25.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/649,

24. aprill 2019,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa muu kui loomse päritoluga rasvas looduslikult sisalduva transrasva osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1925/2006 võib komisjon omal algatusel teha otsuse lisada muu aine kui vitamiin või mineraaltoitaine või sellist ainet sisaldav koostisaine kõnealuse määruse III lisasse, milles on loetletud ained, mille kasutamine toidus on keelatud, piiratud või mis on liidus uurimisel/kontrollimisel, kui see aine on seotud võimaliku ohuga tarbijatele, nagu on sätestatud kõnealuse määruse artikli 8 lõikes 1.

(2)

4. detsembril 2009 võttis Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) vastu teadusliku arvamuse, (2) milles jõuti järeldusele, et transrasvu tuleks täisväärtuslikust toidust saada võimalikult vähe.

(3)

3. detsembril 2015 võttis komisjon vastu aruande toidus ja liidu elanike üldises toitumises sisalduvate transrasvade kohta (3). Aruandes tuletati meelde, et südame isheemiatõbi on liidus peamine surmapõhjus ja transrasvade suur tarbimine suurendab kalori kohta arvestatuna südamehaiguste riski rohkem kui ükski muu toitaine.

(4)

Aruandes jõuti järeldusele, et toidus leiduvate tööstuslike transrasvade suhtes kohaldatava õigusliku piirangu kehtestamine oleks rahvatervise, tarbijakaitse ja siseturuga kokkusobivuse seisukohast kõige tõhusam meede.

(5)

30. aprillil 2018 palus komisjon ametil koguda kokku selliste teaduslike nõuannete tulemused, mida toiduohutusamet on juba transrasvade tervisemõju ning eelkõige toitumis- ja tervisealaste väidete, toitumise võrdluskoguste ja toidu lisaainete kohta esitanud, ning teavitada komisjoni sellest, kuidas kõnealused teaduslikud nõuanded seonduvad transrasvade tarbimist käsitlevate praeguste eesmärkide ja soovitustega tervise säilitamiseks.

(6)

19. juunil 2018 esitas amet oma järeldused teadusliku ja tehnilise abi vormis. Jõuti järeldusele, (4) et uusimate riiklike ja rahvusvaheliste soovituste kohaselt tuleks transrasvu toidust saada võimalikult vähe.

(7)

Maailma Terviseorganisatsioon kutsus 15. mail 2018 üles kõrvaldama tööstuslikult toodetud transrasvad üleilmsest toidu tarneahelast (5).

(8)

Transrasv on muu aine kui vitamiin või mineraaltoitaine, mille puhul on kindlaks tehtud kahjulik mõju tervisele. Seepärast tuleks see aine lisada määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa B osasse ja selle lisamine toidule või selle kasutamine toidu tootmisel peaks olema lubatud üksnes kõnealuses lisas täpsustatud tingimustel, võttes arvesse praegusi teaduslikke ja tehnilisi teadmisi.

(9)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 (6) I lisas esitatud mõistete „rasvad“ ja „transrasvhapped“ määratlusi ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (7) artikli 3 lõikes 7 esitatud mõiste „jaemüük“ määratlust tuleks kasutada määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa B osas sätestatud asjakohaste mõistete suhtes.

(10)

Käesoleva määruse kohaldamise hõlbustamiseks on vaja teistele toidukäitlejatele (välja arvatud jaemüüjad) toitu tarnivatelt toidukäitlejatelt nõuda teabe esitamist muu kui loomset päritolu rasvas looduslikult esineva transrasva koguse kohta, kui kõnealune kogus ületab 2 grammi 100 grammi rasva kohta.

(11)

Selleks et toidukäitlejatel oleks võimalik kohaneda käesolevast määrusest tulenevate uute nõuetega, tuleks vastu võtta asjakohased üleminekumeetmed.

(12)

Seega tuleks määrust (EÜ) nr 1925/2006 vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muu kui loomse päritoluga rasvas looduslikult sisalduva transrasva sisaldus lõpptarbijale ettenähtud toidus ja jaemüügiks ettenähtud toidus ei tohi ületada 2 grammi 100 grammi rasva kohta.

Artikkel 2

Toidukäitlejad, kes tarnivad teistele toidukäitlejatele toitu, mis ei ole ette nähtud lõpptarbijale või jaemüügiks, tagavad, et tarneid vastuvõtvatele toidukäitlejatele antakse teavet muu kui loomset päritolu rasvas looduslikult esineva transrasva koguse kohta, kui kõnealune kogus ületab 2 grammi 100 grammi rasva kohta.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa B osa muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesoleva määruse nõuetele mittevastavat toitu võib jätkuvalt turule lasta kuni 1. aprillini 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. aprill 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 26.

(2)  EFSA eritoidu, toitumise ja allergia komisjon, „Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol“. EFSA Journal (2010); 8(3):1461.

(3)  COM(2015) 619 final, 3. detsember 2015.

(4)  EFSA, 2018. „Scientific and technical assistance on trans fatty acids“. EFSA toetav väljaanne 2018:EN-1433. 16 lk doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1433.

(5)  REPLACE – meetmete pakett tööstuslikult toodetud transrasvade kõrvaldamiseks, viide WHO/NMH/NHD/18.4, mai 2018.

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa B osasse lisatakse järgmine tabel:

„B OSA

Piiratud kasutusega ained

Piiratud kasutusega aine

Kasutamistingimused

Täiendavad nõuded

Muu kui loomset päritolu rasvas looduslikult esinev transrasv

Kuni 2 grammi 100 grammi rasva kohta lõpptarbijale ettenähtud toidus ja jaemüügiks ettenähtud toidus

Toidukäitlejad, kes tarnivad teistele toidukäitlejatele toitu, mis ei ole ette nähtud lõpptarbijale või jaemüügiks, tagavad, et tarneid vastuvõtvatele toidukäitlejatele antakse teavet muu kui loomset päritolu rasvas looduslikult esineva transrasva koguse kohta, kui kõnealune kogus ületab 2 grammi 100 grammi rasva kohta.“