29.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 142/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/885,

5. veebruar 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave, mida peab sisaldama taotlus, mille kolmas isik esitab pädevale asutusele standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamiseks loa saamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 28 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teave, mille peab esitama kolmas isik, kes taotleb luba hinnata väärtpaberistamiste vastavust määruse (EL) 2017/2402 artiklites 19–22 või artiklites 23–26 sätestatud standardväärtpaberistamise kriteeriumidele, peaks võimaldama pädeval asutusel hinnata, kas ja mil määral vastab taotleja määruse (EL) 2017/2402 artikli 28 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

(2)

Loa saanud kolmas isik võib osutada standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamise teenust kogu liidus. Loataotluses tuleks seega esitada põhjalikud andmed kolmanda isiku, mis tahes ettevõtjate rühma, kuhu kolmas isik kuulub, ning tema tegevuse ulatuse kohta. Mis puudutab standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamist, siis peaks taotluses ära märkima osutatavate teenuste kavandatud ulatuse ja nende geograafilise katvuse.

(3)

Selleks et pädev asutus saaks oma loa andmise ressursse tõhusalt kasutada, peaks iga loataotlus sisaldama tabelit, milles on selgelt kirjas kõik esitatud dokumendid ja nende seos tingimustega, mis peavad loa saamiseks olema täidetud.

(4)

Selleks et pädev asutus saaks hinnata, kas kolmanda isiku nõutud tasud on mittediskrimineerivad ning piisavad ja asjakohased standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamise kulude katmiseks, nagu on nõutud määruse (EL) 2017/2402 artikli 28 lõike 1 punktis a, peaks kolmas isik esitama põhjaliku teabe hinnapoliitika ja -kriteeriumide ning tasustruktuuride ja -graafikute kohta.

(5)

Selleks et pädev asutus saaks hinnata, kas kolmas isik suudab tagada standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamise usaldusväärsuse ja sõltumatuse, peaks kõnealune kolmas isik esitama teabe sisekontrollide struktuuri kohta. Selleks et pädev asutus saaks hinnata, kas standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamise käigus kasutatavate kaitsemeetmete kvaliteedi tase on piisavalt kõrge tagamaks, et hindamise tulemusi ei saaks põhjendamatult mõjutada, ning hinnata, kas juhtorgani liikmed vastavad määruse (EL) 2017/2402 artikli 28 lõike 1 punktis d sätestatud nõuetele, peaks kolmas isik esitama põhjaliku teabe juhtorgani koosseisu ning iga selle liikme kvalifikatsiooni ja maine kohta.

(6)

Kolmanda isiku tulude kontsentreerumine on määrav tegur tema sõltumatuse ja usaldusväärsuse hindamisel. Tulude kontsentreerumisega on tegu siis, kui need saadakse ühelt ettevõtjalt, aga võib olla ka siis, kui need pärinevad majanduslikult seotud ettevõtjate rühmalt. Sellega seoses tuleks majanduslikult seotud ettevõtjate rühma mõista seotud (majandus)üksuste rühmana, nagu on osutatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1126/2008 (2) lisas esitatud rahvusvahelise raamatupidamisstandardi 24 („Seotud osapooli käsitleva teabe avalikustamine“) paragrahvi 9 punktis b, kus termineid „(majandus)üksus“ ja „aruandev (majandus)üksus“ tuleks käsitada viidetena „ettevõtjale“ käesoleva määruse tähenduses.

(7)

Väärtpaberistamise instrumendid on keerukad arenevad tooted, mille jaoks on vaja eriteadmisi. Selleks et pädeval asutusel oleks võimalik hinnata, kas kolmandal isikul on piisavad operatsioonide kaitsemeetmed ja sisemised protsessid standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamiseks, peaks kolmas isik esitama teabe oma töötajate vajalikku kvalifikatsiooni puudutavate menetluste kohta. Kolmas isik peaks samuti tõendama, et tema standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamise metoodika on asjakohane konkreetse väärtpaberistamise liigi puhul ning et see hõlmab varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingute/programmide ja muude väärtpaberistamiste jaoks eraldi menetlusi ja kaitsemeetmeid.

