21.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 18/4


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/85,

21. jaanuar 2019,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011 (1), eriti selle artikli 32 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2012 vastu määruse (EL) nr 36/2012.

(2)

Pidades silmas asjaolu, et prominentsed ärimehed teenivad suurt kasumit tänu oma sidemetele režiimiga ja aitavad omakorda režiimi rahastada, sealhulgas ühisettevõtete kaudu, mille teatud prominentsed ärimehed ja üksused on loonud koos riigi poolt toetatud äriühingutega sundvõõrandatud maa arendamiseks, ning et nimetatud ärimehed ja üksused toetavad Assadi režiimi ja saavad sellest kasu, sealhulgas sundvõõrandatud omandi kasutamisega.

(3)

Lisaks sellele takistab Süüria konflikti eest põgenenud isikutemaa sundvõõrandamine Assadi režiimi poolt nende isikute tagasipöördumist koju.

(4)

Üksteist füüsilist isikut ja viis üksust tuleks lisada määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud loetellu füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(5)

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. jaanuar 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 16, 19.1.2012, lk 1.


LISA

1.   

Järgmised isikud lisatakse määruse (EL) nr 36/2012 II lisa A osas („Isikud“) esitatud loetellu.

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„264.

Anas Talas

(teise nimega Image; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)

Sugu: mees.

Ametikoht: Talas Groupi juht.

Sünniaeg: 25. märts 1971.

Kodakondsus: Süüria.

Süürias tegutsev juhtiv ärimees, kelle huvid ja tegevused ulatuvad mitmesse Süüria majandussektorisse. Oma äritegevuse ja investeeringute tõttu saab Anas Talas samuti kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda. 2018. aastal asutas Talas Group Anas Talase juhtimisel Damascus Cham Holdinguga 23 miljardi Süüria naela suuruse ühisettevõtte režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks.

21.1.2019

265.

Nazir Ahmad JamalEddine

(teise nimega Image; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)

Sugu: mees.

Ametikoht: Apex Development and Projects LLC kaasasutaja ja enamusaktsionär ning A'ayan Company for Projects and Equipment asutaja.

Sünniaeg: 1962.

Kodakondsus: Süüria.

Süürias tegutsev juhtiv ärimees, kes on teinud märkimisväärseid investeeringuid ehitustööstusse ning kellel on sealhulgas kontroll 90 % Apex Development and Projects LLC (mis on ühinenud 34,8 miljoni USA dollari suuruse ühisettevõttega režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks) aktsiate üle. Oma osalemise tõttu Marota City arendamises saab Nazir Ahmad JamalEddine kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.

21.1.2019

266.

Mazin Al-Tarazi

(teise nimega Image; Mazen al-Tarazi)

Sugu: mees.

Ametikoht: ärimees.

Sünniaeg: september 1962.

Kodakondsus: Süüria.

Süürias tegutsev juhtiv ärimees, kes on teinud märkimisväärseid investeeringuid ehitus- ja lennundussektorisse. Oma investeeringute ja tegevuse tõttu saab Mazin Al-Tarazi kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda. Nimelt sõlmis Al-Tarazi Damascus Cham Holdingsiga tehingu, et investeerida 320 miljonit USA dollarit režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks, samuti sai ta litsentsi eralennufirma opereerimiseks Süürias.

21.1.2019

267.

Samer Foz

(teise nimega Samir (Image) Foz (Image) / Fawz; Samer Zuhair Foz)

Sugu: mees.

Ametikoht: Aman Groupi tegevjuht.

Sünniaeg: mai 1973.

Sünnikoht: Latakia, Süüria.

Kodakondsus: Süüria, Türgi.

Muu teave:

Aman Groupi tegevjuht. Tütarettevõtted: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group on erasektori partner ettevõtete Aman Damascus JSC ja Damascus Cham Holding vahelises ühisettevõttes, kus Foz on eraisikust aktsionär. Emmar Industries on ettevõtete Aman Group ja Hamisho Group vaheline ühisettevõte, mille juhiks on Foz ning kellele kuuluvad selle ettevõtte enamusaktsiad.

Süürias tegutsev juhtiv ärimees, kelle huvid ja tegevused ulatuvad mitmesse Süüria majandussektorisse, sealhulgas on ta kaasatud režiimi poolt toetatud ühisettevõttesse, mis osaleb luksuskinnisvara- ja kaubandusprojekti Marota City arendamises. Samer Foz pakub režiimile rahalist toetust ja muud abi, sealhulgas Military Security Shield Forces rahastamiseks Süürias, ning teraviljakaubandusega seotud tehinguid. Samuti saab ta tänu sidemetele režiimiga nisukaubanduse ning ehitusprojektide kaudu rahalist kasu oma juurdepääsu tõttu ärivõimalustele.

