2.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 252/38


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1664,

30. september 2019,

millega antakse Ukrainas asuvale laborile luba teha seroloogilisi teste marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 6906 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2000. aasta otsust 2000/258/EÜ, millega määratakse eriinstituut, mis vastutab marutaudi vastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 2000/258/EÜ on Prantsusmaal Nancys asuv asutus Agence française de sécurité sanitaire des aliments (edaspidi „AFSSA“) määratud marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks kasutatavate seroloogiliste testide standardimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest vastutavaks eriuurimisinstituudiks. AFSSA on nüüd liidetud asutusega Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) Prantsusmaal.

(2)

Otsusega 2000/258/EÜ on muu hulgas ette nähtud, et ANSES peab hindama kolmandate riikide laboreid, kes on esitanud taotluse teha seroloogilisi teste marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks.

(3)

Ukraina pädev asutus esitas taotluse Kiievis asuva labori „NeoVetlab Ukraine Ltd“ heakskiitmiseks ning ANSES andis positiivse hinnangu ja esitas 14. septembril 2018 selle labori kohta komisjonile positiivse hindamistulemuse.

(4)

Seega tuleks Kiievis asuvale laborile „NeoVetlab Ukraine Ltd“ anda luba teha seroloogilisi teste marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vastavalt otsuse 2000/258/EÜ artikli 3 lõikele 2 antakse järgmisele laborile luba teha seroloogilisi teste marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel:

NeoVetlab Ukraine Ltd.

11, Akademika Viliamsa str., apt.101

Kyiv, 03191

Ukraine

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2019.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. september 2019

Komisjoni nimel

Vytenis ANDRIUKAITIS

komisjoni liige


(1)  EÜT L 79, 30.3.2000, lk 40.