkt 1.3

Kui väärtpaberikirjeldusele on lisatud avaldus või aruanne, mis on omistatud eksperdist isikule, esitada selle isiku kohta järgmised üksikasjad:

a)

nimi;

b)

tegevuskoha aadress;

c)

kvalifikatsioonid;

d)

oluline huvi emitendi vastu, juhul kui see eksisteerib.

Kui avaldus või aruanne on koostatud emitendi taotlusel, tuleb teha märge selle kohta, et avaldus või aruanne on lisatud väärtpaberikirjeldusse selle isiku nõusolekul, kes on väärtpaberikirjelduse selle osa sisu prospekti jaoks kinnitanud.

A-kategooria

Punkt 1.4

Kui teave pärineb kolmandalt isikult, anda kinnitus, et see teave on korrektselt taasesitatud ja et niivõrd kui emitent on teadlik ja võimeline kolmanda isiku avaldatud teabe põhjal kindlaks tegema, ei sisalda see ühtegi väljajättu, mis muudaks taasesitatud teabe ebatäpseks või eksitavaks. Lisaks sellele märkida teabe allikas/allikad.

C-kategooria

Punkt 1.5

Märge selle kohta, et:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on selle [väärtpaberikirjelduse/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [väärtpaberikirjeldus/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei tohiks käsitada [väärtpaberikirjelduses/prospektis] käsitletavate väärtpaberite kvaliteedi kinnitamisena ning

d)

investorid peaksid ise hindama nendesse väärtpaberitesse investeerimise sobivust.

A-kategooria

2. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 2.1

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse pakutavatele ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberitele omaste oluliste riskide kirjeldus piiratud arvu kategooriatena.

Avalikustatavad riskid hõlmavad järgmist:

a)

riskid, mis tulenevad väärtpaberi allutatuse tasemest ning mõjust väärtpaberite omanikele tehtavate maksete eeldatavale summale või ajale pankroti või muu sarnase menetluse korral, sealhulgas – kui see on asjakohane – krediidiasutuse maksejõuetuse või direktiivi 2014/59/EL kohase kriisilahenduse või restruktureerimise korral,

b)

kui väärtpaberid on tagatud, konkreetsed ja olulised garantii andjaga seotud riskid, kui need on asjakohased garantii andja suutlikkuse jaoks täita garantiist tulenevaid kohustusi.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja väärtpaberitele ning nende riskide esinemise tõenäosust. Riske kinnitatakse väärtpaberikirjelduse sisus.

A-kategooria

3. JAGU

OLULINE TEAVE

Punkt 3.1

Emiteerimisega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute huvi.

Emiteerimise seisukohast oluliste huvide, kaasa arvatud huvide konfliktide kirjeldus koos üksikasjadega asjaomaste isikute ja nende huvi olemuse kohta.

C-kategooria

Punkt 3.2

Tulu kasutamine ja hinnanguline netosumma.

C-kategooria

4. JAGU

KAUPLEMISELE LUBATAVAID VÄÄRTPABEREID PUUDUTAV TEAVE

Punkt 4.1

Kauplemisele lubatavate väärtpaberite koguarv.

C-kategooria

Punkt 4.2

a)

Kauplemisele lubatavate väärtpaberite liigi ja klassi kirjeldus.

B-kategooria

b)

Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood).

C-kategooria

Punkt 4.3

Õigusaktid, mille alusel väärtpaberid on loodud.

A-kategooria

Punkt 4.4

a)

Märge selle kohta, kas väärtpaberid on registreeritud vormis või esitajaväärtpaberi vormis ja kas nad on sertifitseeritud vormis või registrikande vormis.

A-kategooria

b)

Registrikande vormis väärtpaberite puhul lisada registriandmete eest vastutava üksuse nimi ja aadress.

C-kategooria

Punkt 4.5

Väärtpaberite emiteerimise valuuta.

C-kategooria

Punkt 4.6

Väärtpaberite suhteline nõudeõiguse järk emitendi kapitalistruktuuris maksejõuetuse korral, sh asjakohasel juhul teave väärtpaberite allutatuse taseme ning investeeringule avalduva võimaliku mõju kohta direktiivi 2014/59/EL kohase kriisilahenduse korral.

A-kategooria

Punkt 4.7

Väärtpaberitega kaasnevate õiguste ja nende õiguste piirangute kirjeldus ning nende õiguste teostamise kord.

B-kategooria

Punkt 4.8

a)

Nominaalne intressimäär;

C-kategooria

b)

makstava intressiga seotud sätted;

B-kategooria

c)

päev, millest hakatakse intressi arvestama;

C-kategooria

d)

intressimaksete tähtpäevad;

C-kategooria

e)

intresside maksmist ja põhisumma tagasimaksmist käsitlevate nõuete kehtivusaeg.

