18.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 261/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1562,

18. oktoober 2018,

millega muudetakse 292. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

15. oktoobril 2018 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee teha uue kande nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt muuta.

(3)

Käesoleva määrusega kehtestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks see jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. oktoober 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse juhataja


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisasse lisatakse pealkirja „Füüsilised isikud“ alla järgmine kanne:

„ANJEM CHOUDARY (teise nimega Abu Luqman). Sünnikuupäev: 18.1.1967. Sünnikoht: Welling, London, Ühendkuningriik. Aadress: Frankland Prison, United Kingdom. Kodakondsus: Suurbritannia. Passi nr: 516384722 (Ühendkuningriigi pass, välja antud Glasgow passiametis 6. mail 2013, aegumiskuupäev 6. juuni 2023). Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 15.10.2018.“