10.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 99/3


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/564,

28. märts 2019,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta EList välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või lepingu puudumise korral kahe aasta möödumisel teate esitamisest, kui Euroopa Ülemkogu ei otsusta kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt seda perioodi pikendada.

(2)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/397 (2) muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/2251 (3) kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu. Delegeeritud määruse (EL) 2019/397 artikli 2 kohaselt hakatakse kõnealust määrust kohaldama kuupäeval, mis järgneb kuupäevale, mil vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis, välja arvatud juhul, kui selleks kuupäevaks on jõustunud väljaastumisleping või kui Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 osutatud kaheaastast perioodi on pikendatud,

(3)

20. märtsi 2019. aasta kirjas esitas Ühendkuningriik taotluse pikendada Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega 30. juunini 2019, et viia lõpule väljaastumislepingu ratifitseerimine (4). 21. märtsil 2019 nõustus Euroopa Ülemkogu pikendama kõnealust tähtaega 22. maini 2019, tingimusel et alamkoda kiidab väljaastumislepingu heaks järgmisel nädalal. Vastasel korral nõustus Euroopa Ülemkogu pikendama kõnealust tähtaega 12. aprillini 2019. Sellest tulenevalt delegeeritud määrust (EL) 2019/397 ei kohaldata.

(4)

Hoolimata Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 osutatud perioodi mis tahes pikendamisest on delegeeritud määruse (EL) 2019/397 aluseks olevad põhjused jätkuvalt olemas. Eelkõige püsib pärast tähtaja pikendamist Ühendkuningriigi liidust lepinguta väljaastumise korral oht turu sujuvale toimimisele ja liidus asutatud vastaspoolte võrdsetele tingimustele. See oht püsib eeldatavasti ka lähitulevikus.

(5)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/2251 vastavalt muuta.

(6)

Käesolev määrus põhineb Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(7)

On vaja võimalikult kiiresti edendada tõhusate lahenduste rakendamist turuosaliste poolt. Seepärast on Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu, kuid ei ole kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (5) artikli 10 lõike 1 teise lõiguga, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (6) artikli 10 lõike 1 teise lõiguga ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (7) artikli 10 lõike 1 teise lõiguga korraldanud avalikke konsultatsioone. Samal põhjusel peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamisele järgneval päeval.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2016/2251 artikkel 35 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 35

Üleminekusätted

1.   Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõikes 3 osutatud vastaspooled võivad jätkata käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeval kehtinud riskijuhtimismenetluste kohaldamist 16. augustist 2012 kuni käesoleva määruse asjaomaste kohaldamiskuupäevadeni sõlmitud või uuendatud mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute suhtes.

2.   Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõikes 3 osutatud vastaspooled võivad jätkata 14. märtsist 2019 kehtinud riskijuhtimismenetluste kohaldamist selliste mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mis vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

a)

mittekeskselt kliiritavad börsivälised tuletislepingud on sõlmitud või uuendatud enne üht käesoleva määruse asjaomast kohaldamiskuupäeva, mis on sätestatud käesoleva määruse artiklites 36, 37 ja 38, või 11. aprilliks 2019 tekkinud, olenevalt sellest, milline kuupäev on varasem;

b)

mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute uuendamise ainus eesmärk on asendada Ühendkuningriigis asutatud vastaspool liikmesriigis asutatud vastaspoolega;

c)

mittekeskselt kliiritavad börsivälised tuletislepingud uuendatakse ajavahemikus kuupäevast, mis järgneb kuupäevale, mil vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis, kuni järgmistest kuupäevadest hilisemani:

i)

käesoleva määruse artiklites 36, 37 ja 38 sätestatud asjakohased kohaldamiskuupäevad või

ii)

12 kuud alates kuupäevast, mis järgneb kuupäevale, mil vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates kuupäevast, mis järgneb kuupäevale, mil vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.

Käesolevat määrust ei kohaldata siiski järgmistel juhtudel:

a)

käesoleva artikli teises lõigus osutatud kuupäevaks on jõustunud vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 2 Ühendkuningriigiga sõlmitud väljaastumisleping;

b)

on tehtud otsus pikendada Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 osutatud kaheaastast perioodi nii, et see jätkub ka pärast 31. detsembrit 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 19. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/397, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (ELT L 71, 13.3.2019, lk 15).

(3)  Komisjoni 4. oktoobri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (ELT L 340, 15.12.2016, lk 9).

(4)  Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping (ELT C 66 I, 19.2.2019, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).