28.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 86/118


Nõukogu 4. märtsi 2019. aasta otsuse (ÜVJP) 2019/354 (millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 64, 5. märts 2019 )

Leheküljel 8 lisa punkti 2 uue jaotise B („Kaitseõigus ja õigus tõhusale kohtulikule kaitsele“) alamrubriigi „Kaitseõiguse ja tõhusa kohtuliku kaitse õiguse kohaldamine iga loetellu kantud isiku puhul“ teises kandes

asendatakse

„2.

Vitalli Yuriyovych Zakharchenko“

järgmisega:

„2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko“.