B-kategooria

Kui määr ei ole fikseeritud:

 

a)

avaldus alusvara liigi kohta;

A-kategooria

b)

selle alusvara kirjeldus, millel määr põhineb;

C-kategooria

c)

määra ja alusvara sidumise viis;

B-kategooria

d)

selliste turu- või arveldushäirete kirjeldus, mis alusvara mõjutavad;

B-kategooria

e)

kohandamiseeskirjad seoses alusvara puudutavate sündmustega;

C-kategooria

f)

arvutusagendi nimi.

C-kategooria

Punkt 4.9

a)

Lõpptähtaeg.

C-kategooria

b)

Laenu amortisatsiooni korra üksikasjad, sealhulgas tagasimakseviis. Kui kaalutakse varasemat amortisatsiooni kas emitendi või omaniku algatusel, tuleb seda kirjeldada, esitades amortisatsiooni tingimused.

B-kategooria

Punkt 4.10

Märge tootluse kohta.

C-kategooria

Punkt 4.11

Võlaväärtpaberite omanike esindatus, kaasa arvatud selle organisatsiooni andmed, kes investoreid esindab, ja esindamise suhtes kohaldatavad sätted. Viide veebisaidile, mille kaudu investoritel võib olla vaba juurdepääs kõnealust esindamist käsitlevatele lepingutele.

B-kategooria

Punkt 4.12

Märge otsuste, volituste ja kinnituste kohta, mille alusel väärtpaberid on loodud ja/või emiteeritud.

C-kategooria

Punkt 4.13

Väärtpaberite emiteerimise kuupäev.

C-kategooria

Punkt 4.14

Väärtpaberite ülekantavuse piirangute kirjeldus.

A-kategooria

Punkt 4.15

Kui see isik emitendist erineb, siis väärtpaberite pakkuja ja/või kauplemise lubamise taotleja nimi ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI), kui pakkuja on juriidiline isik.

C-kategooria

5. JAGU

KAUPLEMISELE LUBAMINE JA KAUPLEMISE KORD

Punkt 5.1

a)

Märge reguleeritud turu või muu kolmanda riigi turu, VKEde kasvuturu või mitmepoolse kauplemissüsteemi kohta, kus väärtpaberitega kauplema hakatakse ja mille kohta on avaldatud prospekt.

B-kategooria

b)

Kui need on teada, esitada kõige varasemad kuupäevad, millal väärtpaberid kauplemisele lubatakse.

C-kategooria

Punkt 5.2

Makseagentide ja hoiuagentide nimed ja aadressid igas riigis.

C-kategooria

6. JAGU

KAUPLEMISELE LUBAMISE KULU

Punkt 6.1

Kauplemisele lubamisega seotud hinnangulised kogukulud.

C-kategooria

7. JAGU

LISATEAVE

Punkt 7.1

Juhul kui väärtpaberikirjelduses on mainitud nõustajaid, avaldus pädevuse kohta, mille ulatuses nõustajad on tegutsenud.

C-kategooria

Punkt 7.2

Viide muule teabele väärtpaberikirjelduses, mis on audiitorite auditeeritud või revideeritud ja mille kohta audiitorid on koostanud aruande. Aruande koopia või pädeva asutuse loa korral aruande kokkuvõte.

A-kategooria

Punkt 7.3

Väärtpaberitele emitendi taotlusel või temaga koostöös reitinguprotsessis määratud krediidireitingud. Lühikirjeldus reitingute tähenduse kohta, kui reitinguandja on selle eelnevalt avaldanud.

C-kategooria


16. LISA

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS MITTEKAPITALIVÄÄRTPABERITE TEISESTE EMISSIOONIDE PUHUL

1. JAGU

VASTUTAVAD ISIKUD, KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE, EKSPERTIDE ARUANDED JA PÄDEVA ASUTUSE KINNITUS

Punkt 1.1

Kõigi selliste isikute andmed, kes vastutavad väärtpaberikirjelduses antud teabe eest või selle osade eest, viimasel juhul koos viidetega nendele osadele. Füüsiliste isikute puhul, kaasa arvatud emitendi haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmete puhul märkida nende isikute nimed ja funktsioonid; juriidiliste isikute puhul märkida nende nimed ja registrijärgsed asukohad.

A-kategooria

Punkt 1.2

Väärtpaberikirjelduse eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et väärtpaberikirjelduses sisalduv teave on neile teadaolevalt tõene ja et väärtpaberikirjeldus ei sisalda väljajätmisi, mis võivad selle tähendust mõjutada.

