28.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 86/41


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV (EL) 2019/523,

21. märts 2019,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I–V lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 14 teise lõigu punkte c ja d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Seoses rahvusvahelise kaubanduse kasvuga ning pärast Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni tehtud ja hiljuti avaldatud hinnanguid kahjuritest tuleneva riski kohta on taimede, taimsete saaduste ja muude toodete kaitseks taimekahjuritest tulenevat riski arvesse võttes tehniliselt põhjendatud lisada kahjulikud organismid Aromia bungii (Faldermann), Neoleucinodes elegantalis (Guenée) ja Oemona hirta (Fabricius) direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa I jaotisesse.

(2)

Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet“) tehtud ja hiljuti avaldatud taimekahjuritest tulenevate riskide kategoriseerimise põhjal on selgunud, et kahjuliku organismi Enarmonia packardi (Zeller) peremeestaimi ja liitu sisenemise teid on rohkem kui need, mis on praegu reguleeritud direktiivi 2000/29/EÜ II lisa A osa I jaotisega. Pärast vastava teadusliku nimetuse läbivaatamist anti kahjulikule organismile uus nimi Grapholita packardi (Zeller). Seepärast on taimekahjuritest tulenevat riski arvesse võttes teaduslikult põhjendatud jätta direktiivi 2000/29/EÜ II lisa A osa I jaotisest välja kanne kahjuliku organismi Enarmonia packardi (Zeller) kohta ning lisada see kõnealuse direktiivi I lisa A osa I jaotisesse nimetusega Grapholita packardi (Zeller).

(3)

Toiduohutusameti tehtud ja hiljuti avaldatud taimekahjuritest tulenevate riskide kategoriseerimises on täiendavalt määratletud praegu direktiivi 2000/29/EÜ II lisa A osa I jaotises esitatud kahjuri Elsinoe spp. Bitanc. ja Jenk. Mendes liigid, mis on tsitruselistel Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriididel esineva haiguse tekitajad. Tuginedes taimekahjuritest tuleneva riski kategoriseerimisele ja hiljutistele viljade impordiga seotud notifikatsioonidele, on ilmne, et praegu reguleeritud kaupade loetelu alusel ei saa vähendata kõiki kõnealuste kahjulike organismidega seotud riske. Seepärast on taimekahjuritest tulenevat riski arvesse võttes teaduslikult ja tehniliselt põhjendatud jätta direktiivi 2000/29/EÜ II lisa A osa I jaotisest välja kanne kahjuliku organismi Elsinoe spp. Bitanc. & Jenk. Mendes kohta ning lisada kõnealuse direktiivi I lisa A osa I jaotisesse Elsinoë australis Bitanc. & Jenk., Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous. ning Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk. liigid, mis on tsitruselistel Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriididel esineva haiguse tekitajad.

(4)

Seoses rahvusvahelise kaubanduse kasvuga ning pärast Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni ja toiduohutusameti tehtud ja hiljuti avaldatud hinnanguid kahjuritest tuleneva riski kohta on taimede, taimsete saaduste ja muude toodete kaitseks taimekahjuritest tulenevat riski arvesse võttes tehniliselt põhjendatud lisada kahjulikud organismid Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell ning Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja selle vektor Pityophthorus juglandis Blackman direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa II jaotisesse. Kõnealused kahjulikud organismid esinevad praegu Euroopa Liidus ja nende levik on piiratud.

(5)

Toiduohutusameti tehtud ja hiljuti avaldatud hinnangu põhjal taimekahjuritest tuleva riski kohta on taimekahjuritest tulenevat ohtu arvesse võttes tehniliselt põhjendatud jätta välja direktiivi 2000/29/EÜ II lisa A osa II jaotisest kanne kahjuliku organismi Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. kohta ja lisada see kõnealuse direktiivi I lisa A osa II jaotisesse.

(6)

Seoses rahvusvahelise kaubanduse kasvuga ning toiduohutusameti tehtud ja avaldatud hinnangu põhjal kahjuritest mullale ja kasvusubstraatidele tuleneva riski kohta, ning asjakohastest rahvusvahelistest standarditest lähtuvalt on taimede, taimsete saaduste ja muude toodete kaitseks tehniliselt põhjendatud ja kahjuritest tuleneva riskiga kooskõlas karmistada direktiivi 2000/29/EÜ III lisas, IV lisa A osa I jaotises ja V lisas esitatud asjakohaseid nõudeid mulla ja kasvusubstraatide suhtes.

(7)

Selleks et kaitsta taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootmist ja nendega kauplemist, on tehniliselt põhjendatud ja kahjuritest tuleneva riskiga kooskõlas lisada kahjulikud organismid Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ja Liriomyza trifolii (Burgess) kõnealuse direktiivi I lisa B osasse.

(8)

Iirimaa ja Ühendkuningriigi esitatud teabest selgub, et nii Iirimaa kui ka Põhja-Iirimaa territooriumil ei esine kahjulikke organisme Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ja Liriomyza trifolii (Burgess) ning et Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vastavad direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis h sätestatud tingimustele, milles käsitletakse kaitstava ala kehtestamist kõnealuste kahjulike organismide puhul. Seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ I lisa B osa vastavalt muuta.

(9)

Teaduslike ja tehniliste teadmiste põhjal on tehniliselt vastuvõetav lisada vajaduse korral teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liitu sissetoomise ja liidus vedamise erinõuded, kuna on tõenäoline, et need võivad kanda järgmisi kahjulikke organisme: põhjenduses 1 osutatud Aromia bungii (Faldermann) ja Neoleucinodes elegantalis (Guenée), põhjenduses 2 osutatud Grapholita packardi (Zeller) ning põhjenduses 4 osutatud Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja selle vektorit Pityophthorus juglandis Blackman. Seepärast tuleks asjaomased taimed, taimsed saadused ja muud tooted lisada direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jaotisesse. Kahjuliku organismi Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja selle vektorit Pityophthorus juglandis Blackman puhul tuleks direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa II jaotisesse lisada täiendavad erinõuded liidusisese vedamise kohta.

(10)

Tingituna teaduse ja tehnika arengust ning toiduohutusameti tehtud ja hiljuti avaldatud hinnangust kahjuritest tuleneva riski kohta on vaja muuta direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I ja II jaotises esitatud erinõudeid põhjenduses 5 osutatud kahjuliku organismi Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. puhul.

(11)

Tuginedes Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni antud hinnangule mitmetest Tephritidae liikide kahjuritest tuleneva riski kohta, asjakohastele rahvusvahelistele standarditele, tehnilisele teabele ning asjaolu tõttu, et mitmel saadetiste kinnipidamisel on imporditud kaupades avastatud (mujalt kui Euroopast pärit) Tephritidae liike, tuleks muuta direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jaotises esitatud erinõudeid.

(12)

Tuginedes imporditud kaupade kinnipidamisi käsitlevatele andmetele, tuleks direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jaotisesse lisada täiendavad erinõuded kahjulike organismide Bactericera cockerelli (Sulc.) ja Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) puhul.

(13)

Tuginedes toiduohutusameti hiljuti tehtud kahjuritest tuleneva riski kategoriseerimisele, asjakohastele rahvusvahelistele standarditele ja tehnilisele teabele ning seoses rahvusvahelise kaubanduse kasvuga tuleks direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa A osa I jaotises esitatud erinõuded kehtestada liigi Malus Mill. viljade puhul seoses kahjulike organismidega Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ja Rhagoletis pomonella (Walsh) ning liikide Malus Mill. ja Pyrus L. viljade puhul seoses kahjulike organismidega Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto ja Tachypterellus quadrigibbus Say.

(14)

Põhjendustes 9–13 esitatud muudetud nõuete eesmärk on vähendada vastuvõetava tasemeni taimeterviseriski, mis on tingitud kõnealuste taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liitu sissetoomisest ning ka vedamisest, kui see on asjakohane.

(15)

Vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 690/2008 (2) on teatavad piirkonnad tunnistatud teatavate kahjulike organismide puhul kaitstavateks aladeks. Kõnealust määrust on hiljuti muudetud, et võtta arvesse viimaseid arenguid, mis on toimunud seoses liidu kaitstavate alade ja muu hulgas järgmiste kahjulike organismidega: Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., Citrus tristeza viirus (Euroopa tüved), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato spotted wilt virus ja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisa vastavad nõuded tuleks ajakohastada, et tagada asjaomaste kahjulike organismide puhul ühtsed kaitstavate alade nõuded.

(16)

Peale selle ei vasta mitu ala, mis on tunnistatud liidus kahjuliku organismi puhul kaitstavaks alaks, enam nendele nõuetele, sest kõnealused kahjulikud organismid esinevad seal püsivalt või on asjaomased liikmesriigid taotlenud kaitstava ala staatuse tühistamist. Kõnealused alad on järgmised: Soome territoorium seoses kahjuliku organismiga Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid); Kreeka piirkondlikud üksused Arta ja Lakoonia seoses Citrus tristeza viirusega (Euroopa tüved); Itaalias kogu Emilia-Romagna territoorium, Piemonte maakonna Cuneo provintsi Scarnafigi ja Villafalletto omavalitsusüksused ning Cesarò (Messina provints), Maniace, Bronte, Adrano (Catania provints) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Enna provints) omavalitsusüksused Sitsiilias ning Ühendkuningriigis kogu Põhja-Iirimaa territoorium ja Slovakkias kogu Dunajská Streda maakond seoses kahjuliku organismiga Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; Põhja-Iirimaa territoorium Ühendkuningriigis seoses kahjuliku organismiga Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, kohalike omavalitsuste piirkonnad: Barking ja Dagenham; Basildon; Basingstoke ja Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brentwood; Broxbourne; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; Crawley; Dacorum; Dartford; East Hertfordshire; Enfield; Epping Forest; Gravesham; Greenwich; Harlow; Hart; Havering; Hertsmere; Horsham; Littlesford; Medway; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Redbridge; Reigate ja Banstead; Rushmoor; Sevenoaks; South Bedfordshire; South Bucks; St Albans; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge ja Malling; Waltham Forest; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; Windsori ja Maidenheadi, Wokinghami ja Wycombe'i omavalitsuste piirkond Ühendkuningriigis seoses kahjuliku organismiga Thaumetopoea processionea L. ja Rootsi territoorium seoses kahjuliku organismiga Tomato spotted wilt virus. Seda teavet tuleks kajastada direktiivi 2000/29/EÜ vastavalt I–IV lisa B osas.

(17)

Jätkuvatest kahjuliku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) leidudest teatavatel taimedel ja taimsetel saadustel, mida veetakse liidusiseselt teatavatele kaitstavatele aladele, nähtub, et praegused nõuded, milles käsitletakse taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liidusisest vedu teatavatele kaitstavatele aladele, ei ole kahjuliku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) puhul piisavad selleks, et vähendada vastuvõetava tasemini kõnealuse organismiga seotud taimeterviseriski. Need nõuded tuleks direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa B osas uuesti sõnastada.

(18)

Põhjendustes 6–17 osutatud taimed, taimsed saadused ja muud tooted peaksid läbima taimetervise kontrolli enne nende liitu sissetoomist või liidusisest vedu. Seepärast tuleks kõnealused taimed, taimsed saadused ja muud tooted loetleda direktiivi 2000/29/EÜ V lisa A või B osas. Tõhustatud taimetervise kaitse eesmärgil kantakse direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osasse Actinidia Lindl., Carica papaya L., Fragaria L., Persea americana Mill., Rubus L. ja Vitis L. viljad ning direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas juba loetletud Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. ja Vaccinium L. viljade puhul laiendatakse geograafilist kohaldamisala.

(19)

Seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisa vastavalt muuta.

(20)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 31. augustiks 2019. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad neid norme alates 1. septembrist 2019.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 690/2008, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad (ELT L 193, 22.7.2008, lk 1).


LISA

Direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt.

a)

A osa muudetakse järgmiselt:

i)

I jagu muudetakse järgmiselt:

rubriiki a muudetakse järgmiselt:

punkti 4.1 järele lisatakse järgmine punkt:

„4.2.

Aromia bungii (Faldermann)“;

punkti 10.5 järele lisatakse järgmine punkt:

„10.6.

Grapholita packardi Zeller“;

punkti 16.1 järele lisatakse järgmised punktid:

„16.2.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3.

Oemona hirta (Fabricius)“;

rubriiki c muudetakse järgmiselt:

punkti 3 järele lisatakse järgmised punktid:

„3.1.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous

3.3.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.“

ii)

II jagu muudetakse järgmiselt:

rubriiki a muudetakse järgmiselt:

punkti 7 järele lisatakse järgmine punkt:

„7.1.

Pityophthorus juglandis Blackman“;

rubriigi c punkti 1 ette lisatakse järgmised punktid:

„0.1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

0.2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

0.3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat“;

b)

B osa muudetakse järgmiselt:

i)

rubriiki a muudetakse järgmiselt:

punktis 1 jäetakse parempoolses veerus välja „FI“;

punkti 4 järele lisatakse järgmised punktid:

„4.1.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

IRL, UK (Põhja-Iirimaa)

4.2.

Liriomyza trifolii (Burgess)

IRL, UK (Põhja-Iirimaa)“;

punkti 5 parempoolse veeru tekst asendatakse järgmisega:

„IRL, UK (välja arvatud järgmised kohaliku omavalitsuse piirkonnad: Barking ja Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke ja Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge'i ringkond; Enfield; Epping Forest; Epsomi ja Ewelli ringkond; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate ja Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede'i ringkond; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne'i ringkond; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge ja Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor ja Maidenhead; Woking, Wokingham ja Wycombe)“;

ii)

rubriigist b jäetakse välja punkt 2.

2)

II lisa muudetakse järgmiselt.

a)

A osa muudetakse järgmiselt:

i)

I jagu muudetakse järgmiselt:

rubriigist a jäetakse välja punkt 11;

rubriigist c jäetakse välja punkt 9.

ii)

II jagu muudetakse järgmiselt:

rubriigist c jäetakse välja punkt 1.

b)

B osa muudetakse järgmiselt:

i)

rubriiki a muudetakse järgmiselt:

punkt 10 asendatakse järgmisega:

„10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Perekondade Cedrus Trew ja Pinus L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a viljad ja seemned

UK“;

ii)

rubriigi b punktis 2 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„E (välja arvatud Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi, Murcia, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad, Guipuzcoa provints (Baskimaa), Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (comarca'd): Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, Valencia piirkonna Alicante provintsi piirkonnad (comarca'd) L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís), EE, F (Korsika), IRL (välja arvatud Galway linn), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguuria, Lombardia (välja arvatud Mantua, Milano, Sondrio ja Varese provintsid, ning Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo kommuunid Monza Brianza provintsis), Marche, Molise, Piemonte (välja arvatud Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia (välja arvatud Messina provintsi Cesarò omavalitsusüksus, Catania provintsi Maniace, Bronte, Adrano omavalitsusüksused ning Enna provintsi Centuripe, Regalbuto ja Troina omavalitsusüksused), Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (välja arvatud Rovigo ja Veneetsia provints, Padova provintsi Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuunid ning Verona provintsi ala, mis asub kiirteest A4 lõuna pool), LV, LT (välja arvatud Kaunase piirkonna Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad, Lendava, Renče-Vogrsko kommuunid, mis asuvad kiirteest H4 lõuna pool, ja Velika Polana ning Ivančna Gorica kommuuni asulad Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krk), SK (välja arvatud Levice maakonna Dunajská Streda, Hronovce ja Hronské Kľačany omavalitsusüksused, Nové Zámky maakonnas Dvory nad Žitavou, Poltári maakonnas Málinec, Rožňava maakonnas Hrhov, Topoľčany maakonnas Veľké Ripňany, Trebišovi maakonnas Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín), FI, UK (Mani saar ja Kanalisaared)“;

iii)

rubriiki c muudetakse järgmiselt:

punkt 0.1 asendatakse järgmisega:

„0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Castanea Mill. puit, v.a kooreta puit, eraldatud koor ja istutamiseks ettenähtud taimed, ning Quercus L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned

CZ, IRL, S, UK“;

punkti 2 kolmandas veerus jäetakse välja sõnad „UK (Põhja-Iirimaa)“;

iv)

rubriiki d muudetakse järgmiselt:

punktis 1 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„EL (välja arvatud piirkondlikud üksused Argolida, Arta, Chania ja Lakonia), M, P (välja arvatud Algarve, Madeira ja Odemira maakond Alentejos)“;

3)

III lisa muudetakse järgmiselt.

a)

A osas asendatakse punkt 14 järgmisega:

„14.

Muld, mis osaliselt koosneb tahkest orgaanilisest ainest,

ning

kasvusubstraat, mis tervenisti või osaliselt koosneb tahkest orgaanilisest ainest, v.a Cocos nucifera L. kiust või puhtast turbast koosnev kasvusubstraat, mida varem ei kasutatud taimede kasvatamiseks või põllumajanduslikel eesmärkidel

Kolmandad riigid, v.a Šveits“.

b)

B osa muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 1 parempoolse veeru tekst asendatakse järgmisega:

„E (välja arvatud Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi, Murcia, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad, Guipuzcoa provints (Baskimaa), Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (comarca'd): Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, Valencia piirkonna Alicante provintsi piirkonnad (comarca'd) L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís), EE, F (Korsika), IRL (välja arvatud Galway linn), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguuria, Lombardia (välja arvatud Mantua, Milano, Sondrio ja Varese provintsid, ning Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo kommuunid Monza Brianza provintsis), Marche, Molise, Piemonte (välja arvatud Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia (välja arvatud Messina provintsi Cesarò omavalitsusüksus, Catania provintsi Maniace, Bronte, Adrano omavalitsusüksused ning Enna provintsi Centuripe, Regalbuto ja Troina omavalitsusüksused), Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (välja arvatud Rovigo ja Veneetsia provints, Padova provintsi Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuunid ning Verona provintsi ala, mis asub kiirteest A4 lõuna pool), LV, LT (välja arvatud Kaunase piirkonna Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad, Lendava, Renče-Vogrsko kommuunid, mis asuvad kiirteest H4 lõuna pool, ja Velika Polana ning Ivančna Gorica kommuuni asulad Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krk), SK (välja arvatud Levice maakonna Dunajská Streda, Hronovce ja Hronské Kľačany omavalitsusüksused, Nové Zámky maakonnas Dvory nad Žitavou, Poltári maakonnas Málinec, Rožňava maakonnas Hrhov, Topoľčany maakonnas Veľké Ripňany, Trebišovi maakonnas Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín), FI, UK (Mani saar ja Kanalisaared)“;

ii)

punkti 2 parempoolse veeru tekst asendatakse järgmisega:

„E (välja arvatud Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi, Murcia, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad, Guipuzcoa provints (Baskimaa), Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (comarca'd): Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, Valencia piirkonna Alicante provintsi piirkonnad (comarca'd) L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís, EE, F (Korsika), IRL (välja arvatud Galway linn), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguuria, Lombardia (välja arvatud Mantua, Milano, Sondrio ja Varese provintsid, ning Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo kommuunid Monza Brianza provintsis), Marche, Molise, Piedmont (välja arvatud Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia (välja arvatud Messina provintsi Cesarò omavalitsusüksus, Catania provintsi Maniace, Bronte, Adrano omavalitsusüksused ning Enna provintsi Centuripe, Regalbuto ja Troina omavalitsusüksused), Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (välja arvatud Rovigo ja Veneetsia provints, Padova provintsi Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuunid ning Verona provintsi ala, mis asub kiirteest A4 lõuna pool), LV, LT (välja arvatud Kaunase piirkonna Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad, Lendava, Renče-Vogrsko kommuunid, mis asuvad kiirteest H4 lõuna pool, ja Velika Polana ning Ivančna Gorica kommuuni asulad Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krk), SK (välja arvatud Levice maakonna Dunajská Streda, Hronovce ja Hronské Kľačany omavalitsusüksused, Nové Zámky maakonnas Dvory nad Žitavou, Poltári maakonnas Málinec, Rožňava maakonnas Hrhov, Topoľčany maakonnas Veľké Ripňany, Trebišovi maakonnas Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín), FI, UK (Mani saar ja Kanalisaared)“.

4)

IV lisa muudetakse järgmiselt.

a)

A osa muudetakse järgmiselt:

i)

I jagu muudetakse järgmiselt:

punkti 1.7 järele lisatakse järgmised punktid:

„1.8.

Olenemata sellest, kas see on loetletud V lisa B osa CN-koodide hulgas või mitte, Juglans L. ja Pterocarya Kunth puit muul kujul kui:

tervenisti või osaliselt kõnealustest taimedest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed või -jäägid,

puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- või korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuit, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, välja arvatud puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja sama kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,

kuid kaasa arvatud USAst pärit puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 2.3, 2.4 ja 2.5 osutatud puidu suhtes kohaldatavaid sätteid, ametlik kinnitus selle kohta, et puit:

a)

on pärit piirkonnast, mille riigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja selle vektorist Pityophthorus juglandis Blackman, ning see on märgitud käesoleva direktiivi artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“

või

b)

on läbinud vajaliku kuumtöötluse ja saavutanud miinimumtemperatuuri 56 °C vähemalt 40 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses. Selle tõenduseks peab puidul või kasutusele vastaval pakendil ning artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatidel olema märge „HT“

või

c)

on kanditud, et täielikult eemaldada looduslik kumer pind.

1.9.

Olenemata sellest, kas see on loetletud V lisa B osa CN-koodide hulgas või mitte, Juglans L. ja Pterocarya Kunth eraldatud koor ja puit järgmisel kujul:

tervenisti või osaliselt kõnealustest USAst pärit taimedest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed või -jäägid.

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 1.8, 2.3, 2.4 ja 2.5 osutatud puidu suhtes kohaldatavaid sätteid, ametlik kinnitus selle kohta, et puit ja eraldatud koor:

a)

on pärit piirkonnast, mille riigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja selle vektorist Pityophthorus juglandis Blackman, ning see on märgitud käesoleva direktiivi artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“

või

b)

on asjakohaselt kuumtöödeldud, nii et kogu koore või puidu läbilõike ulatuses on saavutatud miinimumtemperatuur 56 °C vähemalt 40 järjestikuse minuti jooksul, mis tuleb märkida sertifikaatides, millele on osutatud artikli 13 lõike 1 punktis ii.“;

punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5.

Olenemata sellest, kas see on loetletud V lisa B osa CN-koodide hulgas või mitte, Platanus L. puit väljaarvatud:

puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- või korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuit, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, välja arvatud puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja sama kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,

kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind, ning tervenisti või osaliselt liigist Platanus L. saadud puit laastude, tükikeste, saepuru, laastude, puidujäätmete ja -jääkidena,

mis on pärit Albaaniast, Armeeniast, Šveitsist, Türgist ja USAst.

Ametlik kinnitus, et puit:

a)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjaomastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“

või

b)

on tootmise ajal asjakohase aja jooksul ja asjakohasel temperatuuril kuivatis kuivatatud kuni niiskusesisalduseni 20 % kuivaine massist. Selle tõenduseks pannakse puidule või asjakohasele pakendile märge „kiln-dried“, või „KD“ või muu rahvusvaheliselt tuntud märge.“;

punkt 7.1.2 jäetakse välja;

punkti 7.5 järele lisatakse järgmised punktid:

„7.6.

Olenemata sellest, kas see on loetletud V lisa B osa CN-koodide hulgas või mitte, Prunus L. puit muul kujul kui:

tervenisti või osaliselt kõnealustest taimedest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed või -jäägid,

puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- või korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuit, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, välja arvatud puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja sama kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,

kuid kaasa arvatud Hiinast, Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist, Mongooliast, Jaapanist, Korea Vabariigist ja Vietnamist pärit puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 7.4 ja 7.5 osutatud puidu suhtes kohaldatavaid sätteid, ametlik kinnitus selle kohta, et puit:

a)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Aromia bungii (Falderman), ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“

või

b)

on asjakohaselt kuumtöödeldud, nii et kogu puidu läbilõike ulatuses on saavutatud miinimumtemperatuur 56 °C vähemalt 30 järjestikuse minuti jooksul, mis tuleb märkida artikli 13 lõike 1 punkti ii kohases sertifikaadis,

või

c)

on asjakohaselt kiiritatud ioniseeriva kiirgusega, nii et puidu kogu ulatuses on selle minimaalne neeldumisdoos 1 kGy, mis tuleb märkida artikli 13 lõike 1 punkti ii kohases sertifikaadis.

7.7.

Olenemata sellest, kas see on loetletud V lisa B osa CN-koodide hulgas või mitte, Hiinast, Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist, Mongooliast, Jaapanist, Korea Vabariigist ja Vietnamist pärit täielikult või osaliselt Prunus L. puit laastude, tükikeste, saepuru, pilbaste ja puidujääkide või -jäätmetena.

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 7.4, 7.5 ja 7.6 osutatud puidu suhtes kohaldatavaid sätteid, ametlik kinnitus selle kohta, et puit:

a)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Aromia bungii (Faldermann), ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“

või

b)

on tükeldatud kuni 2,5 cm paksuse ja laiusega tükkideks

või

c)

on asjakohaselt kuumtöödeldud, nii et kogu puidu läbilõike ulatuses on saavutatud miinimumtemperatuur 56 °C vähemalt 30 minuti jooksul, mis tuleb märkida artikli 13 lõike 1 punkti ii kohases sertifikaadis.“;

punkti 11.4 järele lisatakse järgmine punkt:

„11.4.1.

Liikide Juglans L. ja Pterocarya Kunth USAst pärit ning istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktis 11.4 osutatud taimede suhtes kohaldatavaid sätteid, ametlik kinnitus selle kohta, et istutamiseks ettenähtud taimed:

a)

on kogu oma eluaja jooksul kasvanud piirkonnas, mille riigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja selle vektorist Pityophthorus juglandis Blackman, ning see on märgitud käesoleva direktiivi artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“

või

b)

on pärit tootmiskohast, milles ega mille ümber vähemalt 5 km raadiuses ei ole ekspordile eelnenud kahe aasta jooksul ametlike kontrollide käigus täheldatud kahjuliku organismi Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserrat sümptomeid ega selle vektori Pityophthorus juglandis Blackman esinemist; istutamiseks ettenähtud taimi on kontrollitud vahetult enne eksporti ning neid on käideldud ja pakendatud viisil, millega välditakse saastumist pärast tootmiskohast lahkumist,

või

c)

on pärit täieliku füüsilise eraldatusega tootmiskohast ning neid on kontrollitud vahetult enne eksporti ning käideldud ja pakendatud viisil, millega välditakse saastumist pärast tootmiskohast lahkumist.“;

punkt 12 asendatakse järgmisega:

„12.

Liigi Platanus L. Albaaniast, Armeeniast, Šveitsist, Türgist ja USAst pärit ning istutamiseks ette nähtud taimed, v.a seemned

Ametlik kinnitus, et taimed:

a)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjaomastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“

või

b)

taimede tootmiskohas või selle vahetus ümbruses ei ole viimase täieliku vegetatsiooniperioodi algusest täheldatud kahjuliku organismi Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. sümptomeid.“;

punkti 14.1 järele lisatakse järgmine punkt:

„14.2.

Perekondade Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ja Vaccinium L. Kanadast, Mehhikost ja USAst pärit istutamiseks ettenähtud taimed, v.a koekultuurist saadud taimed ja seemned

Ilma et see piiraks III lisa A osa punktides 9 ja 18, III lisa B osa punktis 1 või IV lisa A osa I jao punktides 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 ja 23.2 nimetatud taimede suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et taimed:

a)

on kogu oma eluaja jooksul kasvanud piirkonnas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Grapholita packardi Zeller, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

on kogu oma eluaja jooksul kasvanud tootmiskohas, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjulikust organismist Grapholita packardi Zeller ja

i)

mille on registreerinud ja mille üle teostab järelevalvet päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon,

ning

ii)

mida on igal aastal asjakohasel ajal kontrollitud kahjuliku organismi Grapholita packardi Zeller igasuguste märkide suhtes,

ning

iii)

kus taimede kasvukohas on tehtud asjakohast ennetavat tõrjet ja kus igal aastal asjakohaste ajavahemike tagant läbi viidud ametlikud vaatlused kinnitasid kahjuliku organismi Grapholita packardi Zeller puudumist;

ning

iv)

taimi on vahetult enne eksporti põhjalikult kontrollitud kahjuliku organismi Grapholita packardi Zeller olemasolu suhtes;

või

c)

on kasvatatud tootmiskohas, mis on olnud füüsiliselt täielikult kaitstud kahjuliku organismi Grapholita packardi Zeller sissetoomise eest.“;

punktid 16.5 ja 16.6 asendatakse järgmisega:

„16.5.

Perekondade Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidide Mangifera L. ja Prunus L. viljad

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 ja 16.6 loetletud viljade suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et:

a)

viljad on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks sugukonna Tephritidae mujalt kui Euroopast pärit kahjulikest organismidest, mille suhtes kõnealused viljad on teadaolevalt vastuvõtlikud, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on nendest organismidest vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud

või

b)

viljad on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks sugukonna Tephritidae mujalt kui Euroopast pärit kahjulikest organismidest, mille suhtes kõnealused viljad on teadaolevalt vastuvõtlikud, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on nendest organismidest vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud

või

c)

viljade tootmiskohas või selle vahetus läheduses ei ole viimase täieliku vegetatsiooniperioodi algusest peale vähemalt kolm kuud enne koristusaja algust kord kuus läbiviidud ametlike kontrollide käigus täheldatud mingeid märke sugukonna Tephritidae mujalt kui Euroopast pärit kahjulikest organismidest, mille suhtes kõnealused viljad on teadaolevalt vastuvõtlikud, ning ühelgi vastavast tootmiskohast koristatud viljal ei ole asjakohase ametliku kontrolli käigus leitud märke asjaomasest organismist

ning

jälgitavusteave on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides,

või

d)

viljad on läbinud tõhusa töötluse, et tagada sugukonna Tephritidae mujalt kui Euroopast pärit kahjulikest organismidest (mille suhtes kõnealused viljad on teadaolevalt vastuvõtlikud) vaba staatus, ning selle töötluse andmed on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest töötlusmeetodist eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.

16.6.

Perekondade Capsicum (L.) ja Citrus L. viljad, v.a liikide Citrus limon (L.) Osbeck. ja Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch ja Punica granatum L. viljad, mis on pärit Aafrika kontinendilt, Cabo Verdest, Saint Helenalt, Madagaskarilt, Réunionilt, Mauritiuselt ja Iisraelist.

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 ja 36.3 loetletud viljade suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et viljad:

a)

on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjulikust organismist Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

c)

on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ning jälgitavusteave on esitatud sertifikaatides, millele on osutatud artikli 13 lõike 1 punktis ii, ning ametlikud kontrollid (sh viljade representatiivse valimi visuaalne kontroll) on toimunud kasvuperioodil tootmiskohas asjakohasel ajal, ning tõendatud, et viljad on vabad kahjulikust organismist Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

või

d)

on läbinud tõhusa külmtöötluse, et tagada kahjulikust organismist Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) vaba staatus, või muu tõhusa töötluse, et tagada kahjulikust organismist Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) vaba staatus, ning selle töötluse andmed on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest töötlusmeetodist (koos tõendusmaterjaliga selle tõhususe kohta) eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.“;

punkti 16.6 järele lisatakse järgmised punktid:

„16.7.

Liigi Malus Mill. viljad

Ilma, et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 16.8, 16.9 ja 16.10 loetletud taimede suhtes kohaldatavaid sätteid, ametlik kinnitus, et viljad:

a)

on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjulikest organismidest Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ja Rhagoletis pomonella (Walsch), tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikest organismidest Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ja Rhagoletis pomonella (Walsch), ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

c)

on pärit tootmiskohast, kus kasvuperioodil on asjakohasel ajal toimunud ametlikud kontrollid (sh viljade representatiivse valimi visuaalne kontroll) ja vaatlused kahjulike organismide Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ja Rhagoletis pomonella (Walsch) olemasolu suhtes, ning on tõendatud, et viljad on vabad kahjulikest organismidest,

ning

jälgitavusteave on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides,

või

d)

viljad on läbinud tõhusa töötluse, et tagada kahjulikest organismidest Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ja Rhagoletis pomonella (Walsch) vaba staatus, ning selle töötluse andmed on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest töötlusmeetodist eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.

16.8.

Liigi Malus Mill. ja Pyrus L. viljad

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 16.7, 16.9 ja 16.10 loetletud taimede suhtes kohaldatavaid sätteid, ametlik kinnitus, et viljad:

a)

on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjulikust organismist Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

c)

on pärit tootmiskohast, kus kasvuperioodil on asjakohasel ajal toimunud ametlikud kontrollid (sh viljade representatiivse valimi visuaalne kontroll) ja vaatlused kahjuliku organismi Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto olemasolu suhtes, ning on tõendatud, et viljad on vabad sellest organismist,

ning

jälgitavusteave on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides,

või

d)

viljad on läbinud tõhusa töötluse, et tagada kahjulikust organismist Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto vaba staatus, ning selle töötluse andmed on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest töötlusmeetodist eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.

16.9.

Liigi Malus Mill. ja Pyrus L. viljad

Ilma, et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 16.7, 16.8 ja 16.10 loetletud taimede suhtes kohaldatavaid sätteid, ametlik kinnitus, et viljad:

a)

on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjulikust organismist Tachypterellus quadrigibbus Say, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Tachypterellus quadrigibbus Say, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

c)

on pärit tootmiskohast, kus kasvuperioodil on asjakohasel ajal toimunud ametlikud kontrollid (sh viljade representatiivse valimi visuaalne kontroll) ja vaatlused kahjuliku organismi Tachypterellus quadrigibbus Say olemasolu suhtes, ning on tõendatud, et viljad on vabad sellest kahjulikust organismist,

ning

jälgitavusteave on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides,

või

d)

on läbinud tõhusa töötluse, et tagada kahjulikust organismist Tachypterellus quadrigibbus Say vaba staatus, ning selle töötluse andmed on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest töötlusmeetodist eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.

16.10.

Kanadast, Mehhikost ja USAst pärit liigi Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ja Vaccinium L. viljad

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 ja 16.9 loetletud viljade suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et viljad:

a)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismistGrapholita packardi Zeller, ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

on pärit tootmiskohast, kus kasvuperioodil on asjakohasel ajal toimunud ametlikud kontrollid (sh viljade representatiivse valimi visuaalne kontroll) ja vaatlused kahjuliku organismi Grapholita packardi Zeller olemasolu suhtes, ning on tõendatud, et viljad on vabad sellest kahjulikust organismist,

ning

jälgitavusteave on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides,

või

c)

on läbinud tõhusa töötluse, et tagada kahjulikust organismist Grapholita packardi Zeller vaba staatus, ning selle töötluse andmed on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest töötlusmeetodist eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud.“;

punkti 25.7.2 järele lisatakse järgmised punktid:

„25.7.3.

Liikide Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. ja Solanum melongena L. viljad

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.4, 36.2 ja 36.3 loetletud viljade suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et viljad:

a)

on pärit riigist, mis on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjulikust organismist Neoleucinodes elegantalis (Guenée), tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Neoleucinodes elegantalis (Guenée), ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

c)

on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Neoleucinodes elegantalis (Guenée), ning ametlikud kontrollid (sh viljade representatiivse valimi visuaalne kontroll) on toimunud tootmiskohas asjakohasel ajal, ning tõendatud, et viljad on vabad kahjulikust organismist Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

ning

jälgitavusteave on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides,

või

d)

on pärit putukate eest kaitstud tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on ekspordile eelnenud kolme kuu jooksul tehtud ametlike kontrollide ja vaatluste põhjal kindlaks teinud, et need on vabad kahjustajast Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

ning

jälgitavusteave on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides.

25.7.4.

Sugukonna Solanaceae viljad, mis on pärit Austraaliast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast ning Uus-Meremaalt

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktides 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3, 36.2 ja 36.3 loetletud viljade suhtes kohaldatavate sätete rakendamist, ametlik kinnitus, et viljad:

a)

on pärit riigist, mis on vastavalt asjaomastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud vabaks kahjulikust organismist Bactericera cockerelli (Sulc.), tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjaomastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Bactericera cockerelli (Sulc.), ning see on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“, tingimusel et asjaomase kolmanda riigi taimekaitseorganisatsioon on sellest organismist vabast staatusest eelnevalt kirjalikult komisjonile teatanud,

või

c)

on pärit tootmiskohast, kus (sh selle vahetus läheduses) on ekspordile eelnenud viimase kolme kuu jooksul tehtud kahjuliku organismi Bactericera cockerelli (Sulc.) esinemise ametlikke kontrolle ja seiret, ning viljad on läbinud tõhusa töötluse, et tagada kahjulikest organismidest vaba staatus, ning enne eksporti on kontrollitud viljade representatiivset valimit

ning

jälgitavusteave on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides

või

d)

on pärit putukate eest kaitstud tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on ekspordile eelnenud kolme kuu jooksul tehtud ametlike kontrollide ja seire põhjal kindlaks teinud, et need on vabad kahjulikust organismist Bactericera cockerelli (Sulc.),

ning

jälgitavusteave on märgitud artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatides.“;

punkt 34 asendatakse järgmisega:

„34.

Taimedele lisatud või neile kinnitunud kasvusubstraat, mis on ette nähtud taimede elujõu säilitamiseks, v.a in vitro kasvatatavate taimede steriilne toitelahus, mis on pärit muudest kolmandatest riikidest kui Šveits.

Ametlik kinnitus, et:

a)

istutamise ajal taimedele kinnitunud kasvusubstraat:

i)

oli ilma mulla ja orgaanilise aineta ning seda ei olnud varem kasutatud taimede kasvatamiseks ega põllumajanduslikel eesmärkidel

või

ii)

koosneb täielikult turbast või Cocos nucifera L kiust, mida ei olnud varem kasutatud taimede kasvatamiseks ega põllumajanduslikel eesmärkidel,

või

iii)

on läbinud tõhusa töötluse, et tagada kahjulikest organismidest vaba staatus, ning töötlemisandmed tuleb märkida artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaatide lahtris „Lisadeklaratsioon“

ning

oli kõikidel eespool nimetatud juhtudel ladustatud ja säilitatud sobivatel tingimustel, et tagada kahjulikest organismidest vaba staatuse püsimine,

ning

b)

alates istutamisest:

i)

on võetud asjakohased meetmed, et tagada kasvusubstraadi kahjulikest organismidest vaba staatuse püsimine, sh vähemalt:

kasvusubstraadi füüsiline isoleerimine mullast ja muudest võimalikest saasteallikatest

hügieenimeetmed

kahjulikest organismidest vaba vee kasutamine

või

ii)

kahe nädala jooksul enne eksportimist on kasvusubstraat ja vajaduse korral ka muld täielikult eemaldatud pesemise teel, kasutades selleks kahjulikest organismidest vaba vett. Taasistutamiseks võib kasutada kasvusubstraati, mis peab vastama punktis a esitatud nõuetele. Tuleb säilitada sobivad tingimused punktiga b ette nähtud kahjulikest organismidest vaba staatuse püsimiseks.“;

punkti 34 järele lisatakse järgmised punktid:

„34.1.

Istutamiseks ettenähtud sibulad, mugulsibulad, risoomid ja mugulad, v.a liigi Solanum tuberosum mugulad, mis on pärit muudest kolmandatest riikidest kui Šveits

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punkti 30 sätete kohaldamist, ametlik kinnitus selle kohta, et saadetis või partii ei sisaldada mulda ja kasvusubstraati üle 1 % netomassist.

34.2.

Muudest kolmandatest riikidest kui Šveitsist pärit liigi Solanum tuberosum mugulad

Ilma et see piiraks III lisa A osa punktide 10, 11 ja 12 ning IV lisa A osa I jao punktide 25.1, 25.2, 25.3, 25.4.1 ja 25.4.2 sätete kohaldamist, ametlik kinnitus selle kohta, et saadetis või partii ei sisaldada mulda ja kasvusubstraati üle 1 % netomassist.

34.3.

Muudest kolmandatest riikidest kui Šveitsist pärit juur- ja mugulköögiviljad

Ilma et see piiraks III lisa A osa punktide 10, 11 ja 12 sätete kohaldamist, ametlik kinnitus selle kohta, et saadetis või partii ei sisaldada mulda ja kasvusubstraati üle 1 % netomassist.

34.4.

Masinad ja sõidukid, mida on kasutatud põllumajanduses või metsanduses ning mis on imporditud muudest kolmandatest riikidest kui Šveits

Ilma et see piiraks IV lisa B osa punktis 30 esitatud sätete kohaldamist, ametlik kinnitus selle kohta, et masinad või sõidukid on puhastatud ning vabad mullast ja taimede jäätmetest.“

ii)

II jagu muudetakse järgmiselt.

Punkti 2 järele lisatakse järgmised punktid:

„2.1.

Olenemata sellest, kas see on loetletud V lisa A osa CN-koodide hulgas või mitte, Juglans L. ja Pterocarya Kunth puit muul kujul kui:

tervenisti või osaliselt kõnealustest taimedest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed või -jäägid,

puidust pakkematerjal pakkekarpide, -kastide, latt- või korvpakendite, pakketrumlite ja muude samalaadsete pakenditena; puitalused, äärtega puitalused ja muud kaubaalused, kaubaaluste puidust ääred, pakkimispuit, olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade veol, välja arvatud puidusaadetiste koostamiseks kasutatud puitpakend, mis on valmistatud sama liiki ja sama kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit,

kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.

Ametlik kinnitus, et puit:

a)

on pärit piirkonnast, mille pädevad asutused on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud teadaolevalt vabaks kahjulikust organismist Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja selle vektorist Pityophthorus juglandis Blackman,

või

b)

on läbinud vajaliku kuumtöötluse ja saavutanud miinimumtemperatuuri 56 °C vähemalt 40 järjestikuse minuti jooksul kogu puidu läbilõike ulatuses. Selle tõenduseks peab puidul või kasutusele vastaval pakendil olema märge „HT“,

või

c)

on kanditud, et täielikult eemaldada looduslik kumer pind.

2.2.

Olenemata sellest, kas see on loetletud V lisa A osa CN-koodide hulgas või mitte, Juglans L. ja Pterocarya Kunth eraldatud koor ja puit järgmisel kujul:

tervenisti või osaliselt kõnealustest taimedest saadud pilpad, tükikesed, saepuru, laastud, puidujäätmed või -jäägid

Ametlik kinnitus, et puit või eraldatud koor:

a)

on pärit piirkonnast, mille pädevad asutused on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja selle vektorist Pityophthorus juglandis Blackman,

või

b)

on läbinud vajaliku kuumtöötluse ja saavutanud miinimumtemperatuuri 56 °C vähemalt 40 järjestikuse minuti jooksul kogu koore või puidu läbilõike ulatuses. Selle tõenduseks peab kasutusele vastaval pakendil olema märge „HT“.

2.3.

Puidust pakkematerjal pakkekarpide, - kastide, pakk-kastide, trummlite ja sarnaste pakendite, kaubaaluste, kõrgendustega kaubaaluste ja muude laadimislaudade, kaubaaluste kraede, pakkimispuidu, kujul olenemata sellest, kas seda tegelikult kasutatakse mitmesuguste kaupade transportimiseks, välja arvatud toorpuit paksusega kuni 6 mm, töödeldud puit, mis on toodetud liimimise, kuumutamise ja pressimisega, ning puidusaadetiste toestamiseks kasutatud tugipuit, mis on valmistatud sama liiki ja sama kvaliteediga puidust, kui on saadetises, ja vastab samadele liidu fütosanitaarnõuetele kui saadetises olev puit.

Puidust pakkematerjal peab olema:

a)

pärit piirkonnast, mille pädevad asutused on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja selle vektorist Pityophthorus juglandis Blackman,

või

b)

tehtud kooritud puidust vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardi nr 15 „Regulation of wood packaging material in international trade“ (Puidust pakkematerjali reguleerimine rahvusvahelises kaubanduses) I lisale

kooskõlas ühega heakskiidetud töötlusviisidest, nagu on ette nähtud kõnealuse rahvusvahelise standardi I lisas, ning

varustatud märkega, nagu on ette nähtud kõnealuse rahvusvahelise standardi II lisas, mis näitab, et puidust pakkematerjal on läbinud heakskiidetud fütosanitaartöötluse kooskõlas kõnealuse standardiga.“;

punkti 7 järele lisatakse järgmine punkt:

„7.1.

Liikide Juglans L. ja Pterocarya Kunth istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned

Ametlik kinnitus, et istutamiseks ettenähtud taimed:

a)

on kogu eluaja jooksul või pärast nende toomist liitu kasvanud tootmiskohas, mis asub piirkonnas, mille pädevad asutused on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjulikust organismist Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja selle vektorist Pityophthorus juglandis Blackman,

või

b)

on pärit tootmiskohast, milles ega mille ümber vähemalt 5 km raadiuses ei ole veole eelnenud kahe aasta jooksul ametlike kontrollide käigus täheldatud kahjuliku organismi Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserrat sümptomeid ega selle vektori Pityophthorus juglandis Blackman esinemist, istutamiseks ettenähtud taimi on enne vedu visuaalselt kontrollitud ning neid on käideldud ja pakendatud viisil, millega välditakse saastumist pärast tootmiskohast lahkumist,

või

c)

on pärit täieliku füüsilise eraldatusega tootmiskohast ning neid on visuaalselt kontrollitud enne vedu ning käideldud ja pakendatud viisil, millega välditakse saastumist pärast tootmiskohast lahkumist.“;

punkti 30.1 järele lisatakse järgmine punkt:

„31.

Masinad ja sõidukid, mida on kasutatud põllumajanduses või metsanduses

Masinad või sõidukid peavad:

või

b)

olema enne kahjulikust organismist Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. saastunud piirkonnast väljavedu puhastatud ning vabad mullast ja taimede jäätmetest.“;

b)

B osa muudetakse järgmiselt:

i)

punkti 16 kolmandas veerus jäetakse välja sõnad „UK (Põhja-Iirimaa)“;

ii)

punktis 16.1 asendatakse esimese veeru tekst järgmisega:

„16.1.

Liikide Cedrus Trew, Pinus L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned“;

iii)

punkti 16.1 järele lisatakse järgmine punkt:

„16.2.

Liigi Quercus L., v.a Quercus suber L. istutamiseks ettenähtud taimed (v.a viljad ja seemned), mille läbimõõt juurekaelast 1,2 m kõrgusel mõõdetuna on vähemalt 8 cm

Ilma et see piiraks III lisa A osa punktis 2, IV lisa A osa I jao punktides 11.01, 11.1 ja 11.2 või IV lisa A osa II jao punktis 7 loetletud taimede suhtes kohaldatavate keeldude rakendamist, ametlik kinnitus, et:

a)

taimi on kogu nende eluaja vältel kasvatatud tootmiskohtades, mis asuvad riikides, kus kahjulikku organismi Thaumetopoea processionea L. ei teata esinevat,

või

b)

taimed on kogu eluaja vältel kasvanud kaitstaval alal, mis on loetletud kolmandas veerus, või piirkonnas, mille riigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud vabaks kahjurist Thaumetopoea processionea L.,

või

c)

taimed:

 

on kasvatatud alates viimase täieliku vegetatsioonitsükli algusest puukoolides, mis (sh nende ümbrus) on tunnistatud vabaks kahjulikust organismist Thaumetopoea processionea L. selliste ametlike kontrollide alusel, mis on tehtud nende vedamisele nii lähedal, kui see on praktiliselt võimalik,

ning

 

puukooli ja selle ümbruse ametlikku seiret on tehtud sobival ajal alates viimase täieliku vegetatsioonitsükli algusest, et avastada kahjuliku organismi Thaumetopoea processionea L. vastseid ja muid sümptomeid,

või

d)

taimi on kogu nende eluaja jooksul kasvatatud kohas, mis on füüsiliselt täielikult kaitstud kahjuliku organismi Thaumetopoea processionea L. sissetoomise eest, ning neid on sobival ajal kontrollitud ja nad on leitud olevat vabad kahjulikust organismist Thaumetopoea processionea L.

IE, UK (välja arvatud järgmised kohaliku omavalitsuse piirkonnad: Barking ja Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke ja Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge'i ringkond; Enfield; Epping Forest; Epsomi ja Ewelli ringkond; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate ja Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede'i ringkond; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne'i ringkond; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge ja Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor ja Maidenhead; Woking, Wokingham ja Wycombe)“;

iv)

punktis 21 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„E (välja arvatud Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi, Murcia, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad, Guipuzcoa provints (Baskimaa), Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (comarca'd): Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, Valencia piirkonna Alicante provintsi piirkonnad (comarca'd) L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís), EE, F (Korsika), IRL (välja arvatud Galway linn), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguuria, Lombardia (välja arvatud Mantua, Milano, Sondrio ja Varese provintsid, ning Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo kommuunid Monza Brianza provintsis), Marche, Molise, Piemonte (välja arvatud Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia (välja arvatud Messina provintsi Cesarò omavalitsusüksus, Catania provintsi Maniace, Bronte, Adrano omavalitsusüksused ning Enna provintsi Centuripe, Regalbuto ja Troina omavalitsusüksused), Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (välja arvatud Rovigo ja Veneetsia provints, Padova provintsi Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuunid ning Verona provintsi ala, mis asub kiirteest A4 lõuna pool), LV, LT (välja arvatud Kaunase piirkonna Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad, Lendava, Renče-Vogrsko kommuunid, mis asuvad kiirteest H4 lõuna pool, ja Velika Polana ning Ivančna Gorica kommuuni asulad Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krk), SK (välja arvatud Levice maakonna Dunajská Streda, Hronovce ja Hronské Kľačany omavalitsusüksused, Nové Zámky maakonnas Dvory nad Žitavou, Poltári maakonnas Málinec, Rožňava maakonnas Hrhov, Topoľčany maakonnas Veľké Ripňany, Trebišovi maakonnas Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín), FI, UK (Mani saar ja Kanalisaared)“;

v)

punktis 21.3 asendatakse kolmanda veeru tekst järgmisega:

„E (välja arvatud Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi, Murcia, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad, Guipuzcoa provints (Baskimaa), Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (comarca'd): Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ja Urgell, Valencia piirkonna Alicante provintsi piirkonnad (comarca'd) L'Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís), EE, F (Korsika), IRL (välja arvatud Galway linn), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguuria, Lombardia (välja arvatud Mantua, Milano, Sondrio ja Varese provintsid, ning Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo kommuunid Monza Brianza provintsis), Marche, Molise, Piemonte (välja arvatud Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalletto kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia (välja arvatud Messina provintsi Cesarò omavalitsusüksus, Catania provintsi Maniace, Bronte, Adrano omavalitsusüksused ning Enna provintsi Centuripe, Regalbuto ja Troina omavalitsusüksused), Toskaana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (välja arvatud Rovigo ja Veneetsia provints, Padova provintsi Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuunid ning Verona provintsi ala, mis asub kiirteest A4 lõuna pool), LV, LT (välja arvatud Kaunase piirkonna Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad, Lendava, Renče-Vogrsko kommuunid, mis asuvad kiirteest H4 lõuna pool, ja Velika Polana ning Ivančna Gorica kommuuni asulad Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krk), SK (välja arvatud Levice maakonna Dunajská Streda, Hronovce ja Hronské Kľačany omavalitsusüksused, Nové Zámky maakonnas Dvory nad Žitavou, Poltári maakonnas Málinec, Rožňava maakonnas Hrhov, Topoľčany maakonnas Veľké Ripňany, Trebišovi maakonnas Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín), FI, UK (Mani saar ja Kanalisaared)“;

vi)

punkt 24.1 asendatakse järgmisega:

„24.1.

Liigi Euphorbia pulcherrima Willd. juurdumata pistikud, mis on ette nähtud istutamiseks.

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktis 45.1 loetletud taimede suhtes kohaldatavaid nõudeid, vajaduse korral ametlik kinnitus, et:

a)

juurdumata pistikud on pärit piirkonnast, mis teadaolevalt on vaba kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid),

või

b)

pistikutel ega taimedel, millelt pistikuid saadakse, ning mida hoitakse või kasvatatakse tootmiskohas, ei ole täheldatud kahjulikku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) ametlikel kontrollidel, mida kõnealuses tootmiskohas viiakse läbi vähemalt kord iga kolme nädala järel kogu kõnealuste taimede kasvatamisaja jooksul,

või

c)

juhul kui tootmiskohast on leitud kahjulikku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid), on selles tootmiskohas hoitud või kasvatatud pistikud ja taimed, millelt pistikud saadakse, läbinud asjakohase töötluse, et tagada kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) vaba staatus ning kahjuliku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) hävitamiseks ettenähtud asjakohase toimingu rakendamise tulemusena on tootmiskoht nii veole eelnenud kolme nädala jooksul kord nädalas läbiviidud ametlikel kontrollidel kui ka kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul kohaldatud järelevalvemeetmete puhul leitud olevat vaba kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. Eespool nimetatud iganädalastest kontrollidest viimane tehakse vahetult enne eespool nimetatud vedu.

IRL, P (Assoorid, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ja Trás-os-Montes), S, UK“;

vii)

punkt 24.2 asendatakse järgmisega:

„24.2.

Liigi Euphorbia pulcherrima Willd. taimed, mis on ette nähtud istutamiseks, v.a:

seemned,

punktis 24.1 määratletud taimed.

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktis 45.1 loetletud taimede suhtes kohaldatavaid nõudeid, vajaduse korral ametlik kinnitus, et:

a)

taimed on pärit piirkonnast, mis teadaolevalt on vaba kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid),

või

b)

tootmiskohas ei ole turustamisele eelnenud üheksa nädala jooksul vähemalt kord kolme nädala järel tehtud ametlikel kontrollidel leitud märke kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid)

või

c)

juhul kui tootmiskohast on leitud kahjulikku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid), on selles kasvukohas hoitud või kasvatatud taimed läbinud asjakohase töötluse, et tagada kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) vaba staatus ning kahjuliku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) hävitamiseks ettenähtud asjakohase toimingu rakendamise tulemusena on tootmiskoht nii veole eelnenud kolme nädala jooksul kord nädalas läbiviidud ametlikel kontrollidel kui ka kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul kohaldatud järelevalvemeetmete puhul leitud olevat vaba kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. Eespool nimetatud iganädalastest kontrollidest viimane tehakse vahetult enne eespool nimetatud vedu

ning

d)

on olemas tõendid selle kohta, et taimed on kasvatatud pistikutest, mis:

da)

on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid),

või

db)

on kasvanud tootmiskohas, kus kogu nende taimede kasvuperioodi vältel vähemalt kord kolme nädala järel tehtud ametlikel kontrollidel ei ole leitud märke (sh taimedel) kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid),

või

dc)

juhul kui tootmiskohast on leitud kahjulikku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid), on selles tootmiskohas hoitud või kasvatatud taimed läbinud asjakohase töötluse, et tagada kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) vaba staatus ning kahjuliku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) hävitamiseks ettenähtud asjakohase toimingu rakendamise tulemusena on seejärel kõnealune tootmiskoht nii veole eelnenud kolme nädala jooksul kord nädalas läbiviidud ametlikel kontrollidel kui ka kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul kohaldatud järelevalvemeetmete puhul leitud olevat vaba kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. Eespool nimetatud iganädalastest kontrollidest viimane viiakse läbi vahetult enne eespool nimetatud vedu,

või

e)

selliste taimede puhul, mille pakendi või õite (või kandelehtede) arengu põhjal või muul viisil on võimalik järeldada, et need on ette nähtud müügiks lõpptarbijale, kes ei tegele taimede tootmisega müügiks, on taimi vahetult enne nende vedu ametlikult kontrollitud kahjuliku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) esinemise suhtes ja leitud need olevat vabad kõnealusest organismist.

IRL, P (Assoorid, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ja Trás-os-Montes), S, UK“;

viii)

punkt 24.3 asendatakse järgmisega:

„24.3.

Perekonna Begonia L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned, mugulad ja mugulsibulad, ning perekondade Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. ja Nerium oleander L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned.

Ilma et see piiraks IV lisa A osa I jao punktis 45.1 loetletud taimede suhtes kohaldatavaid nõudeid, vajaduse korral ametlik kinnitus, et:

a)

taimed on pärit piirkonnast, mis teadaolevalt on vabad kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid),

või

b)

tootmiskohas ei ole turustamisele eelnenud üheksa nädala jooksul vähemalt kord kolme nädala järel tehtud ametlikel kontrollidel leitud märke kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid)

või

c)

juhul kui tootmiskohast on leitud kahjulikku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid), on selles tootmiskohas hoitud või kasvatatud taimed läbinud asjakohase töötluse, et tagada kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) vaba staatus ning kahjuliku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) hävitamiseks ettenähtud asjakohase toimingu rakendamise tulemusena on tootmiskoht nii veole eelnenud kolme nädala jooksul kord nädalas läbiviidud ametlikel kontrollidel kui ka kogu kõnealuse ajavahemiku jooksul kohaldatud järelevalvemeetmete puhul leitud olevat vaba kahjulikust organismist Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid). Eespool nimetatud iganädalastest kontrollidest viimane viiakse läbi vahetult enne eespool nimetatud vedu,

või

d)

selliste taimede puhul, mille pakendi või õite arengu põhjal või muul viisil on võimalik järeldada, et need on ette nähtud müügiks lõpptarbijale, kes ei tegele taimede tootmisega, on taimi vahetult enne nende vedu ametlikult kontrollitud kahjuliku organismi Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid) esinemise suhtes ja leitud need olevat vabad kõnealusest organismist.

IRL, P (Assoorid, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho ja Trás-os-Montes), S, UK“;

ix)

punkt 31 asendatakse järgmisega:

„31.

Perekondade/liikide Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidide viljad, mis on pärit BG, HR, SI, EL (Argolida, Arta, Chania ja Lakonia piirkondlikud üksused), P (Algarve, Madeira ja Odemira maakond Alentejos), E, F, CY ja I

Ilma et see piiraks IV lisa A osa II jao punktis 30.1 esitatud nõuete kohaldamist, et pakendil peab olema päritolumärk:

a)

on viljad ilma viljavarte ja lehtedeta

või

b)

juhul kui viljad on koos viljavarte ja lehtedega, on nendega kaasas ametlik kinnitus, et viljad on pakitud suletud konteineritesse, mis on ametlikult pitseeritud ning on jäänud pitseerituks ajal, kui neid transporditi läbi kõnealuste viljade suhtes määratletud kaitstavate alade, ning millele on kantud passis ettenähtud eraldusmärk.

EL (välja arvatud Argolida, Arta, Chania ja Lakonia piirkondlikud üksused), M, P (välja arvatud Algarve, Madeira ja Odemira maakond Alentejos)“.

5)

V lisa muudetakse järgmiselt.

a)

A osa muudetakse järgmiselt:

i)

I jagu muudetakse järgmiselt:

punkti 1.7 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

on tervenisti või osaliselt saadud liikidest Juglans L., Platanus L. ja Pterocarya L., sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda,“;

punkt 2.1 asendatakse järgmisega:

„2.1.

Järgmiste perekondade/liikide istutamiseks ettenähtud taimed, v. a seemned: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ja nende hübriidid, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., perekonna Impatiens L., Uus-Guinea hübriidide kõik sordid, Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. ning muud istutamiseks ettenähtud rohttaimed, välja arvatud sugukonda Gramineae kuuluvad taimed, ning välja arvatud sibulad, mugulsibulad, risoomid, seemned ja mugulad.“;

ii)

II jagu muudetakse järgmiselt:

punkt 1.2 asendatakse järgmisega:

„1.2.

Liigi Beta vulgaris L. ja perekondade Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. ja Quercus spp., välja arvatud Quercus suber ja Ulmus L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned.“;

b)

B osa muudetakse järgmiselt:

i)

I jagu muudetakse järgmiselt:

punkti 2 muudetakse järgmiselt:

üheksas taane asendatakse järgmisega:

„—

liikide Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya L. lõigatud oksad, lehtedega või ilma, mis on pärit Kanadast, Hiinast, Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanilt ja USAst,“;

lisatakse järgmine taane:

„—

Convolvulus L., Ipomoea L. (v.a mugulad), Micromeria Benth ja Solanaceae, mis on pärit Austraaliast, Ameerikast ja Uus-Meremaalt.“;

punkti 3 muudetakse järgmiselt:

esimene taane asendatakse järgmisega:

„—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. ja nende hübriidid, Momordica L., ja Solanaceae“;

teine taane asendatakse järgmisega:

„—

Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L; Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L; Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. ja Vitis L.“;

kolmas taane jäetakse välja;

punkti 5 muudetakse järgmiselt:

kolmas taane asendatakse järgmisega:

„—

Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya L., mis on pärit Kanadast, Hiinast, Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanilt ja USAst,“;

punkti 6 alapunkti a muudetakse järgmiselt:

teine taane asendatakse järgmisega:

„—

Platanus L., mis on pärit Armeeniast, Šveitsist või USAst, sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda,“;

kuues taane asendatakse järgmisega:

„—

Fraxinus L., Juglans L, Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya L., mis on pärit Kanadast, Hiinast, Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist, Jaapanist, Mongooliast, Korea Vabariigist, Venemaalt, Taiwanilt ja USAst, sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda,“;

kaheksas taane asendatakse järgmisega:

„—

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ja Sorbus L., mis on pärit USAst ja Kanadast, sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, välja arvatud saepuru või laastud,“;

lisatakse üheksas taane:

„—

Prunus L., mis on pärit Kanadast, Hiinast, Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist, Mongooliast, Jaapanist, Korea Vabariigist, USAst või Vietnamist, sealhulgas puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda.“;

punkt 7 asendatakse järgmisega:

„7.

Taimedele lisatud või neile kinnitunud kasvusubstraat, mis on ette nähtud taimede elujõu säilitamiseks ja on pärit muudest kolmandatest riikidest kui Šveits.“;

punkti 7 järele lisatakse järgmine punkt:

„7.1.

Masinad ja sõidukid, mida on kasutatud põllumajanduses või metsanduses ning mis vastavad ühele järgmistest nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa II osas esitatud kirjeldustest ja on imporditud muudest kolmandatest riikidest kui Šveits:

„CN-kood

Toote kirjeldus

ex 8432

Põllu-, aia- ja metsatöömasinad maa ettevalmistamiseks ning kultiveerimiseks; rullid spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks

ex 8433 53

Juur- ja mugulköögivilja koristusmasinad

ex 8436 80 10

Metsandusmasinad

ex 8701 20 90

Traktorid (v.a rubriigi 8709 traktorid): sadulvedukid poolhaagistele, kasutatud

ex 8701 91 10

Ratastega põllumajandustraktorid ja metsatraktorid, mille mootori võimsus on kuni 18 kW“