12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/35


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/600,

11. aprill 2019,

millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade esitatud kavade tunnustamise kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2831 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ, (1) eriti selle artikli 29 lõike 1 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 22. märtsil 2019 võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse (EL) 2019/476 (2) ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohase tähtaja pikendamise kohta kokkuleppel Ühendkuningriigiga. Kõnealuse otsuse kohaselt pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 12. aprillini 2019, kui Ühendkuningriigi Parlamendi alamkoda ei kiida väljaastumislepingut heaks hiljemalt 29. märtsiks 2019. Kuna väljaastumislepingut ei ole 29. märtsiks 2019 heaks kiidetud, lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 13. aprillist 2019 (edaspidi „väljaastumise kuupäev“).

(2)

Direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt peavad kolmandad riigid, kellelt liikmesriigid võivad importida kõnealuse direktiiviga hõlmatud loomi ja loomseid saadusi, esitama jääkide kontrolli kavad (edaspidi „kavad“), millega nähakse ette nõutavad tagatised. Kavad peaksid hõlmama vähemalt kõnealuse direktiivi I lisas loetletud jääkide ja ainete rühmi.

(3)

Komisjoni otsusega 2011/163/EL (3) kiideti heaks teatavate kolmandate riikide esitatud kavad nimetatud otsuse lisas loetletud teatavate loomade ja loomsete saaduste kohta.

(4)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik on esitanud komisjonile Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade kavad veiste, lammaste/kitsede, sigade, hobuslaste, kodulindude, vesiviljeluse, piima, munade, küülikute, looduslike ulukite, tehistingimustes peetavate ulukite ja mee kohta. Kõnealused kavad annavad piisavad tagatised ja neid tuleks tunnustada.

(5)

Selleks et vältida asjatuid häireid kaubanduses pärast väljaastumise kuupäeva, tuleks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja Briti kroonile alluvad alad kanda otsuses 2011/163/EL esitatud nende kolmandate riikide loetellu, mille kavasid on tunnustatud. Seepärast tuleks otsuse 2011/163/EL lisa vastavalt muuta.

(6)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada alates 13. aprillist 2019, välja arvatud juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2011/163/EL lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2019.

Seda ei kohaldata siiski juhul, kui liidu õigust kohaldatakse sel kuupäeval jätkuvalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhtes ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Jyrki KATAINEN


(1)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

(2)  Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga, 22. märts 2019, millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80 I, 22.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 16. märtsi 2011. aasta otsus 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (ELT L 70, 17.3.2011, lk 40).


LISA

Otsuse 2011/163/EL lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Fääri saari ja Gruusiat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne:

„GB

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“.

2)

Gruusiat ja Ghanat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne:

„GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“.

3)

Iisraeli ja Indiat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne:

„IM

Mani saar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“.

4)

Iraani ja Jamaicat käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne:

„JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“.