30.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 201/9


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1274,

29. juuli 2019,

Austraalias võrdlusaluste suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014, (1) eriti selle artiklit 30,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2016/1011 on kehtestatud ühine raamistik, et tagada liidus finantsinstrumentides ja -lepingutes või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks võrdlusalustena kasutatavate indeksite täpsus ja terviklus.

(2)

Seda määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018 ja liiduvälistele halduritele kehtib üleminekuperiood, mille jooksul võib liidus kasutada kolmanda riigi võrdlusaluseid. Pärast üleminekuperioodi lõppu võib liidus kasutada kolmandas riigis asuva halduri välja antavat võrdlusalust või võrdlusaluste kombinatsiooni üksnes juhul, kui võrdlusalus ja haldur on kantud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) registrisse pärast seda, kui komisjon on vastu võtnud samaväärsusotsuse või pädevad asutused on võrdlusalust ja haldurit tunnustanud või need kinnitanud.

(3)

Komisjonil on õigus võtta vastu rakendusotsuseid, millega kinnitatakse, et kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistik, mida kohaldatakse konkreetsete haldurite või konkreetsete võrdlusaluste või võrdlusaluste kogumite suhtes, on samaväärne määruse (EL) 2016/1011 nõuetega. Samaväärsuse hindamisel võtab komisjon arvesse seda, kas kolmanda riigi õigus- ja järelevalveraamistik tagab IOSCO finantssektori võrdlusaluste põhimõtete, või kui need on kohaldatavad, IOSCO naftahinna teabeagentuuride põhimõtete järgimise, ning seda, et konkreetsete haldurite või konkreetsete võrdlusaluste või võrdlusaluste kogumite suhtes kohaldatakse asjaomases kolmandas riigis pidevat tõhusat järelevalvet ja riiklikku sundi.

(4)

Selliseid võrdlusaluseid nagu Australian Bank Bill Swap Rate ja S&P/ASX 200 Index hallatakse Austraalias ning liidus kasutab neid hulk järelevalvealuseid isikuid. Seepärast otsustas komisjon hinnata Austraalia võrdlusaluste korda.

(5)

Austraalia õigusraamistik, mis reguleerib võrdlusaluste kehtestamist, järelevalvet ja haldamist, sisaldab tegevuslubade andmist ning asjakohased volitused on Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjonil („ASIC“). Samuti on ette nähtud, et olulise võrdlusaluse haldur peab saama ASICilt võrdlusaluse halduri tegevusloa. Nende võrdlusaluste puhul, mida ASIC ei ole kinnitanud olulisena, võimaldab Austraalia õigusraamistik halduritel vabatahtlikult kohaldada riiklikku regulatiivset raamistikku sel teel, et nad taotlevad ASICilt tegevusluba vastavalt äriseadustiku (Corporations Act) paragrahvile 908BD, mille tulemusena hakkavad nende suhtes kehtima ASICi normid, mis reguleerivad haldureid ja sisendandmete esitajaid.

(6)

ASICi tegevusloa omaniku suhtes kohaldatakse tegevusloa tingimusi ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Haldurite suhtes kehtivad õiguslikult siduvad nõuded on sätestatud 2001. aasta äriseadustikus („äriseadustik“), määruses ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 ja määruses ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018. ASICi regulatiivne suunis nr 268 pealkirjaga Licensing regime for financial benchmark administrators („suunis nr 268“) sisaldab lisajuhiseid võrdlusaluse halduritele. Finantssektori võrdlusaluste reguleerimise raamistik on rakendatud äriseadustiku (mida on muudetud seadusega Treasury Laws Amendment (2017 Measures No. 5) Act 2018) osaga 7.5B.

(7)

Äriseadustiku paragrahvi 908AC kohaselt võib ASIC õigusaktiga kinnitada finantssektori võrdlusaluse olulise võrdlusalusena. Oluliseks võrdlusaluseks saab määrata üksnes äriseadustikus sätestatud kriteeriumidele vastavaid võrdlusaluseid. ASIC peab olema veendunud, et: i) võrdlusalus on Austraalia finantssüsteemi jaoks süsteemselt tähtis või ii) kui võrdlusaluse kättesaadavus või terviklus on häiritud, tekib Austraalias finantshäirete või süsteemse ebastabiilsuse esinemise oluline risk, või iii) kui võrdlusaluse kättesaadavus või terviklus oleks häiritud, avaldaks see jae- või hulgiinvestoritele Austraalias olulist mõju.

(8)

Õigusaktiga ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 on ASIC kinnitanud mõned finantssektori võrdlusalused oluliste võrdlusalustena. Käesolevat otsust kohaldatakse üksnes nende võrdlusaluste haldurite suhtes, mis on loetletud õigusakti ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 viimases kohaldatavas versioonis. Käesolevat otsust ei kohaldata nende finantssektori võrdlusaluste haldurite suhtes, mis vastavad määruse (EL) 2016/1011 kohaldamisalast väljajätmise tingimustele vastavalt määruse artikli 2 lõikele 2.

(9)

ASIC võib võrdlusaluse haldurile anda tegevusloa ühe või mitme finantssektori võrdlusaluse osas. ASIC peab arvesse võtma äriseadustiku paragrahvi 908BO lõikes 2 sätestatud asjaolusid, kui ta otsustab, kas tegevusluba anda, tegevusloa tingimusi kindlaks määrata, muuta või tühistada, tegevusluba muuta, tegevusloa kehtivus peatada või see kehtetuks tunnistada. Loetakse, et isik paneb toime rikkumise, kui ta haldab olulist võrdlusalust (või esineb selle haldajana), kuid tal puudub võrdlusaluse halduri tegevusluba, kus see võrdlusalus on märgitud.

(10)

Äriseadustiku paragrahvi 908CA kohaselt võttis ASIC vastu määruse ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 („määrus Administration Rules“) ja äriseadustiku paragrahvi 908CD kohaselt määruse ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018 („määrus Compelled Rules“). Määruses Administration Rules on sätestatud nõuded võrdlusaluse halduri tegevusloa omanikele ja sisendandmete esitajatele, sealhulgas juhtimis- ja järelevalvenõuded, nõuded tööülesannete edasiandmiseks, huvide konflikti ärahoidmise nõuded, võrdlusaluste väljatöötamise ja metoodika nõuded ning nõuded sisendandmetele. Määrusega Compelled Rules reguleeritakse olulise võrdlusaluse kohustuslikku genereerimist ja haldamist ning olulise finantssektori võrdlusaluse jaoks sisendandmete kohustuslikku esitamist.

(11)

Määruse Administration Rules koostamisel pidas ASIC silmas IOSCO finantssektori võrdlusaluste põhimõtteid, nagu on ette nähtud äriseadustiku paragrahviga 908CK. Lisaks võttis ASIC arvesse kolmandate riikide võrdlusaluste reguleerimise õigus- ja järelevalveraamistikke, sealhulgas määrust (EL) 2016/1011, samuti teisi Austraalia litsentside väljaandmise kordi finantsvaldkonnas.

(12)

Määruse Administration Rules seletuskirjas on selgitatud, kuidas kajastuvad IOSCO põhimõtted määrustes Administration Rules ja Compelled Rules. Täpsemalt on määruses Administration Rules märgitud, et reegel 2.1.2 vastab finantssektori võrdlusaluste juhtimiskorraga seotud IOSCO põhimõtetele. Reegel 2.1.3 vastab IOSCO põhimõtetele, mis käsitlevad järelevalvet kolmandate isikute üle, kes on seotud iga võrdlusaluse halduri tegevusloa omaniku tegevusloas märgitud finantssektori võrdlusaluse genereerimise või haldamisega. Reegel 2.1.4 vastab finantssektori võrdlusaluste haldurite huvide konflikte käsitlevatele IOSCO põhimõtetele. Reegel 2.2.1 vastab võrdlusaluste väljatöötamist käsitlevatele IOSCO põhimõtetele. Reegel 2.2.2 vastab IOSCO põhimõtetele, mis käsitlevad andmete piisavust ja sisekontrolli andmete kogumise üle. Reegel 2.2.3 vastab finantssektori võrdlusaluste koostamise metoodika sisu käsitlevatele IOSCO põhimõtetele. Alamreegel 2.2.4(1) vastab finantssektori võrdlusaluste koostamise metoodika muutmist käsitlevatele IOSCO põhimõtetele. Reegel 2.3.1 vastab IOSCO põhimõtetele, mis käsitlevad haldurite kontrolli raamistikku seoses riskijuhtimisega ja teiste Austraalia litsentside väljaandmise kordade põhinõuetega. Reegel 2.4.1 vastab IOSCO põhimõtetele, mis käsitlevad tegevusloas märgitud võrdlusalusele ülemineku või võrdlusaluse väljaandmise lõpetamise kavandamist. Reegel 2.5.1 vastab sisendandmete esitaja töötaja käitumisjuhendit käsitlevatele IOSCO põhimõtetele. Reegel 2.6.1 vastab võrdlusaluste koostamise läbipaistvust käsitlevatele IOSCO põhimõtetele.

(13)

Lisaks on ASIC välja andnud regulatiivse suunise nr 268 üksustele, kelle suhtes kohaldatakse määruseid Administration Rules ja Compelled Rules. Suunises on esitatud ASICi-poolne õigusaktide tõlgendus ja praktilisi juhiseid üksustele õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

(14)

Eeltoodule tuginedes leiab komisjon, et õigusaktis ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 määratud oluliste võrdlusaluste haldurite suhtes kehtestatud siduvad nõuded on samaväärsed määruse (EL) 2016/1011 vastavate nõuetega.

(15)

Määruse (EL) 2016/1011 artikliga 30 on ette nähtud ka, et nõuete suhtes tuleb kohaldada kolmandas riigis pidevat tõhusat järelevalvet ja riiklikku sundi.

(16)

Austraalias tegevusloa saanud võrdlusaluse haldurite üle teeb pidevat järelevalvet ja kontrolli ASIC. Äriseadustiku paragrahvis 908AF on sätestatud, et ASIC vastutab nende finantssektori võrdlusaluste järelevalve eest, mille kohta on välja antud tegevusluba. ASIC vastutab selle eest, et võrdlusaluse haldurid täidavad oma äriseadustiku ning määruste Administration Rules ja Compelled Rules kohaseid kohustusi ning sellega seoses hindab ta korrapäraselt võrdlusaluse haldurite tegevusloast tulenevate kohustuste täimist.

(17)

Äriseadustiku paragrahvi 908BQ ja määruse Administration Rules reegli 2.8.1 kohaselt peab võrdlusaluse haldur ASICit teatavatest asjaoludest teavitama, sealhulgas sellest, kui tegevusloa omanik ei täida oma regulatiivseid kohustusi või ei pruugi olla võimeline oma regulatiivseid kohustusi täitma. Äriseadustiku paragrahvide 908BR ja 908BS ning määruse Administration Rules reeglite 2.8.2 ja 2.8.3 kohaselt hindab ASIC seda, kas tegevusloa omanikud täidavad äriseadustiku ja määruse Administration Rules nõudeid. Äriseadustiku paragrahvi 908BV kohaselt võib ASIC nõuda aruande esitamist mis tahes küsimuse kohta ja nõuda auditiaruannet tegevusloa omaniku aruande kohta nimetatud küsimustes. Äriseadustiku paragrahvi 908BW kohaselt on ASICil õigus koostada hindamisaruandeid, jagada neid vajaduse korral teatavate Austraalia valitsusasutustega ja neid avaldada.

(18)

Kui võrdlusaluse haldur ei täida oma regulatiivseid kohustusi, võib ASIC teha äriseadustiku paragrahvi 908BT kohaselt tegevusloa omanikule kirjaliku ettekirjutuse võtta konkreetsed meetmed, mis ASICi arvates tagavad, et tegevusloa omanik täidab kõnealused kohustused. Kui tegevusloa omanik ei täida kirjalikku ettekirjutust, võib ASIC pöörduda kohtusse, kes võib teha tegevusloa omanikule korralduse ASICi juhiseid täita. Äriseadustiku paragrahvide 908CH ja 908CI kohaselt võib ASIC välja anda rikkumisteatisi ja aktsepteerida kohustuste võtmist haldurite poolt, kes on jätnud õigusaktidest tulenevad nõuded täitmata. Äriseadustiku paragrahvi 908CG kohaselt võib haldur, kes on väidetavalt rikkunud määruse Administration Rules nõudeid, alternatiivina tsiviilmenetlusele maksta trahvi, rakendada või kehtestada parandusmeetmed (sealhulgas koolitusprogrammid) või aktsepteerida muid sanktsioone peale trahvi maksmise. Äriseadustiku paragrahvide 908Bi ja 908BJ kohaselt võib ASIC teatavates olukordades ka tegevusloa kehtivuse peatada või tegevusloa kehtetuks tunnistada.

(19)

Määruse Compelled Rules kohaselt on ASICil õigus, kui ta peab seda üldsuse huvides vajalikuks, sundida tegevusloa omanikku jätkama olulise võrdlusaluse genereerimist või haldamist või genereerima või haldama olulist võrdlusalust teataval viisil, sealhulgas muutes olulise võrdlusaluse genereerimise või haldamise meetodit. Määruse Compelled Rules kohaselt on ASICil õigus sundida sisendandmete esitajat esitama andmeid või teavet tegevusloa omanikule olulise võrdlusaluse genereerimiseks või haldamiseks või esitama neid ASICile olulise võrdlusaluse genereerimise või haldamisega seotud eesmärkidel.

(20)

Eeltoodule tuginedes leiab komisjon, et õigusaktiga ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 olulisteks võrdlusalusteks määratud võrdlusaluste halduritele kehtivate siduvate nõuete suhtes kohaldatakse pidevat tõhusat järelevalvet ja riiklikku sundi.

(21)

ELi võrdlusaluse haldurid ei pea saama tegevusluba selleks, et nende võrdlusaluseid saaks Austraalias kasutada, välja arvatud juhul kui ASIC kinnitab võrdlusaluse olulise võrdlusalusena või kui võrdlusaluse haldur soovib vabatahtlikult Austraalias tegevusluba saada. ASIC on komisjonile teatanud, et tal ei ole kavas kinnitada ELi võrdlusaluseid olulistena.

(22)

Käesolevat otsust täiendavad koostöökokkulepped, millega tagatakse ESMA ja ASICi vaheline tõhus teabevahetus ning järelevalvetegevuse koordineerimine.

(23)

Käesolev otsus põhineb käesoleva otsuse vastuvõtmise ajal Austraalias võrdlusaluste suhtes kohaldatavatele õiguslikult siduvatele nõuetele antud hinnangul. Komisjon jälgib ka edaspidi korrapäraselt turgude arengut, võrdlusaluste õigus- ja järelevalveraamistiku arengut ning nende nõuete jälgimise ja õigusnormide täitmisega seotud järelevalve alase koostöö tulemuslikkust, et tagada käesoleva otsuse vastuvõtmise aluseks olevate tingimuste jätkuv täitmine.

(24)

Käesolev otsus ei piira komisjoni õigust korraldada spetsiaalseid hindamisi, kui asjaomaste muutuste tõttu on vaja, et komisjon hindaks käesolevat otsust uuesti.

(25)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 30 kohaldamisel loetakse Austraalia õigus- ja järelevalveraamistik, mida kohaldatakse selliste finantssektori võrdlusaluste haldurite suhtes, mis on õigusaktiga ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, selle viimase kohaldatava versiooni kohaselt, kinnitatud kui olulised võrdlusalused, samaväärseks määruses (EL) 2016/1011 sätestatud nõuetega ning leitakse, et nende suhtes kohaldatakse pidevat tõhusat järelevalvet ja riiklikku sundi.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 20 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 29. juuli 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 171, 29.6.2016, lk 1.