28.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/1850,

21. november 2018,

millega registreeritakse määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisas piiritusjoogi geograafiline tähis „Гроздова ракия от Търговище / Grozdova rakya ot Targovishte“ (GT)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 17 lõikele 5 on komisjon tutvunud Bulgaaria esitatud taotlusega registreerida geograafiline tähis „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“.

(2)

Olles jõudnud järeldusele, et taotlus on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 110/2008, avaldas komisjon selle Euroopa Liidu Teatajas (2) kooskõlas kõnealuse määruse artikli 17 lõikega 6.

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 17 lõike 7 kohast vastuväidet, tuleks tähis „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ registreerida kõnealuse määruse III lisas kui geograafiline tähis.

(4)

Euroopa Liidu Teatajas vastulausete esitamiseks avaldatud nimetus sisaldab näpuviga. Pärast nimetatud vea parandamist tuleb tehnilise toimiku peamiste spetsifikaatide parandatud versioon teavitamise eesmärgil avaldada.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas piiritusjoogituru komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisas esitatud tootekategooriasse „Veinist valmistatud kange alkohoolne jook“ lisatakse järgmine kanne:

„Veinist valmistatud kange alkohoolne jook

Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte

Bulgaaria“

Artikkel 2

Tehnilise toimiku peamiste spetsifikaatide parandatud versioon on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. november 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.

(2)  ELT C 294, 5.9.2017, lk 15.


LISA

NIMETUSE „ГРОЗДОВА РАКИЯ ОТ ТЪРГОВИЩЕ“ / „GROZDOVA RAKYA OT TARGOVISHTE“

TEHNILISE TOIMIKU PEAMISED SPETSIFIKAADID

ELi nr: PGI-BG-01864 – 7.1.2014

1.   Registreeritav geograafiline tähis„Гроздова ракия от Търговище“ / „Grozdova rakya ot Targovishte“

2.   Piiritusjoogi kategooria Veinist valmistatud kange alkohoolne jook

3.   Piiritusjoogi kirjeldus

3.1.   Füüsikalised, keemilised ja/või organoleptilised omadused

Geograafilise tähisega „Гроздова ракия от Търговище“ / „Grozdova rakya ot Targovishte“ veinipiiritus on kahvatukollase värvuse, meeldiva vanilliaroomi ja tasakaalus maheda maitsega. Toote iseloomulikud füüsikalis-keemilised ja organoleptilised omadused on tingitud järgmistest teguritest: tooraine, geograafiline piirkond, tootmismeetod ning tootjad, kes oskavad rakendada häid tootmistavasid ja ühendada traditsioone nüüdisaegse tehnikaga.

3.2.   Eriomadused (võrreldes sama kategooria piiritusejookidega)

Geograafilise tähisega „Гроздова ракия от Търговище“ / „Grozdova rakya ot Targovishte“ veinipiiritust toodetakse Bulgaaria traditsioonilise meetodi järgi ning sellel peavad olema järgmised füüsikalis-keemilised omadused:

väikseim alkoholisisaldus on 40 mahuprotsenti;

lenduvate ainete sisaldus (sh kõrgemad alkoholid, hapete üldsisaldus, estrid ja aldehüüdid) on 267–365 grammi ühe hektoliitri 100-mahuprotsendilise alkoholi kohta;

suurim metanoolisisaldus ühe hektoliitri 100-mahuprotsendilise alkoholi kohta on 120 grammi.

Toote iseloomulik maitse kujuneb ka tänu veinidestillaadi laagerdamiseks kasutatavate vaatide puidule ja veinidestillaadi lahjendamiseks kasutatavale pehmendatud mineraalveele.

4.   Asjaomane geograafiline piirkond

Geograafilise tähisega „Гроздова ракия от Търговище“ / „Grozdova rakya ot Targovishte“ veinipiiritust toodetakse Targovishte oblastis, mis asub Doonau madaliku idaosas. Viinamarjaistandused asuvad Targovishte oblastis kuues ringkonnas, mis hõlmavad järgmisi külasid: Kralevo, Dalgach, Ovcharovo, Pevets, Strazha ja Ruets.

5.   Piiritusjoogi valmistamise meetod

Geograafilise tähisega „Гроздова ракия от Търговище“ / „Grozdova rakya ot Targovishte“ veinipiiritust toodetakse järgmistest viinamarjasortidest:

valge: Chardonnay, Rkatsiteli, Muscat Ottonel, Dimyat, Tamyanka, Traminer, Sauvignon Blanc, Aligoté, Riesling Italico;

punane: Cabernet Sauvignon ja Pamid.

