27.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 139/312


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/777,

16. mai 2019,

milles käsitletakse raudteetaristuregistri ühiseid kirjeldusi ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/880/EL

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta, (1) eriti selle artikli 49 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis (EL) 2016/797 on selgitatud raudteesektori osaliste, eelkõige raudteeveo-ettevõtjate ja taristuettevõtjate rolle kontrollides, mida tuleb teha enne lubatud veeremiüksuste kasutamist.

(2)

Raudteetaristuregister peaks tagama võrgustiku omaduste läbipaistvuse ja seda tuleks kasutada võrdlusandmebaasina. Eelkõige tuleks seda kasutada koos veeremi turule laskmise loas märgitud parameetrite väärtustega, et kontrollida veeremiüksuse ja marsruudi tehnilist ühilduvust.

(3)

Komisjoni rakendusotsuse 2014/880/EL (2) kohase raudteetaristuregistri ja ühise kasutajaliidese parameetrite loetelu tuleks ajakohastada, et oleks võimalik kontrollida veeremiüksuse ja marsruudi ühilduvust. Samal ajal peaks taristuregistri veebirakendus (edaspidi „RINF-rakendus“) asendama ühise kasutajaliidese.

(4)

RINF-rakenduse peaks looma ja seda haldama Euroopa Liidu Raudteeamet (edaspidi „amet“) ning see peaks tagama juurdepääsu liikmesriikide varaandmetele, mis näitavad iga asjaomase allsüsteemi või allsüsteemi osa võrgustikuparameetrite väärtusi. Eelkõige peaksid liikmesriigid kasutama rakendust direktiivi (EL) 2016/797 artikli 49 lõikes 1 sätestatud avaldamiskohustuse täitmiseks, et pakkuda kasutajatele ühtset kontaktpunkti.

(5)

Rakendusotsuse 2014/880/EL lisa tabelis esitatud parameetrite andmed kogutakse ja lisatakse kogu liidu raudteesüsteemi kohta raudteetaristuregistrisse 16. märtsiks 2019 kooskõlas kõnealuse otsuse artikliga 5. Andmed, mis on seotud käesolevas määruses täpsustatud uute parameetritega, tuleks koguda ja lisada taristuregistrisse õigel ajal, et saavutada direktiivi (EL) 2016/797 eesmärgid, eelkõige selleks, et oleks võimalik kontrollida veeremiüksuse ja marsruudi ühilduvust RINF-rakenduse alusel. RINF-rakendus peaks toimima hiljemalt siis, kui käesolevat määrust hakatakse kohaldama, ning veeremi ja marsruudi ühilduvuse kontrollimise seisukohalt oluliste parameetritega seotud andmed tuleks koguda ja sisestada hiljemalt 16. jaanuariks 2020 ja niipea kui võimalik.

(6)

Iga liikmesriik peaks määrama riikliku registreerimisüksuse, kes vastutab taristuregistri andmete esitamise ja korrapärase ajakohastamise koordineerimise eest.

(7)

Taristuettevõtjad peaksid koguma andmeid oma võrgustiku kohta ja tagama, et registreerimisüksustele esitatud andmed on täielikud, järjepidevad, täpsed ja ajakohased.

(8)

RINF-rakenduse edasiarendamine peaks hõlbustama veeremiüksuse ja marsruudi ühilduvuse kontrollimist ning marsruudiraamatu koostamist RINF-rakendusest saadava teabe abil. Amet peaks hindama RINF-rakenduse lisade eeliseid ja maksumust ning rakendama neid vastavalt vajadusele.

(9)

Amet peaks koostama kohaldamisjuhendi, milles kirjeldatakse ja vajaduse korral selgitatakse käesoleva määruse nõudeid. Suuniseid tuleks ajakohastada ning need tuleks avaldada ja teha üldsusele tasuta kättesaadavaks.

(10)

27. juulil 2018 esitas amet soovituse raudteetaristuregistri ühiste tehniliste kirjelduste kohta, et ajakohastada taristuregistri funktsioone direktiiviga (EL) 2016/797.

(11)

Seetõttu tuleks rakendusotsus 2014/880/EL kehtetuks tunnistada.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 artikli 51 lõikes 1 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Taristuregistri ühised kirjeldused

1.   Direktiivi (EL) 2016/797 artiklis 49 osutatud taristuregistri ühised kirjeldused on esitatud käesoleva määruse lisas.

2.   Iga liikmesriik tagab, et tema raudteevõrgustiku parameetrite väärtused sisestatakse arvuti abil elektroonilisse rakendusse, mis vastab käesoleva määruse ühistele kirjeldustele.

Artikkel 2

RINF-rakendus

1.   Amet loob veebirakenduse (edaspidi „RINF-rakendus“) ja haldab seda, et see oleks ühtne kontaktpunkt liikmesriikide taristuteabe avaldamiseks vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artiklile 49.

2.   RINF-rakendus luuakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

3.   Amet tagab, et RINF-rakendus on toimiv hiljemalt 16. juunil 2019.

4.   Iga liikmesriik tagab, et tema raudteevõrgustiku jaoks vajalikud andmed kogutakse ja sisestatakse RINF-rakendusse lisa tabelis 1 esitatud kuupäevadeks.

5.   Iga liikmesriik tagab, et RINF-rakenduses olevaid andmeid hoitakse ajakohastatuna vastavalt artiklile 5.

6.   Amet moodustab riiklike registreerimisüksuste esindajatest koosneva rühma, et koordineerida, kontrollida ja toetada RINF-rakenduse asustamist.

Artikkel 3

Üleminek

1.   Rakendusotsuses 2014/880/EL sätestatud ja käesoleva määruse lisas esitatud taristuregistri asustamise tähtajad jäävad kehtima.

2.   Liikmesriigid ja amet tagavad, et rakendusotsuse 2014/880/EL kohaselt kogutud ja taristuregistrisse sisestatud andmed jäävad kättesaadavaks ning et need on juurdepääsetavad RINF-rakenduse kaudu.

Artikkel 4

Riiklik registreerimisüksus

1.   Iga liikmesriik määrab riikliku registreerimisüksuse, kes koordineerib seda, et liikmesriik kogub ja sisestab andmed RINF-rakendusse.

2.   Iga liikmesriik teatab ametile hiljemalt 16. juuniks 2019 lõike 1 kohaselt määratud riiklikust registreerimisüksusest, kui kõnealune üksus ei ole rakendusotsuse 2014/880/EL artikli 6 lõike 2 kohaselt määratud asutus.

3.   Alates 1. jaanuarist 2021 vastutavad iga liikmesriigi taristuettevõtjad artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud RINF-rakenduse arendamise valguses andmete kogumise ja RINF-rakendusse sisestamise eest.

Artikkel 5

Andmete kogumine

1.   Taristuettevõtjad tagavad RINF-rakenduse andmete täpsuse, täielikkuse, järjepidevuse ja edastamise õigeaegsuse ning esitavad ajakohastatud andmed niipea, kui sellised andmed on kättesaadavad.

2.   Taristuettevõtjad esitavad registreerimisüksustele andmeid kuni 31. detsembrini 2020. Registreerimisüksused esitavad andmeid RINF-rakendusse vähemalt igal kuul, välja arvatud juhul, kui andmed ei vaja ajakohastamist. Viimati nimetatud juhul teatavad registreerimisüksused ametile, et andmed ei vaja ajakohastamist. Üks ajakohastamine peab langema kokku raudteevõrgustiku teadaande iga-aastase avaldamisega.

3.   Alates 1. jaanuarist 2021 esitavad taristuettevõtjad artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud RINF-rakenduse arendamise valguses andmed otse RINF-rakendusse niipea, kui andmed on kättesaadavad.

4.   Pärast 16. juunit 2019 kasutusele võetud taristuga seotud teave tuleb esitada RINF-rakendusse enne taristu kasutusele võtmist.

Artikkel 6

Edasised arengusuunad

1.   Võttes arvesse kulude-tulude analüüsi tulemust, ajakohastab amet RINF-rakendust 1. jaanuariks 2021, et

a)

täiustada RINF-rakenduse andmete ajakohastamist, et taristuettevõtjad saaksid teavet ajakohastada niipea, kui see muutub kättesaadavaks;

b)

parandada võrgustiku kirjeldust, et näidata selle geomeetriat täpselt;

c)

anda teavet võrgustikus toimuva võimaliku marsruutimise kohta;

d)

näha ette vahendid, millega hoiatatakse raudteeveo-ettevõtjaid nende jaoks olulise RINF-rakenduse muudatustest.

2.   Võttes arvesse kulude-tulude analüüsi tulemust, ajakohastab amet hiljemalt 16. jaanuariks 2022 RINF-rakendust, et võimaldada koguda ja sisestada teavet, mis on vajalik komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/773 (3) liites D2 osutatud marsruudiraamatu jaoks. Iga liikmesriik tagab, et tema taristuregister sisaldab marsruudiraamatu jaoks vajalikku teavet üks aasta pärast RINF-rakenduse ajakohastamist.

3.   RINF-rakenduse edasiarendamise käigus võidakse luua andmesüsteem, mille andmed jõuavad kõikidesse liidu raudteevõrgustikuga seotud infovoogudesse.

