29.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/815,

17. detsember 2018,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks ühtne elektrooniline aruandlusvorming

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2004/109/EÜ kohaselt peavad emitendid, kelle väärtpaberid on lubatud kauplemisele reguleeritud turul, avaldama oma majandusaasta aruanded.

(2)

Emitendid peaksid koostama majandusaasta aruanded XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) vormingus. XHTMLi puhul ei ole vaja spetsiaalseid mehhanisme, et muuta see inimloetavaks. XHTML on omandiõigusega hõlmamata elektrooniline aruandlusvorming ja vabalt kasutatav.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (2) on ette nähtud, et äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse liikmesriigi õigust ja kelle väärtpaberid on lubatud kauplemisele mõne liikmesriigi reguleeritud turul, peavad koostama oma konsolideeritud finantsaruanded vastavalt määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt vastu võetud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele, mida tavaliselt nimetatakse rahvusvahelisteks finantsaruandlusstandarditeks (IFRS). Komisjoni otsuses 2008/961/EÜ (3) on sätestatud, et kolmanda riigi emitent, kelle väärtpaberid on noteeritud liidus, võib koostada oma konsolideeritud raamatupidamisaruanded vastavalt IFRSile, mille on välja andnud Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB).

(4)

IFRSi vastuvõtmise ja kasutamise eesmärk on tagada finantsaruannete kõrgetasemeline läbipaistvus ja võrreldavus. Selleks et hõlbustada nende kättesaadavust, analüüsi ja võrreldavust, tuleks majandusaasta aruandes sisalduvad konsolideeritud finantsaruanded, mis on koostatud vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt vastu võetud IFRSile või IASB välja antud IFRSile (mõlemad edaspidi „IFRSi kohased konsolideeritud finantsaruanded“), märgistada, kasutades XBRLi (eXtensible Business Reporting Language). XBRL on masinloetav ja võimaldab suure hulga teabe automatiseeritud tarbimist. XBRL on tuntud ja kasutusel mitmetes jurisdiktsioonides ning on praegu ainus asjakohane finantsaruannete märgistamise keel.

(5)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) tehtud kulude-tulude analüüs toetas Inline XBRL kasutamist XBRL-märgistuse integreerimiseks XHTML-dokumentidesse. Seega tuleks kasutada Inline XBRL-tehnoloogiat.

(6)

XBRL-märgistuskeele kasutamine hõlmab taksonoomia kasutamist, et muundada inimloetav tekst masinloetavaks teabeks. IFRSi sihtasutuse poolt kättesaadavaks tehtud IFRSi taksonoomia on väljakujunenud taksonoomia, mis on mõeldud IFRSi kohase avalikustatava teabe märgistamiseks. IFRSi taksonoomia kasutamine hõlbustab selliste finantsaruannete märgistuse võrreldavust, mis on koostatud vastavalt IFRSile ülemaailmsel tasandil. Seega peaks ühtse elektroonilise aruandlusvormingu puhul kasutatav põhitaksonoomia lähtuma IFRSi taksonoomiast ja olema selle laiendus.

(7)

Selleks et võtta arvesse võimalikku tulevast IFRSi vastuvõtmist vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002, XBRLi tehniliste kirjelduste muudatusi või muid tehnilisi suundumusi või et laiendada kohustuslikke majandusaasta aruande teabe märgistamise nõudeid, tuleks käesoleva määruse sätteid ESMA koostatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude alusel perioodiliselt ajakohastada.

(8)

XBRL-märgistuskeele kasutamise taksonoomiale on juurdepääs elektrooniliste XBRL-failide („XBRL-taksonoomiafailid“) vormis, milles on struktuurselt esitatud elemendid, mis sisuliselt moodustavad põhitaksonoomia. Elementide hierarhia ja asjakohased andmeliigid tuleks teha emitentidele kättesaadavaks inimloetaval kujul käesolevas määruses. Selleks et hõlbustada majandusaasta aruannetele juurdepääsu ning nende analüüsi ja võrdlemist tegelikkuses, on väga oluline, et emitendid kasutavad XBRL-taksonoomiafaile, mis on kooskõlas kõigi ajaomaste tehniliste ja õiguslike nõuetega. Et lihtsustada selle eesmärgi saavutamist, peaks ESMA avaldama oma veebisaidil XBRL-taksonoomiafailid masinloetavas ja vabalt allalaaditavas vormingus.

(9)

Läbipaistvuse, kättesaadavuse, analüüsitavuse ja võrreldavuse huvides peaksid emitendid juhul, kui liikmesriikide õigusega on lubatud või ette nähtud muude majandusaasta aruannete kui IFRSi kohased konsolideeritud finantsaruanded osade märgistamine, kõnealuste osade märgistamisel kasutama XBRL-märgistuskeelt ja sobivat taksonoomiat, mis on selleks ette nähtud liikmesriigis, kus nad on asutatud.

(10)

Läbipaistvuse, kättesaadavuse, analüüsitavuse ja võrreldavuse huvides peaks emitentidel olema võimalus märgistada avalikustatav teave oma IFRSi kohastes konsolideeritud finantsaruannetes nii üksikasjalikult kui tehniliselt võimalik. Samadel põhjustel tuleks sätestada ka märgistuse minimaalse nõutava üksikasjalikkuse kohustuslikud standardid. Seoses IFRSi kohaste konsolideeritud finantsaruannete peamiste finantsaruannetega tuleks kohaldada üksikasjaliku märgistuse standardit, nii et kõnealused peamised finantsaruanded oleksid täielikult märgistatud. Seoses IFRSi kohaste konsolideeritud finantsaruannete lisadega tuleks kohaldada plokipõhist märgistamist, mille puhul märgistatakse lisade terved jaod ühtsete taksonoomiaelementidega. Plokipõhise märgistamise nõue ei tohiks siiski piirata emitentide õigust märgistada IFRSi põhiste konsolideeritud finantsaruannete lisad üksikasjalikumalt.

(11)

Selleks et hõlbustada ühtse elektroonilise aruandlusvormingu tulemuslikku rakendamist, tuleks ette näha Inline XBRL-tehnoloogia kasutamise üksikasjalikud sätted. Selleks et aidata emitentidel ja tarkvarafirmadel välja töötada tarkvara majandusaasta aruannete koostamiseks kooskõlas käesoleva määruse kohustuslike nõuetega, peaks ESMA andma suuniseid üldistes küsimustes, millega puututakse kokku Inline XBRL-põhidokumentide koostamisel.

(12)

Nagu on sätestatud direktiivi 2004/109/EÜ artikli 4 lõikes 7, tuleks käesolevat määrust kohaldada majandusaasta aruannete suhtes, mis sisaldavad finantsaruandeid 1. jaanuaril 2020 või pärast seda algavate majandusaastate kohta. Selleks et hõlbustada masinloetavas vormingus finantsaruandluse sujuvat rakendamist ja eelkõige anda emitentidele piisavalt aega XBRL-tehnoloogia kasutamisega kohanemiseks, tuleks finantsaruannete lisade kohustuslikku märgistust kohaldada üksnes 1. jaanuaril 2022 või pärast seda algavate majandusaastate aastaaruannete suhtes.

(13)

Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(14)

Käesoleva määruse aluseks olevate regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu väljatöötamisel tegi ESMA korrapärast ja tihedat koostööd Euroopa Pangandusjärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega, et võtta arvesse pangandus-, finantsvahendus- ja kindlustussektori eripärasid, et tagada sektoriülene järjepidevus ja jõuda ühisseisukohtadele.

(15)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid, küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (4) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult ja teinud testid reaaltingimustes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega määratakse kindlaks direktiivi 2004/109/EÜ artikli 4 lõikes 7 osutatud ühtne elektrooniline aruandlusvorming, mida emitendid peavad kasutama majandusaasta aruannete koostamisel.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1)   „põhitaksonoomia“– VI lisas sätestatud taksonoomiaelementide ja järgmiste lingikogumite kombinatsioon:

a)

esituse lingibaas, mis rühmitab taksonoomiaelemendid;

b)

arvutuse lingibaas, mis kajastab taksonoomiaelementidevahelisi aritmeetilisi suhteid;

c)

nimetuse lingibaas, mis kirjeldab iga taksonoomiaelemendi tähendust;

d)

määratluse lingibaas, mis kajastab põhitaksonoomiaelementide mõõtsuhet;

(2)   „laiendtaksonoomia“– emitendi loodud taksonoomiaelementide ja järgmiste lingikogumite kombinatsioon:

a)

esituse lingibaas, mis rühmitab taksonoomiaelemendid;

b)

arvutuse lingibaas, mis kajastab taksonoomiaelementidevahelisi aritmeetilisi suhteid;

c)

nimetuse lingibaas, mis kirjeldab iga taksonoomiaelemendi tähendust;

d)

määratluse lingibaas, mis tagab tuleneva XBRL-põhidokumendi dimensionaalse kehtivuse laiendtaksonoomia suhtes;

(3)   „IFRSi kohased konsolideeritud finantsaruanded“– konsolideeritud finantsaruanded, mis on koostatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt vastu võetud IFRSile või vastavalt otsuse 2008/961/EÜ artikli 1 esimese lõigu punkti a kohasele IFRSile.

Artikkel 3

Ühtne elektrooniline aruandlusvorming

Emitendid koostavad majandusaasta aruanded XHTML-vormingus.

Artikkel 4

IFRSi kohaste konsolideeritud finantsaruannete märgistamine

1.   Kui majandusaasta aruanded hõlmavad IFRSi kohaseid konsolideeritud finantsaruandeid, märgistavad emitendid kõnealused konsolideeritud finantsaruanded.

2.   Emitendid märgistavad vähemalt II lisas kindlaks määratud avalikustatava teabe, kui kõnealune teave on esitatud IFRSi kohastes konsolideeritud finantsaruannetes.

3.   Emitendid võivad lisaks märgistada muu IFRSi kohastes konsolideeritud finantsaruannetes esitatud avalikustatava teabe kui lõikes 2 kindlaks määratud teave.

4.   Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud märgistuste puhul kasutavad emitendid XBRL-märgistuskeelt ja taksonoomiat, mille elemendid vastavad põhitaksonoomias ette nähtud elementidele. Kui vastavalt IV lisa punktile 4 ei ole asjakohane kasutada põhitaksonoomiaelemente, loovad emitendid laiendtaksonoomiaelemendid, nagu on ette nähtud IV lisas.

Artikkel 5

Majandusaasta aruande muude osade märgistamine

1.   Liikmesriikides asutatud emitendid võivad märgistada kõik muude majandusaasta aruannete kui artiklis 4 sätestatud aruanded osad, kui nad kasutavad XBRL-märgistuskeelt ja nende osade puhul sobivat taksonoomiat ja kui liikmesriik, kus nad on asutatud, on kõnealuse taksonoomia ette näinud.

2.   Kolmandates riikides asutatud emitendid ei märgista muude majandusaasta aruannete kui IFRSi kohased konsolideeritud finantsaruanded osasid.

Artikkel 6

Ühtsed märgistuseeskirjad

Artiklite 4 ja 5 kohase märgistamise korral järgivad emitendid järgmist:

a)

märgistuse integreerimine XHTML-vormingus majandusaasta aruannetesse, kasutades III lisas esitatud Inline XBRL tehnilist kirjeldust;

b)

IV lisas esitatud märgistamis- ja esitamisnõuded.

Artikkel 7

XBRL taksonoomiafailid

ESMA võib avaldada masinloetavad ja vabalt allalaaditavad XBRL taksonoomiafailid, mis põhinevad põhitaksonoomial. Kõnealused failid vastavad V lisas sätestatud kriteeriumidele.

Artikkel 8

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse majandusaasta aruannete suhtes, mis sisaldavad 1. jaanuaril 2020 või pärast seda algavate majandusaastate finantsaruandeid.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 390, 31.12.2004, lk 38.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).

(3)  Komisjoni 12. detsembri 2008. aasta otsus 2008/961/EÜ teatavate kolmanda riigi raamatupidamisstandardite ja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kasutamise kohta konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamisel kolmandate riikide väärtpaberiemitentide poolt (ELT L 340, 19.12.2008, lk 112).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


I LISA

II lisa tabelite 1 ja 2 ning IV lisa ja VI lisa tabelite selgitused

ANDMETE / TUNNUSE LIIK / EESLIIDE

MÄÄRATLUS

text block

Tähistab seda, et elemendi liik on tekstilõik. Kasutatakse suuremahulise teabe (nt lisad, arvestusmeetodid või tabelid) märgistamiseks. Tekstilõigud on mittenumbrilised kirjed.

text

Tähistab seda, et elemendi liik on tekst (tähtnumbriliste märkide jada). Kasutatakse väiksemahulise kirjeldava teabe märgistamiseks. Tekstielemendid on mittenumbrilised kirjed.

yyyy-mm-dd

Tähistab seda, et elemendi liik on kuupäev. Need elemendid on mittenumbrilised kirjed.

X

Tähistab seda, et elemendi liik on rahaline väärtus (arv deklareeritud vääringus). Need elemendid on numbrilised kirjed.

X.XX

Tähistab seda, et elemendi liik on kümnendväärtus (nt protsent või „aktsia kohta“ väärtus). Need elemendid on numbrilised kirjed.

shares

Tähistab seda, et elemendi liik on aktsiate arv. Need elemendid on numbrilised kirjed.

table

Tähistab sellise struktuuri algust, mida kajastatakse tabelis, kus ridade ja veergude ristumiskohas on esitatud finantskontseptsioon.

axis

Tähistab tabelstruktuuri mõõtmelisusomadust.

member

Tähistab mõõtme liiget teljel.

guidance

Tähistab elementi, mis aitab sirvida taksonoomiasisu.

role

Tähistab elementi, mis kujutab endast taksonoomia osa, nt finantsseisundi aruanne, kasumiaruanne, individuaalne lisa jne.

abstract

Tähistab rühmitamiselementi või päist.

instant or duration

Tähistab seda, kas rahaline väärtus on kohene summa (instant) või voog (duration).

credit or debit

Tähistab avalikustatava teabe „loomulikku“ saldot.

esef_cor

Eesliide, mida kohaldatakse IV ja VI lisa tabelites elementide puhul, mis on määratletud nimeruumis „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor“.

esef_all

Eesliide, mida kohaldatakse VI lisa tabelis elementide puhul, mis on määratletud nimeruumis „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all“.

esma_technical

Eesliide, mida kohaldatakse VI lisa tabelis elementide puhul, mis on määratletud nimeruumis „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical“.

ifrs-full

Eesliide, mida kohaldatakse IV ja VI lisa tabelites elementide puhul, mis on määratletud nimeruumis „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full“.


II LISA

Kohus tuslik märgistus

1.

Emitendid märgistavad kõik deklareeritud vääringus arvud, mis on avalikustatud finantsseisundi aruandes, kasumiaruandes ja muu koondkasumi aruandes, omakapitali muutuste aruandes ja rahavoogude aruandes, IFRSi kohastes konsolideeritud finantsaruannetes.

2.

Emitendid märgistavad kogu teabe, mis on avalikustatud IFRSi kohastes konsolideeritud finantsaruannetes või avalikustatud nendes esitatud ristviidetega majandusaasta aruande muudele osadele majandusaastate kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2020 või pärast seda, ja mis vastab käesoleva lisa tabeli 1 elementidele.

3.

Emitendid märgistavad kogu teabe, mis on avalikustatud IFRSi kohastes konsolideeritud finantsaruannetes või avalikustatud nendes esitatud ristviidetega majandusaasta aruande muudele osadele majandusaastate kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2022 või pärast seda, ja mis vastab käesoleva lisa tabeli 2 elementidele.

Tabel 1

Kohustuslikud põhitaksonoomiaelemendid, mis tuleb märgistada majandusaastate kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2020 või pärast seda

Nimetus

Andmete liik ja muud tunnused

Viited IFRSidele

Aruandva üksuse nimi või muud identifitseerimiseks vajalikud andmed

text

IAS 1 51 a

Mis tahes muutused aruandva üksuse nimes või muudes identifitseerimiseks vajalikes andmetes võrreldes eelmise aruandeperioodi lõpuga

text

IAS 1 51 a

Üksuse alaline asukoht

text

IAS 1 138 a

Üksuse õiguslik vorm

text

IAS 1 138 a

Asutamiskohajärgne riik

text

IAS 1 138 a

Üksuse registreeritud asukoha aadress

text

IAS 1 138 a

Peamine tegevuskoht

text

IAS 1 138 a

Üksuse äritegevuse ja põhitegevusvaldkondade laadi kirjeldus

text

IAS 1 138 b

Emaettevõtja nimi

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Kontserni kõrgeima emaettevõtja nimi

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Tabel 2

Kohustuslikud põhitaksonoomiaelemendid, mis tuleb märgistada majandusaastate kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2022 või pärast seda

Nimetus

Liik

Viited IFRSidele

Aruandva üksuse nimi või muud identifitseerimiseks vajalikud andmed

text

IAS 1 51 a

Mis tahes muutused aruandva üksuse nimes või muudes identifitseerimiseks vajalikes andmetes võrreldes eelmise aruandeperioodi lõpuga

text

IAS 1 51 a

Üksuse alaline asukoht

text

IAS 1 138 a

Üksuse õiguslik vorm

text

IAS 1 138 a

Asutamiskohajärgne riik

text

IAS 1 138 a

Üksuse registreeritud asukoha aadress

text

IAS 1 138 a

Peamine tegevuskoht

text

IAS 1 138 a

Üksuse äritegevuse ja põhitegevusvaldkondade laadi kirjeldus

text

IAS 1 138 b

Emaettevõtja nimi

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Kontserni kõrgeima emaettevõtja nimi

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Piiratud elueaga üksuse eluea pikkus

text

IAS 1 138 d

Avaldus IFRSidele vastavuse kohta [text block]

text block

IAS 1 16

Selgitus IFRSist kõrvalekaldumise kohta

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Selgitus IFRSist kõrvalekaldumise finantsmõju kohta

text

IAS 1 20 d

Üksuse tegevuse jätkamise suutlikkusega seotud ebakindluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 25

Kui üksus ei koosta finantsaruandeid tegevuse jätkuvuse alusel, selle asjaolu avalikustamine koos finantsaruannete koostamise aluse selgitusega

text

IAS 1 25

Selgitus selle kohta, miks üksust ei käsitata jätkuvalt tegutsevana

text

IAS 1 25

Lühema või pikema perioodi kasutamise põhjuse kirjeldus

text

IAS 1 36 a

Selle asjaolu kirjeldus, et finantsaruannetes kajastatud summad ei ole üheselt võrreldavad

text

IAS 1 36 b

Esitusviisi muutuste või kirjete ümberliigituse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 41

Selliste hindamisebakindluse allikate kirjeldus, millega kaasneb oluline olulise korrigeerimise risk

text

IFRIC 14 10, IAS 1 125

Selliste varade ja kohustiste avalikustamine, millega kaasneb oluline olulise korrigeerimise risk [text block]

text block

IAS 1 125

Omanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendide summa aktsia kohta

X, duration

IAS 1 107

Dividendid, mille kohta on tehtud jaotusettepanek või mille jaotamine on välja kuulutatud enne finantsaruannete kinnitamist, kuid mida ei ole kajastatud väljamaksena omanikele

X duration

IAS 10 13, IAS 1 137

Dividendid, mille kohta on tehtud jaotusettepanek või mille jaotamine on välja kuulutatud enne finantsaruannete kinnitamist, kuid mida ei ole kajastatud väljamaksena omanikele, aktsia kohta

X.XX duration

IAS 1 137 a

Raamatupidamisalaste otsuste ja hinnangute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Viitvõlgade ja muude kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Krediidikahju allahindluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Sidusettevõtjate avalikustamine [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Audiitorite tasu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsaruannete heakskiitmise avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Müügivalmis finantsvarade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Konsolideerimise aluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsaruannete koostamise aluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Bioloogiliste varade, lõikusejärgselt toodetud põllumajandustoodangu ja bioloogiliste varadega seotud valitsusepoolse sihtfinantseerimise avalikustamine [text block]

text block

IAS 41 Avalikustamine

Laenukohustuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Äriühenduste avalikustamine [text block]

text block

IFRS 3 Avalikustamine

Keskpankades hoitava raha ja pangakontode jäägi summa avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Raha ja raha ekvivalentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahavoogude aruande avalikustamine [text block]

text block

IAS 7 Rahavoogude aruannete esitamine

Arvestusmeetodite muutuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Arvestusmeetodite ja arvestushinnangute muutuste ning vigade avalikustamine [text block]

text block

IAS 8 Arvestusmeetodid

Tagatise avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Makstud nõuete ja hüvitiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Siduvate kohustuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Siduvate kohustuste ja tingimuslike kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tingimuslike kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 37 86

Müüdud toodete maksumuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Krediidiriski avalikustamine [text block]

text block

Kehtiv alates 1.1.2018 IFRS 7 Krediidirisk, IAS 1 10 e

Võlainstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Edasilükkunud tulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Edasilükkunud tulumaksu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pankade hoiuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Klientide hoiuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Amortisatsioonikulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tuletisinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Lõpetatud tegevusvaldkondade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Dividendide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Aktsiakasumi avalikustamine [text block]

text block

IAS 33 Avalikustamine

Valuutakursside muutuste mõju avalikustamine [text block]

text block

IAS 21 Avalikustamine

Töötajahüvitiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 19 Rakendusala

Üksuse tegevussegmentide avalikustamine [text block]

text block

IFRS 8 Avalikustamine

Aruandeperioodijärgsete sündmuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 10 Avalikustamine

Kulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kulude laadi järgi avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Uurimis- ja hindamistegevusega seotud varade avalikustamine [text block]

text block

IFRS 6 Avalikustamine

Õiglase väärtuse mõõtmise avalikustamine [text block]

text block

IFRS 13 Avalikustamine

Finantsinstrumentide õiglase väärtuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Teenus- ja vahendustasude tulu (kulu) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantskulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantstulude (-kulude) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantstulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kauplemiseks hoitavate finantsvarade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IFRS 7 Rakendusala

