24.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 138/90


KOMISJONI OTSUS (EL) 2019/847,

15. mai 2019,

mis käsitleb kavandatud kodanikualgatust „Päästke mesilased! Elurikkuse kaitse ja putukate elupaikade olukorra parandamine Euroopas“

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 3800 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kavandatud kodanikualgatuse „Päästke mesilased! Elurikkuse kaitse ja putukate elupaikade olukorra parandamine Euroopas“ sisu on järgmine: „Me vajame putukaid oma ökosüsteemi toimimiseks ja toiduga kindlustatuse tagamiseks. Komisjon peab vastu võtma õigusaktid, mille abil säilitatakse ja parandatakse putukate elupaikaide olukorda. Elupaikade olukord näitab keskkonnale tekkinud kahju taset“.

(2)

Kavandatud kodanikualgatuse eesmärgid on järgmised: „Elu loomuliku aluse märgatavaks parandamiseks kutsume üles püstitama kohustuslikud eesmärgid: muuta elurikkuse edendamine ühise põllumajanduspoliitika üldiseks eesmärgiks; vähendada oluliselt pestitsiidide kasutamist, keelustada ilma eranditeta kahjulikud pestitsiidid ja reformida kõlblikkuskriteeriume; edendada struktuurilist mitmekesisust põllumajandusmaastikel; vähendada tõhusalt toitainete kasutamist (nt Natura 2000); luua tõhusalt kaitsealasid (nt veepoliitika raamdirektiiv); tõhustada teadusuuringuid ja järelevalvet ning tõsta teadlikkust.“

(3)

Euroopa Liidu lepinguga (ELi leping) tugevdatakse liidu kodakondsust ja täiustatakse liidu demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias Euroopa kodanikualgatuse kaudu.

(4)

Seepärast peaksid kodanikualgatuse kord ja tingimused olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud ning vastama kodanikualgatuse olemusele, et julgustada kodanikke osalema ja muuta liit ligipääsetavamaks.

(5)

Aluslepingute rakendamiseks võib võtta vastu liidu õigusakte:

et kehtestada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõike 2 alusel ühine põllumajanduse turukorraldus ja muud ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks vajalikud sätted;

et ühtlustada ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel liikmesriikide õigus- ja haldusnorme, mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine.

et võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti b alusel veterinaaria- ja fütosanitaaralal meetmeid, mille otsene eesmärk on rahvatervise kaitse;

et võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 182 lõike 1 alusel vastu mitmeaastane raamprogramm, milles esitatakse liidu kogu tegevus teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise valdkonnas;

et võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõike 1 alusel (mida tõlgendatakse koostoimes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 191 lõike 1 esimese ja kolmanda taandega) meetmeid keskkonna säilitamise, kaitse ja kvaliteedi parandamise ning loodusvarade kaalutletud ja mõistliku kasutamise eesmärkide saavutamiseks.

(6)

Nimetatud põhjustel ei jää kavandatud kodanikualgatus ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt on komisjonil õigus esitada ettepanek liidu õigusakti kohta, millega rakendatakse aluslepinguid vastavalt eespool nimetatud määruse artikli 4 lõike 2 punktile b.

(7)

Lisaks on moodustatud kodanike komitee ja määratud kontaktisikud, nagu on ette nähtud eespool nimetatud määruse artikli 3 lõikega 2, ning kavandatud kodanikualgatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu ega pahatahtlik ega ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega, mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 2.

(8)

Seepärast tuleks kavandatud kodanikualgatus „Päästke mesilased! Elurikkuse kaitse ja putukate elupaikade olukorra parandamine Euroopas“ registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga registreeritakse kavandatud kodanikualgatus „Päästke mesilased! Elurikkuse kaitse ja putukate elupaikade olukorra parandamine Euroopas“.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 27. mail 2019.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud kavandatud kodanikualgatuse „Päästke mesilased! Elurikkuse kaitse ja putukate elupaikade olukorra parandamine Euroopas“ korraldajatele (kodanike komitee liikmed), keda esindavad kontaktisikutena Manuela RIPA ja Clara BORASIO.

Brüssel, 15. mai 2019

Komisjoni nimel

esimene asepresident

Frans TIMMERMANS


(1)  ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.