28.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/54


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1971,

26. november 2019,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele vastavust tõendava kava „Universal Feed Assurance Scheme“ tunnustamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 7c lõike 4 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta, (2) eriti selle artikli 18 lõike 4 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 98/70/EÜ artiklites 7b ja 7c ning IV lisas ning direktiivi 2009/28/EÜ artiklites 17 ja 18 ning V lisas on sätestatud sarnased säästlikkuse kriteeriumid vedelate ja muude biokütuste jaoks ning sarnane kord, millega kontrollitakse nende vastavust kõnealustele kriteeriumidele.

(2)

Kui vedelaid ja muid biokütuseid tuleb arvesse võtta direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud põhjustel, peaksid liikmesriigid ettevõtjatelt nõudma, et nad tõendaksid vedelate ja muude biokütuste vastavust kõnealuse direktiivi artikli 17 lõigetes 2–5 sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele.

(3)

Komisjon võib otsustada, et vabatahtlikud riiklikud või rahvusvahelised kavad, millega kehtestatakse biomassist saadud toodete tootmise standardid, peavad sisaldama täpseid andmeid direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõike 2 kohaldamiseks ja/või et kõnealuste kavadega tuleb tõendada, et biokütuste või vedelate biokütuste saadetised vastavad artikli 17 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele ja/või et ühtki materjali ei ole tahtlikult muudetud ega kõrvaldatud selleks, et saadetise või selle osa suhtes saaks kohaldada IX lisa. Kui ettevõtja esitab tunnustamisotsusega hõlmatud ulatuses tõendid või andmed, mis on saadud vastavalt komisjoni tunnustatud vabatahtlikule kavale, ei tohiks liikmesriik nõuda tarnijalt täiendavaid tõendeid säästlikkuse kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks.

(4)

14. juunil 2019 esitati komisjonile taotlus tunnustada, et vabatahtliku kavaga „Universal Feed Assurance Scheme“ tõendatakse biokütusesaadetiste vastavust direktiivides 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele. Kava, mida hallatakse Ühendkuningriigis aadressil Confederation House, East of England Showground, Peterborough, PE2 6XE, hõlmab söödakomponente ja segasööta ning seguna kasvatamiseks sobivaid põllumajanduskultuure. Kava hõlmab põllumajanduslike lähteainetega kauplemist ning nende vedu ja ladustamist alates põllumajanduslikust majapidamisest kuni nende esimese töötlejani ning järgnevatel etappidel tuginetakse komisjoni tunnustatud muudele vabatahtlikele kavadele. Seega on kava „Universal Feed Assurance Scheme“ ülesanne tagada, et tunnustus, mille komisjon on andnud selle kavaga koos kohaldatavatele kavadele, kehtiks kogu koostööperioodi jooksul. Tunnustatud kava tuleks avaldada direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud läbipaistvusplatvormi vahendusel.

(5)

Kava „Universal Feed Assurance Scheme“ hindamise käigus leidis komisjon, et see hõlmab nõuetekohaselt direktiivides 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ esitatud säästlikkuse kriteeriume, v.a direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõikes 2 ja direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõikes 2 sätestatu. Kava sisaldab aga täpseid andmeid, mida tootmisahela lõpuosas asuvad ettevõtjad vajavad selleks, et tõendada vastavust direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõikele 2 ja direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõikele 2, ning selles kohaldatakse direktiivi 98/70/EÜ artikli 7c lõike 1 ja direktiivi 2009/28/EÜ artikli 18 lõike 1 nõuetele vastavat massibilansisüsteemi.

(6)

Vabatahtliku kava „Universal Feed Assurance Scheme“ hindamise käigus leiti, et see vastab asjakohastele usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja sõltumatu auditi standarditele ning selles järgitakse ka direktiivi 98/70/EÜ IV lisas ja direktiivi 2009/28/EÜ V lisas sätestatud metodoloogilisi nõudeid.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas biokütuste ja vedelate biokütuste jätkusuutlikkuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vabatahtliku kavaga „Universal Feed Assurance Scheme“ (edaspidi „kava“), mille tunnustamise taotlus esitati komisjonile 14. juunil 2019, tõendatakse, et kõnealuses kavas kehtestatud standardite kohaselt toodetud biokütuste ja vedelate biokütuste saadetised vastavad direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõigetes 3, 4 ja 5 ning direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele.

Kava sisaldab ka täpseid andmeid direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõike 2 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõike 2 kohaldamiseks niivõrd, kuivõrd see tagab, et tootmisahela alguses asuvatelt ettevõtjatelt pärinev kogu asjakohane teave edastatakse tootmisahela lõpuosas olevatele ettevõtjatele.

Artikkel 2

Juhul kui komisjonile 14. juunil 2019 tunnustamiseks esitatud kava sisu muudetakse selliselt, et see võib mõjutada käesoleva otsuse alust, tuleb sellistest muudatustest komisjonile viivitamata teatada. Komisjon hindab teatatud muudatusi, et teha kindlaks, kas kava hõlmab endiselt piisaval määral neid säästlikkuse kriteeriume, mille alusel seda tunnustatakse.

Artikkel 3

Komisjon võib käesoleva otsuse kehtetuks tunnistada muu hulgas siis, kui:

a)

on selgelt tõendatud, et kavaga ei ole rakendatud käesoleva otsuse seisukohast olulisi aspekte, või kui kõnealuste aspektide osas on toimunud raskeid ja struktuurseid rikkumisi;

b)

kava raames ei esitata komisjonile direktiivi 98/70/EÜ artikli 7c lõike 6 ja direktiivi 2009/28/EÜ artikli 18 lõike 6 kohaseid iga-aastaseid aruandeid;

c)

kavaga ei rakendata sõltumatu auditi standardeid, mis on sätestatud rakendusaktides, millele on osutatud direktiivi 98/70/EÜ artikli 7c lõike 5 kolmandas lõigus ja direktiivi 2009/28/EÜ artikli 18 lõike 5 kolmandas lõigus, või kui ei rakendata kava muid täiustatud aspekte, mis on jätkuva tunnustamise seisukohast olulise tähtsusega.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse kuni 30. juunini 2021.

Brüssel, 26. november 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58.

(2)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.