21.1.2019

268.

Khaldoun Al-Zoubi

(teise nimega Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)

Sugu: mees.

Ametikoht: Aman Holdingu (teise nimega Aman Group) juhi asetäitja.

Sünniaeg: 1979.

Kodakondsus: Süüria.

Süürias tegutsev juhtiv ärimees, kelle huvid ja tegevused ulatuvad mitmesse Süüria majandussektorisse, sealhulgas on ta Aman Holdingu juhi asetäitja ning Fly Aman airline'i enamusaktsionär. Oma tegevusala tõttu on ta seotud Samer Foziga. Aman Holding on esindatud režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamises osaleva ühisettevõtte „Aman Damascuse“ nõukogus ning tal on selles enamusosalus. Aman Holdingu juhi asetäitja ametikoha tõttu saab Al-Zoubi kasu režiimist ja/või toetab seda.

21.1.2019

269.

Hussam Al-Qatirji

(teise nimega Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji Image)

Sugu: mees.

Ametikoht: Katerji Group (teise nimega al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) tegevjuht.

Sünniaeg: 1982.

Sünnikoht: Ar-Raqqah, Süüria.

Kodakondsus: Süüria.

Süürias tegutsev juhtiv ärimees, kes on samuti Aleppo parlamendi liige. Al-Qatirji toetab režiimi ja saab sellest kasu, võimaldades ja ära kasutades režiimiga sõlmitud nafta ja nisuga seotud äritehinguid.

21.1.2019

270.

Bashar Mohammad Assi

Sugu: mees.

Ametikoht: „Aman Damascuse“ direktorite nõukogu esimees Fly Aman Limited Liability airline'i asutajapartner.

Sünniaeg: 1977.

Kodakondsus: Süüria.

Süürias tegutsev juhtiv ärimees, kelle huvid ja tegevused ulatuvad mitmesse Süüria majandussektorisse, sealhulgas on ta Fly Aman airline'i asutajapartner ning „Aman Damascuse“ (ühisettevõtte, mis osaleb režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusprojekti Marota City arendamises) direktorite nõukogu esimees. „Aman Damascuse“ direktorite nõukogu esimehe ametikohal saab Assi kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.

21.1.2019

271.

Khaled al-Zubaidi

(teise nimega (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi Image)

Sugu: mees.

Ametikoht: Zubaidi and Qalei LLC kaasomanik, Agar Investment Company direktor, Al Zubaidi company ning Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company tegevjuht, Zubaidi Development Company direktor ja omanik ning Enjaz Investment Company kaasomanik.

Kodakondsus: Süüria.

Süürias tegutsev juhtiv ärimees, kes on teinud märkimisväärseid investeeringud ehitustööstusse ning kellel on sealhulgas 50 % osalus ettevõttes Zubaidi and Qalei LLC, mis tegeleb luksusturismilinnaku Grand Towni ehitamisega ning millega režiim on sõlminud 45-ks aastaks kokkuleppe, saades vastutasuks 19-21 % ettevõtte tuludest. Oma tegevusala tõttu on ta seotud Nader Qaleiga. Oma äritegevuse tõttu, eelkõige oma osalemise tõttu Grand Towni väljaarendamises saab Khaled al-Zubaidi kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.

21.1.2019

272.

Hayan Mohammad Nazem Qaddour

(teise nimega Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)

Sugu: mees.

Nimi: Hayan Mohammed Nazem Qaddour.

Ametikoht: Exceed Development and Investment Company põhiaktsionär.

Sünniaeg: 1970.

Kodakondsus: Süüria.

Süürias tegutsev juhtiv ärimees, kellele kuulub 67 % ettevõtte Exceed Development and Investment (mis on ühinenud 17,7 miljoni USA dollari suuruse ühisettevõttega režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks) aktsiatest. Oma osalemise tõttu Marota City arendamises saab Hayan Mohammad Nazem Qaddour kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.

21.1.2019

273.

Maen Rizk Allah Haykal

(teise nimega Heikal Bin Rizkallah)

Sugu: mees.

Ametikoht: Exceed Development and Investment Company vähemusaktsionär.

Kodakondsus: Süüria.

Süürias tegutsev juhtiv ärimees, kellele kuulub 33 % ettevõtte Exceed Development and Investment (mis on ühinenud 17,7 miljoni USA dollari suuruse ühisettevõttega režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks) aktsiatest. Oma osalemise tõttu Marota City arendamises saab Maen Rizk Allah Haykal kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.

21.1.2019

274.

Nader Qalei

(teise nimega Kalai, Kalei)

Sugu: mees.

Nimi: Nader Kalai.

Sünniaeg: 9.7.1965.

Sünnikoht: Damaskus.

Kodakondsus: Süüria.

Passi nr (sealhulgas dokumendi välja andnud riik ning väljaandmise kuupäev ja koht): Süüria Araabia Vabariik, N 010170320, väljaandmise number: 002-15-L062672, väljaandmise kuupäev: 24.5.2015, kehtivusaja lõppkuupäev: 23.5.2021.

Isikutunnistuse nr: Süüria Araabia Vabariik, 010-40036453.

Ametikoht: Castle Investment Holdingu enamusaktsionär, Zubaidi and Qalei LLC kaasomanik, Kalai Industries Managementi esimees.

Loetellu kantud isikute sugulased/äripartnerid või partnerid/sidemed: Khaled al-Zubaidi.

Aadress:

Young Avenue, Halifax, Canada.

Süürias tegutsev juhtiv ärimees, kes on teinud märkimisväärseid investeeringuid ehitustööstusse ning kellel on sealhulgas 50 % osalus ettevõttes Zubaidi and Qalei LLC, mis tegeleb luksusturismilinnaku Grand Town ehitamisega ning millega režiim on sõlminud 45-ks aastaks kokkuleppe, saades vastutasuks 19-21 % ettevõtte tuludest. Oma tegevusala tõttu on ta seotud Khaled al-Zubaidiga. Oma äritegevuse tõttu, eelkõige oma osalemise tõttu Grand Towni arendamises saab Nader Qalei kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda.

21.1.2019“

2.   

Järgmised üksused lisatakse määruse (EL) nr 36/2012 II lisa B osas („Üksused“) esitatud loetellu.

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

„72.

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company

(teise nimega Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary) Image Damascus Private Joint Stock Company)

Aadress: Damaskus, Süüria.

Rawafed Damascus Private Joint Stock Company on ettevõtete Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (samuti Ultimate Trading Co. Ltd) ning Wings Private JSC vaheline 48,3 miljoni USA dollari suurune ühisettevõte. Rawafed toetab ja/või saab kasu Süüria režiimist, sealhulgas oma osalemise tõttu režiimi poolt toetatud luksusprojekti Marota City arendamises.

21.1.2019

73.

Aman Damascus Joint Stock Company

(teise nimega Aman Damascus JSC)

Aadress: Damaskus, Süüria.

Aman Damascus Joint Stock Company on ettevõtete Damascus Cham Holdings ja Aman Group vaheline 18,9 miljoni USA dollari suurune ühisettevõte. Oma osalemise tõttu režiimi poolt toetatud luksusprojekti Marota City arendamises toetab Aman Damascus Süüria režiimi ja/või saab sellest kasu.

21.1.2019

74.

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company

(teise nimega Bunyan Damascus Private JSC)

Aadress: Damaskus, Süüria.

Bunyan Damascus Private Joint Stock Company on ettevõtete Damascus Cham Holdings ja Apex Development and Projects LLC ning Tamayoz LLC vaheline 34,8 miljoni USA dollari suurune ühisettevõte. Oma osalemise tõttu režiimi poolt toetatud luksusprojekti Marota City arendamises toetab Bunyan Damascus Private Joint Stock Company Süüria režiimi ja/või saab sellest kasu.

21.1.2019

75.

Mirza

Aadress: Damaskus, Süüria.

Mirza on ettevõtete Damascus Cham Holding ja Talas Group vaheline 52,7 miljoni USA dollari suurune ühisettevõte. Oma osalemise tõttu režiimi poolt toetatud luksusprojekti Marota City arendamises toetab Mirza Süüria režiimi ja/või saab sellest kasu.

21.1.2019

76.

Developers Private Joint Stock Company

(teise nimega Developers Private JSC)

Aadress: Damaskus, Süüria.

Developers Private Joint Stock Company on ettevõtete Damascus Cham Holdings ja Exceed Development and Investment vaheline 17,7 miljoni USA dollari suurune ühisettevõte. Oma osalemise tõttu režiimi poolt toetatud luksusprojekti Marota City arendamises toetab Developers Private Joint Stock Company Süüria režiimi ja/või saab sellest kasu.

21.1.2019“