4.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/7,

30. oktoober 2018,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 seoses 50 miljoni turustabiilsusreservist eraldamata saastekvoodi müümisega enampakkumisel innovatsioonifondi jaoks ja Saksamaa määratava enampakkumisplatvormi loetellu lisamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artikli 3d lõiget 3, artikli 10 lõiget 4 ja artikli 10a lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2003/87/EÜ luuakse fond, mille kaudu toetatakse liidu territooriumil innovatsiooni vähese CO2-heitega tehnoloogia valdkonnas, tehes selleks kättesaadavaks 400 miljonit saastekvooti ELi heitkogustega kauplemise süsteemis ajavahemikuks 2021–2030 ette nähtud saastekvootide kogumahust (edaspidi „innovatsioonifond“). Lisaks sellele tuleks turustabiilsusreservist eraldamata 50 miljoni saastekvoodiga täiendada komisjoni otsuse 2010/670/EL (2) alusel ajavahemikul 2013–2020 kasutatavast 300 miljonist saastekvoodist saadud järelejäänud tulu ning kasutada seda innovatsioonifondi jaoks aegsasti enne 2021. aastat.

(2)

Selleks et tagada innovatsioonifondi valmisolek anda toetust enne 2021. aastat, on vaja selle jaoks eraldatud 50 miljonit saastekvooti konverteerida rahalisteks vahenditeks enampakkumiste teel vastavalt ühise enampakkumisplatvormi kaudu toimuvate enampakkumiste eeskirjadele ja tingimustele, mis on sätestatud komisjoni määruses (EL) nr 1031/2010 (3).

(3)

Liikmesriikide halduskoormuse vähendamiseks ja üldise tõhususe suurendamiseks tuleks innovatsioonifondi jaoks eraldatud 50 miljonit saastekvooti lisada nendele saastekvootidele, mis müüakse 2020. aastal ühise enampakkumisplatvormi kaudu nende liikmesriikide poolt, kes 2018. aasta 1. jaanuari seisuga osalesid määruse (EL) nr 1031/2010 artikli 26 kohases ühismeetmes.

(4)

Osalevad liikmesriigid peaksid müüma oma osa innovatsioonifondi jaoks eraldatud 50 miljonist saastekvoodist oma enampakkumise korraldajate kaudu. Selleks et võtta vastu innovatsioonifondi jaoks saadav tulu, peaks iga enampakkumise korraldaja määrama 1. oktoobriks 2019 enampakkumise korraldaja määratud pangakonto asjaomase enampakkumiste tulu vastuvõtmiseks. Enampakkumise korraldajad võivad määrata oma juba olemas oleva enampakkumise korraldaja määratud pangakonto, mis on mõeldud liikmesriigile kuuluva enampakkumisest saadud tulu vastuvõtmiseks, eraldi innovatsioonifondi jaoks saadud tulu vastuvõtmiseks mõeldud enampakkumise korraldaja määratud pangakonto või innovatsioonifondi jaoks saastekvoote müüva liikmesriigi mõne teise enampakkumise korraldaja määratud pangakonto.

(5)

Enampakkumise korraldajad, kes on määratud korraldama innovatsioonifondi jaoks eraldatud 50 miljoni saastekvoodi müümist, peaksid tagama innovatsioonifondi jaoks saadava tulu väljamaksmise neile komisjoni poolt kõnealuse fondi jaoks teatatud kontole hiljemalt 15 päeva pärast selle kuu lõppu, mille jooksul enampakkumise tulu saadi.

(6)

Enampakkumise korraldaja võib enne enampakkumise tulu väljamaksmist arvata sellest maha mis tahes lisatasud, mis tulenevad kõnealuse tulu hoidmisest enampakkumise korraldaja määratud pangakontol ja selle väljamaksmisest. Enne esimest mahaarvamist ja enne mis tahes muudatusi sellistes tasudes peaks vastava enampakkumise korraldaja liikmesriik teatama komisjonile ja kõikidele teistele liikmesriikidele nende lisatasude summa ja eesmärgi, mis tema enampakkumise korraldaja kavatseb maha arvata.

(7)

Määruse (EL) nr 1031/2010 artikliga 61 on praegu ette nähtud, et samal ajal enampakkumise üksikasjalike tulemuste väljakuulutamisega teatab enampakkumisplatvorm edukatele pakkujatele nende tulemused. Väljakuulutatavate enampakkumise tulemuste üksikasjalikkus ei võimalda aga avaldada neid samal ajal edukatele pakkujatele nende tulemuste teatamisega. Selleks et viia kõnealune säte kooskõlla turutavaga ja hoida ära turu kuritarvitamist, võib enampakkumisplatvorm enne enampakkumise tulemuste ülejäänud üksikasjade väljakuulutamist avaldada enampakkumisel müüdud saastekvootide mahu ja enampakkumishinna, nii et need avaldatakse samal ajal, kui platvorm teatab edukatele pakkujatele nende tulemused. Enampakkumise ülejäänud tulemused tuleks välja kuulutada hiljemalt 15 minutit pärast pakkumisaja lõppu.

(8)

Määrusega (EL) nr 1031/2010 on lubatud nendel liikmesriikidel, kes ei osale kõnealuse määruse artikli 26 lõigetes 1 ja 2 sätestatud ühismeetmes, määrata oma enampakkumisplatvorm, et müüa enampakkumisel oma osa direktiivi 2003/87/EÜ II ja III peatüki saastekvootide mahust. Määruse (EL) nr 1031/2010 artikli 30 lõike 5 kolmanda lõigu kohaselt määratakse selline enampakkumisplatvorm tingimusel, et asjaomane enampakkumisplatvorm on loetletud III lisas.

(9)

Saksamaa teatas komisjonile määruse (EL) nr 1031/2010 artikli 30 lõike 4 kohaselt oma otsusest mitte osaleda kõnealuse määruse artikli 26 lõigetega 1 ja 2 ette nähtud ühismeetmes ning määrata oma enampakkumisplatvorm.

(10)

12. aprillil 2018 teatas Saksamaa komisjonile kavatsusest määrata European Energy Exchange AG määruse (EL) nr 1031/2010 artikli 30 lõikes 1 osutatud enampakkumisplatvormiks kuni viieks aastaks alates käesoleva määruse jõustumisest. Määruse (EL) nr 1031/2010 III lisas tuleks loetleda European Energy Exchange AG kui Saksamaa enampakkumisplatvormi kohta kõnealusel perioodil järgmine teave: tegevusaeg, määramise õiguslik alus ning kohaltavad tingimused ja kohustused.

(11)

Määrust (EL) nr 1031/2010 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(12)

Selleks et tagada Saksamaa määratava enampakkumisplatvormi enampakkumiste prognoositavus ja õigeaegsus, peaks käesolev määrus jõustuma kiiremas korras,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1031/2010 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 10 lisatakse lõige 5:

„5.   2020. aastal enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatükiga hõlmatud saastekvootide maht sisaldab ka kõnealuse direktiivi artikli 10a lõike 8 teises lõigus osutatud 50 miljonit turustabiilsusreservist eraldamata saastekvooti. Nimetatud saastekvoodid jaotatakse võrdsetes kogustes nende liikmesriikide vahel, kes 2018. aasta 1. jaanuari seisuga osalevad käesoleva määruse artikli 26 lõike 1 kohases ühismeetmes, ning need lisatakse iga asjaomase liikmesriigi enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahule. 50 miljonit saastekvooti jaotatakse 2020. aastal toimuvate enampakkumiste vahel põhimõtteliselt võrdselt.“

2)

Artikkel 23 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 23

Enampakkumise korraldaja ülesanded

1.   Enampakkumise korraldaja täidab järgmisi ülesandeid:

a)

müüb enampakkumisel saastekvoote sellises mahus, mis teda määranud liikmesriigil tuleb enampakkumisel müüa;

b)

võtab vastu teda määranud liikmesriigile kuuluva enampakkumisest saadud tulu;

c)

maksab välja teda määranud liikmesriigile kuuluva enampakkumisest saadud tulu.

2.   Iga artikli 10 lõike 5 kohaseid saastekvoote müüva liikmesriigi enampakkumise korraldaja võtab kõnealuste kvootide enampakkumisest saadud tulu vastu enampakkumise korraldaja määratud pangakontole, mille ta on määranud hiljemalt 1. oktoobriks 2019 artikli 10 lõike 5 alusel tasumisele kuuluvate maksete vastuvõtmiseks. Enampakkumise korraldaja tagab, et enampakkumise tulu makstakse hiljemalt 15 päeva pärast selle kuu lõppu, mille jooksul enampakkumise tulu saadi, talle komisjoni poolt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõike 8 kohaldamiseks teatatud kontole. Enne väljamakse tegemist võib enampakkumise korraldaja arvata tulust maha selle hoidmise ja väljamaksmisega seotud mis tahes täiendavad tasud, mille suuruse ja põhjuse peab asjaomane liikmesriik komisjonile ja teistele liikmesriikidele ette teatama.“

3)

Artikli 61 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Enampakkumisplatvorm peab vastavalt lõikele 1 kuulutama iga enampakkumise kohta välja vähemalt järgmised tulemused:

a)

enampakkumisel müüdud saastekvootide maht;

b)

enampakkumishind eurodes;

c)

esitatud pakkumiste kogumaht;

d)

pakkujate koguarv ja edukate pakkujate arv;

e)

enampakkumise tühistamise korral need enampakkumised, millele saastekvootide maht üle kantakse;

f)

enampakkumisest saadud kogutulu;

g)

tulu jagunemine liikmesriikide vahel artikli 26 lõigete 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormide puhul.“

4)

Artikli 61 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Samal ajal kui enampakkumisplatvorm kuulutab iga enampakkumise kohta välja lõike 2 punktide a ja b kohased tulemused, teatab enampakkumisplatvorm igale tema süsteemide kaudu pakkumisi esitanud edukale pakkujale järgmise teabe:

a)

kõnealusele pakkujale eraldatavate saastekvootide koguarv;

b)

milline (kui üldse) pakkuja esitatud seotud pakkumine valiti juhuslikult välja;

c)

tasumisele kuuluv makse eurodes või euroalasse mittekuuluva liikmesriigi valuutas, vastavalt pakkuja soovile, eeldusel et arvestussüsteem või täitmis- ja tasaarvestussüsteem on võimeline käitlema kõnealuses valuutas tehtud makseid;

d)

kuupäev, milleks tasumisele kuuluv makse peab olema vabades vahendites üle kantud enampakkumise korraldaja poolt määratud pangakontole.“

5)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  Komisjoni 3. novembri 2010. aasta otsus 2010/670/EL, millega nähakse ette kriteeriumid ja meetmed, et rahastada liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ tööstuslikke näidisprojekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline säilitamine, ning näidisprojekte, mis tutvustavad taastuvenergiaga seotud innovatiivseid tehnoloogialahendusi (ELT L 290, 6.11.2010, lk 39).

(3)  Komisjoni 12. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1031/2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem) kohase kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumise ajastamise, haldamise ja muude aspektide kohta (ELT L 302, 18.11.2010, lk 1).


LISA

Määruse (EL) nr 1031/2010 III lisasse lisatakse järgmine 5. osa:

Saksamaa määratud enampakkumisplatvormid

5

Enampakkumisplatvorm

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Õiguslik alus

Artikli 30 lõige 1

 

Tegevusaeg

Ilma et see piiraks artikli 30 lõike 5 teise lõigu kohaldamist, kõige varem alates 5. jaanuarist 2019 maksimaalselt viis aastat kuni 4. jaanuarini 2024.

 

Tingimused

Enampakkumistele pääsemiseks ei pea hakkama EEXi korraldatava järelturu või EEXi või kolmanda osalise hallatava muu kauplemiskoha liikmeks või osaliseks.

 

Kohustused

1.

EEX esitab kahe kuu jooksul alates 5. jaanuarist 2019 Saksamaale oma väljumisstrateegia. Väljumisstrateegia ei piira EEXi kohustusi, mis on sätestatud komisjoni ja liikmesriikidega artikli 26 kohaselt sõlmitud lepingus, ega komisjonile ja kõnealustele liikmesriikidele selle lepinguga antud õigusi.

2.

Saksamaa teatab komisjonile kõigist olulistest muudatustest asjaomastes lepingulistes suhetes EEXiga, millest on komisjonile teatatud 12. aprillil 2018.“