Artikkel 7

Ühiste kirjelduste kohaldamise juhend

Amet avaldab hiljemalt 16. juuniks 2019 juhendi taristuregistri ühiste kirjelduste kohaldamise kohta (kohaldamisjuhend). Amet ajakohastab kohaldamisjuhendit. Kohaldamisjuhend sisaldab iga parameetri puhul viidet koostalitluse tehniliste kirjelduste asjakohastele sätetele.

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Rakendusotsus 2014/880/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 9

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 16. juunist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 138, 26.5.2016, lk 44.

(2)  Komisjoni 26. novembri 2014. aasta rakendusotsus 2014/880/EL, milles käsitletakse raudteetaristuregistri ühtseid tehnilisi kirjeldusi ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2011/633/EL (ELT L 356, 12.12.2014, lk 489).

(3)  Komisjoni 16. mai 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/773, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2012/757/EL (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 5).


LISA

1.   TEHNILINE KOHALDAMISALA

Käesolevates kirjeldustes käsitletakse järgmiste liidu raudteesüsteemi struktuuriliste allsüsteemide andmeid:

a)

taristu allsüsteem,

b)

energiavarustuse allsüsteem,

c)

raudteeäärne juhtkäskude ja signaalimise allsüsteem.

2.   EESMÄRK

Taristuregistri peamine eesmärk on näha ette läbipaistvad võrgustiku omadused ja kasutada seda võrdlusandmebaasina.

2.1.   Taristuregistriga toetatavad protsessid

Taristuregistriga toetatakse järgmisi protsesse:

a)

lubatud veeremiüksuste kasutamiseelne kontroll vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artiklile 23;

b)

liikuvate allsüsteemide kavandamine;

c)

rongiliikluse teostatavuse kontroll;

d)

rangelt kohaliku iseloomuga eeskirjade ja piirangute avaldamine vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 14 lõikele 11;

e)

püsiseadmete tehnilise ühilduvuse kontrollimine vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 18 lõike 4 punktile b;

f)

liidu raudteesüsteemi koostalitluse arengu jälgimine;

g)

taristu laadiga seotud raudteevõrgustiku teadaande koostamine;

h)

rakendusmääruse (EL) 2019/773 liites D2 osutatud marsruudiraamatu koostamine vastavalt artikli 6 lõikele 2;

i)

taristuregistri andmete taaskasutamine teistes IT-vahendites.

2.2.   Taristuregistrile esitatavad konkreetsed nõuded

Taristuregister

a)

tagab parameetrite väärtused, mida tuleb kasutada veeremiüksuse ja marsruudi ühilduvuse kontrollimiseks;

b)

tagab asjakohased andmed kavandatud kasutusala taristuomaduste kindlakstegemiseks ning hõlbustab veeremi projekteerimist ja rongiliikluse teostatavuse kontrolli;

c)

võimaldab liikmesriikidel lisada taristuregistrisse rangelt kohaliku iseloomuga eeskirju ja piiranguid;

d)

tagab asjakohased andmed, mille abil kontrollitakse tehnilist ühilduvust püsiva allsüsteemi ja selle võrgustiku vahel, millesse see integreeritakse, ja jälgitakse raudtee püsiseadmete koostalitluse arengut;

e)

tagab marsruudiraamatu jaoks vajaliku teabe;

f)

võimaldab kasutada taristuregistrit võrdlusandmebaasina raudteevõrgustiku teadaande või muude IT-vahendite jaoks.

3.   ÜHISED OMADUSED

Käesolevas lisas esitatud omadused on ühised kõikidele liikmesriikide taristuregistritele.

3.1.   Mõisted

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „liinilõik“– kõrvuti asetsevate rakenduspunktide vaheline liiniosa, mis võib koosneda mitmest rööbasteest;

2)   „rakenduspunkt“– rongiteenuste mis tahes asukoht, kus rongiteenused võivad alata ja lõppeda või rongiteenuste marsruut võib muutuda ning kus osutatakse reisijate- või kaubaveoteenuseid; see võib olla ka liikmesriikide või taristuettevõtjate piiride vaheline mis tahes asukoht;

3)   „asukohapunkt“– konkreetne punkt liinilõigu rööbasteel, kus parameetri väärtus muutub;

4)   „liiklemistee“– mis tahes rööbastee, mida kasutatakse rongiliikluseks; see ei hõlma vaba liinilõigu möödasõidu- ja ühendusteid ega rööbasteeühendusi, mida kasutatakse ainult rongi käitamiseks;

5)   „manöövritee“– rakenduspunktis asuv mis tahes rööbastee, mida rongiliikluseks ei kasutata.

3.2.   Raudteevõrgustiku struktuur taristuregistris

3.2.1.   Iga liikmesriik peab taristuregistriga seoses kirjeldama oma raudteevõrgustikku liinilõikude ja rakenduspunktide abil.

3.2.2.   Liinilõigu kohta avaldatavad taristu, energiavarustuse ning raudteeäärse juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemiga seotud elemendid määratakse taristuelemendi „liiklemistee“ alla.

3.2.3.   Rakenduspunkti kohta avaldatavad taristu allsüsteemi käsitlevad elemendid määratakse taristuelementide „liiklemistee“ ja „manöövritee“ alla.

3.3.   Taristuregistri elemendid

3.3.1.   Elemendid avaldatakse vastavalt tabelile 1.

3.3.2.   Artiklis 7 osutatud taristuregistri kohaldamisjuhendis määratakse kindlaks konkreetne vorming ja tabelis 1 loetletud andmete haldamise kord ühel järgmistest viisidest:

a)

eelnevalt kindlaks määratud loendist tehtava ühe või mitme valikuna;

b)

märgijadana või eelnevalt kindlaks määratud märgijadana;

c)

nurksulgudes märgitud numbrina.

3.3.3.   Parameetri väärtus esitatakse siis, kui see vastab põhiparameetrile või kui vastav element esineb võrgustikus, mida on kirjeldatud vastavalt tabelis 1 esitatud tähtaegadele.

Veeremiüksuse ja marsruudi ühilduvuse kontrollimiseks vajalikud parameetrid on näidatud kui „Vajalik marsruudi ühilduvuse jaoks“ vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/773 liitele D1.

Kogu parameetrite seisukohast oluline teave on esitatud tabelis 1.

Kui tabelis 1 osutatakse taristuettevõtja dokumendile, esitab taristuettevõtja või riiklik registreerimisüksus artikli 5 kohaselt sellise dokumendi ametile elektrooniliselt. Parameetrites 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 ja 1.1.1.3.11.3 osutatud dokumendid esitatakse kahes ELi keeles.

Tabel 1

Taristuregistri elemendid

Number

Pealkiri

Andmete esitamine

Määratlus

Põhiparameeter

Vajalik marsruudi ühilduvuse jaoks

Parameetri esitamise tähtaeg

1

LIIKMESRIIK

 

 

 

1.1

LIINILÕIK

 

 

 

1.1.0.0.0

Üldine teave

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Taristuettevõtja kood

[AAAA]

Taristuettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.0.0.0.2

Riikliku liini tunnus

Märgijada

Liini kordumatu tunnus või kordumatu number liikmesriigis.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.0.0.0.3

Rakenduspunkt liinilõigu alguses

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada

Liinilõigu alguses asuva rakenduspunkti kordumatu tunnus (kilomeetrite arv kasvavalt rakenduspunkti algusest rakenduspunkti lõpuni).

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.0.0.0.4

Rakenduspunkt liinilõigu lõpus

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada

Liinilõigu lõpus asuva rakenduspunkti kordumatu tunnus (kilomeetrite arv kasvavalt rakenduspunkti algusest rakenduspunkti lõpuni).

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.0.0.0.5

Liinilõigu pikkus

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada

Liinilõigu alguses ja lõpus asuvate rakenduspunktide vaheline pikkus.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.0.0.0.6

Liinilõigu olemus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

tavaline liinilõik/link

Liinilõigu tüüp, mis väljendab esitatud andmete hulka, mis sõltub sellest, kas liinilõik ühendab või ei ühenda rakenduspunkte, mis on tekkinud suure ühenduspunkti jagamisel mitmeks rakenduspunktiks.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1

LIIKLEMISTEE

 

 

 

1.1.1.0.0

Üldine teave

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Rööbastee tunnus

Märgijada

Rööbastee kordumatu tunnus või kordumatu number liinilõigul

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.0.0.2

Rööbastee tavasuund

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

N/O/B

Rööbastee tavasuund on:

sama mis liinilõigu alguse ja lõpuga määratud suund: (N)

liinilõigu alguse ja lõpuga määratud suunaga vastupidine suund: (O)

mõlemad suunad: (B)

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1

Taristu allsüsteem

 

 

 

1.1.1.1.1

Rööbastee vastavustõendamise deklaratsioonid

 

 

 

1.1.1.1.1.1

Taristu allsüsteemi suhtes kohaldatavate koostalitluse tehniliste kirjelduste (KTKd) nõuetele vastavusega seotud rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EÜ deklaratsiooni kordumatu number vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2019/250 (1).

