15.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/410,

29. november 2018,

millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid sellise makseteenuste valdkonda käsitleva teabe üksikasjade ja struktuuri kohta, mille pädevad asutused peavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2015/2366 esitama Euroopa Pangandusjärelevalvele

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ja 2013/36/EL ning määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõike 5 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile (EL) 2015/2366 peab Euroopa Pangandusjärelevalve (edaspidi „EBA“) looma elektroonilise keskregistri, mis sisaldab kõigi makseasutuste ja e-raha asutuste ning nende esindajate ja filiaalide loetelu, ja seda registrit pidama. Sel eesmärgil peavad pädevad asutused teatama EBA-le üksikasjad, mis võimaldavad makseteenuse kasutajatel ja teistel huvitatud isikutel hõlpsalt ja üheselt kindlaks teha kõik registrisse kantud üksused ja territooriumi, kus kõnealune üksus tegutseb või kavatseb tegutseda. Samuti peaks makseteenuse kasutajatel olema võimalik kindlaks teha nimetatud üksuste osutatavad makseteenused ja elektronrahateenused.

(2)

Elektroonilisse keskregistrisse peaksid kuuluma ka sellised direktiivi (EL) 2015/2366 kohaldamisalast välja jäetud teenusepakkujad, kes tegelevad kõnealuse direktiivi artikli 3 punkti k alapunktis i või ii või punktis l osutatud tegevustega ning kes on oma asjaomast pädevat asutust kõnealuse direktiivi artikli 37 lõike 2 või 3 kohaselt teavitanud. Selleks et tagada kõnealuste sätete järjepidev tõlgendamine ja kohaldamine kõikjal liidus, peaks nende teenusepakkujate kohta registris sisalduva teabe hulka kuuluma nende tegevuse lühikirjeldus, nagu pädev asutus selle esitanud on, sealhulgas teave kasutatava makseinstrumendi ja üldine kirjeldus pakutava teenuse kohta.

(3)

Selleks et tarbijatel oleks võimalik elektroonilises keskregistrist sisalduvat teavet hõlpsalt mõista, tuleks kõnealune teave esitada selgelt ja üheselt mõistetavalt. Registris sisalduva teabe esitamisel tuleks arvesse võtta iga riigi keelelisi eripärasid.

(4)

Selleks et tagada teabe ühetaoline esitamine, peaksid pädevad asutused kasutama EBA-le teabe edastamiseks standarditud vormi.

(5)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille EBA on esitanud komisjonile.

(6)

EBA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimaliku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 15 lõike 1 kohaselt esitatava teabe üksikasjad ja vorm

1.   Direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 15 lõike 1 kohaldamisel teavitavad pädevad asutused EBAd teabest vastavalt lõigetele 2–9.

2.   Selliste makseasutuste ja nende filiaalide puhul, mis osutavad teenuseid muus liikmesriigis kui nende päritoluliikmesriik, järgivad pädevad asutused lisa tabelis 1 määratletud üksikasjade teatamisel nimetatud tabelis esitatud vormi.

3.   Selliste füüsiliste või juriidiliste isikute puhul, kellele on tehtud erand vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artiklile 32, järgivad pädevad asutused lisa tabelis 2 määratletud üksikasjade teatamiseks nimetatud tabelis esitatud vormi.

4.   Selliste kontoteabe teenuse pakkujate ja nende filiaalide puhul, mis osutavad teenuseid muus liikmesriigis kui nende päritoluliikmesriik, järgivad pädevad asutused lisa tabelis 3 määratletud üksikasjade teatamisel nimetatud tabelis esitatud vormi.

5.   Selliste e-raha asutuste ja nende filiaalide puhul, mis osutavad teenuseid muus liikmesriigis kui nende päritoluliikmesriik, järgivad pädevad asutused lisa tabelis 4 määratletud üksikasjade teatamisel nimetatud tabelis esitatud vormi.

6.   Selliste juriidiliste isikute puhul, kellele on tehtud erand vastavalt direktiivi 2009/110/EÜ (3) artiklile 9, järgivad pädevad asutused lisa tabelis 5 määratletud üksikasjade teatamiseks nimetatud tabelis esitatud vormi.

7.   Makseasutuste, kontoteabe teenuse pakkujate ja e-raha asutuste selliste esindajate puhul, selliste füüsiliste või juriidiliste isikute esindajate puhul, kellele on tehtud erand vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artiklile 32, ning selliste juriidiliste isikute esindajate puhul, kellele on tehtud erand vastavalt direktiivi 2009/110/EÜ artiklile 9, järgivad pädevad asutused lisa tabelis 6 määratletud üksikasjade teatamiseks nimetatud tabelis esitatud vormi.

8.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (4) artikli 2 lõike 5 punktides 4–23 osutatud selliste asutuste puhul, kellel on siseriikliku õiguse alusel õigus osutada makseteenuseid, järgivad pädevad asutused lisa tabelis 7 määratletud üksikasjade teatamiseks nimetatud tabelis esitatud vormi.

9.   Selliste teenuspakkujate puhul, kes osutavad direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 3 punkti k alapunktide i ja ii ja punkti l kohaseid teenuseid, järgivad pädevad asutused lisa tabelis 8 määratletud üksikasjade teatamiseks nimetatud tabelis esitatud vormi.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 337, 23.12.2015, lk 35.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).


LISA

Tabel 1. Teave makseasutuste kohta

Rida

Väli

Välja maksimumpikkus

Vorm

1

Füüsilise või juriidilise isiku liik

Eelmääratud tekst

Makseasutus (eelmääratud valik)

2

Makseasutuse nimi

Tekst (250 tähemärki)

Makseasutuse ametlik nimi sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Asutuse nimi esitatakse asjaomase liikmesriigi riigikeeles. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas asutuse nime transkriptsiooni ladina tähestikku, selle tõlke või asutuse alternatiivse nime mõnes muus ladina tähestikku kasutavas keeles.

Selliste liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui üks ametlik riigikeel, esitatakse kõik asutuse ametlikud nimed. Nimed eraldatakse üksteisest märgiga „/“

3

Makseasutuse ärinimi

Tekst (250 tähemärki)

Makseasutuse ärinimi sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas asutuse ärinime transkriptsiooni ladina tähestikku, selle tõlke või asutuse alternatiivse ärinime mõnes muus ladina tähestikku kasutavas keeles.

Kui makseasutus kasutab enam kui üht ärinime, võib sisestada kõik asutuse ärinimed. Need nimed eraldatakse üksteisest märgiga „/“.

Pädevad asutused ei ole kohustatud seda välja täitma

4

Makseasutuse peakontori aadress

 

Makseasutuse peakontori aadress sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Aadress esitatakse asjaomase liikmesriigi riigikeeles. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas transkriptsiooni ladina tähestikku või üldkeelse nimetuse.

Selliste liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui üks ametlik riigikeel, esitatakse aadress vähemalt ühes riigi ametlikest keeltest. Kui aadress esitatakse rohkem kui ühes ametlikest riigikeeltest, eraldatakse eri keeleversioonid üksteisest märgiga „/“

4.1.

Riik

Eelmääratud tekst (valikuvariandid)

ELi liikmesriigid ja muud EMP liikmesriigid:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik

4.2.

Linn

Tekst (100 tähemärki)

 

4.3.

Postiaadress

Tekst (50 tähemärki aadressi ühe rea kohta)

 

4.4.

Sihtnumber

Tekst (35 tähemärki)

 

5

Makseasutuse riiklik identifitseerimisnumber

Tähtnumbriline (50 tähemärki)

Riiklik identifitseerimisnumber võib olla üks järgmistest koodidest:

 

asjaomases liikmesriigis füüsiliste/juriidiliste isikute puhul kasutatav isikukood/riiklik identifitseerimisnumber;

 

juriidilise isiku tunnus: kood, mis võimaldab finantstehingutega tegelevaid õiguslikult eraldiseisvaid üksuseid üheselt identifitseerida;

 

tegevusloa number: number või kood, mille tegevusluba omav makseasutus on saanud selle liikmesriigis pädevalt asutuselt, mille territooriumil üksus on asutatud;

 

registreerimisnumber: number või kood, mida liikmesriigi pädev asutus kasutab oma riiklikus avalikus registris;

 

muu samaväärne identifitseerimisvahend: füüsilise või juriidilise isiku mis tahes identifitseerimisvahend, mida pädev asutus oma riiklikus registris kasutab

6

Riikliku avaliku registri pidamise eest vastutava pädeva asutuse nimi

Tekst (100 tähemärki)

Selle pädeva asutuse nimi, kes on esitanud EBA-le teabe makseasutuse kohta ja kes vastutab nimetatud teabe eest Pädeva asutuse nimi valitakse eelmääratud variantide loetelust

7

Makseteenused, mille osutamiseks makseasutus on saanud tegevusloa

Mitu eelmääratud valikuvarianti (1–13 valikuvarianti)

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

8

Makseasutuse tegevusloa staatus

Tekst (10 tähemärki)

Makseasutuse tegevusloa staatus (valitakse etteantud variantide loetelust):

1.

☐ Omab tegevusluba

2.

☐ Tegevusluba kehtetuks tunnistatud

9

Tegevusloa andmise kuupäev

Numbrid (8 märki)

Makseasutuse tegevusloa kuupäev. Sõltuvalt asjaomase pädeva asutuse tavast võib see olla kas kuupäev, mil pädev asutus makseasutusele tegevusloa andis, või kuupäev, mil makseasutus kanti pädeva asutuse riiklikku avalikku registrisse

10

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise kuupäev (vajaduse korral)

Numbrid (8 märki)

Makseasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamise kuupäev. Kuupäev, mil makseasutuse tegevusluba kehtetuks tunnistati

11

Vastuvõtvad liikmesriigid, kus makseasutus osutab või kavatseb osutada makseteenuseid teenuste osutamise vabaduse alusel, ja asjaomased makseteenused, mis teatati vastuvõtva riigi pädevale asutusele

Mitu eelmääratud valikuvarianti (kuni 31 valikuvarianti, millel on kuni 13 eelmääratud allvarianti)

Vastuvõtvad liikmesriigid, kus makseasutus osutab või kavatseb osutada makseteenuseid teenuste osutamise vabaduse alusel, ja asjaomased makseteenused, mis teatati vastuvõtva riigi pädevale asutusele:

Austria:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Belgia:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Bulgaaria:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Horvaatia:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Küpros:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Tšehhi Vabariik:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Taani:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Eesti:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Soome:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Prantsusmaa:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Saksamaa:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Kreeka:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Ungari:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Island:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Iirimaa:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Itaalia:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Läti:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Liechtenstein:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Leedu:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Luksemburg:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Malta:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Madalmaad:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Norra:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Poola:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Portugal:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Rumeenia:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Slovakkia:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Sloveenia:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Hispaania:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Rootsi:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Ühendkuningriik:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

12

Muus liikmesriigis kui makseasutuse päritoluliikmesriik asuva makseasutuse filiaali nimi

Tekst (kuni 200 tähemärki)

Registris kasutatav filiaali ametlik nimi on kas makseasutuse nimi või asjaomasele filiaalile määratud nimi. See sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Filiaali nimi esitatakse asjaomase liikmesriigi riigikeeles. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas filiaali nime või ärinime transkriptsiooni ladina tähestikku, selle tõlke või filiaali alternatiivse nime mõnes muus ladina tähestikku kasutavas keeles.

Nende liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui üks ametlik riigikeel, esitatakse kõik filiaali ametlikud nimed. Nimed eraldatakse üksteisest märgiga „/“

13

Makseasutuse põhifiliaali aadress vastuvõtvas liikmesriigis

 

Makseasutuse põhifiliaali aadress vastuvõtvas liikmesriigis sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas transkriptsiooni ladina tähestikku või üldkeelse nimetuse.

Selliste liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui üks ametlik riigikeel, esitatakse aadress vähemalt ühes riigi ametlikest keeltest. Kui aadress esitatakse rohkem kui ühes ametlikest riigikeeltest, eraldatakse eri keeleversioonid üksteisest märgiga „/“

13.1.

Riik

Eelmääratud tekst (valikuvariandid)

ELi liikmesriigid ja muud EMP liikmesriigid:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik

13.2.

Linn

Tekst (100 tähemärki)

 

13.3.

Postiaadress

Tekst (50 tähemärki aadressi ühe rea kohta)

 

13.4.

Sihtnumber

Tekst (35 tähemärki)

 

14

Vastuvõtvad liikmesriigid, kus makseasutus oma filiaali kaudu osutab või kavatseb osutada makseteenuseid asutamisvabaduse alusel, ja asjaomased makseteenused, mis teatati vastuvõtva riigi pädevale asutusele

Mitu eelmääratud valikuvarianti (kuni 31 valikuvarianti, millel on kuni 13 eelmääratud allvarianti)

Vastuvõtvad liikmesriigid, kus makseasutus oma filiaali kaudu osutab või kavatseb osutada makseteenuseid asutamisvabaduse alusel, ja asjaomased makseteenused, mis teatati vastuvõtva riigi pädevale asutusele:

samad valikuvariandid nagu käesoleva tabeli rea 11 puhul


Tabel 2. Teave selliste füüsiliste või juriidiliste isikute kohta, kellele on tehtud erand vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artiklile 32

Rida

Väli

Välja maksimumpikkus

Vorm

1

Füüsilise või juriidilise isiku liik

Eelmääratud tekst

Erandi saanud makseasutus (eelmääratud valik)

2

Erandi saanud makseasutuse nimi

Tekst (250 tähemärki)

Erandi saanud makseasutuse ametlik nimi sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Asutuse nimi esitatakse asjaomase liikmesriigi riigikeeles. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas asutuse nime transkriptsiooni ladina tähestikku, selle tõlke või asutuse alternatiivse nime mõnes muus ladina tähestikku kasutavas keeles.

Nende liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui üks ametlik riigikeel, esitatakse kõik asutuse ametlikud nimed. Nimed eraldatakse üksteisest märgiga „/“

3

Erandi saanud makseasutuse ärinimi

Tekst (250 tähemärki)

Erandi saanud makseasutuse ärinimi sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas asutuse ärinime transkriptsiooni ladina tähestikku, selle tõlke või asutuse alternatiivse ärinime mõnes muus ladina tähestikku kasutavas keeles.

Kui erandi saanud makseasutus kasutab enam kui üht ärinime, võib sisestada kõik asutuse ärinimed. Need nimed eraldatakse üksteisest märgiga „/“.

Pädevad asutused ei ole kohustatud seda välja täitma

4

Erandi saanud makseasutuse peakontori aadress

 

Erandi saanud makseasutuse peakontori aadress sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Aadress esitatakse asjaomase liikmesriigi riigikeeles. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas transkriptsiooni ladina tähestikku või üldkeelse nimetuse.

Selliste liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui üks ametlik riigikeel, esitatakse aadress vähemalt ühes riigi ametlikest keeltest. Kui aadress esitatakse rohkem kui ühes ametlikest riigikeeltest, eraldatakse eri keeleversioonid üksteisest märgiga „/“

4.1.

Riik

Eelmääratud tekst (valikuvariandid)

ELi liikmesriigid ja muud EMP liikmesriigid:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik

4.2.

Linn

Tekst (100 tähemärki)

 

4.3.

Postiaadress

Tekst (50 tähemärki aadressi ühe rea kohta)

 

4.4.

Sihtnumber

Tekst (35 tähemärki)

 

5

Erandi saanud makseasutuse riiklik identifitseerimisnumber

Tähtnumbriline (50 tähemärki)

Riiklik identifitseerimisnumber võib olla üks järgmistest koodidest:

 

asjaomases liikmesriigis füüsiliste/juriidiliste isikute puhul kasutatav isikukood/riiklik identifitseerimisnumber;

 

juriidilise isiku tunnus: kood, mis võimaldab finantstehingutega tegelevaid õiguslikult eraldiseisvaid üksuseid üheselt identifitseerida;

 

registreerimisnumber: number või kood, mida liikmesriigi pädev asutus kasutab oma riiklikus avalikus registris;

 

muu samaväärne identifitseerimisvahend: füüsilise või juriidilise isiku mis tahes identifitseerimisvahend, mida pädev asutus oma riiklikus registris kasutab

6

Riikliku avaliku registri pidamise eest vastutava pädeva asutuse nimi

Tekst (100 tähemärki)

Selle pädeva asutuse nimi, kes on esitanud EBA-le teabe erandi saanud makseasutuse kohta ja kes vastutab nimetatud teabe eest Pädeva asutuse nimi valitakse eelmääratud variantide loetelust

7

Makseteenused, mille osutamiseks erandi saanud makseasutus on registreeritud

Mitu eelmääratud valikuvarianti (1–13 valikuvarianti)

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

8

Erandi saanud makseasutuse registreeringu staatus

Tekst (10 tähemärki)

Erandi saanud makseasutuse registreeringu staatus (valitakse etteantud variantide loetelust):

1.

☐ Registreeritud

2.

☐ Registreering kehtetuks tunnistatud

9

Registreerimiskuupäev

Numbrid (8 märki)

Erandi saanud makseasutuse registreerimise kuupäev. Sõltuvalt asjaomase pädeva asutuse tavast võib see olla kas kuupäev, mil erandi saanud makseasutus pädeva asutuse juures registreeriti, või kuupäev, mil makseasutus kanti riiklikku avalikku registrisse

10

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise kuupäev (vajaduse korral)

Numbrid (8 märki)

Erandi saanud makseasutuse registreeringu kehtetuks tunnistamise kuupäev. Kuupäev, mil erandi saanud makseasutuse registreering kehtetuks tunnistati


Tabel 3. Teave kontoteabe teenuse pakkujate kohta

Rida

Väli

Välja maksimumpikkus

Vorm

1

Füüsilise või juriidilise isiku liik

Eelmääratud tekst

Kontoteabe teenuse pakkuja (eelmääratud valik)

2

Kontoteabe teenuse pakkuja nimi

Tekst (250 tähemärki)

Kontoteabe teenuse pakkuja ametlik nimi sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Kontoteabe teenuse pakkuja nimi esitatakse asjaomase liikmesriigi riigikeeles. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas kontoteabe teenuse pakkuja nime transkriptsiooni ladina tähestikku, selle tõlke või teenusepakkuja alternatiivse nime mõnes muus ladina tähestikku kasutavas keeles.

Nende liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui üks ametlik riigikeel, esitatakse kõik kontoteabe teenuse pakkuja ametlikud nimed. Nimed eraldatakse üksteisest märgiga „/“

3

Kontoteabe teenuse pakkuja ärinimi

Tekst (250 tähemärki)

Kontoteabe teenuse pakkuja ärinimi sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas asutuse nime transkriptsiooni ladina tähestikku, selle tõlke või asutuse alternatiivse nime mõnes muus ladina tähestikku kasutavas keeles.

Kui kontoteabe teenuse pakkuja kasutab enam kui üht ärinime, võib sisestada kõik asutuse ärinimed. Need nimed eraldatakse üksteisest märgiga „/“.

Pädevad asutused ei ole kohustatud seda välja täitma

4

Kontoteabe teenuse pakkuja peakontori aadress

 

Kontoteabe teenuse pakkuja peakontori aadress sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Aadress esitatakse asjaomase liikmesriigi riigikeeles. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas transkriptsiooni ladina tähestikku või üldkeelse nimetuse.

Selliste liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui üks ametlik riigikeel, esitatakse aadress vähemalt ühes riigi ametlikest keeltest. Kui aadress esitatakse rohkem kui ühes ametlikest riigikeeltest, eraldatakse eri keeleversioonid üksteisest märgiga „/“

4.1.

Riik

Eelmääratud tekst (valikuvariandid)

ELi liikmesriigid ja muud EMP liikmesriigid:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik

4.2.

Linn

Tekst (100 tähemärki)

 

4.3.

Postiaadress

Tekst (50 tähemärki aadressi ühe rea kohta)

 

4.4.

Sihtnumber

Tekst (35 tähemärki)

 

5

Kontoteabe teenuse pakkuja riiklik identifitseerimisnumber

Tähtnumbriline (50 tähemärki)

Riiklik identifitseerimisnumber võib olla üks järgmistest koodidest:

 

asjaomases liikmesriigis füüsiliste/juriidiliste isikute puhul kasutatav isikukood/riiklik identifitseerimisnumber;

 

juriidilise isiku tunnus: kood, mis võimaldab finantstehingutega tegelevaid õiguslikult eraldiseisvaid üksuseid üheselt identifitseerida;

 

registreerimisnumber: number või kood, mida liikmesriigi pädev asutus kasutab oma riiklikus avalikus registris;

 

muu samaväärne identifitseerimisvahend: füüsilise või juriidilise isiku mis tahes identifitseerimisvahend, mida pädev asutus oma riiklikus registris kasutab

6

Riikliku avaliku registri pidamise eest vastutava pädeva asutuse nimi

Tekst (100 tähemärki)

Selle pädeva asutuse nimi, kes on esitanud EBA-le teabe kontoteabe teenuse pakkuja kohta ja kes vastutab nimetatud teabe eest. Pädeva asutuse nimi valitakse eelmääratud variantide loetelust

7

Makseteenused, mille osutamiseks kontoteabe teenuse pakkuja on registreeritud

Tekst (26 tähemärki)

Kontoteabe teenused (eelmääratud valik)

8

Kontoteabe teenuse pakkuja registreeringu staatus

Tekst (10 tähemärki)

Kontoteabe teenuse pakkuja registreeringu staatus (valitakse etteantud variantide loetelust):

1.

☐ Registreeritud

2.

☐ Registreering kehtetuks tunnistatud

9

Registreerimiskuupäev

Numbrid (8 märki)

Kontoteabe teenuse pakkuja registreerimise kuupäev. Sõltuvalt asjaomase pädeva asutuse tavast võib see olla kas kuupäev, mil kontoteabe teenuse pakkuja pädeva asutuse juures registreeriti, või kuupäev, mil kontoteabe teenuse pakkuja kanti riiklikku avalikku registrisse

10

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise kuupäev (vajaduse korral)

Numbrid (8 märki)

Kontoteabe teenuse pakkuja registreeringu kehtetuks tunnistamise kuupäev. Kuupäev, mil kontoteabe teenuse pakkuja registreering kehtetuks tunnistati

11

Vastuvõttev liikmesriik, kus kontoteabe teenuse pakkuja pakub või kavatseb pakkuda kontoteabe teenuseid teenuste osutamise vabaduse alusel

Mitu eelmääratud valikuvarianti (kuni 31 valikuvarianti)

Vastuvõttev liikmesriik, kus kontoteabe teenuse pakkuja pakub või kavatseb pakkuda kontoteabe teenuseid teenuste osutamise vabaduse alusel:

 

☐ Austria

 

☐ Belgia

 

☐ Bulgaaria

 

☐ Horvaatia

 

☐ Küpros

 

☐ Tšehhi Vabariik

 

☐ Taani

 

☐ Eesti

 

☐ Soome

 

☐ Prantsusmaa

 

☐ Saksamaa

 

☐ Kreeka

 

☐ Ungari

 

☐ Island

 

☐ Iirimaa

 

☐ Itaalia

 

☐ Läti

 

☐ Liechtenstein

 

☐ Leedu

 

☐ Luksemburg

 

☐ Malta

 

☐ Madalmaad

 

☐ Norra

 

☐ Poola

 

☐ Portugal

 

☐ Rumeenia

 

☐ Slovakkia

 

☐ Sloveenia

 

☐ Hispaania

 

☐ Rootsi

 

☐ Ühendkuningriik

12

Muus liikmesriigis kui kontoteabe teenuse pakkuja päritoluliikmesriik asuva kontoteabe teenuse pakkuja filiaali nimi

Tekst (kuni 200 tähemärki)

Registris kasutatav filiaali ametlik nimi on kas kontoteabe teenuse pakkuja nimi või asjaomasele filiaalile määratud nimi. See sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Filiaali nimi esitatakse asjaomase liikmesriigi riigikeeles. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas filiaali nime või ärinime transkriptsiooni ladina tähestikku, selle tõlke või filiaali alternatiivse nime mõnes muus ladina tähestikku kasutavas keeles.

Nende liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui üks ametlik riigikeel, esitatakse kõik filiaali ametlikud nimed. Nimed eraldatakse üksteisest märgiga „/“

13

Kontoteabe teenuse pakkuja põhifiliaali aadress vastuvõtvas liikmesriigis

 

Kontoteabe teenuse pakkuja põhifiliaali aadress vastuvõtvas liikmesriigis sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas transkriptsiooni ladina tähestikku või üldkeelse nimetuse.

Selliste liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui üks ametlik riigikeel, esitatakse aadress vähemalt ühes riigi ametlikest keeltest. Kui aadress esitatakse rohkem kui ühes ametlikest riigikeeltest, eraldatakse eri keeleversioonid üksteisest märgiga „/“

13.1.

Riik

Tekst (2 tähemärki)

ELi liikmesriigid ja muud EMP liikmesriigid:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik

13.2.

Linn

Tekst (100 tähemärki)

 

13.3.

Postiaadress

Tekst (50 tähemärki aadressi ühe rea kohta)

 

13.4.

Sihtnumber

Tekst (35 tähemärki)

 

14

Vastuvõttev liikmesriik, kus kontoteabe teenuse pakkuja oma filiaali kaudu pakub või kavatseb pakkuda kontoteabe teenuseid asutamisvabaduse alusel

Mitu eelmääratud valikuvarianti (kuni 31 valikuvarianti)

Vastuvõttev liikmesriik, kus kontoteabe teenuse pakkuja oma filiaali kaudu pakub või kavatseb pakkuda kontoteabe teenuseid asutamisvabaduse alusel

 

☐ Austria

 

☐ Belgia

 

☐ Bulgaaria

 

☐ Horvaatia

 

☐ Küpros

 

☐ Tšehhi Vabariik

 

☐ Taani

 

☐ Eesti

 

☐ Soome

 

☐ Prantsusmaa

 

☐ Saksamaa

 

☐ Kreeka

 

☐ Ungari

 

☐ Island

 

☐ Iirimaa

 

☐ Itaalia

 

☐ Läti

 

☐ Liechtenstein

 

☐ Leedu

 

☐ Luksemburg

 

☐ Malta

 

☐ Madalmaad

 

☐ Norra

 

☐ Poola

 

☐ Portugal

 

☐ Rumeenia

 

☐ Slovakkia

 

☐ Sloveenia

 

☐ Hispaania

 

☐ Rootsi

 

☐ Ühendkuningriik


Tabel 4. Teave e-raha asutuste kohta

Rida

Väli

Välja maksimumpikkus

Vorm

1

Füüsilise või juriidilise isiku liik

Eelmääratud tekst

E-raha asutus (eelmääratud valik)

2

E-raha asutuse nimi

Tekst (250 tähemärki)

E-raha asutuse ametlik nimi sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Asutuse nimi esitatakse asjaomase liikmesriigi riigikeeles. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas asutuse nime transkriptsiooni ladina tähestikku, selle tõlke või asutuse alternatiivse nime mõnes muus ladina tähestikku kasutavas keeles.

Nende liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui üks ametlik riigikeel, esitatakse kõik asutuse ametlikud nimed. Nimed eraldatakse üksteisest märgiga „/“

3

E-raha asutuse ärinimi

Tekst (250 tähemärki)

E-raha asutuse ärinimi sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas asutuse ärinime transkriptsiooni ladina tähestikku, selle tõlke või asutuse alternatiivse ärinime mõnes muus ladina tähestikku kasutavas keeles.

Kui e-raha asutus kasutab enam kui üht ärinime, võib sisestada kõik asutuse ärinimed. Need nimed eraldatakse üksteisest märgiga „/“.

Pädevad asutused ei ole kohustatud seda välja täitma

4

E-raha asutuse peakontori aadress

 

E-raha asutuse peakontori aadress sisestatakse vabatekstina, kasutades kreeka tähestikku, kirillitsat või ladina tähestikku. Aadress esitatakse asjaomase liikmesriigi riigikeeles. Liikmesriigid, kus kasutatakse kreeka tähestikku või kirillitsat, esitavad lisaks kas transkriptsiooni ladina tähestikku või üldkeelse nimetuse.

Selliste liikmesriikide puhul, kus on rohkem kui üks ametlik riigikeel, esitatakse aadress vähemalt ühes riigi ametlikest keeltest. Kui aadress esitatakse rohkem kui ühes ametlikest riigikeeltest, eraldatakse eri keeleversioonid üksteisest märgiga „/“

4.1.

Riik

Eelmääratud tekst (valikuvariandid)

ELi liikmesriigid ja muud EMP liikmesriigid:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik

4.2.

Linn

Tekst (100 tähemärki)

 

4.3.

Postiaadress

Tekst (50 tähemärki aadressi ühe rea kohta)

 

4.4.

Sihtnumber

Tekst (35 tähemärki)

 

5

E-raha asutuse riiklik identifitseerimisnumber

Tähtnumbriline (50 tähemärki)

Riiklik identifitseerimisnumber võib olla üks järgmistest koodidest:

 

asjaomases liikmesriigis juriidiliste isikute puhul kasutatav riiklik identifitseerimisnumber;

 

juriidilise isiku tunnus: kood, mis võimaldab finantstehingutega tegelevaid õiguslikult eraldiseisvaid üksuseid üheselt identifitseerida;

 

tegevusloa number: number või kood, mille tegevusluba omav e-raha asutus on saanud selle liikmesriigi pädevalt asutuselt, mille territooriumil üksused on asutatud;

 

registreerimisnumber: number või kood, mida liikmesriigi pädev asutus kasutab oma riiklikus avalikus registris;

 

muu samaväärne identifitseerimisvahend: juriidilise isiku mis tahes identifitseerimisvahend, mida pädev asutus oma riiklikus registris kasutab

6

Riikliku avaliku registri pidamise eest vastutava pädeva asutuse nimi

Tekst (100 tähemärki)

Selle pädeva asutuse nimi, kes on esitanud EBA-le teabe e-raha asutuse kohta ja kes vastutab nimetatud teabe eest. Pädeva asutuse nimi valitakse eelmääratud variantide loetelust

7

E-raha- ja makseteenused, mille osutamiseks e-raha asutus on saanud tegevusloa

Mitu eelmääratud valikuvarianti (1–15 valikuvarianti)

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

8

E-raha asutuse tegevusloa staatus

Tekst (10 tähemärki)

E-raha asutuse tegevusloa staatus (valitakse etteantud variantide loetelust):

1.

☐ Omab tegevusluba

2.

☐ Tegevusluba kehtetuks tunnistatud

9

Tegevusloa andmise kuupäev

Numbrid (8 märki)

E-raha asutuse tegevusloa kuupäev. Sõltuvalt asjaomase pädeva asutuse tavast võib see olla kas kuupäev, mil pädev asutus e-raha asutusele tegevusloa andis, või kuupäev, mil e-raha asutus kanti pädeva asutuse riiklikku avalikku registrisse

10

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise kuupäev (vajaduse korral)

Numbrid (8 märki)

E-raha asutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamise kuupäev. Kuupäev, mil e-raha asutuse tegevusluba kehtetuks tunnistati

11

Vastuvõtvad liikmesriigid, kus e-raha asutus osutab või kavatseb osutada teenuseid teenuste osutamise vabaduse alusel, ja asjaomased teenused, mis teatati vastuvõtva riigi pädevale asutusele

Mitu eelmääratud valikuvarianti (kuni 31 valikuvarianti, millel on kuni 14 eelmääratud allvarianti)

Vastuvõtvad liikmesriigid, kus e-raha asutus osutab või kavatseb osutada teenuseid teenuste osutamise vabaduse alusel, ja asjaomased teenused, mis teatati vastuvõtva riigi pädevale asutusele:

Austria:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Belgia:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Bulgaaria:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Horvaatia:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Küpros:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Tšehhi Vabariik:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Taani:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Eesti:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Soome:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Prantsusmaa:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Saksamaa:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Kreeka:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Ungari:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Island:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Iirimaa:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Itaalia:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Läti:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Liechtenstein:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Leedu:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Luksemburg:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Malta:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Madalmaad:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Norra:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Poola:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Portugal:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Rumeenia:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Slovakkia:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Sloveenia:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Hispaania:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

☐ otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine

b)

☐ maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

c)

☐ kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ maksetehingute vastuvõtmine

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

Rootsi:

Eelmääratud loetellu kuuluvad e-raha teenused:

☐ E-raha väljastamine, levitamine ja tagasivõtmine

Eelmääratud loetellu kuuluvad makseteenused:

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud