13.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/15


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/397,

19. detsember 2018,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, kuupäeva osas, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate EList väljaastumise kavatsuse kohta. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või lepingu puudumise korral kahe aasta möödumisel teate esitamisest, st 30. märtsil 2019, kui Euroopa Ülemkogu ei otsusta kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt seda perioodi pikendada.

(2)

Määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud nõue vahetada tagatisi selliste börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu, ei arvesta võimalusega, et mõni liikmesriik astub liidust välja. Selliste börsiväliste tuletislepingute poolte probleemid, mille vastaspooled on asutatud Ühendkuningriigis, on otseselt tingitud sündmusest, mis ei ole nende kontrolli all ja võib seada nad teiste liidus tegutsevate vastaspooltega võrreldes ebasoodsamasse olukorda.

(3)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/2251 (2) on mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute puhul tagatiste vahetamise korra kohaldamiseks nähtud ette erinevad kuupäevad, mis olenevad lepingu vastaspoole kategooriast.

(4)

Vastaspooled ei saa prognoosida, milline on Ühendkuningriigis asutatud vastaspoole staatus tulevikus või millises ulatuses saaks see vastaspool jätkata teatavate teenuste osutamist liidus asutatud vastaspooltele. Selle olukorra lahendamiseks võivad vastaspooled soovida lepingut uuendada, asendades Ühendkuningriigis asutatud vastaspoole liikmesriigis asutatud vastaspoolega.

(5)

Enne määruse (EL) nr 648/2012 ja delegeeritud määruse (EL) 2016/2251 kohaldamist ei olnud mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute vastaspooltel tagatiste vahetamise kohustust ning seetõttu ei olnud kahepoolsed tehingud tagatud või olid tagatud vabatahtlikult. Kui vastaspooled oleksid Ühendkuningriigi liidust väljaastumisest tingitud lepingute uuendamise korral kohustatud tagatisi vahetama, ei pruugi liidus asuval vastaspoolel olla võimalik uuendamisega nõustuda.

(6)

Selleks et tagada turu tõrgeteta toimimine ja võrdsed tingimused liidus asutatud vastaspooltele, peaks vastaspooltel olema võimalik asendada Ühendkuningriigis asutatud vastaspooled liikmesriigis asutatud vastaspooltega, ilma et nad oleksid kohustatud kõnealuste uuendatavate lepingute puhul tagatisi vahetama. Kuupäev, millest alates peaksid nad olema kohustatud kõnealuste lepingute uuendamise korral tagatisi vahetama, peaks olema 12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse kohaldamise alguskuupäeva.

(7)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/2251 vastavalt muuta.

(8)

Käesolev määrus põhineb Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(9)

On vaja võimalikult kiiresti edendada tõhusate lahenduste rakendamist turuosaliste poolt. Seepärast on Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu, kuid ei ole kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (3) artikli 10 lõike 1 teise lõiguga, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (4) artikli 10 lõike 1 teise lõiguga ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (5) artikli 10 lõike 1 teise lõiguga korraldanud avalikke konsultatsioone. Samal põhjusel peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamisele järgneval päeval.

(10)

Käesolev määrus peaks jõustuma kiiremas korras ja seda tuleks hakata kohaldama kuupäeval, mis järgneb kuupäevale, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis, välja arvatud juhul, kui selleks kuupäevaks on jõustunud Ühendkuningriigiga sõlmitud väljaastumisleping või kui Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 osutatud kaheaastast perioodi on pikendatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2016/2251 muutmine

Delegeeritud määruse (EL) 2016/2251 artikkel 35 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 35

Üleminekusätted

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõikes 3 osutatud vastaspooled võivad jätkata käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeval kehtinud riskijuhtimismenetluste kohaldamist 16. augustist 2012 kuni käesoleva määruse asjaomaste kohaldamiskuupäevadeni sõlmitud või uuendatud mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute suhtes.

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõikes 3 osutatud vastaspooled võivad jätkata 14. märtsist 2019 kehtinud riskijuhtimismenetluste kohaldamist selliste mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mis vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

a)

mittekeskselt kliiritavad börsivälised tuletislepingud on sõlmitud või uuendatud enne üht käesoleva määruse asjaomast kohaldamiskuupäeva, mis on sätestatud käesoleva määruse artiklites 36, 37 ja 38, või 14. märtsil 2019, olenevalt sellest, milline kuupäev on varasem;

b)

mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletislepingute uuendamise ainus eesmärk on asendada Ühendkuningriigis asutatud vastaspool liikmesriigis asutatud vastaspoolega;

c)

mittekeskselt kliiritavad börsivälised tuletislepingud uuendatakse ajavahemikus kuupäevast, mis järgneb kuupäevale, mil vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis, kuni järgmistest kuupäevadest hilisemani:

i)

käesoleva määruse artiklites 36, 37 ja 38 sätestatud asjakohased kohaldamiskuupäevad või

ii)

12 kuud alates kuupäevast, mis järgneb kuupäevale, mil vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.“

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates kuupäevast, mis järgneb kuupäevale, mil vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.

Käesolevat määrust ei kohaldata siiski järgmistel juhtudel:

a)

kõnealuseks kuupäevaks on jõustunud vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 2 Ühendkuningriigiga sõlmitud väljaastumisleping;

b)

on tehtud otsus pikendada Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 osutatud kaheaastast perioodi.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. oktoobri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/2251, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad riskimaandamismeetmeid börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu (ELT L 340, 15.12.2016, lk 9).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).