25.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/38


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/474,

19. märts 2019,

millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 33, 114 ja 207,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 952/2013 (3) kehtestatakse liidu tolliseadustik (edaspidi „tolliseadustik“) ning sätestatakse liidu tolliterritooriumile toodava või sealt välja viidava kauba suhtes kohaldatavad üldeeskirjad ja protseduurid.

(2)

Itaalia Campione d'Italia haldusüksus, mis on Šveitsi territooriumil asuv Itaalia eksklaav, ja Lugano järve Itaaliale kuuluv osa tuleks arvata liidu tolliterritooriumi hulka, sest ajaloolised põhjused, mis õigustasid kõnealuste territooriumide väljajätmist, näiteks nende isoleeritus ja ebasoodne majandusolukord, enam ei kehti. Samal põhjusel tuleks kõnealused territooriumid hõlmata üldise aktsiisikorraga, kuid jätta ka edaspidi välja ühisest käibemaksusüsteemist. Selleks et tagada kõnealuste muudatuste järjekindel kohaldamine samast ajahetkest alates, tuleks kõnealused territooriumid arvata liidu tolliterritooriumi hulka alates 1. jaanuarist 2020.

(3)

Tolliseadustikku tuleks muuta, selgitamaks, et siduva tariifiinformatsiooniga (STI) seotud otsuse saaja võib kasutada kõnealust otsust kuni kuus kuud pärast STI-otsuse kehtetuks tunnistamist, kui kehtetuks tunnistamine on tingitud asjaolust, et kõnealune otsus ei ole kooskõlas tollialaste õigusaktidega või et STI-otsuse tegemise tingimused ei olnud või ei ole enam täidetud.

(4)

Ajutine ladustamine tuleks lisada nende tolliformaalsuste loetellu, mis on hõlmatud tolliseadustiku sättega, mille kohaselt lõpeb tollivõlg kohustuste täitmata jätmise korral, kui see ei mõjutanud oluliselt asjaomase protseduuri nõuetekohast läbiviimist, see ei kujutanud endast pettusekatset ning kui olukord hiljem normaliseeriti. Selleks et tollivõla saaks kõnealustel juhtudel lugeda lõppenuks, ei tohiks ajutist ladustamist käsitleda tolliprotseduurist erinevalt. Komisjonile tolliseadustiku kõnealuse sätte täiendamiseks delegeeritud volitusi tuleks samuti muuta nii, et need hõlmaksid ajutist ladustamist.

(5)

Kui toll on kohustatud tunnistama sisenemise ülddeklaratsiooni kehtetuks, kuna deklaratsioonis nimetatud kaupa ei ole toodud liidu tolliterritooriumile, tuleks sisenemise ülddeklaratsioon tunnistada kehtetuks viivituseta pärast seda, kui deklaratsiooni esitamisest on möödunud 200 päeva, mitte 200 päeva jooksul, kuna kaup tuleb tuua liidu tolliterritooriumile nimetatud ajavahemiku jooksul.

(6)

Selleks et toll saaks teha nõuetekohase riskianalüüsi ja asjakohased riskipõhised kontrollid, on vaja tagada, et ettevõtjad esitaksid tollile liiduvälise kauba kohta saabumiseelsed andmed ja asjaomase teabe sisenemise ülddeklaratsioonina. Kui sisenemise ülddeklaratsiooni ei ole esitatud enne kauba toomist liidu tolliterritooriumile ja kui selle esitamise nõudest ei ole loobutud, peaksid ettevõtjad esitama oma tollideklaratsioonides või ajutise ladustamise deklaratsioonides andmed ja teabe, mis tavaliselt esitatakse sisenemise ülddeklaratsioonis. Sel juhul peaks sisenemise ülddeklaratsiooni asemel olema võimalik esitada tollideklaratsioon või ajutise ladustamise deklaratsioon üksnes siis, kui seda lubab toll, kus kaup esitatakse. Kui toll on kohustatud tunnistama ajutise ladustamise deklaratsiooni kehtetuks, kuna deklaratsioonis nimetatud kaupa ei ole tollile esitatud, tuleks deklaratsioon tunnistada kehtetuks viivituseta pärast seda, kui deklaratsiooni esitamisest on möödunud 30 päeva, mitte 30 päeva jooksul, kuna kaup tuleb tollile esitada nimetatud ajavahemiku jooksul.

(7)

Imporditollimaksust tuleks täielikult vabastada kaup, mida on välistöötlemisprotseduuri käigus parandatud või muudetud riigis või territooriumil, kellega liit on sõlminud sellist maksuvabastust võimaldava rahvusvahelise lepingu, tagamaks, et liit täidab oma sellekohased rahvusvahelised kohustused. Kuna kõnealuse vabastuse ulatus piirdub selle kauba impordiga, mida on asjaomases riigis või territooriumil tegelikult parandatud või muudetud, ei tohiks see laieneda ekvivalentkaubast saadud parandatud või muudetud toodete või standardvahetussüsteemi kohaste asendustoodete impordile. Seepärast ei tuleks imporditollimaksust vabastamist nimetatud kaupade ja toodete suhtes kohaldada.

(8)

Kui toll on kohustatud tunnistama väljumise ülddeklaratsiooni või reekspordi teatise kehtetuks, kuna asjaomast kaupa ei ole liidu tolliterritooriumilt välja viidud, tuleks deklaratsioon või teatis tunnistada kehtetuks viivituseta pärast seda, kui selle esitamisest on möödunud 150 päeva, mitte 150 päeva jooksul, kuna kaup tuleb liidu tolliterritooriumilt välja viia nimetatud ajavahemiku jooksul.

(9)

Vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele on tolliliidu tõhusat toimimist ja ühise kaubanduspoliitika rakendamist võimaldavate põhieesmärkide saavutamiseks vajalik ja asjakohane käsitleda alates tolliseadustiku jõustumisest selle rakendamisel avastatud mitmeid tehnilisi küsimusi, arvata liikmesriigi kaks territooriumi liidu tolliterritooriumi hulka ja viia tolliseadustik vastavusse nende rahvusvaheliste lepingutega, mis ei olnud tolliseadustiku vastuvõtmise ajal veel jõustunud. Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 4 kohaselt ei lähe käesolev määrus seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 952/2013 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 952/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 4 lõike 1 kaheteistkümnes taane asendatakse järgmisega:

„—

Itaalia Vabariigi territoorium, välja arvatud Livigno;“.

2)

Artikli 34 lõike 9 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„9.   Kui STI- või SPI-otsus kaotab lõike 1 punkti b või lõike 2 kohaselt kehtivuse või tunnistatakse lõike 5, 7 või 8 kohaselt kehtetuks, võib STI- või SPI-otsust sellegipoolest kasutada siduvate lepingute puhul, mis rajanesid kõnealusel otsusel ja sõlmiti enne selle kehtivuse lõppemist või kehtetuks tunnistamist. Seda pikendatud kasutamist ei kohaldata juhul, kui SPI-otsus on tehtud eksporditava kauba suhtes.“

3)

Artikli 124 lõike 1 punkti h alapunkt i asendatakse järgmisega:

„i)

kohustuse täitmata jätmine, mille tõttu tekkis tollivõlg, ei mõjutanud oluliselt ajutise ladustamise protseduuri või asjaomase tolliprotseduuri nõuetekohast läbiviimist ega kujutanud endast pettusekatset;“.

4)

Artikkel 126 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 126

Volituste delegeerimine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 284 vastu delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks selliste täitmatajätmiste loetelu, millel ei ole olulist mõju ajutise ladustamise protseduuri või asjaomase tolliprotseduuri nõuetekohasele läbiviimisele, ja täiendada artikli 124 lõike 1 punkti h alapunkti i.“

5)

Artikli 129 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui kaupa, mille kohta on esitatud sisenemise ülddeklaratsioon, ei tooda liidu tolliterritooriumile, tunnistab toll deklaratsiooni viivituseta kehtetuks kas

a)

deklarandi taotlusel või

b)

kui deklaratsiooni esitamisest on möödunud 200 päeva.“

6)

Artikli 139 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Kui tollile esitatud liiduvälise kauba kohta ei ole sisenemise ülddeklaratsiooni ning välja arvatud juhul, kui sellise deklaratsiooni esitamise nõudest on loobutud, esitab üks artikli 127 lõikes 4 osutatud isikutest, ilma et see piiraks artikli 127 lõike 6 kohaldamist, kohe sellise deklaratsiooni või tolli loal selle asemel tollideklaratsiooni või ajutise ladustamise deklaratsiooni. Kui selles olukorras esitatakse tollideklaratsioon või ajutise ladustamise deklaratsioon, peab deklaratsioon sisaldama vähemalt sisenemise ülddeklaratsioonis nõutavaid andmeid.“

7)

Artikli 146 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui kaupa, mille kohta on esitatud ajutise ladustamise deklaratsioon, ei esitata tollile, tunnistab toll deklaratsiooni viivituseta kehtetuks kas

a)

deklarandi taotlusel või

b)

kui deklaratsiooni esitamisest on möödunud 30 päeva.“

8)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 260a

Parandatud või muudetud kaup rahvusvaheliste lepingute kontekstis

1.   Imporditollimaksust vabastatakse täielikult töödeldud tooted, mis on saadud välistöötlemisprotseduurile suunatud kaubast, kui tollile on tõendatud, et

a)

kõnealust kaupa on parandatud või muudetud väljaspool liidu tolliterritooriumi asuvas riigis või territooriumil, kellega liit on sõlminud sellist maksuvabastust võimaldava rahvusvahelise lepingu, ja

b)

punktis a osutatud lepingus sätestatud imporditollimaksust vabastamise tingimused on täidetud.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata artiklis 223 osutatud ekvivalentkaubast saadud töödeldud toodete suhtes ning artiklites 261 ja 262 osutatud asendustoodete suhtes.“

9)

Artikli 272 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui kaupa, mille kohta on esitatud väljumise ülddeklaratsioon, ei viida liidu tolliterritooriumilt välja, tunnistab toll deklaratsiooni viivituseta kehtetuks kas

a)

deklarandi taotlusel või

b)

kui deklaratsiooni esitamisest on möödunud 150 päeva.“

10)

Artikli 275 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui kaupa, mille kohta on esitatud reekspordi teatis, ei viida liidu tolliterritooriumilt välja, tunnistab toll teatise viivituseta kehtetuks kas

a)

deklarandi taotlusel või

b)

kui teatise esitamisest on möödunud 150 päeva.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 punkti 1 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2019

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

G. CIAMBA


(1)  ELT C 367, 10.10.2018, lk 39.

(2)  Euroopa Parlamendi 31. jaanuari 2019. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 18. veebruari 2019. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).