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kauplemiseks hoitavate finantsinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kauplemiseks hoitavate finantskohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsriski juhtimise avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Esmakordse kasutuselevõtu avalikustamine [text block]

text block

IFRS 1 Esitamine ja avalikustamine

Üld- ja halduskulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsaruannete kohta üldteabe avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 51

Tegevuse jätkuvuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Firmaväärtuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Valitsusepoolse sihtfinantseerimise avalikustamine [text block]

text block

IAS 20 Avalikustamine

Varade väärtuse languse avalikustamine [text block]

text block

IAS 36 Avalikustamine

Tulumaksu avalikustamine [text block]

text block

IAS 12 Avalikustamine

Töötajate kohta teabe avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Juhtkonna võtmeisikute kohta teabe avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kindlustuslepingute avalikustamine [text block]

text block

IFRS 4 Avalikustamine

Kindlustusmaksetest saadava tulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Immateriaalse vara avalikustamine [text block]

text block

IAS 38 Avalikustamine

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Intressikulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Intressitulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Intressitulu (-kulu) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Varude avalikustamine [text block]

text block

IAS 2 Avalikustamine

Investeerimislepingutest tulenevate kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kinnisvarainvesteeringute avalikustamine [text block]

text block

IAS 40 Avalikustamine

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude kui kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Emiteeritud kapitali avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ühisettevõtete avalikustamine [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Rendi ettemaksete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rentide avalikustamine [text block]

text block

Kehtiv alates 1.1.2019 IFRS 16 Esitamine, kehtiv kuni 1.1.2019 IAS 17 Rentide kajastamine rendileandjate finantsaruannetes, kehtiv kuni 1.1.2019 IAS 17 Rentide kajastamine rentnike finantsaruannetes, kehtiv alates 1.1.2019 IFRS 16 Avalikustamine

Likviidsusriski avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pankadele antud laenude ja tehtud ettemaksete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Klientidele antud laenude ja tehtud ettemaksete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tururiski avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Osakuomanikele omistatava netovara väärtuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Mittekontrollivate osaluste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade ja lõpetatud tegevusvaldkondade avalikustamine [text block]

text block

IFRS 5 Esitamine ja avalikustamine

Müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kapitali juhtimise eesmärkide, poliitika ja protsesside avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 134

Muu vara avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muu käibevara avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude lühiajaliste kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muu põhivara avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude pikaajaliste kohustute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude tegevuskulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude tegevustulude (-kulude) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude tegevustulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ettemaksete ja muu vara avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Põhitegevuse kasumi (kahjumi) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Materiaalsete põhivarade avalikustamine [text block]

text block

IAS 16 Avalikustamine

Eraldiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsinstrumentide ümberliigitamise avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ehituslepingutest saadud kajastatud tulu avalikustamine [text block]

text block

Kehtiv kuni 1.1.2018, IAS 11, avalikustamine

Edasikindlustuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Seotud osapoolte avalikustamine [text block]

text block

IAS 24 Avalikustamine

Repolepingute ja pöördrepolepingute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Teadus- ja arendustegevuskulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Omakapitali reservi avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 79 b

Piirangutega raha ja raha ekvivalentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e, kehtiv kuni 1.1.2018, IAS 18, avalikustamine

Teenuste kontsessioonikokkulepete avalikustamine [text block]

text block

SIC 29 Konsensus

Aktsiakapitali, reservide ja muude omakapitaliosaluste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 79

Aktsiapõhise makse kokkulepete avalikustamine [text block]

text block

IFRS 2 44

Allutatud kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tütarettevõtjate avalikustamine [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Oluliste arvestuspõhimõtete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 117

Maksunõuete ja -võlgade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tarnijate ees olevate võlgade ja muude võlgade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ostjate vastu olevate nõuete ja muude nõuete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kauplemistulu (-kulu) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Omaaktsiate avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Müügivalmis finantsvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Bioloogiliste varade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Laenukasutuse kulutuste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Laenukohustuste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Äriühenduste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Äriühenduste ja firmaväärtuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rahavoogude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tagatise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Käimasoleva ehituse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tingimuslike kohustiste ja tingimuslike varade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Klientide leidmise kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kliendilojaalsuse programmide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise eraldiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Edasilükkunud tulumaksu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Amortisatsioonikulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsinstrumentide kajastamise lõpetamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tuletisinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tuletisinstrumentide ja riskimaanduse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Raha ja raha ekvivalentide komponentide kindlaksmääramise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 7 46

Lõpetatud tegevusvaldkondade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Allahindluste ja hinnavähendite arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Dividendide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Aktsiakasumi arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lubatud heitkoguste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Töötajahüvitiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Keskkonnaga seotud kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Erakorraliste kirjete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Uurimis- ja hindamistegevusega seotud väljaminekute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Õiglase väärtuse mõõtmise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Teenus- ja vahendustasude tulu ja kulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantskulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantstulude ja -kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsgarantiide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantskohustiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Välisvaluuta ümberarvestuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Frantsiisitasude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Arvestusvaluuta arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Firmaväärtuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Valitsusepoolse sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 20 39 a

Riskimaanduse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Lõpptähtajani hoitavate investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Varade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsvarade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Mittefinantsvarade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tulumaksu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kindlustuslepingute ning nendega seotud varade, kohustiste, tulu ja kulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Intressitulude ja -kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Sidusettevõtjatesse ja ühisettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ühisettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kinnisvarainvesteeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muude kui kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Emiteeritud kapitali arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Rentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Laenude ja nõuete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Varude mõõtmise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 2 36 a

Kaevandusvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kaevandamisõiguste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide ning lõpetatud tegevusvaldkondade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsinstrumentide tasaarvestuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Nafta- ja gaasivarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Programmeerimisvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Materiaalsete põhivarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Eraldiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsinstrumentide ümberliigituse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Esmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja tehinguhinna vahelise erinevuse kasumiaruandes kajastamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Tulude kajastamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

Kehtiv kuni 1.1.2018 IAS 18 35 a, IAS 1 117 b

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kajastamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Edasikindlustuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Remondi ja hoolduse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Repolepingute ja pöördrepolepingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Teadus- ja arendustegevuskulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Piirangutega raha ja raha ekvivalentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Segmendiaruandluse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Teenuste kontsessioonikokkulepete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Aktsiapõhiste maksetehingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Paljanduskulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tütarettevõtjaid käsitlevate arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Muude maksude kui tulumaks arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Töösuhte lõpetamise hüvitiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Tarnijate ees olevate võlgade ja muude võlgade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ostjate vastu olevate nõuete ja muude nõuete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Kauplemistulude ja -kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Mittekontrollivate osalustega tehtavate tehingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Seotud osapooltega tehtavate tehingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Omaaktsiate arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Ostutähtede arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b

Finantsaruannete mõistmiseks vajalike muude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1 117 b


III LISA

Kohaldatav Inline XBRL tehniline kirjeldus

1.

Emitendid tagavad, et Inline XBRL-põhidokument on Inline XBRL 1.1 tehnilise kirjelduse seisukohast kehtiv ja kooskõlas XBRL üksuste registriga.

2.

Emitendid tagavad, et nende XBRL-laiendtaksonoomiafailid on XBRL 2.1 ja XBRL Dimensions 1.0 tehnilise kirjelduse seisukohast kehtivad.

3.

Emitendid esitavad Inline XBRL-põhidokumendi ja XBRL-laiendtaksonoomiafailid üheainsa aruandluspaketina, kus XBRL-taksonoomiafailid on pakitud vastavalt „Taxonomy Packages“ tehnilisele kirjeldusele.

4.

Emitendid tagavad, et nii XBRL-põhidokument kui ka nende laiendtaksonoomia vastavad IV lisas esitatud märgistamis- ja esitamisnõuetele.

IV LISA

Märgistamis- ja esitamiseeskirjad

1.

Emitendid tagavad, et Inline XBRL-põhidokument sisaldab andmeid üheainsa emitendi kohta, nii et kõigil üksuse tunnustel on igas kontekstis sama sisu.

2.

Emitendid identifitseerivad end Inline XBRL-põhidokumendis, kasutades standardile ISO 17442 vastavat juriidilise isiku tunnust XBRLi kontekstis üksuse tunnuste ja skeemide puhul.

3.

Avalikustatava teabe märgistamisel kasutavad emitendid põhitaksonoomiaelementi, mille arvestuslik tähendus on kõige lähemal märgistatavale avalikustatavale teabele. Kui valida on mitme põhitaksonoomiaelemendi vahel, peaksid emitendid valima elemendi, mille arvestuslik tähendus ja/või ulatus on kõige kitsam.

4.

Kui lähim põhitaksonoomiaelement ei kajastaks õigesti punkti 3 kohaselt märgistatava teabe arvestuslikku tähendust, loovad emitendid laiendtaksonoomiaelemendi ja kasutavad seda asjaomase avalikustatava teabe märgistamiseks. Kõik laiendtaksonoomiaelemendid:

(a)

ei dubleeri mis tahes põhitaksonoomiaelemendi tähendust ja ulatust;

(b)

identifitseerivad elemendi looja;

(c)

märgitakse koos asjakohase saldotunnusega;

(d)

omavad standardnimetusi keeles, mis vastab majandusaasta aruandes kasutatud keelele. Soovitatakse lisada nimetused täiendavates keeltes. Kõik nimetused peavad vastama kirjeldatud aluseks olevate ärikontseptsioonide arvestuslikule tähendusele ja ulatusele.

5.

Emitendid tagavad, et iga laiendtaksonoomiaelement, mida kasutatakse majandusaasta aruande avalikustatava teabe märgistamiseks, sisaldub vähemalt ühes laiendtaksonoomia esituse lingibaasi ja määratluse lingibaasi hierarhias.

6.

Emitendid kasutavad laiendtaksonoomia arvutuse lingibaase, et kajastada aritmeetilisi suhteid numbriliste põhi- ja/või laiendtaksonoomiaelementide vahel, eelkõige aritmeetilisi suhteid finantsseisundi aruandest, kasumiaruandest ja muu koondkasumi aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja rahavoogude aruandest tulenevate põhi- ja/või laiendtaksonoomiaelementide vahel.

7.

Selleks et identifitseerida, millise finantsaruannete osaga on märgitused seotud, kasutavad emitendid laiendtaksonoomia esituse lingibaasides finantsaruannete vastavate osade alguskohana sihtotstarbelisi taksonoomia aluselemente. Kõnealuste taksonoomia aluselementide elementide nimed, nimetused ja eesliited on sätestatud tabelis 1.

Tabel

Aluselementide elementide nimed, nimetused ja eesliited

Eesliide

Elemendi nimi

Nimetus

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Finantsseisundi aruande koht. Seda kirjet PEAB kasutama finantsseisundi aruande alguskohana.

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Kasumiaruande koht. Seda kirjet PEAB kasutama kasumiaruande alguskohana, kui kasumiaruanne on avalikustatud eraldi.

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Koondkasumiaruande koht. Seda kirjet PEAB kasutama koondkasumiaruande alguskohana, kui koondkasumiaruanne on avalikustatud eraldi või kui kasumiaruanne ja muud koondkasumi aruanded on koondatud ühte dokumenti.

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Rahavoogude aruande koht. Seda kirjet PEAB kasutama rahavoogude aruande alguskohana.

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Omakapitali muutuste aruande koht. Seda kirjet PEAB kasutama omakapitali muutuste aruande alguskohana.

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Lisade, arvestuspõhimõtete ja kohustuslike põhitaksonoomiaelementide koht. Seda kirjet PEAB kasutama finantsaruannete lisade avalikustatava teabe märgistamise alguskohana.

Sihtotstarbelised taksonoomia aluselemendid peavad sisalduma ka ESMA koostatud XBRL taksonoomiafailides.

8.

Emitendid ei tohi laiendtaksonoomia puhul asendada põhitaksonoomiaelementide nimetusi või viiteid. Põhitaksonoomiaelementidele võib lisada emitendi erinimetusi.

9.

Emitendid tagavad, et nende laiendtaksonoomiaelemendid, millega märgistatakse IFRSi kohaste konsolideeritud finantsaruannete finantsseisundi aruanne, kasumiaruanne ja muu koondkasumi aruanne, omakapitali muutuste aruanne ja rahavoogude aruanne, on kinnistatud ühe või mitme põhitaksonoomiaelemendi külge. Eelkõige:

(a)

emitent kinnistab oma laiendtaksonoomiaelemendi sellise põhitaksonoomiaelemendi külge, mille laiem arvestuslik tähendus ja/või ulatus on kõige lähemal emitendi laiendtaksonoomiaelemendile. Emitent määratleb asjaomase laiendtaksonoomiaelemendi ja asjaomase põhitaksonoomiaelemendi seose oma laiendtaksonoomia määratluse lingibaasis. Laiendtaksonoomiaelement on seose siht;

(b)

emitent võib kinnistada oma laiendtaksonoomiaelemendi sellise põhitaksonoomiaelemendi või selliste põhitaksonoomiaelementide külge, mille kitsam arvestuslik tähendus ja/või ulatus on kõige lähemal asjaomasele laiendtaksonoomiaelemendile. Emitent määratleb asjaomase laiendtaksonoomiaelemendi ja asjaomase põhitaksonoomiaelemendi või asjaomaste põhitaksonoomiaelementide seose oma laiendtaksonoomia määratluse lingibaasis. Laiendtaksonoomiaelement on seose või seoste allikas. Kui laiendtaksonoomiaelement on mitme põhitaksonoomiaelemendi kominatsioon, kinnistab emitent kõnealuse laiendtaksonoomiaelemendi iga asjaomase põhitaksonoomiaelemendi külge, välja arvatud sellised põhitaksonoomiaelemendid, mida võib mõistlikult pidada mitteolulisteks.

10.

Olenemata punktist 6 ei pea emitendid kinnistama teise põhitaksonoomiaelemendi külge laiendtaksonoomiaelementi, millega märgistatakse finantsseisundi aruandes, kasumiaruandes ja muu koondkasumi aruandes, omakapitali muutuste aruandes ja rahavoogude aruandes avalikustatavat teavet, mis on samas aruandes avalikustatud muu teabe vahesumma.

11.

Emitendid tagavad, et taksonoomiaelemendi andmeliik ja perioodiliik, mida kasutatakse avalikustatava teabe märgistamiseks, kajastab märgistatava teabe arvestuslikku tähendust. Emitendid ei määratle ega kohalda taksonoomiaelemendi kohandatud liiki, kui sobiv liik on juba määratletud XBRL tehnilises kirjelduses või XBRL andmeliikide registris.

12.

Avalikustatava teabe märgistamisel ei kasuta emitendid numbrilisi taksonoomiaelemente, et märgistada erinevaid väärtusi asjaomases kontekstis (üksus, ajavahemik ja mõõtmelised jaotused), välja arvatud juhul, kui esinevus tuleneb sama teabe esitamisest erinevas mastaabis sama majandusaasta aruande mitmes kohas.

13.

Avalikustatava teabe märgistamisel kasutavad emitendid mittenumbrilisi taksonoomiaelemente nii, et märgistatakse kogu avaldatav teave, mis vastab vastava elemendi määratlusele. Emitendid ei kohalda märgistust osaliselt või valikuliselt.

14.

Emitendid tagavad, et Inline XBRL põhidokument ei sisalda täitmiskoodi.

V LISA

XBRL taksonoomiafailid

ESMA avaldatavates XBRL taksonoomiafailides:

(a)

indentifitseeritakse XBRL-elementidena kõik põhitaksonoomiaelemendid;

(b)

määratakse põhitaksonoomiaelementide tunnused vastavalt nende liigile, nagu on ette nähtud I lisas;

(c)

esitatakse sellised inimloetavad nimetused, nagu on sätestatud VI lisa tabelis, mis kajastavad põhitaksonoomiaelementide tähendust, ja viited;

(d)

määratletakse struktuurid, mis hõlbustavad taksonoomiasisu sirvimist ja põhitaksonoomiaelementide määratluse mõistmist teiste põhitaksonoomiaelementide kontekstis;

(e)

määratletakse seosed, mis võimaldavad emitentidel kinnistada laiendtaksonoomiaelemendid põhitaksonoomiaelementide külge;

(f)

failid peavad olema XBRL 2.1 ja XBRL Dimensions 1.0 tehnilise kirjelduse seisukohast kehtivad ja pakitud vastavalt „Taxonomy Packages“ tehnilisele kirjeldusele, nagu on ette nähtud III lisas;

(g)

eitatakse tehniline teave, mida on vaja selliste IT-lahenduste väljatöötamiseks, mis toetavad ühtsete majandusaasta aruannete koostamist;

(h)

määratakse kindlaks, milliseid ajavahemikke need hõlmavad.


VI LISA

Põhitaksonoomia skeem

Tabel

Põhitaksonoomia skeem IFRSi kohaste konsolideeritud finantsaruannete märgistamiseks

Eesliide

Elemendi nime / rolli URI

Elemendi liik ja tunnused

Nimetus

Dokumentatsiooni nimetus

Viited

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Ebatavaliselt suured varahindade või valuutakursside muutused [member]

See liige kajastab ebatavaliselt suuri varahindade või valuutakursside muutusi.

näide: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Arvestushinnangud [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Arvestushinnangud [member]

See liige kajastab vara, kohustise või vara perioodilist kasutamist, mille suhtes kohaldatakse korrigeerimist, mis tuleneb hinnangust vara või kohustise hetkeseisundi ja vara või kohustisega seotud eeldatava tulevase kasu ja eeldatavate tulevaste kohustuste kohta. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Arvestushinnangud“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Arvestuslik kasum

Perioodi kasum (kahjum) enne maksukulude mahaarvamist. [Viide: kasum (kahjum)]

avalikustamine: IAS 12 81 c ii, avalikustamine: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Viitvõlad

Viitvõlad on kohustised tasuda saadud või tarnitud kaupade ja teenuste eest, mille eest ei ole tasutud, mille kohta ei ole esitatud arvet ja mille osas ei ole hankijaga ametlikult kokku lepitud, sealhulgas töötajatele tasumisele kuuluvad summad.

tava: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu

Viitvõlgade ja edasilükkunud tulu summa. [Viide: viitvõlad; edasilükkunud tulu]

tava: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu, mis on liigitatud lühiajaliseks

Viitvõlgade ja edasilükkunud tulu summa, mis on liigitatud lühiajaliseks. [Viide: viitvõlad ja edasilükkunud tulu]

tava: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu, mis on liigitatud lühiajaliseks [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu, mis on liigitatud pikaajaliseks

Viitvõlgade ja edasilükkunud tulu summa, mis on liigitatud pikaajaliseks. [Viide: viitvõlad ja edasilükkunud tulu]

tava: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu, mis on liigitatud pikaajaliseks [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Viitvõlad, mis on liigitatud lühiajaliseks

Viitvõlgade summa, mis on liigitatud lühiajaliseks. [Viide: viitvõlad]

tava: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Viitvõlad, mis on liigitatud pikaajaliseks

Viitvõlgade summa, mis on liigitatud pikaajaliseks. [Viide: viitvõlad]

tava: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Viitlaekumised

Sellise vara summa, mis kajastab tulu, mis on teenitud, kuid mida ei ole veel saadud.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Ebatõenäoliselt laekuvate rendimaksete miinimumsumma nõude akumuleeritud allahindlused

Ebatõenäoliselt laekuvate rendimaksete miinimumsumma nõude akumuleeritud allahindluste summa. Rendimaksete miinimumsumma on rendimaksete summa, mida rentnikul tuleb rendiperioodi jooksul tasuda või mille tasumist võidakse temalt nõuda, välja arvatud tingimuslik rent, teenustega seotud kulutused ja maksud, mida rendileandja maksab ja mis talle hüvitatakse, koos: a) rentniku puhul rentniku või temaga seotud osapoole poolt garanteeritud summadega või b) rendileandja puhul lõppväärtusega, mille rendileandjale on garanteerinud: i) rentnik; ii) rentnikuga seotud osapool või iii) rendileandjaga mitteseotud kolmas osapool, kes on majanduslikult suuteline garantiikohustusi täitma.

avalikustamine: IAS 17 47 d – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb varade krediidiriski muutustest, mis on kindlaks määratud järgmiselt: a) muutuse summana õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks ei saa pidada tururiski põhjustanud turutingimuste muutumist, või b) kasutades alternatiivseid meetodeid, mis üksuse meelest esitab usaldusväärsemalt muutuse summat selle õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks saab pidada vara krediidiriski muutusi. [Viide: krediidirisk [member]; tururisk [member]; Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

avalikustamine: IFRS 7 9 c – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglases väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglases väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega. [Viide: tuletisinstrumendid [member]; Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglases väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega; finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 9 d – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Finantskohustise õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb kohustise krediidiriski muutustest

Finantskohustiste õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb kohustiste krediidiriski muutustest. [Viide: krediidirisk [member]; tururisk [member]; Finantskohustise õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb kohustise krediidiriski muutustest]

avalikustamine: IFRS 7 10 a, avalikustamine: IFRS 7 10A a – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Laenu või nõude õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

Laenude või nõuete õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb varade krediidiriski muutustest, määratakse kindlaks: a) muutuse summana õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks ei saa pidada tururiski põhjustanud turutingimuste muutumist, või b) kasutades alternatiivseid meetodeid, mis üksuse meelest esitab usaldusväärsemalt muutuse summat selle õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks saab pidada vara krediidiriski muutusi. [Viide: tururisk [member]]

avalikustamine: IFRS 7 9 c – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Selliste laenude või nõuete õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis on seotud krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentidega

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine) kokku, mis on seotud laenude või nõuetega. [Viide: tuletisinstrumendid [member]; Selliste laenude või nõuete õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentidega]

avalikustamine: IFRS 7 9 d – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus [member]

See liige kajastab akumuleeritud kulumit, amortisatsiooni ja väärtuse langust. [Viide: vara väärtuse langusest tulenev kahjum; amortisatsioonikulu]

avalikustamine: IAS 16 73 d, avalikustamine: IAS 16 75 b, avalikustamine: IAS 17 32 – kehtiv kuni 1.1.2019, avalikustamine: IAS 38 118 c, avalikustamine: IAS 40 79 c, avalikustamine: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Akumuleeritud kulum ja amortisatsioon [member]

See liige kajastab akumuleeritud kulumit ja amortisatsiooni. [Viide: amortisatsioonikulu]

tava: IAS 16 73 d, avalikustamine: IAS 16 75 b, tava: IAS 17 32 – kehtiv kuni 1.1.2019, tava: IAS 38 118 c, tava: IAS 40 79 c, tava: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Maandatava instrumendi õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsioon, mida võetakse arvesse bilansilises jääkmaksumuses, varad

Maandatava instrumendi õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsiooni, mida võetakse arvesse sellise maandatava instrumendi bilansilises jääkmaksumuses, mida kajastatakse finantsseisundi aruandes varana. [Viide: maandatavad instrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 24B a ii – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Maandatava instrumendi õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsioon, mida võetakse arvesse bilansilises jääkmaksumuses, kohustised

Maandatava instrumendi õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsiooni, mida võetakse arvesse sellise maandatava instrumendi bilansilises jääkmaksumuses, mida kajastatakse finantsseisundi aruandes kohustisena. [Viide: maandatavad instrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 24B a ii – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsioon, mis jääb finantsseisundi aruandesse maandatava instrumendi puhul, mille puhul lõpetati riskimaandamisest tuleneva kasumiga ja kahjumiga korrigeerimine, varad

Õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsiooni summa, mis jääb finantsseisundi aruandesse maandatava instrumendi puhul, mis on amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantsvara ja mille puhul lõpetati riskimaandamisest tuleneva kasumiga ja kahjumiga korrigeerimine. [Viide: amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantsvarad; maandatavad instrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 24B a v – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsioon, mis jääb finantsseisundi aruandesse maandatava instrumendi puhul, mille puhul lõpetati riskimaandamisest tuleneva kasumiga ja kahjumiga korrigeerimine, kohustised

Õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsiooni summa, mis jääb finantsseisundi aruandesse maandatava instrumendi puhul, mis on amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantskohustised ja mille puhul lõpetati riskimaandamisest tuleneva kasumiga ja kahjumiga korrigeerimine. [Viide: amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantskohustised; maandatavad instrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 24B a v – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Väärtuse akumuleeritud langus [member]

See liige kajastab väärtuse akumuleeritud langust. [Viide: vara väärtuse langusest tulenev kahjum]

tava: IAS 16 73 d, tava: IAS 17 32 – kehtiv kuni 1.1.2019, tava: IAS 38 118 c, tava: IAS 40 79 c, tava: IAS 41 54 f, avalikustamine: IFRS 3 B67 d, avalikustamine: IFRS 7 35H – kehtiv alates 1.1.2018, näide: IFRS 7 35N – kehtiv alates 1.1.2018, näide: IFRS 7 IG29 b – kehtiv kuni 1.1.2018, näide: IFRS 7 37 b – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Muu akumuleeritud koondkasum

Akumuleeritud tulu- ja kulukirjete (sealhulgas ümberliigitamiskanded) summa, mida ei ole kajastatud kasumiaruandes, nagu on ette nähtud või lubatud teiste IFRSidega. [Viide: IFRSid [member]; muu koondkasum]

tava: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Muu akumuleeritud koondkasum [member]

See liige kajastab muud akumuleeritud koondkasumit. [Viide: muu koondkasum]

tava: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Kindlustuslepingutega seotud sõlmimis- ja halduskulu

Kindlustuslepingutega seotud sõlmimis- ja halduskulu. [Viide: kindlustuslepingute liigid [member]]

tava: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Selliste omakapitaliosaluste õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga, mis omandajal oli omandatavas vahetult enne omandamiskuupäeva

Selliste omakapitaliosaluste õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga, mis omandajal oli omandatavas vahetult enne omandamiskuupäeva etappidena toimunud äriühenduses. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Üleantud tasu, õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga

Äriühenduses üle antud tasu õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Üleantud tasu õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Omandamisega seotud kulutused tehingu puhul, mis on kajastatud eraldi äriühenduses varade omandamisest ja kohustiste võtmisest

Omandamisega seotud kulutuste summa tehingute puhul, mis on kajastatud eraldi äriühendustes varade omandamisest ja kohustiste võtmisest. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Kuluna kajastatud omandamisega seotud kulutused tehingu puhul, mis on kajastatud eraldi äriühenduses varade omandamisest ja kohustiste võtmisest

Kuluna kajastatud omandamisega seotud kulutuste summa tehingute puhul, mis on kajastatud eraldi äriühendustes varade omandamisest ja kohustiste võtmisest. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Omandamised äriühenduste kaudu, bioloogilised varad

Bioloogiliste varade suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Omandamised äriühenduste kaudu, kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud]

tava: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Omandamised äriühenduste kaudu, immateriaalne vara ja firmaväärtus

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; immateriaalne vara ja firmaväärtus]

tava: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Omandamised äriühenduste kaudu, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

avalikustamine: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Omandamised äriühenduste kaudu, kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; kinnisvarainvesteeringud]

avalikustamine: IAS 40 76 b, avalikustamine: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Omandamised äriühenduste kaudu, väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustiste suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised]

tava: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Omandamised äriühenduste kaudu, muud eraldised

Muude eraldiste suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; muud eraldised]

tava: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Omandamised äriühenduste kaudu, materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; materiaalne põhivara]

avalikustamine: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Omandamised äriühenduste kaudu, edasikindlustusvarad

Edasikindlustusvarade suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; edasikindlustusvarad]

tava: IFRS 4 37 e

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Diskontomäärade aktuaarne eeldus

Diskontomäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Diskontomäärade aktuaarne eeldus [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid diskontomäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Eeldatavate inflatsioonimäärade aktuaarne eeldus

Eeldatav inflatsioonimäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]; kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Eeldatavate inflatsioonimäärade aktuaarne eeldus [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid oodatavaid inflatsioonimäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Eeldatavate pensionitõusumäärade aktuaarne eeldus

Eeldatav pensionitõusumäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]; kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Eeldatavate pensionitõusumäärade aktuaarne eeldus [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid eeldatavaid pensionitõusumäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Eeldatavate palgatõusumäärade aktuaarne eeldus

Eeldatav palgatõusumäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]; kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Eeldatavate palgatõusumäärade aktuaarne eeldus [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid eeldatavaid palgatõusumäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Aktuaarne eeldus eeldatava eluea kohta pärast pensionile jäämist

Eeldatav eluiga pärast pensionile jäämist, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Aktuaarne eeldus eeldatava eluea kohta pärast pensionile jäämist [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavat eeldatavat eluiga pärast pensionile jäämist. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Ravikulude suundumuste määra aktuaarsed eeldused

Ravikulude suundumuste määr, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Ravikulude suundumuste määra aktuaarsed eeldused [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid ravikulude suundumuste määrasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Suremusmäärade aktuaarne eeldus

Suremusmäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Suremusmäärade aktuaarne eeldus [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid suremusmäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Pensioniea aktuaarne eeldus

Pensioniiga, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Pensioniea aktuaarne eeldus [member]

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavat pensioniiga. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

tava: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuaarsed eeldused [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuaarsed eeldused [member]

See liige kajastab kõiki aktuaarseid eeldusi. Aktuaarsed eeldused on üksuse erapooletud ja omavahel kooskõlas parimad hinnangud demograafiliste muutujate ja finantsmuutujate kohta, mis määravad töösuhtejärgsete hüvitiste maksmise lõpliku maksumuse. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Aktuaarsed eeldused“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuaarsed kasumid (kahjumid), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest, kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Demograafilised eeldused tehakse näiteks alljärgneva kohta: a) suremus; b) tööjõu voolavuse, töövõimetuse ja ennetähtaegse pensionile jäämise määrad; c) selliste plaani liikmete ja nende ülalpeetavate osakaal, kellel on õigus hüvitisi saada; d) selliste plaani liikmete osakaal, kes valivad iga plaani tingimuste kohaselt kättesaadava maksevõimaluse, ja e) arstiabiplaanide alusel esitatavate nõuete määr. [Viide: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)]

avalikustamine: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuaarsed kasumid (kahjumid), mis tulenevad finantseelduste muutustest, kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad finantseelduste muutustest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Finantseeldused tehakse näiteks alljärgneva kohta: a) diskontomäär; b) hüvitiste tase (maha on arvatud hüvitistega seotud kulutused, mille peavad kandma töötajad) ja edaspidine palgatase; c) arstiabi hüvitiste puhul edaspidised ravikulud, sealhulgas nõuete haldamise kulud (st nõuete käsitlemisel ja täitmisel kantavad kulud, sealhulgas õigus- ja käsitluskulud), ja d) plaani sissemaksetelt tasumisele kuuluvad maksud, mis on seotud aruandekuupäeva eelse tööalase teenistusega või sellest teenistusest tulenevate hüvitistega. [Viide: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)]

avalikustamine: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuaarsed kasumid (kahjumid), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest, kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Kogemuspõhised korrigeerimised kajastavad varasemate aktuaarsete eelduste ja tegelikkuse erinevuste mõju. [Viide: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)]

tava: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Lubatud pensionihüvitiste aktuaarne nüüdisväärtus

Pensionihüvitiste plaanis praegustele ja endistele töötajatele ettenähtud selliste eeldatavate maksete nüüdisväärtus, mille aluseks on senine tööalane teenistus.

avalikustamine: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Kasumiaruandes kajastatud täiendav allahindlus, allahindluse konto finantsvarade krediidikahju kajastamiseks

Kasumiaruandes seoses finantsvarade krediidikahjuga kajastatud täiendava allahindluse summa. [Viide: allahindluse konto finantsvarade krediidikahju kajastamiseks]

tava: IFRS 7 16 – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Täiendav teave, mis kajastab omandamiskuupäeval kajastatud summasid omandatud varade ja ülevõetud kohustiste iga põhiliigi kohta [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Täiendav teave reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kohta [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Täiendav teave üksuse riskile avatuse kohta

Täiendav teave üksuse riskile avatuse kohta, kui avalikustatud kvantitatiivsed andmed ei iseloomusta üksuse avatust riskile.

avalikustamine: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Täiendav teave äriühenduse laadi ja finantsmõju kohta

Selline täiendav teave äriühenduste laadi ja finantsmõju kohta, mida on vaja IFRS 3 eesmärkide saavutamiseks. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Täiendav teave selliste riskide laadi ja muutuste kohta, mis on seotud osalustega struktureeritud üksustes.

Täiendava teabe avalikustamine selliste riskide laadi ja muutuste kohta, mis on seotud osalustega struktureeritud üksustes.

avalikustamine: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Täiendav teave aktsiapõhise makse kokkulepete kohta [text block]

Selline täiendav teave aktsiapõhise makse kokkulepete kohta, mida on vaja IFRS 2 avalikustamisnõuete täitmiseks. [Viide: aktsiapõhise makse kokkulepped [member]]

avalikustamine: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Täiendav teave [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Täiendavad kohustised, äriühenduses kajastatud tingimuslikud kohustised

Äriühenduses kajastatud täiendavad tingimuslikud kohustised. [Viide: äriühenduses kajastatud tingimuslikud kohustised; äriühendused [member]; tingimuslikud kohustised [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Täiendavad kohustised, äriühenduses kajastatud tingimuslikud kohustised [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Täiendav sissemakstud kapital

Summa, mis on saadud või saadakse üksuse aktsiate emiteerimisest hinnaga, mis ületab nimiväärtust, ja summad, mis on saadud üksuse aktsiate või aktsionäridega seotud muudest tehingutest.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Täiendav sissemakstud kapital [member]

See liige kajastab summasid, mis on saadud või saadakse üksuse aktsiate emiteerimisest hinnaga, mis ületab nimiväärtust, ja summasid, mis on saadud üksuse aktsiate või aktsionäridega seotud muudest tehingutest.

tava: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Täiendavad eraldised, muud eraldised

Täiendavate muude eraldiste summa. [Viide: muud eraldised]

avalikustamine: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Täiendavad eraldised, muud eraldised [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Täiendav kajastamine, firmaväärtus

Kajastatud täiendav firmaväärtus, välja arvatud firmaväärtus, mis sisaldub müügigrupis, mis soetamisel vastab kooskõlas IFRS 5-ga müügiks hoitavaks liigitamise kriteeriumitele. [Viide: firmaväärtus; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Soetamistest tulenevad lisandumised, kinnisvarainvesteeringud

Soetamistest tulenevad lisandumised kinnisvarainvesteeringutesse. [Viide: kinnisvarainvesteeringud]

avalikustamine: IAS 40 76 a, avalikustamine: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Ostudest tulenevad lisandumised, bioloogilised varad

Ostudest tulenevad lisandumised bioloogilistesse varadesse. [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Hiljem kapitaliseeritud kulutustest tulenevad lisandumised, bioloogilised varad

Hiljem kapitaliseeritud kulutustest tulenevad lisandumised bioloogilistesse varadesse. [Viide: bioloogilised varad]

tava: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Hiljem kapitaliseeritud kulutustest tulenevad lisandumised, kinnisvarainvesteeringud

Hiljem kapitaliseeritud kulutustest tulenevad lisandumised kinnisvarainvesteeringutesse. [Viide: kinnisvarainvesteeringud]

avalikustamine: IAS 40 76 a, avalikustamine: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Lisandumised, kinnisvarainvesteeringud [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustiste suurenemine, mis tuleneb muudest lisandumistest kui äriühenduste kaudu lisandumised. [Viide: väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised; äriühendused [member]]

näide: IFRS 4 IG37 b, näide: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, bioloogilised varad

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised bioloogilistesse varadesse. [Viide: äriühendused [member]; bioloogilised varad]

tava: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, bioloogilised varad [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised muusse immateriaalsesse varasse kui firmaväärtus. [Viide: äriühendused [member]; muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

avalikustamine: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, kinnisvarainvesteeringud

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised kinnisvarainvesteeringutesse. [Viide: äriühendused [member]; kinnisvarainvesteeringud]

avalikustamine: IAS 40 76 a, avalikustamine: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, materiaalne põhivara

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised materiaalsesse põhivarasse. [Viide: äriühendused [member]; materiaalne põhivara]

avalikustamine: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, edasikindlustusvarad

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised edasikindlustusvaradesse. [Viide: äriühendused [member]; edasikindlustusvarad]

tava: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Lisandumised põhivarasse, välja arvatud finantsinstrumendid, edasilükkunud tulumaksu vara, töösuhte lõppemise järgsed hüvitised ja kindlustuslepingutest tulenevad õigused

Põhivarasse (välja arvatud finantsinstrumendid, edasilükkunud tulumaksu vara, töösuhte lõppemise järgsed hüvitised ja kindlustuslepingutest tulenevad õigused) lisatud summad. [Viide: edasilükkunud tulumaksu vara; finantsinstrumendid, klass [member]; põhivara; kindlustuslepingute liigid [member]]

avalikustamine: IFRS 8 24 b, avalikustamine: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Kasutamisõiguse esemeks olevasse varasse lisatud summad

Kasutamisõiguse esemeks olevasse varasse lisatud summad. [Viide: kasutamisõiguse esemeks olev vara]

avalikustamine: IFRS 16 53 h – kehtiv alates 1.1.2019

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Üksuse registreeritud asukoha aadress

Üksuse registreeritud asukoha aadress.

avalikustamine: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Sellise koha aadress, kust on võimalik saada konsolideeritud finantsaruandeid

Sellise koha aadress, kust on võimalik saada üksuse üle täielikku kontrolli omava või vahepealse emaettevõtja konsolideeritud finantsaruandeid. [Viide: konsolideeritud [member]; IFRSid [member]]

avalikustamine: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Korrigeeritud kaalutud keskmine emiteeritud lihtaktsiate arv

Korrigeeritud kaalutud keskmine emiteeritud lihtaktsiate arv pluss korrigeeritud kaalutud keskmine selliste lihtaktsiate arv, mis emiteeritaks kõigi lahjendavate potentsiaalsete lihtaktsiate konverteerimisel lihtaktsiateks. [Viide: lihtaktsiad [member]; kaalutud keskmine [member]]

avalikustamine: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum); amortisatsioonikulu]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, pärast tulumaksu

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, pärast tulumaksu. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]]

avalikustamine: IFRS 7 23 e – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Eelmistel perioodidel tasumisele kuuluva tulumaksuga seotud korrigeerimine

Perioodil kajastatud tulumaksu kulu (tulu) korrigeerimine seoses eelmistel perioodidel tasumisele kuuluva tulumaksuga.

näide: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Bioloogiliste varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Bioloogiliste varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: bioloogilised varad; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Tuletisinstrumendist finantsvarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Tuletisinstrumendist finantsvarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: tuletisinstrumendist finantsvarad; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Kauplemiseks hoitavate finantsvarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Kauplemiseks hoitavate finantsvarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: finantsvara; õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetud finantsvarad, liigitatud kauplemiseks hoitavaks; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Varude vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Varude vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: varud; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Pankadele antud laenude ja tehtud ettemaksete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Pankadele antud laenude ja tehtud ettemaksete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: laenud ja ettemaksed pankadele; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Klientidele antud laenude ja tehtud ettemaksete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Klientidele antud laenude ja tehtud ettemaksete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: laenud ja ettemaksed klientidele; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Muude varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Muude varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: muud varad; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Muude käibevarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Muude käibevarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: muu käibevara; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Muude põhitegevusega seotud nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Muude põhitegevusega seotud nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Pöördrepolepingute ja laenuks võetud väärtpaberite rahalise tagatise vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Pöördrepolepingute ja laenuks võetud väärtpaberite rahalise tagatise vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: pöördrepolepingud ja laenuks võetud väärtpaberite rahaline tagatis; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Ostjate vastu olevate nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Ostjate vastu olevate nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Ostjate vastu olevate ja muude nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

Ostjate vastu olevate ja muude nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: nõuded ostjate vastu ja muud nõuded; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Edasilükkunud tulumaksu kuluga seotud korrigeerimine

Edasilükkunud tulumaksu kuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: edasilükkunud tulumaksu kulu (tulu); kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Eelmistel perioodidel edasilükkunud tulumaksuga seotud korrigeerimine

Perioodil kajastatud tulumaksu kulu (tulu) korrigeerimine seoses eelmistel perioodidel edasilükkunud tulumaksu kuluga (tuluga).

tava: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: amortisatsioonikulu; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Kasumiaruandes kajastatud amortisatsioonikulude ja vara väärtuse langusest tulenev kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine

Amortisatsioonikuluga ja vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: vara väärtuse langusest tulenev kahjum; amortisatsioonikulu; Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine); kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Dividendituluga seotud korrigeerimine

Dividendituluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: dividenditulu; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Õiglases väärtuses mõõdetud kahjumiga (kasumiga) seotud korrigeerimine

Õiglases väärtuses mõõdetud kahjumiga (kasumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Finantskuludega seotud korrigeerimine

Finantskuludega seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: finantskulud; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Finantstuludega seotud korrigeerimine

Finantstuludega seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: finantstulud; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Finantstuludega (-kuludega) seotud korrigeerimine

Neto finantstulu või -kuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: finantstulud (-kulud); kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute võõrandamisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine

Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute võõrandamisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: sidusettevõtjad [member]; ühisettevõtjad [member]; tütarettevõtjad [member]; investeeringud tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Võõrandamisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara võõrandamisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum); materiaalne põhivara; võõrandamine, materiaalne põhivara]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Õiglase väärtuse (millest on maha arvatud müügikulutused) muutusest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, bioloogilised varad

Bioloogiliste varade õiglase väärtuse (millest on maha arvatud müügikulutused) muutusest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: bioloogilised varad; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Tuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutusest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine

Tuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutusest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: õiglases väärtuses [member]; tuletisinstrumendid [member]; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Õiglase väärtuse korrigeerimisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse korrigeerimisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kinnisvarainvesteeringud; õiglase väärtuse korrigeerimisest tulenev kasum (kahjum), kinnisvarainvesteeringud; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga seotud korrigeerimine, firmaväärtus

Kasumiaruandes kajastatud firmaväärtuse väärtuse langusest tuleneva kahjumiga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: firmaväärtus; vara väärtuse langusest tulenev kahjum; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, uurimis- ja hindamistegevusega seotud varad

Kasumiaruandes kajastatud uurimis- ja hindamistegevusega seotud varade väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: uurimis- ja hindamistegevusega seotud varad [member]; vara väärtuse langusest tulenev kahjum; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, varud

Kasumiaruandes kajastatud varude väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: varud; vara väärtuse langusest tulenev kahjum; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, laenud ja ettemaksed

Kasumiaruandes kajastatud laenude ja ettemaksetega seotud varade väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, materiaalne põhivara

Kasumiaruandes kajastatud materiaalse põhivara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine; materiaalne põhivara]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

Kasumiaruandes kajastatud ostjate vastu olevate nõuete ja muud nõuete väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: nõuded ostjate vastu ja muud nõuded; vara väärtuse langusest tulenev kahjum; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Tulumaksu kuluga seotud korrigeerimine

Tulumaksu kuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

avalikustamine: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Edasilükkunud tulu suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Edasilükkunud tulu suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: edasilükkunud tulu; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Pankade hoiuste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Pankade hoiuste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: pankade hoiused; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Klientide hoiuste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Klientide hoiuste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: klientide hoiused; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Tuletisinstrumendist finantskohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Tuletisinstrumendist finantskohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: tuletisinstrumendist finantskohustised; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Töötajate hüvitiste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Töötajate hüvitiste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Kauplemiseks hoitavate finantskohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Kauplemiseks hoitavate finantskohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: finantskohustised; õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetud finantskohustised, mis vastavad kauplemiseks hoidmise määratlusele; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Kindlustus-, edasikindlustus- ja investeerimislepingutest tulenevate kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Kindlustus-, edasikindlustus- ja investeerimislepingutest tulenevate kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: Investeerimislepingutest tulenevad kohustised; väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Muude lühiajaliste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Muude lühiajaliste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: muud lühiajalised kohustised; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Muude kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Muude kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: muud kohustised; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Kreditoorse võlgnevuse suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Kreditoorse võlgnevuse suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Repolepingute ja laenuks antud väärtpaberite rahalise tagatise suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Repolepingute ja laenuks võetud väärtpaberite rahalise tagatise suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: repolepingud ja laenuks antud väärtpaberite rahaline tagatis; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Tarnijate ees olevate võlgade suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Tarnijate ees olevate võlgade suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Tarnijate ees olevate ja muude võlgade suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