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.1.2

Taristu allsüsteemi suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud rööbastee olemasoleva taristu vastavusdeklaratsioon (vastavalt komisjoni soovitusele 2014/881/EL) (2)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Olemasoleva taristu vastavusdeklaratsiooni kordumatu number, järgides samu vorminõudeid, nagu on täpsustatud EÜ deklaratsiooni jaoks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/250 VII lisas.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.2

Tööparameetrid

 

 

 

1.1.1.1.2.1

Rööbastee üleeuroopalise võrgu (TEN) klassifikatsioon

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Märge selle kohta, millisesse üleeuroopalise võrgu ossa liin kuulub.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.2.1.2

Üleeuroopalise võrgu geoinfosüsteemi tunnus (GIS ID)

Märgijada

Selle TEN-T andmebaasi osa GIS ID tunnus, mille juurde rööbastee kuulub

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.1.2.2

Raudteeliini kategooria

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Raudteeliini klassifikatsioon vastavalt taristu KTK-le – komisjoni määrus (EL) nr 1299/2014 (3)

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.2.3

Osa raudtee-kaubaveokoridorist

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Märge selle kohta, kas raudteeliin on ette nähtud raudtee-kaubaveokoridori osana

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.2.4

Kandevõime

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Kombinatsioon raudteeliini kategooriast ja rööbastee nõrgima punkti kiirusest.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.2.4.1

Kandevõime riiklik klassifikatsioon

Märgijada

Kandevõime riiklik klassifikatsioon

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.2.4.2

Rajatiste vastavus kiirraudteesüsteemi koormusmudelile (HSLM)

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Liinilõikude jaoks, mille suurim lubatud kiirus on 200 km/h ja rohkem.

Teave dünaamilise ühilduvuse kontrollimiseks kasutatava menetluse kohta

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.2.4.3

Erikontrolli nõudvate rajatiste asukoht raudteel

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[± NNNN.NNN] + [Märgijada]

Erikontrolli nõudvate rajatiste asukoha kindlaksmääramine

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.2.4.4

Dokument staatilise ja dünaamilise marsruudi ühilduvuse kontrollide menetlus(t)e kohta

Märgijada

Taristuettevõtja poolt kahes ELi keeles esitatud elektrooniline dokument, mille amet talletab ja mis sisaldab

staatilise ja dünaamilise marsruudi ühilduvuse kontrollide täpset menetlust

või

erirajatiste kontrollimiseks vajalikku asjakohast teavet.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.2.5

Suurim lubatud kiirus

[NNN]

Suurim liikumiskiirus liinil, mis tuleneb taristu, energiavarustuse ning juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi omadustest, mida väljendatakse kilomeetrites tunnis.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.2.6

Temperatuurivahemik

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

T1 (-25 kuni +40)

T2 (-40 kuni +35)

T3 (-25 kuni +45)

Tx (-40 kuni +50)

Temperatuurivahemik liinile piiramatuks juurdepääsuks vastavalt Euroopa standardile.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.2.7

Suurim kõrgus

[+/-][NNNN]

Liinilõigu kõrgeim punkt üle merepinna, lähtudes Amsterdami nullist (NAP).

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.2.8

Karmid ilmastikutingimused

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Ilmastikutingimused liinil on karmid vastavalt Euroopa standardile.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.3

Liiniskeem

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Koostalitluslik rööpmelaius

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/mitte ükski

Rööpmelaiused GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 vastavalt Euroopa standardile.

Parameeter välja jäetud. Kuvatakse teabe eesmärgil

1.1.1.1.3.2

Rahvusvahelised rööpmelaiused

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

G2/GB1/GB2/mitte ükski

Muu mitmepoolne või rahvusvaheline rööpmelaius kui GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 vastavalt Euroopa standardile.

Parameeter välja jäetud. Kuvatakse teabe eesmärgil

1.1.1.1.3.3

Riiklikud rööpmelaiused

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Kohalik rööpmelaius vastavalt Euroopa standardile või muu kohalik rööpmelaius.

Parameeter välja jäetud. Kuvatakse teabe eesmärgil

1.1.1.1.3.1.1

Gabariidid

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Gabariidid vastavalt Euroopa standardile või muud kohalikud gabariidid, sh alumine või ülemine osa.

Vastavalt määruse (EL) nr 1302/2014 lisa punktile 7.3.2.2 ei pruugi Ühendkuningriigi võrgustiku liinilõikudel olla rööpmelaiuse võrdlusprofiili.

X

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.3.1.2

Erikontrolli nõudvate konkreetsete punktide asukoht raudteel

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[± NNNN.NNN] + [Märgijada]

Punktis 1.1.1.1.3.1.1 osutatud gabariitidest kõrvalekaldumise tõttu erikontrolli nõudvate konkreetsete punktide asukoht.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.3.1.3

Dokument erikontrolli nõudvate konkreetsete punktide ristlõike kohta

Märgijada

Taristuettevõtja esitatud elektrooniline dokument, mille amet talletab ja mis sisaldab teavet punktis 1.1.1.1.3.1.1 osutatud gabariitidest kõrvalekaldumise tõttu erikontrolli nõudvate konkreetsete punktide ristlõike kohta. Vajaduse korral võib ristlõiget käsitlevale dokumendile lisada konkreetse punkti kontrollimise juhendi.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.3.4

Vahetuskerede kombineeritud transpordiprofiili tüüpnumber

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Vahetuskerede kombineeritud transpordi kood vastavalt Rahvusvahelise Raudteeliidu (UIC) koodile (kui liin kuulub üleeuroopalisse võrku).

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.3.5

Poolhaagiste kombineeritud transpordiprofiili tüüpnumber

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Poolhaagiste kombineeritud transpordi kood vastavalt Rahvusvahelise Raudteeliidu (UIC) koodile (kui liin kuulub üleeuroopalisse võrku).

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.3.5.1

Konkreetne teave

Märgijada

Taristuettevõtjalt saadud asjakohane teave liiniskeemi kohta

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.1.3.6

Kalde profiil

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[± NN.N] ([± NNNN.NNN]

korratud nii palju kordi kui vajalik

Kalde väärtuste ja kalde muutumise asukohtade jada.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.3.7

Horisontaalkõvera minimaalne raadius

[NNNNN]

Rööbastee väikseima horisontaalkõvera raadius meetrites.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.4

Rööbaste parameetrid

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Standardne rööpmelaius

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/muu

Üks millimeetrites väljendatud väärtus, mis näitab rööpmelaiust.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.4.2

Välisrööpa kõrgenduse puudujääk

[+/-] [NNN]

Suurim põikkalde hälve millimeetrites, mis on määratletud tegeliku põikkalde ja tasakaaluseisundi saavutamiseks vajaliku suurema põikkalde erinevusena, milleks liin on projekteeritud.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.4.3

Rööpakalle

[NN]

Nurk, mis määrab rööpapea kalde rööbastee tasapinna suhtes

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.4.4

Ballast

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Täpsustatakse, kas rööbastee konstruktsioon on koos ballasti kinnitatud liipritega või mitte.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.5

Pöörmed ja ristmed

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Pöörmete ja ristmete ekspluatatsiooniväärtuste vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Pöörmeid ja ristmeid hoitakse KTKs määratletud kasutuse piirmõõtmetes.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.5.2

Väikseim ratta läbimõõt fikseeritud nüri riströöpa korral

[NNN]

Fikseeritud nüri riströöpa korral põhineb suurim suunamisvaba pikkus kasutusel oleval väikseimal ratta läbimõõdul väljendatuna millimeetrites.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.6

Rööbastee vastupidavus koormustele

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Rongi suurim aeglustus

[N.N]

Rööbastee pikinihkele vastupidavuse piirnorm, mis on märgitud rongi suurima lubatud aeglustumisena ning väljendatud meetrites ruutsekundi kohta.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.6.2

Pöörisvoolupidurite kasutamine

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

lubatud/lubatud ainult teatavatel tingimustel/lubatud ainult avariipiduri korral/lubatud ainult avariipiduri korral teatavatel tingimustel/ei ole lubatud

Märge pöörisvoolupidurite kasutamise piirangute kohta.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.6.3

Magnetpidurite kasutamine

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

lubatud/lubatud teatavatel tingimustel/lubatud ainult avariipiduri korral teatavatel tingimustel/lubatud ainult avariipiduri korral/ei ole lubatud

Märge magnetpidurite kasutamise piirangute kohta.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.6.4

Dokument pöörisvoolupidurite kasutamise tingimuste kohta

Märgijada

Taristuettevõtja poolt kahes ELi keeles esitatud elektrooniline dokument, mille amet talletab ja mis sisaldab punktis 1.1.1.1.6.2 täpsustatud pöörisvoolupidurite kasutamise tingimusi.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.6.5

Dokument magnetpidurite kasutamise tingimuste kohta

Märgijada

Taristuettevõtja poolt kahes ELi keeles esitatud elektrooniline dokument, mille amet talletab ja mis sisaldab punktis 1.1.1.1.6.3 täpsustatud magnetpidurite kasutamise tingimusi.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.7

Tervis, ohutus ja keskkond

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Rattaharjade õlitamine keelatud

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas pardaseadmete kasutamine rattaharjade õlitamiseks on keelatud.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.7.2

Ülesõidukohad

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas liinilõigul on ülesõidukohti (sh ülekäigukohti).

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.7.3

Kiirendamise lubamine ülesõidukoha lähedal

Märgijada

Piirang rongi kiirendamisele, kui peatutakse või kogutakse kiirust ülesõidukoha läheduses, väljendatud konkreetse kiirenduskõverana.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.7.4

Rööbasteeäärne teljepuksi ülekuumenemise tuvastamise seade (HABD)

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Rööbasteeäärne HABD

X

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.7.5

KTK-le vastav rööbasteeäärne HABD

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Prantsusmaa, Itaalia ja Rootsi võrgustike jaoks.

KTK-le vastav rööbasteeäärne teljepuksi ülekuumenemise tuvastamise seade.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.7.6

Rööbasteeäärse HABD tunnus

Märgijada

Prantsusmaa, Itaalia ja Rootsi võrgustike jaoks.

Kohaldatakse juhul, kui rööbasteeäärne HABD ei vasta KTK-le, rööbasteeäärse HABD tunnus

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.7.7

Rööbasteeäärse HABD põlvkond

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Prantsusmaa, Itaalia ja Rootsi võrgustike jaoks.

Rööbasteeäärse teljepuksi ülekuumenemise tuvastamise seadme põlvkond.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.7.8

Rööbasteeäärse HABD aukoht raudteel

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[± NNNN.NNN] + [Märgijada]

Prantsusmaa, Itaalia ja Rootsi võrgustike jaoks.

Kohaldatakse juhul, kui rööbasteeäärne HABD ei vasta KTK-le, rööbasteeäärse HABD asukoha kindlaksmääramine.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.7.9

Rööbasteeäärse HABD mõõtmise suund

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

N/O/B

Prantsusmaa, Itaalia ja Rootsi võrgustike jaoks.

Kohaldatakse juhul, kui rööbasteeäärne HABD ei vasta KTK-le, rööbasteeäärse HABD mõõtmise suund.

Kui mõõtmise suund on

sama mis liinilõigu alguse ja lõpuga määratud suund: (N)

liinilõigu alguse ja lõpuga määratud suunaga vastupidine suund: (O)

mõlemad suunad: (B)

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.1.7.10

Nõutud on fikseeritud punane tuli

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Lõigud, kus on rakendusmääruse (EL) 2019/773 kohaselt nõutud kaks fikseeritud punast tuld.

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.1.7.11

Kuulub väiksema liikluskoormusega raudteeliinide hulka

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Kuulumine väiksema liikluskoormusega raudteeliinide hulka vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 1304/2014 (4) artiklile 5b.

X

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.1.8

Tunnel

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Taristuettevõtja kood

[AAAA]

Taristuettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.8.2

Tunneli tunnus

Märgijada

Tunneli kordumatu tunnus või kordumatu number liikmesriigis.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.8.3

Tunneli algus

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[laius (NN.NNNN) + pikkus (± NN.NNNN) + km (± N NNN.NNN)]

Tunneli alguse liini geograafilised koordinaadid väljendatuna kümnendkraadides ja kilomeetrites.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.8.4

Tunneli lõpp

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[laius (NN.NNNN) + pikkus (± NN.NNNN) + km (± N NNN.NNN)]

Tunneli lõpu liini geograafilised koordinaadid väljendatuna kümnendkraadides ja kilomeetrites.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.8.5

Raudteetunneli suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud EÜ vastavustõendamise deklaratsioon

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EÜ deklaratsiooni kordumatu number vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2019/250.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.8.6

Raudteetunneli suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud olemasoleva taristu vastavusdeklaratsioon (vastavalt soovitusele 2014/881/EL)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Olemasoleva taristu vastavusdeklaratsiooni kordumatu number, järgides samu vorminõudeid, nagu on täpsustatud EÜ deklaratsiooni jaoks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/250 VII lisas.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.8.7

Tunneli pikkus

[NNNNN]

Tunneli pikkus meetrites sissesõidust väljasõiduni.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.8.8

Ristlõike pindala

[NNN]

Tunneli väikseima ristlõike pindala ruutmeetrites.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.8.8.1

Tunneli vastavus taristu KTK-le

JAH/EI

Tunneli vastavus taristu KTK-le suurimal lubatud kiirusel

X

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.1.8.8.2

Taristuettevõtja koostatud dokument, mis sisaldab tunneli täpset kirjeldust

Märgijada

Taristuettevõtja esitatud elektrooniline dokument, mille amet talletab ja mis sisaldab tunneli ehitusgabariidi ja geomeetria täpset kirjeldust

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.1.8.9

Avariiplaan

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas avariiplaan on olemas.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.8.10

Nõutav veeremi tuleohutuse kategooria

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

A/B/mitte ükski

Kategooria määramine vastavalt sellele, kuidas reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.1.8.11

Nõutav veeremi riiklik tuleohutuse kategooria

Märgijada

Kategooria määramine vastavalt sellele, kuidas reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2

Energiavarustuse allsüsteem

 

 

 

1.1.1.2.1

Rööbastee vastavustõendamise deklaratsioonid

 

 

 

1.1.1.2.1.1

Energiavarustuse allsüsteemi suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EÜ deklaratsiooni kordumatu number vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2019/250.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.1.2

Energiavarustuse allsüsteemi suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud rööbastee olemasoleva taristu vastavusdeklaratsioon (vastavalt soovitusele 2014/881/EL)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Olemasoleva taristu vastavusdeklaratsiooni kordumatu number, järgides samu vorminõudeid, nagu on täpsustatud EÜ deklaratsiooni jaoks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/250 VII lisas.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.2

Kontaktliinide süsteem

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Kontaktliinide süsteemi tüüp

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

Kontaktõhuliin

Kolmas rööbas

Neljas rööbas

Elektrifitseerimata

Märge kontaktliinide süsteemi tüübi kohta.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.2.1.2

Energiavarustussüsteem (pinge ja sagedus)

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

vahelduvvool: 25 kV – 50 Hz/

vahelduvvool: 15 kV – 16,7 Hz/

alalisvool: 3 kV/

alalisvool: 1,5 kV/

alalisvool (erijuht FR)/

alalisvool: 750 V/

alalisvool: 650 V/

alalisvool: 600 V/

muu

Märge toitesüsteemi kohta (nimipinge ja -sagedus)

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 määruse (EL) nr 1301/2014 punktis 7.4.2.2.1 osutatud liinide jaoks.

[NNNNNN]

Prantsusmaa võrgustiku jaoks

Kõrgeim ajutine pinge vastavalt standardile EN 50163 määruse (EL) nr 1301/2014 punktis 7.4.2.2.1 osutatud liinide jaoks.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.2.2.2

Suurim voolutugevus rongis

[NNNN]

Rongi suurim lubatud vool amprites.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.2.3

Suurim vool paigalseisu ajal vooluvõtturi kohta

[NNN]

Suurim lubatud rongi vool paigalseisu ajal alalisvoolusüsteemides, väljendatuna amprites.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.2.4

Regeneratiivpidurdamise luba

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI/Üksnes juhul, kui veerem suudab tuvastada hädaseiskamise vastavalt standardile EN 50388.

Märge selle kohta, kas regeneratiivpidurdamine on lubatud, ei ole lubatud või on lubatud eritingimustel.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.2.5

Kontaktliini suurim kõrgus

[N.NN]

Märge kontaktliini suurima kõrguse kohta, väljendatuna meetrites.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.2.6

Kontaktliini väikseim kõrgus

[N.NN]

Märge kontaktliini väikseima kõrguse kohta, väljendatuna meetrites.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.3

Vooluvõttur

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Lubatud KTK-le vastavad vooluvõtturi pead

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Märge KTK-le vastavate vooluvõtturi peade kohta, mida on lubatud kasutada.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.3.2

Muud lubatud vooluvõtturi pead

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Märge vooluvõtturi peade kohta, mida on lubatud kasutada.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.3.3

Nõuded tõstetud vooluvõtturite arvule ja vooluvõtturite vahelisele kaugusele teataval kiirusel

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[N] [NNN] [NNN]

Tõstetud vooluvõtturite suurim lubatud arv rongi kohta ja väikseim keskliinidevaheline kaugus külgnevate tõstetud vooluvõtturi peade korral teataval kiirusel, väljendatuna meetrites.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.3.4

Kontaktkinga lubatud materjal

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Märge kontaktkingade lubatud materjalide kohta.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.4

Kontaktõhuliini eraldustsoonid

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Faasieraldus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge faasieralduse kohta ja muu nõutav teave.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.4.1.2

Teave faasieralduse kohta

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada

Märge mitmesuguse faasieraldust puudutava nõutud teabe kohta.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.4.2.1

Süsteemide eraldus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge süsteemide eralduse kohta

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.4.2.2

Teave süsteemide eralduse kohta

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada

Märge mitmesuguse süsteemi eraldust puudutava nõutud teabe kohta.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.4.3

Kaugus signaalmärgist faasidevahelise eraldustsooni lõpuni

[N]

Marsruudi ühilduvuse kontroll Prantsusmaa võrgustikus.