Kui see on asjakohane, siis väärtpaberikirjelduse teatud osade eest vastutavate isikute avaldus selle kohta, et väärtpaberikirjelduse sellistes osades sisalduv teave, mille eest nad vastutavad, on neile teadaolevalt tõene, ja et väärtpaberikirjelduse need osad ei sisalda väljajätmisi, mis võivad nende tähendust mõjutada.

A-kategooria

Punkt 1.3

Kui väärtpaberikirjeldusele on lisatud avaldus või aruanne, mis on omistatud eksperdist isikule, esitada selle isiku kohta järgmised üksikasjad:

a)

nimi;

b)

tegevuskoha aadress;

c)

kvalifikatsioonid;

d)

oluline huvi emitendi vastu, juhul kui see eksisteerib.

Kui avaldus või aruanne on koostatud emitendi taotlusel, tuleb teha märge selle kohta, et avaldus või aruanne on lisatud väärtpaberikirjeldusse selle isiku nõusolekul, kes on väärtpaberikirjelduse selle osa sisu prospekti jaoks kinnitanud.

A-kategooria

Punkt 1.4

Kui teave pärineb kolmandalt isikult, anda kinnitus, et see teave on korrektselt taasesitatud ja et niivõrd kui emitent on teadlik ja võimeline kolmanda isiku avaldatud teabe põhjal kindlaks tegema, ei sisalda see ühtegi väljajättu, mis muudaks taasesitatud teabe ebatäpseks või eksitavaks. Lisaks sellele märkida teabe allikas/allikad.

C-kategooria

Punkt 1.5

Märge selle kohta, et:

a)

[pädeva asutuse nimi] kui määruse (EL) 2017/1129 kohane pädev asutus on selle [väärtpaberikirjelduse/prospekti] kinnitanud;

b)

[pädeva asutuse nimi] kinnitab üksnes, et [väärtpaberikirjeldus/prospekt] vastab täielikkuse, arusaadavuse ja järjepidevuse nõuetele, mis on kehtestatud määruses (EL) 2017/1129;

c)

seda kinnitust ei tohiks käsitada [väärtpaberikirjelduses/prospektis] käsitletavate väärtpaberite kvaliteedi kinnitamisena;

d)

investorid peaksid ise hindama nendesse väärtpaberitesse investeerimise sobivust ning

e)

[väärtpaberikirjeldus/prospekt] on koostatud lihtsustatud prospektina kooskõlas määruse (EL) 2017/1129 artikliga 14.

A-kategooria

2. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 2.1

Jaos „Riskitegurid“ esitatakse pakutavatele ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberitele omaste oluliste riskide kirjeldus piiratud arvu kategooriatena.

Avalikustatavad riskid hõlmavad järgmist:

a)

riskid, mis tulenevad väärtpaberi allutatuse tasemest ning mõjust väärtpaberite omanikele tehtavate maksete eeldatavale summale või ajale pankroti või muu sarnase menetluse korral, sealhulgas – kui see on asjakohane – krediidiasutuse maksejõuetuse või direktiivi 2014/59/EL kohase kriisilahenduse või restruktureerimise korral,

b)

kui väärtpaberid on tagatud, konkreetsed ja olulised garantii andjaga seotud riskid, kui need on asjakohased garantii andja suutlikkuse jaoks täita garantiist tulenevaid kohustusi.

Igas kategoorias nimetatakse esmajoones kõige olulisemad riskid kooskõlas emitendi, pakkuja või reguleeritud turul kauplemisele lubamise taotleja hinnanguga, võttes arvesse kahjulikku mõju emitendile ja väärtpaberitele ning nende riskide esinemise tõenäosust. Riske kinnitatakse väärtpaberikirjelduse sisus.

A-kategooria

3. JAGU

OLULINE TEAVE

Punkt 3.1

Emiteerimise/pakkumisega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute huvi

Emiteerimise/pakkumise seisukohast oluliste huvide, kaasa arvatud huvide konfliktide kirjeldus koos üksikasjadega asjaomaste isikute ja nende huvi olemuse kohta.

C-kategooria

Punkt 3.2 (üksnes jaeturg)

Avaliku pakkumise või kauplemisele lubamise põhjused, juhul kui need on muud kui kasumi saamine ja/või teatavate riskide maandamine. Avaliku pakkumise korral emiteerimise/pakkumise hinnangulise kogukulu ja hinnangulise puhastulu summa avalikustamine. Need kulud ja tulud jaotatakse peamiste kavandatavate kasutusviiside kaupa ja esitatakse nende kasutusviiside tähtsuse järjekorras. Juhul kui emitent on teadlik sellest, et eeldatav tulu ei ole piisav kõigi kavandatud kasutusviiside rahastamiseks, avaldada muude vajalike rahastamisvahendite summa ja allikad.

C-kategooria

Punkt 3.3 (üksnes hulgiturg)

Emiteerimise põhjused, juhul kui need on muud kui kasumi saamine ja/või teatavate riskide maandamine.

C-kategooria

4. JAGU

PAKUTAVAID/KAUPLEMISELE LUBATUD VÄÄRTPABEREID PUUDUTAV TEAVE

Punkt 4.1

a)

Pakutavate ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberite liigi, klassi ja koguse kirjeldus.

A-kategooria

b)

Pakutavate ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberite rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood).

C-kategooria

Punkt 4.2

Väärtpaberite emiteerimise valuuta.

C-kategooria

Punkt 4.3

Uute emissioonide puhul märge otsuste, volituste ja kinnituste kohta, mille alusel väärtpaberid on loodud ja/või emiteeritud või mille alusel neid luuakse ja/või emiteeritakse.

C-kategooria

Punkt 4.4

Väärtpaberite ülekantavuse piirangute kirjeldus.

B-kategooria

Punkt 4.5 (üksnes jaeturg)

Hoiatus, et investori liikmesriigi ja emitendi asutamisriigi maksuõigus võib mõjutada väärtpaberitelt teenitavat tulu.

Väärtpaberite maksustamise korra kirjeldus juhul, kui kavandatava investeeringu liigi suhtes kehtib maksustamise erikord.

A-kategooria

Punkt 4.6

Kui see isik emitendist erineb, siis väärtpaberite pakkuja ja/või kauplemise lubamise taotleja nimi ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI), kui pakkuja on juriidiline isik.

C-kategooria

Punkt 4.7

Väärtpaberite suhteline nõudeõiguse järk emitendi kapitalistruktuuris maksejõuetuse korral, sh asjakohasel juhul teave väärtpaberite allutatuse taseme ning investeeringule avalduva võimaliku mõju kohta direktiivi 2014/59/EL kohase kriisilahenduse korral.

A-kategooria

Punkt 4.8

Väärtpaberitega kaasnevate õiguste ja nende õiguste piirangute kirjeldus.

B-kategooria

Punkt 4.9

a)

Nominaalne intressimäär;

C-kategooria

b)

makstava intressiga seotud sätted;

B-kategooria

c)

kuupäev, millest hakatakse intressi arvestama, ja intressimaksete tähtpäevad;

C-kategooria

d)

intresside maksmist ja põhisumma tagasimaksmist käsitlevate nõuete kehtivusaeg.

B-kategooria

Kui määr ei ole fikseeritud:

 

a)

avaldus alusvara liigi kohta;

A-kategooria

b)

selle alusvara kirjeldus, millel määr põhineb, ning määra ja alusvara sidumise viisi kirjeldus;

C-kategooria

c)

jaeturu mittekapitaliväärtpaberite puhul märge selle kohta, kust on võimalik saada teavet alusvara eelneva ja tulevase tootluse ja volatiilsuse kohta;

C-kategooria

d)

selliste turu- või arveldushäirete kirjeldus, mis alusvara mõjutavad;

B-kategooria

e)

kohandamiseeskirjad seoses alusvara puudutavate sündmustega;

B-kategooria

f)

arvutusagendi nimi;

C-kategooria

g)

kui jaeturu mittekapitaliväärtpaberil on intressimaksel tuletiskomponent, anda selge ja terviklik selgitus, aitamaks investoritel mõista seda, kuidas alusinstrumendi/alusinstrumentide väärtus mõjutab nende investeeringute väärtust, eelkõige juhul, kui riskid on kõige ilmsemad.

B-kategooria

Punkt 4.10

a)

Lõpptähtaeg.

C-kategooria

b)

Laenu amortisatsiooni korra üksikasjad, sealhulgas tagasimakseviis.

Kui kaalutakse varasemat amortisatsiooni kas emitendi või omaniku algatusel, tuleb seda kirjeldada, esitades amortisatsiooni tingimused.

B-kategooria

Punkt 4.11

a)

Märge tootluse kohta.

C-kategooria

b)

Jaeturu mittekapitaliväärtpaberite puhul kirjeldada kokkuvõtlikult tootluse arvutamise meetodit.

B-kategooria

Punkt 4.15

Võlaväärtpaberite omanike esindatus, kaasa arvatud selle organisatsiooni andmed, kes investoreid esindab, ja esindamise suhtes kohaldatavad sätted. Viide veebisaidile, mille kaudu avalikkusel võib olla vaba juurdepääs kõnealust esindamist käsitlevatele lepingutele.

B-kategooria

Punkt 4.16

Pakkumise puudumise korral väärtpaberite emiteerimise kuupäev.

C-kategooria

5. JAGU

PAKKUMISE TINGIMUSED (ÜKSNES JAETURG)

Punkt 5.1

Tingimused, pakkumise statistika, eeldatav ajakava ja pakkumise raames taotlemiseks vajalik tegevus.

Punkt 5.1.1

Pakkumise suhtes kehtivad tingimused.

C-kategooria

Punkt 5.1.2

Ajavahemik (võttes arvesse ka võimalikke muudatusi), mille jooksul jääb pakkumine avatuks, ning taotlusprotsessi kirjeldus koos uute väärtpaberite emiteerimise kuupäevaga.

C-kategooria

Punkt 5.1.3

Märkimiste vähendamise võimaluse ja taotlejate makstud üleliigsete summade tagastamise kirjeldus.

C-kategooria

Punkt 5.1.4

Taotluse minimaalse ja/või maksimaalse koguse üksikasjad (kas väärtpaberite arvuna või investeeringu kogusummana).

C-kategooria

Punkt 5.1.5

Väärtpaberite eest maksmise ja väärtpaberite ülekandmise viis ja ajapiirang.

C-kategooria

Punkt 5.1.6

Pakkumise tulemuste avalikustamise viisi täielik kirjeldus ja selle kuupäev.

C-kategooria

Punkt 5.1.7

Ostueesõiguse kasutamise kord, märkimisõiguste läbiräägitavus ja kasutamata märkimisõiguste käsitlemine.

C-kategooria

Punkt 5.1.8

Emiteerimise/pakkumise koguhulk; kui kogus ei ole fikseeritud, märkida pakutavate väärtpaberite kogus (kui see on teada) ning kirjeldada pakkumise lõpliku koguse avalikkusele teatamise korda ja aega.

Kui pakutavate väärtpaberite maksimaalset kogust ei saa prospektis esitada, tuleb prospektis märkida, et väärtpaberite ostmise või märkimise nõusoleku võib tagasi võtta vähemalt kahe tööpäeva jooksul pärast avalikkusele pakutavate väärtpaberite koguse teatamist.

C-kategooria

Punkt 5.2

Levitamise ja jaotamise kava

Punkt 5.2.1

Protsess taotlejate teavitamiseks jaotatavast kogusest ja märge selle kohta, kas kauplemine võib alata enne teavitamist.

C-kategooria

Punkt 5.3

Hinnakujundus

Punkt 5.3.1

a)

hind, millega väärtpabereid pakkuma hakatakse, või

C-kategooria

b)

hinna kindlaksmääramise meetodi ja hinna avalikustamise protsessi kirjeldus.

B-kategooria

c)

Märkija või ostja kaetavate kulutuste ja maksude summa. Märkida, kas emitendi suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr 1286/2014 või direktiivi 2014/65/EL, ning ulatuses, milles need on teada, esitada hinnas sisalduvad kulutused.

C-kategooria

Punkt 5.4

Pakkumine ja väärtpaberite emissiooni tagamine

Punkt 5.4.1

Üldise pakkumise ja pakkumise üksikute osade koordineerija(te) nimi ja aadress, ning niivõrd kui see emitendile või pakkujale teada on, turustajate nimed ja aadressid erinevates riikides, kus pakkumine toimub.

C-kategooria

Punkt 5.4.2

Makseagentide ja hoiuagentide nimed ja aadressid igas riigis.

C-kategooria

Punkt 5.4.3

Nende üksuste nimed ja aadressid, kes nõustuvad emissiooni tagama siduva kohustuse alusel, ning nende üksuste nimed ja aadressid, kes nõustuvad väärtpabereid pakkuma ilma siduva kohustuseta või „parimate jõupingutuste“ alusel. Viide lepingute olulistele omadustele, kaasa arvatud kvootidele. Kui kogu emissioon pole tagatud, lisada märge tagamata osa kohta. Märge emissiooni tagamise komisjonitasu ja pakkumise komisjonitasu kogusumma kohta.

C-kategooria

Punkt 5.4.4

Millal väärtpaberite emissiooni tagamise kokkulepe saavutati või saavutatakse.

C-kategooria

6. JAGU

KAUPLEMISELE LUBAMINE JA KAUPLEMISE KORD

Punkt 6.1

Märge selle kohta, kas pakutavad väärtpaberid on praegu või tulevikus kauplemisele lubamise taotluse objektiks, pidades silmas nende levitamist reguleeritud turul või samaväärsetel kolmandate riikide turgudel või VKEde kasvuturul ning viidates kõnealustele turgudele. Asjaolud peavad olema mainitud sellise mulje loomiseta, et kauplemiseks kindlasti luba antakse. Kui need on teada, kõige varasemad kuupäevad, millal väärtpaberid kauplemisele lubatakse.

B-kategooria

Punkt 6.2 (üksnes jaeturg)

Kõik reguleeritud turud, samaväärsed kolmandate riikide turud või VKEde kasvuturud, kus emitendi teadmise kohaselt juba lubatakse kaubelda sama klassi väärtpaberitega, millesse pakutavad või kauplemisele lubatavad väärtpaberid kuuluvad.

C-kategooria

Punkt 6.3 (üksnes jaeturg)

Väärtpaberite emissioonihind.

C-kategooria

Punkt 6.4 (üksnes hulgiturg)

Kauplemisele lubamisega seotud hinnangulised kogukulud.

C-kategooria

Punkt 6.5

Makseagentide ja hoiuagentide nimed ja aadressid igas riigis.

C-kategooria

7. JAGU

LISATEAVE

Punkt 7.1

Juhul kui väärtpaberikirjelduses on mainitud emiteerimisega seotud nõustajaid, avaldus pädevuse kohta, mille ulatuses nõustajad on tegutsenud.

C-kategooria

Punkt 7.2

Viide muule teabele väärtpaberikirjelduses, mis on vannutatud audiitorite auditeeritud või revideeritud ja mille kohta audiitorid on koostanud aruande. Aruande koopia või pädeva asutuse loa korral aruande kokkuvõte.

A-kategooria

Punkt 7.3 (üksnes jaeturg)

Väärtpaberitele emitendi taotlusel või temaga koostöös reitinguprotsessis määratud krediidireitingud. Lühikirjeldus reitingute tähenduse kohta, kui reitinguandja on selle eelnevalt avaldanud.

C-kategooria

Punkt 7.4 (üksnes hulgiturg)

Kauplemisele lubamisega seotud hinnangulised kogukulud.

C-kategooria

Punkt 7.5 (üksnes hulgiturg)

Väärtpaberitele emitendi taotlusel või temaga koostöös reitinguprotsessis määratud krediidireitingud.

C-kategooria


17. LISA

VÄÄRPABERID, MILLEGA KAASNEVAD ALUSVARAGA SEOTUD MAKSE- VÕI ÜLEKANDEKOHUSTUSED

1. JAGU

RISKITEGURID

Punkt 1.1

Pakutavate ja/või kauplemisele lubatavate väärtpaberite seisukohast oluliste riskitegurite sõnaselge avalikustamine jaos „Riskitegurid“, et hinnata nende väärtpaberitega seotud tururiski. Kui see on asjakohane, peab see peab sisaldama riskihoiatust, et investorid võivad kaotada kogu oma investeeringu või osa sellest, ning kui investori vastutus ei ole piiratud tema investeeringu väärtusega, tuleb teha märge selle asjaolu kohta ning kirjeldada asjaolusid, mille puhul selline lisavastutus tekib, ja tõenäolist finantsmõju.

A-kategooria

2. JAGU

PAKUTAVAID/KAUPLEMISELE LUBATUD VÄÄRTPABEREID PUUDUTAV TEAVE

Punkt 2.1

Väärtpabereid puudutav teave

Punkt 2.1.1

Selge ja terviklik selgitus, aitamaks investoritel mõista, kuidas alusinstrumendi/alusinstrumentide väärtus nende investeeringu väärtust mõjutab, eriti siis, kui riskid on väga ilmsed, välja arvatud juhul, kui iga väärtpaberi nimiväärtus on vähemalt 100 000 eurot või kui neid saab omandada üksnes vähemalt 100 000 euro eest väärtpaberi kohta või kui väärtpaberitega hakatakse kauplema reguleeritud turul või reguleeritud turu konkreetses segmendis, millele on juurdepääs üksnes kutselistel investoritel.

B-kategooria

Punkt 2.1.2

Tuletisinstrumentide aegumise kuupäev või lõpptähtaeg ja nende täitmistähtaeg või lõplik võrdluskuupäev.

C-kategooria

Punktis 2.1.3

Tuletisinstrumentide arveldamise korra kirjeldus.

B-kategooria

Punkt 2.1.4

Kirjeldus järgmise kohta:

 

a)

tuletisinstrumentidest saadav tulu;

B-kategooria

b)

makse- või ülekandmise kuupäev;

C-kategooria

c)

viis, kuidas seda arvutatakse.

B-kategooria

Punkt 2.2

Alusvara puudutav teave

Punkt 2.2.1

Alusvara täitmishind või lõplik võrdlushind.

C-kategooria

Punkt 2.2.2

Avaldus alusvara liigi kohta.

A-kategooria

Üksikasjad selle kohta, kust on võimalik saada teavet alusvara kohta, sealhulgas märge selle kohta, kust on võimalik saada elektrooniliselt teavet selle alusvara eelneva ja tulevase tootluse ja volatiilsuse kohta, ning märge selle kohta, kas seda teavet on võimalik saada tasuta.

C-kategooria

Kui alusvara on väärtpaber:

 

a)

väärtpaberi emitendi nimi;

C-kategooria

b)

rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood);

C-kategooria

kui alusvara on aluseks olev üksus või krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks olev võlainstrument (krediidiga seotud väärtpaberite korral):

 

a)

kui aluseks olev üksus või krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks olev võlainstrument hõlmab üht üksust või võlainstrumenti või kui üks aluseks olev üksus või krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks olev võlainstrument moodustab alusvarade kogumi korral kogumist 20 % või rohkem:

 

i)

kui aluseks oleval üksusel (või krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi emitendil) pole reguleeritud turul, samaväärsel kolmanda riigi turul või VKEde kasvuturul ühtegi väärtpaberit kauplemisele lubatud, esitada ulatuses, milles emitent teadlik on ja/või suudab aluseks oleva üksuse (või krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi emitendi) avaldatud teabe põhjal kindlaks teha, aluseks oleva üksusega (või krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi emitendiga) seotud teave, nagu ta oleks emitent (kooskõlas hulgituru mittekapitaliväärtpaberite registreerimisdokumendiga);

A-kategooria

ii)

kui aluseks oleval üksusel (või krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi emitendil) on reguleeritud turul, samaväärsel kolmanda riigi turul või VKEde kasvuturul juba väärtpaberid kauplemisele lubatud, esitada ulatuses, milles emitent teadlik on ja/või suudab aluseks oleva üksuse (või krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi emitendi) avaldatud teabe põhjal kindlaks teha, tema nimi, ISIN, aadress, asutamise riik, sektor või sektorid, kus aluseks olev üksus (või krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi emitent) tegutseb, ning selle turu nimi, kus tema väärtpaberid on kauplemisele lubatud;

C-kategooria

b)

kui üks aluseks olev üksus või krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks olev võlainstrument moodustab alusvarade kogumi korral kogumist vähem kui 20 %:

 

i)

aluseks olevate üksuste või krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi emitentide nimed ning

C-kategooria

ii)

ISIN-kood.

C-kategooria

Kui alusvara on indeks:

 

a)

indeksi nimetus;

C-kategooria

b)

indeksi kirjeldus juhul, kui selle on koostanud emitent või emitendiga samasse gruppi kuuluv juriidiline isik;

A-kategooria

c)

emitendiga koostöös või tema nimel tegutseva juriidilise või füüsilise isiku esitatud indeksi kirjeldus, välja arvatud juhul, kui prospekt sisaldab järgmisi avaldusi:

i)

täielik eeskirjade kogum indeksi kohta ning teave indeksi tootluse kohta on vabalt kättesaadavad emitendi või indeksi koostaja veebisaidil;

ii)

reguleerivad eeskirjad (sealhulgas indeksi komponentide valimise ja uuesti tasakaalu viimise metoodika, turuhäirete kirjeldus ning kohandamiseeskirjad) põhinevad eelnevalt kindlaks määratud ja objektiivsetel kriteeriumidel.

B-kategooria

Alapunkte b ja c ei kohaldata, kui indeksi haldur on kantud avalikku registrisse, mida ESMA määruse (EL) 2016/1011 (1) artikli 36 kohaselt peab.

 

d)

Kui indeks ei ole emitendi koostatud, märkida, kust indeksi kohta on võimalik teavet saada.

C-kategooria

Kui alusvara on intressimäär, esitada intressimäära kirjeldus.

C-kategooria

Kui alusvara ei kuulu eelnimetatud kategooriatesse, peab väärtpaberikirjeldus sisaldama asjakohast teavet.

C-kategooria

Kui alusvara on alusvarade kogum, esitada iga alusvara kohta eespool kirjeldatud teave ning avalikustada iga alusvara osakaal kogumis.

C-kategooria

Punkt 2.2.3

Selliste turu- või arveldushäirete või krediidisündmuste kirjeldus, mis alusvara mõjutavad.

B-kategooria

Punkt 2.2.4

Kohandamiseeskirjad seoses alusvara puudutavate sündmustega.

B-kategooria

3. JAGU

LISATEAVE

Punkt 3.1

Viide prospektis selle kohta, kas emitent kavatseb anda emiteerimisjärgset teavet. Kui emitent on osutanud, et ta kavatseb sellist teavet esitada, täpsustab emitent prospektis, millist teavet esitatakse ja kust seda teavet kätte saab.

C-kategooria


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (ELT L 171, 29.6.2016, lk 1).


18. LISA

ALUSAKTSIA

1. JAGU

ALUSAKTSIA KIRJELDUS

Punkt 1.1

Kirjeldada aktsiate liiki ja klassi.

A-kategooria

Punkt 1.2

Õigusaktid, mille alusel aktsiad loodud on või luuakse.

A-kategooria

Punkt 1.3

a)

Märge selle kohta, kas väärtpaberid on registreeritud vormis või esitajaväärtpaberi vormis ja kas nad on sertifitseeritud vormis või registrikande vormis.

A-kategooria

b)

Registrikande vormis väärtpaberite puhul lisada registriandmete eest vastutava üksuse nimi ja aadress.

C-kategooria

Punkt 1.4

Viide aktsiate emiteerimise valuuta kohta.

A-kategooria

Punkt 1.5

Väärtpaberitega kaasnevate õiguste ja nende õiguste piirangute kirjeldus ning nende õiguste teostamise kord:

a)

dividendiõigused:

i)

fikseeritud kuupäev(ad), millal õigus tekib;

ii)

tähtaeg, mille möödudes õigus dividendidele aegub, ja viide isikutele, kelle kasuks aegumine toimub;

iii)

dividendide maksmise piirangud ja mitteresidendist omanike menetlus;

iv)

dividendimäär või selle arvutamise meetod ja maksete perioodilisus, kumulatiivsus või mittekumulatiivsus;

b)

hääleõigused;

c)

ostueesõigused sama klassi väärtpaberite märkimiseks pakkumisel;

d)

õigus osale emitendi kasumist;

e)

õigus osale mistahes ülejäägist likvideerimisel;

f)

tagasivõtmise sätted;

g)

konverteerimise sätted.

A-kategooria

Punkt 1.6

Uute emissioonide puhul märge otsuste, volituste ja kinnituste kohta, mille alusel aktsiad on loodud ja/või emiteeritud või mille alusel neid emiteeritakse ja/või luuakse, ning viide emiteerimise kuupäevale.

C-kategooria

Punkt 1.7

Kus ja millal aktsiad kauplemisele lubatakse või on lubatud.

C-kategooria

Punkt 1.8

Aktsiate ülekantavuse piirangute kirjeldus.

A-kategooria

Punkt 1.9

Kui see on asjakohane, siis avaldus emitendi suhtes kohaldatavate ülevõtmist käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta, mis võivad ülevõtmised nurjata. Lühikirjeldus aktsionäride õiguste ja kohustuste kohta kohustuslike ülevõtupakkumiste, väljatõrjumise või väljaostmise korral.

A-kategooria

Punkt 1.10

Märge avalike ülevõtupakkumiste kohta, mille kolmandad isikud on viimasel majandusaastal ja jooksval majandusaastal emitendi omakapitali suhtes teinud.

Märkida tuleb ka sellises pakkumises osutatud hind või vahetustingimused ja pakkumise lõpptulemus.

C-kategooria

Punkt 1.11

Järgmiste elementide võrdlus:

 

a)

olemasolevate aktsionäride osalus aktsiakapitalis ja hääleõigused enne ja pärast kapitali suurendamist avaliku pakkumise tulemusel, eeldades, et olemasolevad aktsionärid ei märgi uusi aktsiaid;

C-kategooria

b)

vara puhasväärtus aktsia kohta avalikule pakkumisele (müügipakkumisele ja/või kapitali suurendamisele) eelneva viimase bilansi seisuga ning müügihind aktsia kohta selle avaliku pakkumise raames.

C-kategooria

2. JAGU

TEAVE, MIS ESITATAKSE, KUI ALUSVARA EMITENT KUULUB SAMASSE GRUPPI

C-kategooria

Punkt 2.1

Kui alusvara emitent on samasse gruppi kuuluv üksus, tuleb selle emitendi kohta esitada kapitaliväärtpaberite registreerimisdokumendis nõutud teave, või kui see on asjakohane, siis kapitaliväärtpaberite teiseste emissioonide registreerimisdokumendis või ELi kasvuprospekti juurde kuuluvas kapitaliväärtpaberite registreerimisdokumendis nõutud teave.

A-kategooria