Tarnijate ees olevate ja muude võlgade suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: võlad tarnijatele ja muud võlad; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Korrigeerimine seoses muude eraldiste aja jooksul suurenemisega

Korrigeerimine seoses muude eraldiste aja jooksul suurenemisega, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum); muud eraldised [member]]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Intressikuluga seotud korrigeerimine

Intressikuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: intressikulu; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Intressituluga seotud korrigeerimine

Intressituluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: intressitulu; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Põhivarade müügikahjumiga (-kasumiga) seotud korrigeerimine

Põhivarade müügikahjumiga (-kasumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: põhivara; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Eraldistega seotud korrigeerimine

Eraldistega seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: eraldised; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Korrigeerimised, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit)

Korrigeerimised, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

avalikustamine: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Korrigeerimised, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Aktsiapõhiste maksetega seotud korrigeerimine

Aktsiapõhiste maksetega seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Sidusettevõtjate jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine

Sidusettevõtjate jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: sidusettevõtjad [member]; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringud; kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Vahetuskursside muutustest tuleneva realiseerimata kahjumiga (kasumiga) seotud korrigeerimine

Vahetuskursside muutustest tuleneva realiseerimata kahjumiga (kasumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Muud korrigeerimised kui muudatused käibekapitalis, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit)

Muud korrigeerimised kui muudatused käibekapitalis, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevuse netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

tava: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste investeeringute bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine

Eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse või sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine üksuse esimestes IFRSi kohastes finantsaruannetes. [Viide: sidusettevõtjad [member]; bilansiline jääkmaksumus [member]; ühisettevõtjad [member]; eelmine raamatupidamistava (GAAP) [member]; tütarettevõtjad [member]; investeeringud tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse; IFRSid [member]]

avalikustamine: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Parima ostu- ja müügihinna keskmise hinna korrigeerimine, olulised mittejälgitavad sisendid, varad

Sellise parima ostu- ja müügihinna keskmise hinna korrigeerimine, mida kasutatakse kolmanda taseme olulise mittejälgitava sisendina varade puhul. [Viide: õiglase väärtuse hierarhia kolmas tase [member]]

näide: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Parima ostu- ja müügihinna keskmise hinna korrigeerimine, olulised mittejälgitavad sisendid, üksuse enda omakapitaliinstrumendid

Sellise parima ostu- ja müügihinna keskmise hinna korrigeerimine, mida kasutatakse kolmanda taseme olulise mittejälgitava sisendina üksuse enda omakapitaliinstrumentide puhul. [Viide: õiglase väärtuse hierarhia kolmas tase [member]; üksuse enda omakapitaliinstrumendid [member]]

näide: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Parima ostu- ja müügihinna keskmise hinna korrigeerimine, olulised mittejälgitavad sisendid, kohustised

Sellise parima ostu- ja müügihinna keskmise hinna korrigeerimine, mida kasutatakse kolmanda taseme olulise mittejälgitava sisendina kohustiste puhul. [Viide: õiglase väärtuse hierarhia kolmas tase [member]]

näide: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Eelisaktsiate dividendide kasumi (kahjumi) korrigeerimine

Eelisaktsiate dividendide kasumi (kahjumi) korrigeerimine, et arvutada emaettevõtja lihtaktsiate omanikele omistatav kasum (kahjum). [Viide: eelisaktsiad [member]; kasum (kahjum)]

näide: IAS 33 Näide 12 Baasaktsiakasumi ja lahjendatud aktsiakasumi arvutamine ja esitamine (põhjalik näide), näide: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Halduskulud

Kulud, mille üksus liigitab halduskuludeks.

näide: IAS 1 103, avalikustamine: IAS 1 99, avalikustamine: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant credit

Saadud ettemaksed

Tulevikus tarnitavate kaupade või osutatavate teenuste eest saadud ettemaksed.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Pooleliolevate lepingute eest saadud ettemaksed

Ettemaksed, mille üksus on saanud enne ehituslepinguga ette nähtud töö tegemist.

avalikustamine: IFRIC 15 21 b – kehtiv kuni 1.1.2018, avalikustamine: IAS 11 40 b – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Reklaamikulu

Reklaamiga seotud kulu.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine [member]

See liige kajastab eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarset korrigeerimist. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]; eelmine raamatupidamistava (GAAP) [member]]

avalikustamine: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad kokku [member]

See liige kajastab jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kogusummat. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad“ standardväärtust. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IFRS 5 Esitamine ja avalikustamine

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Esmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja tehinguhinna vaheline erinevus kokku, mida tuleb veel kasumiaruandes kajastada

Esmasel kajastamisel kajastatud finantsinstrumentide õiglase väärtuse ja tehinguhinna vaheline erinevus kokku, mida tuleb veel kasumiaruandes kajastada. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

avalikustamine: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Individuaalselt ebaolulised sidusettevõtjad kokku [member]

See liige kajastab individuaalselt ebaoluliste sidusettevõtjate kogusummat. [Viide: sidusettevõtjad [member]]

avalikustamine: IFRS 12 21 c ii, avalikustamine: IFRS 4 39M b – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Individuaalselt ebaolulised äriühendused kokku [member]

See liige kajastab individuaalselt ebaoluliste äriühenduste kogusummat. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Individuaalselt ebaolulised ühisettevõtjad kokku [member]

See liige kajastab individuaalselt ebaoluliste ühisettevõtjate kogusummat. [Viide: ühisettevõtjad [member]]

avalikustamine: IFRS 12 21 c i, avalikustamine: IFRS 4 39M b – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Summeeritud mõõtmine [member]

See liige kajastab mõõtmise kõiki liike. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Mõõtmine“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 40 32A, avalikustamine: IAS 41 50, avalikustamine: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Ajavahemikud kokku [member]

See liige kajastab ajavahemikke kokku. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Lõpptähtaeg“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 1 61, avalikustamine: IAS 17 31 b – kehtiv kuni 1.1.2019, avalikustamine: IAS 17 35 a – kehtiv kuni 1.1.2019, avalikustamine: IAS 17 47 a – kehtiv kuni 1.1.2019, avalikustamine: IAS 17 56 a – kehtiv kuni 1.1.2019, avalikustamine: IFRS 15 120 b i – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 16 97 – kehtiv alates 1.1.2019, avalikustamine: IFRS 16 94 – kehtiv alates 1.1.2019, näide: IFRS 7 B11, näide: IFRS 7 B35, avalikustamine: IFRS 7 23B a – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Sellised raha teenivad üksused kokku, mille puhul ei ole firmaväärtuse või piiramatu kasuliku elueaga immateriaalsete varade bilansiline jääkmaksumus suur [member]

See liige kajastab selliseid raha teenivad üksused kokku, mille puhul ei ole firmaväärtuse või piiramatu kasuliku elueaga immateriaalsete varade bilansiline jääkmaksumus suur. [Viide: raha teenivad üksused [member]; firmaväärtus; muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

avalikustamine: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Õiglane väärtus kokku [member]

See liige kajastab õiglase väärtuse kogusummat. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Õiglane väärtus tuletatud soetusmaksumusena“ standardväärtust.

avalikustamine: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Põllumajandustoodang rühmade kaupa [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

tava: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Põllumajandustoodang, rühm [member]

See liige kajastab rühmade kaupa liigitatud põllumajandustoodangut. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Põllumajandustoodang rühmade kaupa“ standardväärtust. [Viide: põllumajandustoodangu lühiajaline varu]

tava: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Aircraft

X instant debit

Lennuk

Materiaalne põhivara, mis on üksuse tegevuses kasutatav lennuk.

näide: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Lennuk [member]

See liige kajastab sellise materiaalse põhivara klassi, mis on üksuse tegevuses kasutatav lennuk. [Viide: materiaalne põhivara]

näide: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Kapitalirendil olev lennuk [member]

See liige kajastab lennukit, mille üksus on võtnud kapitalirendile. [Viide: lennuk [member]]

tava: IAS 16 37 e – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Lennujaamas maandumise õigused [member]

See liige kajastab lennujaamas maandumise õigusi.

tava: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Kõik õiglase väärtuse hierarhia tasemed [member]

See liige kajastab kõiki õiglase väärtuse hierarhia tasemeid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Õiglase väärtuse hierarhia tasemed“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 19 142, avalikustamine: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Kõik muud segmendid [member]

See liige kajastab äritegevust ja tegevussegmente, mida ei kajastata aruandluses.

avalikustamine: IFRS 15 115 – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Allahindluse konto finantsvarade krediidikahju kajastamiseks

Sellise allahindluse konto summa, mida kasutatakse selleks, et kajastada finantsvarade väärtuse langust krediidikahju tõttu. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 16 – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Krediidikahju allahindlus [member]

See liige kajastab allahindluse kontot, mida kasutatakse selleks, et kajastada finantsvarade väärtuse langust krediidikahju tõttu.

tava: IAS 12 81 g

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Amortisatsioon, kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade amortisatsiooni summa. [Viide: kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad; amortisatsioonikulu]

avalikustamine: IFRS 15 128 b – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Amortisatsioon, kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute amortisatsiooni summa. [Viide: kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud; amortisatsioonikulu; kindlustuslepingute liigid [member]]

näide: IFRS 4 IG39 c, näide: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Amortisatsioonikulu

Amortisatsioonikulu. Amortisatsioon on immateriaalse vara amortiseeritava osa süstemaatiline eraldamine varast selle kasuliku eluea jooksul.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortisatsioon, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus amortisatsiooni summa. [Viide: amortisatsioonikulu; muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

avalikustamine: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Amortisatsioonimeetod, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus puhul selle piiratud kasuliku eluea jooksul kasutatud amortisatsioonimeetod. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus; amortisatsioonikulu]

avalikustamine: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Edasikindlustuse ostmisest tuleneva kahjumi (kasumi) amortisatsioon

Edasikindlustuse ostmisest tuleneva edasilükatud kahjumi (kasumi) amortisatsiooni summa. [Viide: amortisatsioonikulu; edasikindlustuse ostmisest tulenev kasum või kahjum, mis kajastatakse kasumiaruandes]

avalikustamine: IFRS 4 37 b ii

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Summa, mille võrra krediidituletisinstrumendid või sarnased instrumendid, mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega, maandavad maksimaalset krediidiriski

Summa, mille võrra krediidituletisinstrumendid või sarnased instrumendid, mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega, maandavad maksimaalset krediidiriski. [Viide: laenud ja nõuded; krediidirisk [member]; tuletisinstrumendid [member]; maksimaalne krediidirisk; finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 9 b – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Summa, mille võrra krediidituletisinstrumendid või sarnased instrumendid, mis on seotud laenude või nõuetega, maandavad maksimaalset krediidiriski

Summa, mille võrra krediidituletisinstrumendid või sarnased instrumendid, mis on seotud laenude või nõuetega, maandavad maksimaalset krediidiriski. [Viide: laenud ja nõuded; krediidirisk [member]; maksimaalne krediidirisk; tuletisinstrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 9 b – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Summa, mille võrra on vähendatud reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kreeditsaldot, kuna see ei ole enam täielikult tühistatav

Summa, mille võrra on vähendatud reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kreeditsaldot, kuna see ei ole enam täielikult tühistatav. [Viide: reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kreeditsaldo]

avalikustamine: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Summa, mille võrra on vähendatud reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldot, kuna see ei ole enam täielikult kaetav

Summa, mille võrra on vähendatud reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldot, kuna see ei ole enam täielikult kaetav. [Viide: reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo]

avalikustamine: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Summa, mille võrra üksuse kaetav väärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust

Summa, mille võrra raha teeniva üksuse (üksuste rühma) kaetav väärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]; raha teenivad üksused [member]]

avalikustamine: IAS 36 134 f i, avalikustamine: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Summa, mille võrra peamisele eeldusele omistatud väärtus peab muutuma, et üksuse kaetav väärtus oleks võrdne bilansilise jääkmaksumusega

Summa, mille võrra peamisele eeldusele omistatud väärtus peab muutuma, et üksuse kaetav väärtus oleks võrdne tema bilansilise jääkmaksumusega. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]]

avalikustamine: IAS 36 134 f iii, avalikustamine: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Eraldiseisva valitsemisüksuse osutatavate juhtkonna võtmeisiku teenuste osutamiseks üksuse kulutatud summa

Summa, mille üksus on kulutanud eraldiseisva valitsemisüksuse osutatavate juhtkonna võtmeisiku teenuste osutamiseks. [Viide: üksuse või emaettevõtja juhtkonna võtmeisikud [member]; eraldiseisev valitsemisüksus [member]]

avalikustamine: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Esitusviisi muutmise või kirjete ümberliigituse summa

Summa, mis on ümber liigitatud, kui üksus muudab finantsaruannetes esitusviisi või liigitust.

avalikustamine: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Muus koondkasumis esitatud summa, mis finantskohustiste kajastamise lõpetamisel realiseeriti

Muus koondkasumis esitatud summa, mis õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande määratletud finantskohustiste kajastamise lõpetamisel realiseeriti. [Viide: muu koondkasum]

avalikustamine: IFRS 7 10 d – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, mis esitatakse eraldi kirjena kasumiaruandes.

avalikustamine: IFRS 4 35D a – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, vastselt määratletud finantsvarad

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades seoses vastselt määratletud finantsvaradega kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa.

avalikustamine: IFRS 4 39L f i – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, enne tulumaksu

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, enne tulumaksu. [Viide: muu koondkasum]

avalikustamine: IFRS 4 35D b – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, pärast tulumaksu

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, pärast tulumaksu. [Viide: muu koondkasum]

avalikustamine: IFRS 4 35D b – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Juriidiliselt rendilepinguna vormistatud kokkuleppest saadud tuluna kajastatud summa

Juriidiliselt rendilepinguna vormistatud kokkulepetest saadud tuluna kajastatud summa.

avalikustamine: SIC 27 10 b – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Summa, mis on kajastatud muus koondasumis ja akumuleeritud omakapitalis seoses müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppidega

Summa, mis on kajastatud muus koondasumis ja akumuleeritud omakapitalis seoses müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppidega. [Viide: müügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid; muud reservid; muu koondkasum; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

avalikustamine: IFRS 5 38, näide: IFRS 5 näide 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Summa, mis on kajastatud muus koondasumis ja akumuleeritud omakapitalis seoses müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppidega [member]

See liige kajastab omakapitali komponenti, mis tuleneb summadest, mis on kajastatud muus koondasumis ja akumuleeritud omakapitalis seoses müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppidega. [Viide: müügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid; muu koondkasum]

avalikustamine: IFRS 5 38, näide: IFRS 5 näide 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Summa, mis on välja arvatud rahavoo riskimaandamisreservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

Summa, mis on välja arvatud rahavoo riskimaandamisreservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust. [Viide: rahavoo riskimaandamisreserv]

avalikustamine: IFRS 9 6.5.11 d i – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 24E a – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Summa, mis on välja arvatud valuutabaasi hinnavahede väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

Summa, mis on välja arvatud valuutabaasi hinnavahede väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust. [Viide: valuutabaasi hinnavahede väärtuse muutuse reserv]

avalikustamine: IFRS 9 6.5.16 – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Summa, mis on välja arvatud forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

Summa, mis on välja arvatud forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust. [Viide: forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutuse reserv]

avalikustamine: IFRS 9 6.5.16 – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Summa, mis on välja arvatud optsioonide ajaväärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

Summa, mis on välja arvatud optsioonide ajaväärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust. [Viide: optsioonide ajaväärtuse muutuse reserv]

avalikustamine: IFRS 9 6.5.15 b i – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

IFRS 9 kohaldamisel kasumiaruandes kajastatud summa, finantsvarad, mille suhtes kohaldatakse kattuvusel põhinevat lähenemisviisi

IFRS 9 kohaldamisel finantsvarade puhul, mille suhtes kohaldatakse kattuvusel põhinevat lähenemisviisi, kasumiaruandes kajastatud summa.

avalikustamine: IFRS 4 39L d i – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Kindlustuslepingutest tulenevad summad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

tava: IFRS 4 Avalikustamine

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Kulutatud summad, kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute suurenemine, mis tuleneb kulutatud summadest. [Viide: kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud]

näide: IFRS 4 IG39 b, näide: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Tasumisele kuuluvad summad, seotud osapoolte vahelised tehingud

Seotud osapoolte vahelistest tehingutest tulenevad tasumisele kuuluvad summad. [Viide: seotud osapooled [member]]

avalikustamine: IAS 24 20, avalikustamine: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Muud saajale üleantud varadega seoses tasumisele kuuluvad summad

Muude saajale üleantud varadega seoses tasumisele kuuluvad summad, kui sellised diskonteerimata raha väljamaksed, mida nõutakse või võidakse nõuda, et osta tagasi finantsvarad, mille kajastamine on lõpetatud (nt optsioonilepingu täitmishind). [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Saadaolevad summad, seotud osapoolte vahelised tehingud

Seotud osapoolte vahelistest tehingutest tulenevad saadaolevad summad. [Viide: seotud osapooled [member]]

avalikustamine: IAS 24 20, avalikustamine: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Omandamiskuupäeval kajastatud summad omandatud varade ja ülevõetud kohustiste iga põhiliigi kohta [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Äriühenduses varade omandamisest ja kohustiste võtmisest eraldi kajastatud tehingu puhul kajastatud summad

Sellise tehingu puhul kajastatud summad, mis on kajastatud eraldi äriühendustes varade omandamisest ja kohustiste võtmisest. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, enne tulumaksu

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, enne tulumaksu. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 9 5.6.5 – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, pärast tulumaksu

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, pärast tulumaksu. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 9 5.6.5 – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, enne tulumaksu

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, enne tulumaksu. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]]

avalikustamine: IFRS 7 23 e – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega. [Viide: finantskohustised]

avalikustamine: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Summa, mis oleks kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud, kui finantsvarade määratlemine ei oleks lõpetatud

Summa, mis oleks kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud, kui finantsvarade määratlemine kattuvusel põhineva lähenemisviisi alusel ei oleks lõpetatud.

avalikustamine: IFRS 4 39L f ii – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Summa, mida oleks kasumiaruandes kajastatud juhul, kui oleks kohaldatud IFRSi 39, finantsvarad, mille suhtes kohaldatakse kattuvusel põhinevat lähenemisviisi

Summa, mida oleks kasumiaruandes kajastatud finantsvarade puhul, mille suhtes kohaldatakse kattuvusel põhinevat lähenemisviisi, kui oleks kohaldatud IFRSi 39.

avalikustamine: IFRS 4 39L d ii – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Selliste finantsvarade vanuse analüüs, mis on tähtajaks tasumata, kuid mille väärtus ei ole langenud [text block]

Selliste finantsvarade vanuse analüüs, mis on tähtajaks tasumata, kuid mille väärtus ei ole langenud. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 37 a – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Krediidiriskipositsiooni analüüs, mille puhul kasutatakse välist krediidiriski reitinguastmete süsteemi [text block]

Krediidiriskipositsiooni analüüsi avalikustamine, kasutades välist krediidiriski reitinguastmete süsteemi. [Viide: krediidiriskipositsioon; välised krediidiriski reitinguastmed [member]]

näide: IFRS 7 IG23 a – kehtiv kuni 1.1.2018, näide: IFRS 7 36 c – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Krediidiriskipositsiooni analüüs, mille puhul kasutatakse sisemist krediidiriski reitinguastmete süsteemi [text block]

Krediidiriskipositsiooni analüüsi avalikustamine, kasutades sisemist krediidiriski reitinguastmete süsteemi. [Viide: krediidiriskipositsioon; sisemised krediidiriski reitinguastmed [member]]

näide: IFRS 7 IG23 a – kehtiv kuni 1.1.2018, näide: IFRS 7 36 c – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Selliste finantsvarade analüüs, mille puhul on individuaalselt kindlaks määratud väärtuse langus [text block]

Selliste finantsvarade analüüs, mille puhul on individuaalselt kindlaks määratud väärtuse langus, sealhulgas selliste tegurite analüüs, mida üksus võttis arvesse varade väärtuse languse kindlaksmääramisel. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 37 b – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Tulude ja kulude analüüs [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Äritegevuse lõpetamise plaani teatavakstegemine [member]

See liige kajastab äritegevuse lõpetamise plaani teatavakstegemist.

näide: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Olulise restruktureerimise väljakuulutamine või selle teostamise alustamine [member]

See liige kajastab olulise restruktureerimise väljakuulutamist või selle teostamise alustamist.

näide: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Kohaldatav maksumäär

Kohaldatav tulumaksumäär.

avalikustamine: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Põllumajandustegevuseks kasutatav maa-ala

Maa-ala, mida üksus kasutab põllumajandustegevuseks.

tava: IAS 41 46 b i

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Juriidiliselt rendilepingutena vormistatud kokkulepped [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: SIC 27 10 – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Juriidiliselt rendilepingutena vormistatud kokkulepped [member]

See liige kajastab juriidiliselt rendilepingutena vormistatud kokkuleppeid. Näiteks võib üksus investorile vara rendile anda ja sama vara tagasi rendile võtta või teise võimalusena kooskõlas seadusega müüa vara ja võtta sama vara tagasi rendile. Kokkulepete vorm ja tingimused võivad oluliselt erineda. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Juriidiliselt rendilepingutena vormistatud kokkulepped“ standardväärtust.

avalikustamine: SIC 27 10 – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Hoitavad varaga tagatud võlainstrumendid

Selliste hoitavate võlainstrumentide summa, mis on tagatud aluseks oleva varaga. [Viide: hoitavad võlainstrumendid]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Varaga tagatud rahastamine [member]

