25.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 55/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/321,

18. veebruar 2019,

milles käsitletakse teatavate kaupade klassifitseerimist kombineeritud nomenklatuuris ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2017/1232

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed teatavate kaupade klassifitseerimise kohta.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1232 (3) klassifitseeriti keragrafiitmalmist (kõrgtugev malm EN-GJS-500–7) valmistatud toode CN-koodi 7325 99 10 alla nagu muud tempermalmist valatud tooted.

(3)

Rakendusmääruses (EL) 2017/1232 esitatud klassifikatsioon põhines kombineeritud nomenklatuuri selgitavatel märkustel CN-koodi 7307 19 10 kohta, kus määratleti tempermalm, ja nende märkuste kohaselt hõlmas tempermalmi mõiste ka keragrafiitmalmi.

(4)

Liidetud kohtuasjades C-397/17 ja C-398/17, Profit Europe(4) otsustas Euroopa Kohus, et keragrafiitmalmist valatud toruliitmikud tuleb klassifitseerida alamrubriiki 7307 19 90.

(5)

Euroopa Kohus tugines oma otsuses järeldusele, et keragrafiitmalm ja tempermalm erinevad oma koostise ja tootmismeetodi poolest ja isegi kui keragrafiitmalmil on samalaadsed omadused mis tempermalmil (EN-GJM), moodustab see malmi klassifikatsioonis siiski eraldi kategooria (EN-GJS).

(6)

Euroopa Kohus otsustas, et selgitavates märkustes, kus on öeldud, et tempermalmi mõiste hõlmab ka keragrafiitmalmi, on tempermalmi mõistet laiendatud teisele malmikategooriale ja seetõttu tuleb see jätta arvesse võtmata.

(7)

Euroopa Kohtu otsust kohaldatakse analoogia põhjal ka rakendusmäärusega (EL) 2017/1232 hõlmatud tootele, sest see toode vastab standardile EN-GJS-500–7 ning selle klassifikatsioon tempermalmist tootena põhines kombineeritud nomenklatuuri selgitavate märkuste tekstil CN-koodi 7307 19 10 kohta, mille puhul Euroopa Kohus leidis, et need muudavad kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi 7307 19 10 ulatust.

(8)

Rakendusmäärusega (EL) 2017/1232 hõlmatud toote klassifitseerimine ei ole seega Euroopa Kohtu liidetud kohtuasjade C-397/17 ja C-398/17 otsusega kooskõlas.

(9)

Seetõttu tuleks rakendusmäärus (EL) 2017/1232 kehtetuks tunnistada ja asendada.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Rakendusmäärus (EL) 2017/1232 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. veebruar 2019

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi

peadirektor

Stephen QUEST


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(3)  Komisjoni 3. juuli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1232 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris (ELT L 177, 8.7.2017, lk 23).

(4)  Kohtuotsus, 12. juuli 2018, Profit Europe, C-397/17 ja C 398/17, EU:C:2018:564.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Ümartoode läbimõõduga umbes 500 mm ja massiga umbes 23 kg. See on tehtud keragrafiitmalmist (kõrgtugev malm EN-GJS-500-7). Toode on värvitud musta bituumeniga korrosioonitõrjeks.

Toode on sertifitseeritud standardi EN 124 järgi (rest- ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele) ning seda kasutatakse kanalisatsioonikaevu luugina (nt sadeveekaevudel).

Vt fotot (1).

7325 99 90

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 7325 , 7325 99 ja 7325 99 90 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida CN-koodi 7325 10 00 alla muu mittetempermalmist valatud tootena, kuna mittetempermalmist valatud tooted ei deformeeru survepinge mõjul, samal ajal kui keragrafiitmalm deformeerub tõmbepinge ja teataval määral ka survepinge mõjul. Seega ei saa keragrafiitmalmi sellisena, nagu see on, käsitada mittetempermalmina (vt vastavalt liidetud kohtuasjades C-397/17 ja C-398/17, Profit Europe, 12. juulil 2018 tehtud otsust, EU:C:2018:564).

Samuti ei või toodet klassifitseerida CN-koodi 7325 99 10 alla kui muu tempermalmist valatud toode, kuna keragrafiitmalm ja tempermalm erinevad oma koostise ja tootmismeetodi poolest. Isegi kui keragrafiitmalmil on samalaadsed omadused mis tempermalmil (EN-GJM), moodustab see siiski eraldi kategooria (EN-GJS) (vt vastavalt liidetud kohtuasjades C-397/17 ja C-398/17, Profit Europe, 12. juulil 2018 tehtud otsust).

Seetõttu tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 7325 99 90 alla kui muust rauast valatud muu toode.

Image 1

(1)  Foto on üksnes illustreeriv.