26.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/661,

25. aprill 2019,

millega tagatakse fluorosüsivesinike turulelaskmise kvootide elektroonilise registri sujuv toimimine

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eelkõige selle artikli 17 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 17 on sätestatud elektroonilise keskregistri (edaspidi „register“) kasutamine fluorosüsivesinike turulelaskmise kvootide ja asjakohase aruandluse, sealhulgas turule lastud, fluorosüsivesinikega täidetud seadmeid käsitleva aruandluse haldamiseks.

(2)

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli Kigali muudatuse (2) kohaselt kehtib alates 1. jaanuarist 2019 liitu imporditavate ja liidust eksporditavate suurte fluorosüsivesinike koguste suhtes Montreali protokolli artiklis 4B sätestatud litsentsimissüsteem. Selliseks litsentsiks loetakse ettevõtja kehtivat asjakohast registreeringut importija või eksportijana määruse (EL) nr 517/2014 kohases registris.

(3)

Registri sujuva toimimise tagamiseks on oluline täpsustada nõudeid neile ettevõtjatele, kelle registreerimine on kohustuslik. Muu hulgas peaksid need nõuded sisaldama kõnealuste ettevõtete finants- ja õigusliku seisundiga seotud teabe esitamise nõuet. See teave võib olla vajalik, et tagada kvootide tõhus eraldamine, vältida kvootide eraldamisel häireid ning hoida ära õigusaktidest tulenevatest nõuetest kõrvalehoidmist ja nende kuritarvitamist.

(4)

Registreerimisnõuetes tuleks arvesse võtta ka selliste ettevõtjate erinevat olukorda, kes on kooskõlas määrusega (EL) nr 517/2014 volitanud ainuesindaja.

(5)

Selleks et fluorosüsivesinike turulelaskmise kvoodisüsteemi saaks registri abil tõhusalt rakendada, on oluline näha ette kaitsemeetmed, millega tagatakse kvootide seaduslik ja õiglane jaotamine. Registri ülesanne on hõlbustada kvoodisüsteemi tõhusat rakendamist. Seepärast tuleks registrit korraldada ja hallata nii, et seda on võimalik kasutada vahendina, mis hoiab ära igasuguse kvoodieraldamisnõuetest kõrvalehoidmise ja nende nõuete kuritarvitamise. Eelkõige tuleks juhul, kui sama tegelik tulusaaja registreerib (või mitu tegelikku tulusaajat registreerivad) mitu ettevõtjat eesmärgiga saada suurem kvoot kui üksiku ettevõtja osa määruse (EL) nr 517/2014 artikli 15 lõike 1 kohasest liidus turule lastavate fluorosüsivesinike maksimumkogusest, lugeda kõnealuse määruse artikli 16 lõikes 5 sätestatud kvootide eraldamise eesmärgil sama tegeliku tulusaaja (või mitme tegeliku tulusaaja) niisugused registreeritud ettevõtjad üheks ettevõtjaks. Tegelikud tulusaajad võivad olla seotud ükskõik millist liiki juriidilise isikuga, sealhulgas näiteks ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatega.

(6)

Võttes arvesse ettevõtjate asutamist ja tegevust reguleerivaid siseriiklikke õigusakte ja eeskirju, vajab komisjon liikmesriikide abi, et hinnata ettevõtjate registreerimiseks esitatud teabe täielikkust ja täpsust. Seepärast peaksid liikmesriigid tegema koostööd ja vahetama komisjoniga teavet, et tagada registri sujuv toimimine.

(7)

Komisjon peaks tagama, et määruse (EL) nr 517/2014 artikli 17 kohaselt esitatud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 (3).

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 517/2014 artikli 24 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse määruse (EL) nr 517/2014 artikli 17 lõike 1 kohaselt loodud registrisse kandmise üldnõuded ja registri kasutamise nõuded.

Artikkel 2

Mõisted

„Tegelik tulusaaja“ – tegelikult kasu saav omanik, nagu see on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 (4) artikli 3 punktis 6.

Artikkel 3

Nõuded registris registreeritavale teabele

1.   Liidus asutatud ettevõtjad esitavad komisjonile järgmise teabe, et neid saaks registrisse kanda:

a)

ettevõtja nimi ja õiguslik vorm, nagu see on esitatud riiklike õigusaktide ja tavade kohastes asjaomastes ametlikes dokumentides;

b)

ettevõtja täielik aadress, sealhulgas tänava nimi ja maja number, sihtnumber, linna ja riigi nimi;

c)

ettevõtja telefoninumber koos rahvusvahelise suunakoodiga;

d)

ettevõtja käibemaksukohustuslasena registreerimise number;

e)

ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI), kui see on asjakohane;

f)