See liige kajastab varaga tagatud rahastamist.

näide: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Varaga tagatud väärtpaberid, plaani varade õiglasesse väärtusesse panustatud summa

Varaga tagatud väärtpaberite summa, mis on panustatud kindlaksmääratud hüvitistega plaanide varade õiglasesse väärtusesse. [Viide: plaani varad, õiglases väärtuses; kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]]

näide: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Seoses eeldatavate hüvitistega kajastatud varad, äriühenduse tingimuslikud kohustised

Selliste varade summa, mis on kajastatud seoses äriühenduses kajastatud tingimuslike kohustiste eeldatavate hüvitistega. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; eeldatavad hüvitised, äriühenduse tingimuslikud kohustised; äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B67 c, avalikustamine: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Seoses eeldatavate hüvitistega kajastatud varad, muud eraldised

Selliste varade summa, mis on kajastatud seoses muude eraldiste eeldatavate hüvitistega. [Viide: eeldatavad hüvitised, muud eraldised; muud eraldised]

avalikustamine: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant debit

Varad

Vahendid: a) mida üksus kontrollib eelnevate sündmuste tulemusena ja b) millest oodatakse üksusele tulevast majanduslikku kasu.

avalikustamine: IAS 1 55, avalikustamine: IFRS 13 93 a, avalikustamine: IFRS 13 93 b, avalikustamine: IFRS 13 93 e, avalikustamine: IFRS 8 28 c, avalikustamine: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Varad [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Varad ja kohustised [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Müügiks hoitavaks liigitatud varad ja kohustised [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Müügiks hoitavaks liigitatud varad ja kohustised [member]

See liige kajastab varasid ja kohustisi, mis on liigitatud müügiks hoitavaks. [Viide: müügiks hoitavad põhivarad [member]; kohustised, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

avalikustamine: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Varad ja kohustised [member]

See liige kajastab varasid ja kohustisi. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Varad ja kohustised“ standardväärtust. [Viide: varad; kohustised]

avalikustamine: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Varad ja kohustised, mis ei ole liigitatud müügiks hoitavaks [member]

See liige kajastab varasid ja kohustisi, mis ei ole liigitatud müügiks hoitavaks. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Müügiks hoitavaks liigitatud varad ja kohustised“ standardväärtust. [Viide: müügiks hoitavad põhivarad [member]; kohustised, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

avalikustamine: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Varad ja reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo

Varade ja reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo summa. [Viide: varad; reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo]

avalikustamine: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Maavarade uuringutest ja hindamisest tulenevad varad

Selliste varade summa, mis tulenevad maavarade, sh mineraalide, nafta, maagaasi ja muude samalaadsete mittetaastuvate maavarade otsingutest pärast seda, kui üksus on saanud juriidilised õigused uuringuks teatud piirkonnas, samuti maavara kaevandamise tehnilise teostatavuse ja majandusliku tasuvuse kindlakstegemisest.

avalikustamine: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Kindlustuslepingutest tulenevad varad

Kindlustuslepingutest tulenevate kajastatud varade summa. [Viide: kindlustuslepingute liigid [member]]

avalikustamine: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Hoitav tagatis, mille võib müüa või edasipantida juhul, kui tagatise omanik ei ole oma kohustusi täitmata jätnud, õiglases väärtuses

Sellise hoitava tagatise õiglane väärtus, mille võib müüa või edasipantida juhul, kui tagatise omanik ei ole oma kohustusi täitmata jätnud. [Viide: õiglases väärtuses [member]]

avalikustamine: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Finantseerimistegevusest tulenevate kohustiste maandamiseks hoitavad varad [member]

See liige kajastab finantseerimistegevusest tulenevate kohustiste maandamiseks hoitavaid varasid. [Viide: varad; finantseerimistegevusest tulenevad kohustised]

näide: IAS 7 C, finantseerimistegevusest tulenevate kohustiste kooskõlastav võrdlemine, näide: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Varade ja lühiajaliste kohustiste vahe

Varade ja lühiajaliste kohustiste vahe summa.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Varade ja lühiajaliste kohustiste vahe [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Pensionihüvitiste plaani varad (kohustised)

Pensionihüvitiste plaani varad, millest lahutatakse muud kohustised kui lubatud pensionihüvitiste aktuaarne nüüdisväärtus.

avalikustamine: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Varad, mis on saadud, võttes valdusse tagatisi või realiseerides muid krediidikvaliteeti parandavaid kokkuleppeid

Selliste varade summa, mille üksus on saanud, võttes valdusse väärtpaberite vormis hoitavaid tagatisi või realiseerides muid krediidikvaliteeti parandavaid kokkuleppeid(nt garantiid). [Viide: garantiid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Pensionihüvitiste plaani varad

Pensionihüvitiste plaani hoitavate varade summa. [Viide: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]]

avalikustamine: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Varad, välja arvatud raha ja raha ekvivalendid, tütarettevõtjates või muudes ettevõtjates, mis omandatakse või võõrandatakse

Muude varade kui raha ja raha ekvivalendid summa tütarettevõtjates või muudes ärides, mille üle kontroll saavutatakse või kaotatakse. [Viide: tütarettevõtjad [member]]

avalikustamine: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade summa. Kliendilepingu sõlmimise eesmärgil tehtud kulutused on lepingu sõlmimise lisakulutused, mida üksusel ei oleks tekkinud, kui lepingut ei oleks sõlmitud. Kliendilepingu täitmise eesmärgil tehtud kulutused on kulutused, mis on otseselt seotud lepinguga või oodatava lepinguga, mida üksusel on võimalik konkreetselt tuvastada.

avalikustamine: IFRS 15 128 a – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Varad, mida kajastatakse üksuse finantsaruannetes seoses struktureeritud üksustega

Üksuse finantsaruannetes kajastatud selliste varade summa, mis on seotud tema osalustega struktureeritud üksustes. [Viide: varad; konsolideerimata struktureeritud üksused [member]]

avalikustamine: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Tagatis, mis on müüdud või edasi panditud, kui tagatise omanik ei ole oma kohustusi täitmata jätnud, õiglases väärtuses

Sellise müüdud või edasi panditud tagatise õiglane väärtus, mille võib müüa või edasipantida juhul, kui tagatise omanik ei ole oma kohustusi täitmata jätnud. [Viide: õiglases väärtuses [member]]

avalikustamine: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Varad, mille kajastamist üksus jätkab

Selliste ülekantud finantsvarade summa, mille täielikku kajastamist üksus jätkab. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Varad, mille kajastamist üksus jätkab oma jätkuva seotuse ulatuses

Selliste ülekantud finantsvarade summa, mille kajastamist üksus jätkab oma jätkuva seotuse ulatuses. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Varad, mille suhtes kohaldatakse olulisi piiranguid

Kontserni selliste varade summa konsolideeritud finantsaruannetes, mille suhtes kohaldatakse olulisi (nt seadusandlikud, lepingulised ja regulatiivsed) piiranguid, mis mõjutavad üksuse võimalust saada juurdepääs varadele või neid kasutada.

avalikustamine: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Struktureeritud üksustele üle kantud varad ülekandmise ajal

Struktureeritud üksustele üle kantud kõigi varade summa ülekandmise ajal. [Viide: konsolideerimata struktureeritud üksused [member]]

avalikustamine: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad varad

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate varade summa. [Viide: kindlustuslepingute liigid [member]]

näide: IAS 1 55, näide: IFRS 4 IG20 b, näide: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Ülekantud edasikindlustuslepingute kohased varad

Selliste edasikindlustuslepingute kohased varad, mille puhul üksus on kindlustusvõtja.

näide: IAS 1 55, näide: IFRS 4 IG20 c, näide: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Varad, mille puhul on järgmisel majandusaastal olulise korrigeerimise märkimisväärne risk

Eeldatav varade summa, mille puhul on märkimisväärne risk, et järgmisel majandusaastal tuleb kõnealuseid varasid oluliselt korrigeerida.

avalikustamine: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Seotud kohustised, mille kajastamist üksus jätkab

Selliste ülekantud finantsvaradega seotud kohustiste summa, mille täielikku kajastamist üksus jätkab. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Seotud kohustised, mille kajastamist üksus jätkab oma jätkuva seotuse ulatuses

Selliste ülekantud finantsvaradega seotud kohustiste summa, mille kajastamist üksus jätkab oma jätkuva seotuse ulatuses. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Sidusettevõtjad [member]

See liige kajastab üksuseid, mille üle investoril on märkimisväärset mõju.

avalikustamine: IAS 24 19 d, avalikustamine: IAS 27 17 b, avalikustamine: IAS 27 16 b, avalikustamine: IFRS 12 B4 d, avalikustamine: IFRS 4 39M a – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest

ifrs-full

AtCostMember

member

Soetusmaksumuses [member]

See liige kajastab soetusmaksumusel põhinevat mõõtmist. Soetusmaksumus on vara omandamiseks makstud raha või raha ekvivalentide summa või muu makstud tasu õiglane väärtus selle omandamise või ehitamise ajal, või kui see on rakendatav, siis summa, mis on sellele varale omistatav esmakordsel kajastamisel kooskõlas teiste IFRSide konkreetsete nõuetega.

avalikustamine: IAS 40 32A, avalikustamine: IAS 41 50, avalikustamine: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Soetusmaksumuses või vastavalt IFRSile 16 õiglase väärtuse mudeli raames [member]

See liige kajastab mõõtmist soetusmaksumuses või vastavalt IFRSile 16, kui üksus kasutab varade liigi mõõtmiseks tavaliselt õiglase väärtuse mudelit. [Viide: soetusmaksumuses [member]]

avalikustamine: IAS 40 78 – kehtiv alates 1.1.2019

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

Soetusmaksumuses õiglase väärtuse mudeli raames [member]

See liige kajastab mõõtmist soetusmaksumuses, kui üksus kasutab varade liigi mõõtmiseks tavaliselt õiglase väärtuse mudelit. [Viide: soetusmaksumuses [member]]

avalikustamine: IAS 40 78 – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Õiglases väärtuses [member]

See liige kajastab õiglasel väärtusel põhinevat mõõtmist. Õiglane väärtus on hind, mis saadakse vara müügil või makstakse kohustise üleandmisel mõõtmiskuupäeval turuosaliste vahelises tavapärases tehingus.

avalikustamine: IAS 40 32A, avalikustamine: IAS 41 50, avalikustamine: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Audiitori tasu

Üksuse audiitoritele makstud või makstava tasu summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Audiitori tasu [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Audiitori tasu auditeerimisteenuste eest

Üksuse audiitoritele auditeerimisteenuste eest makstud või makstava tasu summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Audiitori tasu muude teenuste eest

Üksuse audiitoritele makstud või makstava tasu summa teenuste eest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Audiitori tasu maksuteenuste eest

Üksuse audiitoritele maksuteenuste eest makstud või makstava tasu summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Lubatud, kuid sõlmimata kapitalikohustused

Selliste kapitalikohustuste summa, milleks üksus on andnud loa, kuid millega seoses ei ole üksus veel sõlminud lepingut. [Viide: kapitalikohustused]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Müügivalmis finantsvarad [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Keskmine tegelik maksumäär

Maksukulu (-tulu) jagatud arvestusliku kasumiga. [Viide: arvestuslik kasum]

avalikustamine: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Keskmine valuutakurss

Üksuse kasutatud keskmine valuutakurss. Valuutakurss on kahe valuuta teineteise vastu vahetamise kurss.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Keskmine töötajate arv

Üksuse keskmine töötajate arv perioodi jooksul.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Riskimaandamisinstrumendi keskmine hind

Riskimaandamisinstrumendi keskmine hind. [Viide: riskimaandamisinstrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 23B b – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Riskimaandamisinstrumendi keskmine määr

Riskimaandamisinstrumendi keskmine määr. [Viide: riskimaandamisinstrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 23B b – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Klientide arvelduskontode saldod

Klientide arvelduskontode saldode summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Klientide nõudmiseni hoiuste saldod

Klientide nõudmiseni hoiuste saldode summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Klientide muude hoiuste saldod

Üksuse hoitavate klientide hoiusekontode saldode summa, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Klientide tähtajaliste hoiuste saldod

Klientide tähtajaliste hoiuste saldode summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Rahajääk pankades

Pankades hoitava raha summa.

tava: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Pangaaktsepti varad

Varana kajastatud pangaaktseptide summa.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Pangaaktsepti kohustised

Kohustistena kajastatud pangaaktseptide summa.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Pangatasud ja muud sarnased tasud

Selliste pangatasude ja muude sarnaste tasude summa, mida üksus kajastab kuluna.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Muu keskpankades hoitavate pangakontode jääk kui kohustusliku reservi hoiused

Muu keskpankades hoitavate pangakontode jääk kui kohustusliku reservi hoiused. [Viide: kohustusliku reservi hoiused keskpankades]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Pangalaenud, diskonteerimata rahavood

Pangalaenudega seotud lepingupõhiste diskonteerimata rahavoogude summa. [Viide: laenukohustused]

näide: IFRS 7 IG31A – kehtiv alates 1.1.2019, näide: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Hoitavad panga võlainstrumendid

Selliste üksuse hoitavate võlainstrumentide summa, mille on emiteerinud pank. [Viide: hoitavad võlainstrumendid]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Muud panganduskorraldused, liigitatud raha ekvivalentideks

Muud panganduskorraldused, mis liigitatud raha ekvivalentideks ja mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: raha ekvivalendid]

tava: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Arvelduslaenud

Summa, mis on kontolt välja võetud ulatuses, mis ületab olemasolevat kontojääki. Seda loetakse lühiajaliseks pangalaenuks. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]

tava: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)

Aktsiakasum, kui baas- ja lahjendatud mõõtmise tulemused on võrdsed. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)]

tava: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum). [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)]

tava: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine; jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum). [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)]

tava: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine; lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

Baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum) ja lahjendatud aktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine]

avalikustamine: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Baasaktsiakasum (-kahjum)

Emaettevõtja lihtaktsiate omanikele omistatav kasum (kahjum) (lugeja) jagatud perioodi jooksul ringluses olevate lihtaktsiate keskmise arvuga (nimetaja).

avalikustamine: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum)

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum). [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine; jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum)

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum). [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine; lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

Baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine]

avalikustamine: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Baasaktsiakasum [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Välisklientidelt saadavate tulude riikidele jaotamise aluse kirjeldus

Välisklientidelt saadavate tulude riikidele jaotamise aluse kirjeldus. [Viide: tulu]

avalikustamine: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Tootvad bioloogilised varad [member]

See liige kajastab tootvaid bioloogilisi varasid. Tootvad bioloogilised varad on bioloogilised varad, mis ei ole tarbitavad varad, [Viide: bioloogilised varad; tarbitavad bioloogilised varad [member]

näide: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Tootvad taimed

Sellise materiaalse põhivara summa, mis on tootvad taimed. Tootev taim on elustaim: a) mida kasutatakse põllumajandustoodangu tootmisel või tarnimisel; b) mis annab eeldatavasti toodangut rohkem kui ühe perioodi jooksul ning c) mille puhul on vähe tõenäoline, et see müüakse põllumajandustoodanguna, välja arvatud juhuslik müük jääkidena. [Viide: materiaalne põhivara]

näide: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Tootvad taimed [member]

See liige kajastab sellise materiaalse põhivara klassi, mis on tootvad taimed. Tootev taim on elustaim: a) mida kasutatakse põllumajandustoodangu tootmisel või tarnimisel; b) mis annab eeldatavasti toodangut rohkem kui ühe perioodi jooksul ning c) mille puhul on vähe tõenäoline, et see müüakse põllumajandustoodanguna, välja arvatud juhuslik müük jääkidena. [Viide: materiaalne põhivara]

näide: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Makstud või makstavad hüvitised

Pensionihüvitiste plaani raames makstud või makstavate hüvitiste summa.

avalikustamine: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Selliste lepingupõhiste rahavoogude parim hinnang omandamiskuupäeva seisuga, mida omandatud nõuete puhul eeldatavalt ei saada

Selliste lepingupõhiste rahavoogude parim hinnang omandamiskuupäeva seisuga, mida äriühenduses omandatud nõuete puhul eeldatavalt ei saada. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Bioloogilised varad

Varadena kajastatud elusloomade või -taimede summa.

avalikustamine: IAS 1 54 f, avalikustamine: IAS 41 50, näide: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Bioloogilised varad, vanus [member]

See liige kajastab vanuse kaupa liigitatud bioloogilisi varasid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bioloogilised varad vanuse kaupa“ standardväärtust. [Viide: bioloogilised varad]

näide: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Bioloogilised varad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

tava: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Bioloogilised varad vanuse kaupa [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

näide: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Bioloogilised varad rühmade kaupa [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Bioloogilised varad liikide kaupa [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

näide: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Bioloogilised varad, rühm [member]

See liige kajastab rühmade kaupa liigitatud bioloogilisi varasid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bioloogilised varad rühmade kaupa“ standardväärtust. [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Bioloogilised varad [member]

See liige kajastab elusloomi või -taimi. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bioloogilised varad“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 17 31 a – kehtiv kuni 1.1.2019, tava: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Kohustiste tagatisena panditud bioloogilised varad

Kohustiste tagatisena panditud bioloogiliste varade summa. [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Bioloogilised varad, liik [member]

See liige kajastab liikide kaupa liigitatud bioloogilisi varasid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bioloogilised varad liikide kaupa“ standardväärtust. [Viide: bioloogilised varad]

näide: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Piiratud omandiõigusega bioloogilised varad

Piiratud omandiõigusega bioloogiliste varade summa. [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Emiteeritud võlakirjad

Üksuse emiteeritud võlakirjade summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Emiteeritud võlakirjad, diskonteerimata rahavood

Emiteeritud võlakirjadega seotud lepingupõhiste diskonteerimata rahavoogude summa. [Viide: emiteeritud võlakirjad]

näide: IFRS 7 IG31A – kehtiv alates 1.1.2019, näide: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Laenukasutuse kulutused [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Kapitaliseeritud laenukasutuse kulutused

Intressikulutused ja muud kulutused, mis üksusel tekivad seoses vahendite laenamisega ja mis on otseselt seotud tingimustele vastava varaobjekti soetamise, ehitamise või tootmisega, osana selle varaobjekti maksumusest.

avalikustamine: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Tehtud laenukasutuse kulutused

Intressikulutused ja muud kulutused, mis tekivad ettevõttel seoses vahendite laenamisega.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Kuluna kajastatud laenukasutuse kulutused

Intressikulutused ja muud kulutused, mis tekivad ettevõttel seoses vahendite laenamisega ja mida kajastatakse kuluna.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant credit

Laenukohustused

Vahendid, mis üksus peab tagasi maksma.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Laenukohustused [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Laenukohustused, baasintressimäära korrigeerimine

Laenukohustuste intressimäära arvutamiseks kasutatava baasintressimäära (viiteintressimäära) korrigeerimine. [Viide: laenukohustused]

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Laenukohustused nimetuste kaupa [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Laenukohustused nimetuste kaupa [member]

See liige kajastab nimetuste kaupa liigitatud laenukohustusi. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Laenukohustused nimetuste kaupa“ standardväärtust. [Viide: laenukohustused]

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Laenukohustused liikide kaupa [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Laenukohustused, intressimäär

Laenukohustuste intressimäär. [Viide: laenukohustused]

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Laenukohustused, baasintressimäär

Laenukohustuste intressimäära arvutamiseks kasutatav baasintressimäär (viiteintressimäär). [Viide: laenukohustused]

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Laenukohustused, lõpptähtaeg

Laenukohustuste lõpptähtaeg. [Viide: laenukohustused]

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Laenukohustused, algne valuuta

Valuuta, milles laenukohustused on nomineeritud. [Viide: laenukohustused]

tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Omandamiskuupäeval kajastatud laenukohustused

Äriühenduses võetud ja omandamiskuupäeval kajastatud laenukohustuste summa. [Viide: laenukohustused; äriühendused [member]]

tava: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Vahemiku alampiir [member]

See liige kajastab vahemiku alampiiri.

näide: IFRS 13 IE63, näide: IFRS 13 B6, avalikustamine: IFRS 14 33 b, avalikustamine: IFRS 2 45 d, tava: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Marginimed

Sellise Immateriaalse vara summa, mis on õigused täiendavate varade rühmale, nagu kaubamärk (või teenindusmärk) ja sellega seotud kaubanimed, valemid, retseptid ja tehnoloogiline oskusteave. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

näide: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Marginimed [member]

See liige kajastab sellise immateriaalse vara klassi, mis on õigused täiendavate varade rühmale, nagu kaubamärk (või teenindusmärk) ja sellega seotud kaubanimed, valemid, retseptid ja tehnoloogiline oskusteave. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

näide: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Ülekandeõigused [member]

See liige kajastab ülekandeõigusi.

tava: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Maakleritasude kulu

Üksuse makstud maakleritasude puhul kajastatud kulu.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Maakleritasude tulu

Üksuse saadud maakleritasude puhul kajastatud tulu.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Ehitised

Materiaalne põhivara, mis on äritegevuseks kasutatavad amortiseeritavad ehitised ja sarnased struktuurid. [Viide: materiaalne põhivara]

tava: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Ehitised [member]

See liige kajastab materiaalse põhivara klassi, mis on äritegevuseks kasutatavad amortiseeritavad ehitised ja sarnased struktuurid. [Viide: materiaalne põhivara]

tava: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Äriühendused [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Äriühendused [member]

See liige kajastab tehinguid või muid sündmusi, mille kaudu omandaja saavutab ühe või mitme ettevõtja üle kontrolli. Tehingud, mida mõnikord nimetatakse „tõelisteks ühinemisteks“ või „võrdsete ühinemisteks“, on samuti äriühendused, nagu seda mõistet kasutatakse IFRSis 3.

avalikustamine: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Omaaktsiate tühistamine

Perioodi jooksul tühistatud omaaktsiate summa. [Viide: omaaktsiad]

tava: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Kapitalikohustused

Selliste tulevaste kapitalimahutuste summa, mida üksus on kohustunud tegema.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Kapitalikohustused [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Kapitaliseeritavate laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimismäär

Üksusel seoses vahendite laenamisega tekkinud intressikulutuste ja muud kulutuste kaalutud keskmine, mida kohaldatakse üksuse laenukohustuste suhtes, mis on perioodi jooksul olemas, välja arvatud spetsiaalselt tingimustele vastava varaobjekti omandamiseks võetud laenukohustused. [Viide: kaalutud keskmine [member]; laenukohustused]

avalikustamine: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Kapitaliseeritud arendustegevusega seotud kulutused [member]

See liige kajastab sellise immateriaalse vara klassi, mis tuleneb arendustegevusega seotud kulutuste kapitaliseerimisest enne ärilisel otstarbel tootmise või kasutamise algust. Immateriaalset vara kajastatakse ainult juhul, kui üksus suudab tõestada kõike järgmist: a) immateriaalse vara kasutus- või müügikõlblikuks muutmine on tehniliselt võimalik; b) ta kavatseb immateriaalse vara valmis saada ja seda kasutada või müüa; c) tal on võimalik immateriaalset vara kasutada või müüa; d) kuidas immateriaalne vara loob tõenäolist tulevast majanduslikku kasu. Muu hulgas võib üksus tõestada, et eksisteerib turg immateriaalse vara väljundile või loodud immateriaalsele varale endale või; kui seda hakatakse kasutama üksusesiseselt, siis immateriaalse vara kasulikkust; e) immateriaalse vara arendamise lõpetamiseks ja kasutamiseks või müümiseks on olemas piisavad tehnilised, rahalised ja muud vahendid ja f) üksus suudab usaldusväärselt mõõta immateriaalse vara arendustegevusega seotud kulutusi.

tava: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Kapitali tagasiostmise reserv

Omakapitalikomponent, mis kajatab üksuse oma aktsiate tagasiostmise reservi.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Kapitali tagasiostmise reserv [member]

See liige kajastab omakapitalikomponenti, mis kajastab üksuse oma aktsiate tagasiostmise reservi.

tava: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitalinõuded [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalinõuded [member]

See liige kajastab üksuse suhtes kohaldatavaid kapitalinõudeid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Kapitalinõuded“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Kapitalireserv

Omakapitalikomponent, mis kajatab kapitalireserve.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalireserv [member]

See liige kajastab omakapitalikomponenti, mis kajastab kapitalireserve.

tava: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Bilansiline jääkmaksumus, akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus ja bilansiline brutomaksumus [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 16 73 d, avalikustamine: IAS 16 73 e, avalikustamine: IAS 17 32 – kehtiv kuni 1.1.2019, avalikustamine: IAS 38 118 c, avalikustamine: IAS 38 118 e, avalikustamine: IAS 40 76, avalikustamine: IAS 40 79 c, avalikustamine: IAS 40 79 d, avalikustamine: IAS 41 50, avalikustamine: IAS 41 54 f, avalikustamine: IFRS 3 B67 d, avalikustamine: IFRS 7 35H – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 35I – kehtiv alates 1.1.2018, tava: IFRS 7 IG29 – kehtiv kuni 1.1.2018, tava: IFRS 7 37 b – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Soetusmaksumuses õiglase väärtuse mudeli raames kajastatud kinnisvarainvesteeringud, müügihetkel

Soetusmaksumuses õiglase väärtuse mudeli raames kajastatud kinnisvarainvesteeringute summa müügihetkel. [Viide: soetusmaksumuses õiglase väärtuse mudeli raames [member]; bilansiline jääkmaksumus [member]; kinnisvarainvesteeringud]

avalikustamine: IAS 40 78 d ii – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Bilansiline jääkmaksumus [member]

See liige kajastab summat, milles vara kajastatakse finantsseisundi aruandes (pärast akumuleeritud amortisatsiooni ja (vara) väärtuse langusest tulenevate akumuleeritud kahjumite mahaarvamist). Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bilansiline jääkmaksumus, akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus ja bilansiline brutomaksumus“ standardväärtust. [Viide: amortisatsioonikulu; vara väärtuse langusest tulenev kahjum]

avalikustamine: IAS 16 73 e, avalikustamine: IAS 17 32 – kehtiv kuni 1.1.2019, avalikustamine: IAS 38 118 e, avalikustamine: IAS 40 76, avalikustamine: IAS 40 79 d, avalikustamine: IAS 41 50, avalikustamine: IFRS 3 B67 d, avalikustamine: IFRS 7 35H – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 35I – kehtiv alates 1.1.2018, näide: IFRS 7 IG29 a – kehtiv kuni 1.1.2018, näide: IFRS 7 37 b – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

Cash

X instant debit

Raha

Sularaha ja nõudmiseni hoiuste summa. [Viide: sularaha]

tava: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Raha [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Seotud osapooltelt saadud rahalised ettemaksed ja laenud

Seotud osapooltelt saadud ettemaksetest ja laenudest tulenev raha laekumine. [Viide: seotud osapooled [member]; saadud ettemaksed]

tava: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Muudele osapooltele tehtud rahalised ettemaksed ja antud laenud, liigitatud investeerimistegevuseks

Muudele osapooltele tehtud rahalised ettemaksed ja antud laenud (välja arvatud finantseerimisasutuse tehtud ettemaksed ja antud laenud), mis on liigitatud investeerimistegevuseks

näide: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Seotud osapooltele tehtud rahalised ettemaksed ja antud laenud

Seotud osapooltele tehtud ettemaksetest ja antud laenudest tulenev raha väljavool. [Viide: seotud osapooled [member]]

tava: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Raha ja pangakontode jääk keskpankades

Keskpankades hoitava raha ja pangakontode jäägi summa.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Raha ja raha ekvivalendid

Sularaha ja nõudmiseni hoiused koos lühiajaliste väga likviidsete investeeringutega, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike. [Viide: raha; raha ekvivalendid]

avalikustamine: IAS 1 54 i, avalikustamine: IAS 7 45, avalikustamine: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Raha ja raha ekvivalendid [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Raha ja raha ekvivalendid, plaani varade õiglasesse väärtusesse panustatud summa

Raha ja raha ekvivalentide summa, mis on panustatud kindlaksmääratud hüvitistega plaanide varade õiglasesse väärtusesse. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; plaani varad, õiglases väärtuses; kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]]

näide: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Raha ja raha ekvivalendid, mis on liigitatud müügiks hoitava müügigrupi osaks

Raha ja raha ekvivalentide summa, mis on liigitatud müügiks hoitava müügigrupi osaks. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

tava: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Üksuse raha ja raha ekvivalendid, mida kontsern ei saa kasutada

Üksuse hoitavad märkimisväärsed rahasummad ja raha ekvivalentide summad, mida kontsern ei saa kasutada. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]

avalikustamine: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Raha ja raha ekvivalendid, kui need erinevad finantsseisundi aruandest

Rahavoogude aruandes kajastatud raha ja raha ekvivalentide summa, kui see erineb finantsseisundi aruandes kajastatud raha ja raha ekvivalentide summast. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]

tava: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Raha ja raha ekvivalendid, kui need erinevad finantsseisundi aruandest [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Raha ja raha ekvivalendid tütarettevõtjates või muudes ettevõtjates, mis omandatakse või võõrandatakse

Raha ja raha ekvivalentide summa tütarettevõtjates või muudes ettevõtjates, mille üle kontroll saavutatakse või kaotatakse. [Viide: tütarettevõtjad [member]; raha ja raha ekvivalendid]

avalikustamine: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Omandamiskuupäeval kajastatud raha ja raha ekvivalendid

Äriühenduses omandatud ja omandamiskuupäeval kajastatud raha ja raha ekvivalendid. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; äriühendused [member]]

tava: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Antud rahaline tagatis, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega

Sellise antud rahalise tagatise summa, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega. [Viide: finantskohustised]

näide: IFRS 7 IG40D, näide: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Saadud rahaline tagatis, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega

Sellise saadud rahalise tagatise summa, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega. [Viide: finantsvara]

näide: IFRS 7 IG40D, näide: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Raha ekvivalendid

Selliste lühiajaliste väga likviidsete investeeringute summa, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike.

tava: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Raha ekvivalendid [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Rahavoo riski maandamine [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Rahavoo riski maandamine [member]

See liige kajastab selliste rahavoogude kõikumiste riskile avatud positsioonide maandamist, mis i) tulenevad kajastatud vara või kohustisega seotud teatud riskidest (nagu näiteks muutuva intressimääraga laenu kas kõik või mõned tulevased intressimaksed) või kõrge tõenäosusega prognoositavast tehingust ja b) võivad mõjutada kasumit või kahjumit. [Viide: riskimaandused [member]]

avalikustamine: IAS 39 86 b, avalikustamine: IFRS 7 24A – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 24B – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 24C – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Rahavood jätkuvatest ja lõpetatud tegevusvaldkondadest [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli kaotamisest tulenevad rahavood, liigitatud investeerimistegevuseks

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli kaotamisest tulenevad rahavood kokku, mis on liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: tütarettevõtjad [member]]

avalikustamine: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Piirangutega raha ja raha ekvivalentide vähenemisest (suurenemisest) tulenevad rahavood

Piirangutega raha ja raha ekvivalentide vähenemisest (suurenemisest) tulenev raha laekumine (väljavool). [Viide: piirangutega raha ja raha ekvivalendid]

tava: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Lühiajaliste hoiuste ja investeeringute vähenemisest (suurenemisest) tulenevad rahavood

Lühiajaliste hoiuste ja investeeringute vähenemisest (suurenemisest) tulenev raha laekumine (väljavool).

tava: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Rahavood maavarade uurimisest ja hindamisest, mis on liigitatud investeerimistegevuseks

Rahavood maavarade, sh mineraalide, nafta, maagaasi ja muude samalaadsete mittetaastuvate maavarade otsingutest pärast seda, kui üksus on saanud juriidilised õigused uuringuks teatud piirkonnas, samuti maavara kaevandamise tehnilise teostatavuse ja majandusliku tasuvuse kindlakstegemisest, mis on liigitatud investeerimistegevuseks.

avalikustamine: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Rahavood maavarade uurimisest ja hindamisest, mis on liigitatud põhitegevuseks

Rahavood maavarade, sh mineraalide, nafta, maagaasi ja muude samalaadsete mittetaastuvate maavarade otsingutest pärast seda, kui üksus on saanud juriidilised õigused uuringuks teatud piirkonnas, samuti maavara kaevandamise tehnilise teostatavuse ja majandusliku tasuvuse kindlakstegemisest, mis on liigitatud põhitegevuseks.

avalikustamine: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Rahavood finantseerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest, mille tulemusel muutub üksuse sissemakstud omakapitali ja laenukohustuste maht ja struktuur.

avalikustamine: IAS 7 10, avalikustamine: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Rahavood finantseerimistegevusest [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Rahavood finantseerimistegevusest, jätkuvad tegevusvaldkonnad

Rahavood üksuse finantseerimistegevusest, mis on seotud jätkuvate tegevusvaldkondadega. [Viide: jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]; rahavood finantseerimistegevusest]

avalikustamine: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Rahavood finantseerimistegevusest, lõpetatud tegevusvaldkonnad

Rahavood üksuse finantseerimistegevusest, mis on seotud lõpetatud tegevusvaldkondadega. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; rahavood finantseerimistegevusest]

avalikustamine: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Lühiajaliste laenukohustuste suurenemisest (vähenemisest) tulenevad rahavood

Lühiajaliste laenukohustuste vähenemisest (suurenemisest) tulenev raha laekumine (väljavool). [Viide: lühiajalised laenukohustused]

tava: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Toimimisvõimsuse suurenemisest tulenevad rahavood

Selliste rahavoogude kogusumma, mis kajastavad üksuse põhitegevussuutlikkuse suurenemist (nt mõõdetuna tooteühikutena päevas).

näide: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Rahavood kindlustuslepingutest

Rahavood kindlustuslepingutest. [Viide: Kindlustuslepingute liigid [member]]

avalikustamine: IFRS 4 37 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood investeerimistegevusest, mis on pikaajaliste varade ja raha ekvivalentide all kajastamata muude investeeringute soetamine ja võõrandamine.

avalikustamine: IAS 7 10, avalikustamine: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Rahavood investeerimistegevusest [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Rahavood investeerimistegevusest, jätkuvad tegevusvaldkonnad

Rahavood üksuse investeerimistegevusest, mis on seotud jätkuvate tegevusvaldkondadega. [Viide: jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]; rahavood investeerimistegevusest]

avalikustamine: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Rahavood investeerimistegevusest, lõpetatud tegevusvaldkonnad

Rahavood üksuse investeerimistegevusest, mis on seotud lõpetatud tegevusvaldkondadega. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; rahavood investeerimistegevusest]

avalikustamine: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Toimimisvõimsuse säilitamisest tulenevad rahavood

Selliste rahavoogude kogusumma, mida on vaja, et säilitada üksuse suutlikkus tegeleda põhitegevusega (nt mõõdetuna tooteühikutena päevas).

näide: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Rahavood põhitegevusest

Rahavood põhitegevustest, mis on üksuse peamised tulutoovad tegevused ja muud tegevused, mis ei ole investeerimis- ega finantseerimistegevused. [Viide: tulu]

avalikustamine: IAS 7 10, avalikustamine: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Rahavood põhitegevusest [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Rahavood põhitegevusest, jätkuvad tegevusvaldkonnad

Rahavood üksuse põhitegevusest, mis on seotud jätkuvate tegevusvaldkondadega. [Viide: jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]; rahavood põhitegevusest]

avalikustamine: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Rahavood põhitegevusest, lõpetatud tegevusvaldkonnad

Rahavood üksuse põhitegevusest, mis on seotud lõpetatud tegevusvaldkondadega. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; rahavood põhitegevusest]

avalikustamine: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Rahavood tegevusest

Rahavood üksuse tegevusest.

näide: IAS 7 muu üksuse kui finantsasutuse rahavoogude aruanne, näide: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Rahavood tegevusest enne muudatusi käibekapitalis

Raha laekumine (väljavool) üksuse tegevusest enne muudatusi käibekapitalis.

näide: IAS 7 muu üksuse kui finantsasutuse rahavoogude aruanne, tava: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Uurimis- ja arendustegevuses kasutatud rahavood

Uurimis- ja arendustegevusest tulenev raha väljavool.

tava: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli saamisest või kaotamisest tulenevad rahavood, liigitatud investeerimistegevuseks

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli saamisest või kaotamisest tulenevad rahavood kokku, mis on liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: tütarettevõtjad [member]]

avalikustamine: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Sularaha

Üksusel olev sularaha. See ei hõlma nõudmiseni hoiuseid.

tava: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Rentidega seotud raha väljamaksed

Rentidega seotud raha väljamaksed.

avalikustamine: IFRS 16 53 g – kehtiv alates 1.1.2019

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Makstud raha, väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustiste vähenemine, mis tuleneb raha maksmisest. [Viide: väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised]

näide: IFRS 4 IG37 c, näide: IFRS 4 37 e

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Rahamaksed futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingute eest, liigitatud finantseerimistegevuseks

Rahalised väljamaksed futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingute eest, v.a juhul, kui kõnealuseid lepinguid hoitakse kauplemise eesmärgil või kui maksed liigitatakse finantseerimistegevuseks.

näide: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Rahalaekumised futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingutest, liigitatud finantseerimistegevuseks

Rahalaekumised futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingutest, v.a juhul, kui kõnealuseid lepinguid hoitakse kauplemise eesmärgil või kui laekumised liigitatakse finantseerimistegevuseks.

näide: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Rahalaekumised muudele osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude tagasimaksmisest, liigitatud investeerimistegevuseks

Sellised rahalaekumised muudele osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude (välja arvatud finantseerimisasutuse tehtud ettemaksed ja antud laenud) tagasimaksmisest, mis on liigitatud investeerimistegevuseks.

näide: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Rahalaekumised seotud osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude tagasimaksmisest

Rahalaekumised, mis tulenevad seotud osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude tagasimaksmisest. [Viide: seotud osapooled [member]]

tava: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Seotud osapooltelt saadud ettemaksete ja laenude rahalised tagasimaksed

Seotud osapooltelt saadud ettemaksete ja laenude tagasimaksetega seotud raha väljamakse. [Viide: seotud osapooled [member]; saadud ettemaksed]

tava: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Ülekantud raha

Äriühenduses tasuna üle kantud raha õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 15 128 a – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriad [member]

See liige kajastab kõiki kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriaid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriad“ standardväärtust. [Viide: kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad]

avalikustamine: IFRS 15 128 a – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Lühiajaliste finantsvarade kategooriad [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Lühiajaliste finantskohustiste kategooriad [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Finantsvarade kategooriad [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Finantsvarade kategooriad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Finantskohustiste kategooriad [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Finantskohustiste kategooriad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Pikaajaliste finantsvarade kategooriad [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Pikaajaliste finantskohustiste kategooriad [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Seotud osapoolte kategooriad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Omandamiseelse edasilükkunud tulumaksu vara puhul kajastatud summa suurenemine (vähenemine)

Omandaja omandamiseelse edasilükkunud tulumaksu vara suurenemine (vähenemine) äriühenduse tõttu, mis muudab omandaja poolt vara realiseerimise tõenäosust. [Viide: edasilükkunud tulumaksu vara; äriühendused [member]]

avalikustamine: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Valuutabaasi hinnavahe muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Optsioonide ajaväärtuse muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Esmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja veel kasumiaruandes kajastada tuleva tehinguhinna vahelise agregeeritud erinevuse muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Muutused allahindluse kontol finantsvarade krediidikahju kajastamiseks [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Bioloogiliste varade suurenemine (vähenemine)

Bioloogiliste varade suurenemine (vähenemine). [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Bioloogiliste varade muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Äriühenduses kajastatud tingimuslike kohustiste muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Edasilükkunud tulumaksu kohustiste (vara) muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Omakapitali suurenemine (vähenemine)

Omakapitali suurenemine (vähenemine). [Viide: omakapital]

avalikustamine: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Omakapitali muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Riskipositsiooni muutuse kirjeldus

Finantsinstrumentidest tuleneva riskipositsiooni muutuse kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

avalikustamine: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Õiglase väärtuse mõõtmise muutused, varad [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Õiglase väärtuse mõõtmise muutused, üksuse enda omakapitaliinstrumendid [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Õiglase väärtuse mõõtmise muutused, kohustised [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Krediidituletisinstrumendi õiglase väärtuse muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade (või finantsvarade rühma) õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb varade krediidiriski muutustest, mis on kindlaks määratud järgmiselt: a) muutuse summana õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks ei saa pidada tururiski põhjustavat turutingimuste muutumist, või b) kasutades alternatiivseid meetodeid, mis üksuse meelest esitab usaldusväärsemalt muutuse summat selle õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks saab pidada vara krediidiriski muutusi. [Viide: krediidirisk [member]; finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 9 c – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglases väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglases väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega. [Viide: Tuletisinstrumendid [member]; finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 9 d – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration credit

Finantskohustise õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb kohustise krediidiriski muutustest

Finantskohustise õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb asjaomase kohustise krediidiriski muutustest. [Viide: krediidirisk [member]]

avalikustamine: IFRS 7 10 a – kehtiv kuni 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 10A a – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Laenude või nõuete õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

Laenude või nõuete õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb laenude ja nõuete krediidiriski muutustest, määratakse kindlaks: a) muutuse summana õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks ei saa pidada tururiski põhjustanud turutingimuste muutumist, või b) kasutades alternatiivseid meetodeid, mis üksuse meelest esitab usaldusväärsemalt muutuse summat selle õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks saab pidada vara krediidiriski muutusi. [Viide: Krediidirisk [member]; Tururisk [member]]

avalikustamine: IFRS 7 9 c – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Selliste laenude või nõuete õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentidega

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud laenude või nõuetega. [Viide: tuletisinstrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 9 d – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration debit

Firmaväärtuse suurenemine (vähenemine)

Firmaväärtuse suurenemine (vähenemine). [Viide: firmaväärtus]

avalikustamine: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Firmaväärtuse muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus suurenemine (vähenemine)

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus suurenemine (vähenemine). [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

avalikustamine: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration debit

Valimistoodangu ja lõpetamata toodangu varude vähenemine (suurenemine)

Valimistoodangu ja lõpetamata toodangu varude vähenemine (suurenemine). [Viide: varud; valmistoodangu lühiajaline varu; lõpetamata toodangu lühiajaline varu]

näide: IAS 1 102, avalikustamine: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration debit

Kinnisvarainvesteeringute suurenemine (vähenemine)

Kinnisvarainvesteeringute suurenemine (vähenemine). [Viide: kinnisvarainvesteeringud]

avalikustamine: IAS 40 79 d, avalikustamine: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Kinnisvarainvesteeringute muutus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Finantseerimistegevusest tulenevate kohustiste muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustiste muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Tundlikkusanalüüsi tegemiseks kasutatud meetodite ja eelduste muutuste kirjeldus

Selliste meetodite ja eelduste muutuste kirjeldus, mida on kasutatud tundlikkusanalüüsi tegemiseks tururiski liikide puhul, millele üksus on avatud. [Viide: tururisk [member]]

avalikustamine: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Riski mõõtmiseks kasutatud meetodite muutuste kirjeldus

Finantsinstrumentidest tulenevate riskide mõõtmiseks kasutatud meetodite muutuste kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

avalikustamine: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Hüvitisteks olemasoleva netovara muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Krediidituletisinstrumendi nimiväärtuse muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Emiteeritud aktsiate arvu muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Riskijuhtimise eesmärkide, põhimõtete ja protsesside muutuste kirjeldus

Finantsinstrumentidest tulenevate riskide juhtimise eesmärkide, põhimõtete ja protsesside muutuste kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

avalikustamine: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration credit

Muude eraldiste suurenemine (vähenemine)

Muude eraldiste suurenemine (vähenemine). [Viide: muud eraldised]

avalikustamine: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Muude eraldiste muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Materiaalse põhivara suurenemine (vähenemine)