(8)

Tegevuse edasiandmine ja välisekspertide kasutamine võib tekitada kahtlusi operatsioonide kaitsemeetmete ja sisemiste protsesside usaldusväärsuse suhtes. Taotlus peaks seetõttu sisaldama konkreetset teavet tegevuse edasiandmise laadi ja ulatuse või välisekspertide kasutamise ning selle kohta, kuidas kolmas isik selliseid korraldusi haldab.

(9)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille esitas komisjonile Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi „ESMA“).

(10)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu käsitlemiseks avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kolmanda isiku andmed

1.   Määruse (EL) 2017/2402 artikli 28 lõikes 4 osutatud loataotlus peab sisaldama asjakohases ulatuses järgmist teavet:

a)

kolmanda isiku ärinimi ja õiguslik vorm;

b)

kolmanda isiku juriidilise isiku tunnus (LEI), või kui see ei ole kättesaadav, mõni muu kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt nõutav isiku tuvastamist võimaldav tunnus;

c)

kolmanda isiku juriidiline aadress ja olemasolu korral tema liidus asuvate kontorite aadressid;

d)

kolmanda isiku veebisaidi universaalne ressursilokaator (URL);

e)

väljavõte asjakohasest äri- või kohturegistrist või muus vormis tõend kolmanda isiku registrijärgse asukoha ja äritegevuse valdkonna kohta taotluse esitamise kuupäeva seisuga;

f)

kolmanda isiku põhikiri või muu põhikirjajärgne dokument, milles kinnitatakse, et kolmas isik hindab väärtpaberistamiste vastavust määruse (EL) 2017/2402 artiklites 19–22 või artiklites 23–26 sätestatud kriteeriumidele („standardväärtpaberistamise nõuete täitmine“);

g)

kolmanda isiku kõige hilisem raamatupidamise aastaaruanne, sealhulgas individuaalne ja konsolideeritud raamatupidamisaruanne, kui see on kättesaadav, ning kui kolmanda isiku raamatupidamisaruannete suhtes tuleb teha kohustuslikku auditit, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ (4) artikli 2 punktis 1, siis nende raamatupidamisaruannete auditi aruanne;

h)

taotlusega seoses määratud kontaktisiku nimi, ametinimetus, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber (telefoninumbrid);

i)

loetelu liikmesriikidest, kus kolmas isik kavatseb osutada standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrolli teenuseid;

j)

loetelu nendest väärtpaberistamise liikidest, mille puhul kolmas isik kavatseb osutada standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrolli teenuseid, eristades varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehinguid/programme ja muid väärtpaberistamisi;

k)

kirjeldus mis tahes muude kui standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrolli teenuste kohta, mida kolmas isik osutab või kavatseb osutada;

l)

loetelu isikutest, kellele kolmas isik osutab nõustamis-, auditi- või samaväärseid teenuseid.

2.   Loataotlusega koos tuleb esitada järgmised dokumendid:

a)

loetelu, mis sisaldab iga sellise isiku või üksuse nime ja tegevuskoha aadressi, kellele kuulub vähemalt 10 % kolmanda isiku kapitalist või vähemalt 10 % tema hääleõigustest või kelle osalus võimaldab avaldada kolmandale isikule olulist mõju, märkides ära järgmise:

i)

hoitava kapitali ja hääleõiguste osakaal ning vajaduse korral sellise korra kirjeldus, mis võimaldab isikul või üksusel avaldada kolmanda isiku juhtimisele olulist mõju;

ii)

punktis a osutatud isikute ja üksuste äritegevuse laad;

b)

loetelu, mis sisaldab iga sellise üksuse nime ja tegevuskoha aadressi, milles punktis a osutatud isikule või üksusele kuulub vähemalt 20 % kapitalist või hääleõigustest, ning kõnealuste üksuste tegevuse kirjeldus;

c)

1. lisas esitatud täidetud tabel.

3.   Kui kolmandal isikul on emaettevõtja, tuleb lõikes 1 osutatud taotluses märkida, kas vahetu emaettevõtja või kõrgeima tasandi emaettevõtja omab luba, on registreeritud või kas tema üle tehakse järelevalvet, ning kui see on nii, siis mis tahes seotud viitenumber ja vastutava järelevalveasutuse nimi.

4.   Kui kolmandal isikul on tütarettevõtjad või filiaalid, tuleb loataotluses märkida nende tütarettevõtjate või filiaalide nimed ja tegevuskoha aadressid ning kirjeldada iga tütarettevõtja või filiaali äritegevuse valdkondi.

5.   Loataotlus peab sisaldama skeemi, millel on näidatud omandisuhted kolmanda isiku, selle emaettevõtja ja kõrgeima tasandi emaettevõtja, selle tütarettevõtjate ja sidusettevõtjate ning mis tahes muude isikute ja üksuste vahel, kes on seotud direktiivi 2006/43/EÜ artikli 2 punktis 7 määratletud võrgustikuga. Skeemil tuleb ära märkida ettevõtjate täisnimi, nende juriidilise isiku tunnus (LEI), või kui see ei ole kättesaadav, mõni muu kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt nõutav isiku tuvastamist võimaldav tunnus, nende õiguslik vorm ja tegevuskoha aadress.

Artikkel 2

Organisatsiooniline struktuur ja juhtorgani koosseis

1.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama kolmanda isiku sisejuhtimise põhimõtteid ning tema juhtorgani, sõltumatute direktorite ning olemasolu korral tema juhtorgani komiteede või allstruktuuride töökorda.

2.   Artiklis 1 osutatud taotluses tuleb nimetada juhtorgani liikmed, sealhulgas sõltumatud direktorid, ja vajaduse korral komiteede või muude kõnealuse juhtorgani allstruktuuride liikmed. Taotluses tuleb kirjeldada juhtorgani iga liikme, sealhulgas sõltumatute direktorite ametikohta juhtorganis, selle ametikoha juurde kuuluvaid kohustusi ja nende kohustuste täitmiseks määratud aega.

3.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama kolmanda isiku organisatsioonilise struktuuri üksikasjalikku skeemi, millel on selgelt näidatud kõnealuse kolmanda isiku juhtorgani iga liikme roll. Kui kolmas isik osutab või kavatseb osutada muid kui standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrolli teenuseid, tuleb organisatsioonilist struktuuri kujutaval skeemil nimetada kõnealuste teenuste eest vastutavad juhtorgani liikmed ja nende kohustused.

4.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama juhtorgani iga liikme kohta järgmist teavet:

a)

iga liikme elulookirjeldus, mis sisaldab järgmist:

i)

ülevaade liikme asjakohasest haridusest;

ii)

liikme täielik töökäik koos asjakohaste kuupäevade, ametikohtade ja nende kirjeldusega;

iii)

liikme kutsekvalifikatsioonid, nende omandamise kuupäevad ning vajaduse korral asjakohase kutseühenduse liikmesus;

b)

andmed süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, eelkõige ametliku karistusregistri tõendi kujul;

c)

liikme allkirjastatud avaldus, milles on märgitud, kas:

i)

reguleeriv asutus, valitsusasutus, amet või kutseühendus on tema suhtes teinud distsiplinaarmenetluses negatiivse otsuse;

ii)

kohus on tsiviilkohtumenetluses tuvastanud tema kohta negatiivseid asjaolusid, kaasa arvatud seoses väärkäitumise või pettusega äritegevuse juhtimisel;

iii)

ta on olnud sellise ettevõtja juhtorgani (nõukogu või kõrgema juhtkonna) liige, kelle registreerimise või tegevusloa on reguleeriv asutus, valitsusasutus või amet tühistanud;

iv)

talt on võetud õigus tegutseda valdkonnas, milleks on tarvis reguleeriva asutuse, valitsusasutuse, ameti või kutseühenduse registreeringut või tegevusluba;

v)

ta on olnud sellise ettevõtja juhtorgani liige, kes on muutunud maksejõuetuks või likvideeritud ajal, kui ta kuulus selle ettevõtja juhtorganisse, või ühe aasta jooksul pärast seda, kui ta lahkus sellelt ametikohalt;

vi)

ta on olnud sellise ettevõtja juhtorgani liige, kelle suhtes reguleeriv asutus, valitsusasutus, amet või kutseühendus on teinud negatiivse otsuse või määranud karistuse;

vii)

tema suhtes kehtib direktorina töötamise keeld, keeld töötada mis tahes juhtival ametikohal, ta on vabastatud töölt või muult ettevõtja ametikohalt kohustuste rikkumise või ametiseisundi kuritarvitamise tõttu;

viii)

reguleeriv asutus, valitsusasutus, amet või kutseühendus on teda muul viisil trahvinud, tema tegevuse peatanud, keelanud tal töötada teataval ametikohal või kohaldanud tema suhtes muid karistusi, kaasa arvatud seoses pettuse või omastamisega;

ix)

tema suhtes on pooleli uurimine või kohtu-, haldus-, distsiplinaar- või muu menetlus, mille reguleeriv asutus, valitsusasutus, amet või kutseühendus on algatanud, sealhulgas seoses pettuse või omastamisega;

d)

allkirjastatud deklaratsioon mis tahes võimaliku huvide konflikti kohta, mis võib liikmel tekkida oma ülesannete täitmisel, ja kuidas neid konflikte hallataks, kaasa arvatud loetelu kõikidest ametikohtadest muudes äriühingutes;

e)

kui see ei ole juba punkti a alusel esitatud, siis liikme teadmised ja kogemused, mis on asjakohased seoses standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrolli teenuste osutamisega kolmanda isiku poolt, ning eelkõige eri liiki väärtpaberistamisega või erinevate aluspositsioonide väärtpaberistamisega seotud teadmised ja kogemused.

5.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama iga sõltumatu direktori kohta järgmist teavet:

a)

tõendus direktori sõltumatuse kohta juhtorganis;

b)

mis tahes varasem või praegune äri-, töö- või muu suhe, mis tekitab või võib tekitada võimaliku huvide konflikti;

c)

mis tahes äri-, perekondlik või muu suhe kolmanda isiku, selle kontrolliva aktsionäri või kummagi juhtorganiga, mis tekitab või võib tekitada võimaliku huvide konflikti.

Artikkel 3

Äriühingu üldjuhtimine

Kui kolmas isik järgib sõltumatute direktorite ametisse nimetamisel ja nende ülesannete kindlaksmääramisel ning huvide konfliktide haldamisel äriühingu üldjuhtimise käitumisjuhendit, tuleb artiklis 1 osutatud taotluses nimetada kõnealune juhend ja selgitada kolmanda isiku mis tahes kõrvalekaldumist sellest juhendist.

Artikkel 4

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

1.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama üksikasjalikku teavet taotleja huvide konfliktide haldamise sisekontrollisüsteemide kohta, sealhulgas kolmanda isiku vastavuskontrolli funktsiooni ja riski hindamise korra kirjeldust.

2.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama teavet põhimõtete ja menetluste kohta, mille alusel tehakse kindlaks, hallatakse, kõrvaldatakse, leevendatakse ja avalikustatakse olemasolevaid või võimalikke huvide konflikte ja ohte, mis ähvardavad kolmanda isiku sõltumatust standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrollimisel.

3.   Artiklis 1 osutatud taotluses tuleb kirjeldada mis tahes muid meetmeid ja kontrolle, mida kohaldatakse eesmärgiga tagada huvide konfliktide asjakohane ja õigeaegne kindlakstegemine, haldamine ja avalikustamine.

4.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama ajakohastatud ülevaadet mis tahes võimalikest või olemasolevatest huvide konfliktidest, mille kolmas isik on kindlaks teinud vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 28 lõike 1 punktile f, ning see peab hõlmama järgmist:

a)

kirjeldus mis tahes tegelike või võimalike huvide konfliktide kohta, mis on seotud kolmanda isiku, tema aktsionäride, omanike või liikmete, juhtorgani liikmete, juhtide, kolmanda isiku töötajate või mis tahes muu füüsilise isikuga, kelle teenuseid kolmandal isikul on võimalik kasutada või kelle teenuste üle on kolmandal isikul kontroll;

b)

kirjeldus mis tahes tegelike või võimalike huvide konfliktide kohta, mis tulenevad kolmanda isiku olemasolevatest või kavandatavatest ärisuhetest, sealhulgas mis tahes olemasolevatest või kavandatavatest tegevuse edasiandmise kokkulepetest või kolmanda isiku muust tegevusest.

5.   Artiklis 1 osutatud taotluses tuleb esitada üksikasjalik teave põhimõtete ja menetluste kohta, mille eesmärk on tagada, et kolmas isik ei osuta mingil kujul nõustamis-, auditi- või samaväärseid teenuseid sellises väärtpaberistamises osalevale väärtpaberistamise tehingu algatajale, sponsorile või väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale, mille vastavust standardväärtpaberistamise nõuetele kolmas isik hindab.

6.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama üksikasjalikku teavet järgmise kohta:

a)

tulu muudelt teenustelt, mis ei ole seotud standardväärtpaberistamisega, eristades väärtpaberistamisega mitteseotud teenustelt ja väärtpaberistamisega seotud teenustelt saadud tulu, igal taotluse esitamise kuupäevale eelnenud kolmel aruandeaastal, või kui need andmed ei ole kättesaadavad, alates kolmanda isiku asutamisest;

b)

kui suure osa moodustab hinnanguliselt standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamisest saadav tulu prognoositavast kogutulust järgmisel kolmeaastasel võrdlusperioodil.

7.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama asjakohasel juhul järgmist teavet ühelt ettevõtjalt või ettevõtjate rühmalt saadud tulu kontsentreerumise kohta:

a)

teave mis tahes ettevõtja või majanduslikult seotud ettevõtjate rühma kohta, kellelt saadud tulu moodustas üle 10 % kolmanda isiku kogutulust igal taotluse esitamise kuupäevale eelnenud kolmel aruandeaastal, või kui need andmed ei ole kättesaadavad, alates kolmanda isiku asutamisest;

b)

avaldus selle kohta, kas teatud ettevõtjalt või majanduslikult seotud ettevõtjate rühmalt prognoositakse saada vähemalt 10 % kolmanda isiku prognoositud tulust standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrollimise valdkonnas igal järgmisel kolmel aastal.

8.   Kui see on kohaldatav, peab artiklis 1 osutatud taotlus sisaldama hinnangut selle kohta, kuidas lõike 7 kohaselt kindlaks tehtud ettevõtjalt või majanduslikult seotud ettevõtjate rühmalt saadud tulu kontsentreerumine on kooskõlas lõikes 2 osutatud kolmanda isiku põhimõtete ja menetlustega, mille eesmärk on tagada standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrolli sõltumatus.

Artikkel 5

Tasude struktuur

1.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama teavet standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrolli teenuste hinnapoliitika kohta ning hõlmama kõike järgmist:

a)

standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrolli teenuste hinnakriteeriumid ja tasustruktuur või -graafik iga väärtpaberistamise liigi puhul, mille jaoks selliseid teenuseid osutatakse (eristades varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisi ja programme ning muid väärtpaberistamisi), sealhulgas kõik sisesuunised või -menetlused, millega reguleeritakse seda, kuidas kasutatakse hinnakriteeriume individuaalsete tasude kindlaksmääramiseks või kehtestamiseks;

b)

teave meetodite kohta, mida kasutatakse standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrollimisel tekkivate mis tahes konkreetsete kulude, sealhulgas kõnealuse teenuse osutamisega seotud lisakulude (sh transport ja majutus) kirjendamiseks, ning kui kolmas isik kavatseb osa teenuse osutamisest edasi anda, ülevaade sellest, kuidas tegevuse edasiandmist hinnakriteeriumides arvesse tuleb võtta;

c)

üksikasjalik kirjeldus mis tahes kehtestatud menetluste kohta, mille alusel võib muuta tasusid või kalduda kõrvale tasugraafikust, sealhulgas mis tahes sagedase kasutamise programmi raames;

d)

üksikasjalik kirjeldus mis tahes kehtestatud menetluste või sisekontrollide kohta, mille abil tagatakse hinnapoliitika järgimine ja jälgitakse sellest kinnipidamist, sealhulgas mis tahes menetlused või sisekontrollid, mille käigus jälgitakse konkreetsete tasude muutumist aja jooksul ja eri klientide lõikes, kellele standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrolli teenuseid osutatakse;

e)

üksikasjalik kirjeldus mis tahes protsesside kohta, mille eesmärk on vaadata läbi ja ajakohastada nii kuluarvestussüsteemi kui ka hinnapoliitikat;

f)

üksikasjalik kirjeldus mis tahes menetluste ja sisekontrollide kohta, mis puudutavad andmete säilitamist seoses tasugraafikute, konkreetsete kohaldatud tasude või kolmanda isiku hinnapoliitika muudatustega.

2.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama teavet järgmise kohta:

a)

kas tasud määratakse kindlaks enne standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrolli teenuse osutamist;

b)

kas ettemakstud tasud on tagastamatud;

c)

kõik operatsioonide kaitsemeetmed, mille eesmärk on tagada, et kolmanda isiku ning väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsori või väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja vahelised lepingulised kokkulepped standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrolli teenuste osutamiseks ei sisalda lepingulist lõpetamisklauslit ega sätesta, et juhul, kui standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamise tulemusena selgub, et väärtpaberistamine ei vasta standardväärtpaberistamise kriteeriumidele, on tegu lepingu rikkumise või täitmata jätmisega.

Artikkel 6

Standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamise eesmärgil kohaldatavad operatsioonide kaitsemeetmed ja sisemised protsessid

1.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama üksikasjalikku kokkuvõtet kõigist põhimõtetest, menetlustest ja juhenditest, mis puudutavad kontrolle ja operatsioonide kaitsemeetmeid, mis on kehtestatud eesmärgiga tagada, et standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamine kolmanda isiku poolt on sõltumatu ja usaldusväärne.

2.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama kogu teavet, mis näitab, et kolmas isik on kehtestanud operatsioonide kaitsemeetmed ja sisemised protsessid, mis võimaldavad tal standardväärtpaberistamise nõuete täitmist nõuetekohaselt hinnata, sealhulgas peab taotlus sisaldama järgmist:

a)

töötajate arv, mis on arvutatud täistööaja ekvivalendi alusel, liigitatuna kolmanda isiku ametikohtade liikide kaupa;

b)

üksikasjad kolmanda isiku kehtestatud põhimõtete ja menetluste kohta järgmistes küsimustes:

i)

töötajate sõltumatus;

ii)

töölepingute lõpetamine, sealhulgas mis tahes meetmed, mille eesmärk on tagada standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamise sõltumatus ja usaldusväärsus töösuhte lõpetamise korral, sealhulgas põhimõtted ja menetlused, mille alusel peetakse teiste ettevõtjatega läbirääkimisi tulevaste töölepingute üle standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrollimisega otseselt seotud töötajate hankimiseks;

iii)

standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrollimisega otseselt seotud töötajatele esitatavad kvalifikatsiooninõuded, eristatuna ametikoha liigi järgi;

iv)

põhimõtted, mille alusel pakutakse standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrollimisega otseselt seotud töötajatele koolitus- ja arenguvõimalusi;

v)

standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrollimisega otseselt seotud töötajate tulemuslikkuse hindamise ja tasustamise põhimõtted;

c)

selliste meetmete kirjeldus, mille kolmas isik on kehtestanud selleks, et vähendada riski, et standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrollimisel tuginetakse liigselt mis tahes konkreetsele töötajale;

d)

järgmine teave, kui kolmas isik annab standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamisel tegevuse edasi või kasutab väliseksperte:

i)

andmed tegevuse edasiandmist ja välisekspertide kaasamist puudutavate põhimõtete ja menetluste kohta;

ii)

kirjeldus tegevuse edasiandmise korra kohta, mille kolmas isik on sisse seadnud või mida ta kavandab, koos kõnealust korda reguleerivate lepingute koopiatega;

iii)

välisekspertide osutatavate teenuste kirjeldus, sealhulgas nende teenuste ulatus ning tingimused, mille alusel neid teenuseid tuleks osutada;

iv)

üksikasjalik selgitus selle kohta, kuidas kolmas isik kavatseb välja selgitada, hallata ja jälgida tegevuse edasiandmisest tulenevaid mis tahes riske, ning standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamise sõltumatuse tagamiseks kehtestatud kaitsemeetmete kirjeldus;

e)

lõike 2 punktis b ja lõike 2 punkti d alapunktis i osutatud põhimõtete või menetluste rikkumise korral kasutatavate meetmete kirjeldus;

f)

mis tahes sellise poliitika kirjeldus, mille alusel teatatakse pädevale asutusele lõike 2 punktis b ja lõike 2 punkti d alapunktis i osutatud põhimõtete või menetluste olulisest rikkumisest või mis tahes muust faktist, sündmusest või asjaolust, mis tõenäoliselt kujutab endast kolmandale isikule loa andmise tingimuste rikkumist;

g)

mis tahes sellise korra kirjeldus, mis on kehtestatud tagamaks, et asjaomased isikud on teadlikud lõike 2 punktis b ja lõike 2 punkti d alapunktis i osutatud põhimõtetest ja menetlustest, ning kõnealuste põhimõtete ja menetluste järelevalve, läbivaatamise ja ajakohastamisega seotud korra kirjeldus.

3.   Artiklis 1 osutatud taotlus peab sisaldama iga väärtpaberistamise liigi kohta, mille puhul kolmas isik kavatseb osutada standardväärtpaberistamise nõuete täitmise kontrolli teenuseid, järgmist teavet:

a)

kohaldatava standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamise metoodika kirjeldus, sealhulgas selle hindamise kvaliteedi tagamise menetluste ja metoodika kirjeldus;

b)

väärtpaberistamise tehingu algatajale, sponsorile või väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale esitatava hindamistulemuste aruande näidis.

Artikkel 7

Taotluse vorm

1.   Kolmas isik annab igale dokumendile, mille ta esitab pädevale asutusele osana oma taotlusest, kordumatu viitenumbri.

2.   Kolmas isik esitab oma taotluses põhjendatud selgituse käesoleva määruse mis tahes nõude kohta, mis tema hinnangul ei ole kohaldatav.

3.   Artiklis 1 osutatud taotlusele lisatakse kolmanda isiku juhtorgani liikme allkirjastatud kiri, milles kinnitatakse, et:

a)

esitatud teave on taotluse esitamise kuupäeva seisuga talle teadaolevalt õige ja täielik;

b)

taotleja ei ole ei direktiivi 2002/87/EÜ (5) artikli 2 punktis 4 määratletud reguleeritud üksus ega määruse (EÜ) nr 1060/2009 (6) artikli 3 lõike 1 punktis b määratletud reitinguagentuur.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. veebruar 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 28.12.2017, lk 35.

(2)  Komisjoni 3. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1126/2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (ELT L 320, 29.11.2008, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 1).


LISA

Dokumendiviited

Käesoleva määruse artikkel

Dokumendi kordumatu viitenumber

Dokumendi pealkiri

Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus