17.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/22


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV (EL) 2019/69,

16. jaanuar 2019,

millega nähakse ette hoiatus- ja signaalrelvade tehnilised nõuded vastavalt nõukogu direktiivile 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1991. aasta direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta, (1) eriti selle artikli 10a lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/477/EMÜ I lisas on ette nähtud, et direktiivis sätestatud „tulirelva“ määratlus ei hõlma sellele määratlusele vastavaid esemeid, kui need on ette nähtud häire või märguandmiseks või elupäästmiseks ja kui neid saab kasutada üksnes sel otstarbel.

(2)

Teatavaid praegu turul leiduvaid häire või märguandmiseks või elupäästmiseks ette nähtud seadmeid võib tavalisi tööriistu kasutades hõlpsasti tulirelvadeks ümber ehitada. Selleks et direktiivi 91/477/EMÜ kohaldamisel saaks seadet käsitada hoiatus- ja signaalrelvana ning et vältida direktiiviga tulirelvade suhtes ette nähtud kontrolle, peaksid seadmed olema sellised, et neid ei oleks võimalik tavalisi tööriistu kasutades püssirohu toimel haavli, kuuli või lendkeha laskmiseks ümber ehitada või ümberehitatavaks muuta.

(3)

Põhjenduses 2 kirjeldatud nõue peaks kuuluma nende tehniliste nõuete hulka, mille ühine eesmärk on tagada, et seade ei ole püssirohu toimel haavli, kuuli või lendkeha laskmiseks ümberehitatav. Arvestades, et seadme relvaraud on seadme tulirelvaks ümber ehitamise seisukohast otsustava tähtsusega, ei tohiks olla võimalik seda eemaldada või muuta, ilma et kogu seade muutuks kasutuskõlbmatuks. Lisaks tuleks relvarauda paigaldada mitte-eemaldatavad takistused ning padrunipesa ja relvaraud peaksid olema nihutatud nii, et need ei ole kohakuti ja et lõhkeainet ei ole võimalik seadmesse laadida ega seadmest lasta.

(4)

Tagamaks, et hoiatus- ja signaalrelvade tehnilisi nõudeid saab kohaldada olemasolevate erinevate hoiatus- ja signaalrelvade suhtes, tuleks käesoleva direktiiviga ette nähtavate nõuete puhul võtta arvesse hoiatus- ja signaalrelvade padrunite ja padrunipesade üldtunnustatud rahvusvahelisi standardeid ja väärtusi, eriti väikerelvade märgistamise alalise rahvusvahelise komisjoni (C.I.P.) koostatud padrunite ja padrunipesade mõõtmete tabelite VIII tabelit.

(5)

Selleks et takistada hoiatus- ja signaalrelvade hõlpsat tulirelvaks ümberehitamist, peaksid liikmesriigid tagama, et liidus valmistatud või liitu imporditud relvi kontrollitakse, et teha kindlaks, kas need vastavad käesoleva direktiiviga ette nähtud tehnilistele nõuetele. Kontrollid võiksid näiteks hõlmata seadme eri mudelite või tüüpide, konkreetsete seadmete või mõlema kontrollimist.

(6)

Liikmesriigid peaksid andma üksteisele taotluse korral teavet nende poolt tehtud hoiatus- ja signaalrelvade kontrollide tulemuste kohta. Teabevahetuse lihtsustamiseks peaksid liikmesriigid määrama vähemalt ühe kontaktasutuse, kes on võimeline teistele liikmesriikidele teavet andma.

(7)

Hoiatus- ja signaalrelvade kontrollide tegemise hõlbustamiseks peaksid liikmesriigid selliste kontrollide tegemisel üksteisega koostööd tegema.

(8)

Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 91/477/EMÜ artikli 3 kohaldamist.

(9)

Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise deklaratsiooniga selgitavate dokumentide kohta (2) kohustuvad liikmesriigid põhjendatud juhtudel lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu dokumenti, milles selgitatakse seost direktiivi osade ja ülevõtvate siseriiklike õigusaktide vastavate osade vahel.

(10)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 91/477/EMÜ artikli 13b lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Tehnilised nõuded

Liikmesriigid tagavad, et selleks, et tulirelva ei saaks käsitada direktiivi 91/477/EMÜ kohase tulirelvana, peavad seadmed, millel on padrunipesa ja mis on ette nähtud üksnes paukpadrunitega, ärritavate või muude toimeainetega või pürotehnilise signaali andmiseks mõeldud laskemoonaga tulistamiseks, vastama igal ajal käesoleva direktiivi lisas sätestatud tehnilistele nõuetele.

Artikkel 2

Tehnilistele nõuetele vastavuse kontrollimine

1.   Liikmesriigid tagavad, et artiklis 1 osutatud seadmeid kontrollitakse, et teha kindlaks, kas need vastavad lisas sätestatud tehnilistele nõuetele.

2.   Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud kontrollide tegemisel koostööd.

Artikkel 3

Teabevahetus

Liikmesriigid annavad teistele liikmesriikidele taotluse korral teavet artikli 2 kohaselt tehtud kontrollide tulemuste kohta. Selleks määravad nad vähemalt ühe kontaktasutuse, kes tulemusi esitab, ja edastavad komisjonile tema kontaktandmed.

Artikkel 4

Ülevõtmissätted

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 17. jaanuariks 2020. Nad teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. jaanuar 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 256, 13.9.1991, lk 51.

(2)  ELT C 369, 17.12.2011, lk 14.


LISA

Artiklis 1 nimetatud seadmete tehnilised nõuded

1.

Seadmed peavad vastama järgmistele nõuetele:

a)

nendega on võimalik anda pürotehnilist signaali üksnes juhul, kui rauasuudmes asuv adapter on kinnitatud;

b)

neis on püsiv seade, mis takistab ühe või mitme tahke haavli, kuuli või laskekehaga laetud padruni laskmist;

c)

need on ette nähtud padruni jaoks, mis on loetletud väikerelvade märgistamise alalise rahvusvahelise komisjoni (C.I.P.) koostatud padrunite ja padrunipesade mõõtmete tabelite VIII tabelis (käesoleva direktiivi vastuvõtmise ajal kohaldatavas redaktsioonis) ja see vastab nimetatud tabelis osutatud mõõtmetele ja muudele standarditele.

2.

Seadmeid ei ole võimalik tavalisi tööriistu kasutades püssirohu toimel haavli, kuuli või lendkeha laskmiseks ümber ehitada või ümberehitatavaks muuta.

3.

Seadmete olulisi osi ei ole võimalik paigaldada või kasutada tulirelvade oluliste osadena.

4.

Seadmete relvarauda ei ole võimalik eemaldada või muuta ilma seadet oluliselt kahjustamata või hävitamata.

5.

Seadmete puhul, mille relvaraua pikkus ei ületa 30 sentimeetrit või mille kogupikkus ei ületa 60 sentimeetrit, on seadmes relvaraua kogu pikkuse ulatuses mitte-eemaldatavad takistused, mis ei võimalda püssirohu toimel haavleid, kuule või lendkehasid lasta, kusjuures raua suudmes võib jääda tühjaks mitte rohkem kui 1 cm pikkune osa.

6.

Seadmete puhul, mis jäävad punkti 5 kohaldamisalast välja, on seadmes vähemalt ühe kolmandiku relvaraua pikkuse ulatuses mitte-eemaldatavad takistused, mis ei võimalda püssirohu toimel haavleid, kuule või lendkehasid lasta, kusjuures raua suudmes võib jääda tühjaks mitte rohkem kui 1 cm pikkune osa.

7.

Sõltumata sellest, kas seade kuulub punkti 5 või 6 kohaldamisalasse, paigaldatakse esimene takistus relvarauda vahetult seadme padrunipesa ette ja sellele võimalikult lähedale, kuid nii, et gaas saaks väljapääsuavade kaudu välja pääseda.

8.

Seadmete puhul, mis on ette nähtud üksnes paukpadrunitega tulistamiseks, peavad punktis 5 või 6 osutatud takistused relvaraua täielikult blokeerima, välja arvatud üks või mitu gaasirõhu väljapääsuava. Lisaks peavad takistused relvaraua blokeerima nii, et relva esiosast ei ole võimalik gaasilaengut tulistada.

9.

Kõik takistused peavad olema püsivad, nii et neid ei ole võimalik eemaldada ilma seadme padrunipesa või relvarauda hävitamata.

Seadmete puhul, mis on ette nähtud üksnes paukpadrunitega tulistamiseks, peavad takistused olema täielikult valmistatud materjalist, mis on vastupidav lõikamise, puurimise, viilimise või freesimise suhtes (või muul samalaadsel viisil töötlemise suhtes) ja mille kõvadus on Vickersi kõvaduse testi järgi vähemalt 700HV30.

Seadmete puhul, mis ei kuulu käesoleva punkti teise lõigu kohaldamisalasse, peavad takistused olema valmistatud materjalist, mis on vastupidav lõikamise, puurimise, viilimise või freesimise suhtes (või muul samalaadsel viisil töötlemise suhtes) ja mille kõvadus on vähemalt 610HV30. Piki relvaraua telge võib olla kanal, mis võimaldab seadmest lasta ärritavaid või muid toimeaineid.

Igal juhul peavad takistused ära hoidma:

a)

piki relvaraua telge augu tekkimist või suurenemist;

b)

relvaraua eemaldamist, välja arvatud juhul, kui seadme raam ja padrunipesa muudetakse eemaldamise tagajärjel kasutuskõlbmatuks või kui kogu seade saab sel määral kahjustada, et seda ei ole võimalik ilma märkimisväärsete paranduste või täiendusteta tulirelva alusena kasutada.

10.

Padrunipesa ja relvaraud peavad olema nihutatud nii, et need ei ole kohakuti ja et laskemoona ei ole võimalik seadmesse laadida ega seadmest lasta. Revolver-tüüpi seadmete puhul peab lisaks:

a)

olema trumli padrunipesa eesmised avaused kitsamaks tehtud, tagamaks, et kuulid on pesas blokeeritud;

b)

olema tagatud, et need avaused ja padrunipesa ei ole kohakuti.