Materiaalse põhivara suurenemine (vähenemine). [Viide: materiaalne põhivara]

avalikustamine: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Materiaalse põhivara muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kreeditsaldo muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Hüvitise saamise õiguste muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration debit

Hüvitise saamise õiguste suurenemine (vähenemine), õiglases väärtuses

Hüvitise saamise õiguste õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine). [Viide: õiglases väärtuses [member]; hüvitise saamise õigused, õiglases väärtuses]

avalikustamine: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Edasikindlustusvarade muutused [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Jõustunud või välja kuulutatud muutused maksumäärades või maksuseadustes [member]

See liige kajastab jõustunud või välja kuulutatud muutusi maksumäärades või maksuseadustes.

näide: IAS 10 22 h

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration credit

Levitamisest saadav tulu

Tulu, mida saadakse ajalehtede, ajakirjade, perioodikaväljaannete, digirakenduste ja -vormingute müügist. [Viide: tulu]

tava: IAS 1 112 c, tava: IAS 18 35 b i – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Varude allahindluse tühistamise asjaolude kirjeldus

Selliste asjaolude või sündmuste kirjeldus, mis tingisid neto realiseerimisväärtuseni tehtud allahindluse tühistamise. [Viide: varud; varude allahindluse tühistamine]

avalikustamine: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration debit

Makstud nõuded ja hüvitised, ilma edasikindlustuse hüvitisteta

Kindlustusvõtjatele makstud nõuete ja hüvitiste summa ilma edasikindlustuse hüvitisteta.

tava: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant credit

Tekkinud, kuid esitamata nõuded

Kohustiste summa kindlustusjuhtumite puhul, mis on aset leidnud, kuid mille puhul ei ole kindlustusvõtjad veel nõudeid esitanud.

näide: IFRS 4 IG22 c, näide: IFRS 4 37 b

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant credit

Kindlustusvõtjate esitatud nõuded

Kohustiste summa nõuete puhul, mille kindlustusvõtjad on kindlustusjuhtumite asetleidmise tulemusel esitanud. [Viide: kindlustuslepingute liigid [member]]

näide: IFRS 4 IG22 b, näide: IFRS 4 37 b

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Omandatud nõuete klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Omandatud nõuete klassid [member]

See liige kajastab äriühendustes omandatud nõuete klasse. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Omandatud nõuete klassid“ standardväärtust. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Varaklassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 17 31 a – kehtiv kuni 1.1.2019, avalikustamine: IAS 36 126, avalikustamine: IAS 36 130 d ii, avalikustamine: IFRS 13 93, avalikustamine: IFRS 16 53 – kehtiv alates 1.1.2019

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Varad [member]

See liige kajastab vahendeid, a) mida üksus kontrollib eelnevate sündmuste tulemusena ja b) millest oodatakse üksusele tulevast majanduslikku kasu. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Varaklassid“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 17 31 a – kehtiv kuni 1.1.2019, avalikustamine: IAS 36 126, avalikustamine: IFRS 13 93, avalikustamine: IFRS 16 53 – kehtiv alates 1.1.2019

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Põhitegevusest saadud rahamaksete klassid [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Põhitegevusest saadud rahalaekumiste klassid [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Tingimuslike kohustiste klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 37 86, avalikustamine: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Lühiajaliste varude klassid, alternatiivne [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Töötajate hüvitiste kulu klassid [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Üksuse enda omakapitaliinstrumentide klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Finantsvarade klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 4 39L b – kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest, avalikustamine: IFRS 7 6

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Finantsinstrumentide klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 7 36, avalikustamine: IFRS 7 35K – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 35H – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 35M – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

finantsinstrumendid, klass [member]

See liige kajastab finantsinstrumentide agregeeritud klasse. Finantsinstrumendid on lepingud, millega tekib ühele üksusele finantsvara ja teisele üksusele finantskohustis või omakapitaliinstrument. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Finantsinstrumentide klassid“ standardväärtust. [Viide: finantsvara; finantskohustised]

avalikustamine: IFRS 7 36, avalikustamine: IFRS 7 35K – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 35H – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 35M – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Finantskohustiste klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 7 6

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

tava: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Lühiajaliste varude klassid [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Kohustiste klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Lihtaktsiate klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Muude eraldiste klassid [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Materiaalse põhivara klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Muude eraldiste klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldode klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 14 30 c, avalikustamine: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldode klassid [member]

See liige kajastab reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldode klasse (st kulude või tulude liike). Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldode klassid“ standardväärtust. [Viide: reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo [member]]

avalikustamine: IFRS 14 30 c, avalikustamine: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Aktsiakapitali klassid [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Aktsiakapital [member]

See liige kajastab üksuse aktsiakapitali. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Aktsiakapitali klassid“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Müügiks hoitavaks liigitatud varade liigitus [member]

See liige kajastab müügiks hoitavaks liigitatud varade liigitust. [Viide: Müügiks hoitavad põhivarad [member]]

näide: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Valuuta sulgemiskurss

Hetke vahetuskurss aruandeperioodi lõpus. Valuutakurss on kahe valuuta teineteise vastu vahetamise kurss. Hetke vahetuskurss on kohesel vahetusel kehtiv vahetuskurss.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Olulise kohtuvaidluse algatamine [member]

See liige kajastab olulise kohtuvaidluse algatamist.

näide: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Juhtkonna märkused üksuse hoitavate selliste märkimisväärsete rahasummade ja raha ekvivalentide summade kohta, mida kontsern ei saa kasutada

Juhtkonna märkused üksuse hoitavate selliste märkimisväärsete rahasummade ja raha ekvivalentide summade kohta, mida kontsern ei saa kasutada. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]

avalikustamine: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant credit

Emiteeritud kommertsväärtpaberid

Üksuse emiteeritud kommertsväärtpaberite summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant credit

Bioloogiliste varade arendamiseks või omandamiseks võetud siduvad kohustused

Bioloogiliste varade arendamiseks või omandamiseks võetud siduvate kohustuste summa. [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant credit

Ühisettevõtjatega seotud siduvad kohustused

Siduvad kohustused, mis üksusel on seoses oma ühisettevõtjatega, nagu on kindlaks määratud IFRSi 12 paragrahvides B18–B20. [Viide: ühisettevõtjad [member]]

avalikustamine: IFRS 12 23 a

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Üksuse võetud siduvad kohustused, seotud osapoolte vahelised tehingud

Üksuse poolt seoses seotud osapooltega võetud siduvad kohustused teha midagi teatava sündmuse (sealhulgas täitmisele kuuluvad lepingud (kajastatud ja kajastamata)) tulevikus esinemise või mitteesinemise korral. [Viide: seotud osapooled [member]]

näide: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Üksuse nimel võetud siduvad kohustused, seotud osapoolte vahelised tehingud

Üksuse nimel seoses seotud osapooltega võetud siduvad kohustused teha midagi teatava sündmuse (sealhulgas täitmisele kuuluvad lepingud (kajastatud ja kajastamata)) tulevikus esinemise või mitteesinemise korral. [Viide: seotud osapooled [member]]

näide: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Kaubahinnarisk [member]

See liige kajastab muu hinnariski komponenti, mis kajastab riski, et finantsinstrumendi õiglane väärtus või rahavood kõiguvad tulevikus kaubahindade muutuste tõttu. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

näide: IFRS 7 IG32, näide: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Kommunikatsiooni- ja võrguseadmed [member]

See liige kajastab sellise materiaalse põhivara klass, mis on kommunikatsiooni- ja võrguseadmed. [Viide: materiaalne põhivara]

tava: IAS 16 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration debit

Kommunikatsioonikulud

Kommunikatsioonist tuleneva kulu summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Kolmandatelt isikutelt saadud hüvitis materiaalse põhivara objektide eest, mille väärtus on langenud, mis on kadunud või millest on loobutud

Kolmandatelt isikutelt materiaalse põhivara objektide eest, mille väärtus on langenud, mis on kadunud või millest on loobutud, saadud hüvitise summa, mida kajastatakse kasumis või kahjumis. [Viide: kasum (kahjum); materiaalne põhivara]

avalikustamine: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Omakapitalikomponent [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Muu koondkasumi komponendid, mis liigitatakse ümber kasumisse või kahjumisse, enne tulumaksu [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Muu koondkasumi komponendid, mis liigitatakse ümber kasumisse või kahjumisse, pärast tulumaksu [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Muu koondkasumi komponendid, mis ei liigitata ümber kasumisse või kahjumisse, enne tulumaksu [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Muu koondkasumi komponendid, mis ei liigitata ümber kasumisse või kahjumisse, pärast tulumaksu [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration credit

Koondkasum

Omakapitali sellise muutuse summa, mis tuleneb tehingutest ja muudest sündmustest, välja arvatud muutused, mis tulenevad tehingutest oma omanikuõigusi rakendavate omanikega.

avalikustamine: IAS 1 106 a, avalikustamine: IAS 1 81A c, avalikustamine: IFRS 1 32 a ii, avalikustamine: IFRS 1 24 b, avalikustamine: IFRS 12 B12 b ix, näide: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Koondkasum [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Omistatav koondkasum [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration credit

Koondkasum, mittekontrollivatele osalustele omistatav

Mittekontrollivatele osalustele omistatava koondkasumi summa. [Viide: koondkasum; mittekontrollivad osalused]

avalikustamine: IAS 1 106 a, avalikustamine: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration credit

Koondkasum, emaettevõtja omanikele omistatav

Emaettevõtja omanikele omistatava koondkasumi summa. [Viide: koondkasum]

avalikustamine: IAS 1 106 a, avalikustamine: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Arvutiseadmed [member]

See liige kajastab sellise materiaalse põhivara klass, mis on arvutiseadmed. [Viide: materiaalne põhivara]

tava: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant debit

Arvutitarkvara

Sellise immateriaalse vara summa, mis on arvutitarkvara. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

näide: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Arvutitarkvara [member]

See liige kajastab sellise immateriaalse vara klass, mis on arvutitarkvara. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

näide: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Riskikontsentratsiooni kirjeldus

Finantsinstrumentidest tuleneva riskikontsentratsiooni kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

avalikustamine: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Konsensuspõhine hindamismeetod [member]

See liige kajastab konkreetset hindamistehnikat, mis on kooskõlas turumeetodiga ja mis hõlmab turu konsensushindade (nt ostu- ja müügipakkumused, võrreldavuse huvides tehtud korrigeerimised) analüüsi. [Viide: turumeetod [member]]

näide: IFRS 13 IE63, näide: IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration credit

Makstud (saadud) tasu

Tütarettevõtjate ja muude ettevõtjate üle kontrolli saamise ja kaotamise eest makstud või saadud tasu summa. [Viide: tütarettevõtjad [member]]

avalikustamine: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsolideeritud [member]

See liige kajastab kontserni finantsaruandeid, milles emaettevõtja ja tema tütarettevõtjate varad, kohustised, omakapital, tulud, kulud ja rahavood on esitatud nii, nagu oleks tegemist üheainsa (majandus)üksusega. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsolideeritud struktureeritud üksused [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 12 Üksusele konsolideeritud struktureeritud üksustes kuuluvate osalustega seotud riskide olemus

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsolideeritud struktureeritud üksused [member]

See liige kajastab konsolideeritud struktureeritud üksuseid. Struktureeritud üksus on üksus, mis on kavandatud selliselt, et hääleõigused või muud sarnased õigused ei ole peamine tegur, mis määrab selle, kes omab üksuse üle kontrolli (näiteks siis, kui hääleõigused on seotud üksnes haldusülesannetega ja olulisi tegevusi juhitakse lepingupõhiste kokkulepete kaudu). [Viide: konsolideeritud [member]]

avalikustamine: IFRS 12 Üksusele konsolideeritud struktureeritud üksustes kuuluvate osalustega seotud riskide olemus

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Püsiv ettemaksemäär, olulised mittejälgitavad sisendid, varad

Püsiv ettemaksemäär, mida kasutatakse kolmanda taseme olulise mittejälgitava sisendina varade puhul. [Viide: õiglase väärtuse hierarhia kolmas tase [member]]

näide: IFRS 13 IE63, näide: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Püsiv ettemaksemäär, olulised mittejälgitavad sisendid, üksuse enda omakapitaliinstrumendid

Püsiv ettemaksemäär, mida kasutatakse kolmanda taseme olulise mittejälgitava sisendina üksuse enda omakapitaliinstrumentide puhul. [Viide: üksuse enda omakapitaliinstrumendid [member]; õiglase väärtuse hierarhia kolmas tase [member]]

näide: IFRS 13 IE63, näide: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Püsiv ettemaksemäär, olulised mittejälgitavad sisendid, kohustised

Püsiv ettemaksemäär, mida kasutatakse kolmanda taseme olulise mittejälgitava sisendina kohustiste puhul. [Viide: õiglase väärtuse hierarhia kolmas tase [member]]

näide: IFRS 13 IE63, näide: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant debit

Käimasolev ehitus

Sellise põhivara ehituse ajal, mis ei ole veel kasutusvalmis, kapitaliseeritud kulutuste summa. [Viide: põhivarad]

tava: IAS 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Käimasolev ehitus [member]

See liige kajastab kulusid, mis on kapitaliseeritud selliste materiaalse põhivara objektide ehitamisel, mis ei ole veel kasutusvalmis (st ei ole veel sellises asukohas või seisundis, mis võimaldaks tal toimida nii, nagu on kavandanud juhtkond). [Viide: materiaalne põhivara]

tava: IAS 16 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Tarbitavad bioloogilised varad [member]

See liige kajastab tarbitavaid bioloogilisi varasid. Tarbitavad bioloogilised varad on need, mis on ette nähtud koristamiseks põllumajandustoodanguna või müümiseks bioloogiliste varadena. [Viide: bioloogilised varad]

näide: IAS 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant debit

Laenud tarbijatele

Üksuse poolt tarbijatele antud laenude summa. [Viide: laenud tarbijatele [member]]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Laenud tarbijatele [member]

See liige kajastab laenusid, mis on antud üksikisikutele isiklikuks kasutamiseks.

näide: IFRS 7 IG40B, näide: IFRS 7 IG20C – kehtiv alates 1.1.2018, näide: IFRS 7 6

ifrs-full

ContingentConsiderationArrangementsAndIndemnificationAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Omandamiskuupäeval kajastatud tingimusliku tasu kokkulepped ja hüvitusvarad

Äriühenduses omandatud ja omandamiskuupäeval kajastatud tingimusliku tasu kokkulepete ja hüvitusvarade summa. [Viide: äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B64 g i

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant credit

Tingimuslikud kohustised, mis tekkisid seoses osalustega ühisettevõtjates

Selliste tingimuslike kohustiste summa, mis tekkisid seoses osalustega ühisettevõtjates. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; ühisettevõtjad [member]]

avalikustamine: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant credit

Tingimuslikud kohustised, mis tekkisid seoses osalustega sidusettevõtjates

Selliste tingimuslike kohustiste summa, mis tekkisid seoses osalustega sidusettevõtjates. [Viide: sidusettevõtjad [member]; tingimuslikud kohustised [member]]

avalikustamine: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Tingimuslikud kohustised [member]

See liige kajastab võimalikke möödunud sündmusest tekkinud kohustusi, mille olemasolu kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse toimumine või mittetoimumine, mis ei ole täielikult üksuse kontrolli all, või olemasolevad möödunud sündmustest tekkinud kohustused, kuid mida ei kajastata, sest: a) on tõenäoline, et kohustuste täitmiseks tuleb loovutada majanduslikku kasu sisaldavaid ressursse, või b) kohustuste summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Tingimuslike kohustiste klassid“ standardväärtust.

avalikustamine: IAS 37 88, avalikustamine: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Ühisettevõtjatega seotud tingimuslikud kohustised [member]

See liige kajastab tingimuslikke kohustisi, mis on seotud ühisettevõtjatega. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; ühisettevõtjad [member]]

näide: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Omandamiskuupäeval kajastatud tingimuslikud kohustised

Äriühenduses omandamiskuupäeval kajastatud tingimuslike kohustiste summa. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; äriühendused [member]]

näide: IFRS 3 B64 i, näide: IFRS 3 IE72

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant credit

Äriühenduses kajastatud tingimuslikud kohustised

Äriühenduses kajastatud tingimuslike kohustiste summa. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; äriühendused [member]]

avalikustamine: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustustest tulenev tingimuslik kohustis [member]

See liige kajastab tingimuslikku kohustist, mis tuleneb töösuhtejärgsete hüvitiste kohustustest. Töösuhtejärgsed hüvitised on töötajate hüvitised (muud kui töösuhte lõpetamise hüvitised ja lühiajalised töötajate hüvitised), mis makstakse välja pärast töösuhte lõppu. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]]

avalikustamine: IAS 19 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Eemaldamise, taastamise ja parandamise kuludega seotud tingimuslik kohustis [member]

See liige kajastab tingimuslikku kohustist, mis on seotud eemaldamise, taastamise ja parandamise kuludega. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]]

näide: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Tingimuslik kohustis garantiide puhul [member]

See liige kajastab tingimuslikku kohustist garantiide puhul. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; Garantiid [member]]

tava: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpense

X duration debit

Kuluna kajastatud tingimuslik rent

Rendimaksete osa, mida kajastatakse kuluna ja mis ei ole kindlaks määratud, kuid mis põhineb tulevasel teguril (nt tulevase müügi protsent, kasutusmäär tulevikus, tulevased hinnaindeksid, tulevased turuintressimäärad), mille muutumist ei põhjusta aja möödumine, vaid mõni muu nähtus.

avalikustamine: IAS 17 35 c – kehtiv kuni 1.1.2019, avalikustamine: IAS 17 31 c – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsFinanceLease

X duration debit

Kuluna kajastatud tingimuslik rent, liigitatud kapitalirendiks

Sellise tingimusliku rendi summa, mida kajastatakse kapitalirendikuluna. [Viide: kuluna kajastatud tingimuslik rent]

avalikustamine: IAS 17 31 c – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsOperatingLease

X duration debit

Kuluna kajastatud tingimuslik rent, liigitatud kasutusrendiks

Sellise tingimusliku rendi summa, mida kajastatakse kasutusrendikuluna. [Viide: kuluna kajastatud tingimuslik rent]

avalikustamine: IAS 17 35 c – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncome

X duration credit

Tuluna kajastatud tingimuslik rent

Rendimaksete osa, mida kajastatakse tuluna ja mis ei ole kindlaks määratud, kuid mis põhineb tulevasel teguril (nt tulevase müügi protsent, kasutusmäär tulevikus, tulevased hinnaindeksid, tulevased turuintressimäärad), mille muutumist ei põhjusta aja möödumine, vaid mõni muu nähtus.

avalikustamine: IAS 17 47 e – kehtiv kuni 1.1.2019, avalikustamine: IAS 17 56 b – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeAbstract

 

Tuluna kajastatud tingimuslik rent [abstract]

 

 

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsFinanceLease

X duration credit

Tuluna kajastatud tingimuslik rent, liigitatud kapitalirendiks

Sellise tingimusliku rendi summa, mida kajastatakse kapitalirendituluna. [Viide: tuluna kajastatud tingimuslik rent]

avalikustamine: IAS 17 47 e – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsOperatingLease

X duration credit

Tuluna kajastatud tingimuslik rent, liigitatud kasutusrendiks

Sellise tingimusliku rendi summa, mida kajastatakse kasutusrendituluna. [Viide: tuluna kajastatud tingimuslik rent]

avalikustamine: IAS 17 56 b – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 5 Esitamine ja avalikustamine

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Jätkuv seotus finantsvaradega, mille kajastamine on lõpetatud, instrumendi liikide kaupa [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

näide: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Jätkuv seotus finantsvaradega, mille kajastamine on lõpetatud, ülekandmise liikide kaupa [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

näide: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]

See liige kajastab üksuse komponente, mis ei ole lõpetatud tegevusvaldkonnad. Üksuse komponent hõlmab tegevusi ja rahavooge, mida saab tegevuslikult ja finantsaruannete eesmärgist lähtuvalt selgesti eristada ülejäänud üksusest. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]]

avalikustamine: IFRS 5 Esitamine ja avalikustamine

ifrs-full

ContractAssets

X instant debit

Lepingulised varad

Üksuse õigus saada tasu üksuse poolt kliendile üle antud kaupade või teenuste eest, kui nimetatud õiguse saamiseks peab olema täidetud veel mingeid muid tingimusi peale aja möödumise (näiteks üksuse kohustuse täitmine tulevikus).

avalikustamine: IFRS 15 105 – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 15 116 a – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Lepingulised varad [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Lepingulised varad [member]

See liige kajastab lepingulisi varasid. [Viide: lepingulised varad]

avalikustamine: IFRS 7 35H b iii – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 35M b iii – kehtiv alates 1.1.2018, näide: IFRS 7 35N – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Lepingu kestus [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

näide: IFRS 15 B89 e – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Lepingu kestus [member]

See liige kajastab kõiki kliendilepingute kestusi. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Lepingu kestus“ standardväärtust.

näide: IFRS 15 B89 e – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant credit

Lepingulised kohustised

Üksuse kohustus anda kliendile üle kaubad või teenused, mille eest üksus on kliendilt tasu saanud (või tasu summa kuulub maksmisele).

avalikustamine: IFRS 15 105 – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 15 116 a – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Lepingulised kohustised [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant credit

Lepingulised summad, mis vahetatakse tuletisinstrumendi raames, mille puhul vahetatakse brutorahavooge.

