31.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 279/35


KOMISJONI DIREKTIIV (EL) 2019/1832,

24. oktoober 2019

millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/656/EMÜ I, II ja III lisa üksnes tehniliste kohanduste osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiivi 89/656/EMÜ töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete kohta, (1) eriti selle artiklit 9

ning arvestades järgmist:

(1)

17. novembril 2017 Göteborgis välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste samba (2) 10. põhimõttega nähakse ette, et töötajatel on õigus tervislikule, ohutule ja hästi kohandatud töökeskkonnale. Töötajate õigus kõrgetasemelisele tervise ja ohutuse kaitsele töökohal ning nende kutsetegevusega seotud vajadustele vastavalt kohandatud töökeskkonnale, mis võimaldab neil kauem tööturul osaleda, hõlmab ka isikukaitsevahendite kasutamist töökohal, kui ohte ei ole võimalik muude töökorralduse vahendite, meetmete, meetodite või menetlustega ära hoida või piisavalt vähendada.

(2)

Töötajate töötervishoiu ja -ohutusega seotud direktiivide, sealhulgas direktiivi 89/656/EMÜ rakendamise kohta tehti järelhindamine õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames. Selle hindamise käigus vaadeldi direktiivi asjakohasust, uuringute tulemusi ja uusi teaduslikke teadmisi seoses mitmesuguste asjaomaste valdkondadega. Komisjoni talituste töödokumendis (3) osutatud REFIT-hindamise tulemusena järeldati muu hulgas, et ligikaudu 40 % ELi tööjõust kasutab isikukaitsevahendeid, sest töökohal esinevaid ohte ei ole võimalik muude vahenditega vältida, ning et on vaja tegeleda direktiivi 89/656/EMÜ rakendamisega seotud probleemidega.

(3)

Oma teatises „Ohutumad ja tervislikumad töötingimused meile kõigile – ELi tööohutuse ja töötervishoiu poliitika ajakohastamine“ (4) kordas komisjon, et kuigi liidu õigustiku tööohutust ja töötervishoidu käsitlev REFIT-hindamine kinnitas, et valdkonna õigusaktid on üldiselt tõhusad ja vastavad eesmärgile, on otstarbekas ajakohastada aegunud eeskirju ning tagada parem ja ulatuslikum kaitse, nõuetele vastavus ja kohapealne eeskirjade täitmine. Komisjon rõhutab eelkõige vajadust võtta arvesse isikukaitsevahendite määratlust ja nende kasutamist eri teenuste ja sektorite puhul, nagu on sätestatud direktiivi 89/656/EMÜ artiklis 2.

(4)

Direktiivis 89/656/EMÜ sätestatakse miinimumnõuded seoses töötajate poolt tööl kasutatavate isikukaitsevahenditega, mida tuleb kasutada, kui asjaomaseid ohte ei ole võimalik piisavalt vähendada tehniliste ühiskaitsevahenditega või töökorralduse meetmete, meetodite või menetlustega. Direktiivi 89/656/EMÜ artikli 6 kohaselt nõutavate üldeeskirjade kehtestamise hõlbustamiseks on direktiivi I, II ja III lisas esitatud mittesiduvad suunised, mille eesmärk on lihtsustada ja toetada asjaomastele ohuteguritele, toimingutele ja sektoritele vastavate isikukaitsevahendite valimist.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/425 (5) on kehtestatud isikukaitsevahendite kavandamist, tootmist ja turustamist käsitlevad sätted. Määrusega (EL) 2016/425 muudeti toodete ohukategooriatesse liigitamist, et võimaldada tööandjatel isikukaitsevahenditega seonduvat mõista ja neid seega kasutada, nagu on täiendavalt kajastatud isikukaitsevahendeid käsitlevates suunistes, (6) millega selgitatakse määruses (EL) 2016/425 osutatud menetlusi ja teemasid. Peetakse asjakohaseks ajakohastada direktiivi 89/656/EMÜ I, II ja III lisa, et tagada kooskõla määruses (EL) 2016/425 sätestatud ohutegurite liigitusega ning viia lisad vastavusse kõnealuses määruses kasutatud terminite ja seal osutatud isikukaitsevahendite tüüpidega.

(6)

Direktiivi 89/656/EMÜ artikli 4 lõikega 1 nähakse ette, et tööandjad peavad tegema kättesaadavaks isikukaitsevahendid, mis vastavad liidu asjaomastele õigusnormidele seoses kavandamise ja tootmisega, mille puhul arvestatakse tööohutust ja -tervishoidu. Vastavalt kõnealusele artiklile peavad tööandjad, kes teevad kõnealused isikukaitsevahendid töötajatele kättesaadavaks, tagama et need isikukaitsevahendid vastavad määruses (EL) 2016/425 sätestatud nõuetele.

(7)

Direktiivi 89/656/EMÜ I lisas esitatakse ohutegurite kaardistamise näidistabel isikukaitsevahendite kasutamiseks, kus tuuakse esile ohutegurite tüübid, mis võivad töökohades esineda seoses eri kehaosadega, mida tuleb isikukaitsevahenditega kaitsta. I lisa tuleks ajakohastada, et võtta arvesse uusi töökohtades esinevaid ohutegureid ning tagada kooskõla ohutegurite liigituse ja kasutatavate terminitega, eelkõige määrusega (EL) 2016/425.

(8)

Direktiivi 89/656/EMÜ II lisa, kus esitatakse isikukaitsevahendite valikloetelu, tuleks muuta, et võtta arvesse kõnealuse direktiivi I lisas kindlaks määratud uut tüüpi ohutegureid. II lisa tuleks samuti muuta, et lisada praegu turul kättesaadavaid isikukaitsevahendeid käsitlevad näited kooskõlas määrusega (EL) 2016/425 ja selles määruses kasutatud terminitega.

(9)

Direktiivi 89/656/EMÜ III lisas sätestatakse valikloetelu töödest ja tegevusaladest, mis võivad eeldada isikukaitsevahendite kättesaadavaks tegemist, ning seostatakse kõnealuse direktiivi I lisas sätestatud ohutegurite liigitus direktiivi II lisas kirjeldatud isikukaitsevahendite tüüpidega. Direktiivi 89/656/EMÜ III lisa tuleks ümber struktureerida, et tagada kooskõla kolmes lisas kasutatavate terminite ja liigituste vahel ning määrusega (EL) nr 2016/425. See võimaldab eri sektorite ja tööstusharude tööandjatel paremini teha kindlaks ja kättesaadavaks isikukaitsevahendid, mis vastavad konkreetsetele toimingutele ja konkreetsetele ohutegurite liikidele, millega töötajad ohuhinnangu kohaselt kokku puutuvad.

(10)

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomiteega konsulteeriti seoses meetmetega, mis tulenesid komisjoni teatise „Ohutumad ja tervislikumad töötingimused meile kõigile – ELi tööohutuse ja töötervishoiu poliitika ajakohastamine“ vastuvõtmisest ning mis on vajalikud töötervishoidu ja -ohutust käsitlevate liidu õigusaktide tõhususe ja eesmärgipärasuse tagamiseks.

(11)

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee soovitab oma 6. detsembril 2017 vastu võetud arvamuses „Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All“, (7) et direktiivi 89/656/EMÜ tuleks muuta, et suurendada selle asjakohasust ja tõhusust.

(12)

Seejärel 31. mail 2018 vastu võetud arvamuses „Opinion on technical updates to the annexes of the Personal Protective Equipment Directive (89/656/EEC)“ (8) soovitab tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee konkreetselt ajakohastada direktiivi 89/656/EMÜ I, II ja III lisa, võttes arvesse viimaseid tehnoloogilisi arenguid asjaomases valdkonnas ning tagades kooskõla määrusega (EL) 2016/425.

(13)

Direktiivi 89/656/EMÜ I, II ja III lisa käesoleva ajakohastamise käigus abistasid komisjoni liikmesriike esindavad eksperdid, kes pakkusid tehnilist ja teaduslikku tuge.

(14)

Vastavalt liikmesriikide ja komisjoni poolt 28. septembril 2011 vastu võetud ühisele poliitilisele deklaratsioonile selgitavate dokumentide kohta (9) on liikmesriigid kohustunud põhjendatud juhtudel lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu dokumenti, milles selgitatakse seost direktiivi osade ja ülevõtvate siseriiklike õigusaktide vastavate osade vahel.

(15)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ (10) artikli 17 alusel moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 89/656/EMÜ I, II ja III lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisa tekstiga.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 20. novembrist 2021. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. oktoober 2019

Komisjoni nimel

President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 393, 30.12.1989, lk 18.

(2)  Euroopa sotsiaalõiguste sammas (2017), https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_et.pdf.

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 51).

(6)  „PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment“, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201

(7)  Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee dokument 1718/2017.

(8)  Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee dokument 443/18.

(9)  EÜT C 369, 17.12.2011, lk 14.

(10)  Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (ELT L 183, 29.6.1989, lk 1).


LISA

1)   

Direktiivi 89/656/EMÜ I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

ISIKUKAITSEVAHENDITEGA KAITSTAVATE KEHAOSADEGA SEOTUD OHUTEGURID (*)

(*) Ohutegurite/kehaosade loetelu ei saa pidada ammendavaks.

Ohuhinnangu põhjal määratakse kindlaks isikukaitsevahendi kasutamise vajadus ja selle omadused vastavalt käesoleva direktiivi sätetele.

Image 1

2)   

Direktiivi 89/656/EMÜ II lisa asendatakse järgmisega:

„II LISA

MITTETÄIELIK LOETELU ISIKUKAITSEVAHENDITE LIIKIDEST SEOSES OHUTEGURITEGA, MILLE EEST NEED KAITSET PAKUVAD

Vahendid PEA KAITSMISEKS

Kiivrid ja/või mütsid/kaelusmaskid/peakatted, mis pakuvad kaitset järgmiste eest:

löök kukkuvalt või lendavalt esemelt;

kokkupõrge takistusega;

mehaanilised ohutegurid (torked, hõõrdumine);

staatiline surve (külgsuunaline muljumine);

termilised ohutegurid (tuli, kuumus, külm, kuumad tahked ained, sh sulametall);

elektrilöögid ja elektripinge all olevate detailidega töötamine;

keemilised ohutegurid;

mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolett-, infrapuna-, päikese- või keevituskiirgus).

Takerdumisohu eest kaitsvad juuksevõrgud.

Vahendid KUULMISELUNDITE KAITSMISEKS

Kõrvaklapid (sh nt kiivri külge kinnitatud kõrvaklapid, aktiivsed müravähendamiskõrvaklapid, elektrilise audiosisendiga kõrvaklapid).

Kõrvatropid (sh nt helitasemega kohanduvad kõrvatropid, isiku jaoks kohandatud kõrvatropid).

Vahendid SILMADE JA NÄO KAITSMISEKS

Prillid, kaitseprillid ja näokaitsmed (vajaduse korral korrigeerivate läätsedega), mis pakuvad kaitset järgmiste eest:

mehaanilised ohutegurid;

termilised ohutegurid;

mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolett-, infrapuna-, päikese- või keevituskiirgus);

ioniseeriv kiirgus;

tahked aerosoolid ja vedelikud, mis sisaldavad keemilisi toimeaineid ja biotoimeaineid.

Vahendid HINGAMISTEEDE KAITSMISEKS

Filtreerivad seadmed, mis pakuvad kaitset järgmiste eest:

osakesed;

gaasid;

osakesed ja gaasid;

tahked ja/või vedelad aerosoolid.

Isoleerseadmed, sh õhu juurdevooluga seadmed

Enesepäästevahend

Sukeldumisvarustus

Vahendid KÄELABADE JA KÄSIVARTE KAITSMISEKS

Kindad (sh labakindad ja käsivarte kaitsevahendid), mis pakuvad kaitset järgmiste eest:

mehaanilised ohutegurid;

termilised ohutegurid (kuumus, tuli ja külm);

elektrilöögid ja elektripinge all olevate detailidega töötamine (antistaatilised, elektrit juhtivad, isoleerivad);

keemilised ohutegurid;

biotoimeained;

ioniseeriv kiirgus ja radioaktiivne saaste;

mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolett-, infrapuna-, päikese- või keevituskiirgus);

vibratsiooniga seotud ohutegurid.

Sõrmekaitsmed.

Vahendid JALALABADE JA JALGADE KAITSMISEKS ja libisemisvastased vahendid

Jalatsid (nt kingad, sh teatavatel asjaoludel puutallaga kingad, saapad, millel võivad olla terasest turvaninad), mis pakuvad kaitset järgmiste eest:

mehaanilised ohutegurid;

libisemisega seotud ohutegurid;

termilised ohutegurid (kuumus, tuli ja külm);

elektrilöögid ja elektripinge all olevate detailidega töötamine (antistaatilised, elektrit juhtivad, isoleerivad);

keemilised ohutegurid;

vibratsiooniga seotud ohutegurid;

bioloogilised ohutegurid.

Mehaaniliste ohutegurite eest kaitsvad eemaldatavad pöiakaitsmed.

Mehaaniliste ohutegurite eest kaitsvad põlvekaitsmed.

Mehaaniliste, termiliste ja keemiliste ohutegurite ning biotoimeainete eest kaitsvad kedrid.

Tarvikud (nt tallanaastud, jäänaelad).

NAHA KAITSMINE – KAITSEKREEMID (1)

Kaitsekreemid võivad pakkuda kaitset järgmiste eest:

mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolett-, infrapuna-, päikese- või keevituskiirgus);

ioniseeriv kiirgus;

kemikaalid;

biotoimeained;

termilised ohutegurid (kuumus, tuli ja külm).

Vahendid KEHA KAITSMISEKS/MUU NAHA KAITSMISEKS

Isikukaitsevahendid, mis kaitsevad kõrgelt kukkumise eest, näiteks tagasitõmbavad kukkumispidurid, kererakmed, istmerakmed, tööasendi- ja kinnitustoerihmad ning tööasendi turvarihmad, energiasummutid, juhitavad kukkumispidurid, köiereguleerimisseadmed, ankurdusseadmed, mis ei ole kavandatud püsivaks kinnitamiseks ning mille puhul ei ole vaja enne kasutamist teha kinnitustöid, ühendusvahendid, turvarihmad, päästerakmed.

Kaitseriietus, sh kogu keha kaitsev riietus (st ülikonnad, kombinesoonid) ning kehaosa kaitsev riietus (st kedrid, püksid, jakid, vestid, põlled, põlvekaitsmed, kapuutsid, kaelusmaskid), mis pakuvad kaitset järgmiste eest:

mehaanilised ohutegurid;

termilised ohutegurid (kuumus, tuli ja külm);

kemikaalid;

biotoimeained;

ioniseeriv kiirgus ja radioaktiivne saaste;

mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolett-, infrapuna-, päikese- või keevituskiirgus);

elektrilöögid ja elektripinge all olevate detailidega töötamine (antistaatilised, elektrit juhtivad, isoleerivad);

takerdumine ja kinnijäämine.

Päästevestid uppumise ärahoidmiseks ja ujumise abivahendid.

Kasutaja kohalolust visuaalselt märku andvad isikukaitsevahendid.

3)   

Direktiivi 89/656/EMÜ III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Valikloetelu töödest ja tegevusaladest, mis võivad eeldada isikukaitsevahendite kättesaadavaks tegemist (*)

(*) Ohuhinnangu põhjal määratakse kindlaks isikukaitsevahendi kasutamise vajadus ja selle omadused vastavalt käesoleva direktiivi sätetele.

I.   FÜÜSIKALISED OHUTEGURID

Ohutegurid

Kehaosa

Isikukaitsevahendi tüüp

Näited töödest, mille puhul võib olla vajalik asjaomast tüüpi isikukaitsevahendi kasutamine (*)

Tööstusharu ja tegevusalad

FÜÜSIKALISED – MEHAANILISED

Löök kukkuvalt või lendavalt esemelt, kokkupõrge takistusega ning kõrgsurvejoad

Kolju

Kaitsekiiver

Töö tellingutel või kõrgel asuvatel tööpindadel, nende all või läheduses

Ehitise karkassi valmistamine ja teedeehitus

Raketise ehitamine ja lammutamine

Tellingute kooste- ja paigaldustööd

Kooste- ja paigaldustööd

Lammutamistööd

Lõhkamistööd

Töö kaevandis, kaevikus, šahtis ja tunnelis

Töö liftide, tõsteseadmete, kraanade ja konveierite lähedal

Töö allmaakaeveõõnes, töö karjääris, avakaevanduses

Töö tööstusahju juures, mahutis, seadmetes, silohoidlas, punkris ja torustikus

Tapmis- ja tükeldamisliin tapamajas

Koorma käsitsemine või vedu ja ladustamine

Metsatööd

Töö terassildadel, teraskonstruktsioonide paigaldamisel, hüdraulilistel teraskonstruktsioonidel, kõrgahju juures ja terasetehases, valtspinkide, suurte mahutite, suurediameetriliste torujuhtmetega seotud töö, töö katlamajas ja elektrijaamas

Pinnase- ja kivitööd

Töö poldikeeramisseadmega

Töö kõrgahju juures, rikastustehases, terasetehases, valtsimisel, metalli töötlemisel, sepistamisel, vormstantsimisel ja valamisel

Jalgratta ja mehaanilise jõuallikaga jalgrattaga sõitmist hõlmav töö

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Masinate tootmine, paigaldamine ja hooldamine

Laevaehitus

Töö kaevanduses

Energiatootmine

Taristuehitus ja -hooldus

Raua- ja terasetööstus

Tapamajad

Rongide koostamine ja manööverdamine

Sadamad, transport ja logistika

Metsatööstus

Silmad ja/või nägu

Prillid, kaitseprillid ja näokaitsmed

Keevitus- lihvimis- ja lõiketööd

Käsitsi haamriga tehtav töö

Tihendamine ja peiteldamine

Kivitööd

Töö poldikeeramisseadmega

Töö masinatega selliste materjalide töötlemisel, millest eralduvad lühikesed laastud

Vormstantsimine

Kildude eemaldamine ja purustamine

Abrasiivsete ainete pihustamine

Võsalõikuri või kettsae kasutamine

Hambaravi- ja kirurgilised protseduurid

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Masinate tootmine, paigaldamine ja hooldamine

Laevaehitus

Töö kaevanduses

Energiatootmine

Taristuehitus ja -hooldus

Raua- ja terasetööstus

Metalli- ja puidutööstus

Kivilõikamine

Aiandus

Tervishoid

Metsandus

Jalalaba ja jalg (osad)

Jalatsid (kingad/saapad jne) varbakaitse või turvaninaga

Pöiakaitsega jalatsid

Ehitise karkassi valmistamine ja teedeehitus.

Raketise ehitamine ja lammutamine.

Tellingute kooste- ja paigaldustööd

Lammutamistööd

Lõhkamistööd

Kivitööd

Töö tapmis- ja tükeldamisliinil

Vedamine ja ladustamine

Töö vormidega keraamikatööstuses

Külmutatud liha ja konservide käsitsemine

Lehtklaasi ja klaasanumate valmistamine ja töötlemine

Ümberehitus- ja hooldustööd

Metsatööd

Töö betoon- ja muude valmisdetailidega, sealhulgas raketise ehitamine ja lammutamine.

Töö ehitusplatsidel ja ladudes

Katusetööd

Töö terassildadel, teraskonstruktsioonide paigaldamisel, mastides, tornides, liftidel, hüdraulilistel teraskonstruktsioonidel, kõrgahju juures ja terasetehases, valtspinkide, suurte mahutite, suurediameetriliste torujuhtmetega ja kraanadega seotud töö, töö katlamajas ja elektrijaamas

Ahjude ehitamine, kütte- ja ventilatsiooniseadmete paigaldamine ning metallikoostetööd

Töö kõrgahju juures, rikastustehases, terasetehases, valtsimisel, metalli töötlemisel, sepistamisel, vormstantsimisel, kuumpressimisel ja tõmbamisel

Töö karjääris, avakaevanduses, aheraine eemaldamisel

Töö vormidega keraamikatööstuses

Põletusahju vooderdamine keraamikatööstuses

Rongide koostamine ja manööverdamine

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Masinate tootmine, paigaldamine ja hooldamine

Laevaehitus

Töö kaevanduses

Energiatootmine

Taristuehitus ja -hooldus

Raua- ja terasetööstus

Tapamajad

Logistikaettevõtted

Töötlev tööstus

Klaasitööstus

Metsatööstus

Libisemisest tingitud kukkumine

Jalalabad

Libisemiskindlad jalatsid

Töö libedatel pindadel

Töö niiskes keskkonnas

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Tapamaja

Puhastamine

Toiduainetööstus

Aiandus

Kalandus

Kõrgelt kukkumine

Kogu keha

Kõrgelt kukkumise ärahoidmiseks või peatamiseks kavandatud isikukaitsevahendid

Töö tellingutel

Valmisdetailide koostetööd

Töö mastides

Katusetööd

Töö vertikaalsetel või kaldega pindadel

Töö kõrgkraana kabiinis

Töö laoruumi tõste- või teisaldusseadme kõrgel asetsevas kabiinis

Töö puurtorni kõrges osas

Töö šahtis või kanalisatsioonikaevus

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Taristuhooldus

Vibratsioon

Käelabad

Kaitsekindad

Töö käsitsijuhitavate tööriistadega

Töötlev tööstus

Ehitustööd

Tsiviilehitustööd

Kehaosale avalduv staatiline surve

Põlv (jala osad)

Põlvekaitsmed

Plokkide, plaatide ja sillutuskivide paigaldamine maha

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Jalalabad

Turvaninaga jalatsid

Lammutamistööd

Koorma käsitsemine

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Vedamine ja ladustamine

Hooldus

Mehaanilised vigastused (hõõrdumine, torked, lõiked, hammustused, haavad või noatorked)

Silmad ja/või nägu

Prillid, kaitseprillid, näokaitsmed

Töö käsitsijuhitavate tööriistadega

Keevitamine ja sepistamine

Lihvimis- ja lõiketööd

Töö peitli või meisliga

Kivitööd

Töö masinatega selliste materjalide töötlemisel, millest eralduvad lühikesed laastud

Vormstantsimine

Kildude eemaldamine ja purustamine

Abrasiivsete ainete pihustamine

Võsalõikuri või kettsae kasutamine

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Töö kaevanduses

Energiatootmine

Taristuhooldus

Raua- ja terasetööstus

Metalli- ja puidutööstus

Kivilõikamine

Aiandus

Metsandus

Käelabad

Mehaaniliste ohutegurite eest kaitsvad kindad

Töö terasraamiga

Teravaservaliste esemete käsitsemine, välja arvatud töö seadmetega, kus kindad võivad kinni jääda

Käsinoa kasutamine lihakeha töötlemisel ja loomade tapmisel

Lõikemasina terade vahetamine

Metsatööd

Aiandus

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Taristuhooldus

Töötlev tööstus

Toiduainetööstus

Tapmine

Metsatööstus

Küünarvarred

Käsivarte kaitsevahendid

Liha konditustamine ja tükeldamine

Toiduainetööstus

Tapmine

Kere/allkeha/jalad

Kaitsepõll, kedrid

Torkekindlad püksid (lõikekindlad püksid)

Käsinoa kasutamine lihakeha töötlemisel ja loomade tapmisel

Metsatööd

Toiduainetööstus

Tapmine

Metsatööstus

Jalalabad

Torkekindlad jalatsid

Ehitise karkassi valmistamine ja teedeehitus

Lammutamine

Raketise ehitamine ja lammutamine

Metsatööd

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Töö kaevanduses

Metsatööstus

Takerdumine ja kinnijäämine

Kogu keha

Kaitseriietus, mida kasutatakse liikuvatesse osadesse takerdumise ohu puhul

Masinaosadesse takerdumine

Masinaosade külge kinnijäämine

Riiete kinnijäämine masinaosade külge

Kaasa tõmmatud olemine

Masinaehitus

Raskemasinate tootmine

Inseneritöö

Ehitus

Põllumajandus

FÜÜSIKALISED – MÜRA

Müra

Kõrvad

Kuulmiskaitsevahendid

Töö metallipressiga

Töö pneumaatilise puuriga

Lennujaama teenindava personali töö

Töö mootortööriistadega

Lõhkamistööd

Rammimistööd

Puidu- ja tekstiilitööd

Metallitööstus

Töötlev tööstus

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Lennundustööstus

Töö kaevanduses

FÜÜSIKALISED – TERMILISED

Kuumus ja/või tuli

Nägu/kogu pea

Keevitamisel kasutatavad peakaitsmed,

kiivrid/mütsid, mis kaitsevad kuumuse või tule eest, kuumuse ja/või tule eest kaitsvad kapuutsid

Töö kõrge temperatuuri, soojuskiirguse või tule läheduses

Töö sulaainega või töö selle läheduses

Töö plastikeevituspüstoliga

Raua- ja terasetööstus

Metallitööstus

Hooldusteenused

Töötlev tööstus

Kere/allkeha/jalad

Kaitsepõll, kedrid

Keevitamine ja sepistamine

Valutööd

Raua- ja terasetööstus

Metallitööstus

Hooldusteenused

Töötlev tööstus

Käsi

Kuumuse ja/või tule eest kaitsvad kindad

Keevitamine ja sepistamine

Töö kõrge temperatuuri, soojuskiirguse või tule läheduses

Töö sulaainega või töö selle läheduses

Raua- ja terasetööstus

Metallitööstus

Hooldusteenused

Töötlev tööstus

Küünarvarred

Kaitsekäised

Keevitamine ja sepistamine

Töö sulaainega või töö selle läheduses

Raua- ja terasetööstus

Metallitööstus

Hooldusteenused

Töötlev tööstus

Jalalabad

Kuumuse ja/või tule eest kaitsvad jalatsid

Töö sulaainega või töö selle läheduses

Raua- ja terasetööstus

Metallitööstus

Hooldusteenused

Töötlev tööstus

Terve keha/osa kehast

Kuumuse ja/või tule eest kaitsev riietus

Töö kõrge temperatuuri, soojuskiirguse või tule läheduses

Raua- ja terasetööstus

Metallitööstus

Metsatööstus

Külm

Käsi

Külma eest kaitsvad kindad

Jalalabad

Külma eest kaitsvad jalatsid

Välitingimustes äärmiselt külma ilmaga töötamine

Töö sügavkülmutusruumis

Töö krüogeeniliste vedelikega

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Töö kaevanduses

Toiduainetööstus

Põllumajandus- ja kalandussektor

Terve keha/osa kehast, sealhulgas pea

Külma eest kaitsev riietus

Välitingimustes külma ilmaga töötamine

Töö sügavkülmutusruumis

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Töö kaevanduses

Toiduainetööstus

Põllumajandus- ja kalandussektor

Vedamine ja ladustamine

FÜÜSIKALISED – ELEKTRILISED

Elektrilöök (otsene või kaudne kokkupuude)

Kogu pea

Elektriisolatsiooniga kiivrid

Käelabad

Elektriisolatsiooniga kindad

Jalalabad

Elektriisolatsiooniga jalatsid

Kogu keha/käelabad/jalalabad

Elektrit juhtivad isikukaitsevahendid, mis on ette nähtud kvalifitseeritud isikute poolt kasutamiseks töö käigus elektripinge all olevate detailidega, mille elektrisüsteemi nimipinge on kuni 800 kV vahelduvvoolu korral ja 600 kV alalisvoolu korral

Töö elektripinge all olevate detailidega või nende läheduses

Töö elektrisüsteemiga

Energiatootmine

Elektrienergia ülekanne ja jaotamine

Tööstusrajatiste hooldus

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Staatiline elekter

Käelabad

Antistaatilised kindad

Jalalabad

Antistaatilised/elektrit juhtivad jalatsid

Kogu keha

Antistaatiline riietus

Plasti ja kummi käsitsemine

Mahutisse kallamine, kogumine või laadimine

Töö suure pingega elementide, näiteks konveierilintide läheduses

Lõhkeainete käsitsemine

Töötlev tööstus

Söödatööstus

Pakendamisettevõtted

Lõhkeainete tootmine, ladustamine või vedu

FÜÜSIKALISED – KIIRGUS

Mitteioniseeriv kiirgus, sealhulgas päikesevalgus (muu kui otsene vaatlus)

Pea

Mütsid ja kiivrid

Välitingimustes töötamine

Kalandus ja põllumajandus

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Silmad

Sangadega kaitseprillid, peapaelaga kaitseprillid ja näokaitsmed

Töö, kus on otsene soojuskiirgus

Ahjuga seotud tööd

Töö laseriga

Välitingimustes töötamine

Keevitamine ja gaaslõikamine

Klaasipuhumine

Bakteritsiidsed lambid

Raua- ja terasetööstus

Töötlev tööstus

Kalandus ja põllumajandus

Kogu keha (nahk)

Isikukaitsevahendid, mis kaitsevad

loodusliku ja kunstliku ultraviolettkiirguse eest

Välitingimustes töötamine

Elekterkeevitus

Bakteritsiidsed lambid

Ksenoonlambid

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Töö kaevanduses

Energiatootmine

Taristuhooldus

Kalandus ja põllumajandus

Metsatööstus

Aiandus

Toiduainetööstus

Plastitööstus

Trükitööstus

Ioniseeriv kiirgus

Silmad

Ioniseeriva kiirguse eest kaitsvad prillid/kaitseprillid

Käelabad

Ioniseeriva kiirguse eest kaitsvad kindad

Röntgeniseadmete kasutamine

Töö meditsiinilise radioloogia alal

Töö radioaktiivsete saadustega

Tervishoid

Veterinaaria

Radioaktiivsete jäätmete käitluskoht

Energiatootmine

Kere/allkeha/osa kehast

Röntgenikiirguse eest kaitsev põll/

röntgenikiirguse eest kaitsev mantel/vest/seelik

Röntgeniseadmete kasutamine

Töö meditsiinilise radioloogia alal

Tervishoid

Veterinaaria

Hambaravi

Uroloogia

Kirurgia

Raviotstarbeline radioloogia

Laborid

Pea

Peakatted ja mütsid

Isikukaitsevahendid, mis kaitsevad nt ajukasvajate tekke eest

Meditsiinilise röntgentehnoloogiaga seotud töökohad ja seadmed

Tervishoid

Veterinaaria

Hambaravi

Uroloogia

Kirurgia

Raviotstarbeline radioloogia

Osa kehast

Kilpnäärme kaitsmiseks kasutatavad isikukaitsevahendid

Sugunäärmete kaitsmiseks kasutatavad isikukaitsevahendid

Röntgeniseadmete kasutamine

Töö meditsiinilise radioloogia alal

Tervishoid

Veterinaaria

Kogu keha

Ioniseeriva kiirguse eest kaitsev riietus

Töö meditsiinilise radioloogia alal

Töö radioaktiivsete saadustega

Energiatootmine

Radioaktiivsete jäätmete käitluskoht

II.   KEEMILISED OHUTEGURID (sh nanomaterjal)

Ohutegurid

Kehaosa

Isikukaitsevahendi tüüp

Näited töödest, mille puhul võib olla vajalik asjaomast tüüpi isikukaitsevahendi kasutamine (*)

Tööstusharu ja tegevusalad

KEEMILISED – AEROSOOLID

Tahke (tolm, aur, suits, kiud

ja nanomaterjal)

Hingamiselundid

Osakeste eest kaitsvad hingamisteede kaitsevahendid

Lammutamine

Lõhkamistööd

Pindade lihvimine ja poleerimine

Töö asbesti läheduses

Nanoosakestest koosnevate/nanoosakesi sisaldavate materjalide kasutamine

Keevitamine

Korstnapühkimine

Ahjude ja valukoppade vooderdamine, mille puhul võib esineda tolmu

Töö kõrgahju väljalaskeavade lähedal, kus võib olla raskmetallide aurusid

Töö kõrgahju suudme lähedal

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Töö kaevanduses

Raua- ja terasetööstus

Metalli- ja puidutööstus

Autotööstus

Kivilõikamine

Ravimitööstus

Tervishoiuteenused

Tsütostaatikumide valmistamine

Käelabad

Keemiakaitsekindad

ja kaitsekreem, mis pakub täiendavat kaitset

Töö asbesti läheduses

Nanoosakestest koosnevate/nanoosakesi sisaldavate materjalide kasutamine

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Tööstusrajatiste hooldus

Kogu keha

Tahkete osakeste eest kaitsev riietus

Lammutamine

Töö asbesti läheduses

Nanoosakestest koosnevate/nanoosakesi sisaldavate materjalide kasutamine

Korstnapühkimine

Taimekaitsevahendite tootmine

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Tööstusrajatiste hooldus

Põllumajandus

Silmad

Prillid/kaitseprillid ja näokaitsmed

Puidutöötlus

Teetööd

Mäetööstus

Metalli- ja puidutööstus

Tsiviilehitustööd

Vedel

(udud ja pihustused)

Hingamiselundid

Osakeste eest kaitsvad hingamisteede kaitsevahendid

Pinnatöötlus (nt lakkimine/värvimine, abrasiiviga jugapuhastus)

Pindade puhastamine

Metallitööstus

Töötlev tööstus

Autotööstus

Käelabad

Keemiakaitsekindad

Pindade töötlemine

Pindade puhastamine

Töö vedelikupihustiga

Töö hapete, leeliselahuste ning desinfitseerimis- ja söövitavate puhastusvahenditega

Metallitööstus

Töö hapete, leeliselahuste ning desinfitseerimis- ja söövitavate puhastusvahenditega

Autotööstus

Kogu keha

Keemiakaitseriietus

Pindade töötlemine

Pindade puhastamine

Metallitööstus

Töötlev tööstus

Autotööstus

KEEMILISED – VEDELIKUD

Sissekastmine

Pritsmed, pihustus ja joad

Käelabad

Keemiakaitsekindad

Töö vedelikupihustiga

Töö hapete, leeliselahuste ning desinfitseerimis- ja söövitavate puhastusvahenditega

Pinnakattevahendite käsitsemine

Parkimine

Töö juuksuri- või ilusalongis

Tekstiili- ja rõivatööstus

Puhastussektor

Autotööstus

Ilu- ja juuksuriteenuste sektorid

Küünarvarred

Keemiakaitsekäised

Töö hapete, leeliselahuste ning desinfitseerimis- ja söövitavate puhastusvahenditega

Puhastamine

Keemiatööstus

Puhastussektor

Autotööstus

Jalalabad

Keemiakaitsesaapad

Töö vedelikupihustiga

Töö hapete, leeliselahuste ning desinfitseerimis- ja söövitavate puhastusvahenditega

Tekstiili- ja rõivatööstus

Puhastussektor

Autotööstus

Kogu keha

Keemiakaitseriietus

Töö vedelikupihustiga

Töö hapete, leeliselahuste ning desinfitseerimis- ja söövitavate puhastusvahenditega

Puhastamine

Keemiatööstus

Puhastussektor

Autotööstus

Põllumajandus

KEEMILISED – GAASID JA AURUD

Gaasid ja aurud

Hingamiselundid

Gaaside eest kaitsvad hingamisteede kaitsevahendid

Pinnatöötlus (nt lakkimine/värvimine, abrasiiviga jugapuhastus)

Pindade puhastamine

Töö fermenteerimis- või destilleerimisruumides

Töö tankides ja kääritustankides

Töö mahutites, kinnistes ruumides ja gaasiahjudes, kus võib olla gaasi või ebapiisavalt hapnikku

Korstnapühkimine

Desinfitseerimis- ja söövitavad puhastusvahendid

Töö gaasikonverterite ja kõrgahju gaasitorude läheduses

Metallitööstus

Autotööstus

Töötlev tööstus

Puhastussektor

Alkohoolsete jookide tootmine

Reoveekäitlusjaamad

Jäätmekäitluskoht

Keemiatööstus

Naftakeemiatööstus

Käelabad

Keemiakaitsekindad

Pindade töötlemine

Pindade puhastamine

Töö fermenteerimis- või destilleerimisruumides

Töö tankides ja kääritustankides

Töö mahutites, kinnistes ruumides ja gaasiahjudes, kus võib olla gaasi või ebapiisavalt hapnikku

Metallitööstus

Autotööstus

Töötlev tööstus

Alkohoolsete jookide tootmine

Reoveekäitlusjaamad

Jäätmekäitluskoht

Keemiatööstus

Naftakeemiatööstus

Kogu keha

Keemiakaitseriietus

Pindade töötlemine

Pindade puhastamine

Töö fermenteerimis- või destilleerimisruumides

Töö tankides ja kääritustankides

Töö mahutites, kinnistes ruumides ja gaasiahjudes, kus võib olla gaasi või ebapiisavalt hapnikku

Metallitööstus

Autotööstus

Töötlev tööstus

Alkohoolsete jookide tootmine

Reoveekäitlusjaamad

Jäätmekäitluskoht

Keemiatööstus

Naftakeemiatööstus

Silmad

Prillid, kaitseprillid ja näokaitsmed

Töö aerosoolvärvidega

Puidutöötlus

Kaevandamine

Autotööstus

Töötlev tööstus

Töötlev tööstus

Mäetööstus

Keemiatööstus

Naftakeemiatööstus

III.   BIOTOIMEAINED

Ohutegurid

Kehaosa

Isikukaitsevahendi tüüp

Näited töödest, mille puhul võib olla vajalik asjaomast tüüpi isikukaitsevahendi kasutamine (*)

Tööstusharu ja tegevusalad

BIOTOIMEAINED – AEROSOOLIDES

Tahked ja vedelad

Hingamiselundid

Osakeste eest kaitsvad hingamisteede kaitsevahendid

Töö, mille käigus puututakse kokku inimeste ja loomade organismi vedelike ja kudedega

Töö biotoimeaine läheduses

Tervishoid

Veterinaariakliinikud

Kliinilise analüüsi laborid

Teaduslaborid

Vanadekodud

Koduabiteenused

Reoveekäitlusjaamad

Jäätmekäitluskoht

Toiduainetööstus

Biokemikaalide tootmine

Käelabad

Mikroorganismide eest kaitsvad kindad

Terve keha/osa kehast

Biotoimeainete eest kaitsev riietus

Silmad ja/või nägu

Silmi kaitsvad prillid, kaitseprillid ja näokaitsmed

Töö, mille käigus puututakse kokku inimkeha ja loomade vedelike ja kudedega

Töö biotoimeaine läheduses

Tervishoid

Veterinaariakliinikud

Kliinilise analüüsi laborid

Teaduslaborid

Vanadekodud

Koduabiteenused

Reoveekäitlusjaamad

Jäätmekäitluskoht

Toiduainetööstus

BIOTOIMEAINED – VEDELIKES

Otsene ja kaudne kokkupuude

Käelabad

Mikroorganismide eest kaitsvad kindad

Terve keha/osa kehast

Biotoimeainete eest kaitsev riietus

Silmad ja/või nägu

Kaitseprillid ja näokaitsmed

Töö, mille käigus puututakse kokku inimkeha ja loomade vedelike ja kudedega (hammustamine, nõelamine)

Töö biotoimeaine läheduses

Tervishoid

Veterinaariakliinikud

Kliinilise analüüsi laborid

Teaduslaborid

Vanadekodud

Koduabiteenused

Reoveekäitlusjaamad

Jäätmekäitluskoht

Toiduainetööstus

Metsatööstus

Pritsmed, pihustus ja joad

Käelabad

Mikroorganismide eest kaitsvad kindad

Töö, mille käigus puututakse kokku inimkeha ja loomade vedelike ja kudedega

Töö biotoimeaine läheduses

Tervishoid

Veterinaariakliinikud

Kliinilise analüüsi laborid

Teaduslaborid

Vanadekodud

Koduabiteenused

Reoveekäitlusjaamad

Jäätmekäitluskoht

Toiduainetööstus

Küünarvarred

Mikroorganismide eest kaitsvad käised

Töö, mille käigus puututakse kokku inimkeha ja loomade vedelike ja kudedega

Töö biotoimeaine läheduses

Tervishoid

Veterinaariakliinikud

Kliinilise analüüsi laborid

Teaduslaborid

Vanadekodud

Koduabiteenused

Reoveekäitlusjaamad

Jäätmekäitluskoht

Toiduainetööstus

Jalalabad/jalad

Kaitsvad jalatsikatted ja kedrid

Töö, mille käigus puututakse kokku inimkeha ja loomade vedelike ja kudedega

Töö biotoimeaine läheduses

Tervishoid

Veterinaariakliinikud

Kliinilise analüüsi laborid

Teaduslaborid

Vanadekodud

Koduabiteenused

Reoveekäitlusjaamad

Jäätmekäitluskoht

Toiduainetööstus

Kogu keha

Biotoimeainete eest kaitsev riietus

Töö, mille käigus puututakse kokku inimkeha ja loomade vedelike ja kudedega

Töö biotoimeaine läheduses

Tervishoid

Veterinaariakliinikud

Kliinilise analüüsi laborid

Teaduslaborid

Vanadekodud

Koduabiteenused

Reoveekäitlusjaamad

Jäätmekäitluskoht

Toiduainetööstus

BIOTOIMEAINED – MATERJALIDES, INIMESTES, LOOMADES JNE

Otsene ja kaudne kokkupuude

Käelabad

Mikroorganismide eest kaitsvad kindad

Terve keha/osa kehast

Biotoimeainete eest kaitsev riietus

Silmad ja/või nägu

Kaitseprillid ja näokaitsmed

Töö, mille käigus puututakse kokku inimkeha ja loomade vedelike ja kudedega (hammustamine, nõelamine)

Töö biotoimeaine läheduses

Tervishoid

Veterinaariakliinikud

Kliinilise analüüsi laborid

Teaduslaborid

Vanadekodud

Koduabiteenused

Reoveekäitlusjaamad

Jäätmekäitluskoht

Toiduainetööstus

Metsatööstus

IV.   MUUD OHUTEGURID

Ohutegurid

Kehaosa

Isikukaitsevahendi tüüp

Näited töödest, mille puhul võib olla vajalik asjaomast tüüpi isikukaitsevahendi kasutamine (*)

Tööstusharu ja tegevusalad

Nähtavuse puudumine

Kogu keha

Kasutaja kohalolust visuaalselt märku andvad isikukaitsevahendid

Töö liikuvate sõidukite läheduses

Asfalditööd ja teekatte märgistamine

Raudteetööd

Transpordivahendite juhtimine

Lennujaama teenindava personali töö

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Töö kaevanduses

Transporditeenused ja reisijatevedu

Hapnikunappus

Hingamiselundid

Isoleerivad hingamisteede kaitsevahendid

Töö kinnistes ruumides

Töö fermenteerimis- või destilleerimisruumides

Töö tankides ja kääritustankides

Töö mahutites, kinnistes ruumides ja gaasiahjudes, kus võib olla gaasi või ebapiisavalt hapnikku

Töö šahtis, kanalisatsioonikaevus ja maa-aluses kanalisatsioonitrassis

Alkohoolsete jookide tootmine

Tsiviilehitustööd

Keemiatööstus

Naftakeemiatööstus

Hingamiselundid

Sukeldumisvarustus

Allveetööd

Tsiviilehitustööd

Uppumine

Kogu keha

Päästevest

Töö vee peal või lähedal

Töö meres

Töö lennukis

Kalandus

Lennundustööstus

Hoonete ehitamine

Tsiviilehitustööd

Laevaehitus

Dokid ja sadamad


(1)  Teatavatel asjaoludel võib ohuhinnangust lähtuvalt kasutada koos muude isikukaitsevahenditega kaitsekreeme töötajate naha kaitsmiseks asjaomaste ohutegurite eest. Kaitsekreemid on direktiivi 89/656/EMÜ kohaselt isikukaitsevahendid, sest seda liiki varustust võib teatavatel asjaoludel pidada abivahendiks või lisatarvikuks kõnealuse direktiivi artikli 2 tähenduses. Samas ei ole kaitsekreemid isikukaitsevahendid määruse (EL) 2016/425 artikli 3 lõike 1 kohaselt.