21.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/50


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2041,

17. detsember 2018,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate muude nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt kõnealustele üldreeglitele tuleks käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel teatava ajavahemiku vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi

peadirektor

Stephen QUEST


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendused

(1)

(2)

(3)

Kaablite pistmikud, vasest (isas- või emaskontakt), pingele kuni 1 000  V.

Tootel on ühel poolel kas pistik (nn isaskontakt e sõrmkontakt) või pistikupesa (nn emaskontakt ehk haardkontakt) ja teisel poolel isoleermaterjali kaitsekihiga kaetud kontaktliides klemmi kujul.

Toodet kasutatakse juhtmete või kaablite, välja arvatud koaksiaalkaablid, ühendamiseks.

Toode võimaldab luua ühenduse isaskontakti torkamisega emaskontakti ilma tööriista kasutamata.

Vt pilti (*1).

8536 69 90

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 8536 , 8536 69 ja 8536 69 90 sõnastusega.

Tootel on teise kontaktliidesega varustatud pistiku („isaskontakt“) või pistikupesa („emaskontakt“) objektiivsed omadused (vt ka harmoneeritud süsteemi (HS) selgitavad märkused, rubriik 8536 , III rühm, A osa, punkt 1 ning ka kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused alamrubriikidele 8536 69 10 kuni 8536 69 90 ). Seepärast ei või seda klassifitseerida alamrubriigi 8536 90 10 alla kui muud ühendused ja kontaktelemendid juhtmetele ja kaablitele.

Järelikult tuleb see klassifitseerida CN-koodi 8536 69 90 alla kui muud pistikud ja pistikupesad.

Image

(*1)  Pilt on üksnes illustreeriv.