Lepingupõhiste diskonteerimata rahavoogude summa, mis on seotud lepinguliste summadega, mis vahetatakse tuletisinstrumendi raames, mille puhul vahetatakse brutorahavooge. [Viide: tuletisinstrumendid [member]]

näide: IFRS 7 B11D d

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant credit

Lepingulised kapitalikohustused

Selliste kapitalikohustuste summa, mille kohta üksus on lepingu sõlminud. [Viide: kapitalikohustused]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant credit

Immateriaalse vara omandamiseks võetud lepingulised kohustused

Immateriaalse vara omandamiseks võetud lepinguliste kohustuste summa.

avalikustamine: IAS 38 122 e

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant credit

Materiaalse põhivara omandamiseks võetud lepingulised kohustused

Materiaalse põhivara omandamiseks võetud lepinguliste kohustuste summa. [Viide: materiaalne põhivara]

avalikustamine: IAS 16 74 c

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Tööandja sissemaksed plaani, kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb tööandja poolt kindlaksmääratud hüvitistega plaani tehtud sissemaksetest. [Viide: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara); kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]]

avalikustamine: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Plaanis osalejate sissemaksed plaani, kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb plaanis osalejate poolt kindlaksmääratud hüvitistega plaani tehtud sissemaksetest. [Viide: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara); kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]]

avalikustamine: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Sissemaksed plaani, kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb kindlaksmääratud hüvitistega plaani tehtud sissemaksetest. [Viide: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara); kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]]

avalikustamine: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Sissemaksed plaani, kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara) [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant debit

Autoriõigused, patendid ja muud tööstusomandi õigused, teenindamis- ja käitamisõigused

Sellise immateriaalse vara summa, mis on autoriõigused, patendid ja muud tööstusomandi õigused, teenindamis- ja käitamisõigused. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

näide: IAS 38 119 e

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Autoriõigused, patendid ja muud tööstusomandi õigused, teenindamis- ja käitamisõigused [member]

See liige kajastab sellise immateriaalse vara klass, mis on autoriõigused, patendid ja muud tööstusomandi õigused, teenindamis- ja käitamisõigused. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

näide: IAS 38 119 e

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Hoitavad äriühingu võlainstrumendid

Selliste üksuse hoitavate võlainstrumentide summa, mille on emiteerinud äriühing. [Viide: hoitavad võlainstrumendid]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoans

X instant debit

Äriühingutele antud laenud

Üksuse poolt äriühingutele antud laenude summa. [Viide: äriühingutele antud laenud [member]]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Äriühingutele antud laenud [member]

See liige kajastab äriühingutele antud laene.

tava: IAS 1 112 c, näide: IFRS 7 IG20C – kehtiv alates 1.1.2018, näide: IFRS 7 6

ifrs-full

CostApproachMember

member

Kulumeetod [member]

See liige kajastab hindamistehnikat, mis kajastab summat, mida hetkel nõutaks vara teenindusvõime asendamiseks (seda nimetatakse sageli ka hetke asendusmaksumuseks).

näide: IFRS 13 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration debit

Perioodi jooksul kuluna kajastatud varude soetusmaksumus

Perioodi jooksul kuluna kajastatud varude summa. [Viide: varud]

avalikustamine: IAS 2 36 d

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration debit

Müüdud kauba maksumus

Perioodi jooksul müüdud ja kuluna kajastatud kaupade summa.

tava: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration debit

Ostetud müüdud energia maksumus

Perioodi jooksul müüdud ja kuluna kajastatud ostetud energia summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CostOfSales

X duration debit

Müüdud toodete maksumus

Kulutused, mis on seotud müüdud toodetele või teenustele otseselt või kaudselt omistatud kuludega ja mis võivad hõlmata muu hulgas nüüdseks müüdud varuobjektide soetusmaksumusse eelnevalt arvatud kulutusi ning jaotamata tootmise üldkulusid ja ebaharilikult suuri varude tootmiskulusid.

avalikustamine: IAS 1 99, avalikustamine: IAS 1 103

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration debit

Müüdud toodete maksumus, toit ja jook

Müüdud toidu ja joogi maksumuse summa. [Viide: müüdud toodete maksumus]

tava: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration debit

Müüdud toodete maksumus, hotellimajandus

Hotellimajandusega seotud müügi maksumuse summa. [Viide: müüdud toodete maksumus]

tava: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X duration debit

Müüdud toodete maksumus, majutusteenused

Majutusteenustega seotud müügi maksumuse summa. [Viide: müüdud toodete maksumus]

tava: IAS 1 85

ifrs-full

CostsIncurredAndRecognisedProfitsLessRecognisedLosses

X instant

Tehtud kulutused ja kajastatud kasumid (miinus kajastatud kahjumid)

Pooleliolevate ehituslepingutega seoses tehtud kulutuste ja kajastatud kasumite (miinus kajastatud kahjumid) kogusumma praeguse seisuga.

avalikustamine: IFRIC 15 21 a – kehtiv kuni 1.1.2018, avalikustamine: IAS 11 40 a – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

member

Kliendilepingu sõlmimise eesmärgil tehtud kulutused [member]

See liige kajastab kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriat, mis kajastab kliendilepingu sõlmimise eesmärgil tehtud kulutusi. [Viide: kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad]

näide: IFRS 15 128 a – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Vastaspooled [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 7 B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Vastaspooled [member]

See liige kajastab muid tehingupooli kui üksus. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Vastaspooled“ standardväärtust.

avalikustamine: IFRS 7 B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Asukohariik [member]

See liige kajastab riiki, kus üksus on registreeritud ja kus on ta juriidiline aadress ja registrijärgne asukoht.

avalikustamine: IFRS 8 33 b, avalikustamine: IFRS 8 33 a

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Asutamiskohajärgne riik

Riik, kus üksus on asutatud.

avalikustamine: IAS 1 138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

text

Sellise üksuse asutamiskohajärgne riik, mille konsolideeritud finantsaruanded on tehtud avalikkusele kättesaadavaks

Riik, kus üksuse üle täielikku kontrolli omav või vahepealne emaettevõtja, kelle koostatud IFRSide kohased finantsaruanded on tehtud avalikult kättesaadavaks, on asutatud. [Viide: konsolideeritud [member]; IFRSid [member]]

avalikustamine: IAS 27 16 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

text

Ühise äriüksuse asutamiskohajärgne riik

Riik, kus ühine äriüksus on asutatud. [Viide: ühised äriüksused [member]]

avalikustamine: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

text

Ühisettevõtja asutamiskohajärgne riik

Riik, kus ühisettevõtja on asutatud. [Viide: ühisettevõtjad [member]]

avalikustamine: IAS 27 16 b ii, avalikustamine: IAS 27 17 b ii, avalikustamine: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

text

Sidusettevõtja asutamiskohajärgne riik

Riik, kus sidusettevõtja on asutatud. [Viide: sidusettevõtjad [member]]

avalikustamine: IAS 27 16 b ii, avalikustamine: IAS 27 17 b ii, avalikustamine: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

text

Tütarettevõtja asutamiskohajärgne riik

Riik, kus tütarettevõtja on asutatud. [Viide: tütarettevõtjad [member]]

avalikustamine: IAS 27 16 b ii, avalikustamine: IAS 27 17 b ii, avalikustamine: IFRS 12 12 b, avalikustamine: IFRS 12 19B b

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Koostamise kuupäev [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IAS 8 28 f i, avalikustamine: IAS 8 29 c i, avalikustamine: IAS 8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant debit

Krediidituletisinstrument, õiglane väärtus

Krediidituletisinstrumendi õiglane väärtus. [Viide: õiglases väärtuses [member]; tuletisinstrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 24G a – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Krediidituletisinstrument, nimiväärtus

Krediidituletisinstrumendi nimiväärtus. [Viide: tuletisinstrumendid [member]]

avalikustamine: IFRS 7 24G a – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Krediidiriskipositsioon

Krediidiriskist tulenev riskipositsioon. [Viide: krediidirisk [member]]

näide: IFRS 7 IG24 a – kehtiv kuni 1.1.2018, näide: IFRS 7 IG25 b – kehtiv kuni 1.1.2018, näide: IFRS 7 36 c – kehtiv kuni 1.1.2018

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Finantsinstrumentide väärtuse langus krediidiriski tõttu [axis]

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli domeeniliikmete või kategooriate ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

avalikustamine: IFRS 7 35H – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 35M – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMember

member

Finantsinstrumentide väärtuse langus krediidiriski tõttu [member]

See liige kajastab finantsinstrumentide väärtuse langust krediidiriski tõttu. Finantsinstrumendi väärtus on krediidiriski tõttu langenud, kui on toimunud üks või mitu sündmust, mis avaldavad kahjulikku mõju kõnealuse finantsinstrumendi eeldatavatele tulevastele rahavoogudele. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Finantsinstrumentide väärtuse langus krediidiriski tõttu“ standardväärtust.

avalikustamine: IFRS 7 35H – kehtiv alates 1.1.2018, avalikustamine: IFRS 7 35M – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissionIncome

X duration credit

Krediidiga seotud teenus- ja vahendustasude tulu

Krediidiga seotud teenus- ja vahendustasudest tuleneva tulu summa. [Viide: teenus- ja vahendustasude tulu]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Krediidirisk [member]

See liige kajastab riski, et finantsinstrumendi üks osapool põhjustab teisele rahalist kahju, sest ei suuda kohustust täita. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

näide: IFRS 7 32

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModels

X duration credit

Õiglase väärtuse kumulatiivne muutus, mis kajastatakse kasumiaruandes kinnisvarainvesteeringu korral varade kogumite vahel, mida mõõdetakse erinevate meetodite kohaselt

Õiglase väärtuse kumulatiivne muutus kajastatakse kasumiaruandes kinnisvarainvesteeringu müügi korral varade kogumist, kus kasutatakse soetusmaksumuse mudelit, kogumisse, kus kasutatakse õiglase väärtuse mudelit. [Viide: õiglase väärtuse mudel [member]; kinnisvarainvesteeringud]

avalikustamine: IAS 40 75 f iv

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X duration credit

Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi määratletud omakapitaliinstrumentidesse tehtud investeeringute võõrandamise kumulatiivne kasum (kahjum)

Sellistesse omakapitaliinstrumentidesse tehtud investeeringute võõrandamise kumulatiivne kasum (kahjum), mis on üksuse poolt määratletud õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi. [Viide: õiglases väärtuses [member]; muu koondkasum]

avalikustamine: IFRS 7 11 B c – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

X duration credit

Varem muus koondkasumis kajastatud kumulatiivne kasum (kahjum), mis tuleneb finantsvarade ümberliigitamisest kategooriast „õiglases väärtuses muutustega läbi muu koondkasumi“ kategooriasse „õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande“.

Varem muus koondkasumis kajastatud kumulatiivne kasum (kahjum), mis tuleneb finantsvarade ümberliigitamisest kategooriast „õiglases väärtuses muutustega läbi muu koondkasumi“ kategooriasse „õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande“. [Viide: õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad; õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetud finantsvarad; muu koondkasum]

avalikustamine: IAS 1 82 cb – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CumulativePreferenceDividendsNotRecognised

X duration

Eelisaktsiate mittekajastatud kumulatiivsed dividendid

Eelisaktsiate kõikide mittekajastatud kumulatiivsete dividendide summa.

avalikustamine: IAS 1 137 b

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfAssociates

X instant credit

Sidusettevõtjate kumulatiivne kajastamata kahjumiosa

Sidusettevõtjate kajastamata kahjumiosa kumulatiivne summa, kui üksus on kapitaliosaluse meetodi kohaldamise korral lõpetanud kahjumiosa kajastamise. [Viide: sidusettevõtjad [member]; sidusettevõtjate kajastamata kahjumiosa]

avalikustamine: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVentures

X instant credit

Ühisettevõtjate kumulatiivne kajastamata kahjumiosa

Ühisettevõtjate kajastamata kahjumiosa kumulatiivne summa, kui üksus on kapitaliosaluse meetodi kohaldamise korral lõpetanud kahjumiosa kajastamise. [Viide: ühisettevõtjad [member]; ühisettevõtjate kajastamata kahjumiosa]

avalikustamine: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethod

X instant credit

Ühisettevõtjate kumulatiivne kajastamata kahjumiosa, üleminek proportsionaalselt konsolideerimiselt kapitaliosaluse meetodile

Üksuse selliste ühisettevõtjate kumulatiivne kajastamata kahjumiosa, mille puhul mindi üle proportsionaalselt konsolideerimiselt kapitaliosaluse meetodile. [Viide: ühisettevõtjad [member]; ühisettevõtjate kumulatiivne kajastamata kahjumiosa]

avalikustamine: IFRS 11 C4

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Valuutarisk [member]

See liige kajastab tururiski liiki, mis kajastab riski, et finantsinstrumendi õiglane väärtus või rahavood kõiguvad tulevikus valuuta vahetuskursside muutuste tõttu. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

avalikustamine: IFRS 7 Määratletud mõisted

ifrs-full

CurrencySwapContractMember

member

Valuutavahetusleping [member]

See liige kajastab valuutavahetuslepingut. [Viide: vahetusleping [member]]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities

X instant credit

Lühiajalised viitvõlad ja muud lühiajalised kohustised

Lühiajaliste viitvõlgade ja muude lühiajaliste kohustiste summa. [Viide: viitvõlad; muud lühiajalised kohustised]

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant debit

Lühiajalised viitlaekumised

Lühiajaliste viitlaekumiste summa. [Viide: viitlaekumised]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant credit

Lühiajalised saadud ettemaksed

Tulevikus tarnitavate kaupade või osutatavate teenuste eest saadud lühiajalised ettemaksed. [Viide: saadud ettemaksed]

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant debit

Lühiajalised ettemaksed tarnijatele

Enne kaupade või teenuste saamist tarnijatele tehtud lühiajaliste ettemaksete summa.

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant debit

Põllumajandustoodangu lühiajaline varu

Lühiajalise varu liigitus, mis kajastab üksuse bioloogiliste varadega seotud koristatud toodangut. [Viide: bioloogilised varad; varud]

tava: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration debit

Otse omakapitalis krediteeritud (debiteeritud) kirjetega seotud tasumisele kuuluv ja edasilükkunud tulumaks

Tasumisele kuuluva tulumaksu ja edasilükkunud tulumaksu kogusumma, mis on seotud kirjetega, mis krediteeritakse (debiteeritakse) otse omakapitalis, näiteks: a) jaotamata kasumi algsaldo korrigeerimine, mis tuleneb kas muutusest arvestusmeetodis, mida rakendatakse tagasiulatuvalt, või vea korrigeerimisest ja b) liitfinantsinstrumendi omakapitali komponendi esmasel kajastamisel tekkinud summad. [Viide: otse omakapitalis krediteeritud (debiteeritud) kirjetega seotud edasilükkunud tulumaks; jaotamata kasum; finantsinstrumendid, klass [member]]

avalikustamine: IAS 12 81 a

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityAbstract

 

Otse omakapitalis debiteeritud või krediteeritud kirjetega seotud tasumisele kuuluv ja edasilükkunud tulumaks [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssets

X instant debit

Käibevara

Selline vara, mida üksus a) loodab realiseerida või kavatseb müüa või tarbida oma tavapärase äritsükli jooksul; b) hoiab peamiselt kauplemise eesmärgil; c) loodab realiseerida kaheteist kuu jooksul pärast aruandeperioodi või c) liigitab rahaks või raha ekvivalendiks (nagu on määratletud IAS 7-s), välja arvatud kui vara kasutamine vahetamiseks või kohustise arveldamiseks on piiratud vähemalt kaheteist kuu jooksul pärast aruandeperioodi. [Viide: varad]

avalikustamine: IAS 1 66, avalikustamine: IFRS 12 B12 b i, näide: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

 

Käibevara [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant debit

Käibevara (lühiajalised kohustised)

Käibevara miinus lühiajalised kohustised.

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners

X instant debit

Muu käibevara kui põhivara või müügigrupid, mis on liigitatud müügiks hoitavaks või omanikele jaotamiseks hoitavaks

Muu käibevara kui põhivara või müügigrupid, mis on liigitatud müügiks hoitavaks või omanikele jaotamiseks hoitavaks. [Viide: käibevara; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]; müügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid; omanikele väljamaksete tegemiseks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid]

avalikustamine: IAS 1 66

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Omandamiskuupäeval kajastatud käibevara

Äriühenduses omandatud ja omandamiskuupäeval kajastatud käibevara summa. [Viide: käibevara; äriühendused [member]]

tava: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant debit

Lühiajalised bioloogilised varad

Lühiajaliste bioloogiliste varade summa. [Viide: bioloogilised varad]

avalikustamine: IAS 1 54 f

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Lühiajalised bioloogilised varad [member]

See liige kajastab lühiajalisi bioloogilisi varasid. [Viide: bioloogilised varad]

tava: IAS 41 50

ifrs-full

CurrentBondsIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant credit

Emiteeritud lühiajalised võlakirjad ja emiteeritud pikaajaliste võlakirjade lühiajaline osa

Emiteeritud lühiajaliste võlakirjade ja emiteeritud pikaajaliste võlakirjade lühiajalise osa summa. [Viide: emiteeritud võlakirjad]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings

X instant credit

Lühiajalised laenukohustused ja pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa

Lühiajaliste laenukohustuste ja pikaajaliste laenukohustuste lühiajalise osa summa. [Viide: laenukohustused]

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsAbstract

 

Lühiajalised laenukohustused ja pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsByTypeAbstract

 

Lühiajalised laenukohustused ja pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa, liikide kaupa [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentCommercialPapersIssued

X instant credit

Emiteeritud lühiajalised kommertsväärtpaberid ja emiteeritud pikaajaliste kommertsväärtpaberite lühiajaline osa

Emiteeritud lühiajaliste kommertsväärtpaberite ja emiteeritud pikaajaliste kommertsväärtpaberite lühiajalise osa summa. [Viide: emiteeritud kommertsväärtpaberid]

tava: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant debit

Lepinguline käibevara

Lepingulise käibevara summa. [Viide: lepingulised varad]

avalikustamine: IFRS 15 105 – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant credit

Lühiajalised lepingulised kohustised

Lühiajaliste lepinguliste kohustiste summa. [Viide: lepingulised kohustised]

avalikustamine: IFRS 15 105 – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant debit

Toornafta lühiajaline varu

Lühiajalise varu liigitus, mis kajastab rafineerimata, töötlemata nafta summat. [Viide: varud]

tava: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant credit

Emiteeritud lühiajalised võlainstrumendid

Emiteeritud lühiajaliste võlainstrumentide summa. [Viide: emiteeritud võlainstrumendid]

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant credit

Klientide lühiajalised hoiused

Klientide lühiajaliste hoiuste summa. [Viide: klientide hoiused]

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant debit

Tuletisinstrumentidest lühiajalised finantsvarad

Tuletisinstrumentidest lühiajaliste finantsvarade summa. [Viide: tuletisinstrumendist finantsvarad]

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabilities

X instant credit

Tuletisinstrumentidest lühiajalised finantskohustised

Tuletisinstrumentidest lühiajaliste finantskohustiste summa. [Viide: tuletisinstrumendist finantskohustised]

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant credit

Lühiajalised dividendivõlad

Lühiajaliste dividendivõlgade summa. [Viide: dividendivõlad]

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationSignificantUnobservableInputsAssets

X duration

Kohustuse täitmiseks tehtavate tulevaste väljamaksete praegune hinnang, olulised mittejälgitavad sisendid, varad

Üksuse enda andmetel põhinev praegune hinnang kohustuse täitmiseks tehtavate tulevaste väljamaksete kohta, kui puudub mõistlikult kättesaadav teave, mis viitab sellele, et turuosalised kasutaksid erinevaid eeldusi. Seda kasutatakse kolmanda taseme olulise mittejälgitava sisendina varade puhul. [Viide: õiglase väärtuse hierarhia kolmas tase [member]]

näide: IFRS 13 B36 d

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Kohustuse täitmiseks tehtavate tulevaste väljamaksete praegune hinnang, olulised mittejälgitavad sisendid, üksuse enda omakapitaliinstrumendid

Üksuse enda andmetel põhinev praegune hinnang kohustuse täitmiseks tehtavate tulevaste väljamaksete kohta, kui puudub mõistlikult kättesaadav teave, mis viitab sellele, et turuosalised kasutaksid erinevaid eeldusi. Seda kasutatakse kolmanda taseme olulise mittejälgitava sisendina üksuse enda omakapitaliinstrumentide puhul. [Viide: üksuse enda omakapitaliinstrumendid [member]; õiglase väärtuse hierarhia kolmas tase [member]]

näide: IFRS 13 B36 d

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationSignificantUnobservableInputsLiabilities

X duration

Kohustuse täitmiseks tehtavate tulevaste väljamaksete praegune hinnang, olulised mittejälgitavad sisendid, kohustised

Üksuse enda andmetel põhinev praegune hinnang kohustuse täitmiseks tehtavate tulevaste väljamaksete kohta, kui puudub mõistlikult kättesaadav teave, mis viitab sellele, et turuosalised kasutaksid erinevaid eeldusi. Seda kasutatakse kolmanda taseme olulise mittejälgitava sisendina kohustiste puhul. [Viide: õiglase väärtuse hierarhia kolmas tase [member]]

näide: IFRS 13 B36 d

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant credit

Lühiajalised aktsiisivõlad

Lühiajaliste aktsiisivõlgade summa. [Viide: aktsiisivõlad]

tava: IAS 1 78

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseLiabilities

X instant credit

Kapitalirendi lühiajalised kohustised

Kapitalirendi lühiajaliste kohustiste summa. [Viide: kapitalirendi kohustised]

tava: IAS 1 55 – kehtiv kuni 1.1.2019

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant debit

Kapitalirendi lühiajalised nõuded

Kapitalirendi lühiajaliste nõuete summa. [Viide: kapitalirendi nõuded]

tava: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant debit

Lühiajalised finantsvarad

Lühiajaliste finantsvarade summa. [Viide: finantsvara]

avalikustamine: IFRS 7 25

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant debit

Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud lühiajalised finantsvarad

Amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud lühiajaliste finantsvarade summa. [Viide: amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantsvarad]

avalikustamine: IFRS 7 8 f – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant debit

Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud lühiajalised finantsvarad

Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud lühiajaliste finantsvarade summa. [Viide: õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad]

avalikustamine: IFRS 7 8 h – kehtiv alates 1.1.2018

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeAbstract