8.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 37/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/227,

28. november 2018,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1062/2014 seoses teatavate toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonidega, mille puhul on hindavaks pädevaks asutuseks määratud Ühendkuningriigi pädev asutus

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 89 lõike 1 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (2) II lisas on esitatud loetelu olemasolevatest toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonidest, mis lisati biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete läbivaatamise programmi (edaspidi „läbivaatamisprogramm“).

(2)

Delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 II lisas loetletud mitmete toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonide jaoks on hindavaks pädevaks asutuseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (edaspidi „Ühendkuningriik“) pädev asutus.

(3)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta EList välja astuda. Selle tulemusena lahkub Ühendkuningriik liidust 30. märtsil 2019 ning Ühendkuningriigi suhtes ja siseselt ei kohaldata enam liidu õigusakte. Euroopa Liit ja Ühendkuningriik peavad praegu läbirääkimisi väljaastumislepingu üle, mis hõlmab ka üleminekuperioodi. ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkijate kokku lepitud väljaastumislepingu eelnõu kohaselt ei saa Ühendkuningriigi pädev asutus olla üleminekuperioodil hindavaks pädevaks asutuseks mitmete toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonide puhul, sealhulgas ka mitte läbivaatamisprogrammi raames. Lisaks ei ole kindel, kas pärast väljaastumislepingu lõpliku sõnastuse kinnitamist mõlemad osalised selle ka allkirjastavad ja ratifitseerivad ning kas nad teevad seda enne 30. märtsi 2019.

(4)

Seepärast on vaja, et läbivaatamisprogrammiga hõlmatud toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonide taotlusi hindavaks pädevaks asutuseks määratud Ühendkuningriigi pädeva asutuse asemele määrataks alates 30. märtsist 2019 uus taotlusi hindav pädev asutus ülejäänud 27 Euroopa Liidu liikmesriigi, EMP riikide või Šveitsi pädevate asutuste seast.

(5)

Sõltumata taotluse hindamise etapist peaks liikmesriigi pädeval asutusel, kes määratakse Ühendkuningriigi pädeva asutuse asemele, olema võimalik nõuda tasu osutatavate teenuste eest kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 80.

(6)

Võttes arvesse, et läbivaatamisprogramm peab jõudma lõpule määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõikes 1 esitatud tähtpäevaks, tuleks kehtestada sobivad tähtajad toimeaine ja tooteliigi kombinatsioone käsitlevate üle antud taotluste hindamise lõpuleviimiseks.

(7)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) nr 1062/2014 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) nr 1062/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6a

Taotlused, mille puhul oli enne 30. märtsi 2019 hindavaks pädevaks asutuseks Ühendkuningriigi pädev asutus

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse selliste taotluste suhtes, mille hindav pädev asutus oli enne 30. märtsi 2019 Ühendkuningriigi pädev asutus ning mis on seotud II lisa kirjetega 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 ja 1047.

2.   Liikmesriigi hindav pädev asutus, kes määratakse enne 30. märtsi 2019 esitatud taotlust hinnanud Ühendkuningriigi pädeva asutuse asemele, teavitab taotlejat määruse (EL) nr 528/2012 artikli 80 lõike 2 kohaselt makstavatest tasudest hiljemalt 30. aprilliks 2019, ning lükkab taotluse tagasi, kui osaleja ei ole tasusid ära maksnud hindava pädeva asutuse poolt kindlaksmääratud aja jooksul. Hindav pädev asutus teavitab sellest osalejat ja ametit.

3.   Erandina artikli 6 lõikes 3 sätestatud tähtaegadest edastab hindav pädev asutus hindamisaruande ja hindamistulemused tähtaja jooksul, mis on järgmistest tähtaegadest hiliseim:

a)

31. detsember 2020;

b)

artikli 6 lõike 3 punkti b kohased hindamisaruande esitamise tähtajad, mis on sätestatud III lisas.“

2)

II lisas esitatud tabel asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tabeliga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 30. märtsist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist (ELT L 294, 10.10.2014, lk 1).


LISA

Delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 II lisas esitatud tabel asendatakse järgmise tabeliga:

„Kande number

Aine nimetus

Referentliikmesriik

EÜ number

CASi number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehüüd

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopool

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanool

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Sipelghape

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

Sipelghappest ja vesinikperoksiidist saadud persipelghape

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salitsüülhape

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etüleenoksiid

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glükoolhape

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Tetraatsetüületüleendiamiinist ja vesinikperoksiidist saadud peräädikhape

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

1,3-diatsetüüloksüpropaan-2-üülatsetaadist ja vesinikperoksiidist saadud peräädikhape

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

Tetraatsetüületüleendiamiinist ja naatriumperboraatmonohüdraadist saadud peräädikhape

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

N-atsetüülkaprolaktaamist leeliselises keskkonnas vesinikperoksiidiga perhüdrolüüsil saadud peräädikhape

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-piimhape

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahüdro-2-isopropenüül-8,9-dimetoksükromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromeen-6-oon (rotenoon)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Sümkloseen

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenüül-2-ool

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenüülpropeen-2-aal (tsinnaamaldehüüd)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniool

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glüoksaal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-dieenhape (sorbiinhape)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Klorofeen

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksüetanool

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

Süsinikdioksiid

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

Propaani, butaani või nende segu põletamisel saadud süsinikdioksiid

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Naatriumdimetüülarsinaat (naatriumkakodülaat)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Naatriumtosüülklooramiid (kloramiin-T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kaaliumdimetüülditiokarbamaat

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Naatriumdimetüülditiokarbamaat

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Naatrium-2-bifenülaat

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Tiraam

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Naatriummetaam

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiasool-4-üül-1H-bensimidasool (tiabendasool)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuroon

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Tsüaanamiid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahüdro-3,5-dimetüül-1,3,5-tiadiasiin-2-tioon (dasomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Terbutriin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahüdro-1,3-diokso-2H-isoindool-2-üül)metüül-(1R-trans)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat (d-tetrametriin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuroon

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin (diamiin)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditiobis[N-metüülbensamiid] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Naatriumdikloroisotsüanuraatdihüdraat

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Naatriumtrokloseen

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Metsetrooniumetüülsulfaat (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Etüleendioksü)dimetanoolist saadud formaldehüüd (etüleenglükooli ja paraformaldehüüdi reaktsiooni saadused (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumisool (naatriumpüritioon)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Meteenamiin-3-kloroallülokloriid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(heksahüdro-1,3,5-triasiin-1,3,5-triüül)trietanool (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahüdro-1,3,4,6-tetrakis(hüdroksümetüül)imidaso[4,5-d]imidasool-2,5(1H,3H)-dioon (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metüleenditiotsüanaat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hüdroksümetüül)-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didetsüüldimetüülammooniumkloriid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Hõbe

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Hõbe nanomaterjali kujul

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Väävli põletamisel saadud vääveldioksiid

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Naatriumbromiidi ja naatriumhüpokloriti reageerimisel saadud vaba broom

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Naatriumbromiidi ja kaltsiumhüpokloriti reageerimisel saadud vaba broom

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Naatriumbromiidi ja kloori reageerimisel saadud vaba broom

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Naatriumbromiidi elektrolüüsil saadud vaba broom

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Hüpobroomishappe, uurea ja bromouurea reageerimisel saadud vaba broom

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Naatriumhüpobromiti, N-bromosulfamaadi ja sulfaamhappe reageerimisel saadud vaba broom

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

Osooni, looduslikus vees leiduva bromiidi ja naatriumbromiidi reageerimisel saadud vaba broom

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametriin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Vesinikperoksiid

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Naatriumperkarbonaadist vabanenud vesinikperoksiid

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etüüldihüdro-1H,3H,5H-oksasolo[3,4-c]oksasool (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Hõbenitraat

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinaatriumperoksodisulfaat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Naatriumhüpokloritist vabanenud aktiivkloor

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Kaltsiumhüpokloritist vabanenud aktiivkloor

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Kloorist vabanenud aktiivkloor

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Ammooniumsulfaadi ja klooriallika reaktsioonil saadud monoklooramiin

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Hõbekloriid

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

Püretriinid ja püretroidid

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Kloordioksiid

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Naatriumkloriti elektrolüüsil saadud kloordioksiid

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Naatriumkloriti happega töötlemisel saadud kloordioksiid

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Naatriumkloriti oksüdeerimisel saadud kloordioksiid

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Kloordioksiid, mis on saadud naatriumkloraadi ja vesenikperoksiidi reaktsioonil tugeva happe juuresolekul

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

Naatriumkloriidi elektrolüüsil saadud kloordioksiid

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

Naatriumkloriti, naatriumbisulfaadi ja vesinikkloriidhappe reageerimisel saadud kloordioksiid

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

Naatriumkloriti ja naatriumbisulfaadi reageerimisel saadud kloordioksiid

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

Naatriumkloriti ja naatriumpersulfaadi reageerimisel saadud kloordioksiid

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromo-2-tsüanoatseetamiid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendasiim

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Dialumiiniumkloriidpentahüdroksiid

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Lähteainete ammooniumbromiidi ja naatriumhüpokloriti reageerimisel saadud, bromiidiga aktiveeritud kloramiin (BAC)

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Püritioontsink

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodetsüülguanidiinmonovesinikkloriid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Broomkloriidist saadud vaba broom

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Bensüüloksü)metanool

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glükoonhappe ja N,N′-bis(4-klorofenüül)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraasatetradekaandiamidiini ühend (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodometüül)sulfonüül]tolueen

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Bensotiasool-2-üültio)metüültiotsüanaat (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metüül-4-okso-3-(prop-2-ünüül)tsüklopent-2-een-1-üül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat (pralletriin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Kaalium-(E,E)-heksa-2,4-dienaat (kaaliumsorbaat)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

Paraformaldehüüdi ja 2-hüdroksüpropüülamiini (vahekorras 1:1) reaktsiooni saadused

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetüüloktadetsüül[3-(trimetoksüsilüül)propüül]ammooniumkloriid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromokloro-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-isopropüülfenüül)-1,1-dimetüüluurea (isoproturoon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(allüüloksü)-2-(2,4-diklorofenüül)etüül]-1H-imidasool (imasaliil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-kloro-2-oksooksasolo[4,5-b]püridiin-3(2H)-üül)metüül]-O,O-dimetüültiofosfaat (asametifoss)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetüültetradetsüül[3-(trimetoksüsilüül)propüül]ammooniumkloriid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Eucalyptus citriodora õli, hüdraaditud, tsüklistatud

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Cymbopogon winterianus'e õli, fraktsioneeritud, hüdraaditud, tsüklistatud

CZ

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

Eucalyptus citriodora õli ja tsitronellaal, hüdraaditud, tsüklistatud

CZ

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-hüdroksü-α,α,4-trimetüültsükloheksaanmetanool

CZ

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hüdroksümetüül)fosfooniumsulfaat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dikloro-2-oktüülisotiasool-3(2H)-oon (4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Paraformaldehüüdi ja 2-hüdroksüpropüülamiini (vahekorras 3:2) reaktsiooni saadused (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

C12–18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12–18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

C12–16-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC/BKC (C12–16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didetsüüldimetüülammooniumkloriid (DDAC (C8–10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Kvaternaarsete bensüül-C12–18-alküüldimetüülammooniumiühendite soolad 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon-1,1-dioksiidiga (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Naatrium-N-(hüdroksümetüül)glütsinaat

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

C10-16-alküüldimetüülamiinide N-oksiidid

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bissulfaat (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Naatriumkloriidi elektrolüüsil saadud aktiivkloor

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

Hüpokloorishappest vabanenud aktiivkloor

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

Naatriumkloriidi ja pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bis(sulfaadi) reageerimisel saadud aktiivkloor

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Merevee (naatriumkloriidi) elektrolüüsil saadud aktiivkloor

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Magneesiumkloriidheksahüdraadi ja kaaliumkloriidi elektrolüüsil saadud aktiivkloor

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

Magneesiumkloriidheksahüdraadi elektrolüüsil saadud aktiivkloor

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

Kaaliumkloriidi elektrolüüsil saadud aktiivkloor

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Naatrium-N-klorosulfamaadi elektrolüüsil saadud aktiivkloor

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

Naatriumkloriidi, pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bis(sulfaadi) ja sulfaamhappe reageerimisel saadud aktiivkloor

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

Vesinikkloriidhappe elektrolüüsil saadud aktiivkloor

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Divesinikbis[monoperoksüftalato(2-)-O1,OO1]magnesaat(2-)heksahüdraat (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

India neemipuu ekstrakt Azadirachta indica seemnetest ülekriitilise süsinikdioksiidiga ekstraheeritud külmpressitud õlist

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

C(C12–14)-alküületüülbensüülammooniumkloriid (ADEBAC (C12–14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

C12–14-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12–14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Tanacetum cinerariifolium'i avanenud, küpsetest õitest süsivesinikke sisaldava lahustiga saadud Chrysanthemum cinerariaefolium'i ekstrakt

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Tanacetum cinerariifolium'i avanenud, küpsetest õitest ülekriitilise süsinikdioksiidiga ekstraheerimise teel saadud Chrysanthemum cinerariaefolium'i ekstrakt

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Lavandiin, Lavandula hybrida, ekstrakt/lavandiiniõli

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Järgmiste ainete reaktsiooni saadus: glutamiinhape ja N-(C12–14-alküül)propüleendiamiin (glükoprotamiin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftaalimido)peroksüheksaanhape (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butüül-benso[d]isotiasool-3-oon (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Tetraklorodekaoksiidi kompleksi (TCDO) happega töötlemisel saadud kloordioksiid

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Hõbenaatriumvesiniktsirkooniumfosfaat

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

sec-butüül 2-(2-hüdroksüetüül)piperidiin-1-karboksülaat (ikaridiin)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

cis-1-(3-kloroallüül)-3,5,7-triasa-1-asoniaadamantaankloriid (cis-CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

Peroksüoktaanhape

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Hõbetseoliit

SE

Puudub

Puudub

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

5,5-dimetüülhüdantoiini ja 5-etüül-5-metüülhüdantoiini broomi ja klooriga reageerimise saadused (DCDMH)

NL

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Titaandioksiidi ja hõbekloriidi reaktsioonimass

SE

Puudub

Puudub

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

5,5-dimetüülhüdantoiini ja 5-etüül-5-metüülhüdantoiini klooriga reageerimise saadused (DCEMH)

NL

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Hõbefosfaatklaas

SE

Puudub

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Hõbetsinktseoliit

SE

Puudub

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Hõbevasktseoliit

SE

Puudub

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Ränidioksiidile adsorbeeritud hõbe (nanomaterjali kujul, mis esineb stabiilse agregaadina, mille esmased osakesed on nanomõõtmetes)

SE

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-allüül-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)-tsüklopropaankarboksülaat (4 isomeeri segu: 1R-trans, 1R: 1R-trans, 1S: 1R-cis, 1R: 1R-cis, 1S 4: 4: 1: 1) (d-alletriin)

DE

Taimekaitsevahend

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-allüül-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül-(1R,3R)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)-tsüklopropaankarboksülaat (2 isomeeri segu: 1R- trans: ainult 1R/S 1: 3) (esbiotriin)

DE

Taimekaitsevahend

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromo-2-(4-klorofenüül)-1-etoksümetüül-5-trifluorometüülpürrool-3-karbonitriil (kloorfenapüür)

PT

Taimekaitsevahend

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

N-metüülmetaanamiini (Einecs 204-697-4) ja (klorometüül)oksiraani (Einecs 203-439-8) polümeer/polümeerne kvaternaarne ammooniumkloriid (PQ-polümeer)

HU

Polümeer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Polüheksametüleenbiguaniidvesinikkloriid, mille arvkeskmine molekulmass (Mn) on 1415 ja keskmine polüdisperssuse aste (PDI) on 4,7 (PHMB (1415;4,7))

FR

Polümeer

32289-58-0 ja 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

α-[2-(didetsüülmetüülammonio)etüül]-ω-hüdroksüpolü(oksü-1,2-etaandiüül)propanaat (sool) (bardap 26)

IT

Polümeer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didetsüül-N-dipolüetoksüammooniumboraat/didetsüülpolüoksetüülammooniumboraat (polümeerne betaiin)

EL

Polümeer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Capsicum'i õlivaik

Ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud derivaadid. Toode võib sisaldada vaikhappeid, vaikhapete estreid, terpeene ja terpeenide oksüdatsiooni- või polümerisatsiooniprodukte. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BE

Puudub

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Capsicum annuum, ekstrakt

Sugukonda Solanacea kuuluvast liigist Capsicum annuum saadud ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud derivaadid, näiteks tinktuurid, tahked ja absoluutõlid, eeterlikud õlid, õlivaigud, terpeenid, terpeenivabad fraktsioonid, destillaadid, jäägid jms.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

(6E)-N-(4-hüdroksü-3-metoksü-2-metüülfenüül)-8-metüülnon-6-eenamiidi ja N-(4-hüdroksü-3-metoksü-2-metüülfenüül)-8-metüülnonaanamiidi reaktsioonimass

BE

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-fruktoos

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

Mesi

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

Linnased, ekstrakt

Sugukonna Gramineae perekonna Hordeum liikidest saadud ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud derivaadid, näiteks tinktuurid, tahked ja absoluutõlid, eeterlikud õlid, õlivaigud, terpeenid, terpeenivabad fraktsioonid, destillaadid, jäägid jms.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

Äädikas

(toiduks kasutatav maksimaalselt 10 % äädikhape)

AT

Puudub

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

Juust

AT

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

Munapulber

NL

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

Puudub

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

Kontsentreeritud õunamahl

NL

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

Magus apelsin, ekstrakt

Sugukonda Rutaceae kuuluvast liigist Citrus sinensis saadud ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud derivaadid, näiteks tinktuurid, tahked ja absoluutõlid, eeterlikud õlid, õlivaigud, terpeenid, terpeenivabad fraktsioonid, destillaadid, jäägid jms.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Küüslauk, ekstrakt

Sugukonda Liliaceae kuuluvast liigist Allium sativum saadud ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud derivaadid, näiteks tinktuurid, tahked ja absoluutõlid, eeterlikud õlid, õlivaigud, terpeenid, terpeenivabad fraktsioonid, destillaadid, jäägid jms.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x“