ühe niisuguse kontaktisiku täielik nimi, kes vastab punktides i ja ii esitatud tingimustele, ning eraldi e-posti aadress, mida nimetatud isik tööalaselt kasutab ja mis võimaluse korral sisaldab selget seost ettevõtjaga:

i)

ta on kas ettevõtja tegelik tulusaaja või töötaja;

ii)

tal on õigus ettevõtja nimel täita kõiki registriga seotud kohustusi ja teha asjaomaseid toiminguid, nii et need muutuvad ettevõtja suhtes õiguslikult siduvaks;

g)

ettevõtja äritegevuse kirjeldus;

h)

ettevõtja tegeliku tulusaaja või töötaja allkirjastatud kirjalik kinnitus ettevõtja kavatsuse kohta registreeruda, kusjuures kõnealusel isikul on õigus teha ettevõtja nimel õiguslikult siduvaid avaldusi;

i)

ettevõtja pangakontoandmed, mida kinnitab panga esindaja allkirjastatud dokument või viimase kolme kuu olukorda kajastav kontoväljavõtte originaal niisuguse liidus asuvas pangas oleva konto kohta, mida ettevõtja kasutab oma äritegevuses.

2.   Väljaspool liitu asutatud ettevõtjad, kes on kooskõlas määruse (EL) nr 517/2014 artikli 16 lõikega 5 volitanud ainuesindaja, esitavad komisjonile järgmise teabe, et neid saaks registrisse kanda:

a)

lõike 1 punktides a, b ja c loetletud teave, kuid seda nii ettevõtja kui ka ainuesindaja kohta, ning sellele peab olema lisatud punktis a loetletud teabega seotud asjakohane ametlik dokument, millel on igal juhul esitatud ettevõtja nimi ja õiguslik vorm, koos kõnealuse dokumendi kinnitatud tõlkega inglise keelde;

b)

lõike 1 punktides d, e ja i loetletud teave, kuid üksnes ainuesindaja, mitte ettevõtja kohta;

c)

ühe niisuguse kontaktisiku täielik nimi, kes vastab punktides i ja ii esitatud tingimustele, ning eraldi e-posti aadress, mida nimetatud isik tööalaselt kasutab ja mis võimaluse korral sisaldab selget seost ainuesindajaga:

i)

ta on kas ainuesindaja tegelik tulusaaja või töötaja;

ii)

tal on õigus ettevõtja ja ainuesindaja nimel täita kõiki registriga seotud kohustusi ja teha asjaomaseid toiminguid, nii et need muutuvad nii ettevõtja kui ka ainuesindaja suhtes õiguslikult siduvaks;

d)

ainuesindaja e-posti aadress;

e)

ettevõtja äritegevuse kirjeldus;

f)

lõike 1 punktis h loetletud kirjalik kinnitus, mille on lisaks allkirjastanud ainuesindaja tegelik tulusaaja või töötaja, kellel on õigus teha ainuesindaja nimel õiguslikult siduvaid avaldusi.

3.   Selleks, et esitada määruse (EL) nr 517/2014 artikli 16 lõike 2 või artikli 16 lõike 4 kohane teade konkreetse aasta kohta, avaldab komisjon kõnealuse määruse artikli 16 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt teatise teate esitamise ja registreerimistaotluse koostamise tähtaegade kohta.

4.   Ettevõtjad, mis on registreeritud juba enne käesoleva määruse jõustumist, peavad esitama lõike 1 või lõike 2 (olenevalt sellest, kumb on asjakohane) kohase teabe kolme kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest, kui seda teavet ei ole juba registrisse kantud.

Artikkel 4

Täiendavad nõuded registrisse kantavale teabele

1.   Komisjon võib nõuda, et ettevõtja esitaks teavet ettevõtja ja, kui see on asjakohane, ettevõtja ainuesindaja tegeliku tulusaaja või tegelike tulusaajate isiku või isikute kohta, sealhulgas teavet tegeliku tulusaaja omandivormi kohta ning selle kohta, mis liiki ja kui suur kontrolliõigus on igal niisugusel tulusaajal.

2.   Kui artiklis 3 ning, kui see on asjakohane, käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teabe esialgne hindamine seda õigustab, võib komisjon lisaks nõuda, et ettevõtja esitaks järgmise teabe:

a)

täiendav teave või toetavad tõendid, mis kinnitavad artikli 3 või käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud teabe täpsust ja täielikkust;

b)

ettevõtja eelmise aasta finantsaruanded või, kui need ei ole kättesaadavad, tõendid selliseks edaspidiseks tegevuseks piisavate rahaliste vahendite kohta, mida ettevõtja soovib registrisse kanda;

c)

ettevõtja edaspidine äriplaan ning ülevaade varasemast äritegevusest;

d)

dokument, mis tõendab ettevõtja juhtimisstruktuuri;

e)

teave kõigi, näiteks õiguslike, majanduslike või maksualaste seoste kohta teiste niisuguste ettevõtjatega või teiste niisuguste ettevõtjate tegelike tulusaajatega, kes on esitanud registreerimistaotluse või on juba registrisse kantud.

3.   Komisjon võib vajaduse korral nõuda, et ainuesindaja volitanud ettevõtjalt lõike 2 kohaselt nõutava mis tahes täiendava teabe või toetavate tõenditega oleks kaasas kinnitatud tõlge inglise keelde.

4.   Ettevõtjad peavad esitama igasuguse käesoleva artikli alusel nõutud teabe või tõendid 10 tööpäeva jooksul pärast nõude esitamise kuupäeva või pikema aja jooksul, kui komisjon sellega pärast ettevõtte nõuetekohaselt põhjendatud ajapikendustaotluse esitamist nõustub.

Artikkel 5

Teabe ajakohastamise kohustus

Registrisse kantud ettevõtjad tagavad, et käesoleva määruse alusel nende poolt või nimel esitatud teavet ajakohastatakse pidevalt, ning esitavad komisjonile ajakohastatud teabe kohe, kui seni esitatud teave muutub või ei ole enam täielik või täpne.

Artikkel 6

Registreerimisest keeldumine, registreeringu peatamine ja tühistamine

1.   Komisjon võib ettevõtja registreerimisest keelduda või ettevõtja registreeringu peatada, kui käesoleva määruse nõuded ei ole selle ettevõtjaga seoses täidetud või kui ettevõtja poolt või tema nimel käesoleva määruse kohaselt esitatud teave või tõendid on ebatäpsed või puudulikud. Asjaomast ettevõtjat ja asjaomase liikmesriigi pädevat asutust teavitatakse registri kaudu registreerimisest keeldumise või registreeringu peatamise põhjustest.

2.   Kui ettevõtja registreering on peatatud lõike 1 alusel, lõpetab komisjon peatamise ja taastab registreeringu, kui käesolevas määruses sätestatud nõuded selle ettevõtjaga seoses täidetakse või, kui see on asjakohane, ettevõtja poolt või tema nimel käesoleva määruse kohaselt esitatud teavet või tõendeid uuendatakse, nii et need on täpsed ja täielikud.

3.   Komisjon tühistab ettevõtja registreeringu, kui tahtlikult esitatakse valeandmeid või kui ettevõtja pärast registreeringu peatamist pidevalt ei esita nõutud teavet või ei uuenda käesoleva määruse kohaselt esitatud teavet. Asjaomast ettevõtjat ja asjaomase liikmesriigi pädevat asutust teavitatakse registri kaudu registreeringu tühistamise põhjustest.

Artikkel 7

Sama tegeliku tulusaajaga või samade tegelike tulusaajatega ettevõtjad

1.   Fluorosüsivesinike turulelaskmise kvootide eraldamiseks vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 artikli 16 lõikele 5 loetakse kõik sama tegeliku tulusaaja või samade tegelike tulusaajate ettevõtjad üheksainsaks deklarandiks kooskõlas kõnealuse määruse artikli 16 lõigetega 2 ja 4. Kõnealune üksik deklarant on ettevõtja, mis registreeriti esimesena või, kui see on asjakohane, siis tegeliku tulusaaja osutatud muu registreeritud ettevõtja. Määruse (EL) nr 517/2014 artikli 16 lõike 3 kohaste kontrollväärtuste ümberarvutamiseks käsitatakse kõiki sama tegeliku tulusaaja või samade tegelike tulusaajate ettevõtjaid üheainsa importija või tootjana. Kõnealune üksik importija või tootja on ettevõtja, mis registreeriti esimesena või, kui see on asjakohane, siis tegeliku tulusaaja osutatud muu registreeritud ettevõtja.

2.   Nende ettevõtjate korral, mille suhtes kohaldatakse lõiget 1 kahe deklareerimisperioodi jooksul, tühistab komisjon sama tegeliku tulusaaja või samade tegelike tulusaajate ettevõtjate registreeringud, välja arvatud esimesena registreeritud ettevõtja või, kui see on asjakohane, siis tegeliku tulusaaja osutatud muu registreeritud ettevõtja registreering, välja arvatud juhul, kui leidub muid määruse (EL) nr 517/2014 kohaseid täitmata kohustusi, mille puhul on vajalik registrisse kandmine.

Artikkel 8

Teabevahetus

Taotluse saamisel teevad liikmesriigid koostööd ja vahetavad komisjoniga teavet, kui see on vajalik ettevõtjate poolt käesoleva määruse alusel registreerimiseks esitatud teabe täielikkuse ja täpsuse hindamiseks, eelkõige juhul, kui kõnealune teave on seotud riiklike õigusaktide ja tavadega.

Artikkel 9

1.   Ettevõtja isikuandmeid, mida registris töödeldakse, võidakse pärast artikli 6 lõike 3 kohast registreeringu tühistamist säilitada kuni viis aastat.

2.   Komisjon tagab tehniliste vahenditega lõike 1 kohase isikuandmete kustutamise.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 150, 20.5.2014, lk 195.

(2)  Nõukogu 17. juuli 2017. aasta otsus (EL) 2017/1541, mis käsitleb osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli Kigali muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimist (ELT L 236, 14.9.2017, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).