24.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/74


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/91,

18. jaanuar 2019,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate buprofesiini, diflubensurooni, etoksüsulfurooni, ioksüniili, molinaadi, pikoksüstrobiini ja tepraloksüdiimi jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a, artikli 18 lõike 1 punkti b ja artikli 49 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Buprofesiini ja diflubensurooni jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas. Etoksüsulfurooni jääkide piirnormid on kehtestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas ja III lisa B osas. Ioksüniili, molinaadi, pikoksüstrobiini ja tepraloksüdiimi jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas.

(2)

Toimeainele buprofesiinile anti heakskiit üksnes selle aine kasutamiseks mittesöödavatel kultuuridel komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/360 (2). Toimeainele diflubensuroonile anti heakskiit üksnes selle aine kasutamiseks mittesöödavatel kultuuridel komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/855 (3). Kõik kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite söödavatel kultuuridel kasutamise load on kehtetuks tunnistatud. Seega on kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 17 koostoimes kõnealuse määruse artikli 14 lõike 1 punktiga a asjakohane jätta kõnealuse määruse III lisast välja kõnealuste ainete kohta kehtestatud jääkide piirnormid.

(3)

Toimeainele etoksüsulfuroonile antud heakskiidu kehtivus lõppes 31. märtsil 2014. Toimeainele ioksüniilile antud heakskiidu kehtivus lõppes 28. veebruaril 2015. Toimeainele molinaadile antud heakskiidu kehtivus lõppes 31. juulil 2014. Toimeainele pikoksüstrobiinile antud heakskiidu kehtivus jäeti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1455 (4) pikendamata. Toimeainele tepraloksüdiimile antud heakskiidu kehtivus lõppes 31. mail 2015. Kõik kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite load on kehtetuks tunnistatud. Seega on kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 17 koostoimes kõnealuse määruse artikli 14 lõike 1 punktiga a asjakohane jätta kõnealuse määruse II ja III lisast välja kõnealuste ainete kohta kehtestatud jääkide piirnormid.

(4)

Pidades silmas toimeainetele buprofesiinile ja diflubensuroonile antud heakskiidu piiratud ulatust, toimeainetele etoksüsulfuroonile, ioksüniilile, molinaadile ja tepraloksüdiimile antud heakskiidu kehtivuse lõppemist ning toimeainele pikoksüstrobiinile antud heakskiidu kehtivuse pikendamata jätmist, tuleks kõnealuste toimeainete jääkide piirnormideks kehtestada asjakohased määramispiirid kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 18. Ioksüniili puhul on ka asjakohane muuta jääkide määratlust, kuna lihtsam määratlus muudaks määruse täitmise tagamise ametlike kontroll-laborite jaoks lihtsamaks.

(5)

Komisjon pidas teatavate määramispiiride kohandamise küsimuses nõu Euroopa Liidu referentlaboritega. Need laborid tegid järelduse, et teatavate kaupade puhul võimaldab tehnika areng sätestada madalamad määramispiirid. Toimeainete puhul, mille kõiki jääkide piirnorme tuleks vähendada asjakohase määramispiirini, tuleks vastavad vaikeväärtused loetleda määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punkti b kohaselt kõnealuse määruse V lisas.

(6)

Jääkide uute piirnormide suhtes on Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel konsulteeritud liidu kaubanduspartneritega ja nende märkusi arvesse võetud.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(8)

Selleks et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, tuleks käesoleva määrusega ette näha üleminekumeede selliste toodete jaoks, mis on toodetud enne jääkide piirnormide muutmist ja mille kohta on olemas teave, et tarbijate kaitse kõrge tase on tagatud.

(9)

Jääkide muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul liikmesriigid, kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid nende piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Kõigis toodetes ja nende pinnal leiduvate toimeainete etoksüsulfurooni, ioksüniili, molinaadi ja tepraloksüdiimi jääkide suhtes jätkatakse määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist, nagu see kehtis enne selle muutmist käesoleva määrusega, selliste toodete puhul, mis on liidus toodetud või liitu imporditud enne 13. augusti 2019.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 13. augustist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Komisjoni 28. veebruari 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/360, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine buprofesiini heakskiitmise tingimustega (ELT L 54, 1.3.2017, lk 11).

(3)  Komisjoni 18. mai 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/855, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine diflubensurooni heakskiitmise tingimustega (ELT L 128, 19.5.2017, lk 10).

(4)  Komisjoni 10. august 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1455, milles käsitletakse toimeaine pikoksüstrobiini heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 208, 11.8.2017, lk 28).


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisast jäetakse välja etoksüsulfurooni, ioksüniili, molinaati, pikoksüstrobiini ja tepraloksüdiimi käsitlevad veerud.

2)

III lisast jäetakse välja buprofesiini, diflubensurooni ja etoksüsulfurooni käsitlevad veerud.

3)

V lisasse lisatakse järgmised buprofesiini, diflubensurooni, etoksüsulfurooni, ioksüniili, molinaati, pikoksüstrobiini ja tepraloksüdiimi käsitlevad veerud:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Buprofesiin (F)

Diflubensuroon (F) (R)

Etoksüsulfuroon

Ioksüniil (ioksüniili ja selle soolade summa, väljendatud ioksüniilina)

Molinaat

Pikoksüstrobiin (F)

Tepraloksüdiim (tepraloksüdiimi ja selle metaboliitide (mida saab hüdrolüüsida kas 3-(tetrahüdropüraan-4-üül)-glutaarhappe jäägiks või 3-hüdroksü-(tetrahüdropüraan-4-üül)-glutaarhappe jäägiks) summa, väljendatud tepraloksüdiimina)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0110000

Tsitrusviljad

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0110010

Greibid

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Pähklid

 

 

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0120010

Mandlid

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Kašupähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Õunviljad

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0130010

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0140000

Luuviljad

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

Aprikoosid

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Maguskirsid

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Virsikud

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Ploomid

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0151000

a)

viinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

maasikad

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

koguviljad

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Pamplid

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Põldmurakad

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Mustikad

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Jõhvikad

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Musta leedri marjad

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0161000

a)

söödava koorega

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datlid

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kinkanid (kumkvaadid)

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Tähtviljad

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Hurmaad

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambolanid

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Litšid

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Kaktusviljad

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

mittesöödava koorega, suured

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banaanid

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangod

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaiad

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Suhkurannoonad

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Guajaavid

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananassid

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durianid

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Oga-annoonad

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

 

 

 

 

0,1  (*1)

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0211000

a)

kartulid

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

troopiline juur- ja mugulköögivili

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Kassaava juured / jahumaniokk

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataadid

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Roogmarantad

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Söögipeedid

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Porgandid

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Juursellerid

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Mädarõikad

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Maapirnid

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinaagid

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Juurpetersellid

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Redised

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Aed-piimjuured

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Kaalikad

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Naerid

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Sibulköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0220010

Küüslauk

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Sibul

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Pesasibulad

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Harilik sibul / roheline sibul ja talisibul

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0230000

Viliköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231000

a)

maavitsalised ja kassinaerilised

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomatid

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Harilikud paprikad

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Baklažaanid

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Söödavad muskushibiskid

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Kurgid

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Kornišonid

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Rullkõrvitsad (kabatšokid)

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Melonid

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbuusid

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

suhkrumais

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

muu viliköögivili

 

 

 

 

 

 

 

0240000

Kapsasköögivili (v.a kapsasköögivilja juured ja perekonna Brassica noorlehtedega põllukultuurid)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

a)

õisik-kapsad

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Spargelkapsas

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Lillkapsad

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

peakapsad

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Peakapsas

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

lehtkapsad

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Hiina lehtnaeris / paksoi

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

nuikapsad

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salatid ja salatitaimed

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251010

Kännakud

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Salatid

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Sile endiiviasigur

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Kressid, muud võrsed ja võsud

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Ameerika kollakas

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

spinatid ja muu samalaadne (lehed)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252010

Spinat

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Harilik portulak

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Varspeedi/peedi pealsed

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

hariliku viinapuu lehed ja sarnased liigid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0254000

d)

ürt-allikkersid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0255000

e)

salatsigurid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0256000

f)

maitsetaimed ja söödavad õied

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Murulauk

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Lehtseller

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petersell

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Aedsalvei

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmariin

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Aed-liivatee

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Loorberilehed

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Kaunköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0260010

Oad (kaunadega)

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Oad (kaunadeta)

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Herned (kaunadega)

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Herned (kaunadeta)

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Läätsed

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0270000

Varsköögivili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270010

Spargel

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardi

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Varsseller

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Salat-apteegitill

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Harilik artišokk

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Porrulauk

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambusevõrsed

 

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmisäsi

 

 

 

 

 

 

 

0270990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0280010

Kultuurseened

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0300000

KAUNVILI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1  (*1)

0300010

Oad

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Läätsed

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Herned

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0401000

Õliseemned

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Hariliku lina seemned

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Maapähklid

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Unimagunaseemned

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Seesamiseemned

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Päevalilleseemned

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Rapsiseemned

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Sojaoad

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Sinepiseemned

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Puuvillaseemned

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Kõrvitsaseemned

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Värvisafloori seemned

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Põldtudra seemned

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Kanepiseemned

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Riitsinuseseemned

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Õlivili

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Harilik kapokipuu

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500000

TERAVILI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,1 (*1)

0500010

Oder

 

 

 

 

 

 

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

 

 

 

 

 

 

0500030

Mais

 

 

 

 

 

 

 

0500040

Harilik hirss

 

 

 

 

 

 

 

0500050

Kaer

 

 

 

 

 

 

 

0500060

Riis

 

 

 

 

 

 

 

0500070

Rukis

 

 

 

 

 

 

 

0500080

Harilik sorgo

 

 

 

 

 

 

 

0500090

Nisu

 

 

 

 

 

 

 

0500990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0610000

Teed

 

 

 

 

 

 

 

0620000

Kohvioad

 

 

 

 

 

 

 

0630000

Taimeteed, mille valmistamise alus on

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

õied

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Kummel

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Harilik pärn

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lehed ja maitsetaimed

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Maasikas

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Tee-punapõõsas/rooibos

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Matepuu / paraguai iileks

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

juured

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Palderjan

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženženn

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

muud taimeosad

 

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaooad

 

 

 

 

 

 

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

 

 

 

 

 

 

0700000

HUMAL

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0800000

MAITSEAINED

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Seemned

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0810010

Aniis/aniisiseemned

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Mustköömen/mugul-haukaputk

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Seller

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Aedtill

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Viljad

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Koldpuu

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Köömen

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardemon

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanill

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindipuu

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Puukoor

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840020

Harilik ingver (10)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840040

Mädarõigas (11)

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Muud (2)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850000

Pungad

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850010

Harilik nelgipuu

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Õite emakasuudmed

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0860010

Safrankrookus

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Seemnerüüd

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0870010

Muskaatõis

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,1 (*1)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

 

 

 

 

 

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

 

 

 

 

 

 

0900030

Juursigur

 

 

 

 

 

 

 

0900990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Saadused, mille aluseks on

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1  (*1)

1011000

a)

sead

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Lihas

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Rasvkude

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Maks

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Neerud

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

veised

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihas

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Rasvkude

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Maks

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Neerud

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

lambad

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihas

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Rasvkude

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Maks

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Neerud

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

kitsed

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihas

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Rasvkude

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Maks

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Neerud

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

hobuslased

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Lihas

 

 

 

 

 

 

 

1015020

Rasvkude

 

 

 

 

 

 

 

1015030

Maks

 

 

 

 

 

 

 

1015040

Neerud

 

 

 

 

 

 

 

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

 

 

 

1015990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

1016000

f)

kodulinnud

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Lihas

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Rasvkude

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Maks

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Neerud

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

muud tehistingimustes peetavad maismaaloomad

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Lihas

 

 

 

 

 

 

 

1017020

Rasvkude

 

 

 

 

 

 

 

1017030

Maks

 

 

 

 

 

 

 

1017040

Neerud

 

 

 

 

 

 

 

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

 

 

 

 

 

 

1017990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

1020000

Piim

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01

0,02 (*1)

1020010

Veised

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Lambad

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kitsed

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Hobused

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Linnumunad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Kanad

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Pardid

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Haned

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Vutid

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

LOOMSED TOOTED – KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

 

 

 

 

 

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

 

 

 

 

 

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

 

 

 

 

 

 

(F)

=

rasvas lahustuv

Diflubensuroon (F) (R)

(R)

=

jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodnumbri järgmise kombinatsiooni puhul:

diflubensuroon – kood 1000000 : diflubensurooni ja 4-klorofenüülkarbamiidi summa, väljendatud diflubensuroonina“


(*1)  Analüütiline määramispiir

(1)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.