Tootmine algab viinamarjade koristamisega. Seejärel sorditakse need sordi, üldise välisilme ja suhkrusisalduse järgi ning pressitakse. Saadud viinamarjamassi matsereeritakse pöörlevates filtrites 4–12 tundi. Seejärel viinamarjavirre selitatakse ning selitatud osa valatakse ümber käärima. Alkohoolne käärimine temperatuuril 14–18 °С kestab ligikaudu 20 päeva. Valmis veinipiiritust destilleeritakse K-5 destilleerimiskolonnis üks kord või mitu korda kanguseni kuni 65 mahuprotsenti. K-5 destilleerimissüsteem on Bulgaarias välja töötatud. Saadud veinidestillaati hoitakse eraldi ruumides tammevaatides laagerdumiseks ja tempimiseks (kupaaž).

6.   Seos geograafilise piirkonnaga või päritolu

6.1.   Seost näitavad üksikasjad geograafilise piirkonna või päritolu kohta

Määratletud geograafiline piirkond on peamiselt künklik või lainjas. Keskmine kõrgus on 200–520 m merepinnast. Piirkonnas valitseb merelise mõjuga mahedalt mõõdukas kontinentaalne kliima. Soojad, kuivad ja pikad sügisperioodid soodustavad suhkrute kuhjumist viinamarjades. Piirkonnas on aasta keskmine temperatuur 10,7 °C. Aastase keskmise sademete hulga osas on sademeterohkeim ajavahemik hiliskevadest varasuveni. Piirkonnas on levinud liivsavised mustmullad ja hallid metsamullad.

6.2.   Piiritusjoogi eriomadused, mis tulenevad geograafilisest piirkonnast

Geograafilise tähisega veinipiiritust „Гроздова ракия от Търговище“ / „Grozdova rakya ot Targovishte“ toodetakse Targovishte oblastis, kus tänu topograafia, mulla ja kliima soodsale kombinatsioonile on võimalik saavutada tehnilisest seisukohast sobivaim viinamarjade küpsus ja kasvatada kvaliteetseid viinamarju. Joogi mitmed iseloomulikud tunnused kujunevad destillaadi laagerdamiseks kasutatavates vaatides, mis on tehtud liiki Quercus frainetto (Ungari tamm) kuuluva tamme puidust. Targovishte linnast kaheksa kilomeetrit edela pool asuvast Boaza allikast pärit pehmendatud vett kasutatakse destillaadi lahjendamiseks. Sellele järgneva segamisega saadakse stabiilsete organoleptiliste omadustega (kahvatukollane värvus, meeldiv vanilliaroom ja tasakaalus mahe maitse) kvaliteettoode. Ühtaegu nii traditsiooniliste kui ka kaasaegsete tootmismeetoditega säilitatakse viinamarjades sisalduvad aroomiained, tänu millele kujuneb joogi aroomibukett.

7.   Euroopa Liidu või riiklikud/piirkondlikud õigusaktid

Bulgaarias on geograafilise tähisega piiritusjookide heakskiitmise menetlus sätestatud veini ja piiritusjooke käsitleva õigusakti (avaldatud 15. juunil 2012 Riigi Teatajas nr 45) VII jaos („Geograafilise tähisega piiritusjookide tootmine“) ja peatükis 9 („Piiritusjoogid“).

Toode „Гроздова ракия от Търговище“ / „Grozdova rakya ot Targovishte“ on geograafilise tähisega veinipiiritusena heaks kiidetud majandusministri 27. novembri 2013. aasta käskkirjaga nr T-RD-27–13, mis on avaldatud majandusministeeriumi veebisaidil: http://www.mi.government.bg/bg/library/zapoved-za-utvarjdavane-na-vinena-destilatna-spirtna-napitka-grozdova-rakiya-s-geografsko-ukazanie-t-68-c28-m361-1.html.

8.   Taotleja

Liikmesriik, kolmas riik või füüsiline/juriidiline isik: Republika Bulgaria, Ministerstvo na ikonomikata / République de Bulgarie, Ministère des affaires économiques.

Täielik aadress (majanumber, tänav, asula, sihtnumber, riik):

Gr. Sofia 1052, ul. „Slavyanska“ no 8, Republika Bulgaria / 8 rue „Slavyanska“, Sofia 1052, République de Bulgarie.

9.   Märgistamise erieeskirjad

Eeskirjad Bulgaarias toodetud ja Bulgaaria turu jaoks ette nähtud, geograafilise tähisega piiritusjookide märgistamise kohta on sätestatud veini ja piiritusjooke käsitleva õigusakti artikli 170 lõikes 1 ja artikli 172 lõikes 1.