Kaugus signaalmärgist, mis annab juhile pärast faasidevahelise eraldustsooni läbimist loa vooluvõttur üles tõsta või võimsuslüliti välja lülitada, kuni faasidevahelise eraldustsooni lõpuni.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.2.5

Veeremile esitatavad nõuded

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Pardal voolutugevuse või võimsuse piiramise nõue

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas voolutugevuse või võimsuse piiramise funktsioon veeremi pardal on nõutud.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.5.2

Lubatud kontaktjõud

Märgijada

Märge lubatud kontaktjõu kohta, väljendatuna njuutonites.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.2.5.3

Nõutud automaatne langetamisseade

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas automaatne langetamisseade (ADD) on veeremis nõutud.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3

Juhtkäskude ja signaalimise allsüsteem

 

 

 

1.1.1.3.1

Rööbastee vastavustõendamise deklaratsioonid

 

 

 

1.1.1.3.1.1

Juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EÜ deklaratsiooni kordumatu number vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2019/250.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.2

KTK-le vastav rongiturvangusüsteem (ETCS)

 

 

 

1.1.1.3.2.1

Euroopa rongijuhtimissüsteem (ETCS)

Üks valik eelnevalt määratud loendist

ETCSi rakendamise tase sõltuvalt raudteeäärsetest seadmetest.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.2.2

ETCSi algversioon

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Liini äärde paigaldatud ETCSi algversioon.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.2.3

Liinile juurdepääsu saamiseks vajalik ETCSi sõidusignaalide uuendamine

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas sõidusignaalide uuendamine on liinile juurdepääsu saamiseks vajalik ohutuskaalutlustel.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.2.4

Liini äärde paigaldatud ETCSi sõidusignaalide uuendamise süsteem

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

puudub/silmus/GSM-R/silmus ja GSM-R

Teave raudtee äärde paigaldatud seadmete kohta, mis on suutelised edastama silmuse või globaalse mobiilsidesüsteemi (GSM-R) teel sõidusignaalide uuendamise teavet 1. taseme paigaldistele.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.2.5

Kasutusel olev ETCSi riiklik rakendus (pakett 44)

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas riikliku rakenduse andmeid edastatakse rööbastee ja rongi vahel.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.2.6

Käitamispiirangud või -tingimused

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas on piiranguid või tingimusi tulenevalt osalisest vastavusest juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi KTK-le – komisjoni määrus (EL) 2016/919 (5).

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.2.7

Valikulised ETCSi funktsioonid

Märgijada

Valikulised ETCSi funktsioonid, mis võivad parandada liini käitamist.

Parameeter välja jäetud. Kuvatakse teabe eesmärgil

1.1.1.3.2.8

Liinile juurdepääsuks on vajalik rongisisene rongi terviklikkuse kinnitus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas rongisisene kinnitus on liinile juurdepääsuks vajalik ohutuskaalutlustel.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.2.9

ETCSi ühilduvus

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Tehnilise ühilduvuse tõendamiseks kasutatavad ETCSi nõuded

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.2.10

ETCSi M_versioon

Üks valik eelnevalt määratud loendist

ETCSi M_versioon vastavalt SRSile 7.5.1.9

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.3.3

KTK-le vastav raadio (GSM-R)

 

 

 

1.1.1.3.3.1

GSM-Ri versioon

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Liini äärde paigaldatud GSM-Ri funktsionaalsete nõuete spetsifikatsiooni (FRS) ja süsteeminõuete spetsifikatsiooni (SRS) versiooni number

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.3.2

Ilma talitlushäireteta toimuvate raadioblokk-keskuse edastuste jaoks vajalike rongisiseste aktiivsete GSM-R mobiilseadmete (EDOR) või samaaegsete sideseansside arv ETCS 2. või 3. tasemel

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

1/2

Rongi probleemideta tööks vajalike rongisiseste samaaegsete sideseansside arv ETCS 2. või 3. tasemel. See on seotud raadio teel blokeerimise juhtkeskuse (RBC) sideseanssidega. Ei ole kriitiline ohutuskriteerium ega koostalitlustingimus.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.3.3

Valikulised GSM-Ri funktsioonid

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Valikuliste GSM-Ri funktsioonide kasutamine, mis võib parandada liini käitamist. Need on ainult teabeks ega ole võrgustikule juurdepääsu kriteeriumid.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.3.3.1

Lisateave võrgustiku omaduste kohta

Märgijada

Lisateave võrgustiku omaduste kohta või taristuettevõtja koostatud vastav dokument, mille amet talletab, nt häiretase, mille põhjal antakse soovitus rongisisese lisakaitse kohta

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.3.3.3.2

GPRS ETCSi jaoks

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas ETCSi jaoks saab kasutada GPRSi

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.3.3.3.3

GPRSi kasutamise piirkond

Märgijada

Märge piirkonna kohta, kus ETCSi jaoks saab kasutada GPRSi

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.3.3.4

Grupi 555 kasutamine

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas kasutatakse gruppi 555

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.3.5

Rändluskokkuleppega hõlmatud GSM-Ri võrgud

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Rändluskokkuleppega hõlmatud GSM-Ri võrkude loetelu

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.3.6

Rändlus üldkasutatavatesse võrkudesse

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Kui vastus on „JAH“, esitage üldkasutatava võrgu nimi:

Rändlus üldkasutatavatesse võrkudesse

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.3.3.7

Üksikasjad üldkasutatavate võrkudega seotud rändluse kohta

Märgijada

Kui rändlus üldkasutatavatesse võrkudesse on korraldatud, täpsustage millistesse võrkudesse, milliste kasutajate jaoks ja mis piirkondades.

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.3.3.8

GSM-Ri katvus puudub

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas GSM-Ri katvus puudub

X

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.3.3. 9

Raadiosüsteemi ühilduvus (kõne)

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Tehnilise ühilduvuse tõendamiseks kasutatavad raadionõuded (kõne)

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.3.10

Raadiosüsteemi ühilduvus (andmed)

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Tehnilise ühilduvuse tõendamiseks kasutatavad raadionõuded (andmed)

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.4

KTK-le täielikult vastavad rongituvastussüsteemid

 

 

 

1.1.1.3.4.1

KTK-le täielikult vastavad rongituvastussüsteemid

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas on paigaldatud juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi KTK nõuetele täielikult vastavaid (määrus (EL) 2016/919) rongituvastussüsteeme.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.5

Varasemad rongiturvangusüsteemid

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Muud paigaldatud rongiturvangu-, juhtimis- ja hoiatussüsteemid

Rongiturvangusüsteem

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas liini äärde on paigaldatud muid tavatalitluse rongiturvangu-, juhtimis- ja hoiatussüsteeme.

Parameeter välja jäetud. Kuvatakse teabe eesmärgil

1.1.1.3.5.2

Vajadus rohkem kui ühe pardal nõutava rongiturvangu-, juhtimis- ja hoiatussüsteemi järele

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Märge selle kohta, kas pardal on nõutud rohkem kui üks ja samaaegselt aktiivne rongiturvangu-, juhtimis- ja hoiatussüsteem.

Parameeter välja jäetud. Kuvatakse teabe eesmärgil

1.1.1.3.5.3

Varasem rongiturvangusüsteem

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Märge selle kohta, milline B-klassi süsteem on paigaldatud

X

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.6

Varasemad raadiosüsteemid

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Muud paigaldatud raadiosüsteemid (varasemad raadiosüsteemid)

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Märge paigaldatud varasemate raadiosüsteemide kohta.

X

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.7

Rongituvastussüsteemid, mis ei vasta täielikult KTK-le

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Rongituvastussüsteemi tüüp

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

rööbastee vooluahelad/rattaandur/silmus

Paigaldatud rongituvastussüsteemide tüübid.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.1.2

Erikontrolli vajavate rööbastee vooluahelate või teljeloendurite tüübid

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist

Märge erikontrolli vajavate rongituvastussüsteemide tüüpide kohta.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.7.1.3

Dokument punktis 1.1.1.3.7.1.2 esitatud rongituvastussüsteemide tüübiga seotud menetlus(t)e kohta

Märgijada

Taristuettevõtja poolt kahes ELi keeles esitatud elektrooniline dokument, mille amet talletab ja mis sisaldab punktis 1.1.1.3.7.1.2 esitatud rongituvastussüsteemide erikontrolli täpseid menetlusi.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.7.1.4

Rongituvastuspiiranguga liinilõik

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Marsruudi ühilduvuse kontroll Prantsusmaa võrgustikus.

Liinilõigud, millel

on rööbastee koormus väiksem kui 15 000 tonni päevas rööbastee kohta,

on suunalukustus,

on suunalukustuse 45-sekundiline viivitus,

on seadistus rööbasahelateatega,

puudub manöövritöö abipedaal tavapärase liikumissuuna korral mittemuutsuunaliste kaherööpmeliste liinide jaoks,

puudub manöövritöö abipedaal, olenemata liikumissuunast ühe rööbastee ja muutsuunaliste rööbasteede korral,

puudub pedaaliga teateedastusmehhanism,

on 45-sekundiline viivitus eriteadete nullimisseadmete jaoks.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.7.2.1

Kahe järjestikuse telje vahelise suurima lubatud kauguse vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas nõutud kaugus vastab KTK-le.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.2.2

Suurim lubatud kaugus kahe järjestikuse telje vahel KTK-le mittevastavuse korral

[NNNNN]

Märge suurima lubatud kauguse kohta kahe järjestikuse telje vahel KTK-le mittevastavuse korral, väljendatuna millimeetrites.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.3

Väikseim lubatud kaugus kahe järjestikuse telje vahel

[NNNN]

Märge kauguse kohta millimeetrites.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.4

Väikseim lubatud kaugus esimese ja viimase telje vahel

[NNNNN]

Märge kauguse kohta millimeetrites.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.5

Suurim kaugus rongi lõpu ja esimese telje vahel

[NNNN]

Märge rongi lõpu ja esimese telje vahelise sellise suurima kauguse kohta millimeetrites, mida kohaldatakse veeremi või rongi mõlemale otsale (esi- ja tagaots).

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.6

Rattapöia väikseim lubatud laius

[NNN]

Märge rattapöia laiuse kohta millimeetrites.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.7

Ratta väikseim lubatud läbimõõt

[NNN]

Märge ratta läbimõõdu kohta millimeetrites.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.8

Rattaharja väikseim lubatud paksus

[NN.N]

Märge rattaharja paksuse kohta millimeetrites.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.9

Rattaharja väikseim lubatud kõrgus

[NN.N]

Märge rattaharja kõrguse kohta millimeetrites.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.10

Rattaharja suurim lubatud kõrgus

[NN.N]

Märge rattaharja kõrguse kohta millimeetrites.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.11

Väikseim lubatud teljekoormus

[NN.N]

Märge teljekoormuse kohta tonnides.

Parameeter välja jäetud. Kuvatakse teabe eesmärgil

1.1.1.3.7.11.1

Väikseim lubatud teljekoormus veeremikategooria kohta

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Märge teljekoormuse kohta tonnides olenevalt veeremikategooriast.

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.3.7.12

Ratastevahelise metallivaba ruumi eeskirjade vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.13

Veeremi metallkonstruktsiooni eeskirjade vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.14

Nõutud on rattamaterjali ferromagnetiliste omaduste vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.15.1

Rattapaari vastastikuste rataste suurima lubatud takistuse vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.15.2

Rattapaari vastastikuste rataste suurim lubatud takistus KTK-le mittevastavuse korral

[N.NNN]

Suurima lubatud takistuse väärtus oomides KTK-le mittevastavuse korral

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.16

Liivatamise KTK-le vastavus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

Parameeter välja jäetud. Kuvatakse teabe eesmärgil

1.1.1.3.7.17

Suurim liiva kogus

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Rööbastee jaoks lubatud suurim lubatud liiva kogus 30 sekundi jooksul, esitatuna grammides.

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.3.7.18

Nõutud on juhipoolne liivatamise peatamine

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas juhipoolne liivatamise aktiveerimise/peatamise võimalus kooskõlas taristuettevõtja juhistega on nõutud või mitte.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.19

Liiva omaduste eeskirjade vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.20

Rattaharjade õlitamise pardaseadmete eeskirjad

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge rattaharjade õlitamise aktiveerimise või peatamise eeskirjade kohta.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.21

Komposiitmaterjalist piduriklotside kasutamise eeskirjade vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.22

Manööverdamisseadmete eeskirjade vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.7.23

Manööverdamistakistust mõjutavate veeremi omaduste kombineerimise eeskirjade vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge selle kohta, kas eeskirjad vastavad KTK-le.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.8

Üleminek ühelt süsteemilt teisele

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Eri turvangu-, juhtimis- ja hoiatussüsteemide vaheline ümberlülitus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge eri süsteemide vahelise ümberlülituse kohta rongi liikumise ajal

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.8.2

Eri raadiosüsteemide vaheline ümberlülitus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge eri raadiosüsteemide ja side puudumise süsteemi vahelise ümberlülituse kohta rongi liikumise ajal

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.9

Elektromagnetiliste häiretega seotud näitajad

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Veeremi tekitatavate magnetväljade eeskirjad ja nende vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

puudub/KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge eeskirjade ja nende KTK-le vastavuse kohta.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.9.2

Veeremiüksuste veovoolu harmoonikute piirmäärad ja nende vastavus KTK-le

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

puudub/KTK-le vastav/KTK-le mittevastav

Märge eeskirjade ja nende KTK-le vastavuse kohta.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.10

Liiniäärne süsteem halvenenud olukordade jaoks

 

 

 

1.1.1.3.10.1

ETCSi tase halvenenud olukorra jaoks

Üks valik eelnevalt määratud loendist

ERTMSi/ETCSi rakendamise tase halvenenud olukorras sõltuvalt teeäärsetest seadmetest.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.10.2

Muud rongiturvangu-, juhtimis- ja hoiatussüsteemid halvenenud olukorra jaoks

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Märge muu kui ETCSi süsteemi kohta halvenenud olukorra jaoks.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.11

Piduritega seotud parameetrid

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Suurim nõutud pidurdusteekond

[NNNN]

Rongi pidurdusteekonna suurim väärtus (meetrites) antakse liini suurima kiiruse kohta.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.1.1.3.11.2

Taristuettevõtja lisateabe kättesaadavus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Taristuettevõtja lisateabe kättesaadavus vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/773 lisa punkti 4.2.2.6.2 alapunktile 2

X

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.11.3

Taristuettevõtja esitatud dokumendid pidurdustõhususe kohta

Märgijada

Taristuettevõtja poolt kahes ELi keeles esitatud elektrooniline dokument, mille amet talletab ja mis sisaldab lisateavet vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/773 lisa punkti 4.2.2.6.2 alapunktile 2.

 

X

16. jaanuar 2020

1.1.1.3.12

Muud juhtkäskude ja signaalimise parameetrid

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Kallutamine on toetatud

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas ETCS toetab kallutamise funktsioone.

Parameeter välja jäetud. Kuvatakse teabe eesmärgil

1.1.1.4

Eeskirjad ja piirangud

 

 

 

1.1.1.4.1

Rangelt kohaliku iseloomuga eeskirjad ja piirangud

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Rangelt kohaliku iseloomuga eeskirjad ja piirangud

 

 

1. jaanuar 2021

1.1.1.4.2

Taristuettevõtja esitatud dokumendid rangelt kohaliku iseloomuga eeskirjade ja piirangute kohta

Märgijada

Taristuettevõtja esitatud elektrooniline dokument, mille amet talletab ja mis sisaldab lisateavet

 

 

1. jaanuar 2021

1.2

RAKENDUSPUNKT

 

 

 

1.2.0.0.0

Üldine teave

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Rakenduspunkti nimi

Märgijada

Tavaliselt linna või küla või liikluskontrolliga seotud nimi

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.0.0.0.2

Rakenduspunkti kordumatu tunnus

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[AA+AAAAAAAAAA]

Riigi koodist ja rakenduspunkti tähtnumbrilisest koodist koosnev kood.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.0.0.0.3

Rakenduspunkti TAF/TAP põhikood

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[AANNNNN]

TAF/TAP jaoks loodud põhikood

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.0.0.0.4

Rakenduspunkti tüüp

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Rajatise tüüp seoses peamiste kasutusfunktsioonidega.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.0.0.0.4.1

Rööpmelaiuse ümberlülitamise seadme tüüp

Märgijada

Rööpmelaiuse ümberlülitamise seadme tüüp

 

X

16. jaanuar 2020

1.2.0.0.0.5

Rakenduspunkti geograafiline asukoht

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[laius (NN.NNNN) + pikkus (± NN.NNNN)]

Kümnendkraadides esitatavad geograafilised koordinaadid antakse tavaliselt rakenduspunkti keskkohale.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.0.0.0.6

Rakenduspunkti asukoht raudteel

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[NNN.NNN] + [märgijada]

Rakenduspunkti asukohta määrava liini tunnusega seotud kilomeeter. See jääb üldjuhul rakenduspunkti keskele.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1

LIIKLEMISTEE

 

 

 

1.2.1.0.0

Üldine teave

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Taristuettevõtja kood

[AAAA]

Taristuettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.0.2

Rööbastee tunnus

Märgijada

Rööbastee kordumatu tunnus või kordumatu number rakenduspunktis.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.1

Rööbastee vastavustõendamise deklaratsioonid

 

 

 

1.2.1.0.1.1

Taristu allsüsteemi suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud rööbastee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EÜ deklaratsiooni kordumatu number vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2019/250.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.1.2

Taristu allsüsteemi suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud olemasoleva taristu vastavusdeklaratsioon (vastavalt soovitusele 2014/881/EL)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Olemasoleva taristu vastavusdeklaratsiooni kordumatu number, järgides samu vorminõudeid, nagu on täpsustatud EÜ deklaratsiooni jaoks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/250 VII lisas.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.2

Tööparameetrid

 

 

 

1.2.1.0.2.1

Rööbastee TEN-klassifikatsioon

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

osa TEN-T üldvõrgust/osa TEN-T raudtee-kaubaveo põhivõrgust/osa TEN-T reisijateveo põhivõrgust/TEN-väline

Märge selle kohta, millisesse üleeuroopalise võrgu ossa rööbastee kuulub.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.2.2

Raudteeliini kategooria

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Liini klassifikatsioon vastavalt taristu KTK-le – määrus (EL) nr 1299/2014.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.2.3

Osa raudtee-kaubaveokoridorist

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Märge selle kohta, kas raudteeliin on ette nähtud raudtee-kaubaveokoridori osana

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.3

Liiniskeem

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Koostalitluslik rööpmelaius

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/mitte ükski

Rööpmelaiused GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 vastavalt Euroopa standardile.

Parameeter välja jäetud. Kuvatakse teabe eesmärgil

1.2.1.0.3.2

Rahvusvahelised rööpmelaiused:

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

G2/GB1/GB2/mitte ükski

Muu mitmepoolne või rahvusvaheline rööpmelaius kui GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 vastavalt Euroopa standardile.

Parameeter välja jäetud. Kuvatakse teabe eesmärgil

1.2.1.0.3.3

Riiklikud rööpmelaiused

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Kohalik rööpmelaius vastavalt Euroopa standardile või muu kohalik rööpmelaius.

Parameeter välja jäetud. Kuvatakse teabe eesmärgil

1.2.1.0.3.4

Gabariidid

Üks valik eelnevalt määratud loendist

Gabariidid vastavalt Euroopa standardile või muud kohalikud gabariidid, sh alumine või ülemine osa.

X

X

16. jaanuar 2020

1.2.1.0.3.5

Erikontrolli nõudvate konkreetsete punktide asukoht raudteel

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[± NNNN.NNN] + [Märgijada]

Punktis 1.2.1.0.3.4 osutatud gabariitidest kõrvalekaldumise tõttu erikontrolli nõudvate konkreetsete punktide asukoht.

 

X

16. jaanuar 2020

1.2.1.0.3.6

Dokument erikontrolli nõudvate konkreetsete punktide ristlõike kohta

Märgijada

Taristuettevõtja esitatud elektrooniline dokument, mille amet talletab ja mis sisaldab teavet punktis 1.2.1.0.3.4 osutatud gabariitidest kõrvalekaldumise tõttu erikontrolli nõudvate konkreetsete punktide ristlõike kohta. Vajaduse korral võib ristlõiget käsitlevale dokumendile lisada konkreetse punkti kontrollimise juhendi.

 

X

16. jaanuar 2020

1.2.1.0.4

Rööbaste parameetrid

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Standardne rööpmelaius

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/muu

Üks millimeetrites väljendatud väärtus, mis näitab rööpmelaiust.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.5

Tunnel

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Taristuettevõtja kood

[AAAA]

Taristuettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.5.2

Tunneli tunnus

Märgijada

Tunneli kordumatu tunnus või kordumatu number liikmesriigis.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.5.3

Raudteetunneli suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud tunneli EÜ vastavustõendamise deklaratsioon

Märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EÜ deklaratsiooni kordumatu number vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2019/250.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.5.4

Raudteetunneli suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud tunneli olemasoleva taristu vastavusdeklaratsioon (vastavalt soovitusele 2014/881/EL)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Olemasoleva taristu vastavusdeklaratsiooni kordumatu number, järgides samu vorminõudeid, nagu on täpsustatud EÜ deklaratsiooni jaoks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/250 VII lisas.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.5.5

Tunneli pikkus

[NNNNN]

Tunneli pikkus meetrites sissesõidust väljasõiduni.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.5.6

Avariiplaan

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas avariiplaan on olemas.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.5.7

Nõutav veeremi tuleohutuse kategooria

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

A/B/mitte ükski

Kategooria määramine vastavalt sellele, kuidas reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.5.8

Nõutav veeremi riiklik tuleohutuse kategooria

Märgijada

Kategooria määramine vastavalt selle, kuidas reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul, nagu on kindlaks määratud riiklikes eeskirjades, kui need on olemas.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.5.9

Diiselmootor ja muud lubatud termilised veosüsteemid

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas tunnelis on lubatud kasutada diiselmootorit või muid termilisi veosüsteeme

 

 

1. jaanuar 2021

1.2.1.0.6

Platvorm

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Taristuettevõtja kood

[AAAA]

Taristuettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.6.2

Platvormi tunnus

Märgijada

Platvormi kordumatu tunnus või kordumatu number rakenduspunktis.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.6.3

Platvormi TEN-klassifikatsioon

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

osa TEN-T üldvõrgust/osa TEN-T raudtee-kaubaveo põhivõrgust/osa TEN-T reisijateveo põhivõrgust/TEN-väline

Märge selle kohta, millisesse üleeuroopalise võrgu ossa platvorm kuulub.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.6.4

Platvormi kasutatav pikkus

[NNNN]

Platvormi selle osa suurim katkematu pikkus (meetrites), mille ees rongid on ette nähtud peatuma, et reisijad saaksid tavalistes kasutustingimustes rongi siseneda ja rongist väljuda, jättes piisava varu peatumistolerantsidele.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.6.5

Platvormi kõrgus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

250/280/550/760/300–380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/muu

Platvormi ülemise pinna ja kõrvalasuva rööbastee sõidupinna vaheline kaugus. See on millimeetrites väljendatud nimiväärtus.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.6.6

Sõitu alustavat rongi abistavad seadmed või personal perroonil

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge sõitu alustavat rongi toetava varustuse või personali kohta.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.1.0.6.7

Platvormil asetsevate rongi sisenemise abivahendite kasutusala

[NNNN]

Teave rongile juurdepääsu taseme kohta, mille korral sisenemise abivahendeid saab kasutada.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2

MANÖÖVRITEE

 

 

 

1.2.2.0.0

Üldine teave

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Taristuettevõtja kood

[AAAA]

Taristuettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.0.2

Manöövritee tunnus

Märgijada

Manöövritee kordumatu tunnus või kordumatu number rakenduspunktis.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.0.3

Manöövritee TEN-klassifikatsioon

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

osa TEN-T üldvõrgust/osa TEN-T raudtee-kaubaveo põhivõrgust/osa TEN-T reisijateveo põhivõrgust/TEN-väline

Märge selle kohta, millisesse üleeuroopalise võrgu ossa rööbastee kuulub.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.1

Manöövritee vastavustõendamise deklaratsioon

 

 

 

1.2.2.0.1.1

Taristu allsüsteemi suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud manöövritee EÜ vastavustõendamise deklaratsioon

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EÜ deklaratsiooni kordumatu number vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2019/250.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.1.2

Taristu allsüsteemi suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud manöövritee olemasoleva taristu vastavusdeklaratsioon (vastavalt soovitusele 2014/881/EL)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Olemasoleva taristu vastavusdeklaratsiooni kordumatu number, järgides samu vorminõudeid, nagu on täpsustatud EÜ deklaratsiooni jaoks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/250 VII lisas.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.2

Tööparameeter

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Manöövritee kasutatav pikkus

[NNNN]

Rongide ohutuks parkimiseks kasutatava manöövritee/seisutee kogupikkus meetrites.

X

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.3

Liiniskeem

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Seisuteede kalle

[NN.N]

Kalde suurim väärtus millimeetrites meetri kohta.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.3.2

Horisontaalkõvera minimaalne raadius

[NNN]

Väikseima horisontaalkõvera raadius meetrites.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.3.3

Vertikaalkõvera minimaalne raadius

[NNN+NNN]

Väikseima vertikaalkõvera raadius meetrites.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.4

Rongide teenindamise püsiseadmed

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Tualeti tühjendamise seadmed

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge tualeti tühjendamise seadmete (rongide teenindamise püsiseade) kohta vastavalt taristu KTK-le – määrus (EL) nr 1299/2014.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.4.2

Välised puhastusseadmed

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge väliste puhastusseadmete (rongide teenindamise püsiseade) kohta vastavalt taristu KTK-le – määrus (EL) nr 1299/2014.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.4.3

Veevarustusseadmed

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge veevarustusseadmete (rongide teenindamise püsiseade) kohta vastavalt taristu KTK-le – määrus (EL) nr 1299/2014.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.4.4

Tankimisseadmed

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge tankimisseadmete (rongide teenindamise püsiseade) kohta vastavalt taristu KTK-le – määrus (EL) nr 1299/2014.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.4.5

Liivavarude täiendamise seadmed

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge liivavarude täiendamise seadmete kohta (rongide teenindamise püsiseade).

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.4.6

Tugi-elektrivarustus

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge tugi-elektrivarustuse kohta (rongide teenindamise püsiseade).

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.5

Tunnel

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Taristuettevõtja kood

[AAAA]

Taristuettevõtja on asutus või ettevõtja, kes vastutab eelkõige raudteetaristu või selle osa rajamise ja hooldamise eest.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.5.2

Tunneli tunnus

Märgijada

Tunneli kordumatu tunnus või kordumatu number liikmesriigis.

X

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.5.3

Raudteetunneli suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud tunneli EÜ vastavustõendamise deklaratsioon

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EÜ deklaratsiooni kordumatu number vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2019/250.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.5.4

Raudteetunneli suhtes kohaldatavate KTKde nõuetele vastavusega seotud tunneli olemasoleva taristu vastavusdeklaratsioon (vastavalt soovitusele 2014/881/EL)

Eelnevalt kindlaks määratud märgijada:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Olemasoleva taristu vastavusdeklaratsiooni kordumatu number, järgides samu vorminõudeid, nagu on täpsustatud EÜ deklaratsiooni jaoks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/250 VII lisas.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.5.5

Tunneli pikkus

[NNNNN]

Tunneli pikkus meetrites sissesõidust väljasõiduni.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.5.6

Avariiplaan

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Märge selle kohta, kas avariiplaan on olemas.

 

 

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.5.7

Nõutav veeremi tuleohutuse kategooria

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

A/B/mitte ükski

Kategooria määramine vastavalt sellele, kuidas reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.5.8

Nõutav veeremi riiklik tuleohutuse kategooria

Märgijada

Kategooria määramine vastavalt selle, kuidas reisirong, mille pardal on tulekahju, jätkab tööd määratud aja jooksul, nagu on kindlaks määratud riiklikes eeskirjades, kui need on olemas.

 

X

Vastavalt rakendusotsusele 2014/880/EL ja hiljemalt 16. märtsil 2019.

1.2.2.0.6

Kontaktliinide süsteem

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Suurim vool paigalseisu ajal vooluvõtturi kohta

[NNN]

Suurim lubatud rongi vool paigalseisu ajal alalisvoolusüsteemides, väljendatuna amprites.

 

X

16. jaanuar 2020

1.2.3

Eeskirjad ja piirangud

 

 

 

1.2.3.1

Rangelt kohaliku iseloomuga eeskirjad ja piirangud

Üks valik eelnevalt kindlaks määratud loendist:

JAH/EI

Rangelt kohaliku iseloomuga eeskirjad ja piirangud

 

 

1. jaanuar 2021

1.2.3.2

Taristuettevõtja esitatud dokumendid rangelt kohaliku iseloomuga eeskirjade ja piirangute kohta

Märgijada

Taristuettevõtja esitatud elektrooniline dokument, mille amet talletab ja mis sisaldab lisateavet

 

 

1. jaanuar 2021

4.   KÕRGETASEMELISE SÜSTEEMI ÜLEVAADE

4.1.   Taristuregistrisüsteem

Taristuregistrisüsteemi arhitektuur on järgmine.

Joonis 1

RINF-süsteem

Image 1

4.2.   RINF-rakenduse haldamine

RINF-rakendus on ameti loodud, juhitud, hooldatud ja hallatud veebipõhine rakendus.

Amet teeb riiklikele registreerimisüksustele kättesaadavaks järgmised failid ja dokumendid, mida kasutatakse taristuregistrite loomiseks ning nende ühendamiseks RINF-rakendusega:

a)

kasutusjuhend,

b)

andmeedastusfailide struktuuri kirjeldus,

c)

failide koostamise koodide kirjeldus – juhend, milles kirjeldatakse edastatud failide valideerimise protsessi.

4.3.   RINF-rakenduse minimaalne nõutud funktsionaalsus

RINF-rakendus peab pakkuma vähemalt järgmisi funktsioone:

a)

kasutajate haldus; RINF-rakenduse haldaja peab suutma hallata kasutajate juurdepääsuõigusi;

b)

teabe auditeerimine: RINF-rakenduse haldajal peab olema võimalik jälgida kõikide RINF-rakenduse kasutajate tegevuse logisid, mis esitatakse RINF-rakenduse kaudu teatavas ajavahemikus tehtud toimingute loendina;

c)

ühenduvus ja autentimine: RINF-rakenduse registreeritud kasutajatel peab olema võimalik RINF-rakendusele interneti teel juurde pääseda ja kasutada selle funktsioone vastavalt oma õigustele;

d)

failide koostamine taristuettevõtja kasutajate jaoks;

e)

failide liitmine riikliku registreerimisüksuse kasutajate jaoks;

f)

taristuregistriandmete, sh rakenduspunktide ja/või liinilõikude ning andmete kehtivuse kuupäevade otsing;

g)

rakenduspunkti või liinilõigu valik ja selle andmete kuvamine: RINF-rakenduse kasutajatel peab olema võimalik kaardiliidest kasutades määrata geograafiline ala, misjärel RINF-rakendus näitab selle ala kohta kasutaja poolt soovitud kättesaadavat teavet;

h)

andmete vaatamine konkreetsete liinide ja rakenduspunktide kohta kaardiliidese abil määratud alas;

i)

taristuregistri elementide visuaalne kuvamine digitaalsel kaardil: kasutajatel peab RINF-rakenduse kaudu olema võimalik kaardil navigeerida, valida seal kujutatud element ja saada selle kohta asjakohast teavet;

j)

taristuregistri andmete visuaalne esitus, mis võimaldab temaatilisi kaarte avaldada;

k)

nende liinilõikude ja rakenduspunktide loetlemine, mis on kasutaja poolt kindlaks määratud marsruudi osad, ja vastavate karakteristikute eksport;

l)

tõendi väljaandmine iga kord, kui raudteeveo-ettevõtja kavatseb kasutada otsingu tulemusel eksporditud karakteristikuid vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 23 lõikele 1;

m)

rakendusliides (API);

n)

riikliku registreerimisüksuse esitatud andmestiku valideerimine, üleslaadimine ja vastuvõtmine.

4.4.   Töörežiim

Taristuregister pakub RINF-rakenduse kaudu kahte peamist liidest:

a)

üks on mõeldud kasutamiseks liikmesriikidele, kes esitavad oma andmestikud;

b)

teine on mõeldud RINF-rakenduse kasutajatele süsteemi pääsuks ja sealt andmete võtmiseks.

Seni, kuni arendatakse lõplikult välja RINF-rakendus, mis võimaldab taristuettevõtjatel ajakohastada selles teavet otse, sisestatakse RINF-rakenduse keskandmebaasi iga liikmesriigi taristuregistris hoitavate täielike taristuandmete koopiad Eelkõige peavad riiklikud registreerimisüksused looma failid, mis hõlmavad kogu andmestikku, järgides tabelis 1 esitatud kirjeldusi, ja kandma need RINF-rakendusse vastavalt artiklile 5.

Riiklikud registreerimisüksused peavad laadima failid üles RINF-rakendusse, kasutades sellekohast liidest. Eraldi moodul lihtsustab riiklike registreerimisüksuste esitatud andmete valideerimist ja üleslaadimist.

RINF-rakenduse keskandmebaasis tehakse riiklike registreerimisüksuste saadetud andmed kättesaadavaks ilma muudatusteta.

RINF-rakenduse põhifunktsioon on võimaldada kasutajatel taristuregistrisse kantud andmeid otsida ja võtta.

RINF-rakenduses hoitakse alles riiklike registreerimisüksuste poolt varem kättesaadavaks tehtud andmete kogu ajalugu. Seda säilitatakse kaks aastat pärast andmete registrist kustutamisest.

Amet tagab RINF-rakenduse haldajana kasutajatele taotluse korral sellele juurdepääsu.

RINF-rakenduse kasutajate päringutele antakse vastus 24 tunni jooksul alates päringu esitamisest.

4.5.   Kättesaadavus

RINF-rakendus on kättesaadav seitse päeva nädalas. Süsteemi kättesaadavuse piiramine hoolduse ajal on minimaalne.

Kui selle kasutamises tekib tõrge väljaspool ameti tavapärast tööaega, alustatakse teenuse taastamisega ameti järgmisel tööpäeval.

5.   ÜHISTE KIRJELDUSTE KOHALDAMISE JUHEND

Amet teeb artiklis 7 osutatud ühiste kirjelduste kohaldamise juhendi avalikult kättesaadavaks oma veebisaidil ja ajakohastab seda vastavalt.

Selles esitatakse taristuregistri kõikide objektide ja parameetrite laiendatud määratlused ning juhised tegutsemiseks kõige tavalisemates olukordades ja raudteevõrgustiku modelleerimiseks soovitatavad lahendused.

See sisaldab eelkõige järgmist:

a)

RINF-rakenduse pakutavate funktsioonide kirjeldus;

b)

elemendid ja neile vastav kirjeldus, nagu on täpsustatud punktis 3.3 ja tabelis 1. Iga välja kohta vähemalt selle vorming, piirnorm, tingimused, mille alusel parameeter on kohaldatav ja kohustuslik, raudteede tehnilised eeskirjad parameetrite väärtuste kohta, viide KTKdele ja muudele taristuregistri elementidega seotud tehnilistele dokumentidele;

c)

mõistete ja parameetrite üksikasjalikud määratlused ja kirjeldused;

d)

võrgustiku modelleerimist käsitlevate sätete tutvustus ning andmete ja nendega seotud selgituste ja näidete kogumine;

e)

liikmesriikide taristuregistritest pärit andmete valideerimise ning taristuregistritest RINF-rakendusse esitamise kord.

Kohaldamisjuhendis on esitatud selgitused käesolevas lisas osutatud kirjelduste kohta, mis on vajalikud taristuregistrisüsteemi nõuetekohaseks arendamiseks.


(1)  Komisjoni 12. veebruari 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/250, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 kohast raudtee koostalitluse komponentide ja allsüsteemide EÜ deklaratsioonide ja sertifikaatide näidisvormi, lubatud veeremiüksuse tüübile vastavuse deklaratsiooni näidist ja allsüsteemi EÜ vastavustõendamise menetlust ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 201/2011 (ELT L 42, 13.2.2019, lk 9).

(2)  Komisjoni 18. novembri 2014. aasta soovitus 2014/881/EL menetluse kohta, mille abil tõendada, mil määral olemasolevad raudteeliinid vastavad koostalitluse tehnilise kirjelduse põhiparameetritele (ELT L 356, 12.12.2014, lk 520).

(3)  Komisjoni 18. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1299/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi allsüsteemi „taristu“ koostalitluse tehnilist kirjeldust (ELT L 356, 12.12.2014, lk 1).

(4)  Komisjoni 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1304/2014 üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „veerem – müra“ koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta, millega muudetakse otsust 2008/232/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/229/EL (ELT L 356, 12.12.2014, lk 421).

(5)  Komisjoni 27. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/919 Euroopa Liidu raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (ELT L 158, 15.6.2016, lk 1).