24.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 138/74


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/840,

12. märts 2019,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/273 Kanadast pärit veini impordi osas ning vabastatakse jaemüüjad sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri pidamisest

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) ja eelkõige selle artikli 89 punkti a ja artikli 147 lõike 3 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2018/273 (2) on kehtestatud määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad liidus vabasse ringlusse lubatud imporditud veinitoodete saatedokumentide kohta.

(2)

Euroopa Ühenduse ja Kanada vahel sõlmitud veinide ja piiritusjookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe (3) (edaspidi „kokkulepe“) artiklis 23 on sätestatud, et Kanadast pärit veine, mis on toodetud mõne VI lisas loetletud pädeva asutuse järelevalve ja kontrolli all, võib importida liidu õigusaktides ettenähtud lihtsustatud sertifitseerimist käsitlevate sätete kohaselt. Delegeeritud määruse (EL) 2018/273 artikli 26 kohaselt võivad kolmandate riikide veinitootjad koostada ja allkirjastada sertifitseerimisdokumendi, tingimusel et üks kõnealuste kolmandate riikide pädevatest asutustest on andnud tootjatele individuaalse heakskiidu ja kontrollib nende tegevust. Kokkuleppe artikli 23 rakendamiseks tuleks delegeeritud määrust (EL) 2018/273 muuta, et lisada säte, mis võimaldab kõnealuse määruse artiklis 26 sätestatud lihtsustatud korra kasutamist Kanadast pärit veinide impordil liitu.

(3)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 147 lõikega 2 on ette nähtud, et füüsilised või juriidilised isikud, kes valdavad seoses oma ettevõtlustegevusega veinisektori tooteid, peavad kõnealuste toodete kohta kauba sissetulemise ja väljaminemise registreid. Delegeeritud määruses (EL) 2018/273 on tehtud teatavatele ettevõtjate kategooriatele erand kõnealuse kohustuse täitmisest. Kõnealuse erandi eesmärk on vähendada selliste ettevõtjate ebaproportsionaalset halduskoormust, kes müüvad või omavad veinitooteid väikeses koguses. Erand ei ole siiski ette nähtud jaemüüjatele, kelle tegevusala hõlmab väikestes kogustes veini või virde müüki.

(4)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 436/2009, (4) mis tunnistati kehtetuks delegeeritud määrusega (EL) 2018/273, vabastati jaemüüjad sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri pidamise kohustusest. Sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri pidamise kohustus on jaemüüjate jaoks märkimisväärne halduskoormus, samas ei vähenda jaemüüjatele tehtav erandi taastamine veinitoodete jälgitavuse rahuldavat taset. Seetõttu oleks vaja muuta määrust (EL) 2018/273, et teha jaemüüjatele erand sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri pidamise kohustusest.

(5)

Kuna käesoleva määrusega taastatakse erand, mis tehti määruse (EÜ) nr 436/2009 alusel, tuleks vältida olukorda, kus jaemüüjal tekib kohustus pidada sissetulevate ja väljaminevate kaupade registrit ajavahemikul, mil delegeeritud määrus (EL) 2018/273 kehtib, kuid käesolev muudatus ei ole veel jõustunud. Seepärast ja õiguskindluse huvides tuleks erandit kohaldada tagasiulatuvalt alates delegeeritud määruse (EL) 2018/273 jõustumisest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) 2018/273 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 28 lõikele 1 lisatakse punkt c:

„c)

jaemüüjad.“

2)

VII lisa IV osa B-jagu asendatakse järgmisega:

„B.

Artiklis 26 osutatud kolmandate riikide loetelu:

Ameerika Ühendriigid

Austraalia

Kanada

Tšiili“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 lõiget 1 kohaldatakse alates 3. märtsist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

(2)  Komisjoni 11. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/273, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 viinapuude istutuseks antavate lubade süsteemi, istandusregistri, saatedokumentide ja sertifitseerimise, sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri, kohustuslike deklaratsioonide, teavituste ja teabe avaldamise osas, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 asjakohase kontrolli ja karistuste osas ning millega muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 555/2008, (EÜ) nr 606/2009 ja (EÜ) nr 607/2009 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 436/2009 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/560 (ELT L 58, 28.2.2018, lk 1).

(3)  Euroopa Ühenduse ja Kanada vaheline veine ja piiritusjooke käsitlev 16. septembri 2003. aasta kokkulepe („Veine ja piiritusjooke käsitlev 2003. aasta kokkulepe“), mida on muudetud ning mis on inkorporeeritud laiaulatuslikku majandus- ja kaubanduslepingusse (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel (ELT L 11, 14.1.2017, lk 23).

(4)  Komisjoni 26. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 436/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses istandusregistriga, kohustuslike deklaratsioonide esitamise ja turu jälgimiseks vajaliku teabe kogumisega, toodete veo saatedokumentidega ning veinisektoris peetavate registritega (ELT L 128, 27.5.2009, lk 15).