5.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 146/57


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/913,

29. mai 2019,

millega pikendatakse luba kasutada lantaankarbonaatoktahüdraati kasside söödalisandina ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 163/2008 (loa hoidja Bayer HealthCare AG)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatavate söödalisandite loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 163/2008 (2) on antud kümneks aastaks luba kasutada lantaankarbonaatoktahüdraati kasside söödalisandina.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 14 esitas loa hoidja taotluse pikendada luba lantaankarbonaatoktahüdraadi kasutamiseks kasside söödalisandina ning klassifitseerida kõnealune aine söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikes 2 nõutud andmed ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 29. novembri 2018. aasta arvamuses (3) järeldusele, et taotleja esitatud andmetest nähtub, et söödalisand vastab loa andmise tingimustele.

(5)

Lantaankarbonaatoktahüdraadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks pikendada kõnealuse söödalisandi loa kehtivust vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(6)

Tulenevalt lantaankarbonaatoktahüdraadi söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamisest käesoleva määruse lisas sätestatud tingimustel tuleks määrus (EÜ) nr 163/2008 kehtetuks tunnistada.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid“ kuuluva söödalisandi loa kehtivust pikendatakse kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 163/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. mai 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Komisjoni 22. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 163/2008 lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaadi (Lantharenol) lubamise kohta söödalisandina (ELT L 50, 23.2.2008, lk 3).

(3)  EFSA Journal 2018; 16(12): 5542.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: zootehnilised söödalisandid. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (vähendavad fosfori eritumist uriini kaudu)

4d1

Bayer HealthCare AG

Lantaankarbonaatoktahüdraat

Söödalisandi koostis

Lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaat

Vähemalt 85 % toimeainet lantaankarbonaatoktahüdraati

Toimeaine kirjeldus

Lantaankarbonaatoktahüdraat

La2(CO3)3·8H2O

CASi number: 6487-39-4

Analüüsimeetod  (1)

Karbonaadisisalduse määramine söödalisandis:

ühenduse meetod (määruse (EÜ) nr 152/2009 III lisa jaotis O)

Lantaanisisalduse määramine söödalisandis ja söödas:

induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES)

Kassid

1 500

7 500

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendit.

3.

Söödalisandi kasutamisjuhistes märgitakse:

„Vältida samaaegset suure fosforisisaldusega sööda tarvitamist.“

25. juuni 2029


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports