27.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 139/103


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/775,

16. mai 2019,

millega muudetakse määrust (EL) nr 454/2011 muudatuste juhtimise osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/796 (2) artiklis 19 on sätestatud, et Euroopa Liidu Raudteeamet (edaspidi „amet“) annab komisjonile soovitusi koostalitluse tehniliste kirjelduste (edaspidi „KTKd“) ja nende läbivaatamise kohta kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 artikliga 5 ning tagab KTKde kohandamise tehnilisele progressile, turusuundumustele ja sotsiaalsetele nõuetele.

(2)

Komisjoni delegeeritud otsuse (EL) 2017/1474 (3) artikliga 14 on ette nähtud komisjoni määruse (EL) nr 454/2011 (4) (reisijateveoteenuste telemaatiliste rakenduste KTK) I lisa punkti 7.5 muutmine, et täpsustada muudatuste juhtimise muudetud menetlust reisijateveoteenuste telemaatiliste rakenduste KTK jaoks.

(3)

Määruse (EL) 2016/796 artikli 5 kohaselt moodustati töörühm, kelle ülesanne on koostada ettepanek võtta vastu soovitus reisijateveoteenuste telemaatiliste rakenduste KTK punkti 7.5 muudatuste kohta.

(4)

20. aprillil 2018 esitas amet komisjonile soovituse määruse (EL) nr 454/2011 (reisijateveoteenuste telemaatiliste rakenduste KTK) punkti 7.5 läbivaatamise kohta.

(5)

Reisijateveoteenuste telemaatiliste rakenduste KTKd käsitleva määruse (EL) nr 454/2011 I lisa punkti 7.5 tuleks vastavalt muuta.

(6)

Reisijateveoteenuste telemaatiliste rakenduste KTKs osutatud asjakohaste tehniliste dokumentide nimekirja tuleks ajakohastada.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi (EL) 2016/797 artikli 51 lõike 1 alusel moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 454/2011 I lisa punkt 7.5 asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 454/2011 III lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 138, 26.5.2016, lk 44.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/796, mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004 (ELT L 138, 26.5.2016, lk 1).

(3)  Komisjoni 8. juuni 2017. aasta delegeeritud otsus (EL) 2017/1474, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 seoses koostalitluse tehniliste kirjelduste koostamise, vastuvõtmise ja läbivaatamise konkreetsete eesmärkidega (ELT L 210, 15.8.2017, lk 5).

(4)  Komisjoni 5. mai 2011. aasta määrus (EL) nr 454/2011 üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused“ koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (ELT L 123, 12.5.2011, lk 11).


I. LISA

Määruse (EL) nr 454/2011 I lisa punkt 7.5 asendatakse järgmisega:

„7.5.   Muudatuste juhtimine

7.5.1.   Muudatuste juhtimise protsess

Tuleb välja töötada muudatuste juhtimise kord, et tagada muudatusega seotud kulude ja tulude nõuetekohane analüüs ning muudatuste kontrollitud rakendamine. Selle korra määrab kindlaks ja kehtestab ning seda toetab ja haldab Euroopa Raudteeagentuur ning see peab sisaldama järgmist:

muudatuse põhjuseks olevate tehniliste piirangute andmed;

avaldus selle kohta, kes vastutab muudatuse rakendamise menetluste eest;

rakendatavate muudatuste kinnitamise kord;

muudatuste juhtimise, avaldamise, ülemineku ja laiendamise poliitika;

üksikasjalike kirjelduste haldamise ning nende kvaliteedi tagamise ja konfiguratsiooni haldamise vastutusalade kindlaksmääramine.

Muudatuste kontrollinõukogusse peavad kuuluma Euroopa Raudteeagentuur, raudteesektori esindusasutused, piletimüüja ja reisijate esindajad ning liikmesriigid. Osaliste sellise valikuga tagatakse tehtavate muudatuste käsitlemine perspektiivis ning nende mõju üldine hindamine. Tulevikus läheb muudatuste kontrollinõukogu Euroopa Raudteeagentuuri egiidi alla.

7.5.2.   Muudatuste juhtimise menetlus käesoleva määruse III liites loetletud dokumentide puhul

Käesoleva määruse III liites loetletud dokumentide muutmise korra kehtestab Euroopa Raudteeagentuur vastavalt allpool esitatud tingimustele.

1.

Dokumente mõjutav muutmistaotlus esitatakse liikmesriikide või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/796 (*1) artikli 38 lõike 4 määratlusele vastavate Euroopa tasandil tegutsevate raudteesektori esindusasutuste või piletimüüjate esindaja või Rahvusvahelise Raudteeliidu (UIC) (kui tegemist on UIC koostatud kirjeldustega seotud vigade parandamisega) või reisijateveoteenuste telemaatiliste rakenduste koostalitluse tehnilise kirjelduse juhtkomitee kaudu.

2.

Euroopa Raudteeagentuur kogub muutmistaotlused kokku ja säilitab need.

3.

Euroopa Raudteeagentuur esitab muutmistaotlused vastavale ERA töörühmale, kes hindab neid ja koostab ettepaneku, lisades sellele vajaduse korral ka majandusliku hinnangu.

4.

Seejärel esitab Euroopa Raudteeagentuur iga muutmistaotluse ja sellega seotud ettepaneku muudatuste kontrollinõukogule, kes muutmistaotluse kinnitab või kinnitamata jätab või selle arutamise edasi lükkab.

5.

Kui muutmistaotlust ei kinnitata, saadab Euroopa Raudteeagentuur taotlejale teabe tagasilükkamise põhjuse kohta või küsib taotlejalt muutmistaotluse kavandi kohta lisateavet.

6.

Kui muutmistaotlus kinnitatakse, muudetakse tehnilist dokumenti sellele vastavalt.

7.

Kui muutmistaotluse kinnitamise suhtes ei ole võimalik konsensust saavutada, esitab Euroopa Raudteeagentuur komisjonile III liites loetletud dokumentide ajakohastamist käsitleva soovituse, dokumendi uue versiooni kavandi, muutmistaotlused ja nende majandusliku hinnangu ning teeb kõnealused dokumendid oma veebisaidil kättesaadavaks.

8.

Tehnilise dokumendi uus versioon ja kinnitatud muutmistaotlus tehakse kättesaadavaks Euroopa Raudteeagentuuri veebisaidil. Euroopa Raudteeagentuur jagab liikmesriikidele teavet direktiivi 2008/57/EÜ artikli 29 lõike 1 kohaselt moodustatud komitee vahendusel.

9.

Kui muutmistaotluse tõttu oleks vaja muuta reisijateveoteenuste telemaatiliste rakenduste koostalitluse tehnilist kirjeldust, saadab Euroopa Raudteeagentuur Euroopa Komisjonile taotluse reisijateveoteenuste telemaatiliste rakenduste koostalitluse tehnilise kirjelduse läbivaatamiseks ja/või Euroopa Raudteeagentuurile taotluse tehnilise arvamuse saamiseks.

Kui muudatused mõjutavad elemente, mida kasutatakse ühiselt kaubaveoteenuste telemaatiliste seadmete koostalitluse tehnilise kirjeldusega, tuleb muudatused teha nii, et tagada kooskõla kaubaveoteenuste telemaatiliste seadmete koostalitluse tehnilise kirjeldusega, et saavutada optimaalne sünergia.


(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/796, mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004 (ELT L 138, 26.5.2016, lk 1).““


II LISA

Määruse (EL) nr 454/2011 III lisa asendatakse järgmisega:

„III lisa

Tehniliste dokumentide nimekiri

Nr

Viide

Pealkiri

1

B.1

Rahvusvaheliseks müügiks või välisriigis müümiseks kasutatavate tariifiandmete arvutis koostamine ja nende andmete vahetamine – broneeringuta piletid

2

B.2

Rahvusvaheliseks müügiks ja välisriigis müümiseks kasutatavate tariifiandmete arvutis koostamine ja nende andmete vahetamine – broneeringuga piletid (IRT)

3

B.3

Rahvusvaheliseks müügiks või välisriigis müümiseks kasutatavate andmete arvutis koostamine ja nende andmete vahetamine – eripakkumised

4

B.4

Sõiduplaaniandmete vahetamiseks kasutatavate EDIFACT-sõnumite rakendusjuhend

5

B.5

Istmete/magamiskohtade elektrooniline broneerimine ja reisidokumentide elektrooniline koostamine – sõnumite vahetamine

6

B.6

Istmete/magamiskohtade elektrooniline broneerimine ja veodokumentide elektrooniline koostamine (RCT2 standardid)

7

B.7

Kodus prinditav rahvusvaheline raudteepilet

8

B.8

Raudteeveo-ettevõtjate, raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja muude raudteetranspordi ahelas osalevate ettevõtjate standardsed arvkoodid

9

B.9

Asukohtade standardsed arvkoodid

10

B.10

Piiratud liikumisvõimega isikute abistamise teenuse elektrooniline broneerimine – sõnumite vahetamine

12

B.30

Skeem – reisijateveo telemaatiliste rakenduste KTK kohaseks raudteeveo-ettevõtjate/raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate teabevahetuseks vajalike sõnumite/andmekogumite kataloog