20.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 330/91


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/2195,

5. detsember 2019,

millega muudetakse otsust EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (EKP/2019/39)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpangal (EKP) on ainuõigus anda luba euro pangatähtede emissiooniks liidu piires. See õigus hõlmab ka pädevust võtta meetmeid euro pangatähtede kui maksevahendi ehtsuse kaitseks. Otsus EKP/2010/14 (1) kehtestab ühised reeglid ja menetlused euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta. Otsuse EKP/2010/14 kohaldamisel ja tõlgendamisel saadud kogemustest tulenevalt tuleb teha mitmeid tehnilisi muudatusi, anda täiendavaid selgitusi ja tõhustada teatavaid reegleid, menetlusi ja mõisteid. Eelkõige on vaja selgemaid juhiseid ja määratlusi seoses andmetega, mida esitatakse käideldud euro pangatähtede arvu kohta, mis on sorditud ringluskõlbmatuks ja lastud taasringlusse.

(2)

Praegu tuleb kategooria 3 pangatähed üle anda riikide keskpankadele viivitamata või hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast pangatähtede käitluse seadmetes hoiustamist. Kuna kategooria 3 pangatähed võivad sattuda vahetusse kategooria 4a ja 4b pangatähtedega, võib see kaasa tuua paljude autentsete pangatähtede ebavajaliku lisa-analüüsi edastamise. Seetõttu tuleb sätestada kategooria 3 pangatähtede uuestitöötlemine, millega saaks neist eristada kategooria 4a ja 4b pangatähtedest.

(3)

Otsuse EKP/2010/14 IV lisa täpsustab sularahakäitlejatelt kogutavaid andmeid. Selguse huvides tuleb esitatavaid andmeid täpsustada, et tagada nende terviklikkus ja võimalikult suur täpsus.

(4)

Otsusega EKP/2013/10 (2) kehtestati uued eeskirjad, mis hõlmasid euro pangatähtede tulevased seeriad ning selgitasid ja täpsustasid euro pangatähtede reprodutseerimist, vahetamist ja ringlusest kõrvaldamist. Seetõttu tuleb muuta ka otsuse EKP/2010/14 sätteid.

(5)

Seetõttu tuleb otsust EKP/2010/14 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Otsust EKP/2010/14 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 2 punkt 13 asendatakse järgmisega:

„13)   „euro pangatähed“ – pangatähed, mis vastavad otsuses EKP/2013/10 (*1) või seda asendavas või täiendavas muus õigusaktis sätestatud nõuetele ning mille tehnilised nõuded on kehtestanud EKP nõukogu.

(*1)  Euroopa Keskpanga otsus EKP/2013/10, 19. aprill 2013, euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37).“;"

2)

I lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisaga;

3)

IIa lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisaga;

4)

IV lisa asendatakse käesoleva otsuse III lisaga.

Artikkel 2

Lõppsätted

1.   Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Sularahakäitlejad liikmesriikides, mis võtavad euro kasutusele pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist, rakendavad käesolevat otsust alates euro kasutusele võtmise kuupäevast nende asukoha liikmesriigis.

Frankfurt Maini ääres, 5. detsember 2019

EKP nõukogu nimel

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  16. septembri 2010. aasta otsus EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (ELT L 267, 9.10.2010, lk 1).

(2)  Euroopa Keskpanga 19. aprilli 2013. aasta otsus EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37).


I lisa

„I LISA

PANGATÄHTEDE KÄITLEMISE SEADMED

1.   Üldised tehnilised nõuded

1.1.

Pangatähtede käitluse seadme tingimuseks on seadme võime käidelda pangatähti, liigitada üksikuid pangatähti ning sortida pangatähed vastavalt nende liigitusele ilma kasutaja vahelesekkumiseta vastavalt IIa ja IIb lisale. Pangatähtede käitluse seadmetel (v.a mündivahetusautomaatidel) peab olema nõutud arv selleks ettenähtud väljundladureid ja/või muid võimalusi, et tagada käideldud euro pangatähtede usaldusväärne eraldamine.

1.2.

Pangatähtede käitluse seadmed peavad olema kohandatavad, et nad oleksid võimelised usaldusväärselt tuvastama uusi võltsinguid. Lisaks peavad nad olema kohandatavad, et vajaduse korral seadistada neid vastavalt rangematele või leebematele ringluskõlblikkuse sortimise standarditele.

2.   Pangatähtede käitluse seadmete kategooriad

Pangatähtede käitluse seadmed on kas iseteenindusseadmed või professionaalsed seadmed:

Tabel 1

Iseteenindusseadmed

A.

Iseteenindusseadmed, milles sularaha hoiustamisel toimub kliendi tuvastamine

1.

Sissemakseautomaadid (CIMid)

CIMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või muul viisil hoiustada euro pangatähti oma pangakontole, kuid neil ei ole sularaha väljastamise funktsiooni. CIMid kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ning võimaldavad tuvastada kontoomanikku; ringluskõlblikkuse kontrollimine on lisavõimalus.

2.

Taasringlusautomaadid (CRMid)

CRMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või muul viisil hoiustada euro pangatähti oma pangakontole ning võtta euro pangatähti oma pangakontolt välja. CRMid kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust ning võimaldavad tuvastada kontoomanikku. Sularaha väljastamiseks võivad CRMid kasutada ehtsaid ringluskõlblikke euro pangatähti, mille on hoiustanud teised kliendid eelmistes tehingutes.

3.

Ühildatud sisse- ja väljamakseautomaadid (CCMid)

CCMid võimaldavad klientidel pangakaardi abil või muul viisil hoiustada euro pangatähti oma pangakontole ning võtta euro pangatähti oma pangakontolt välja. CCMid kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ning võimaldavad tuvastada kontoomanikku; ringluskõlblikkuse kontrollimine on lisavõimalus. Sularaha väljastamiseks ei kasuta CCMid euro pangatähti, mille on hoiustanud teised kliendid eelmistes tehingutes, vaid ainult neisse eraldi laaditud euro pangatähti.

B.

Sularahaautomaadid (COMid)

4.

Sularahaautomaadid (COMid)

COMid on sularahaautomaadid, mis kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust enne nende väljastamist klientidele. COMid kasutavad neisse sularahakäitlejate või muude automaatsete süsteemide (nt müügiautomaadid) poolt laaditud pangatähti.

C.

Mündivahetusautomaadid (CDMid)

5.

Mündivahetusautomaadid (CDMid)

Mündivahetusautomaadid võimaldavad klientidel euro pangatähtede sisestamisel saada vastu münte. Enne müntide väljastamist, kontrollib mündivahetusautomaat euro pangatähtede ehtsust. Neid euro pangatähti ei lasta taasringlusse.

CRMi võib kasutada CIMi või CCMina, kui seadme põhifunktsioonide täitmiseks vajalikud detektorsüsteemid, tarkvara ja muud komponendid vastavad EKP veebilehel avaldatud CRMide nimekirjale (*1).

CCMi võib kasutada CIMina, kui seadme põhifunktsioonide täitmiseks vajalikud detektorsüsteemid, tarkvara ja muud komponendid vastavad EKP veebilehel avaldatud CCMide nimekirjale.

Tabel 2

Professionaalsed seadmed

1.

Pangatähtede käitluse seadmed (BMPd)

BMPd kontrollivad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust

2.

Sularaha autentimise seadmed (BAMid)

BAMid kontrollivad euro pangatähtede ehtsust.

3.

Telleri taasringlusseadmed (TARMid)

TARMid on sularaha taasringlusseadmed, mida kasutavad euro pangatähtede ehtsust ja ringluskõlblikkust kontrollivad sularahakäitlejad. Sularaha väljastamiseks võivad TARMid kasutada ehtsaid ringluskõlblikke euro pangatähti, mille on hoiustanud kliendid eelmistes tehingutes. Lisaks hoitakse neis euro pangatähti turvaliselt ning nad võimaldavad sularahakäitlejatel krediteerida või debiteerida klientide pangakontosid.

4.

Telleri abiseadmed (TAMid)

TAMid on seadmed, mida kasutavad euro pangatähtede ehtsust kontrollivad sularahakäitlejad. Lisaks hoitakse neis euro pangatähti turvaliselt ning nad võimaldavad sularahakäitlejatel krediteerida või debiteerida klientide pangakontosid.

Professionaalsed seadmed peavad pangatähti käitlema pakkides.

Seadet, mis on EKP veebilehel CRMi või CIMi/CCMi nimekirjas, võib kasutada vastavalt kas TARMina või TAMina. Sellisel juhul käitlevad seadet ainult sularahakäitlejate töötajad.

3.   Pangatähtede käitluse seadmete liigid

Eurosüsteem katsetab pangatähtede käitluse seadmete liike. Pangatähtede käitluse seadmete liikide üksteisest eristamise aluseks võivad olla nende erinevad detektorsüsteemid, tarkvara ja muud nende põhifunktsioone täitvad komponendid. Nendeks funktsioonideks on: a) ehtsate euro pangatähtede autentimine; b) võltsituses kahtlustatavate euro pangatähtede tuvastamine ja eraldamine; c) vajaduse korral ringluskõlbmatute euro pangatähtede tuvastamine ja eraldamine ringluskõlblikest euro pangatähtedest; ja d) vajaduse korral nende objektide, mis on tuvastatud kui võltsitud euro pangatähed, ning nende euro pangatähtede, mis ei ole selgelt autenditud, seostamine isikutega.


(*1)  www.ecb.europa.eu.”


II lisa

„IIa LISA

EURO PANGATÄHTEDE LIIGITAMINE JA KÄITLEMINE ISETEENINDUSSEADMETES

Euro pangatähed liigitatakse ühte järgmistest kategooriatest ning eraldatakse füüsiliselt vastavalt kategooriale. Seadmed, mis ei kontrolli euro pangatähtede ringluskõlblikkust, ei pea eristama kategooriate 4a ja 4b euro pangatähti.

Tabel 1

Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine iseteenindusseadmetes (sularaha vastuvõtt tuvastatavatelt klientidelt)

Kategooria

Omadused

Käitlemine

1.

Objektid, mida ei tunnistata euro pangatähtedeks

Ei tunnistata euro pangatähtedeks ühel järgmistest põhjustest:

euro pangatähed, mida seade ei toeta

mitte-euro pangatähed

euro pangatähe laadsed objektid

vale motiiv või formaat

suured murtud nurgad või puuduvad osad

sisestamisel esinenud viga

Seade tagastab pangatähe kliendile

2.

Võltsimiskahtlusega euro pangatähed

Motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid üks või mitu seadme kontrollitud turvaelementi on tuvastamatud või ei vasta selgelt nõuetele

Ringlusest kõrvaldamine

Antakse koos teabega kontoomaniku kohta üle pädevale riigiasutusele viivitamata või hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast seadmesse sisestamist. Ei krediteerita kontoomanikule.

3.

Euro pangatähed, mille ehtsus ei ole kindel

Motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid pangatähe turvaelemente ei tunta ära kas halva kvaliteedi ja/või nõuetele mittevastavuse tõttu. Enamikul juhtudel ringluskõlbmatud euro pangatähed

Ringlusest kõrvaldamine

Need euro pangatähed käideldakse eraldi ning antakse autentimiseks üle RKP-le viivitamata või hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast seadmesse sisestamisest.

Teavet kontoomaniku kohta säilitatakse kaheksa nädala jooksul alates asjaomaste euro pangatähtede tuvastamisest seadme poolt. Teave tehakse nõudmisel teatavaks RKP-le. Teise võimalusena võib kokkuleppel RKPga anda kontoomaniku tuvastamist võimaldava teabe RKP-le üle koos asjaomaste pangatähtedega.

Võib krediteerida kontoomanikule

4a.

Ehtsateks ja ringluskõlblikeks tunnistatud euro pangatähed

Kõik seadme sooritatud ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse

Võib lasta taasringlusse

Krediteeritakse kontoomanikule

4b.

Ehtsateks ja ringluskõlbmatuteks tunnistatud euro pangatähed

Kõik seadme sooritatud ehtsuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse. Vähemalt üks kontrollitud ringluskõlblikkuse kriteerium oli negatiivne

Ei või taasringlusse lasta ning saadetakse tagasi RKP-le

Krediteeritakse kontoomanikule

Tabeli 1 erisätted

1.

Kategooriatesse 2 ja 3 kuuluvaid euro pangatähti ei tagastata seadmest kliendile, kui pangatähtede käitluse seade võimaldab hoiustamistehingu tühistamist. Selliseid euro pangatähti võib tehingu tühistamise korral säilitada seadme ajutise hoiu osas.

2.

Kategooria 3 euro pangatähti ei ole vaja füüsiliselt eraldada kategooria 4a või 4b euro pangatähtedest. Kui füüsilist eraldamist ei toimu, kohaldatakse kategooriate 3, 4a ja 4b euro pangatähtede segapakkide RKP-le üleandmise tähtaega ning kategooria 3 all sätestatud kategooria 3 euro pangatähtede kliendituvastamise nõudeid.

3.

Kategooria 3 euro pangatähti, ka siis kui need on koos kategooria 4a või 4b pangatähtedega, võib uuesti töödelda testi läbinud pangatähtede käitluse seadmes. Seejärel loetakse, et need pangatähed on läbinud teise pangatähtede käitluse seadme liigituse, kuid kategooria 3 pangatähtede kontoomanikku peab saama tuvastada, kui teine seade lükkab need pangatähed tagasi, kuna ehtsus ei ole kindel.

Tabel 2

Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine sularahaautomaatides (COM)

Kategooria

Omadused

Käitlemine

1.

Objektid, mida ei tunnistata euro pangatähtedeks

Ei tunnistata euro pangatähtedeks ühel järgmistest põhjustest:

euro pangatähed, mida seade ei toeta

mitte-euro pangatähed

euro pangatähe laadsed objektid

vale motiiv või formaat

suured murtud nurgad või puuduvad osad

sisestamisel esinenud viga

Ei või klientidele väljastada

2.

Võltsimiskahtlusega euro pangatähed

Motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid üks või mitu seadme kontrollitud turvaelementi on tuvastamatud või ei vasta selgelt nõuetele

Ei või klientidele väljastada

Antakse autentimiseks üle pädevale riigiasutusele viivitamata või hiljemalt 20 tööpäeva jooksul seadme poolt tuvastamisest koos teabega kontoomaniku kohta, kui see on kättesaadav

3.

Euro pangatähed, mille ehtsus ei ole kindel

Motiiv ja formaat on äratuntavad, kuid pangatähe turvaelemente ei tunta ära kas halva kvaliteedi ja/või nõuetele mittevastavuse tõttu. Enamikul juhtudel ringluskõlbmatud euro pangatähed

Ei või klientidele väljastada

Need euro antakse autentimiseks üle RKP-le viivitamata või hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast seadmesse sisestamist.

4a.

Ehtsateks ja ringluskõlblikeks tunnistatud euro pangatähed

Kõik seadme sooritatud ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse

Võib väljastada klientidele

4b.

Ehtsateks ja ringluskõlbmatuteks tunnistatud euro pangatähed

Kõik seadme sooritatud ehtsuse kontrolli toimingud andsid positiivse tulemuse

Vähemalt üks kontrollitud ringluskõlblikkuse kriteerium oli negatiivne

Ei või klientidele väljastada ning tagastatakse RKP-le

Tabeli 2 erisätted:

1.

Kategooriatesse 1, 2 ja 3 kuuluvaid euro pangatähti ei ole vaja füüsiliselt eraldada. Kõiki kolme liigi euro pangatähti segapakkides käsitletakse kategooria 2 euro pangatähtedena. Kui kategooriate 1, 2 ja 3 euro pangatähti on võimalik eraldada mõne muu pangatähtede käitluse seadme abil või RKPga kokkuleppel väljaõppe saanud töötajate poolt, käsitletakse asjaomaseid pangatähti vastavalt tabelile 2.

2.

Kategooria 3 euro pangatähti ei ole vaja füüsiliselt eraldada kategooria 4a või 4b euro pangatähtedest. Kui füüsilist eraldamist ei toimu, kohaldatakse kategooriate 3, 4a ja 4b euro pangatähtede segapakkide RKP-le üleandmise tähtaega, mis on sätestatud kategooria 3 jaoks.

3.

Kategooria 3 euro pangatähti, ka siis kui need on koos kategooria 4a või 4b pangatähtedega, võib uuesti töödelda testi läbinud pangatähtede käitluse seadmes. Sellisel juhul loetakse, et need pangatähed on läbinud teise pangatähtede käitluse seadme liigituse.

Tabel 3

Euro pangatähtede liigitamine ja käitlemine mündivahetusautomaatides (CDM)

CDMid peavad kontrollima saadud pangatähtede ehtsust ja kinni pidama võltsimiskahtlusega pangatähed, kuid ei ole vajalik neid liigitada kategooriate kaupa.

Võltsimiskahtlusega pangatähed antakse autentimiseks üle pädevale riigiasutusele viivitamata või hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast seadme poolt tuvastamist, koos teabega kontoomaniku kohta, kui see on kättesaadav.

Teise võimalusena võib CDMis sisestatud pangatähti uuesti töödelda testi läbinud pangatähtede käitluse seadmes ja seejärel käsitleda liigitatuna selle seadme poolt. Võimaluse korral säilitatakse teavet kontoomaniku kohta, kellega kategooriatesse 2 ja 3 liigitatud ühikud on seotud.


III lisa

IV lisa

ANDMETE KOGUMINE SULARAHAKÄITLEJATELT

1.   Eesmärgid

Andmete kogumise eesmärgiks on võimaldada riikide keskpankadel (RKPd) ja Euroopa Keskpangal (EKP) jälgida sularahakäitlejate asjakohast tegevust ning sularahatsükli muutusi.

2.   Üldpõhimõtted

2.1.

Pangatähtede käitluse seadmete kohta esitatakse andmed, kui neid seadmeid kasutatakse käesoleva otsuse järgimiseks. Mündivahetusautomaadid on aruandluskohustusest vabastatud.

2.2.

Sularahakäitlejad annavad oma liikmesriigi RKP-le regulaarselt:

teavet tegevuskohtade, nt harukontorite kohta, kus sularaha käideldakse, ja

teavet pangatähtede käitluse seadmete ja sularahaautomaatide kohta.

2.3.

Lisaks annavad sularahakäitlejad, kes lasevad euro pangatähti taasringlusse pangatähtede käitluse seadmete ja sularahaautomaatide kaudu, oma liikmesriigi RKP-le regulaarselt:

teavet selliste sularahatehingute mahu kohta (käideldud euro pangatähtede arv), mille puhul on kasutusel pangatähtede käitluse seadmed ja sularahaautomaadid,

teavet krediidiasutuste kaugete harukontorite kohta, kus tehakse vähe sularahatehinguid ning kus ringluskõlblikkust kontrollitakse manuaalselt.

3.   Andmete liigid ja aruandluse nõuded

3.1.

Vastavalt omadustele jaguneb kogutud teave alus- ja operatiivandmeteks.

Alusandmed

3.2.

Alusandmed hõlmavad teavet järgmise kohta: a) üksikud sularahakäitlejad ja nende juures kasutusel olevad pangatähtede käitluse seadmed ja sularahaautomaadid; b) krediidiasutuste kauged harukontorid.

3.3.

Alusandmed esitatakse RKP-le käesoleva otsuse kohaldamise kuupäevaks ning seejärel iga kuue kuu järel. Esitada tuleb 1. liite vormis osutatud andmed, kuid RKPd võivad nõuda andmete esitamist muus vormis.

3.4.

RKP võib otsustada jälgimise jaoks koguda teavet kohalikul, nt harukontorite tasandil.

3.5.

RKPd võivad nõuda, et sularahakäitlejad osutaksid, milliseid taasringlusautomaate (CRM) kasutatakse ühildatud sisse- ja väljamakseautomaatidena (CCM) või sissemakseautomaatidena (CIM) ning milliseid CCMe kasutatakse CIMidena.

3.6.

Esitada tuleb 3. liites olevas vormis osutatud andmed kaugete harukontorite kohta, kuid RKPd võivad nõuda andmete esitamist muus vormis.

Operatiivandmed

3.7.

Andmed euro pangatähtede käitlemise ja taasringluse kohta liigitatakse operatiivandmeteks.

3.8.

RKP võib otsustada välja jätta määruse (EÜ) nr 1338/2001 (1) artikli 6 lõikes 1 osutatud muude asutuste kohustuse esitada operatiivandmeid, kui nende poolt sularahaautomaatide kaudu taasringlusse lastavate euro pangatähtede arv on RKP poolt määratavast piirmäärast väiksem.

3.9.

Andmed esitatakse kuue kuu kohta. Andmed esitatakse RKP-le hiljemalt kahe kuu jooksul pärast vastava aruandlusperioodi lõppemist, st veebruari ja augusti lõpuks. Andmeid võib esitada 2. liites osutatud vormil. RKPd võivad üleminekuperioodil nõuda aruandlust kuu kohta, kui nad nõudsid seda enne käesoleva otsuse jõustumist, või kvartali kohta.

3.10.

Andmeid esitavad need sularahakäitlejad, kes füüsiliselt käitlevad euro pangatähti. Kui sularahakäitleja annab ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimise ülesande üle muule sularahakäitlejale, määratakse andmeid esitav sularahakäitleja kindlaks vastavalt artikli 3 lõikele 2.

3.11.

Sularahakäitlejad esitavad andmed ühikute kaupa (arv), need üldistatakse riigi tasandil ning liigendatakse euro pangatähtede nimiväärtuste alusel. Andmeid ei pea esitama pangatähtede seeriate kaupa. Krediidiasutuste kaugete harukontorite operatiivandmed esitatakse eraldi.

3.12.

RKP võib otsustada seire huvides koguda teavet kohalikul, nt harukontorite tasandil.

3.13.

Sularahakäitlejatelt, kes annavad ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrollimise ülesande üle muule sularahakäitlejale, võib nõuda selle kohta (sh allhanke tingimuste kohta) üksikasjaliku teabe esitamist RKP-le.

3.14.

Esitada tuleb 3. liites olevas vormis kindlaks määratud andmed kaugete harukontorite kohta, kuid RKPd võivad nõuda andmete esitamist muus vormis ning sularahakäitlejatega võib kokku leppida enamate andmete kogumises.

4.   Konfidentsiaalsus ja andmete avaldamine

4.1.

Nii alusandmed kui ka operatiivandmed loetakse konfidentsiaalseteks.

4.2.

RKPd ja EKP võivad avaldada aruandeid või statistikat, kasutades käesoleva lisa alusel saadud andmeid. Sellisel avaldamisel üldistatakse andmed nii, et üksikuid aruandeüksuseid ei saa tuvastada.

Liide 1

ARUANDEVORM

Alusandmed

Käesolev teave esitatakse:

[RKP nimi, kontaktandmed, aadress]

1.   Teave sularahakäitleja kohta

Sularahakäitleja nimi:

Asukoha aadress:

Postiindeks:

Linn:

Tänav:

Ettevõtja liik:

Krediidiasutus

Valuutavahetus

Sularahavedaja, kes ei ole makseasutus

Ettevõtja (jaeettevõtja)

Kasiino

Muu, sh makseasutused, kes ei kuulu eespool toodud liigitusse (täpsustada)

Kontaktisikud:

Nimed:

Telefoninumbrid:

Faksi numbrid:

E-post:

Sisseostetud teenuse osutaja (kui on)

Nimi:

Aadress:

Postiindeks:

Linn:

2.   Iseteenindusseadmed

Seadme kategooria

Tunnusnumber (2)

Tootja (2)

Seadme nimetus (2)

Tunnus (2)

(detektorite süsteem/tarkvara versioonid)

Kasutusel olevate seadmete arv

CIMid

 

 

 

 

 

CRMd

 

 

 

 

 

CCMid

 

 

 

 

 

COMid

 

 

 

 

 

3.   Professionaalsed seadmed

Seadme kategooria

Tunnusnumber (3)

Tootja (3)

Seadme nimetus (3)

Tunnus (3)

(detektorite süsteem/tarkvara versioonid)

Kasutusel olevate seadmete arv

BPMd

 

 

 

 

 

BAMid

 

 

 

 

 

TARMid

 

 

 

 

 

TAMid

 

 

 

 

 

4.   Sularahaautomaadid, mis ei ole toodud eespool iseteenindusseadmete tabelis

 

Kasutusel olevate seadmete arv

Pangaautomaadid

 

SCoTid

 

Muu

 

Liide 2

ARUANDEVORM

Operatiivandmed

1.   Teave sularahakäitleja kohta

Sularahakäitleja nimi

 

Aruandeperiood

 

2.   Andmed

Järgmised andmeühikud tuleb RKP otsuse korral agregeerida riigi või piirkondlikul tasandil – välja arvatud kaugete harukontorite osas.

 

Käideldud euro pangatähtede arv kokku

Ringluskõlbmatuiks sorditud euro pangatähed

Taasringlusse lastud euro pangatähed

5 eurot

 

 

 

10 eurot

 

 

 

20 eurot

 

 

 

50 eurot

 

 

 

100 eurot

 

 

 

200 eurot

 

 

 

500 eurot

 

 

 

Eespool olevas tabeli veerus pealkirjaga „Käideldud euro pangatähtede arv kokku“ tuleb näidata euro pangatähtede koguarv, mille ehtsust ja ringluskõlblikkust on kontrollitud pangatähtede käitluse seadmetega, st taasringlusautomaatides (CRM), sularahaautomaatides (COM), telleri taasringlusseadmetes (TARM), pangatähtede käitluse seadmetes (BMP) ja ühildatud sisse- ja väljamakseautomaatides (CCM) ringluskõlblikkuse kontrollimise võimalusega. Andmed ei hõlma järgmisi pangatähti: a) pangatähed, mille ehtsust ja ringluskõlblikkust on kontrollitud manuaalselt, st sularahatehingutes või arveldusosakonna tehingutes; b) pangatähed, mille ehtsust on kontrollitud, kuid ringluskõlblikkust ei ole pangatähtede käitluse seadmetega kontrollitud, st pangatähed, mille ehtsust on kontrollitud sissemakseautomaatides (CIM), CCMides (ilma ringluskõlblikkuse kontrollimise võimaluseta), telleri abiseadmetes (TAM) ja sularaha autentimise seadmetes (BAM).

Veerg pealkirjaga „Ringluskõlbmatuiks sorditud euro pangatähed“ on töödeldud euro pangatähtede koguarvu alajaotus, mis peab osutama pangatähtede arvu, mis liigitati seadmete poolt ehtsaks ja ringluskõlbmatuks (st kategooria 4b). See andmeühik hõlmab CRMid, COMid, TARMid ja BPMid, ning CCMid ringluskõlblikkuse kontrollimise võimalusega.

Veerg pealkirjaga „Taasringlusse lastud euro pangatähed“ on töödeldud euro pangatähtede koguarvu alajaotus, mis:

a)

CRMide, COMide ja TARMide osas peab hõlmama seadmete poolt ehtsateks ja ringluskõlblikeks sorditud pangatähtede koguarvu (st kategooria 4a), mis on klientidele välja antud seadme statistika kohaselt;

b)

ringluskõlblikkuse kontrolli võimalusega BMPide ja CCMide osas peab hõlmama seadmete poolt ehtsateks ja ringluskõlblikeks sorditud pangatähtede koguarvu (st kategooria 4a), mis ei ole RKP-le tagastatud ja mida hoitakse kavatsusega need pangatähed sularahatsüklis taasringlusse lasta.

Iseteenindusseadmete ja sularahaautomaatide kaudu jaotatud euro pangatähtede arv

 

Kui RKP rakendab artiklis 7 sätestatud kaugete harukontorite erandit, on andmete esitamine asjaomase liikmesriigi krediidiasutustele kohustuslik. Krediidiasutused peavad RKPga konsulteerima, et kindlaks teha, kas nimetatud andmete esitamine on kohustuslik.

Liide 3

KREDIIDIASUTUSTE KAUGED HARUKONTORID

Käesoleva teabe esitavad ainult krediidiasutused, kellel on artikli 7 lõikes 1 nimetatud kaugeid harukontoreid.

1.

Teave krediidiasutuse kohta

Krediidiasutuse nimi

 

Aruandlusperiood

 


2.

Andmed

Kauge harukontori nimi

Aadress (Address)

Iseteenindusseadmete ja sularahaautomaatide kaudu jaotatud euro pangatähtede arv

 

 

 


(1)  Nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed ( EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6).

(2)  Need väljad täidetakse EKP veebilehel oleva vastava teabe alusel.

(3)  Need väljad täidetakse EKP veebilehel oleva vastava teabe alusel.