30.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 26/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/138,

29. jaanuar 2019,

millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1356/2004, (EÜ) nr 1464/2004, (EÜ) nr 786/2007, (EÜ) nr 971/2008, (EL) nr 1118/2010, (EL) nr 169/2011 ning rakendusmäärusi (EL) nr 888/2011 ja (EL) nr 667/2013 seoses teatavate söödalisandite loa hoidja nimega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas nõukogu direktiiviga 70/524/EMÜ (2) anti komisjoni määrustega (EÜ) nr 1356/2004 (3) ja (EÜ) nr 1464/2004 (4) luba vastavalt monensiinnaatriumi ja narasiini kasutamiseks söödalisanditena.

(2)

Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1831/2003 anti komisjoni määrustega (EÜ) nr 786/2007, (5) (EÜ) nr 971/2008, (6) (EL) nr 1118/2010, (7) (EL) nr 169/2011 (8) ning komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 888/2011 (9) ja (EL) nr 667/2013 (10) luba vastavalt endo-1,4-beeta-mannanaasi ja diklasuriili kasutamiseks söödalisanditena.

(3)

Loa hoidja Eli Lilly and Company Ltd. on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 13 lõikega 3 esitanud taotluse muuta asjaomaste söödalisandite loa omaniku nime.

(4)

Loa hoidja väidab, et alates 30. märtsist 2018 omab Elanco GmbH, Eli Lilly and Company Ltd. allüksus asjaomaste söödalisandite turustamisõigusi. Loa hoidja on esitanud taotlust toetavad asjakohased andmed.

(5)

Kavandatav lubade muutmine on oma olemuselt pelgalt administratiivne ega too kaasa kõnealuste söödalisandite uut hindamist. Euroopa Toiduohutusametit teavitati kõnealusest taotlusest.

(6)

Et Elanco GmbH saaks kasutada turustamisõigust, on vaja muuta asjaomaste lubade tingimusi.

(7)

Seepärast tuleks vastavalt muuta määrusi (EÜ) nr 1356/2004, (EÜ) nr 1464/2004, (EÜ) nr 786/2007, (EÜ) nr 971/2008, (EL) nr 1118/2010, (EL) nr 169/2011 ning rakendusmäärusi (EL) nr 888/2011 ja (EL) nr 667/2013.

(8)

Kuna ohutusnõuded ei eelda käesoleva määrusega tehtud muudatuste viivitamatut kohaldamist, siis on asjakohane ette näha üleminekuperiood, mille jooksul võib olemasolevad varud ära kasutada.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1356/2004 muutmine

Määruse (EÜ) nr 1356/2004 lisa teises veerus asendatakse sõnad „Eli Lilly and Company Limited“ sõnadega „Elanco GmbH“.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1464/2004 muutmine

Määruse (EÜ) nr 1464/2004 lisa teises veerus asendatakse sõnad „Eli Lilly and Company Limited“ sõnadega „Elanco GmbH“.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 786/2007 muutmine

Määruse (EÜ) nr 786/2007 lisa teises veerus asendatakse sõnad „Eli Lilly and Company Ltd“ sõnadega „Elanco GmbH“.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 971/2008 muutmine

Määruse (EÜ) nr 971/2008 lisa teises veerus asendatakse sõnad „Eli Lilly and Company Ltd“ sõnadega „Elanco GmbH“.

Artikkel 5

Määruse (EL) nr 1118/2010 muutmine

Määruse (EL) nr 1118/2010 lisa teises veerus asendatakse sõnad „Eli Lilly and Company Ltd“ sõnadega „Elanco GmbH“.

Artikkel 6

Määruse (EL) nr 169/2011 muutmine

Määruse (EL) nr 169/2011 lisa teises veerus asendatakse sõnad „Eli Lilly and Company Ltd“ sõnadega „Elanco GmbH“.

Artikkel 7

Määruse (EL) nr 888/2011 muutmine

Määruse (EL) nr 888/2011 lisa teises veerus asendatakse sõnad „Eli Lilly and Company Ltd“ sõnadega „Elanco GmbH“.

Artikkel 8

Määruse (EL) nr 667/2013 muutmine

Määrust (EL) nr 667/2013 muudetakse järgmiselt:

1)

pealkirjas asendatakse sõnad „Eli Lilly and Company Ltd“ sõnadega „Elanco GmbH“;

2)

lisa teises veerus asendatakse sõnad „Eli Lilly and Company Ltd“ sõnadega „Elanco GmbH“.

Artikkel 9

Üleminekumeetmed

Monensiinnaatriumi, narasiini, endo-1,4-beeta-mannanaasi ja diklasuriili, mis on toodetud ja märgistatud enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva vastavalt eeskirjadele, mida kohaldatakse enne kõnealust kuupäeva, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada seni, kuni varud on ammendatud.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. jaanuar 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

(3)  Komisjoni 26. juuli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1356/2004, mis käsitleb loa andmist kümneks aastaks söödalisandile Elancoban, mis kuulub koktsidiostaatikumide ja muude raviainete gruppi (ELT L 251, 27.7.2004, lk 6).

(4)  Komisjoni 17. august 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1464/2004 koktsidiostaatikumide ja muude söödale lisatavate raviainete gruppi kuuluva söödalisandi „Monteban“ kümneaastase kasutusloa kohta (ELT L 270, 18.8.2004, lk 8).

(5)  Komisjoni 4. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 786/2007 endo-1,4-beeta-mannanaasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) lubamise kohta söödalisandina (ELT L 175, 5.7.2007, lk 8).

(6)  Komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 971/2008, milles käsitletakse koktsidiostaatikumi uut kasutusviisi söödalisandina (ELT L 265, 4.10.2008, lk 3).

(7)  Komisjoni 2. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1118/2010, milles käsitletakse diklasuriili lubamist broilerkanade söödalisandina (loa omanik Janssen Pharmaceutica N.V.) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2430/1999 (ELT L 317, 3.12.2010, lk 5).

(8)  Komisjoni 23. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 169/2011, milles käsitletakse diklasuriili lubamist pärlkanade söödalisandina (loa omanik Janssen Pharmaceutica N.V). (ELT L 49, 24.2.2011, lk 6).

(9)  Komisjoni 5. septembri 2011. aasta määrus (EL) nr 888/2011, millega antakse luba kasutada diklasuriili lubamist broilerkalkunite söödalisandina (loa omanik Janssen Pharmaceutica N.V.) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2430/1999 (ELT L 229, 6.9.2011, lk 9).

(10)  Komisjoni 12. juuli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 667/2013, milles käsitletakse diklasuriili lubamist munakanade söödalisandina (loa omanik Eli Lilly and Company Ltd.) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 162/2003 (ELT L 192, 13.7.2013, lk 35).