17.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/18


KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV (EL) 2019/68,

16. jaanuar 2019,

millega nähakse ette tulirelvade ja nende oluliste osade märgistamise tehnilised nõuded vastavalt nõukogu direktiivile 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1991. aasta direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/477/EMÜ artikli 4 lõikega 1 kohustatakse liikmesriike tagama, et iga turule lastud tulirelv või tulirelva oluline osa on varustatud selge, püsiva ja ainulaadse märgistusega. Artikli 4 lõikes 2 on kindlaks määratud andmed, mida märgistus peab tulirelvade ja nende oluliste osade jälgitavuse suurendamiseks ning nende vaba liikumise lihtsustamiseks sisaldama. Väga väikeste oluliste osade märgistamisel piirdutakse seerianumbri, tähtnumbrilise koodi või digitaalkoodiga. Direktiivi artikli 4 lõikega 4 nõutakse, et liikmesriigid peavad andmekogumissüsteemi, kuhu kantakse kogu selline teave tulirelvade kohta, mida on vaja nende liikumise jälgimiseks ja nende kindlakstegemiseks, sealhulgas teave tulirelva ja selle oluliste osade märgistuse ja tulirelva mis tahes ümberehitamise või kohandamise kohta, mis toob kaasa tulirelva klassi või alamklassi muutmise, näiteks teave üksuse kohta, kes olulise osa asendas või muutis.

(2)

Riigivarudest alatiseks tsiviilkasutusse üleantud tulirelva või tulirelva olulise osa puhul peab märgistus sisaldama ka üleandva üksuse tunnusandmeid. Need tunnusandmed tuleb lisada tsiviilkasutusse üleandmise ajal, kui need ei sisaldu juba olemasolevas märgistuses.

(3)

Lisaks kohustatakse direktiiviga 91/477/EMÜ liikmesriike tagama, et tervikliku laskemoona iga väikseima üksikpakendi märgistusel oleks näidatud valmistaja nimi, partii identifitseerimisnumber, kaliiber ja laskemoona liik. Võttes arvesse laskemoona pakendamise praegust turutava ja tehnoloogia praegust arengutaset, ei ole selles etapis vaja kehtestada märgistuse tehnilisi nõudeid. Seepärast tuleks käesolevat direktiivi kohaldada üksnes tulirelvade ja nende oluliste osade (sealhulgas väga väikeste oluliste osade) märgistamise suhtes.

(4)

Märgistuse piisav tähemärgisuurus on ülimalt oluline, et saavutada tulirelvade ja nende oluliste osade jälgitavuse suurendamise eesmärk. Seepärast tuleks tehniliste nõuetega ette näha minimaalne tähemärgisuurus, millest liikmesriigid peavad kinni pidama, kui nad kehtestavad oma riigi õiguses märgistuse tähemärgisuuruse.

(5)

Võttes arvesse märgistamist ja registripidamist käsitlevaid väike- ja kergrelvade kontrolli rahvusvahelisi standardeid, tuleks relvaraamide ja relva lukukodade puhul, mis on valmistatud mittemetallilisest materjalist, mis ei pruugi tagada märgistuse selgust ja püsivust (näiteks teatava kategooria polümeersetest materjalidest), kanda märgistus metallplaadile, mis paigaldatakse püsivalt relvaraami või relva lukukoja materjalile. Liikmesriikidel peaks olema õigus lubada kasutada ka mõnd muud tehnikat, näiteks sügavale ulatuv lasergraveerimine, mis tagab mittemetallilisest materjalist valmistatud relvaraamide ja relva lukukodade märgistuse samaväärse selguse ja püsivuse taseme.

(6)

Selleks et hõlbustada tulirelvade ja nende oluliste osade jälgitavust liikmesriikide andmekogumissüsteemides, peaksid liikmesriigid valima tulirelvade ja nende oluliste osade märgistamiseks kasutatava tähestiku või tähestike üle otsustamisel üksnes ladina, slaavi või kreeka tähestiku vahel. Samamoodi tuleks tulirelvade ja nende oluliste osade märgistamiseks kasutatavaid numbrisüsteeme piirata nii, et iga liikmesriik saab valida üksnes araabia ja Rooma numbrisüsteemi vahel.

(7)

Käesolev direktiiv ei piira direktiivi 91/477/EMÜ artikli 3 kohaldamist.

(8)

Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise deklaratsiooniga selgitavate dokumentide kohta (2) kohustuvad liikmesriigid põhjendatud juhtudel lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu dokumenti, milles selgitatakse seost direktiivi osade ja ülevõtvate siseriiklike õigusaktide vastavate osade vahel.

(9)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 91/477/EMÜ artikli 13b lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesolevat direktiivi kohaldatakse tulirelvade ja nende oluliste osade suhtes, kuid seda ei kohaldata tervikliku laskemoona väikseimate üksikpakendite suhtes.

Artikkel 2

Tulirelvade ja nende oluliste osade märgistamise tehnilised nõuded

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 91/477/EMÜ artikliga 4 nõutav märgistus vastab käesoleva direktiivi lisas sätestatud tehnilistele nõuetele.

Artikkel 3

Ülevõtmissätted

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 17. jaanuariks 2020. Nad teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. jaanuar 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 256, 13.9.1991, lk 51.

(2)  ELT C 369, 17.12.2011, lk 14.


LISA

Tulirelvade ja nende oluliste osade märgistamise tehnilised nõuded

1.

Märgistusel kasutatakse liikmesriigi ette nähtud tähemärgisuurust. Iga liikmesriigi ette nähtud tähemärgisuurus või minimaalne suurus on vähemalt 1,6 mm. Kui olulised osad on liiga väikesed, et neid saaks märgistada vastavalt direktiivi 91/477/EMÜ artiklile 4, võib nende märgistusel vajaduse korral kasutada väiksemat tähemärgisuurust.

2.

Liikmesriigi kindlaks määratud liiki mittemetallilisest materjalist valmistatud relvaraamide ja relva lukukodade puhul kantakse märgistus metallplaadile, mis paigaldatakse püsivalt relvaraami või relva lukukoja materjalile nii, et:

a)

plaati ei ole võimalik hõlpsalt või vaevata eemaldada ning

b)

plaadi eemaldamine hävitaks osa relvaraamist või lukukojast.

Liikmesriigid võivad lubada kasutada selliste relvaraamide või lukukodade märgistamiseks ka mõnd muud tehnikat, tingimusel et see tagab märgistuse samaväärse selguse ja püsivuse taseme.

Selleks et otsustada käesolevate tehniliste nõuete kohaldamiseks kindlaksmääratava mittemetallilise materjali üle, võtavad liikmesriigid arvesse, mil määral võib see materjal kahjustada märgistuse selgust ja püsivust.

3.

Märgistusel kasutatakse liikmesriigi ette nähtud tähestikku. Iga liikmesriigi ette nähtud tähestik või tähestikud on kas ladina, slaavi või kreeka tähestik.

4.

Märgistusel kasutatakse liikmesriigi ette nähtud numbrisüsteemi. Iga liikmesriigi ette nähtud numbrisüsteem või -süsteemid on kas araabia või Rooma numbrisüsteem.